Rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 si unele masuri financiare

In M. Of. nr. 560 din 5 august2011 afost publicata Ordonanta Guvernului nr. 10/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 si unele masuri financiare.

Din cuprins:

    CAPITOLUL I

    Dispozitii generale

 

    ART. 1

    Bugetul de stat pe anul 2011, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 879 si 879 bis din 28 decembrie 2010, se modifica si se completeaza potrivit prevederilor prezentei ordonante.

    ART. 2

    (1) Influentele asupra veniturilor bugetului de stat pe anul 2011, detaliate pe capitole si subcapitole, sunt prevazute in anexa nr. 1.

    (2) Detalierea influentelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2011 pe titluri de cheltuieli si pe ordonatori principali de credite este prevazuta in anexa nr. 2.

    (3) Bugetul de stat pe anul 2011 se majoreaza la venituri cu suma de 3.188,3 milioane lei si la cheltuieli cu suma de 4.079,8 milioane lei, iar deficitul se majoreaza cu suma de 891,5 milioane lei.

    ART. 3

    (1) Se autorizeaza Senatul Romaniei sa suplimenteze veniturile proprii in anexa nr. 3/02/13 “Sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii”, la capitolul 33.10 “Venituri din prestari de servicii si alte activitati”, subcapitolul 33.10.08 “Venituri din prestari servicii”, cu suma de 33 mii lei.

    (2) Se autorizeaza Senatul Romaniei sa redistribuie in anexa nr. 3/0201/16 “Sume alocate din bugetul institutiilor publice finantate partial din venituri proprii”, la capitolul 51.10 “Autoritati publice si actiuni externe”, suma de 200 mii lei de la titlul 10 “Cheltuieli de personal” la titlul 20 “Bunuri si servicii”.

    ART. 4

    (1) Se autorizeaza Secretariatul General al Guvernului sa majoreze in anexa nr. 3/13/15 “Sinteza sumelor alocate pentru institutii publice finantate partial din venituri proprii”, la capitolul 33.10 “Venituri din prestari de servicii si alte activitati”, subcapitolul 33.10.50 “Alte venituri din prestari servicii si alte activitati”, cu suma de 38 mii lei si, la capitolul 45.10 “Sume primite dela UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari”, cu suma de 346 mii lei, din care la subcapitolul 45.10.02 “Fondul Social European” cu suma de 287 mii lei si la subcapitolul 45.10.10 “Alte facilitati si instrumente postaderare” cu suma de 59 mii lei.

    (2) Defalcarea sumelor prevazute la alin. (1) pe institutii si detalierea pe subdiviziuni ale clasificatiei bugetare a veniturilor si cheltuielilor, inclusiv introducerea de subdiviziuni noi, se aproba de catre Secretariatul General al Guvernului.

    ART. 5

    (1) Se autorizeaza Ministerul Afacerilor Externe sa suplimenteze veniturile proprii in anexa nr. 3/14/13 “Sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii”, la capitolul 33.10 “Venituri din prestari de servicii si alte activitati”, subcapitolul 33.10.02 “Taxe consulare”, cu suma de 6.000 mii lei.

    (2) Se autorizeaza Ministerul Afacerilor Externe sa suplimenteze veniturile proprii in anexa nr. 3/1402/16 “Sume alocate din bugetul institutiilor publice finantate partial din venituri proprii”, la capitolul 33.10 “Venituri din prestari de servicii si alte activitati”, subcapitolul 33.10.08 “Venituri din prestari servicii”, cu suma de 100 mii lei si in mod corespunzator sa suplimenteze cu aceeasi suma cheltuielile prevazute la capitolul 65.10 “Invatamant”, titlul 10 “Cheltuieli de personal”.

    (3) Nota din subsolul fisei cod obiectiv 2 “Dotari independente” din anexa nr. 3/14/29 “Fisa obiectivului/proiectului/categoriei de investitii a Ministerului Afacerilor Externe” se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “Prin derogare de la prevederile art. 24 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, aprobata prin Legea nr. 227/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, din sumele aprobate pe anul 2011 se pot achizitiona 4 autoturisme blindate pentru misiunile diplomatice situate in zonele de conflict armat.”

    ART. 6

    Se autorizeaza Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului si Ministerul Mediului si Padurilor sa efectueze realocarile de credite prevazute in anexa nr. 1la Ordonantade urgenta a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a infrastructurii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 15/2011, cu completarile ulterioare.

    ART. 7

    (1) Se autorizeaza Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului sa introduca in cadrul anexei nr. 3/15/27 un nou program “Reabilitarea termica a cladirilor de locuit cu finantare din credite bancare cu garantie guvernamentala”, cu suma de 100 mii lei la credite de angajament si la credite bugetare.

    (2) Se autorizeaza Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului sa introduca urmatoarea modificare in bugetul pe programe: in anexa nr. 3/15/27 la bugetul aprobat pe anul 2011, denumirea Programului “Modernizarea satului romanesc” se modifica in “Modernizarea localitatilor”, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 105/2010, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 15/2011, cu completarile ulterioare.

    ART. 8

    (1) Se autorizeaza Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului si Ministerul Mediului si Padurilor sa atribuie in anul 2011 contractele pentru procedurile de achizitii publice aferente proiectelor din cadrul “Programului national de dezvoltare a infrastructurii”, aprobat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2010, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 15/2011, cu completarile ulterioare, pana la concurenta valorii totale aprobate.

    (2) Derularea contractelor se va realiza cu incadrarea in creditele de angajament si creditele bugetare prevazute in anexa nr. 1la Ordonantade urgenta a Guvernului nr. 105/2010, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 15/2011, cu completarile ulterioare.

    ART. 9

    Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca in anexa nr. 3/16/29 “Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii”, cu finantare din venituri proprii, obiectivele de investitii in continuare “Sediu DGFP Sibiu” cu suma de 351 mii lei si “Sediu AFP si Trezorerie Prundu Bargaului, judetul Bistrita-Nasaud” cu suma de 500 mii lei, precum si obiectivul de investitii nou “Sediu birou vamal Halmeu, judetul Satu Mare” cu suma de 200 mii lei, sume asigurate prin redistribuire de la fisa cod obiectiv 719 “Alimentare cu apa, gaze, energie electrica, amenajari si modernizari incinta, sarpante, mansardari si punere in siguranta a cladirilor si instalatiilor”.

