Modificarea si completarea unor acte normative privind regimul strainilor in Romania

In M. Of. nr. 533 din 28 iulie 2011 a fost publicata Legea nr. 157/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind regimul strainilor in Romania.

Din cuprins:

    Pentru crearea cadrului juridic necesar aplicarii directe a Regulamentului (CE) nr. 810/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 13 iulie 2009 privind instituirea unui Cod comunitar de vize (Codul de vize), publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 243 din 15 septembrie 2009, si pentru crearea cadrului juridic necesar aplicarii Deciziei 582/2008/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 17 iunie 2008 de introducere a unui regim simplificat de control al persoanelor la frontierele externe, bazat pe recunoasterea unilaterala de catre Bulgaria, Cipru si Romania a anumitor documente ca fiind echivalente cu vizele nationale ale acestora in scopul tranzitului pe teritoriile lor, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 161 din 20 iunie 2008, si a Deciziei 586/2008/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 17 iunie 2008 de modificare a Deciziei nr. 896/2006/CE de stabilire a unui regim simplificat de control al persoanelor la frontierele externe, bazat pe recunoasterea unilaterala de catre statele membre a anumitor permise de sedere eliberate de Elvetia si de Liechtenstein in scopul tranzitului pe teritoriul lor, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 162 din 21 iunie 2008,

 

    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

 

    ART. I

    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 421 din 5 iunie 2008, cu completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

    1. La articolul 2, literele a), c), d), e), g) si i) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    “a) strain – persoana care nu are cetatenia romana, cetatenia unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European ori cetatenia Confederatiei Elvetiene;

    ………………………………………………………………..

    c) rezident – strainul titular al unui permis de sedere temporara acordat in conditiile prezentei ordonante de urgenta;

    d) rezident pe termen lung – strainul titular al unui permis de sedere pe termen lung acordat in conditiile prezentei ordonante de urgenta;

    e) sponsor – strainul, posesor al unui permis de sedere sau al unei Carti albastre a Uniunii Europene eliberate de Oficiul Roman pentru Imigrari, care solicita reintregirea familiei sau ai carui membri de familie solicita reintregirea familiei cu acesta, in conditiile prezentei ordonante de urgenta;

    ………………………………………………………………..

    g) viza – autorizatia, materializata prin aplicarea unui colant pe un document de trecere a frontierei de stat valabil sau, dupa caz, pe fila separata pentru aplicarea vizei, care confera titularului dreptul sa solicite tranzitul aeroportuar, tranzitul ori sederea temporara pentru o perioada determinata cu indeplinirea conditiilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta;

    ………………………………………………………………..

    i) drept de sedere temporara – dreptul strainului de a ramane pe teritoriul Romaniei pentru o perioada determinata, in conditiile legii;”.

    2. La articolul 2, dupa litera e) se introduce o noua litera, litera e^1), cu urmatorul cuprins:

    “e^1) reintregirea familiei – intrarea si sederea pe teritoriul Romaniei a membrilor de familie ai unui strain cu sedere legala pe teritoriul Romaniei sau ai unui cetatean roman, in scopul pastrarii unitatii familiei, indiferent de data stabilirii acestei relatii de familie;”.

    3. La articolul 2, dupa litera f) se introduce o noua litera, litera f^1), cu urmatorul cuprins:

    “f^1) fila separata pentru aplicarea vizei – are intelesul stabilit la art. 2 pct. 8 din Regulamentul CE nr. 810/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 13 iulie 2009 privind instituirea unui Cod comunitar de vize (Codul de vize), publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 243 din 15 septembrie 2009, denumit in continuare Codul de vize;”

    4. La articolul 2, dupa litera g) se introduce o noua litera, litera g^1), cu urmatorul cuprins:

    “g^1) viza de lunga sedere – viza care da dreptul titularului sa solicite prelungirea dreptului de sedere temporara pentru o perioada mai mare de 90 de zile, in conditiile prezentei ordonante de urgenta;”.

    5. La articolul 2, dupa litera i) se introduce o noua litera, litera i^1), cu urmatorul cuprins:

    “i^1) drept de sedere pe termen lung – dreptul acordat strainului de catre autoritatile competente de a ramane pe teritoriul Romaniei pentru o perioada nedeterminata, in conditiile legii;”.

    6. La articolul 2, dupa litera k) se introduce o noua litera, litera k^1), cu urmatorul cuprins:

    “k^1) permis de sedere in scop de detasare – documentul de identitate care se elibereaza strainului de catre Oficiul Roman pentru Imigrari, in conditiile legii, si atesta dreptul de sedere si de munca in baza detasarii pe teritoriul Romaniei;”.

    7. La articolul 2, dupa litera o) se introduc zece noi litere, literele p) – z), cu urmatorul cuprins:

    “p) titlu de calatorie pentru straini – document eliberat in conditiile legii, valabil pentru o singura calatorie, pentru strainii care nu mai sunt in posesia unui document de calatorie valabil;

    q) certificat de repatriere – document eliberat de catre Oficiul Roman pentru Imigrari ce permite iesirea din tara a strainilor inclusi in programul de repatriere voluntara asistata;

    r) stat Schengen – stat care aplica in totalitate acquis-ul Schengen in domeniul vizelor si imigratiei;

    s) Cartea albastra a UE – permisul de sedere in scop de munca ce poarta denumirea <<Cartea albastra a UE>> si care confera posesorului acestuia dreptul de sedere si de munca pe teritoriul Romaniei in calitate de angajat pe un loc de munca inalt calificat;

    t) primul stat membru – statul membru care acorda primul <<Cartea albastra a UE>>;

    u) sedere ilegala – prezenta pe teritoriul Romaniei a unui strain care se afla in una dintre urmatoarele situatii:

    (i) a trecut sau a incercat sa treaca ilegal frontiera de stat a Romaniei;

    (ii) a intrat in Romania in perioada de interdictie dispusa anterior;

    (iii) nu mai indeplineste conditiile de intrare si/sau de sedere, prevazute de prezenta ordonanta de urgenta;

    v) indepartarea de pe teritoriul Romaniei – procesul de intoarcere voluntara sau sub escorta a unui strain in tara de origine, intr-o tara de tranzit stabilita potrivit acordurilor la care Romania sau Uniunea Europeana sunt parti ori intr-o alta tara terta in care strainul decide sa se intoarca si in care acesta va fi acceptat;

    x) interdictia de intrare – decizia sau orice alt act de natura administrativa sau judiciara prin care se interzice intrarea si sederea pe teritoriul Romaniei pentru o perioada determinata;

    y) riscul sustragerii – existenta unor motive care justifica intr-un caz particular presupunerea ca un strain care face obiectul unei proceduri de indepartare se poate sustrage acesteia, motivele putand fi urmatoarele:

    (i) strainul a trecut sau a incercat sa treaca ilegal frontiera de stat;

    (ii) strainul nu a respectat obligatia de a se prezenta periodic la formatiunea teritoriala a Oficiului Roman pentru Imigrari care a impus masura respectiva sau a parasit raza de competenta teritoriala a acesteia, in conditiile prezentei ordonante de urgenta;

    (iii) strainul nu face dovada unui spatiu de locuit pe teritoriul Romaniei;

    (iv) strainul nu poate face dovada identitatii sale;

    (v) alte motive obiective determinate de conduita strainului;

    z) persoane vulnerabile – minori, minori neinsotiti, persoane cu handicap, persoane in varsta, femei gravide, parinti singuri cu copii minori si persoane care au fost supuse torturii, violului si altor forme grave de violenta psihica, fizica sau sexuala.”

    8. La articolul 6 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “b) poseda viza sau permis de sedere acordate in conditiile prezentei ordonante de urgenta sau, dupa caz, poseda orice autorizatie care confera titularului drept de tranzit ori de sedere pe teritoriul Romaniei in baza actelor normative ale Uniunii Europene, obligatorii si aplicabile pentru Romania, daca prin intelegeri internationale nu s-a stabilit altfel;”.

    9. La articolul 6 alineatul (1), litera f) se abroga.

    10. La articolul 6 alineatul (1), litera g) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “g) pe numele lor nu au fost introduse semnalari in Sistemul de Informatii Schengen in scopul nepermiterii intrarii;”.

    11. La articolul 6, alineatele (3) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    “(3) Strainilor care stationeaza in zonele de tranzit international ale aeroporturilor, in zonele de tranzit la frontiera de stat sau in centrele de cazare care au regimul zonei de tranzit, precum si strainilor imbarcati pe navele ori ambarcatiunile ancorate in porturi maritime si fluviale sau care se afla in tranzit pe Dunare ori in apele de frontiera nu li se aplica prevederile prezentei ordonante de urgenta referitoare la conditiile de intrare si de sedere a strainilor pe teritoriul Romaniei.

    ………………………………………………………………..

    (5) Trecerea frontierei de stat de catre straini se poate face si prin alte locuri, in conditiile stabilite in acorduri si intelegeri bilaterale, sau prin alte puncte de trecere a frontierei, numai cu aprobarea autoritatii competente.”

    12. La articolul 7, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(1) Este interzisa aducerea in Romania de catre companiile de transport aeriene, navale sau terestre a strainilor fara documente de trecere a frontierei, cu documente sau vize false ori falsificate sau ascunsi in mijloacele de transport ori care nu indeplinesc conditiile prevazute la art. 6 alin. (1) lit. a) si b).”

    13. La articolul 8, partea introductiva a alineatului (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(1) Strainilor nu li se permite intrarea pe teritoriul statului roman daca:”.

    14. La articolul 8, partea introductiva a alineatului (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(2) Organele politiei de frontiera pot sa nu permita intrarea strainilor pe teritoriul statului roman si in urmatoarele situatii:”.

    15. La articolul 8 alineatul (2), dupa litera b) se introduce o noua litera, litera b^1), cu urmatorul cuprins:

    “b^1) au incalcat anterior, in mod nejustificat, scopul declarat la obtinerea vizei sau, dupa caz, la intrarea pe teritoriul Romaniei, au incalcat regimul vamal ori au trecut sau au incercat sa treaca ilegal frontiera de stat a Romaniei;”.

    16. La articolul 8, alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    “(3) Organele si institutiile care detin date si informatii cu privire la existenta unor situatii de natura celor prevazute la alin. (1) si (2) pot solicita Inspectoratului General al Politiei de Frontiera sau Oficiului Roman pentru Imigrari dispunerea masurii de nepermitere a intrarii in Romania, in conditiile prezentei ordonante de urgenta.

    (4) Masura nepermiterii intrarii in Romania se motiveaza de organele politiei de frontiera si se comunica imediat persoanei in cauza, utilizand formularul prevazut in partea B din anexa V la Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de catre persoane (Codul frontierelor Schengen), publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 105 din 13 aprilie 2006, denumit in continuare Codul frontierelor Schengen, precum si a Departamentului Consular din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.”

    17. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 9

    Obligatiile strainului

    (1) Strainul caruia nu i se permite intrarea in Romania este obligat sa paraseasca imediat punctul de trecere a frontierei de stat catre tara de origine sau orice alta destinatie pe care o doreste, cu exceptia teritoriului Romaniei.

    (2) In cazul in care parasirea imediata a punctului de trecere a frontierei de stat de catre strainul prevazut la alin. (1) nu este posibila, organele politiei de frontiera pot lua masura cazarii acestuia intr-un spatiu sau loc amenajat in acest scop in zona de tranzit, pus la dispozitie de administratorul punctului de trecere a frontierei ori, in cazul in care acest lucru nu este posibil, intr-o alta locatie stabilita in afara punctului de trecere a frontierei, cu regim de zona de tranzit, pana la incetarea motivelor care fac imposibila plecarea acestuia, dar nu mai mult de 24 de ore de la data cazarii.”

