Modificarea, completarea si abrogarea unor acte normative emise de BNR

In M. Of. nr. 510 din 19 iulie 2011 a fost publicat Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 7/2011 pentru modificarea, completarea si abrogarea unor acte normative.

Din cuprins:

    ART. I

    Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 3/2007 privind limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 177 din 14 martie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

    1. La articolul 1, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 1

    (1) Prezentul regulament se aplica institutiilor de credit persoane juridice romane si sucursalelor institutiilor de credit din state terte care functioneaza pe teritoriul Romaniei, institutiilor financiare nebancare persoane juridice romane si sucursalelor institutiilor financiare straine, inscrise in Registrul special, institutiilor de plata persoane juridice romane care inregistreaza un nivel semnificativ al activitatii de creditare potrivit Regulamentului nr. 21/2009 privind institutiile de plata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si institutiilor emitente de moneda electronica persoane juridice romane care inregistreaza un nivel semnificativ al activitatii de creditare potrivit Regulamentului nr. 8/2011 privind institutiile emitente de moneda electronica, entitati supuse supravegherii Bancii Nationale a Romaniei, denumite in continuare imprumutatori, si reglementeaza conditiile minime de acordare si derulare a creditelor destinate persoanelor fizice.”

    2. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 5

    Nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage aplicarea masurilor si/sau a sanctiunilor prevazute, dupa caz, la art. 226 si 229 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, la art. 58 si 59 din Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare, cu modificarile si completarile ulterioare, la art. 66 si 68 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plata, cu modificarile ulterioare, aprobata cu modificari prin Legea nr. 197/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv la art. 69 si 71 din Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de moneda electronica.”

    ART. II

    Alineatele (1) si (2) ale art. 1 al Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 9/2008 privind cunoasterea clientelei in scopul prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 527 din 14 iulie 2008, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

    “ART. 1

    (1) Prezentul regulament se aplica institutiilor de credit persoane juridice romane, institutiilor de plata persoane juridice romane, institutiilor emitente de moneda electronica persoane juridice romane si institutiilor financiare nebancare persoane juridice romane inscrise in Registrul special tinut de Banca Nationala a Romaniei si reglementeaza standardele minime pentru elaborarea de catre acestea a normelor de cunoastere a clientelei ca parte esentiala a administrarii riscului de spalare a banilor si de finantare a terorismului si aspecte legate de implementarea acestora.

    (2) Prezentul regulament se aplica in mod corespunzator, in scopul prevazut la alin. (1), si sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit persoane juridice straine, sucursalelor din Romania ale institutiilor de plata persoane juridice straine, sucursalelor din Romania ale institutiilor emitente de moneda electronica persoane juridice straine si sucursalelor din Romania ale institutiilor financiare persoane juridice straine inscrise in Registrul special tinut de Banca Nationala a Romaniei.”

    ART. III

    Alineatele (1) si (2) ale art. 1 al Regulamentului nr. 28/2009 privind supravegherea modului de punere in aplicare a sanctiunilor internationale de blocare a fondurilor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 891 din 18 decembrie 2009, se modifica dupa cum urmeaza:

    “ART. 1

    (1) Prezentul regulament se aplica institutiilor de credit persoane juridice romane, institutiilor de plata persoane juridice romane, institutiilor emitente de moneda electronica persoane juridice romane si institutiilor financiare nebancare persoane juridice romane inscrise in Registrul special tinut de Banca Nationala a Romaniei si reglementeaza standardele minime privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale de blocare a fondurilor, conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 217/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

    (2) Prezentul regulament se aplica in mod corespunzator, in scopul prevazut la alin. (1), si sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit persoane juridice straine, sucursalelor din Romania ale institutiilor de plata persoane juridice straine, sucursalelor din Romania ale institutiilor emitente de moneda electronica persoane juridice straine si sucursalelor din Romania ale institutiilor financiare persoane juridice straine inscrise in Registrul special tinut de Banca Nationala a Romaniei.”

    ART. IV

    Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 3/2009 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 200 din 30 martie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

    1. La articolul 1, partea introductiva a alineatului (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 1

    (1) Prezentul regulament se aplica institutiilor de credit, persoane juridice romane, si sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit din state terte, institutiilor financiare nebancare, persoane juridice romane, si sucursalelor din Romania ale institutiilor financiare straine, cu exceptia celor ce se incadreaza in prevederile titlului I cap. IV sectiunea a 2-a <<Institutiile financiare din alte state membre>> din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, inscrise in Registrul general deschis la Banca Nationala a Romaniei, precum si institutiilor emitente de moneda electronica persoane juridice romane si institutiilor de plata persoane juridice romane care acorda credite legate de serviciile de plata si reglementeaza:”.

    2. La articolul 1 alineatul (1), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “c) in cazul institutiilor de plata si al institutiilor emitente de moneda electronica:

    – clasificarea creditelor legate de serviciile de plata, acordate debitorilor din afara sectorului institutiilor de credit;

    – determinarea necesarului de provizioane specifice de risc de credit aferent creditelor clasificate;

    – constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit.”

    3. La articolul 2, dupa litera b^1) se introduce o noua litera, litera b^2), cu urmatorul cuprins:

    “b^2) institutii emitente de moneda electronica – entitati definite potrivit Legii nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de moneda electronica;”.

    4. La articolul 2, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “c) imprumutatori – institutiile de credit, institutiile financiare nebancare, institutiile de plata si institutiile emitente de moneda electronica carora li se aplica prezentul regulament;”.