    ART. 10

    (1) Se autorizeaza Ministerul Justitiei sa efectueze in anexa nr. 3/1702/16 “Bugetul institutiilor publice finantate partial din venituri proprii” urmatoarele modificari:

    a) la venituri, suplimentarea cu suma de 500 mii lei la capitolul 30.10 “Venituri din proprietate”, subcapitolul 30.10.05 “Venituri din concesiuni si inchirieri”; cu suma de 2.751 mii lei la capitolul 33.10 “Venituri din prestari servicii si alte activitati”, din care: suma de 2.551 mii lei la subcapitolul 33.10.08 “Venituri din prestari servicii” si suma de 200 mii lei la subcapitolul 33.10.16 “Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa”; cu suma de 1.500 mii lei la capitolul 36.10 “Diverse venituri”, subcapitolul 36.10.50 “Alte venituri”; cu suma de 112.000 mii lei la capitolul 43.10 “Subventii de la alte administratii”, subcapitolul 43.10.09 “Subventii pentru institutii publice”;

    b) la cheltuieli, suplimentarea cu suma de 116.751 mii lei la capitolul 61.10 “Ordine publica si siguranta nationala”, din care: suma de 78.000 mii lei la titlul 10 “Cheltuieli de personal”, suma de 37.240 mii lei la titlul 20 “Bunuri si servicii” si suma de 1.511 mii lei la titlul 71 “Active nefinanciare”;

    c) sa introduca alineatul 51.01.51 “Transferuri din bugetul de stat catre fondul de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele care se afla in executarea masurilor prevazute la art. 105, 113 si 114 din Codul penal, precum si pentru persoanele care se afla in perioada de amanare sau intrerupere a executarii pedepsei privative de libertate” cu suma de 224 mii lei, prin diminuarea cu aceeasi suma a titlului 71 “Active nefinanciare”;

    d) sa suplimenteze suma prevazuta la capitolul 68.01 “Asigurari si asistenta sociala”, titlul 51 “Transferuri intre unitati ale administratiei publice”, alineatul 51.01.26 “Transferuri privind contributii de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului”, cu suma de 28 mii lei, prin diminuarea cu aceeasi suma a titlului 71 “Active nefinanciare”.

    (2) Se autorizeaza Ministerul Justitiei sa introduca in anexa nr. 3/1701/16 “Bugetul institutiilor publice finantate partial din venituri proprii” urmatoarele modificari la capitolul 61.10 “Ordine publica si siguranta nationala”: diminuarea titlului 10 “Cheltuieli de personal” cu suma de 350 mii lei si suplimentarea in mod corespunzator a titlului 20 “Bunuri si servicii”.

    ART. 11

    Se autorizeaza Ministerul Justitiei sa introduca in anexa nr. 3/17/29 “Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii”, la capitolul 61.01 “Ordine publica si siguranta nationala”, obiectivul de investitii nou “Palatul de Justitie Mehedinti” cu suma de 100 mii lei, suma ce se asigura prin redistribuire cu incadrarea in sumele aprobate la titlul 71 “Active nefinanciare”.

    ART. 12

    (1) Se autorizeaza Ministerul Apararii Nationale sa efectueze redistribuiri de sume in cadrul anexei nr. 3/18/13 “Sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii” la venituri, intre capitole si subcapitole, cu incadrarea in suma totala aprobata.

    (2) Se autorizeaza Ministerul Apararii Nationale sa efectueze redistribuiri de credite bugetare si de credite de angajament neutilizate intre obiectivele de investitii in continuare, obiectivele de investitii noi si “Alte cheltuieli de investitii”, in limita prevederilor bugetare aprobate.

    (3) Se autorizeaza Ministerul Apararii Nationale sa introduca in anexa nr. 3/1801/16 “Bugetul institutiilor publice finantate partial din venituri proprii” urmatoarele modificari:

    a) la venituri, suplimentarea cu suma de 406 mii lei la capitolul 43.10 “Subventii de la alte administratii”, subcapitolul 43.10.09 “Subventii pentru institutii publice”;

    b) la cheltuieli, suplimentarea cu suma de 406 mii lei la capitolul 66.10 “Sanatate”, astfel: majorarea titlului 10 “Cheltuieli de personal” cu suma de 741 mii lei, diminuarea titlului 20 “Bunuri si servicii” cu suma de 328 mii lei si diminuarea titlului 71 “Active nefinanciare” cu suma de 7 mii lei.

    (4) Se autorizeaza Ministerul Apararii Nationale sa introduca in anexa nr. 3/1807/16 “Bugetul institutiilor publice finantate partial din venituri proprii” urmatoarele modificari:

    a) la venituri, suplimentarea cu suma de 167 mii lei la capitolul 43.10 “Subventii de la alte administratii”, subcapitolul 43.10.09 “Subventii pentru institutii publice”;

    b) la cheltuieli, suplimentarea cu suma de 167 mii lei la capitolul 67.10 “Cultura, recreere si religie”, astfel: diminuarea titlului 10 “Cheltuieli de personal” cu suma de 20 mii lei si majorarea titlului 20 “Bunuri si servicii” cu suma de 187 mii lei.

    (5) Se autorizeaza Ministerul Apararii Nationale sa introduca in anexa nr. 3/1809/16 “Bugetul institutiilor publice finantate partial din venituri proprii” urmatoarele modificari:

    a) la venituri, suplimentarea cu suma de 8.614 mii lei la capitolul 43.10 “Subventii de la alte administratii”, subcapitolul 43.10.09 “Subventii pentru institutii publice”;

    b) la cheltuieli, suplimentarea cu suma de 8.614 mii lei la capitolul 67.10 “Cultura, recreere si religie”, astfel: majorarea titlului 10 “Cheltuieli de personal” cu suma de 3.131 mii lei si majorarea titlului 20 “Bunuri si servicii” cu suma de 5.483 mii lei.

    (6) Se autorizeaza Ministerul Apararii Nationale sa introduca in anexa nr. 3/1812/16 “Bugetul institutiilor publice finantate partial din venituri proprii” urmatoarele modificari:

    a) la venituri, suplimentarea cu suma de 343 mii lei la capitolul 43.10 “Subventii de la alte administratii”, subcapitolul 43.10.09 “Subventii pentru institutii publice”;

    b) la cheltuieli, suplimentarea cu suma de 343 mii lei la capitolul 67.10 “Cultura, recreere si religie”, astfel: majorarea titlului 10 “Cheltuieli de personal” cu suma de 255 mii lei si majorarea titlului 20 “Bunuri si servicii” cu suma de 88 mii lei.

    ART. 13

    Se autorizeaza Ministerul Administratiei si Internelor sa introduca in anexa nr. 3/19/02 “Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anul 2011 (sume alocate din bugetul de stat)”, la capitolul 61.01 “Ordine publica si siguranta nationala”, titlul 51 “Transferuri intre unitati ale administratiei publice”, alineatul 51.01.52 “Transferuri din bugetul de stat catre fondul de asigurari sociale de sanatate pentru cetateni straini aflati in centrele de cazare” cu suma de 32 mii lei, concomitent cu diminuarea corespunzatoare a sumei prevazute la alineatul 51.01.03 “Actiuni de sanatate”.

