Modificarea si completarea OG nr. 75/2000 privind autorizarea expertilor criminalisti care pot fi recomandati de parti sa participe la efectuarea expertizelor criminalistice, precum si a Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea

In M. Of. nr. 519 din 22 iulie 2011 a fost publicata Legea nr. 156/2011 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea expertilor criminalisti care pot fi recomandati de parti sa participe la efectuarea expertizelor criminalistice, precum si a Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea.

Din cuprins:

    ART. I

    Ordonanta Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea expertilor criminalisti care pot fi recomandati de parti sa participe la efectuarea expertizelor criminalistice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 407 din 29 august 2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 488/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

    1. Titlul ordonantei se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ORDONANTA

privind organizarea activitatii de expertiza criminalistica”

    2. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 1

    (1) Expertizele criminalistice judiciare se efectueaza de experti criminalisti autorizati care isi desfasoara activitatea in cadrul institutelor publice sau in cadrul laboratoarelor publice ori private de specialitate, constituite conform dispozitiilor legale. Expertul criminalist trebuie sa fie impartial si independent in exprimarea si formularea opiniilor stiintifice.

    (2) La efectuarea expertizelor criminalistice judiciare pot participa si experti criminalisti autorizati, numiti de organele judiciare la recomandarea partilor.

    (3) Institutele publice, laboratoarele publice sau private de specialitate, precum si expertii criminalisti autorizati sunt cuprinsi in Tabelul nominal cuprinzand expertii criminalisti autorizati, constituit la nivel national, intocmit pe specialitati si actualizat de Ministerul Justitiei. Tabelul se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si se afiseaza pe pagina de internet a Ministerului Justitiei.

    (4) Expertii din cadrul aceluiasi institut public sau laborator de expertize criminalistice public ori privat nu pot avea si calitatea de experti numiti de organele judiciare la recomandarea partilor.”

    3. Dupa articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1^1, cu urmatorul cuprins:

    “ART. 1^1

    Autorizarea laboratoarelor private de expertize criminalistice se face potrivit regulamentului prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta.”

    4. La articolul 2, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(2) Specialitatile de expertiza criminalistica in care se poate obtine calitatea de expert criminalist autorizat sunt urmatoarele:

    a) expertiza grafica si tehnica a documentelor;

    b) expertiza dactiloscopica a urmelor palmare si plantare;

    c) expertiza traseologica a urmelor lasate de fiinte si obiecte;

    d) expertiza balistica a armelor si a munitiilor;

    e) expertiza fizico-chimica a probelor materiale;

    f) expertiza criminalistica in accidentele de trafic terestru;

    g) expertiza criminalistica in accidentele de trafic aerian;

    h) expertiza criminalistica in accidentele de trafic fluvial si maritim;

    i) expertiza criminalistica in explozii si incendii;

    j) expertiza vocii si vorbirii;

    k) expertiza imaginilor;

    l) expertiza biologica;

    m) expertiza genetica;

    n) expertiza aplicatiilor si datelor informatice;

    o) expertiza pentru detectia comportamentului simulat (poligraf);

    p) expertiza drogurilor si a stupefiantelor.”

    5. La articolul 3, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(2) Examenul pentru dobandirea calitatii de expert criminalist autorizat, precum si procedura de retragere a acestei calitati sunt reglementate potrivit regulamentului aprobat prin ordin al ministrului justitiei.”

    6. La articolul 3, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:

    “(6) Calitatea de expert criminalist autorizat in cadrul institutelor si laboratoarelor publice se dobandeste prin examen, organizat de catre acestea, in conditiile legii.”

    7. La articolul 4 alineatul (1), litera c) se abroga.

    8. La articolul 4 alineatul (1), literele d), f) si g) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    “d) a desfasurat in mod neintrerupt o activitate de profil de cel putin 4 ani si are studii superioare de specialitate, dovedite cu diploma de licenta, in domeniul genului de expertiza criminalistica pentru care candideaza;

    ………………………………………………………………..

    f) nu a suferit o condamnare definitiva pentru o infractiune savarsita in imprejurari legate de exercitarea profesiei sau pentru o alta infractiune savarsita cu intentie;

    g) a fost declarata admisa la examenul organizat in acest scop.”

    9. La articolul 4, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:

    “(4) Retragerea calitatii de expert criminalist autorizat se face prin ordin al ministrului justitiei, in situatia in care expertul criminalist autorizat in conditiile art. 3 nu mai indeplineste conditiile prevazute la alin. (1) lit. b), c), e) si f).”

    10. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 5

    (1) Persoana care indeplineste conditiile prevazute la art. 4 este inscrisa, la cerere, in Tabelul nominal cuprinzand expertii criminalisti autorizati.

    (2) Expertii criminalisti autorizati care isi desfasoara activitatea in cadrul institutelor si laboratoarelor publice sunt inscrisi in Tabelul nominal cuprinzand expertii criminalisti autorizati.

    (3) Calitatea de expert criminalist autorizat si specialitatea se dovedesc cu legitimatia de expert eliberata de Ministerul Justitiei.”

    11. La articolul 7, alineatul (2) se abroga.

    12. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 8

    (1) Partea din proces care solicita sa participe la efectuarea expertizei judiciare si un expert criminalist autorizat recomandat de ea va achita acestuia un onorariu stabilit de comun acord, adus la cunostinta, in scris, organului judiciar care numeste expertul.

    (2) Cuantumul maxim al onorariilor ce pot fi solicitate si incasate pentru efectuarea expertizelor criminalistice este stabilit prin ordin al ministrului justitiei.

    (3) Sumele provenind din impozitele incasate din onorariile expertilor criminalisti autorizati constituie venituri la bugetul de stat si se cuprind distinct in bugetul de venituri si cheltuieli al Ministerului Justitiei, avand destinatia prevazuta de dispozitiile legale in vigoare.”