    18. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 10

    Documentele in baza carora se poate trece frontiera de stat

    (1) Trecerea frontierei de stat prin punctele de trecere a frontierei sau alte locuri stabilite pentru trecerea frontierei se face numai pe baza documentelor acceptate de statul roman, potrivit acordurilor internationale la care Romania este parte sau normelor europene in materie, pentru trecerea frontierei.

    (2) Strainii inclusi ca insotitori intr-un document de trecere a frontierei de stat apartinand altei persoane pot intra sau iesi in/din Romania numai impreuna cu titularul acestuia.

    (3) Ministerul Afacerilor Externe, cu avizul Ministerului Administratiei si Internelor, actualizeaza anual lista cuprinzand documentele de trecere a frontierei de stat acceptate de statul roman pentru intrarea in tara, emise de statele sau entitatile internationale, care se aproba prin hotarare a Guvernului.

    (4) Din considerente umanitare sau in aplicarea unor acorduri ori intelegeri internationale la care Romania este parte, Guvernul Romaniei poate aproba, prin hotarare, exceptarea de la obligativitatea detinerii documentelor de trecere a frontierei.”

    19. La articolul 11, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(2) In cazul in care prin conventiile internationale sau actele normative prin care se desfiinteaza unilateral regimul de vize nu este prevazuta perioada de sedere, strainilor care nu au obligatia obtinerii vizei pentru a intra in Romania li se permite accesul pe teritoriul statului roman si pot sa ramana maximum 3 luni in decurs de 6 luni, incepand cu data primei intrari in tara.”

    20. La articolul 12, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(1) Strainul intrat legal pe teritoriul Romaniei, precum si persoana care il gazduieste au obligatia sa anunte despre aceasta organul de politie competent teritorial, in termen de 3 zile de la data intrarii si, respectiv, a gazduirii.”

    21. La articolul 13 alineatul (1), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “c) prelungirea valabilitatii sau schimbarea documentului de trecere a frontierei de stat.”

    22. La articolul 15, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(2) In situatiile prevazute la alin. (1) organele competente din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor vor pune in aplicare masura de a nu permite iesirea de pe teritoriul Romaniei, numai in baza documentelor incheiate de procuror, de instantele de judecata sau de organele prevazute de lege care au atributii de punere in executare a pedepsei inchisorii, care contin o asemenea masura si sunt transmise pentru punere in aplicare.”

    23. La articolul 15, alineatul (3) se abroga.

    24. La articolul 15, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(4) Punerea in aplicare a masurii se realizeaza, in toate cazurile, prin instituirea consemnului nominal la frontiera de catre organele politiei de frontiera.”

    25. Articolul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 16

    Incetarea masurii de nepermitere a iesirii

    Incetarea masurii de nepermitere a iesirii se face prin anularea consemnului nominal, la solicitarea scrisa a autoritatii publice careia ii revine o astfel de competenta potrivit legii, pentru situatiile prevazute la art. 15 alin. (1).”

    26. La articolul 16^4 alineatul (3), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “d) strainii au incalcat reglementarile vamale sau au trecut ori au incercat sa treaca ilegal frontiera de stat;”.

    27. La articolul 20 litera d), dupa punctul (iv) se introduce un nou punct, punctul (iv^1), cu urmatorul cuprins:

    “(iv^1) detasare, identificata prin simbolul D/DT;”.

    28. La articolul 20 litera d), punctul (vii) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(vii) activitati religioase, identificata prin simbolul D/AR;”.

    29. Articolul 21 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 21

    Viza de tranzit aeroportuar

    (1) Viza de tranzit aeroportuar se acorda in situatiile prevazute la art. 3 din Codul de vize.

    (2) Incidenta situatiilor prevazute la art. 3 alin. (2) din Codul de vize se stabileste prin ordin comun al ministrului afacerilor externe si al ministrului administratiei si internelor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    (3) Ministerul Afacerilor Externe informeaza Comisia Europeana cu privire la emiterea, respectiv abrogarea ordinului comun prevazut la alin. (2).”

    30. La articolul 23, alineatul (2) se abroga.

    31. La articolul 23 alineatul (4), literele d) si f) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    “d) afaceri – pentru strainul care intentioneaza sa calatoreasca in Romania in scopuri economice sau comerciale, pentru contracte ori tratative, pentru amplasarea, punerea in functiune sau verificarea folosirii si functionarii bunurilor achizitionate ori vandute in cadrul contractelor comerciale si de cooperare industriala, pentru instruirea personalului in acest sens, precum si pentru strainul care este sau urmeaza sa devina asociat ori actionar al unei societati comerciale din Romania;

    ………………………………………………………………..

    f) activitati sportive – pentru strainul care urmeaza sa intre in Romania pe o durata de timp limitata, in vederea participarii la activitati sportive ocazionale;”.

    32. La articolul 24 alineatul (1), dupa litera d) se introduce o noua litera, litera d^1), cu urmatorul cuprins:

    “d^1) detasare – strainilor calificati, angajati ai unei persoane juridice straine, care pot sa desfasoare activitati pe teritoriul Romaniei, in urmatoarele situatii: sunt detasati pe teritoriul Romaniei in numele intreprinderii si sub coordonarea acesteia, in cadrul unui contract incheiat intre intreprinderea care face detasarea si beneficiarul prestarii de servicii care isi desfasoara activitatea in Romania, sunt detasati la o unitate situata pe teritoriul Romaniei sau la o intreprindere care apartine unui grup de intreprinderi situate pe teritoriul Romaniei;”.

    33. La articolul 24 alineatul (1), litera g) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “g) activitati religioase – strainilor care urmeaza sa intre in Romania pentru a desfasura activitati in domeniul cultelor recunoscute, la cererea acestora;”.

    34. Articolul 26 se abroga.

    35. La articolul 30, alineatele (5), (8) si (9) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    “(5) Avizul Oficiului Roman pentru Imigrari prevazut la alin. (4) constata indeplinirea conditiilor prevazute la art. 6 alin. (1) lit. a), e), g) si h), art. 8 alin. (1) lit. b) – d), precum si la art. 27 alin. (2) lit. c) si e).

    ………………………………………………………………..

    (8) Avizul Oficiului Roman pentru Imigrari prevazut la alin. (7) constata indeplinirea conditiilor prevazute la art. 6 alin. (1) lit. a), e), g) si h), art. 8 alin. (1) lit. b) – d), art. 27 alin. (2) lit. c) si e), precum si a conditiilor speciale pentru fiecare tip de viza.

    (9) Oficiul Roman pentru Imigrari emite avizul prevazut la alin. (7) in termen de pana la 30 de zile de la data primirii solicitarii Ministerului Afacerilor Externe. In cazuri temeinic justificate, cand este necesara o examinare mai aprofundata a cererii, termenul poate fi prelungit cu 15 zile.”

    36. La articolul 30, dupa alineatul (10) se introduc doua noi alineate, alineatele (11) si (12), cu urmatorul cuprins:

    “(11) In cazul in care misiunea diplomatica sau oficiul consular emitent identifica o eroare dupa ce autocolantul de viza a fost aplicat in documentul de calatorie, autocolantul de viza se anuleaza barandu-l cu o cruce cu cerneala neradiabila si se aplica un alt autocolant de viza pe o pagina diferita.

    (12) In scopul primirii cererilor de vize si al eliberarii vizelor, Romania poate incheia acorduri bilaterale de reprezentare, cu oricare dintre statele Schengen. Aceste acorduri se incheie de Ministerul Afacerilor Externe in forma simplificata si vor mentiona durata si aria de aplicabilitate, competentele in materie de acceptare sau respingere a cererilor de vize, precum si modalitatile de incetare. Romania, in situatia in care este stat reprezentat, va notifica Comisia Europeana cu privire la acordurile incheiate, la momentul intrarii in vigoare si incetarii acestora.”

    37. Articolul 32 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 32

    Acordarea vizei de catre organele politiei de frontiera

    Organele politiei de frontiera aplica prevederile art. 35 si 36 din Codul de vize pentru acordarea, cu titlu de exceptie, in punctele de trecere a frontierei de stat, a vizelor de scurta sedere si a vizelor de tranzit.”

    38. La articolul 33, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(1) Viza poate fi anulata sau revocata in strainatate de catre misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei, iar in tara de catre organele politiei de frontiera, cu ocazia controlului pentru trecerea frontierei de stat sau cu ocazia depistarii persoanelor care au trecut sau au incercat sa treaca ilegal frontiera de stat, ori de catre Oficiul Roman pentru Imigrari, atunci cand strainii se afla pe teritoriul statului roman. Punerea in executare a masurii anularii sau revocarii vizei in tara se face de catre organele politiei de frontiera ori, dupa caz, ale Oficiului Roman pentru Imigrari.”

    39. La articolul 33 alineatul (2), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “d) strainii au incalcat reglementarile vamale ori au trecut sau au incercat sa treaca ilegal frontiera de stat;”.

    40. La articolul 33 alineatul (2), dupa litera d) se introduce o noua litera, litera e), cu urmatorul cuprins:

    “e) strainii au intrat in Romania in perioada de interdictie, dispusa anterior.”

    41. La articolul 33 alineatul (3), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “c) dupa acordarea vizei, impotriva strainilor a fost dispusa masura interzicerii intrarii in Romania sau au fost declarati indezirabili.”

    42. La articolul 33, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu urmatorul cuprins:

    “(4^1) Decizia de anulare sau, dupa caz, de revocare dispusa de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei ori, dupa caz, de organele politiei de frontiera poate fi contestata in conditiile legii contenciosului administrativ. Decizia de anulare sau de revocare dispusa de catre Oficiul Roman pentru Imigrari poate fi contestata in conditiile art. 84.”

    43. La articolul 33, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(5) Daca o viza este anulata sau revocata se aplica o stampila cu mentiunea <<ANULAT>> sau <<REVOCAT>>, iar elementul optic variabil al autocolantului de viza, elementul de securitate <<efect de imagine latenta>>, precum si termenul <<viza>> se anuleaza prin hasurare.”

    44. Articolul 34 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 34

    Conditii de acordare a vizei de tranzit aeroportuar

    (1) Viza de tranzit aeroportuar se acorda, in situatiile prevazute la art. 3 din Codul de vize, de catre misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei, cu aprobarea prealabila a Departamentului consular din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, in conditiile existentei vizei unui stat tert care permite strainilor continuarea calatoriei. Aceasta viza se poate acorda in conditiile prezentarii biletului de avion valabil pana la destinatie si permite strainilor ramanerea in zona aeroportuara cel mult 5 zile.

    (2) Acest tip de viza nu este necesar in cazurile prevazute la art. 3 alin. (5) din Codul de vize.”

    45. La articolul 36 alineatul (1) litera f), punctul (iii) se abroga.

    46. La articolul 36 alineatul (1) litera g), punctul (iii) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(iii) dovada mijloacelor de intretinere in cuantum de 50 euro/zi ori echivalentul in valuta convertibila, pentru intreaga perioada, dar nu mai putin de 500 euro ori echivalentul in valuta convertibila.”