    ART. 14

    Se autorizeaza Ministerul Administratiei si Internelor sa suplimenteze veniturile proprii in anexa nr. 3/19/15 “Sinteza sumelor alocate pentru institutiile publice finantate partial din venituri proprii”, la capitolul 33.10 “Venituri din prestari de servicii si alte activitati”, subcapitolul 33.10.19 “Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive”, cu suma de 400 mii lei si sa suplimenteze cu aceeasi suma cheltuielile prevazute la capitolul 67.10 “Cultura, recreere si religie”, titlul 20 “Bunuri si servicii”.

    ART. 15

    Se autorizeaza Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale sa suplimenteze la capitolul 68.01 “Asigurari si asistenta sociala”, titlul 51 “Transferuri intre unitati ale administratiei publice”, alineatul 51.01.26 “Transferuri privind contributia de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului”, cu suma de 18.025 mii lei, prin diminuarea alineatului 51.01.31 “Transferuri privind contributia de asigurari de sanatate pentru persoanele beneficiare de ajutor social” cu suma de 10.956 mii lei si a alineatului 51.01.37 “Transferuri pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri” cu suma de 7.069 mii lei.

    ART. 16

    In bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, la capitolul 68.01 “Asigurari si asistenta sociala”, titlul 51 “Transferuri intre unitati ale administratiei publice”, sunt cuprinse si transferuri catre bugetele locale destinate finantarii unor programe de interes national si a unor cheltuieli ale institutiilor publice de asistenta sociala si unitatilor de asistenta medico-sociale.

    ART. 17

    (1) Din sumele aprobate in bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pe anul 2011 la capitolul 83.01 “Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare”, titlul 55 “Alte transferuri”, suma de 60.047 mii lei se repartizeaza Ministerului Finantelor Publice, in conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3^2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate Romaniei de catre Comunitatea Europeana, precum si a fondurilor de cofinantare aferente acestora, aprobata prin Legea nr. 22/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea acoperirii sumelor utilizate de catre Ministerul Finantelor Publice ca urmare a Deciziei Comisiei Europene nr. 3.850/2009 de excludere de la finantarea comunitara a anumitor cheltuieli efectuate de Romania in cadrul programului de sprijin de preaderare pentru agricultura si dezvoltare rurala SAPARD.

    (2) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale vireaza suma de 60.047 mii lei in contul RO 40TREZ 99954010300XXXXX “Disponibil de la bugetul de stat reprezentand prefinantari si fonduri in cazul indisponibilitatii temporare aferente instrumentelor structurale”, deschisla Trezoreria OperativaCentrala si gestionat de Autoritatea de Certificare si Plata, in termen de 15 zile lucratoare de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante.

    (3) Suma de 60.047 mii lei virata de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale se utilizeaza pentru continuarea finantarii proiectelor in cazul indisponibilitatii temporare a fondurilor din instrumente structurale si de coeziune.

    ART. 18

    Se autorizeaza Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale sa efectueze redistribuiri de credite de angajament neutilizate si credite bugetare intre bugetele institutiilor finantate partial din venituri proprii in cadrul anexei nr. 3/22/15 “Sinteza sumelor alocate pentru institutii finantate partial din venituri proprii”, capitolul 83.10 “Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare”, cu incadrarea in totalul creditelor de angajament si creditelor bugetare aprobate pentru anul 2011.

    ART. 19

    (1) Se autorizeaza Ministerul Mediului si Padurilor sa efectueze redistribuiri de credite bugetare si de credite de angajament neutilizate intre obiectivele de investitii in continuare, obiectivele de investitii noi si “Alte cheltuieli de investitii”, in limita prevederilor bugetare aprobate.

    (2) Se autorizeaza Ministerul Mediului si Padurilor sa suplimenteze veniturile proprii in anexa nr. 3/23/13 “Sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii”, la capitolul 34.10 “Venituri din taxe administrative”, subcapitolul 34.10.50 “Alte venituri din taxe”, cu suma de 75.000 mii lei.

    (3) Se autorizeaza Ministerul Mediului si Padurilor sa introduca in anexa nr. 3/23/29 “Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii”, la capitolul 80.01 “Actiuni generale economice, comerciale si de munca”, un obiectiv de investitii nou “Statie meteorologica judeteana Targu Mures” cu suma de 670 mii lei, suma asigurata prin redistribuire de la fisa cod obiectiv 837 “Modernizarea si reabilitarea infrastructurii tehnologice de functionare a retelei nationale meteorologice”.

    ART. 20

    In bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, la capitolul 84.01 “Transporturi”, titlul 55 “Alte transferuri”, articolul 55.01.28 “Cheltuieli neeligibile ISPA”, din cadrul anexei nr. 3/24/21, este cuprinsa suma de 5.600 mii lei destinata proiectului ISPA2005/RO/16/P/PT/003 – “Lucrari de imbunatatire a conditiilor de navigatie pe Dunare, sectorul Calarasi – Braila si studii adiacente”, in scopul inchiderii memorandumului de finantare actual.

    ART. 21

    In bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii pe anul 2011 este cuprinsa si suma de 295.358 mii lei pentru plata arieratelor aferente proiectelor de investitii derulate de Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania – S.A., astfel:

    a) la capitolul 84.01 “Transporturi”, suma de 294.031 mii lei la titlul 55 “Alte transferuri”, din care: la alineatul 55.01.03 “Programe cu finantare rambursabila” suma de 32.631 mii lei si la alineatul 55.01.12 “Investitii ale agentilor economici cu capital de stat” suma de 261.400 mii lei;

    b) la capitolul 84.06 “Transporturi”, suma de 1.327 mii lei la titlul 55 “Alte transferuri”, alineatul 55.01.03 “Programe cu finantare rambursabila”.

    ART. 22

    Se autorizeaza Ministerul Transporturilor si Infrastructurii sa efectueze in anexa nr. 3/2402/16 “Bugetul institutiilor publice finantate partial din venituri proprii” urmatoarele modificari:

    a) sa suplimenteze la venituri proprii capitolul 30.10 “Venituri din proprietate” cu suma de 109 mii lei, din care: la subcapitolul 30.10.05 “Venituri din concesiuni si inchirieri” cu suma de 99 mii lei si la subcapitolul 30.10.50 “Alte venituri din proprietate” cu suma de 10 mii lei;

    b) sa suplimenteze la venituri proprii capitolul 35.10 “Amenzi, penalitati si confiscari” la subcapitolul 35.10.50 “Alte amenzi, penalitati si confiscari” cu suma de 38 mii lei;

    c) sa diminueze la capitolul 67.10 “Cultura, recreere si religie”, titlul 10 “Cheltuieli de personal” cu suma de 925 mii lei;

    d) sa suplimenteze la capitolul 67.10 “Cultura, recreere si religie”, titlul 20 “Bunuri si servicii” cu suma de 1.055 mii lei;

    e) sa suplimenteze la capitolul 67.10 “Cultura, recreere si religie”, titlul 70 “Cheltuieli de capital” cu suma de 17 mii lei.