    13. La articolul 9 alineatul (1), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “d) in urma condamnarii definitive pentru comiterea unei infractiuni savarsite in imprejurari legate de exercitarea profesiei sau a unei alte infractiuni savarsite cu intentie.”

    14. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 10

    (1) Expertii criminalisti autorizati isi desfasoara activitatea de efectuare a expertizelor criminalistice judiciare in cadrul institutelor sau laboratoarelor publice de specialitate ori in cadrul laboratoarelor private de expertize criminalistice, in conditiile prevazute de lege privind autorizarea laboratoarelor private de expertize criminalistice.

    (2) Expertii criminalisti autorizati pot sa isi exercite activitatea si individual sau in societati civile profesionale, constituite potrivit legii, care au ca obiect de activitate participarea la efectuarea expertizelor criminalistice, in conditiile legii.”

    15. La articolul 11, alineatul (2) se abroga.

    16. Dupa articolul 12^1 se introduce un nou articol, articolul 12^2, cu urmatorul cuprins:

    “ART. 12^2

    Expertii criminalisti autorizati au obligatia de a respecta regulile Codului deontologic, care se aproba prin ordin comun al ministrului justitiei si al ministrului administratiei si internelor.”

    17. Dupa articolul 14 se introduce anexa “Regulament privind autorizarea laboratoarelor private de expertize criminalistice”, avand cuprinsul prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta lege.

    ART. II

    (1) Expertii criminalisti care isi desfasoara activitatea in cadrul institutelor si laboratoarelor publice dobandesc, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi, calitatea de experti criminalisti autorizati, fara indeplinirea vreunei formalitati.

    (2) Expertii criminalisti autorizati care sunt inscrisi, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, in tabelul nominal cuprinzand expertii criminalisti autorizati isi pastreaza aceasta calitate.

    (3) Expertii criminalisti autorizati potrivit prezentei legi sa efectueze expertize criminalistice sunt experti oficiali in sensul Codului de procedura penala.

    ART. III

    In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, ministrul justitiei va emite ordinul pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea laboratoarelor private de expertize criminalistice in vederea autorizarii.

    ART. IV

    Ordonanta Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea expertilor criminalisti care pot fi recomandati de parti sa participe la efectuarea expertizelor criminalistice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 407 din 29 august 2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 488/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege se va republica, dandu-se textelor o noua numerotare.

    ART. V

    Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.197 din 14 decembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

    1. Titlul legii se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “LEGE

privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea si al personalului care functioneaza in cadrul Institutului National de Expertize Criminalistice”

    2. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 1

    Prezenta lege reglementeaza statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, precum si al personalului de specialitate criminalistica si al personalului care ocupa functii auxiliare de specialitate criminalistica din cadrul Institutului National de Expertize Criminalistice.”

    3. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 2

    (1) In infaptuirea actului de justitie, munca personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti constituie un sprijin pentru judecatori si procurori, competenta acestei categorii de personal si indeplinirea corecta a sarcinilor care ii revin jucand un rol important in buna desfasurare a intregii activitati a instantelor judecatoresti si a parchetelor de pe langa acestea.

    (2) Activitatea de efectuare a expertizelor criminalistice dispuse de instantele judecatoresti sau de organele de urmarire penala, realizata de personalul care functioneaza in cadrul Institutului National de Expertize Criminalistice, constituie un factor important in sporirea eficientei activitatii organelor judiciare, in cadrul procesului de infaptuire a justitiei.”

    4. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 3

    (1) Personalul auxiliar de specialitate functioneaza in cadrul compartimentelor auxiliare ale instantelor judecatoresti si parchetelor de pe langa acestea, organizate potrivit art. 116 – 118 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

    (2) Personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea este format din grefieri, grefieri statisticieni, grefieri documentaristi, grefieri arhivari, grefieri registratori si specialisti IT.

    (3) Corpul grefierilor este alcatuit din grefieri cu studii superioare si grefieri cu studii medii.

    (4) Sunt conexe personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea functiile de agent procedural, aprod si sofer.”

    5. Dupa articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu urmatorul cuprins:

    “ART. 3^1

    (1) Personalul de specialitate criminalistica si personalul care ocupa functii auxiliare de specialitate criminalistica functioneaza in cadrul Institutului National de Expertize Criminalistice si al laboratoarelor interjudetene de expertize criminalistice, denumite in continuare INEC, organizate potrivit Hotararii Guvernului nr. 368/1998 privind infiintarea Institutului National de Expertize Criminalistice – I.N.E.C., cu modificarile ulterioare.

    (2) Personalul de specialitate criminalistica este format din experti criminalisti si asistenti criminalisti.

    (3) Personalul care ocupa functii auxiliare de specialitate criminalistica este format din tehnicieni criminalisti si secretari-dactilografi laborator expertize criminalistice.”

    6. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 4

    Personalul prevazut la art. 3 si 3^1 este obligat ca, prin intreaga sa activitate, sa respecte drepturile si libertatile persoanelor, precum si egalitatea lor in fata legii si sa asigure un tratament juridic nediscriminatoriu tuturor participantilor la procedurile judiciare, indiferent de calitatea acestora, sa respecte normele deontologice ale profesiei si sa participe la formarea profesionala continua.”

    7. Dupa articolul 89 se introduce un nou capitol, capitolul VII^1, alcatuit din articolele 89^1 – 89^44, cu urmatorul cuprins:

 

    “CAPITOLUL VII^1

    Personalul de specialitate criminalistica si personalul care ocupa functii auxiliare de specialitate criminalistica din cadrul INEC

 

    SECTIUNEA 1

    Principiile exercitarii profesiei de expert criminalist

 

    ART. 89^1

    Expertul criminalist care functioneaza in cadrul INEC este independent in formularea opiniilor exprimate in continutul raportului de expertiza criminalistica.