    47. La articolul 38 alineatul (1), partea introductiva a literei a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “a) vizita – pot face invitatii cetatenii romani, cetatenii unui alt stat membru al Uniunii Europene, al Spatiului Economic European, cetatenii Confederatiei Elvetiene sau strainii posesori ai unui document care atesta rezidenta sau sederea pe teritoriul Romaniei, cu prezentarea, dupa caz, a urmatoarelor documente:”.

    48. La articolul 38 alineatul (1) litera a), punctul (i) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(i) cartea de identitate sau pasaportul pentru cetatenii romani, cartea de identitate sau pasaportul si certificatul de inregistrare, cartea de rezidenta sau cartea de rezidenta permanenta pentru cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European si pentru cetatenii Confederatiei Elvetiene, precum si pentru membrii de familie ai acestora si pasaportul si permisul de sedere pentru straini, in original si in copie;”.

    49. La articolul 38 alineatul (1) litera b), punctele (i) si (ii) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    “(i) actele de infiintare ale persoanei juridice care face invitatia;

    (ii) certificat constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului si, dupa caz, imputernicirea din partea societatii comerciale pentru persoana desemnata sa invite in numele acesteia;”.

    50. La articolul 38 alineatul (1) litera c), punctele (i) si (ii) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    “(i) actele de infiintare ale persoanei juridice care face invitatia;

    (ii) certificat constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului si, dupa caz, imputernicirea din partea societatii comerciale pentru persoana desemnata sa invite in numele acesteia;”.

    51. La articolul 40 alineatul (1), literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    “a) strainul minor al carui parinte este beneficiar al statutului de refugiat sau are protectie subsidiara ori se afla in posesia unui permis de sedere in Romania, cu conditia ca acesta sa fie valabil cel putin 90 de zile de la data acordarii vizei de intrare;

    b) sotul/sotia si parintii strainului beneficiar al statutului de refugiat sau care are protectie subsidiara ori care se afla in posesia unui permis de sedere in Romania, cu conditia ca acesta sa fie valabil cel putin 90 de zile de la data acordarii vizei de intrare;”.

    52. La articolul 40 alineatul (2), litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “f) strainii care urmeaza sa vina in Romania in scop de afaceri, la solicitarea autoritatilor administrative, precum si a societatilor comerciale, care sunt inscrise pe listele contribuabililor la bugetul de stat, stabilite de Agentia Nationala de Administrare Fiscala si care isi asuma, printr-o scrisoare de garantie adresata in original Centrului National de Vize, obligatia suportarii cheltuielilor privind asistenta materiala, medicala si a celor de indepartare;”.

    53. La articolul 40 alineatul (2), dupa litera k) se introduce o noua litera, litera l), cu urmatorul cuprins:

    “l) parintii elevilor sau studentilor straini, acceptati la studii in Romania, care sosesc in vederea primei instalari a acestora, sub rezerva prezentarii unui document apostilat sau, dupa caz, supralegalizat, eliberat de autoritatile din statul de origine care sa ateste legatura de rudenie.”

    54. Articolul 43 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 43

    Viza de lunga sedere pentru desfasurarea de activitati comerciale

    (1) Acest tip de viza se acorda, pe baza avizului Centrului Roman pentru Promovarea Comertului si Investitiilor Straine, strainilor care sunt actionari ori asociati, cu atributii de conducere sau de administrare, ai unor societati comerciale, persoane juridice romane, care urmeaza sa realizeze o investitie, in conditiile prezentului articol.

    (2) Avizul Centrului Roman pentru Promovarea Comertului si Investitiilor Straine se acorda strainilor prevazuti la alin. (1) care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

    a) prezinta un plan de afaceri care va cuprinde date referitoare la: identificarea firmei, obiectul de activitate al acesteia, obiectul si valoarea investitiei, numarul estimat de locuri noi de munca si etapele de creare a acestora, etapele derularii procesului de investitie si sumele aferente acestora, locatia investitiei, durata investitiei si amortizarii acesteia, proiectia activitatii financiare pe o perioada de minimum 3 ani;

    b) fac dovada, printr-un singur extras de cont eliberat de o banca din Romania pe numele persoanei fizice cetatean strain, solicitant al avizului, ca dispun de fondurile necesare desfasurarii activitatii, in valoare de cel putin 100.000 euro, pentru strainii asociati intr-o societate cu raspundere limitata si cel putin 150.000 euro, pentru strainii actionari intr-o societate pe actiuni;

    c) vor realiza, in maximum 12 luni de la data obtinerii permisului de sedere, o investitie potrivit planului de afaceri prevazut la lit. a), aducand un aport de capital sau tehnologie in valoare de minimum 100.000 euro pentru o societate cu raspundere limitata si de cel putin 150.000 euro pentru o societate pe actiuni;

    d) prin activitatea pe care o presupune investitia propusa, aceasta va crea, in maximum 12 luni de la data obtinerii permisului de sedere, cel putin 10 noi locuri de munca pentru o societate cu raspundere limitata si cel putin 15 noi locuri de munca pentru o societate pe actiuni.

    (3) In cazul societatilor cu 2 sau mai multi asociati ori actionari, care solicita acordarea avizului, conditiile prevazute la alin. (2) vor trebui analizate pentru fiecare solicitant in mod separat, valoarea investitiei ce urmeaza a fi realizata si numarul locurilor de munca ce urmeaza a fi create majorandu-se in mod corespunzator, in functie de numarul solicitantilor de aviz.

    (4) Strainii care au mai obtinut anterior un aviz din partea Agentiei Romane pentru Investitii Straine sau a Centrului Roman pentru Promovarea Comertului si Investitiilor Straine pot solicita eliberarea unui alt aviz, in conditiile prezentului articol, in urmatoarele situatii:

    a) dovedesc imposibilitatea obiectiva de realizare a planului de afaceri anterior;

    b) dovedesc ca au realizat planul de afaceri anterior.

    (5) Solicitarea de viza va fi insotita de urmatoarele documente:

    a) avizul Centrului Roman pentru Promovarea Comertului si Investitiilor Straine;

    b) certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeasi valoare juridica;

    c) asigurare medicala pe perioada valabilitatii vizei;

    d) dovada asigurarii conditiilor de cazare.

    (6) Cererea insotita de documentele prevazute la alin. (5) se depune la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale Romaniei si se transmite, prin intermediul Departamentului consular din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, Oficiului Roman pentru Imigrari, pentru avizare conform competentelor.

    (7) Avizul Centrului Roman pentru Promovarea Comertului si Investitiilor Straine este valabil 6 luni de la data emiterii si are drept scop constatarea indeplinirii conditiilor tehnice, de utilitate si fezabilitate economica a investitiei ce urmeaza a fi implementata de catre cetateanul strain.”

    55. Articolul 44 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 44

    Viza de lunga sedere pentru angajare in munca

    (1) Viza de lunga sedere pentru angajare in munca se acorda strainilor pe baza autorizatiei de munca eliberate de Oficiul Roman pentru Imigrari in conditiile legii, cu exceptia autorizatiei de munca pentru lucratori detasati.

    (2) Solicitarea de viza trebuie sa fie insotita de urmatoarele documente:

    a) copia autorizatiei de munca eliberate de Oficiul Roman pentru Imigrari sau, dupa caz, documente prin care sa se faca dovada ca solicitantul se incadreaza in categoriile prevazute la alin. (3);

    b) dovada mijloacelor de intretinere la nivelul salariului minim brut garantat in plata pentru intreaga perioada inscrisa in viza;

    c) certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeasi valoare juridica, eliberat de autoritatile din statul de domiciliu sau de resedinta;

    d) asigurarea medicala pe perioada valabilitatii vizei.

    (3) Viza de lunga sedere pentru angajare in munca se acorda si urmatoarelor categorii de straini care pot fi incadrati in munca sau pot presta munca la persoane fizice sau juridice din Romania fara autorizatie de munca:

    a) strainilor al caror acces fara autorizatie de munca pe piata muncii din Romania este stabilit in textul acordurilor, conventiilor sau intelegerilor la care Romania este parte;

    b) strainilor care desfasoara activitati didactice, stiintifice sau alte categorii de activitati specifice cu caracter temporar in institutii de profil acreditate din Romania, in baza unor acorduri bilaterale sau in baza ordinului ministrului de resort;

    c) strainilor care urmeaza sa desfasoare pe teritoriul Romaniei activitati temporare solicitate de ministere ori de alte organe ale administratiei publice centrale sau locale ori de autoritati administrative autonome;

    d) strainilor care sunt numiti sefi de filiala, reprezentanta sau de sucursala ai unei companii de pe teritoriul Romaniei care are sediul in strainatate, iar la data solicitarii nu sunt asociati, actionari sau administratori la o persoana juridica romana.

    (4) Strainul poate solicita viza de lunga sedere pentru angajare in munca in termen de 60 de zile de la data eliberarii autorizatiei de munca. Viza se aproba de Centrul National de Vize, in termen de 10 zile de la data depunerii cererii de eliberare a vizei, fara a mai fi necesara obtinerea avizului prevazut la art. 30 alin. (7).

    (5) Pentru strainii prevazuti la alin. (3) este necesara obtinerea avizului Oficiului Roman pentru Imigrari prevazut la art. 30 alin. (7).”

    56. Dupa articolul 44 se introduce un nou articol, articolul 44^1, cu urmatorul cuprins:

    “ART. 44^1

    Viza de lunga sedere pentru detasare

    (1) Viza de lunga sedere pentru detasare se acorda strainilor pe baza autorizatiei de munca pentru lucratori detasati, eliberata de Oficiul Roman pentru Imigrari, in conditiile legii.

    (2) Viza de lunga sedere pentru detasare se acorda si strainilor angajati ai persoanelor juridice cu sediul in unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European ori in Confederatia Elvetiana, detasati in Romania, posesori ai unui permis de sedere din acel stat, care pot fi incadrati in munca sau pot presta munca la persoane fizice sau juridice din Romania fara autorizatie de munca.

    (3) Prevederile art. 44 alin. (2) si (4) se aplica in mod corespunzator.

    (4) Pentru strainii prevazuti la alin. (2) este necesara obtinerea avizului Oficiului Roman pentru Imigrari prevazut la art. 30 alin. (7).”

    57. La articolul 45, alineatele (2) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    “(2) Calitatea de student o au strainii acceptati la studii de catre o institutie de invatamant de stat sau particulara, acreditata ori autorizata provizoriu potrivit legii, inclusiv pentru participarea la cursuri de doctorat.

    ………………………………………………………………..

    (5) Strainii bursieri ai statului roman nu sunt obligati sa prezinte documentele prevazute la alin. (3) lit. a) pct. (ii) si (iii), iar cei de origine romana nu sunt obligati sa prezinte documentele prevazute la alin. (3) lit. a) pct. (iii).”

    58. La articolul 46, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(1) Sponsorul posesor al unui permis de sedere temporara valabil un an, al unei Carti albastre a UE, al unui permis de sedere pe termen lung sau beneficiar al statutului de refugiat ori al protectiei subsidiare poate solicita reintregirea familiei pentru:

    a) sot/sotie;

    b) copiii minori necasatoriti ai sponsorului si ai sotului/sotiei, inclusiv cei adoptati;

    c) copiii minori necasatoriti ai sponsorului, inclusiv cei adoptati, aflati in intretinerea sa si asupra carora sponsorul exercita drepturile parintesti. Daca drepturile parintesti sunt exercitate in comun, este necesar si consimtamantul celuilalt titular al drepturilor parintesti cu privire la reintregirea familiei solicitata de sponsor;

    d) copiii minori necasatoriti ai sotului/sotiei, inclusiv cei adoptati aflati in intretinerea sa si asupra carora sotul/sotia exercita drepturile parintesti. Daca drepturile parintesti sunt exercitate in comun, este necesar si consimtamantul celuilalt titular al drepturilor parintesti cu privire la reintregirea familiei solicitata de sponsor.”