    ART. 23

    Se autorizeaza Ministerul Transporturilor si Infrastructurii sa efectueze in anexa nr. 3/2403/16 “Bugetul institutiilor publice finantate partial din venituri proprii” la capitolul 84.10 “Transporturi” urmatoarele modificari:

    a) sa diminueze titlul 10 “Cheltuieli de personal” cu suma de 910 mii lei;

    b) sa suplimenteze titlul 20 “Bunuri si servicii” cu suma de 717 mii lei;

    c) sa suplimenteze titlul 70 “Cheltuieli de capital” cu suma de 193 mii lei.

    ART. 24

    Se autorizeaza Ministerul Transporturilor si Infrastructurii sa efectueze in anexa nr. 3/2405/16 “Bugetul institutiilor publice finantate partial din venituri proprii” la capitolul 84.10 “Transporturi” urmatoarele modificari:

    a) sa diminueze titlul 10 “Cheltuieli de personal” cu suma de 1.108 mii lei;

    b) sa suplimenteze titlul 20 “Bunuri si servicii” cu suma de 2.213 mii lei;

    c) sa diminueze titlul 70 “Cheltuieli de capital” cu suma de 1.105 mii lei.

    ART. 25

    Se autorizeaza Ministerul Transporturilor si Infrastructurii sa introduca in anexa nr. 3/24/29 “Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii”, la capitolul 84.01 “Transporturi” obiectivul de investitii nou “Drum de legatura DN 1A – Ocolitoarea mica a municipiului Sacele – Platforma Electroprecizia” cu suma de 5.000 mii lei, suma ce se asigura prin redistribuire cu incadrarea in prevederile bugetare aprobate.

    ART. 26

    In baza art. III – Clauze speciale, sectiunea 4 – Administrarea imprumutului, alin. (3) din Acordul de imprumut dintre Romania si Fondul pentru Cooperare Economica Internationala – Japonia privind Proiectul de reabilitare a drumurilor, semnatla Tokyola 27 februarie 1998, ratificat prin Legea nr. 156/1998, cu modificarile ulterioare, se autorizeaza Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, la anexa nr. 3/24/29, sa modifice valoarea totala a creditelor de angajament si a creditelor bugetare aferente fisei cod obiectiv 420 “Proiect de reabilitare a drumurilor etapa a III-a”, de la 511.120 mii lei la 586.654 mii lei, corespunzatoare actualizarii contributiei Guvernului Romaniei, precum si a majorarii valorii totale a acesteia pentru “Constructia centurii Timisoara” din cadrul proiectului si sa majoreze creditele de angajament si creditele bugetare aprobate pentru anul 2011 cu suma de 56.613 mii lei.

    ART. 27

    (1) Cheltuielile ocazionate de rambursarea de la bugetul de stat a contravalorii serviciilor de navigatie aeriana pentru zborurile scutite de la plata tarifelor pentru aceste servicii, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 147/2007 privind rambursarea contravalorii unor servicii de navigatie aeriana pentru zborurile scutite de la plata tarifelor pentru aceste servicii, aprobata prin Legea nr. 122/2008, sunt prevazute in bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii de la capitolul 84.01 “Transporturi” titlul 59 “Alte cheltuieli”, articolul 59.32 “Rambursarea contravalorii unor servicii de navigatie aeriana”.

    (2) Sumele care se aloca de la bugetul de stat potrivit prevederilor legale in vigoare pentru organizarea, pregatirea si executarea zborurilor speciale sunt cuprinse in bugetul Ministerului Apararii Nationale sau in bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, dupa caz, la capitolul 84.01 “Transporturi”, titlul 59 “Alte cheltuieli”.

    ART. 28

    (1) In bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii la capitolul 84.01 “Transporturi”, titlul 55 “Alte transferuri” este cuprinsa si suma de 506.388 mii lei aferenta cheltuielilor neeligibile ISPA in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea si finalizarea masurilor ex-ISPA, aprobata prin Legea nr. 187/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

    (2) Suma prevazuta la alin. (1) nu poate fi virata si utilizata cu alta destinatie.

    (3) Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, in functie de gradul de utilizare a sumei prevazute la alin. (1), se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa efectueze virari de credite bugetare prin diminuarea bugetului Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si suplimentarea corespunzatoare a bugetului Ministerului Finantelor Publice – Actiuni generale.

    ART. 29

    Se autorizeaza Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, la anexa nr. 3/25/02a “Sume pentru Comitetul Olimpic si Sportiv Roman si categoriile de cheltuieli finantate din acestea pe anul 2011”, in cadrul sumelor alocate de la bugetul de stat sa suplimenteze titlul 20 “Bunuri si servicii” cu suma de 5.057 mii lei, prin diminuarea corespunzatoare a titlului 10 “Cheltuieli de personal” cu suma de 469 mii lei si a titlului 71 “Active nefinanciare” cu suma de 4.588 mii lei, iar in cadrul sumelor alocate din venituri proprii sa suplimenteze titlul 20 “Bunuri si servicii” cu suma de 6.088 mii lei, prin diminuarea corespunzatoare a titlului 55 “Alte transferuri” cu suma de 270 mii lei si a titlului 71 “Active nefinanciare” cu suma 5.818 mii lei.

    ART. 30

    Se autorizeaza Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului sa incheie angajamente legale in anul 2011, cu termen de plata in anul 2012, pentru achizitii de bunuri si servicii necesare organizarii conferintei ministeriale Bologna2012, inlimita sumei de 1.075 mii lei.

    ART. 31

    Se autorizeaza Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului sa majoreze veniturile proprii cuprinse in anexa nr. 3/25/13 “Sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii” cu suma de 258.204 mii lei.

    ART. 32

    (1) Se autorizeaza Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului sa introduca in anexele la bugetul propriu fisa bugetului institutiei finantata partial din venituri proprii “Autoritatea Nationala pentru Calificari” si sa suplimenteze veniturile cuprinse in anexa nr. 3/25/15 “Sinteza sumelor alocate pentru institutii publice finantate partial din venituri proprii” cu suma de 18.290 mii lei la capitolul 33.10 “Venituri din prestari servicii si alte activitati” si cu suma de 1.000 mii lei la capitolul 43.10 “Subventii de la alte administratii”, cu majorarea corespunzatoare a cheltuielilor.

    (2) Subventia prevazuta la alin. (1) se asigura cu incadrarea in sumele aprobate in bugetul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, la titlul 51 “Transferuri intre unitati ale administratiei publice”.

    (3) Detalierea influentelor prevazute la alin. (1) pe subdiviziuni ale clasificatiei bugetare se aproba de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.

    ART. 33

    (1) Se autorizeaza Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului sa efectueze redistribuiri de credite bugetare si de credite de angajament neutilizate intre obiectivele de investitii noi, obiectivele de investitii in continuare si “Alte cheltuieli de investitii”, cu incadrarea in prevederile bugetare aprobate.