    ART. 89^2

    Expertul criminalist are obligatia sa isi indeplineasca indatoririle de serviciu cu impartialitate, profesionalism si obiectivitate.

    ART. 89^3

    Expertul criminalist trebuie sa se abtina de la orice comportament, act sau manifestare de natura sa altereze increderea in impartialitatea si independenta acestuia, precum si de la orice fapta care ar putea aduce prejudicii prestigiului justitiei si al institutiei in care functioneaza.

    ART. 89^4

    Expertul criminalist trebuie sa cunoasca si sa respecte limitele competentei sale in activitatea de efectuare a expertizelor criminalistice.

 

    SECTIUNEA a 2-a

    Incompatibilitati si interdictii

 

    ART. 89^5

    Functia de expert criminalist este incompatibila cu orice alte functii publice sau private, cu exceptia functiilor didactice din invatamantul superior, a celor de instruire din cadrul institutiilor de formare profesionala, precum si a functiilor de cercetare.

    ART. 89^6

    Expertilor criminalisti le este interzis:

    a) sa participe la efectuarea expertizelor criminalistice in perioada in care detin calitatea de experti criminalisti in cadrul INEC;

    b) sa efectueze expertize criminalistice in afara celor realizate in cadrul INEC;

    c) sa exercite orice activitati de natura sa lezeze prestigiul institutiei din care fac parte.

    ART. 89^7

    Expertul criminalist nu poate acorda consultatii de specialitate, in legatura cu atributiile ce ii revin, persoanelor care nu functioneaza in cadrul INEC.

    ART. 89^8

    (1) Expertul criminalist este obligat sa dea, anual, o declaratie pe propria raspundere in care sa mentioneze daca sotul, rudele ori afinii pana la gradul al IV-lea inclusiv exercita o functie sau desfasoara o activitate juridica ori activitati de investigare sau cercetare penala, precum si locul de munca al acestora.

    (2) Declaratia se inregistreaza si se depune la dosarul profesional personal al fiecarui expert.

    ART. 89^9

    (1) Expertii criminalisti nu pot fi lucratori operativi, inclusiv acoperiti, informatori sau colaboratori ai serviciilor de informatii.

    (2) Expertii criminalisti completeaza anual o declaratie autentica pe propria raspundere, potrivit legii penale, din care sa rezulte ca nu sunt lucratori operativi, inclusiv acoperiti, informatori sau colaboratori ai serviciilor de informatii.

    (3) Consiliul Suprem de Aparare a Tarii verifica, din oficiu sau la sesizarea ministrului justitiei, realitatea declaratiilor prevazute la alin. (2).

    ART. 89^10

    Dispozitiile art. 77 alin. (2) si (3), art. 78, 79 si 81 se aplica in mod corespunzator.

    ART. 89^11

    Prevederile prezentei sectiuni se aplica si celorlalte categorii de personal care functioneaza in cadrul INEC.

 

    SECTIUNEA a 3-a

    Recrutarea si numirea in functie a personalului de specialitate criminalistica si a personalului care ocupa functii auxiliare de specialitate criminalistica

 

    ART. 89^12

    Recrutarea personalului de specialitate criminalistica si a personalului care ocupa functii auxiliare de specialitate criminalistica se realizeaza prin concurs pentru ocuparea posturilor vacante, cu respectarea principiilor transparentei si egalitatii, in conditiile legii.

    ART. 89^13

    (1) La concursul pentru ocuparea functiilor de specialitate criminalistica se poate inscrie persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

    a) are cetatenia romana si capacitate deplina de exercitiu;

    b) are studii superioare de lunga durata, cu diploma de licenta in domeniul specializarii in care candideaza;

    c) nu are antecedente penale, nu are cazier fiscal si se bucura de o buna reputatie;

    d) cunoaste limba romana si are domiciliul in Romania;

    e) are cunostinte de operare pe calculator;

    f) este apta din punct de vedere medical si psihologic pentru exercitarea functiei;

    g) nu a fost agent sau colaborator al organelor de securitate ca politie politica;

    h) cunoaste o limba straina de circulatie internationala, la nivel mediu.

    (2) Concursul prevazut la alin. (1) se organizeaza de INEC, potrivit regulamentului aprobat prin ordin al ministrului justitiei.

    ART. 89^14

    (1) La concursul pentru ocuparea functiilor auxiliare de specialitate criminalistica se poate inscrie persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

    a) are cetatenia romana, domiciliul in Romania si capacitate deplina de exercitiu;

    b) nu are antecedente penale, nu are cazier fiscal si se bucura de o buna reputatie;

    c) cunoaste limba romana si are domiciliul in Romania;

    d) este apta din punct de vedere medical pentru exercitarea functiei;

    e) are studii medii, cunostinte de operare pe calculator sau de dactilografiere.

    (2) Concursul prevazut la alin. (1) se organizeaza de INEC, potrivit regulamentului aprobat de directorul institutului, la propunerea Consiliului institutului.

 

    SECTIUNEA a 4-a

    Formarea profesionala continua si evaluarea personalului de specialitate criminalistica si a personalului care ocupa functii auxiliare de specialitate criminalistica

 

    ART. 89^15

    (1) Formarea profesionala continua a personalului de specialitate criminalistica se realizeaza in scopul imbunatatirii pregatirii profesionale a acestuia si al cresterii calitatii nivelului stiintific al rapoartelor de expertiza criminalistica.

    (2) Formarea profesionala continua trebuie sa tina seama de evolutia procedeelor tehnice de analiza si interpretare din diversele discipline stiintifice care concura la investigarea probelor materiale din punct de vedere criminalistic, in concordanta cu standardele interne si internationale in materie.

    (3) Formarea profesionala continua a personalului de specialitate criminalistica se realizeaza tinandu-se seama de necesitatea specializarii acestuia pe genuri de expertiza criminalistica.

