Procedura de punere in aplicare a titlurilor executorii in baza carora se solicita infiintarea popririi conturilor autoritatilor si institutiilor publice deschise la nivelul unitatilor Trezoreriei Statului

In M. Of. nr. 523 din 25 iulie2011 afost publicat Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2336/2011 pentru aprobarea Procedurii de punere in aplicare a titlurilor executorii in baza carora se solicita infiintarea popririi conturilor autoritatilor si institutiilor publice deschise la nivelul unitatilor Trezoreriei Statului.

Din cuprins:

    ART. 1

    Se aproba Procedura de punere in aplicare a titlurilor executorii in baza carora se solicita infiintarea popririi conturilor autoritatilor si institutiilor publice deschise la nivelul unitatilor Trezoreriei Statului, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

    ART. 2

    Directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, unitatile lor subordonate si administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a dispozitiilor prezentului ordin.

    ART. 3

    Prezentul ordin intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

    ANEXA 1

 

                                PROCEDURA

de punere in aplicare a titlurilor executorii in baza carora se solicita infiintarea popririi conturilor autoritatilor si institutiilor publice deschise la nivelul unitatilor Trezoreriei Statului

 

    ART. 1

    Prezenta procedura reglementeaza modul de punere in aplicare a prevederilor art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii, aprobata cu completari prin Legea nr. 288/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, de catre unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului, in calitate de tert poprit.

    ART. 2

    (1) Cel tarziu in prima zi lucratoare de la data primirii de la executorul judecatoresc sau de la organul fiscal competent in executarea silita a adresei de infiintare a popririi asupra conturilor unei institutii ori autoritati publice, insotita de copia certificata de pe titlul executoriu, unitatea teritoriala a Trezoreriei Statului va instiinta in scris institutia sau autoritatea publica cu privire la data primirii adresei de infiintare a popririi si suma pentru care se dispune poprirea. La adresa care se transmite institutiei sau autoritatii publice se anexeaza situatia disponibilitatilor de fonduri/creditelor bugetare deschise si neutilizate, dupa caz, prevazuta in anexa nr. 1, existente la data primirii adresei de infiintare a popririi.

    (2) Adresa prin care se instiinteaza institutia sau autoritatea publica si documentele anexate vor fi transmise acesteia prin e-mail, fax, inmanate direct unui reprezentant al institutiei ori autoritatii publice sau prin orice alta modalitate care reduce timpul de transmitere, astfel incat acestea sa poata fi receptionate de debitor in cadrul aceleiasi zile in care adresa a fost emisa.

    ART. 3

    (1) Cel tarziu in prima zi lucratoare de la primirea adresei de instiintare insotita de situatia prevazuta in anexa nr. 1, institutia sau autoritatea publica are obligatia de a comunica in scris unitatii teritoriale a Trezoreriei Statului informatii in legatura cu sumele existente in conturi la data primirii adresei de infiintare a popririi care se indisponibilizeaza, completand in acest scop formularul prevazut in anexa nr. 2, astfel:

    a) institutiile publice finantate integral de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari de sanatate si bugetele locale vor completa sumele care se indisponibilizeaza pe capitole de cheltuieli bugetare si pe titluri de cheltuieli bugetare la care exista disponibilitati de credite bugetare deschise si neutilizate;

    b) institutiile publice si autoritatile publice finantate partial sau integral din venituri proprii, care isi gestioneaza bugetele prin conturi de disponibilitati, vor completa sumele care se indisponibilizeaza pentru toate conturile de disponibilitati deschise pe numele acestorala Trezoreria Statului.

    (2) Sumele care fac obiectul indisponibilizarii vor fi stabilite de institutiile si autoritatile publice tinand cont de prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 22/2002, aprobata cu completari prin Legea nr. 288/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de categoriile de sume care nu sunt supuse executarii silite prevazute la art. 1 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 22/2002, aprobata cu completari prin Legea nr. 288/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si la art. 452 alin. 2 din Codul de procedura civila.

    (3) La efectuarea oricaror plati din sumele care nu fac obiectul indisponibilizarii, institutiile sau autoritatile publice vor inscrie la rubrica “Reprezentand” din ordinele de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) “plata cf. art. 1 alin. (2) din OG nr. 22/2002”.

    ART. 4

    (1) In situatia in care institutia publica sau autoritatea publica nu transmite situatia prevazuta in anexa nr.2 intermenul stabilit la art. 3 alin. (1), unitatea teritoriala a Trezoreriei Statului va proceda la indisponibilizarea sumelor din conturile institutiei sau autoritatii publice pana la nivelul sumei totale inscrise in titlul executoriu.

