Modificarea si completarea anexei Procedurii de aplicare a dispozitiilor art. 61 – 65 si ale art. 74 – 80 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale

In M. Of. nr. 515 din 21 iulie 2011 a fost publicat Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2286/2011 pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.400/2010 privind Procedura de aplicare a dispozitiilor art. 61 – 65 si ale art. 74 – 80 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale.

Din cuprins:

    ART. I

    Anexa la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.400/2010 privind Procedura de aplicare a dispozitiilor art. 61 – 65 si ale art. 74 – 80 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 689 din 13 octombrie 2010, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

    1. Articolul 1 se abroga.

    2. La articolul 2, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 2

    (1) In vederea aprobarii organizatiilor de stat sau a altor organizatii de binefacere ori filantropice care pot beneficia de scutire de taxe vamale in baza prevederilor art. 61 – 65 sau 74 – 80 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale, denumit in continuare Regulament, in cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si al administratiilor finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti se constituie cate o comisie pentru aprobarea desfasurarii activitatilor de import numai pentru bunurile importate in conditiile art. 61 – 65 sau 74 – 80 din Regulament, comisie formata din:

    – presedinte – director executiv al directiei generale a finantelor publice judetene sau sef al administratiei finantelor publice de sector;

    – membru – director adjunct executiv cu atributii in colectarea si administrarea veniturilor statului sau sef administratie, adjunct al administratiei finantelor publice de sector;

    – membru – sef serviciu/birou juridic.”

    3. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 3

    (1) Organizatia solicitanta va depune la directiile generale ale finantelor publice judetene sau la administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti o cerere, conform modelului prevazut in anexa nr. 1, semnata de reprezentantul sau legal, in care se vor mentiona: denumirea, sediul social, codul fiscal si scopul concret pentru care se solicita aprobarea, insotita de urmatoarele documente:

    a) actul de infiintare (copie);

    b) statutul, dupa caz (copie);

    c) codul de identificare fiscala (copie);

    d) certificat de atestare fiscala, in original sau copie legalizata, din care sa rezulte ca nu au obligatii bugetare restante reprezentand impozite, taxe, contributii, inclusiv contributiile individuale ale salariatilor si orice alte venituri bugetare, cu exceptia celor esalonate si/sau reesalonate la plata, precum si a celor suspendate in conditiile legii. Exceptie fac ministerele si alte institutii ale administratiei publice centrale si locale.

    (2) Odata cu cererea prevazuta la alin. (1), organizatia importatoare de marfuri care intra sub incidenta prevederilor art. 74 din Regulament depune la directiile generale ale finantelor publice judetene sau la administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti o declaratie scrisa, prin care se angajeaza ca va achita taxele vamale in cazul in care Comisia Europeana nu aproba scutirea.

    (3) Comisia va analiza documentele depuse si va decide asupra aprobarii. Decizia, conform modelului prevazut in anexa nr. 2, va fi semnata de presedintele comisiei si va fi comunicata solicitantului in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data inregistrarii documentatiei la directiile generale ale finantelor publice judetene sau la administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

    (4) Decizia produce efecte din momentul in care este comunicata organizatiei solicitante de catre comisie.

    (5) In caz de neaprobare a cererii, comisia va emite o decizie de respingere care va fi motivata in fapt si in drept.”

    4. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 4

    Aprobarea se acorda numai pentru bunurile importate in conditiile art. 61 – 65 sau 74 – 80 din Regulament.”

    5. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 5

    Autoritatea vamala va solicita originalul deciziei de aprobare, va mentiona pe verso numarul si data declaratiei vamale de punere in libera circulatie si va retine o copie. Scutirea de taxe vamale se acorda dupa verificarea indeplinirii celorlalte conditii prevazute de lege.”

    6. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 6

    Organizatiile care au primit decizia de aprobare transmit directiei generale a finantelor publice judetene, respectiv administratiei finantelor publice a sectorului municipiului Bucuresti care a dat aprobarea, un raport anual privind activitatea desfasurata in baza aprobarii, respectiv structura si cantitatea bunurilor importate si destinatia acestora.”

    7. Dupa articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 6^1, cu urmatorul cuprins:

    “ART. 6^1

    Comisia poate indrepta erorile materiale din decizie din oficiu sau la cererea organizatiei solicitante. Decizia corectata se comunica organizatiei solicitante, potrivit legii.”

    8. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 7

    (1) In situatia constatarii de catre organele cu atributii de control a nerespectarii prevederilor Regulamentului si procedurii de aplicare a dispozitiilor art. 61 – 65 si 74 – 80 din Regulament, acestea solicita comisiei revocarea deciziei de aprobare. Decizia de revocare va fi comunicata atat organizatiei solicitante, cat si autoritatii vamale, in vederea incasarii taxelor vamale aferente operatiunilor care au fost efectuate cu incalcarea reglementarilor legale in vigoare.

    (2) Decizia de revocare poate fi atacata pe calea contenciosului administrativ, conform dispozitiilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.”

    9. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 8

    Organele cu atributii de control fiscal vor efectua verificari la entitatile care au beneficiat de aprobare, cel putin o data pe an, asupra modului in care sunt respectate prevederile legale in vigoare.”

    10. Anexele nr. 1 si 2 se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2, care fac parte integranta din prezentul ordin.

    ART. II

    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close