    59. La articolul 46, alineatele (4) si (5) se abroga.

    60. La articolul 46, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(6) Strainii prevazuti la alin. (1), titulari ai unui drept de sedere pentru desfasurarea unei activitati de cercetare stiintifica si strainii posesori ai Cartii albastre a UE pot solicita reintregirea familiei chiar daca valabilitatea permisului de sedere este mai mica de un an.”

    61. La articolul 46 alineatul (7), literele d) si f) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    “d) dovada detinerii legale a spatiului de locuit pentru o locuinta considerata normala pentru o familie similara in Romania;

    ………………………………………………………………..

    f) dovada asigurarii in sistemul de asigurari sociale de sanatate a solicitantului;”.

    62. La articolul 46 alineatul (7), dupa litera f) se introduc doua noi litere, literele g) si h), cu urmatorul cuprins:

    “g) declaratia scrisa a persoanei care detine impreuna cu sponsorul custodia comuna a copilului minor pentru care se solicita reintregirea familiei, din care sa rezulte consimtamantul ca acesta sa locuiasca impreuna cu sponsorul pe teritoriul Romaniei;

    h) copia documentului de calatorie al membrului de familie pentru care se solicita reintregirea familiei.”

    63. La articolul 46, alineatul (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(8) In cazul in care exista dubii cu privire la incheierea casatoriei ori legatura de rudenie, Oficiul Roman pentru Imigrari poate solicita si alte dovezi pentru stabilirea acestora.”

    64. La articolul 46 alineatul (9), dupa litera c) se introduce o noua litera, litera d), cu urmatorul cuprins:

    “d) persoana pentru care se solicita reintregirea familiei indeplineste conditiile prevazute la art. 6 alin. (1) lit. a), e) si h).”

    65. La articolul 46, alineatul (12) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(12) Aprobarea cererii se comunica in scris solicitantului, in vederea transmiterii acesteia membrilor de familie interesati, care o prezinta la misiunea diplomatica sau la oficiul consular in termen de 60 de zile de la data emiterii, odata cu cererea de acordare a vizei de lunga sedere pentru reintregirea familiei.”

    66. La articolul 46 alineatul (16), dupa litera d) se introduc doua noi litere, literele e) si f), cu urmatorul cuprins:

    “e) strainul parinte al cetateanului roman minor, daca face dovada faptului ca minorul se afla in intretinerea sa sau ca exista obligatia platii pensiei de intretinere, obligatie pe care strainul si-o indeplineste cu regularitate;

    f) strainii, membrii de familie ai cetatenilor romani, care fac dovada ca sunt inregistrati cu drept de rezidenta in alt stat membru in aceasta calitate.”

    67. La articolul 46, alineatul (17) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(17) Solicitarea de viza depusa de persoanele prevazute la alin. (16) lit. a) – e) va fi insotita de certificatul de casatorie eliberat de autoritatile romane sau transcris in conditiile legii ori, dupa caz, de dovada existentei legaturii de rudenie sau a calitatii de partener.”

    68. La articolul 46, dupa alineatul (17) se introduce un nou alineat, alineatul (17^1), cu urmatorul cuprins:

    “(17^1) Solicitarea de viza depusa de persoanele prevazute la alin. (16) lit. f) va fi insotita de documente care sa ateste ca sunt inregistrati cu drept de rezidenta in alt stat membru, in calitate de membru de familie al cetateanului roman.”

    69. La articolul 46, alineatul (19) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(19) Acordarea vizei de lunga sedere pentru reintregirea familiei poate fi refuzata atunci cand solicitarea se intemeiaza pe o casatorie de convenienta constatata anterior, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, sau cand se constata existenta unei stari de bigamie sau poligamie.”

    70. Articolul 47 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 47

    Viza de lunga sedere pentru activitati religioase

    Viza de lunga sedere pentru activitati religioase se acorda strainilor, la cerere, de catre misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei din tara in care acestia isi au resedinta sau domiciliul, in urmatoarele conditii:

    a) existenta avizului Secretariatului de Stat pentru Culte. Avizul se acorda strainilor care desfasoara activitati similare in tara de origine sau de resedinta;

    b) dovada calitatii de reprezentant al unei organizatii religioase legal infiintate in Romania;

    c) dovada spatiului de locuit si a mijloacelor de intretinere, la nivelul a 3 salarii medii pe economia nationala;

    d) dovada asigurarii medicale si ca nu sufera de boli care pot pune in pericol sanatatea publica;

    e) prezentarea certificatului de cazier judiciar sau a altui document cu aceeasi valoare juridica, eliberat de autoritatile din tara de origine a strainului.”

    71. La articolul 49 alineatul (1), literele a) si b) se abroga.

    72. La articolul 49 alineatul (1), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “d) celor care solicita intrarea pe teritoriul Romaniei in scopul formarii profesionale neremunerate in cadrul unui furnizor de pregatire profesionala acreditat ori in cadrul unei intreprinderi din sectorul public sau privat autorizate in conditiile legii sa desfasoare astfel de activitati, daca fac dovada ca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

    (i) au incheiat un contract de formare pentru participarea neremunerata la o forma de pregatire in cadrul unui furnizor de pregatire profesionala acreditat ori in cadrul unei intreprinderi din sectorul public sau privat autorizate in conditiile legii sa desfasoare astfel de activitati;

    (ii) dispun de mijloace de intretinere in cuantum de cel putin salariul mediu brut pe economie lunar pentru intreaga perioada inscrisa in viza;

    (iii) au incuviintarea parintilor sau a tutorelui cu privire la sederea pe teritoriul Romaniei in acest scop, daca strainul este minor.”

    73. La articolul 50 alineatul (2), literele a), d) si f) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    “a) sunt indeplinite in continuare conditiile cu privire la intrarea in Romania, prevazute la art. 6 alin. (1) lit. c), e), g) si h);

    ………………………………………………………………..

    d) solicita acordarea sau prelungirea dreptului de sedere pentru acelasi scop pentru care i s-a acordat viza sau i s-a prelungit dreptul de sedere in baza caruia se afla pe teritoriul Romaniei, cu exceptia membrilor de familie ai cetateanului roman sau ai cetateanului strain beneficiar al unui drept de sedere pe termen lung, daca solicita prelungirea dreptului de sedere temporara pentru reintregirea familiei, precum si a solicitantilor unei Carti albastre a UE;

    ………………………………………………………………..

    f) face dovada detinerii legale a spatiului de locuit si locuieste efectiv la adresa la care declara ca are resedinta pe teritoriul Romaniei. In cazul strainilor care beneficiaza de un drept de sedere pentru reintregirea familiei, dovada detinerii legale a spatiului de locuit se poate face de catre sponsorul sau cetateanul roman ai carui membri de familie sunt si cu care acestia locuiesc efectiv.”

    74. La articolul 50, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(4) Prelungirea dreptului de sedere temporara se poate acorda si pentru perioade mai mari de un an in conditiile prezentei ordonante de urgenta sau pe baza de reciprocitate.”

    75. La articolul 51, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(6) Daca este necesar, solicitantul poate fi chemat la interviu. Neprezentarea la interviu poate constitui motiv de refuz al prelungirii dreptului de sedere, cu exceptia cazurilor in care solicitantul face dovada ca neprezentarea se datoreaza unor motive independente de vointa acestuia.”

    76. La articolul 51, dupa alineatul (6) se introduc doua noi alineate, alineatele (7) si (8), cu urmatorul cuprins:

    “(7) In situatia solicitarii prelungirii dreptului de sedere in scopul reintregirii familiei, interviul prevazut la alin. (6) va fi sustinut de catre ambii soti.

    (8) Cererea de prelungire a dreptului de sedere formulata de posesorul Cartii albastre a UE obtinute intr-un alt stat membru se solutioneaza in termen de 15 zile de la data primirii cererii.”

    77. La articolul 52, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(1) Daca la data depunerii cererii nu sunt indeplinite cumulativ conditiile generale si conditiile speciale in functie de scopul sederii, prevazute in prezenta sectiune, sau strainul se gaseste in una dintre situatiile de revocare a dreptului de sedere temporara prevazute la art. 77 alin. (3), prelungirea dreptului de sedere temporara se refuza.”

    78. La articolul 55 alineatul (2), litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “e) investitia este concretizata in aport de capital sau tehnologie in valoare de 70.000 euro, in cazul actionarului, sau 50.000 euro, in cazul asociatului, si in crearea a cel putin 15 locuri de munca, in cazul actionarului, respectiv 10 locuri de munca, in cazul asociatului. In cazul crearii de locuri de munca, acestea trebuie sa fie incadrate cu persoane angajate cu norma intreaga de munca, in conditiile legii;”.

    79. La articolul 55 alineatul (3), literele b) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    “b) document eliberat de Centrul Roman pentru Promovarea Comertului si Investitiilor Straine, care sa ateste ca activitatea se desfasoara in conformitate cu planul de afaceri;

    c) certificatul constatator, din care sa rezulte calitatea solicitantului, denumirea, sediul social si obiectul principal de activitate al societatii comerciale, mentiunile efectuate la comunicarea instantelor de judecata, durata de functionare a societatii comerciale, principalii indicatori economico-financiari, respectiv total active imobilizate, cifra de afaceri, profit net sau pierderi, numar mediu de salariati.”

    80. La articolul 55 alineatul (3), litera e) se abroga.

    81. La articolul 55 alineatul (3), litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “f) adeverinta eliberata de inspectoratul teritorial de munca, din care sa rezulte numarul persoanelor angajate.”

    82. La articolul 55, alineatele (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    “(4) In cazul investitiilor de cel putin 150.000 euro sau daca au fost create cel putin 25 de locuri de munca, dovada mijloacelor de intretinere se poate face si cu alte documente legale. Pentru investitiile de cel putin 200.000 euro sau daca au fost create cel putin 50 de locuri de munca, nu este necesara dovada mijloacelor de intretinere.

    (5) Dreptul de sedere temporara in acest scop se prelungeste succesiv pentru perioade de pana la un an, iar in cazul strainilor care fac dovada ca au efectuat investitii de minimum 500.000 euro sau ca au creat peste 50 de locuri de munca cu norma intreaga dreptul de sedere se prelungeste pe perioade de 3 ani.”

    83. Articolul 56 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 56

    Prelungirea dreptului de sedere temporara in scop de munca sau detasare

    (1) Strainilor intrati in Romania in scopul angajarii in munca, posesori ai unei autorizatii valabile de munca pentru lucratori permanenti, lucratori sezonieri, lucratori stagiari, sportivi, nominale, pentru lucratori transfrontalieri sau pentru lucratori inalt calificati li se prelungeste dreptul de sedere temporara daca prezinta urmatoarele documente:

    a) contractul individual de munca cu norma intreaga, vizat de inspectoratul teritorial de munca, din care sa rezulte faptul ca salariul inscris este cel putin la nivelul salariului mediu brut pe economie. In cazul lucratorilor inalt calificati, acesta va fi la nivelul de cel putin 4 ori salariul mediu brut pe economie;

    b) actul medical de atestare a starii de sanatate, din care sa rezulte ca strainul este apt pentru a fi incadrat in munca.