    ART. 89^16

    Responsabilitatea pentru formarea profesionala continua a personalului de specialitate criminalistica revine conducerii institutului prin Consiliul acestuia, sefilor laboratoarelor interjudetene, precum si fiecarui expert si asistent in parte, prin pregatire individuala.

    ART. 89^17

    (1) Personalul de specialitate criminalistica participa la programe de formare profesionala continua organizate de INEC, de institutii de invatamant superior din tara si din strainatate, precum si la alte forme de perfectionare profesionala.

    (2) Directorul institutului aproba anual programul de formare profesionala continua a personalului de specialitate criminalistica propus de Consiliul institutului.

    ART. 89^18

    (1) Pentru verificarea indeplinirii criteriilor de competenta si performanta profesionala a personalului de specialitate criminalistica, activitatea acestuia este supusa evaluarii anuale.

    (2) Evaluarea prevazuta la alin. (1) se realizeaza de superiorul ierarhic si se avizeaza de directorul institutului.

    (3) Prin raportul de evaluare a activitatii profesionale a personalului de specialitate criminalistica se poate acorda unul dintre urmatoarele calificative: foarte bine, bine, satisfacator sau nesatisfacator.

    (4) Expertii criminalisti si asistentii criminalisti care nu sunt de acord cu calificativul acordat pot face contestatie la Consiliul institutului, in termen de 30 de zile de la comunicarea raportului de evaluare de catre institut. Hotararea pronuntata de Consiliul institutului este definitiva.

    ART. 89^19

    (1) Expertii si asistentii criminalisti care primesc calificativul “satisfacator” in urma a doua evaluari consecutive sunt obligati sa urmeze, pentru o perioada cuprinsa intre 3 si 6 luni, cursuri speciale de formare profesionala organizate de INEC.

    (2) Cursurile prevazute la alin. (1) se incheie prin sustinerea unui examen.

    (3) Expertul care primeste in urma a doua evaluari consecutive calificativul “nesatisfacator” si care nu a promovat examenul prevazut la alin. (2) este eliberat din functie pentru incapacitate profesionala, la propunerea Consiliului institutului, de catre director.

    ART. 89^20

    (1) Evaluarea si calificativele anuale obtinute de personalul de specialitate criminalistica se pastreaza la dosarul profesional personal.

    (2) Dosarele profesionale personale ale personalului de specialitate criminalistica se intocmesc si se pastreaza de INEC.

    (3) Dispozitiile art. 75 alin. (2) si (3) se aplica in mod corespunzator.

    ART. 89^21

    (1) Activitatea personalului care ocupa functii auxiliare de specialitate criminalistica este evaluata anual de superiorul ierarhic, prin acordarea calificativelor prevazute la art. 89^18 alin. (3).

    (2) Dispozitiile art. 89^18 alin. (4) si art. 89^20 se aplica in mod corespunzator.

 

    SECTIUNEA a 5-a

    Promovarea in grade profesionale si accesul la functii de conducere al personalului de specialitate criminalistica si al personalului care ocupa functii auxiliare de specialitate criminalistica

 

    &1. Promovarea in grade profesionale

    ART. 89^22

    (1) Promovarea personalului de specialitate criminalistica si a personalului care ocupa functii auxiliare de specialitate criminalistica in grade profesionale se face numai prin examen. Transferul de la o structura la alta in cadrul INEC nu constituie promovare.

    (2) Modul de organizare si desfasurare a examenului prevazut la alin. (1) se stabileste prin regulament aprobat de directorul institutului la propunerea Consiliului institutului.

 

    &2. Accesul la functiile de conducere din cadrul INEC

    ART. 89^23

    Directorul si directorul adjunct ai institutului sunt numiti si eliberati din functie prin ordin al ministrului justitiei dintre expertii cu grad profesional maxim si cu studii juridice care functioneaza in cadrul institutului.

    ART. 89^24

    (1) Numirea in celelalte functii de conducere se face de catre directorul institutului.

    (2) Pentru numirea in functia de sef laborator interjudetean, precum si pentru numirea in functia de sef de sector in cadrul institutului este necesara o vechime de peste 10 ani in profesia de expert criminalist si minimum 3 ani vechime in cadrul INEC.

    (3) Numirea sefilor de laboratoare interjudetene nou-infiintate se poate face si prin derogare de la conditiile de vechime prevazute la alin. (2), dar numai in situatia in care numirea nu se poate face in conditiile alin. (2).

 

    SECTIUNEA a 6-a

    Suspendarea din functie a personalului de specialitate criminalistica si a personalului care ocupa functii auxiliare de specialitate criminalistica

 

    ART. 89^25

    (1) Personalul de specialitate criminalistica si personalul care ocupa functii auxiliare de specialitate criminalistica este suspendat din functie in cazurile prevazute la art. 48 alin. (1).

    (2) Suspendarea din functie se dispune de catre directorul institutului, cu avizul Consiliului institutului, prin decizie motivata.

    (3) Dispozitiile art. 48 alin. (3) se aplica in mod corespunzator.

    ART. 89^26

    Decizia prevazuta la art. 89^25 alin. (2) este comunicata de indata de catre directorul institutului persoanei impotriva careia s-a dispus masura suspendarii din functie.

    ART. 89^27

    Dispozitiile art. 49 alin. (2) si (3), art. 50 si 51 se aplica in mod corespunzator.

 

    SECTIUNEA a 7-a

    Eliberarea din functie a personalului de specialitate criminalistica si a personalului care ocupa functii auxiliare de specialitate criminalistica

 

    ART. 89^28

    (1) Personalul de specialitate criminalistica si personalul care ocupa functii auxiliare de specialitate criminalistica este eliberat din functia de executie sau de conducere in cazurile prevazute la art. 52.

    (2) Eliberarea din functie se dispune prin decizie a directorului institutului.

    (3) Prevederile art. 54 sunt aplicabile si pentru categoriile de personal prevazute la alin. (1).