    (2) Din sumele indisponibilizate potrivit alin. (1), institutiile publice si autoritatile publice nu pot dispune plati decat in cazul in care din situatia prevazuta in anexa nr. 2 prezentata unitatii Trezoreriei Statului rezulta ca sumele care pot fi indisponibilizate potrivit legii sunt inferioare celor care au fost indisponibilizate de unitatea Trezoreriei Statului.

    (3) Sumele indisponibilizate potrivit alin. (1) peste nivelul sumelor inscrise de institutia publica sau autoritatea publica in situatia prevazuta in anexa nr. 2 vor fi repuse de unitatile Trezoreriei Statului in conturile de disponibilitati ori de credite bugetare deschise, dupa caz, din care acestea au fost transferate, instiintand despre aceasta operatiune executorul judecatoresc sau organul fiscal competent in executarea silita, dupa caz.

    (4) In cazul in care institutia publica sau autoritatea publica nu transmite situatia prevazuta in anexa nr.2 incadrul perioadei de indisponibilizare de 15 zile calendaristice de la data primiriila Trezoreria Statuluia adresei de infiintare a popririi, unitatea Trezoreriei Statului va vira in conturile indicate de executorul judecatoresc sau de organul fiscal competent in executarea silita sumele care au fost indisponibilizate potrivit alin. (1).

    ART. 5

    (1) In cazul in care sumele indisponibilizate din disponibilitatile sau din creditele bugetare deschise si repartizate existente la data primirii adresei de infiintare a popririi, potrivit datelor comunicate de institutiile publice ori autoritatile publice in situatia prevazuta in anexa nr. 2, sunt inferioare sumelor prevazute in titlul executoriu, unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului vor solicita acestora informatii cu privire la fiecare suma incasata ulterior sau cu privire la fiecare deschidere/repartizare de credite bugetare, dupa caz, pana la indestularea creantei.

    (2) Pentru fiecare suma incasata sau deschidere/repartizare de credite bugetare primita in conditiile alin. (1), unitatile Trezoreriei Statului vor transmite institutiilor publice sau autoritatilor publice adresa de instiintare insotita de situatia prevazuta in anexa nr.1, intermen de maximum o zi lucratoare de la primirea sumelor respective in conturile de disponibilitati ori de credite bugetare deschise si repartizate, dupa caz, deschisela Trezoreria Statului.

    (3) Cel tarziu in prima zi lucratoare de la primirea situatiei prevazute in anexa nr. 1, institutia sau autoritatea publica are obligatia de a intocmi si transmite unitatii Trezoreriei Statului situatia prevazuta in anexa nr. 2, prin care se stabilesc sumele care se indisponibilizeaza.

    ART. 6

    De la data primirii adresei de infiintare a popririi asupra conturilor unei institutii sau autoritati publice la unitatea Trezoreriei Statului si pana la data prezentarii situatiei prevazute in anexa nr. 2, institutiile publice si autoritatile publice pot dispune plati numai din disponibilitatile ori creditele bugetare deschise si repartizate care exced sumei totale prevazute in adresa de infiintare a popririi.

    ART. 7

    (1) Sumele care se indisponibilizeaza din conturile de disponibilitati comunicate de institutiile publice sau autoritatile publice, dupa caz, se transfera de unitatea teritoriala a Trezoreriei Statului in urmatoarele conturi:

    a) 50.09.99 “Disponibil al institutiilor publice subventionate din bugetul de stat, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii”, in cazul institutiilor publice/autoritatilor publice subventionate de la bugetul de stat;

    b) 50.10.99 “Disponibil al institutiilor publice subventionate din bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii”, in cazul institutiilor publice/autoritatilor publice subventionate din bugetul local;

    c) 50.36.99 “Disponibil al institutiilor publice subventionate din bugetul asigurarilor pentru somaj din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii”, in cazul institutiilor publice/autoritatilor publice” subventionate din bugetul asigurarilor pentru somaj;

    d) 50.25.99 “Disponibil al institutiilor publice de subordonare centrala finantate integral din venituri proprii, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii”, in cazul institutiilor publice/autoritatilor publice de subordonare centrala finantate integral din venituri proprii;

    e) 50.28.99 “Disponibil al institutiilor publice de subordonare locala finantate integral din venituri proprii, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii”, in cazul institutiilor publice/autoritatilor publice de subordonare locala finantate integral din venituri proprii.