    5. Articolul 2^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 2^1

    Institutiile emitente de moneda electronica si institutiile de plata care acorda credite legate de serviciile de plata si care nu conduc contabilitatea conform reglementarilor contabile emise de Banca Nationala a Romaniei vor avea in vedere conturile corespunzatoare cuprinse in planul de conturi prevazut de reglementarile contabile aplicabile acestor entitati, in care sunt inregistrate elementele prevazute in anexa nr. 1.”

    6. La articolul 3, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(4) Normele interne prevazute la alin. (1) se aproba in cazul institutiilor financiare nebancare la nivelul organelor statutare ale acestora. In cazul institutiilor de plata, normele interne vor fi insusite de persoanele responsabile pentru conducerea si administrarea activitatii de prestare de servicii de plata, in intelesul art. 15 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 197/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, iar in cazul institutiilor emitente de moneda electronica vor fi insusite de persoanele responsabile pentru conducerea si administrarea activitatii de emitere de moneda electronica si prestare de servicii de plata, in intelesul art. 11 alin. (2) coroborat cu art. 14 din Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de moneda electronica.”

    7. La articolul 3, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(5) Normele interne ale institutiilor financiare nebancare inscrise in Registrul special, ale institutiilor de plata care inregistreaza un nivel semnificativ al activitatii de creditare in intelesul Regulamentului nr. 21/2009 privind institutiile de plata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale institutiilor emitente de moneda electronica ce inregistreaza un nivel semnificativ al activitatii de creditare potrivit Regulamentului nr. 8/2011 privind institutiile emitente de moneda electronica se transmit Bancii Nationale a Romaniei – Directia supraveghere.”

    8. La articolul 18 punctul 1, litera b) a subpunctului 1.2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “b) in cazul institutiilor financiare nebancare, al institutiilor de plata si al institutiilor emitente de moneda electronica:

    – serviciul datoriei;

    – initierea de proceduri judiciare.

    Corespondenta dintre criterii si categoriile de clasificare este prevazuta in tabelul nr. 2 din anexa nr. 3;”.

    9. La articolul 26, alineatul (2^1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(2^1) In cazul institutiilor de plata si al institutiilor emitente de moneda electronica, forma si continutul formularelor de raportare, precum si frecventa si modalitatile de transmitere a situatiilor mentionate la alin. (1) sunt cele stabilite pentru institutiile financiare nebancare prin ordinul prevazut la alin. (2).”

    10. Articolul 29 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 29

    Nerespectarea prezentului regulament atrage aplicarea masurilor si/sau a sanctiunilor prevazute, dupa caz, la art. 226 si 229 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, la art. 58 si 59 din Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare, cu modificarile si completarile ulterioare, la art. 66 si 68 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plata, cu modificarile ulterioare, aprobata cu modificari prin Legea nr. 197/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv la art. 69 si 71 din Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de moneda electronica.”

    11. La anexa nr. 3, denumirea tabelului nr. 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “Tabelul nr. 2 – Criterii de incadrare pe categorii de clasificare pentru expunerile din credite, inregistrate de institutiile financiare nebancare, institutiile de plata si institutiile emitente de moneda electronica fata de debitorii din afara sectorului institutiilor de credit”

    ART. V

    Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 11/2007 privind autorizarea institutiilor de credit, persoane juridice romane, si a sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit din state terte, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 837 din 6 decembrie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

    1. La articolul 23 alineatul (2), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “c) descrierea categoriilor de activitati ce urmeaza a fi efectuate in primii 3 ani de activitate si, in mod corespunzator, a produselor si serviciilor oferite si a politicii de pret/tarifare aferente acestora. Pentru fiecare dintre aceste categorii de activitati se va indica si data probabila la care vor fi introduse in oferta bancii;”.

    2. La articolul 23, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:

    “(2^1) Descrierea activitatilor, prevazuta la alin. (2) lit. c), va cuprinde, in cazul emisiunilor de moneda electronica, cel putin urmatoarele informatii:

    a) moneda in care este denominata emisiunea;

    b) aria teritoriala de utilizare;

    c) numarul instrumentelor de plata electronica ce vor fi emise si capacitatea de stocare a dispozitivului electronic;

    d) perioada de valabilitate a respectivului instrument;

    e) canalele de distributie (la ghiseu, sucursale, prin posta etc.);

    f) descrierea schemei de emitere si utilizare a monedei electronice si a modului de decontare a tranzactiilor cu moneda electronica;

    g) estimarea pe durata a 3 ani a veniturilor si cheltuielilor legate de moneda electronica si utilizarea acesteia;

    h) estimarile cu privire la valoarea totala a obligatiilor financiare aferente emisiunii.”

    3. Capitolul V “Autorizarea institutiilor emitente de moneda electronica, persoane juridice romane” se abroga.

    4. Articolul 64 se abroga.

    ART. VI

    La data intrarii in vigoare a prezentului regulament se abroga:

    a) Norma Bancii Nationale a Romaniei nr. 14/2003 privind investitiile permise institutiilor emitente de moneda electronica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 921 din 22 decembrie 2003;

    b) referirea la institutii emitente de moneda electronica din cuprinsul art. 1 alin. (1) din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2008 privind inceperea activitatii si modificarile in situatia institutiilor de credit, persoane juridice romane, si a sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit din state terte, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 296 din 16 aprilie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close