 

    SECTIUNEA a 8-a

    Delegarea, detasarea si transferul personalului de specialitate criminalistica si al personalului care ocupa functii auxiliare de specialitate criminalistica

 

    ART. 89^29

    (1) In cazul in care institutul sau un laborator interjudetean din subordinea acestuia nu poate functiona normal datorita volumului prea mare de lucrari, a lipsei temporare a personalului, a existentei de posturi vacante ori a altor asemenea cauze obiective, directorul institutului poate delega, prin decizie motivata, personal de specialitate criminalistica sau personal care ocupa functii auxiliare de specialitate criminalistica din cadrul INEC.

    (2) Dispozitiile art. 55 alin. (2) se aplica in mod corespunzator.

    ART. 89^30

    Personalul de specialitate criminalistica si personalul care ocupa functii auxiliare de specialitate criminalistica poate fi detasat sau transferat prin decizie motivata a directorului institutului in conditiile prevazute la art. 56 si 58, care se aplica in mod corespunzator.

    ART. 89^31

    Prevederile art. 57 sunt aplicabile si in cazul delegarii sau detasarii personalului de specialitate criminalistica sau a personalului care ocupa functii auxiliare de specialitate criminalistica.

 

    SECTIUNEA a 9-a

    Drepturile si indatoririle personalului de specialitate criminalistica si ale personalului care ocupa functii auxiliare de specialitate criminalistica

 

    ART. 89^32

    Stabilirea drepturilor si indatoririlor personalului de specialitate criminalistica si ale personalului care ocupa functii auxiliare de specialitate criminalistica se face tinandu-se seama de locul si rolul acestora in desfasurarea activitatii de justitie, de raspunderea si complexitatea indeplinirii functiei detinute, de interdictiile si incompatibilitatile prevazute de lege pentru aceste categorii de personal si urmareste garantarea independentei si impartialitatii acestora.

    ART. 89^33

    Pentru activitatea desfasurata, personalul de specialitate criminalistica si personalul care ocupa functii auxiliare de specialitate criminalistica din cadrul INEC au dreptul la o remuneratie stabilita in raport cu functia detinuta, cu vechimea si cu alte criterii prevazute de lege.

    ART. 89^34

    (1) Personalul de specialitate criminalistica si personalul care ocupa functii auxiliare de specialitate criminalistica pot participa la elaborarea de publicatii sau studii de specialitate, a unor lucrari literare ori stiintifice.

    (2) Personalul prevazut la alin. (1) poate fi numit membru al unor comisii de examinare, de acreditare sau al unor comisii de elaborare a proiectelor de acte normative, precum si a unor documente interne ori internationale.

    (3) Personalul prevazut la alin. (1) poate fi membru al societatilor stiintifice ori academice, precum si al asociatiilor sau fundatiilor care au scop stiintific ori profesional.

    ART. 89^35

    (1) Personalul de specialitate criminalistica si personalul care ocupa functii auxiliare de specialitate criminalistica au dreptul si indatorirea de a-si perfectiona in mod continuu pregatirea profesionala.

    (2) Pe perioada in care personalul prevazut la alin. (1) urmeaza forme de perfectionare profesionala, beneficiaza de drepturile salariale cuvenite, in situatia in care acestea sunt:

    a) organizate la initiativa ori in interesul INEC;

    b) urmate la initiativa acestuia, cu acordul directorului institutului;

    c) organizate de Ministerul Justitiei sau de alte institutii specializate din tara ori din strainatate.

    (3) In cazul in care formarea si perfectionarea profesionala, in formele prevazute la alin. (2), se organizeaza in afara localitatii in care isi are sediul laboratorul, personalul de specialitate criminalistica si personalul care ocupa functii auxiliare de specialitate criminalistica beneficiaza de drepturile de delegare, in conditiile prezentei legi.

    (4) Pentru acoperirea cheltuielilor programelor de formare si perfectionare profesionala a personalului de specialitate criminalistica si a personalului care ocupa functii auxiliare de specialitate criminalistica, organizate in conditiile alin. (2) lit. a) si c), INEC si Ministerul Justitiei au obligatia sa prevada in bugetul propriu fondurile necesare.

    ART. 89^36

    (1) INEC are obligatia sa asigure personalului de specialitate criminalistica si personalului care ocupa functii auxiliare de specialitate criminalistica conditii normale de munca si igiena, de natura sa le asigure sanatatea si integritatea fizica si psihica.

    (2) Personalul de specialitate criminalistica si personalul care ocupa functii auxiliare de specialitate criminalistica au dreptul la asigurarea in mod gratuit a echipamentului de protectie adaptat specificului activitatii desfasurate in cadrul INEC.

 

    SECTIUNEA a 10-a

    Raspunderea personalului de specialitate criminalistica si a personalului care ocupa functii auxiliare de specialitate criminalistica

 

    ART. 89^37

    Personalul de specialitate criminalistica si personalul care ocupa functii auxiliare de specialitate criminalistica raspund disciplinar, civil, administrativ si penal, in conditiile legii.

    ART. 89^38

    Personalul de specialitate criminalistica si personalul care ocupa functii auxiliare de specialitate criminalistica raspund disciplinar pentru abaterile de la indatoririle de serviciu, precum si pentru faptele care afecteaza prestigiul justitiei.

    ART. 89^39

    Constituie abateri disciplinare:

    a) refuzul de a executa la timp sarcinile incredintate in mod legal de superiorul ierarhic, precum si neexecutarea acestora din neglijenta, in conditiile cerute si conform indicatiilor primite;

    b) parasirea locului de munca si lipsa de la serviciu fara aprobarea celui in drept sa acorde invoiri;

    c) incalcarea normelor de protectie, igiena si securitate a muncii, precum si a regulilor de prevenire si stingere a incendiilor;

    d) incalcarea normelor de comportare civica si etica sau folosirea unui limbaj inadecvat in cadrul relatiilor de munca.