    (2) Se autorizeaza Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului sa introduca in anexa nr. 3/25/29 “Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii”, atat la credite de angajament, cat si la credite bugetare, sumele aferente proiectelor finantate din fonduri externe rambursabile, cu incadrarea in prevederile bugetare aprobate la titlul 65 “Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila”.

    ART. 34

    Se autorizeaza Ministerul Sanatatii, la capitolul 66.01 “Sanatate”, anexa nr. 3/26/29 “Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii”, fisa cod obiectiv 2 “b – dotari independente”, sa diminueze creditele bugetare si creditele de angajament cu suma de 12.611 mii lei la titlul 65 “Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila” si sa redistribuie suma in cadrul aceluiasi titlu.

    ART. 35

    Se autorizeaza Ministerul Culturii si Patrimoniului National sa majoreze veniturile proprii cuprinse in anexa nr. 3/27/13 “Sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii” cu suma de 14.000 mii lei la capitolul 36.10 “Diverse venituri”, subcapitolul 36.10.50 “Alte venituri”.

    ART. 36

    (1) Se autorizeaza Ministerul Culturii si Patrimoniului National sa majoreze in anexa nr. 3/27/15 “Sinteza sumelor alocate pentru institutii publice finantate partial din venituri proprii” veniturile proprii cu suma de 7.000 mii lei, prin introducerea subcapitolului 16.10.03 “Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare” reprezentand sume cuvenite conform prevederilor art. 13 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru Fondul cinematografic si pentru Programul National de Restaurare a Monumentelor Istorice, cu majorarea corespunzatoare a cheltuielilor.

    (2) Defalcarea pe institutii si detalierea pe subdiviziuni ale clasificatiei bugetare a veniturilor si cheltuielilor prevazute la alin. (1) se aproba de catre Ministerul Culturii si Patrimoniului National.

    ART. 37

    Se autorizeaza Ministerul Culturii si Patrimoniului National sa efectueze diminuarea Programului “Amenajare muzeistica si punerea in valoare a spatiului muzeal” cu suma de 23.790 mii lei, care va fi utilizata pentru asigurarea cheltuielilor institutiilor publice finantate partial din venituri proprii.

    ART. 38

    Se autorizeaza Ministerul Culturii si Patrimoniului National sa redistribuie suma de 137 mii lei de la obiectivul de investitii cu fisa cod 145 “Centrul cultural Sala Palatului” la fisa cod 3 “c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate si a altor studii aferente obiectivelor de investitii” cu suma de 77 mii lei si la fisa cod 5 “e) Alte cheltuieli asimilate investitiilor” cu suma de 60 mii lei.

    ART. 39

    Se autorizeaza Ministerul Culturii si Patrimoniului National sa suplimenteze cu 200 mii lei bugetul Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, in anexa nr. 3/2701/02 “Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate, dupa caz, pe anul 2011 (sume alocate din bugetul de stat)”, prin majorarea titlului 10 “Cheltuieli de personal” cu suma de 348 mii lei si diminuarea titlului 20 “Bunuri si servicii” cu suma de 148 mii lei.

    ART. 40

    Se autorizeaza Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale sa suplimenteze creditele de angajament aferente titlului 56 “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” cu suma de 65.162 mii lei si, corespunzator, sa introduca modificarile in anexe.

    ART. 41

    Numarul de posturi finantat in anul 2011 Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale prevazut in anexa nr. 3/28/06 se majoreaza cu 20 de posturi pentru Centrul National de Raspunsla Incidentede Securitate Cibernetica – CERT – RO.

    ART. 42

    (1) Se autorizeaza Ministerul Public sa introduca in anexa nr. 3/2901/02 “Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate, dupa caz, pe anul 2011 (sume alocate din bugetul de stat)” urmatoarele modificari:

    a) majorarea titlului 10 “Cheltuieli de personal” cu suma de 4.560 mii lei;

    b) diminuarea titlului 56 “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” cu suma de 56 mii lei;

    c) majorarea titlului 20 “Bunuri si servicii” cu suma de 2.100 mii lei;

    d) diminuarea titlului 71 “Active nefinanciare” cu suma de 500 mii lei.

    (2) Se autorizeaza Ministerul Public sa introduca in anexa nr. 3/2902/02 “Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate, dupa caz, pe anul 2011 (sume alocate din bugetul de stat)” urmatoarele modificari:

    a) diminuarea titlului 10 “Cheltuieli de personal” cu suma de 1.300 mii lei;

    b) majorarea titlului 20 “Bunuri si servicii” cu suma de 600 mii lei.

    ART. 43

    Se autorizeaza Agentia Nationala de Integritate sa introduca la anexa nr. 3/30/29 “Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii” fisa cod obiectiv 2 “b – dotari independente”.

    ART. 44

    Prin derogare de la prevederile art. 22 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009, aprobata prin Legea nr. 227/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se autorizeaza Serviciul Roman de Informatii sa ocupe posturile vacante in limita a 120 de posturi, in vederea operationalizarii cerintelor de implementare a standardelor de baza impuse de reglementarile comunitare in domeniul securitatii aeronautice.

    ART. 45

    (1) Se autorizeaza Serviciul Roman de Informatii sa diminueze in anexa nr. 3/31/02 “Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anul 2011 (sumele alocate din bugetul de stat)”, la capitolul 68.01 “Asigurari si asistenta sociala”, titlul 51 “Transferuri intre unitati ale administratiei publice”, alineatul 51.01.26 “Transferuri privind contributia de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului ” cu suma de 85 mii lei.

    (2) Se autorizeaza Serviciul Roman de Informatii sa suplimenteze veniturile proprii in anexa nr. 3/31/13 “Sumele alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii” cu suma de 4.970 mii lei, astfel: la capitolul 33.10 “Venituri din prestari de servicii si alte activitati”, subcapitolul 33.10.05 “Taxe si alte venituri in invatamant” cu suma de 63 mii lei si la capitolul 45.10 “Sume primite dela UE/alti donatori in contul platilor efectuate si refinantarii”, subcapitolul 45.10.02 “Fondul Social European” cu suma de 4.907 mii lei.

    (3) Se autorizeaza Serviciul Roman de Informatii sa efectueze redistribuiri de credite bugetare si de credite de angajament neutilizate intre obiectivele de investitii in continuare, obiectivele de investitii noi si “Alte cheltuieli de investitii”, in limita prevederilor bugetare aprobate.

    ART. 46

    Se autorizeaza Serviciul de Informatii Externe sa majoreze, in anexa nr. 3/32/02 “Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anul 2011 (sumele alocate din bugetul de stat)” la capitolul 68.01 “Asigurari si asistenta sociala”, titlul 51 “Transferuri intre unitati ale administratiei publice”, alineatul 51.01.26 “Transferuri privind contributia de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului”, cu suma de 6 mii lei.