    (2) In cazul in care informatiile sau documentele furnizate, pe care se intemeiaza cererea strainului posesor al unei autorizatii valabile de munca pentru lucratori inalt calificati, sunt necorespunzatoare, Oficiul Roman pentru Imigrari ii comunica solicitantului informatiile suplimentare cerute si stabileste un termen de 30 de zile pentru trimiterea acestora. Termenul prevazut la art. 51 alin. (4) se suspenda pana la primirea de catre Oficiul Roman pentru Imigrari a informatiilor sau a documentelor suplimentare necesare. Daca nu au fost furnizate informatiile sau documentele suplimentare pana la termenul prevazut, solicitarea poate fi respinsa.

    (3) Strainilor intrati in Romania in scopul detasarii, posesori ai unei autorizatii valabile de munca pentru lucratori detasati, li se prelungeste dreptul de sedere temporara daca prezinta urmatoarele documente:

    a) decizia de detasare, tradusa si legalizata;

    b) dovada detinerii mijloacelor de intretinere cel putin la nivelul salariului mediu brut pe economie.

    (4) Strainilor angajati ai persoanelor juridice cu sediul pe teritoriul unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European ori pe teritoriul Confederatiei Elvetiene, detasati in Romania, li se prelungeste dreptul de sedere temporara daca prezinta urmatoarele documente:

    a) decizia de detasare, tradusa si legalizata;

    b) permisul de sedere eliberat de statul in care isi are sediul angajatorul, in original si in copie;

    c) dovada detinerii mijloacelor de intretinere cel putin la nivelul salariului mediu brut pe economie.

    (5) Dreptul de sedere al strainilor detasati poate fi prelungit pentru perioada prevazuta in decizia de detasare, dar nu mai mult de un an intr-un interval de 5 ani.

    (6) Prelungirile ulterioare ale dreptului de sedere temporara in scop de munca se acorda daca strainul prezinta documentele prevazute la alin. (1), precum si certificatul de atestare fiscala emis de administratia finantelor publice in a carei raza teritoriala isi are sediul angajatorul din care sa rezulte ca nu are datorii la bugetul de stat la sfarsitul trimestrului incheiat anterior depunerii cererii.

    (7) Dreptul de sedere temporara se prelungeste pentru o perioada egala cu perioada de valabilitate a contractului de munca, dar nu mai mult de un an.

    (8) Strainilor posesori ai unei autorizatii valabile de munca pentru lucratori inalt calificati li se prelungeste dreptul de sedere temporara pentru o perioada egala cu perioada de valabilitate a contractului de munca plus 3 luni, dar nu mai mult de 2 ani.

    (9) Prelungirea dreptului de sedere pentru strainii prevazuti la art. 44 alin. (3) se acorda numai daca acestia prezinta documentele prevazute la alin. (1) si, dupa caz, pe cele prevazute la alin. (3).

    (10) Strainii posesori ai unui permis de sedere in scop de studii pot solicita prelungirea dreptului de sedere in scop de munca, dupa finalizarea studiilor, fara obligativitatea obtinerii unei vize de lunga sedere in acest scop, cu conditia incheierii unui contract de munca cu norma intreaga, in specialitatea studiilor absolvite.

    (11) Aprobarea sau respingerea cererii de eliberare a Cartii albastre a UE va fi comunicata de catre Oficiul Roman pentru Imigrari, in scris, primului stat membru, in termen de 30 de zile de la data deciziei, atunci cand Romania este al doilea stat membru.”

    84. La articolul 58 alineatul (1) litera a), punctul (i) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(i) sunt inscrisi la studii la o institutie de invatamant de stat ori particulara, acreditata sau autorizata provizoriu potrivit legii, forma invatamant de zi, inclusiv pentru participarea la cursuri de doctorat;”.

    85. La articolul 58, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:

    “(1^1) Strainilor care nu au absolvit studiile in perioada acordata initial li se poate aproba prelungirea ulterioara a dreptului de sedere, in scopul finalizarii studiilor, pentru o perioada de maximum un an.”

    86. La articolul 60, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(2) Angajarea in munca se face numai in baza unei autorizatii de munca eliberate in conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 56/2007 privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 134/2008.”

    87. La articolul 62 alineatul (3), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “d) pentru rudele de gradul I in linie ascendenta ale cetateanului roman sau ale sotului/sotiei acestuia, daca prezinta documente din care sa rezulte existenta legaturii de rudenie. In situatia in care strainul este parinte al unui minor cetatean roman, acesta trebuie sa faca dovada faptului ca minorul se afla in intretinerea sa sau ca exista obligatia platii pensiei de intretinere, obligatie pe care strainul si-o indeplineste cu regularitate.”

    88. La articolul 62, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (3^1) si (3^2), cu urmatorul cuprins:

    “(3^1) Daca dupa 18 luni de sedere legala in primul stat membru ca posesor de Carte albastra a UE strainul se muta in Romania in vederea ocuparii unui loc de munca inalt calificat, membrilor de familie ai acestuia care solicita reintregirea li se poate prelungi dreptul de sedere conform prevederilor alin. (1), cu obligatia de a prezenta si permisul de sedere eliberat de primul stat membru.

    (3^2) Strainilor membri de familie ai cetatenilor romani care au fost inregistrati cu drept de rezidenta in alt stat membru in aceasta calitate li se poate prelungi dreptul de sedere daca:

    a) fac dovada ca au fost inregistrati cu drept de rezidenta in alt stat membru in calitate de membru de familie al cetateanului roman cu domiciliul sau resedinta in Romania;

    b) la depunerea cererii, prezinta urmatoarele documente:

    (i) pasaport valabil;

    (ii) certificatul de casatorie sau, dupa caz, dovada existentei legaturii de rudenie, a parteneriatului inregistrat ori a relatiei de convietuire;

    (iii) documente care sa ateste ca au fost inregistrati cu drept de rezidenta in alt stat membru, in calitate de membru de familie al cetateanului roman;

    (iv) cartea de identitate a cetateanului roman al carui membru de familie este strainul.”

    89. La articolul 62, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(4) Nu se acorda prelungirea dreptului de sedere atunci cand se constata:

    a) existenta unei stari de bigamie sau de poligamie;

    b) ca cei 2 soti nu mai au impreuna o relatie conjugala sau o relatie de familie efectiva, pe teritoriul Romaniei.”

    90. La articolul 62, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu urmatorul cuprins:

    “(5^1) Membrului de familie al cetateanului roman cu domiciliul in strainatate i se prelungeste dreptul de sedere temporara pe o perioada care nu depaseste perioada de valabilitate a cartii provizorii de identitate a cetateanului roman.”

    91. La articolul 62, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(6) Prelungirea dreptului de sedere temporara pentru strainii prevazuti la alin. (3) si (3^2) se efectueaza cu scutire de la plata taxelor consulare.”

    92. La articolul 63 alineatul (2), litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “f) sotii sunt inconsecventi ori exista neconcordante in declararea datelor cu caracter personal, a circumstantelor in care s-au cunoscut ori a altor informatii relevante despre acestia;”.

    93. Articolul 64 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 64

    Dreptul de sedere temporara acordat membrilor de familie in mod independent

    (1) Dreptul de sedere temporara se acorda in mod independent, la cerere, strainului care indeplineste urmatoarele conditii:

    a) este posesorul unui permis de sedere temporara acordat in scopul reintregirii familiei;

    b) a avut drept de sedere temporara in scopul reintregirii familiei in ultimii 5 ani anteriori depunerii cererii. In cazul membrilor de familie ai posesorilor de Carti albastre ale UE, perioada de 5 ani poate fi calculata prin cumulul perioadelor de sedere ale acestora in diferite state membre.

    (2) Strainul este exceptat, la cerere, de la indeplinirea conditiei prevazute la alin. (1) lit. b) in urmatoarele situatii:

    a) a fost pronuntata desfacerea casatoriei;

    b) a incetat relatia de parteneriat;

    c) sponsorul/cetateanul roman a decedat;

    d) a devenit major sau a implinit varsta de 21 de ani, in situatia in care este membru de familie al unui cetatean roman.

    (3) In vederea acordarii dreptului de sedere, solicitantul va prezenta suplimentar, dupa caz, hotararea judecatoreasca de desfacere a casatoriei, declaratia notariala pe propria raspundere de incetare a parteneriatului, certificatul de deces sau certificatul de nastere.

    (4) Dreptul de sedere prevazut la alin. (1) se prelungeste pentru o perioada de pana la 6 luni, termen ce curge de la data depunerii cererii. Pentru strainii aflati in una dintre situatiile prevazute la alin. (2), termenul curge de la data la care a intervenit aceasta.

    (5) Prelungirile ulterioare ale dreptului de sedere se acorda in conditiile si pentru scopurile prevazute in prezenta ordonanta de urgenta, fara a mai fi necesara parasirea teritoriului Romaniei.”

    94. Articolul 66 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 66

    Prelungirea dreptului de sedere temporara pentru activitati religioase

    (1) Strainii intrati in Romania in baza unei vize de lunga sedere pentru desfasurarea de activitati religioase pot solicita prelungirea dreptului de sedere temporara in acest scop, daca prezinta avizul Secretariatului de Stat pentru Culte.

    (2) Strainul care solicita prelungirea dreptului de sedere pentru activitati religioase nu trebuie sa faca dovada mijloacelor de intretinere.

    (3) Dreptul de sedere in acest scop se prelungeste pentru o perioada egala cu durata avizului.”

    95. La articolul 69 alineatul (1), literele a) si b) se abroga.

    96. La articolul 69, alineatul (1) litera e) si alineatul (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    “e) strainii care au intrat pe teritoriul Romaniei in scopul formarii profesionale neremunerate in cadrul unui furnizor de pregatire profesionala acreditat ori in cadrul unei intreprinderi din sectorul public sau privat autorizate in conditiile legii sa desfasoare astfel de activitati – cu prezentarea contractului de formare pentru participarea neremunerata la o forma de pregatire profesionala;

    ………………………………………………………………..

    (3) La acordarea sau prelungirea dreptului de sedere temporara, strainii prevazuti la alin. (1) lit. c), e), f) si g) trebuie sa faca dovada mijloacelor de intretinere, cel putin la nivelul salariului mediu net pe economie, iar cei prevazuti la alin. (1) lit. d), in cuantum de cel putin 500 euro lunar proveniti din activitatea desfasurata in calitate de administrator.”

    97. La articolul 70, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(1) Dreptul de sedere pe termen lung se acorda, la cerere, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, pe perioada nedeterminata, strainilor care sunt titulari ai unui drept de sedere, de la data solicitarii inclusiv pana la solutionarea acesteia.”

    98. La articolul 70 alineatul (2), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “d) titulari ai dreptului de sedere conferit de viza de scurta sedere, viza diplomatica sau de serviciu.”

    99. La articolul 70 alineatul (3), dupa litera d) se introduc doua noi litere, literele e) si f), cu urmatorul cuprins:

    “e) la cerere sau la dobandirea cetateniei romane;

    f) in cazul absentei de pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European sau al Confederatiei Elvetiene, pe o perioada mai mare de 2 ani consecutivi, a rezidentului pe termen lung, posesor al unui permis de sedere pe termen lung cu mentiunea <<Fost posesor de Carte albastra a UE>>, sau a membrilor sai de familie carora le-a fost acordat statutul de rezident pe termen lung.”