    ART. 89^40

    (1) Constituie abatere disciplinara grava oricare dintre urmatoarele fapte:

    a) absenta nemotivata de la serviciu timp de 3 zile consecutiv;

    b) plecarea in concediu de odihna sau concediu fara plata inainte ca acesta sa fie aprobat de angajator;

    c) refuzul repetat de a executa la timp sarcinile incredintate in mod legal de superiorul ierarhic, precum si neexecutarea acestora din neglijenta, in conditiile cerute si conform indicatiilor primite;

    d) asumarea de obligatii sau responsabilitati fata de persoane, organe ori organizatii, interne sau internationale, in numele INEC sau in nume propriu, pe baza calitatii de salariat, fara acordul sau imputernicirea prealabila a angajatorului.

    (2) Savarsirea de catre salariat a oricareia dintre abaterile disciplinare grave prevazute la alin. (1) se sanctioneaza cu desfacerea disciplinara a contractului individual de munca, independent de existenta unor antecedente disciplinare ale acestuia.

    ART. 89^41

    Pentru abaterile disciplinare savarsite de personalul de specialitate criminalistica sau de personalul care ocupa functii auxiliare de specialitate criminalistica, in raport cu gravitatea acestora, se aplica sanctiunile disciplinare prevazute la art. 85 alin. (1) lit. a) – d) si f).

    ART. 89^42

    (1) Nicio sanctiune, cu exceptia celei prevazute la art. 85 alin. (1) lit. a), nu poate fi aplicata inainte de efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile.

    (2) Cercetarea prealabila este efectuata de comisia de disciplina, numita de directorul INEC.

    (3) In vederea desfasurarii cercetarii disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat in scris de comisia de disciplina care realizeaza cercetarea, precizandu-se obiectul, data, ora si locul intrevederii.

    ART. 89^43

    Comisia de disciplina are urmatoarele atributii principale:

    a) cerceteaza abaterile disciplinare pentru care a fost sesizata;

    b) stabileste persoanele care urmeaza sa fie audiate;

    c) audiaza salariatul a carui fapta constituie obiectul sesizarii, persoana care a formulat sesizarea, precum si orice alte persoane ale caror declaratii pot inlesni solutionarea cazului;

    d) poate solicita declaratii scrise persoanelor prevazute la lit. c);

    e) poate solicita orice documente care sunt de natura sa inlesneasca solutionarea cazului;

    f) propune aplicarea uneia dintre sanctiunile disciplinare, in raport cu gravitatea abaterii disciplinare savarsite;

    g) intocmeste rapoarte cu privire la cauzele pentru care a fost sesizata, pe care le inainteaza directorului institutului.

    ART. 89^44

    (1) Cercetarea disciplinara prealabila se efectueaza in termen de 30 de zile de la data luarii la cunostinta a savarsirii abaterii disciplinare, dar nu mai tarziu de un an de la data savarsirii faptei. Sanctiunea disciplinara este dispusa de catre directorul institutului, prin decizie, emisa in termen de cel mult 10 zile de la data finalizarii cercetarii disciplinare.

    (2) Decizia se comunica persoanei sanctionate in cel mult 5 zile de la data emiterii si produce efecte de la data comunicarii.

    (3) Prevederile art. 89 alin. (3) – (5) se aplica in mod corespunzator.”

    ART. VI

    Personalul de specialitate criminalistica si personalul care ocupa functii auxiliare de specialitate criminalistica aflat in functie in cadrul INEC la data intrarii in vigoare a prezentei legi se considera ca indeplineste conditiile legale pentru ocuparea functiilor in care este numit.

    ART. VII

    Litigiile in legatura cu aplicarea prevederilor referitoare la personalul de specialitate criminalistica si personalul care ocupa functii auxiliare de specialitate criminalistica care functioneaza in cadrul INEC se solutioneaza de instantele specializate pentru solutionarea conflictelor de munca.

    ART. VIII

    La data intrarii in vigoare a prezentei legi, orice alte dispozitii contrare se abroga.

    ART. IX

    Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.197 din 14 decembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va republica, dandu-se textelor o noua numerotare.

 

    ANEXA 1

    (Anexa la Ordonanta Guvernului nr. 75/2000)

 

                                 REGULAMENT

    privind autorizarea laboratoarelor private de expertize criminalistice

 

    CAPITOLUL I

    Dispozitii generale

 

    ART. 1

    (1) Autorizarea laboratoarelor private de expertize criminalistice reprezinta componenta asigurarii unui sistem al calitatii in efectuarea expertizelor criminalistice judiciare, prin care sunt recunoscute oficial capacitatea si competenta tehnico-stiintifica a acestora de a efectua expertize criminalistice la solicitarea organelor judiciare.

    (2) Autorizarea laboratoarelor private de expertize criminalistice se face de catre o comisie formata din experti criminalisti din cadrul institutiilor publice si asociatiilor profesionale in care acestia isi desfasoara activitatea sau, dupa caz, ai caror membri sunt.

    (3) Comisia este alcatuita din 2 reprezentanti ai institutiilor publice in care isi desfasoara activitatea experti criminalisti, 2 reprezentanti avand calitatea de experti criminalisti din cadrul asociatiilor profesionale ale expertilor criminalisti si un reprezentant al mediului academic desemnat de Academia Romana.

    (4) Organizarea si functionarea comisiei se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

    ART. 2

    (1) Prezentul regulament se aplica laboratoarelor private de expertize criminalistice constituite individual, ca persoana fizica autorizata, sau constituite prin asociere, ca societate civila profesionala cu raspundere limitata si personalitate juridica.

    (2) Laboratorul privat de expertize criminalistice are drept obiect de activitate efectuarea expertizelor criminalistice.

    ART. 3

    Rapoartele de expertiza criminalistica efectuate de laboratoarele private de expertize criminalistice sunt valabile in conditiile in care:

    a) laboratorul este autorizat si autorizatia este valabila;

    b) sunt efectuate pentru specialitatile de expertize criminalistice pentru care exista autorizare;

    c) sunt efectuate de un expert criminalist autorizat.