    ART. 47

    (1) Se autorizeaza Serviciul de Telecomunicatii Speciale sa introduca in anexa nr. 3/34/29 “Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii”, capitolul 61.01 “Ordine publica si siguranta nationala”, fisa “Obiective de investitii noi” cu suma de 1.321 mii lei, suma care se asigura prin redistribuire cu incadrarea in prevederile bugetare aprobate.

    (2) Se autorizeaza Serviciul de Telecomunicatii Speciale sa introduca in anexa nr. 3/34/02 “Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anul 2011 (sumele alocate din bugetul de stat)”, la capitolul 68.01 “Asigurari si asistenta sociala”, subcapitolul 68.01.08 “Ajutoare la trecerea in rezerva, retragere sau pensionare” cu suma de 120 mii lei, care se asigura prin redistribuire de la subcapitolul 68.01.06 “Asistenta sociala pentru familie si copii”.

    ART. 48

    (1) Se autorizeaza Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri sa suplimenteze veniturile proprii in anexa nr. 3/19/15 “Sinteza sumelor alocate pentru institutiile publice finantate partial din venituri proprii” la capitolul 43.10 “Subventii de la alte administratii” subcapitolul 43.10.19 “Subventii pentru institutii publice” cu suma de 24.000 mii lei si sa suplimenteze cu aceeasi suma cheltuielile prevazute la cap. 80.10 “Actiuni generale economice, comerciale si de munca”, prin introducerea titlului 40 “Subventii”.

    (2) Suma prevazuta la alin. (1) se utilizeaza pentru implementarea programului “Mihail Kogalniceanu”.

    ART. 49

    In anul 2011, cheltuielile de ecologizare a procesului de reciclare a deseurilor si subproduselor plumboase, rezultate din obtinerea plumbului decuprat, efectuate de catre Societatea Comerciala Romplumb – S.A. se suporta din bugetul aprobat Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, de la capitolul 82.01 “Industria extractiva, prelucratoare si de constructii”, titlul 40 “Subventii”.

    ART. 50

    (1) Se autorizeaza Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor sa introduca in anexa nr. 3/38/15 “Sinteza sumelor alocate pentru institutii publice finantate partial din venituri proprii” urmatoarele redistribuiri de credite bugetare la capitolul 83.10 “Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare”:

    a) suplimentarea titlului 10 “Cheltuieli de personal” cu suma de 9.500 mii lei;

    b) diminuarea titlului 20 “Bunuri si servicii” cu suma de 24.128 mii lei;

    c) diminuarea titlului 55 “Alte transferuri” cu suma de 7.089 mii lei;

    d) suplimentarea titlului 56 “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” cu suma de 11.845 mii lei;

    e) suplimentarea titlului 59 “Alte cheltuieli” cu suma de 9.872 mii lei.

    (2) Se autorizeaza Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor sa efectueze redistribuiri de credite bugetare si de credite de angajament neutilizate intre obiectivele de investitii in continuare, obiectivele de investitii noi si “Alte cheltuieli de investitii”, in limita prevederilor bugetare aprobate.

    ART. 51

    In bugetul Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, la anexa nr. 3/43/15 “Sinteza bugetelor institutiilor publice finantate partial din venituri proprii”, se diminueaza titlul 10 “Cheltuieli de personal” cu suma de 1.360 mii lei si se suplimenteaza titlul 20 “Bunuri si servicii” cu suma de 1.000 mii lei si titlul 71 “Active nefinanciare” cu suma de 360 mii lei.

    ART. 52

    (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata, pe anul 2011, pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor se majoreaza cu suma de 18.368 mii lei, din care suma de 7.368 mii lei pentru finantarea cheltuielilor cu salariile si contributiile aferente acestora din invatamantul special si din centrele judetene de resurse si asistenta educationala si suma de 11.000 mii lei pentru finantarea cheltuielilor cu acordarea de produse lactate si de panificatie si miere de albine. Suma de 18.368 mii lei se repartizeaza pe judete, potrivit anexei nr. 3.

    (2) Economiile inregistrate la cheltuielile cu acordarea de produse lactate si de panificatie si miere de albine se utilizeaza pentru finantarea celorlalte cheltuieli descentralizate la nivelul judetelor.

    (3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata, pe anul 2011, pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti, prevazute in anexa nr. 5la Legeanr. 286/2010, se diminueaza cu suma de 18.368 mii lei la pozitia nr. 43 – “Sume rezervate care se repartizeaza pe judete si municipiul Bucuresti prin hotarari ale Guvernului, in baza solicitarilor si fundamentarilor prezentate de autoritatile administratiei publice locale”.

    ART. 53

    (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2011 se majoreaza cu suma de 20.400 mii lei.

    (2) Suma prevazuta la alin. (1) se aloca judetului Suceava, potrivit prevederilor art. XII alin. (1), lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2009 privind unele masuri financiar-bugetare, pentru achitarea restantelor si rambursarea ratelor scadente la imprumutul extern, contractat pentru realizarea Programului “Utilitati si mediu la standarde europene in judetul Suceava”, inclusiv dobanzi si penalitati de intarziere, astfel: municipiului Suceava suma de 2.489 mii lei, municipiului Radauti suma de 3.303 mii lei, municipiului Campulung Moldovenesc suma de 4.653 mii lei, municipiului Vatra Dornei suma de 4.031 mii lei, orasului Gura Humorului suma de 4.934 mii lei si orasului Siret suma de 990 mii lei.

    ART. 54

    Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru dezvoltarea infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural pe anul 2011 se majoreaza cu 10.000 mii lei, pentru finantarea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural, si se vor repartiza pe judete si pe proiecte eligibile prin hotarare a Guvernului, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 71/2007, cu modificarile ulterioare.

    ART. 55

    (1) Influentele asupra bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate sunt prevazute in anexa nr. 4.

    (2) In baza art. 256 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, veniturile bugetului se completeaza cu suma de 341.219 mii lei care se aloca de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sanatatii.

    (3) Se autorizeaza Casa Nationala de Asigurari de Sanatate sa suplimenteze creditele de angajament prevazute in anexele la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pe anul 2011 cu suma de 982.000 mii lei destinata medicamentelor cu si fara contributie personala si cu 700.000 mii lei pentru medicamentele si materialele sanitare specifice programelor nationale de sanatate.

    (4) Se autorizeaza Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, in anexa nr. 10/06 “Sinteza finantarii programelor” si anexa nr. 10/07 “Fisa programului”, sa suplimenteze “Programul national de sanatate cu scop curativ” cu suma de 242.573 mii lei, prin diminuarea cu aceeasi suma a “Programului national privind asigurarea serviciilor medicale, a medicamentelor si dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de sanatate”.