    100. La articolul 70, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(4) In situatia in care, la incetarea dreptului de sedere pe termen lung in cazurile prevazute la alin. (3) lit. b) – d), strainul se gaseste pe teritoriul Romaniei, in termen de 30 de zile de la data comunicarii, acesta poate solicita eliberarea unui permis de sedere temporara pentru scopurile si in conditiile prevazute in prezenta ordonanta de urgenta.”

    101. La articolul 70, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:

    “(6) Dreptul de sedere pe termen lung al unui fost posesor de Carte albastra a UE nu inceteaza in cazul in care strainul poate face dovada ca a lipsit de pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European sau al Confederatiei Elvetiene, pentru a exercita o activitate economica in calitate de angajat remunerat sau de lucrator independent, pentru a exercita o activitate pe baza de voluntariat sau pentru a studia in tara de origine.”

    102. La articolul 71 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “a) au avut un drept de sedere continua pe teritoriul Romaniei in ultimii 5 ani anteriori depunerii cererii, astfel:

    (i) in aceasta perioada nu au absentat de pe teritoriul Romaniei mai mult de 6 luni consecutive si nu depasesc 10 luni de absenta in total;

    (ii) in aceasta perioada impotriva strainului nu a fost dispusa nicio masura de indepartare de pe teritoriul national;

    (iii) la stabilirea acestei perioade se iau in calcul jumatate din perioada de sedere in scop de studii;

    (iv) la stabilirea acestei perioade nu se iau in calcul dreptul de sedere conferit de viza de scurta sedere, viza diplomatica sau de serviciu si nici dreptul de sedere obtinut pentru desfasurarea de activitati ca lucrator sezonier;

    (v) aceasta perioada se poate reduce la 4 ani, in cazul persoanelor carora li s-a recunoscut statutul de refugiat sau li s-a acordat protectie subsidiara in Romania, in functie de gradul de integrare in societate, in conditiile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea sociala a strainilor care au dobandit o forma de protectie sau un drept de sedere in Romania, precum si a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European, aprobata cu modificari prin Legea nr. 185/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;

    (vi) aceasta perioada se reduce la jumatate, in cazul persoanelor carora li s-a recunoscut statutul de refugiat sau li s-a acordat protectie subsidiara in Romania, casatorite de cel putin 5 ani cu un cetatean roman.”

    103. La articolul 71, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:

    “(5) Dreptul de sedere pe termen lung se acorda posesorilor de Carte albastra a UE care au avut un drept de sedere continua pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European sau al Confederatiei Elvetiene, in ultimii 5 ani anteriori depunerii cererii, in calitate de posesor al Cartii albastre a UE, din care drept de sedere continua in ultimii 2 ani dinaintea datei de depunere a cererii in cauza, ca posesor al Cartii albastre a UE, pe teritoriul Romaniei, daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

    a) in aceasta perioada nu au absentat de pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European sau al Confederatiei Elvetiene mai mult de 12 luni consecutive si nu depasesc 18 luni de absenta in total;

    b) in aceasta perioada, impotriva strainului nu a fost dispusa nicio masura de indepartare de pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European sau al Confederatiei Elvetiene;

    c) fac dovada detinerii mijloacelor de intretinere la nivelul salariului minim brut garantat in plata, cu exceptia strainilor membri de familie ai cetatenilor romani;

    d) fac dovada asigurarii in sistemul de asigurari sociale de sanatate;

    e) fac dovada detinerii legale a spatiului de locuit, in conditiile legii;

    f) cunosc limba romana cel putin la un nivel satisfacator;

    g) nu prezinta pericol pentru ordinea publica si siguranta nationala.”

    104. La articolul 77 alineatul (3), dupa litera a) se introduce o noua litera, litera a^1), cu urmatorul cuprins:

    “a^1) se constata ca, dupa acordarea dreptului de sedere temporara, strainul casatorit cu un cetatean roman a avut o absenta de pe teritoriul Romaniei pentru mai mult de 6 luni in decurs de un an, cu urmatoarele exceptii:

    (i) absenta de pe teritoriul Romaniei pentru satisfacerea serviciului militar obligatoriu, indiferent de perioada;

    (ii) absenta de pe teritoriul Romaniei motivata de starea de graviditate si de nastere;

    (iii) absenta de pe teritoriul Romaniei din cauza unei boli grave;

    (iv) absenta de pe teritoriul Romaniei ca o consecinta a unei imprejurari exceptionale care a facut imposibila intoarcerea voluntara.”

    105. La articolul 77 alineatul (3), literele b) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    “b) se constata ca strainul a trecut sau a incercat sa treaca ilegal frontiera de stat ori a incalcat reglementarile referitoare la angajarea in munca a strainilor;

    c) se constata ca strainul sufera de o boala ce pune in pericol sanatatea publica si nu se supune masurilor de tratament medical stabilite de autoritatile competente. In situatia in care boala a survenit ulterior obtinerii permisului de sedere temporara, revocarea va fi dispusa daca strainul nu se supune masurilor de tratament medical stabilite de autoritatile competente, iar boala este de natura a impiedica strainul sa isi indeplineasca obligatiile instituite in sarcina sa prin dispozitiile prezentei ordonante de urgenta;”.

    106. La articolul 77 alineatul (3), dupa litera c) se introduc doua noi litere, literele d) si e), cu urmatorul cuprins:

    “d) posesorul unei Carti albastre a UE solicita asistenta sociala, cu conditia ca strainul sa fie informat in prealabil, in scris, cu privire la acest aspect;

    e) se constata ca posesorul unei Cartii albastre a UE nu are resurse suficiente pentru intretinerea sa si a familiei sale la nivelul salariului minim brut garantat in plata.”

    107. La articolul 77, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:

    “(4) Somajul nu constituie un motiv de revocare a unei Carti albastre a UE, in afara cazului in care perioada de somaj depaseste 3 luni consecutive sau a cazului in care somajul survine de mai multe ori in perioada de valabilitate a Cartii albastre a UE.”

    108. La articolul 78, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “b) de catre Politia de Frontiera Romana, strainului care se prezinta la frontiera cu scopul de a intra in Romania, prin inmanarea deciziei de anulare sau revocare emise de Oficiul Roman pentru Imigrari.”

    109. La articolul 79, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(1) Statul roman asigura conditiile pentru integrarea strainilor carora li s-a acordat un drept de sedere in Romania, in viata economica, sociala si culturala a tarii, precum si accesul acestora la sistemul de educatie.”

    110. La articolul 81, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(1) Impotriva strainilor cu sedere ilegala si a fostilor solicitanti de azil, Oficiul Roman pentru Imigrari poate dispune masura returnarii de pe teritoriul Romaniei.”

    111. La articolul 81, dupa alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3) – (5), cu urmatorul cuprins:

    “(3) Strainul a carui sedere pe teritoriul Romaniei este ilegala, dar care beneficiaza de un drept de sedere pe teritoriul unui alt stat Schengen, cu exceptia strainilor care au fost declarati indezirabili sau impotriva carora a fost dispusa masura expulzarii, va fi informat, in scris, sa paraseasca in termen de 3 zile teritoriul Romaniei. In cazul in care acesta nu paraseste teritoriul Romaniei, impotriva sa vor fi dispuse masuri conform alin. (1).

    (4) In cazul strainilor a caror sedere este ilegala pe teritoriul Romaniei, dar care se afla intr-o procedura de prelungire a dreptului de sedere temporara sau de acordare a dreptului de sedere pe termen lung, Oficiul Roman pentru Imigrari poate decide, in functie de circumstantele specifice fiecarui caz, amanarea emiterii deciziei de returnare pana la finalizarea procedurii.

    (5) In situatia in care data intrarii pe teritoriul Romaniei nu poate fi stabilita pe baza mentiunilor din documentul de calatorie al strainului, Oficiul Roman pentru Imigrari sau Inspectoratul General al Politiei de Frontiera procedeaza potrivit prevederilor art. 11 din Codul frontierelor Schengen.”

    112. La articolul 82, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(2) Decizia de returnare se redacteaza in doua exemplare, fiecare in limba romana si intr-o limba de circulatie internationala, si contine motivele de fapt si de drept, precum si informatii privind caile de atac posibile.”

    113. La articolul 82, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (2^1) si (2^2), cu urmatorul cuprins:

    “(2^1) Oficiul Roman pentru Imigrari furnizeaza, la cererea strainului, o traducere scrisa sau orala a principalelor elemente ale deciziei de returnare, inclusiv informatii cu privire la caile de atac posibile, in limba pe care acesta o intelege sau despre care se presupune in mod rezonabil ca o intelege.

    (2^2) Prevederile alin. (2^1) nu sunt aplicabile strainilor care au trecut ilegal frontiera de stat a Romaniei sau a altui stat membru al Uniunii Europene, al Spatiului Economic European sau a Confederatiei Elvetiene. In acest caz, odata cu decizia de returnare sub escorta se comunica si o fisa, redactata in 5 limbi dintre cele mai des utilizate sau intelese de catre strainii aflati pe teritoriul Romaniei, continand informatii care sa explice principalele elemente din formularul standard al deciziei de returnare.”

    114. La articolul 82 alineatul (3) litera a), punctele (i) si

    (iii) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    “(i) strainul care a fost depistat fara drept de sedere;

    ………………………………………………………………..

    (iii) fostii solicitanti de azil, pentru care s-a finalizat procedura de azil sau care au renuntat la aceasta;”.

    115. La articolul 82 alineatul (3), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “b) in termen de 30 de zile, pentru:

    (i) strainul care solicita emiterea unei decizii de returnare inainte de a fi depistat fara drept de sedere;

    (ii) strainul caruia i-a fost anulat sau revocat dreptul de sedere temporara ori i-a fost refuzata prelungirea acestui drept;

    (iii) strainul caruia i-a fost anulat sau revocat dreptul de sedere temporara pentru desfasurarea de activitati comerciale ori i-a fost refuzata prelungirea acestui drept, precum si membrii de familie ai acestuia care au beneficiat de un drept de sedere pentru reintregirea familiei;

    (iv) strainul caruia i-a incetat dreptul de sedere pe termen lung si care nu a solicitat prelungirea dreptului de sedere conform art. 70 alin. (4).”

    116. La articolul 82 alineatul (3), litera c) se abroga.

    117. La articolul 82, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmatorul cuprins:

    “(3^1) In situatii temeinic justificate, tinand seama de circumstantele specifice ale fiecarui caz in parte, cum ar fi durata sederii legale, existenta copiilor care frecventeaza scoala si existenta altor legaturi familiale, termenul acordat potrivit alin. (3) poate fi prelungit, la cerere, cu pana la 30 de zile. Prelungirea se comunica, in scris, strainului.”

    118. La articolul 82, alineatele (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    “(4) Termenele prevazute la alin. (3) curg de la data la care decizia de returnare i-a fost comunicata strainului, in conditiile prezentei ordonante de urgenta.

    (5) Strainilor care au trecut sau care au incercat sa treaca ilegal frontiera de stat a Romaniei, care au intrat in tara in perioada de interdictie dispusa anterior, precum si celor cu sedere ilegala a caror identitate nu a putut fi stabilita li se emite decizie de returnare sub escorta, care va fi insotita de luarea in custodie publica, in conditiile prevazute la art. 97.”

    119. La articolul 84, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(3) Contestatiile prevazute la alin. (1) si (2) suspenda executarea masurii de indepartare, mai putin in cazurile prevazute la art. 82 alin. (3) lit. b) pct. (i), in care contestatia nu suspenda executarea masurii de indepartare.”

    120. La articolul 87 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “b) care au trecut sau care au incercat sa treaca ilegal frontiera de stat;”.