 

    CAPITOLUL II

    Conditii de autorizare a laboratoarelor private de expertize criminalistice

 

    ART. 4

    Autorizarea laboratoarelor private de expertize criminalistice consta in:

    a) evaluarea capacitatii tehnice a laboratorului, necesara pentru a efectua expertize pe anumite specialitati criminalistice;

    b) verificarea indeplinirii conditiilor legale privind autorizarea si competenta expertilor criminalisti ai laboratorului, pentru a putea efectua expertize criminalistice pe anumite specialitati;

    c) verificarea indeplinirii cerintelor privind asigurarea respectarii circuitului documentelor, arhivarea si pastrarea acestora.

    ART. 5

    Evaluarea laboratorului se realizeaza pentru specialitatile de expertiza criminalistica ce vor putea fi efectuate in cadrul acestuia, prevazute de lege.

    ART. 6

    (1) In cadrul laboratoarelor private isi pot exercita profesia si experti criminalisti autorizati colaboratori, in baza unui contract de colaborare, sau experti criminalisti autorizati si salarizati in baza unui contract de salarizare, potrivit prevederilor legale.

    (2) In cadrul laboratoarelor private se poate angaja personal de specialitate, precum si personal auxiliar corespunzator, necesar pentru desfasurarea activitatii.

    (3) Laboratoarele private de expertize criminalistice se individualizeaza printr-o denumire specifica ce cuprinde numele a cel putin unuia dintre asociati, urmata de sintagma “societate civila de experti criminalisti autorizati”.

    ART. 7

    (1) Poate fi autorizat ca laborator privat de expertize criminalistice orice laborator cu sediul in Romania, constituit de experti criminalisti autorizati, care functioneaza sub aceasta forma si indeplineste conditiile de autorizare.

    (2) Laboratoarele private de expertize criminalistice se autorizeaza, la solicitarea acestora, pe specialitati de expertiza criminalistica, pentru care, pe baza unei evaluari specifice, dovedesc ca dispun cel putin de conditiile logistice si de competenta prevazute de Procedura privind evaluarea laboratoarelor private de expertize criminalistice in vederea autorizarii.

    (3) Laboratoarele de expertize criminalistice acreditate de un organism de acreditare recunoscut intr-un stat membru al Uniunii Europene sa efectueze activitati de incercari pentru anumite specialitati criminalistice se autorizeaza fara alta evaluare pentru specialitatile de expertiza criminalistica inscrise in certificatul de acreditare si solicitate pentru autorizare, in conditiile prevazute la art. 9 lit. a).

    (4) Laboratoarele private de expertize criminalistice trebuie sa indeplineasca in mod permanent cerintele si conditiile care au stat la baza autorizarii.

 

    CAPITOLUL III

    Procedura de autorizare a activitatii de expertiza criminalistica in laboratoare private

 

    ART. 8

    (1) Autorizarea laboratoarelor private de expertize criminalistice se realizeaza de catre comisia prevazuta la art. 1 alin. (2), care se organizeaza la nivel national.

    (2) Comisia de autorizare isi desfasoara activitatea pe baza unui set unic de documente cuprinzand:

    a) regulamentul de organizare si functionare a comisiei de autorizare, stabilit prin hotarare a Guvernului;

    b) proceduri privind evaluarea laboratoarelor, precum si supravegherea celor autorizate, stabilite prin hotarare a Guvernului.

    (3) Componenta comisiei de autorizare si regulamentul de organizare si functionare a acesteia se aproba prin ordin comun al ministrului justitiei si al ministrului administratiei si internelor.

    (4) Documentele prevazute la alin. (2) se elaboreaza de Ministerul Justitiei prin structurile de specialitate.

    ART. 9

    Procedura de autorizare a laboratoarelor private de expertize criminalistice cuprinde, in principal, urmatoarele etape:

    a) depunerea cererii cuprinzand specialitatile de expertiza criminalistica pentru care se solicita autorizarea, insotita de un chestionar de informare si autoevaluare completat de laboratorul solicitant, la comisia de autorizare;

    b) analizarea de catre comisia de autorizare a informatiilor privind laboratorul solicitant, furnizate de acesta prin chestionarul de informare si autoevaluare;

    c) evaluarea la fata locului de catre comisia de autorizare si intocmirea raportului de evaluare;

    d) analizarea de catre comisia de autorizare a dosarului laboratorului solicitant si stabilirea concluziilor cu privire la indeplinirea criteriilor de autorizare de catre acesta;

    e) intocmirea si eliberarea certificatului de autorizare;

    f) supravegherea laboratoarelor private autorizate prin verificari la intervale specificate si intocmirea rapoartelor de supraveghere;

    g) analizarea de catre comisia de autorizare a situatiei laboratoarelor autorizate, pe baza rapoartelor de supraveghere, a programelor de actiuni corective, a eventualelor sesizari si reclamatii si a altor informatii relevante pe care le detine, si stabilirea concluziilor cu privire la mentinerea sau modificarea, dupa caz, a statutului autorizarii – suspendare, limitare sau retragere.

    ART. 10

    (1) Autorizarea laboratoarelor private de expertize criminalistice se finalizeaza printr-un certificat de autorizare, cu o durata de valabilitate de 5 ani.

    (2) Pe durata de valabilitate a autorizarii, laboratoarele private de expertize criminalistice sunt supuse supravegherii permanente prin verificari pe baza carora autorizarea poate fi mentinuta sau, dupa caz, suspendata, limitata ori retrasa, potrivit procedurii de autorizare.

    ART. 11

    Ministerul Justitiei intocmeste si actualizeaza lista laboratoarelor private de expertize criminalistice si a specialitatilor pentru care au fost autorizate, pe care o publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si o afiseaza pe pagina de internet a institutiei.