    (2) Sumele care se indisponibilizeaza din conturile de credite bugetare deschise se transfera de unitatile Trezoreriei Statului din conturile de credite bugetare deschise la care s-a efectuat indisponibilizarea, in conturi analitice distincte ale conturilor de credite bugetare deschise indisponibilizate, potrivit procedurilor interne ale Trezoreriei Statului.

    (3) Transferul sumelor in conturile indicate de organul de executare se efectueaza din conturile de disponibilitati in care s-a efectuat indisponibilizarea sau din conturile de cheltuieli bugetare corespunzatoare subdiviziunilor bugetare de la care s-a efectuat transferul creditelor bugetare deschise, dupa caz.

    (4) In scopul transferului sumelor in conturile indicate de organul de executare, sumele indisponibilizate in conturile de credite bugetare deschise indisponibilizate vor fi repuse de unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului, la data efectuarii platii si in limita sumei de plata, in conturile de credite bugetare deschise de la care a fost efectuata indisponibilizarea acestora.

    ART. 8

    (1) Dobanda calculata la soldul conturilor 50.25.99 “Disponibil al institutiilor publice de subordonare centrala finantate integral din venituri proprii, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii” si 50.28.99 “Disponibil al institutiilor publice de subordonare locala finantate integral din venituri proprii, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii” se inregistreaza de catre unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului in conturile de disponibilitati sintetice sau analitice, dupa caz, din care sumele respective au fost transferate.

    (2) In vederea achitarii comisioanelor datorate de institutiile publice finantate integral din venituri proprii, unitatile Trezoreriei Statului inscriu in “Situatia privind comisioanele de platit pentru luna …”, intocmita potrivit prevederilor legale in vigoare, si comisioanele datorate pentru operatiunile derulate prin intermediul conturilor 50.25.99 “Disponibil al institutiilor publice de subordonare centrala finantate integral din venituri proprii, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii” si 50.28.99 “Disponibil al institutiilor publice de subordonare locala finantate integral din venituri proprii, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii”.

    ART. 9

    (1) In cazul in care in cadrul perioadei de indisponibilizare de 15 zile prevazuta de lege institutia publica debitoare constata ca a inclus in situatia prevazuta in anexa nr. 2 transmisa unitatii Trezoreriei Statului si sume care se incadreaza in categoria celor prevazute la art. 1 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 22/2002, aprobata cu completari prin Legea nr. 288/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 452 alin. 2 din Codul de procedura civila, aceasta poate solicita unitatii Trezoreriei Statului desfiintarea indisponibilizarii sumelor respective, conform modelului prevazut in anexa nr. 3.

    (2) Sumele pentru care s-a dispus desfiintarea indisponibilizarii in conditiile alin. (1) vor fi repuse de unitatile Trezoreriei Statului in conturile de disponibilitati sau de credite bugetare deschise, dupa caz, si vor fi reconstituite din incasari ulterioare ori din creditele bugetare deschise si repartizate ulterior, dupa caz, pana la indestularea creantei, in conditiile prevederilor art. 5.

    (3) Unitatile Trezoreriei Statului au obligatia de a instiinta executorul judecatoresc sau organul fiscal competent cu executarea silita, dupa caz, cu privire la sumele pentru care s-a dispus desfiintarea indisponibilizarii, anexand instiintarii o copie a situatiei prevazute in anexa nr. 3 primita in acest scop de la debitor.

    ART. 10

    (1) Institutiile publice si autoritatile publice ale caror conturi au fost indisponibilizate pe baza de titluri executorii primite de unitatile Trezoreriei Statului anterior intrarii in vigoare a prezentului ordin pot solicita in scris unitatilor Trezoreriei Statului desfiintarea indisponibilizarii pentru categoriile de sume care se incadreaza in prevederile art. 1 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 22/2002, aprobata cu completari prin Legea nr. 288/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 452 alin. 2 din Codul de procedura civila.

    (2) Sumele pentru care s-a dispus desfiintarea indisponibilizarii in conditiile alin. (1) vor fi reconstituite din incasari ulterioare sau din creditele bugetare deschise si repartizate ulterior, dupa caz, pana la indestularea creantei, in conditiile prevederilor art. 5.

    (3) Unitatile Trezoreriei Statului au obligatia de a instiinta executorul judecatoresc/organul fiscal competent cu executarea silita, dupa caz, cu privire la sumele pentru care s-a dispus desfiintarea indisponibilizarii, anexand instiintarii o copie a situatiei prevazute in anexa nr. 3 primita in acest scop de la debitor.

    ART. 11

    Anexele nr. 1 – 3 fac parte integranta din prezenta procedura.

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close