    121. La articolul 87 alineatul (1), dupa litera d) se introduc doua noi litere, literele e) si f), cu urmatorul cuprins:

    “e) care au intrat in Romania in perioada de interdictie dispusa anterior;

    f) care prezinta un risc de sustragere de la procedura de indepartare, astfel cum este definit de prezenta ordonanta de urgenta.”

    122. La articolul 87, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

    “(3) In cadrul procedurii de indepartare sub escorta autoritatile romane analizeaza situatia strainului pentru a se asigura ca acesta nu se afla in unul dintre cazurile prevazute la art. 92 alin. (1) sau la art. 92^1 alin. (1), dar si ca acesta nu este o persoana vulnerabila. Indepartarea sub escorta a persoanelor vulnerabile se realizeaza cu luarea in considerare a nevoilor speciale ale acestora.”

    123. La articolul 88, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:

    “(1^1) Pe timpul indepartarii sub escorta se poate utiliza forta numai in cazurile in care aceasta este necesara pentru protejarea vietii sau integritatii fizice a personalului din escorta, a strainului ori a altor persoane, pentru impiedicarea producerii de pagube materiale sau pentru indeplinirea obiectivului indepartarii sub escorta. Masurile se aplica cu respectarea demnitatii strainului, gradual si proportional cu starea de pericol ce trebuie inlaturata.”

    124. La articolul 88, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(7) Cand exista indicii temeinice ca indepartarea sub escorta nu poate fi efectuata in termen de 24 de ore, in urma analizarii fiecarui caz in parte, strainul poate fi luat in custodie publica sau i se poate acorda tolerarea ramanerii pe teritoriul Romaniei.”

    125. La articolul 89, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(1) Strainii prevazuti la art. 87 pot fi indepartati sub escorta si in baza acordurilor de readmisie incheiate de Uniunea Europeana sau de Romania cu state terte, doar in masura in care dispozitiile acestora le sunt mai favorabile decat dispozitiile prezentei ordonante de urgenta.”

    126. La articolul 90, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(3) Pe durata realizarii masurilor de indepartare, membrii escortei nu sunt inarmati si poarta tinuta civila. Acestia sunt obligati sa respecte legislatia statului de tranzit, sa foloseasca forta, cu respectarea prevederilor art. 88 alin. (1^1), numai atunci cand reprezentantii statului de tranzit nu sunt prezenti sau este necesara acordarea de sprijin acestora.”

    127. La articolul 91, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:

    “(6) La solicitarea organizatiilor si organismelor nationale, internationale si neguvernamentale cu atributii in domeniul migratiei, Oficiul Roman pentru Imigrari furnizeaza informatii privind organizarea unor zboruri comune cu statele membre ale Uniunii Europene, in vederea indepartarii strainilor, asigurand posibilitatea reprezentantilor acestora de a supraveghea modul in care se desfasoara aceste zboruri.”

    128. Articolul 92 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 92

    Interzicerea indepartarii

    (1) Indepartarea strainului este interzisa in urmatoarele cazuri:

    a) strainul este minor, iar parintii acestuia au drept de sedere in Romania;

    b) strainul este parinte al unui minor care are cetatenia romana, daca minorul se afla in intretinerea acestuia sau daca exista obligatia platii pensiei alimentare, obligatie pe care strainul si-o indeplineste cu regularitate;

    c) strainul este casatorit cu un cetatean roman, exceptie facand urmatoarele situatii:

    (i) cand se constata existenta unei casatorii de convenienta;

    (ii) cand se constata ca sotii nu mai au o relatie conjugala sau o relatie de familie efectiva pe teritoriul Romaniei;

    d) strainul este casatorit cu un alt cetatean strain care are un drept de sedere pe termen lung pe teritoriul Romaniei, iar casatoria nu este de convenienta;

    e) strainul a depasit varsta de 80 de ani;

    f) exista temeri justificate ca viata ii este pusa in pericol ori ca va fi supus la tortura, tratamente inumane sau degradante in statul in care urmeaza sa fie trimis.

    (2) Persoanelor prevazute la alin. (1) li se poate acorda sau, dupa caz, prelungi dreptul de sedere in Romania de catre Oficiul Roman pentru Imigrari, pentru unul dintre scopurile si in conditiile prevazute la cap. IV, fara a mai fi necesara obtinerea in prealabil a unei vize de lunga sedere.

    (3) Strainilor care constituie un pericol pentru ordinea publica, securitatea nationala ori care sufera de o boala care ameninta sanatatea publica si refuza sa se supuna masurilor stabilite de catre autoritatile medicale, cu exceptia celor aflati in situatia prevazuta la alin. (1) lit. f), nu li se aplica prevederile alin. (1) si (2).”

    129. Dupa articolul 92 se introduce un nou articol, articolul 92^1, cu urmatorul cuprins:

    “ART. 92^1

    Suspendarea indepartarii

    (1) Punerea in executare a masurilor de indepartare se suspenda in cazul in care strainul:

    a) este parintele unui minor care urmeaza cursurile unei institutii de invatamant de stat ori particulare, acreditate sau autorizate provizoriu potrivit legii, pana la finalizarea anului scolar;

    b) este casatorit cu un cetatean strain care are permisiunea de a ramane pe teritoriul Romaniei, acordata in conditiile prezentei ordonante de urgenta sau de catre instantele judecatoresti, iar casatoria nu este de convenienta, pana la data la care inceteaza permisiunea de a ramane pe teritoriul Romaniei;

    c) se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 15 alin. (1), pana la data la care inceteaza motivele de nepermitere a iesirii din Romania;

    d) are o stare de sanatate care face imposibila punerea in executare a masurii de indepartare, pana la ameliorarea acesteia.

    (2) Persoanelor prevazute la alin. (1) li se poate acorda tolerarea ramanerii pe teritoriul Romaniei.

    (3) Strainul va fi informat in scris despre suspendarea indepartarii si acordarea tolerarii pe teritoriul Romaniei.

    (4) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) strainii care constituie un pericol pentru ordinea publica, securitatea nationala ori care sufera de o boala care ameninta sanatatea publica si refuza sa se supuna masurilor stabilite de catre autoritatile medicale.”

    130. La articolul 94, alineatele (3) si (5) se abroga.

    131. La articolul 96, dupa alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu urmatorul cuprins:

    “(10) In cazul deciziilor de indepartare care fac obiectul alin. (1), strainul poate contesta masura ce tine de executarea indepartarii in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta.”

    132. Articolul 97 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 97

    Luarea in custodie publica a strainilor

    (1) Luarea in custodie publica este o masura de restrangere temporara a libertatii de miscare pe teritoriul Romaniei, dispusa de magistrat impotriva strainului care nu a putut fi indepartat sub escorta in termenul prevazut de lege, in una dintre urmatoarele situatii:

    a) exista un risc de sustragere de la procedura de indepartare;

    b) strainul nu a respectat termenul de intoarcere voluntara acordat prin decizia de returnare;

    c) strainul a fost declarat persoana indezirabila pe teritoriul Romaniei;

    d) strainul evita sau impiedica pregatirea returnarii ori procesul de indepartare;

    e) strainul face obiectul masurii de siguranta a expulzarii dispuse de instanta de judecata.

    (2) Masura luarii in custodie publica se dispune de catre procurorul anume desemnat din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti, pe o perioada de 30 de zile, la solicitarea Oficiului Roman pentru Imigrari, in vederea indeplinirii tuturor demersurilor necesare indepartarii sub escorta.

    (3) Masura poate fi dispusa si de catre instanta de judecata odata cu pronuntarea hotararii prin care strainul este declarat indezirabil ori este dispusa expulzarea acestuia. In acest caz, luarea in custodie publica se dispune pana la indepartarea de pe teritoriul Romaniei, dar nu mai mult de 18 luni.

    (4) Prelungirea duratei de luare in custodie publica prevazute la alin. (2) pentru strainii care nu au putut fi indepartati de pe teritoriul Romaniei in termen de 30 de zile se dispune de catre curtea de apel in a carei raza de competenta teritoriala se afla locul de cazare, la solicitarea motivata a Oficiului Roman pentru Imigrari. Instanta trebuie sa se pronunte inainte de expirarea termenului luarii in custodie publica dispuse anterior, iar hotararea instantei este irevocabila.

    (5) Perioada de luare in custodie publica a strainilor impotriva carora s-a dispus masura returnarii nu poate depasi 6 luni.

    (6) Perioada prevazuta la alin. (5) poate fi extinsa in mod exceptional, in conditiile prevazute la alin. (4), pe o perioada suplimentara ce nu poate depasi 12 luni, in cazurile in care Oficiul Roman pentru Imigrari a fost in imposibilitate de a efectua indepartarea strainului datorita:

    a) actiunilor acestuia care impiedica procesul de indepartare;

    b) intarzierilor in obtinerea documentatiei necesare indepartarii din partea tarilor terte.

    (7) In situatia in care, ulterior luarii in custodie publica a unui strain, se constata existenta unuia dintre cazurile prevazute la art. 92 alin. (1) sau la art. 92^1 alin. (1) ori acesta formuleaza pentru prima data o cerere pentru acordarea unei forme de protectie, masura luarii in custodie publica inceteaza de drept. La formularea unei cereri de acces la o noua procedura de azil, masura luarii in custodie publica inceteaza la data acordarii accesului la noua procedura.

    (8) Fac exceptie de la prevederile alin. (7) situatiile in care, pentru ratiuni de siguranta nationala sau ordine publica, se impune indepartarea strainilor de pe teritoriul Romaniei sau mentinerea strainului in custodie publica pana la finalizarea procedurii pentru acordarea unei forme de protectie.

    (9) Strainii impotriva carora s-a dispus luarea in custodie publica, in conditiile prevazute la alin. (2), pot depune, in termen de 5 zile, plangere la curtea de apel in a carei raza de competenta teritoriala se afla locul de cazare, care este obligata sa o solutioneze in termen de 3 zile de la data primirii. Plangerea formulata nu suspenda procedura indepartarii.

    (10) Strainii luati in custodie publica, precum si cei indepartati sub escorta in termen de 24 de ore sunt amprentati si fotografiati.

    (11) In cazul in care Oficiul Roman pentru Imigrari, din oficiu sau la solicitarea strainului, constata faptul ca nu mai exista posibilitatea indepartarii strainului in perioada pentru care a fost instituita masura custodiei publice, dispune incetarea masurii luarii in custodie publica si acordarea tolerarii. Decizia de respingere a cererii strainului poate fi contestata in termen de 5 zile la curtea de apel in a carei raza de competenta teritoriala se afla locul de cazare, care este obligata sa o solutioneze in termen de 3 zile de la data primirii. Hotararea instantei este definitiva si irevocabila.

    (12) Oficiul Roman pentru Imigrari analizeaza oportunitatea mentinerii masurii luarii in custodie publica, la intervale de maximum 3 luni. In cazul familiilor cu minori luate in custodie publica, analiza se efectueaza la intervale de maximum o luna.”

    133. Dupa articolul 97 se introduce un nou articol, articolul 97^1, cu urmatorul cuprins:

    “ART. 97^1

    Dispunerea de masuri derogatorii in situatii exceptionale

    (1) In situatiile in care trebuie returnat un numar exceptional de mare de straini, caz care reprezinta o sarcina neprevazuta si dificila pentru capacitatea de primire a centrelor de cazare sau pentru propriul personal, Oficiul Roman pentru Imigrari poate dispune si aplica masuri derogatorii de la prevederile art. 98 alin. (1) si (2) si ale art. 101 alin. (3), atat timp cat situatia exceptionala dureaza.