 

    CAPITOLUL IV

    Atributii si obligatii

 

    ART. 12

    Laboratoarele private de expertize criminalistice autorizate, care fac obiectul prezentului regulament, au urmatoarele obligatii:

    a) sa furnizeze toate datele si informatiile cerute pentru autorizare;

    b) sa faciliteze si sa asigure conditiile necesare pentru verificarea la fata locului de catre comisia de autorizare a conditiilor de competenta tehnica obligatorii pentru autorizare;

    c) sa achite, la termenele stabilite, potrivit reglementarilor in vigoare, taxele prevazute pentru autorizare si supraveghere;

    d) sa mentina permanent conditiile de competenta tehnica pe baza carora au fost autorizate;

    e) sa isi desfasoare activitatea in limitele autorizarii, potrivit certificatului de autorizare;

    f) sa informeze de indata comisia de autorizare despre orice schimbari survenite privind conditiile avute in vedere la acordarea autorizarii.

 

    CAPITOLUL V

    Dispozitii tranzitorii si finale

 

    ART. 13

    Cheltuielile ocazionate de autorizarea si supravegherea laboratoarelor private de expertize criminalistice se suporta de laboratoarele solicitante.

 

 

Modificarea si completarea Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007

In M. Of. nr. 519 din 22 iulie 2011 a fost publicata Legea nr. 163/2011 pentru modificarea si completarea Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007.

Din cuprins:

    ART. I

    Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 262 din 19 aprilie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

    1. La articolul 4, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:

    “(1^1) Pentru efectuarea serviciului de transport public de persoane prin curse regulate, pe traseele dintre municipiul Bucuresti si localitatile judetului Ilfov, operatorii de transport care detin licentele respective pot utiliza si autobuze urbane, in conditiile in care Consiliul Judetean Ilfov stabileste astfel in licentele de traseu.”

    2. La articolul 5, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(3) Transportul public local de persoane prin curse regulate speciale locale sau judetene se realizeaza de catre operatorii de transport rutier cu autobuze detinute in proprietate sau in baza unui contract de leasing pe baza de licente de traseu si caiete de sarcini elaborate si eliberate de primarie sau de consiliul judetean, dupa caz, in conditiile stabilite prin Norme.”

    3. La articolul 14 alineatul (3), dupa litera a) se introduce o noua litera, litera a^1), cu urmatorul cuprins:

    “a^1) autobuze urbane;”.

    4. La articolul 16, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(3) Consiliile judetene sunt obligate sa infiinteze:

    a) autoritati judetene de transport prin care sa asigure, sa organizeze, sa reglementeze, sa coordoneze si sa controleze prestarea serviciului de transport public de persoane prin servicii regulate, desfasurat intre localitatile judetului, inclusiv in cazul in care acestea au infiintat o asociatie de dezvoltare comunitara, precum si sa infiinteze societati de transport public judetean de persoane prin curse regulate necesare, daca acestea nu exista;

    b) comisii paritare, din care vor face parte cate un reprezentant al consiliului judetean si al agentiei Autoritatii Rutiere Romane – A.R.R. din judetul respectiv, prin care sa asigure propuneri de atribuire a serviciului de transport public de persoane prin servicii regulate si de atribuire a licentelor de traseu.”

    5. La articolul 16, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:

    “(6) Consiliul Judetean Ilfov coordoneaza serviciul de transport public de persoane prin curse regulate, care se desfasoara intre municipiul Bucuresti si localitatile judetului Ilfov, serviciu care se incadreaza in transportul public judetean de persoane.”

    6. La articolul 17 alineatul (1), dupa litera o) se introduce o noua litera, litera p), cu urmatorul cuprins:

    “p) aproba atribuirea licentelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate sau a transportului public de persoane prin curse regulate speciale, dupa caz.”

    7. La articolul 17, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:

    “(4) Programul de transport public de persoane prin curse regulate intre judetul Ilfov si municipiul Bucuresti, prelungit in conformitate cu prevederile art. II alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 27/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, va fi preluat si gestionat de catre Consiliul Judetean Ilfov ca program judetean de transport, respectandu-se termenul de valabilitate al acestuia.”

    8. La articolul 20 alineatul (2), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “d) participa la comisiile paritare pentru propuneri de atribuire a serviciului de transport public de persoane prin curse regulate si de atribuire a licentelor de traseu pentru transportul public de persoane prin curse regulate pe trasee judetene, in conformitate cu prevederile prezentei legi;”.

    9. La articolul 20 alineatul (2), litera f) se abroga.

    10. La articolul 24, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 24

    (1) Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate, cu autovehicule sau nave, se realizeaza prin contract de delegare a gestiunii, pe baza autorizatiei de transport sau a licentei de transport, dupa caz, la care autoritatea de autorizare elibereaza, pentru fiecare mijloc de transport stabilit, cate o copie conforma a acestora, precum si contractele de atribuire in gestiune a serviciului, in conformitate cu conditiile de concesionare, prin licitatie, a serviciului.”

    11. La articolul 37, alineatul (10) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(10) In cazul transportului public judetean de persoane realizat prin curse regulate, licentele de traseu se atribuie prin hotarare a consiliului judetean, pe baza propunerilor comisiei paritare formate din cate un reprezentant al consiliului judetean si al agentiei A.R.R. din judetul respectiv, si se emit/se elibereaza de catre agentia A.R.R. respectiva.”

    12. La articolul 37, dupa alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:

    “(11) In cazul transportului public judetean de persoane realizat prin curse regulate intre judetul Ilfov si municipiul Bucuresti, licentele de traseu se atribuie prin hotarare a Consiliului Judetean Ilfov, pe baza propunerilor comisiei paritare, si se emit de catre agentia A.R.R. din judetul Ilfov.”

    ART. II

    In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, ministrul administratiei si internelor va modifica si va completa Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, in conformitate cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege.

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close