    ART. 56

    Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca modificarile corespunzatoare in veniturile si cheltuielile bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, cu sumele alocate din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului prin derogare de la art. 30 din Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru plata arieratelor, prin bugetul Ministerului Sanatatii.

 

    CAPITOLUL II

    Dispozitii finale

 

    ART. 57

    Numarul maxim de posturi aprobat in cap. III lit. B “Indemnizatiile personalului din conducerea cultelor recunoscute si a unitatilor centrale de cult, asimilat celui incadrat pe functii de demnitate publica” din anexa nr. IIla Legea-cadrunr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

    a) nr. crt. 3 – arhiepiscop, sef de cult (mitropolit, episcop, muftiu, sef rabin, presedinte uniune si presedinte) se majoreaza cu 6 posturi;

    b) nr. crt. 4. – episcop, episcop-vicar patriarhal se diminueaza cu 6 posturi.

    ART. 58

    Articolul 28 din Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 879 si 879 bis din 28 decembrie 2010, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 28

    (1) In bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, la capitolul 83.08 <<Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare>>, titlul <<Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare>>, articolul <<Programe din Fondul European de Garantare Agricola – FEGA>>, din cadrul anexei nr. 3/22/11, sunt cuprinse sumele destinate prefinantarii cheltuielilor aferente schemelor de plati directe pe suprafata, respectiv schema de plata directa unica pe suprafata, schema de plata separata pentru zahar, precum si a masurilor de piata si interventie in agricultura, sume ce se aloca temporar din veniturile din privatizare inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului de catre Ministerul Finantelor Publice, in baza unor hotarari ale Guvernului, precum si contributia externa nerambursabila a Uniunii Europene destinata finantarii Retelei de Informatii Contabile Agricole (RICA).

    (2) Pentru finantarea masurilor de interventie in piata, cuprinse in masurile de piata si interventie in agricultura, se poate acorda Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale imprumut din veniturile din privatizare, cu o rata a dobanzii egala cu rata de politica monetara practicata de Banca Nationala a Romaniei plus 4 puncte procentuale. Imprumutul si dobanda aferenta se platesc de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale din sumele restituite cu aceasta destinatie de catre Uniunea Europeana.”

    ART. 59

    Din sumele aprobate in bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pe anul 2011, la capitolul 86.01 “Cercetare si dezvoltare in domeniul economic”, titlul 51 “Transferuri intre unitati ale administratiei publice”, suma de 115.272 mii lei se repartizeaza de catre acesta, in conditiile legii, Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti” pentru plata datoriilor unitatilor de cercetare-dezvoltare din subordonarea si/sau coordonarea acesteia.

    ART. 60

    In bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii pe anul 2011, la capitolul 84.01 “Transporturi”, titlul 40 “Subventii”, este cuprinsa si suma de 432.800 mii lei pentru Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori “C.F.R. Calatori” – S.A., in vederea acoperirii obligatiilor de plata ale acesteia.

    ART. 61

    In bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii pe anul 2011, la capitolul 68.01 “Asigurari si asistenta sociala”, este cuprinsa suma de 236.600 mii lei pentru Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori “C.F.R. Calatori” – S.A., care va fi utilizata pentru acoperirea obligatiilor de plata ale acesteia.

    ART. 62

    (1) In bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii pe anul 2011, la titlul 72 “Active financiare”, alineatul 72.01.01 “Participarea la capitalul social al societatilor comerciale”, este cuprinsa suma de 130.000 mii lei, care se aloca pentru majorarea capitalului social al Companiei Nationale de Cai Ferate “C.F.R.” – S.A.

    (2) Capitalul social al Companiei Nationale de Cai Ferate “C.F.R.” – S.A. se va majora cu suma de 130.000 mii lei, reprezentand 52.200.000 actiuni in valoare de 2,5 lei/actiune, care va fi utilizata pentru plata obligatiilor acesteia.

    ART. 63

    (1) In bugetul Ministerului Administratiei si Internelor pe anul 2011, la capitolul 81.01 “Combustibili si energie”, titlul 51 “Transferuri intre unitati ale administratiei publice”, este cuprinsa si suma de 302.700 mii lei, care se repartizeaza prin hotarare a Guvernului catre bugetele locale, utilizandu-se exclusiv pentru achitarea obligatiilor catre furnizorii de energie termica.

    (2) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la alin. (1), autoritatile locale au obligatia de a efectua platile conform destinatiilor stabilite.

    ART. 64

    Din sumele aprobate in bugetul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri pe anul 2011, la capitolul 81.01 “Combustibili si energie”, titlul 55 “Alte transferuri”, alineatul 55.01.12 “Investitii ale agentilor economici cu capital de stat”, suma de 79.000 mii lei se utilizeaza pentru achitarea obligatiilor Societatii Nationale “Nuclearelectrica” – S.A. catre producatorul de apa grea Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare.

    ART. 65

    (1) In bugetul Ministerului Apararii Nationale pe anul 2011, la capitolul 84.01 “Transporturi”, titlul 59 “Alte cheltuieli”, este cuprinsa si suma de 12.000 mii lei pentru Regia Autonoma Compania Romana de Aviatie “ROMAVIA”.

    (2) Suma prevazuta la alin. (1) se utilizeaza de Regia Autonoma Compania Romana de Aviatie “ROMAVIA” exclusiv pentru achitarea obligatiilor acesteia.

    ART. 66

    (1) Sumele prevazute la art. 59 – 65 se gestioneaza prin conturi distincte deschisela Trezoreria Statului.

    (2) Din sumele aflate in conturile prevazute la alin. (1) se pot face compensari atipice in conformitate cu procedura aprobata prin ordin al ministrului finantelor publice.

    ART. 67

    Se suplimenteaza bugetul Ministerului Finantelor Publice – Actiuni generale la capitolul 54.01 “Alte servicii publice generale”, titlul 55 “Alte transferuri”, alineatul 55.01.14 “Fondul National de Preaderare”, cu suma de 248.127 mii lei, in vederea asigurarii sumelor necesare unitatilor administrativ-teritoriale pentru plata TVA aferente achizitiilor din fonduri publice in cadrul proiectelor ISPA in sectorul de apa la preluarea de la operatori a investitiilor realizate ulterior transmiterii cererilor finale de fondurila Comisia Europeana, in conformitate cu memorandumurile de finantare ISPA aprobate in perioada 2000 – 2003, precum si a TVA restante, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 135/2007, aprobata prin Legea nr. 187/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, si Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 63/1999, aprobata prin Legea nr. 22/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

    ART. 68

    Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, precum si Ministerul Administratiei si Internelor acorda sumele prevazute in prezenta ordonanta, dupa parcurgerea procedurilor in domeniul ajutorului de stat, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 137/2007.

    ART. 69

    Garantia partiala de risc constituita de Ministerul Finantelor Publice intr-un cont distinct conform art. 12 alin. (2) din Legea nr. 570/2004 privind unele masuri pentru privatizarea societatilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice “Electrica Dobrogea” – S.A. si “Electrica Banat” – S.A., precum si unele masuri pentru reglementarea activitatilor societatilor comerciale din domeniul distributiei de energie electrica, respectiv suma de 216.618 mii lei si dobanzile aferente acumulate in cont se fac venit la bugetul de stat.

    ART. 70

    (1) Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (7) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2006 privind infiintarea Fondului national de dezvoltare, aprobata prin Legea nr. 186/2006, cu modificarile ulterioare, se autorizeaza Oficiul Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie (O.P.S.P.I.) sa plateasca sumele datorate Societatii Comerciale “Fondul Proprietatea” – S.A. Bucuresti, reprezentand dobanda legala aferenta dividendelor realizate pe anul 2005 de Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale “Transgaz” – S.A. Medias, incasate de O.P.S.P.I. si datorate Societatii Comerciale “Fondul Proprietatea” – S.A. Bucuresti in baza hotararii definitive si irevocabile a instantei de judecata competente.

    (2) Suma prevazuta la alin. (1), calculata pana la data platii integrale a dividendelor pe anul 2005 cuvenite Societatii Comerciale “Fondul Proprietatea” – S.A. Bucuresti, se reflecta in mod corespunzator in bugetul de venituri si cheltuieli aferent activitatii de privatizare al O.P.S.P.I. pe anul 2011 si se suporta din veniturile din dividende incasate de O.P.S.P.I.

    ART. 71

    (1) In vederea stimularii gradului de absorbtie a fondurilor alocate programelor operationale, Ministerul Finantelor Publice aloca temporar din varsaminte din privatizare inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management suma maxima de 2.310.100 mii lei, cu termen de restituire 30 decembrie 2011. Alocarea sumelor pe ordonatori principali de credite si modul de gestionare a acestora se aproba prin hotarare a Guvernului.

    (2) Din suma prevazuta la alin. (1) suma de 280.500 mii lei destinata finantarii cheltuielilor eligibile din Fondul de coeziune/Fondul european de dezvoltare regionala este cuprinsa in bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, la capitolul 84.08 “Transporturi”, titlul 56 “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”.

    (3) Pentru stabilirea sumei prevazute la alin. (1), ordonatorii principali de credite au obligatia sa transmita Ministerului Finantelor Publice – Autoritatea de certificare si plata graficul de solicitari de fonduri defalcat pe luni, aprobat de ordonatorii principali de credite, pe baza propunerilor autoritatilor de management.

    (4) Suma alocata temporar conform prevederilor alin. (1) se restituie de ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management din sumele rambursate de Comisia Europeana. In acest sens, ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management au obligatia sa se asigure ca sumele utilizate din varsaminte din privatizare nu depasesc valoarea cheltuielilor eligibile din declaratiile de cheltuieli deja transmise Autoritatii de certificare si plata, cumulata cu a celor care urmeaza sa fie transmise Autoritatii de certificare si plata pana la data de 30 septembrie 2011.

    (5) In cazul in care se constata ca declaratiile de cheltuieli prevazute la alin. (4) contin cheltuieli neeligibile, reconstituirea veniturilor din privatizare se asigura din bugetul de stat prin bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management, in termenul prevazut la alin. (1).

    (6) In situatia in care sumele alocate temporar nu se restituie integral pana la data de 30 decembrie 2011, Ministerul Finantelor Publice este autorizat sa calculeze dobanda la suma ramasa de restituit de la data de 1 ianuarie 2012 pana la data restituirii integrale a sumelor alocate, prin aplicarea unei rate a dobanzii situate la nivelul ratei de politica monetara practicate de Banca Nationala a Romaniei plus un punct procentual. Dobanda reprezinta venit al bugetului Trezoreriei Statului si se asigura de ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management din bugetele proprii.

    ART. 72

    Concomitent cu introducerea in bugetul de stat, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate si in bugetele ordonatorilor principali de credite a modificarilor aprobate potrivit prevederilor prezentei ordonante, nu se mai retin sumele in proportie de 10%, conform art. 21 din Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

    ART. 73

    (1) Se autorizeaza ordonatorii principali de credite sa modifice valoarea totala a proiectelor/programelor prevazute in anexele ordonatorilor principali de credite, finantate din titlul 56 “Proiecte finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, precum si a celor finantate din titlul 65 “Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila”, cu incadrarea in sumele prevazute in acordurile/deciziile/contractele/legile de ratificare.

    (2) Incadrarea in sumele prevazute in acordurile/deciziile/contractele/legile de ratificare, precum si majorarea valorii totale a proiectelor/programelor se fac pe raspunderea ordonatorilor principali de credite.

    (3) Ordonatorii principali de credite comunica lunar Ministerului Finantelor Publice modificarile efectuate conform alin. (1), concomitent cu transmiterea anexelor insusite de ordonatorul principal de credite, insotite de fundamentari detaliate.

    ART. 74

    (1) Suma de 372.011.700 lei ramasa neutilizata in contul RO 83TREZ7005062XXX000864 “Disponibil din sume de la bugetul de stat pentru finantare proiecte in cazul indisponibilitatii temporare de fonduri PHARE” se poate utiliza pentru finantarea proiectelor in cazul indisponibilitatii temporare a fondurilor din instrumente structurale si de coeziune.

    (2) Suma mentionata la alin. (1) se transfera in contul RO 40TREZ99954010300XXXXX “Disponibil de la bugetul de stat reprezentand prefinantari si fonduri in cazul indisponibilitatii temporare aferente instrumentelor structurale” deschisla Trezoreria OperativaCentrala si gestionat de Autoritatea de certificare si plata.

    ART. 75

    Cheltuielile bugetului general consolidat pe anul 2011, cheltuielile bugetului de stat si cele ale bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pe anul 2011 se majoreaza potrivit prevederilor prezentei ordonante prin derogare de la prevederile art. 16 si 56 din Legea responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010, precum si de la prevederile art. 3 alin. (4) si (5) din Legea nr. 275/2010 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar.

    ART. 76

    Se autorizeaza ordonatorii principali de credite ca, in cursul anului, in functie de situatiile specifice aparute, sa introduca in cadrul titlurilor de cheltuieli articole si alineate noi, cu sume care se asigura prin redistribuire, cu incadrarea in prevederile bugetare aprobate la titlul de cheltuieli respectiv.

    ART. 77

    Se autorizeaza ordonatorii principali de credite sa detalieze influentele aprobate prin prezenta ordonanta in bugetele lor si in anexele la acestea pe anul 2011 si sa comunice Ministerului Finantelor Publice, in termen de 5 zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante, detalierea modificarilor aprobate conform acesteia.

    ART. 78

    Anexele nr. 1 – 4 fac parte integranta din prezenta ordonanta.

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close