    (2) Pe durata aplicarii masurilor derogatorii prevazute la alin. (1), termenele stabilite la art. 97 alin. (9) pot fi depasite cu maximum 30 de zile.

    (3) Oficiul Roman pentru Imigrari informeaza Comisia Europeana cu privire la masurile dispuse potrivit alin. (1), precum si la incetarea aplicarii acestora.”

    134. La articolul 98, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(3) Centrele sunt organizate si functioneaza pe baza regulamentului care se aproba prin dispozitie a sefului Oficiului Roman pentru Imigrari.”

    135. La articolul 98, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:

    “(5) Organizatiilor si organismelor nationale, internationale si neguvernamentale cu atributii in domeniul migratiei, autorizate si acreditate in conditiile legii, li se asigura posibilitatea de a vizita centrele, pe baza protocoalelor incheiate cu Oficiul Roman pentru Imigrari sau a unei autorizari prealabile. In situatii exceptionale si temeinic motivate se poate asigura posibilitatea de a vizita centrele intr-un termen de 48 de ore.”

    136. La articolul 99, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(7) Minorii introdusi in centre care insotesc cel putin unul dintre parinti sau reprezentantul legal, luat in custodie publica, au acces gratuit la sistemul de invatamant obligatoriu.”

    137. La articolul 99, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu urmatorul cuprins:

    “(8) Persoanele vulnerabile cazate in centre au dreptul la ingrijire medicala si tratament adecvat situatiilor speciale in care se afla.”

    138. La articolul 101, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(2) Pe toata perioada cat strainii se afla in custodie publica, deplasarea in afara centrelor se va efectua sub escorta.”

    139. La articolul 101, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

    “(3) Familiile luate in custodie publica vor fi cazate separat, asigurandu-le un nivel corespunzator de intimitate.”

    140. La articolul 102, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(1) Tolerarea ramanerii pe teritoriul Romaniei, denumita in continuare tolerare, reprezinta permisiunea de a ramane pe teritoriul tarii acordata de Oficiul Roman pentru Imigrari strainilor care nu au dreptul de sedere si, din motive obiective, nu parasesc teritoriul Romaniei, materializata prin eliberarea unui document de tolerat.”

    141. Articolul 103 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 103

    Situatii de tolerare pe teritoriul Romaniei

    (1) Strainii prevazuti la art. 102 alin. (1) pot fi tolerati in urmatoarele situatii:

    a) atunci cand se afla in situatiile prevazute la art. 15 alin. (1) si nu indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru acordarea unui permis de sedere;

    b) atunci cand a incetat masura custodiei publice dispusa impotriva lor;

    c) atunci cand prezenta temporara pe teritoriul Romaniei a acestora este ceruta de interese publice importante. In acest caz, tolerarea se acorda la solicitarea autoritatilor sau a institutiilor publice;

    d) atunci cand acestia se afla intr-o situatie de interzicere a indepartarii si nu li se poate acorda sau prelungi dreptul de sedere;

    e) atunci cand exista motive serioase sa se considere ca acestia sunt victime ale traficului de fiinte umane. In acest caz, tolerarea se acorda la solicitarea procurorului sau a instantei de judecata;

    f) atunci cand a fost dispusa suspendarea executarii masurii indepartarii de pe teritoriul Romaniei;

    g) cand indepartarea sub escorta nu poate fi executata in termen de 24 de ore, insa exista indicii temeinice ca nu se impune ca acestia sa fie luati in custodie publica;

    h) atunci cand Oficiul Roman pentru Imigrari constata ca acestia se afla in imposibilitatea temporara de a parasi Romania din alte motive obiective.

    (2) In situatia in care strainii care indeplinesc conditiile prevazute la alin. (1) fac obiectul unor semnalari introduse in Sistemul de informatii Schengen de catre alt stat Schengen in scopul refuzarii intrarii, tolerarea poate fi acordata numai pentru motive justificate, in special din motive umanitare sau datorita obligatiilor internationale si numai in urma consultarii statului Schengen care a introdus semnalarea, in conformitate cu procedura prevazuta in Manualul Sirene.”

    142. La articolul 104, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:

    “(1^1) Tolerarea inceteaza in urmatoarele situatii:

    a) prin acordarea ori prelungirea unui drept de sedere in conditiile prezentei ordonante de urgenta;

    b) in cazul acordarii permisiunii de a ramane pe teritoriul Romaniei, conform Legii nr. 122/2006 privind azilul in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare;

    c) in momentul parasirii teritoriului Romaniei de catre strain.”

    143. La articolul 104, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(2) Tolerarea nu anuleaza obligatia strainilor de a parasi teritoriul statului roman la incetarea motivelor pentru care a fost acordata, cu exceptia celor aflati in una dintre situatiile prevazute la alin. (1^1) lit. a) si b).”

    144. La articolul 104, alineatul (3) se abroga.

    145. La articolul 104, alineatele (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    “(4) La incetarea motivelor care au stat la baza acordarii tolerarii, strainul care nu se afla in una dintre situatiile prevazute la alin. (1^1) lit. a) si b) va fi indepartat imediat de pe teritoriul Romaniei, in conditiile prezentei ordonante de urgenta.

    (5) In cazul persoanelor prevazute la art. 103 alin. (1) lit. e), procurorul, prin ordonanta, sau, dupa caz, instanta, prin incheiere, poate dispune prelungirea tolerarii daca prezenta acestora este necesara pentru buna desfasurare a procesului penal. In acest caz tolerarea se prelungeste succesiv, in conditiile prevazute la alin. (1), pana la incetarea procesului penal.”

    146. La articolul 104, dupa alineatul (5) se introduc doua noi alineate, alineatele (5^1) si (5^2), cu urmatorul cuprins:

    “(5^1) Pe perioada cat li s-a acordat tolerarea ramanerii pe teritoriul Romaniei, strainii au acces la piata fortei de munca, in conditiile prevazute de lege pentru cetatenii romani.

    (5^2) Dreptul la munca acordat strainilor carora li s-a acordat tolerarea ramanerii pe teritoriul Romaniei inceteaza de drept in toate situatiile in care inceteaza tolerarea.”

    147. La articolul 104, alineatele (6) si (9) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    “(6) Strainul este obligat sa se prezinte periodic, la un interval de 60 de zile sau ori de cate ori este chemat, la formatiunea teritoriala a Oficiului Roman pentru Imigrari care i-a acordat tolerarea si sa anunte orice schimbare a resedintei.

    ………………………………………………………………..

    (9) In cazul strainilor prevazuti la art. 103 alin. (1) lit. b), daca au disparut motivele pentru care nu au putut fi indepartati de pe teritoriul Romaniei in perioada de custodie publica anterioara, acestia pot fi luati din nou in custodie publica, in conditiile art. 97 alin. (2), in vederea indepartarii de pe teritoriul Romaniei.”

    148. La articolul 105, alineatele (2), (4) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    “(2) Masura prevazuta la alin. (1) poate fi dispusa de Oficiul Roman pentru Imigrari sau de Inspectoratul General al Politiei de Frontiera, in conditiile legii, si in situatia in care strainul nu a facut obiectul unei masuri de indepartare sau impotriva strainilor prevazuti la art. 8 alin. (1) lit. b) – d) si art. 8 alin. (2) lit. a) – b^1).

    ………………………………………………………………..

    (4) Instituirea masurii interzicerii intrarii in Romania se comunica strainilor, in scris, de catre organul care a luat masura si contine motivarea in fapt si in drept, precum si informatiile privind caile de atac posibile.

    ………………………………………………………………..

    (6) Toate cazurile in care a fost dispusa interzicerea intrarii in Romania vor fi introduse in Sistemul national de evidenta a strainilor de catre Ministerul Administratiei si Internelor, prin Oficiul Roman pentru Imigrari.”

    149. La articolul 106, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (2^1) si (2^2), cu urmatorul cuprins:

    “(2^1) In cazul strainilor carora le-a fost revocata sau anulata viza ori dreptul de sedere pentru nerespectarea scopului declarat in fata autoritatilor, durata interdictiei va fi de 6 luni.

    (2^2) In cazul strainilor care au solicitat sau au obtinut viza ori un drept de sedere temporara sau un drept de sedere pe termen lung prin folosirea de informatii false, documente false sau falsificate ori prin alte mijloace ilegale, durata interdictiei va fi de 2 ani.”

    150. La articolul 106, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmatorul cuprins:

    “(3^1) Impotriva strainilor care au intrat in Romania in perioada de interdictie durata interdictiei va fi cea dispusa anterior, dar nu mai mica de 5 ani.”

    151. La articolul 106 alineatul (5), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “b) 5 ani – pentru strainii prevazuti la art. 8 alin. (2) lit. a) – b^1).”

    152. La articolul 106, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:

    “(6) In cazuri temeinic justificate, la solicitarea strainilor care dovedesc ca au parasit teritoriul Romaniei cu respectarea deplina a deciziei de returnare, Oficiul Roman pentru Imigrari poate retrage sau suspenda interdictia de intrare in Romania.”

    153. La articolul 107 alineatul (1), dupa litera b) se introduce o noua litera, litera b^1), cu urmatorul cuprins:

    “b^1) Cartea albastra a UE strainului, posesor al unei autorizatii valabile de munca pentru lucratori inalt calificati, caruia i s-a acordat sau, dupa caz, i s-a prelungit dreptul de sedere temporara si dreptul de munca;”.

    154. La articolul 107 alineatul (1), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “c) permis de sedere pe termen lung strainului caruia i s-a acordat dreptul de sedere pe termen lung.”

    155. La articolul 107, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(2) Prevederile referitoare la permisul de sedere temporara se aplica in mod corespunzator si permisului de sedere in scop de munca si Cartii albastre a UE.”

    156. La articolul 110, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(1) Permisul de sedere pe termen lung se elibereaza in baza obtinerii dreptului de sedere pe termen lung:

    a) strainilor membri de familie ai cetatenilor romani, pentru o perioada de 10 ani, si se reinnoieste succesiv pentru aceeasi perioada;

    b) celorlalte categorii de straini, pentru o perioada de 5 ani, si se reinnoieste succesiv pentru aceeasi perioada.”

    157. La articolul 110, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:

    “(2^1) In permisele de sedere pe termen lung eliberate titularilor unui drept de sedere pe termen lung, obtinut ca urmare a detinerii unei Carti albastre a UE, se inscrie mentiunea <<Fost posesor de Carte albastra a UE>>.”

    158. Sectiunea a 2-a “Cartile de rezidenta pentru strainii membri de familie ai cetatenilor romani” a capitolului VI, cuprinzand articolele 114 – 117, se abroga.

    159. Dupa sectiunea a 2-a se introduce o noua sectiune, sectiunea a 2^1-a, cuprinzand articolul 117^1, cu urmatorul cuprins:

 

    “SECTIUNEA a 2^1-a

    Documentele care se elibereaza strainilor tolerati pe teritoriul Romaniei

 

    ART. 117^1

    Regimul documentului de tolerat

    (1) Strainului caruia i s-a acordat tolerarea i se elibereaza un document care atesta existenta permisiunii de a ramane pe teritoriul Romaniei, perioada pentru care beneficiaza de aceasta si care face dovada adresei sale de resedinta pe teritoriul Romaniei.

    (2) Pe perioada valabilitatii documentului, titularul sau are acces la piata fortei de munca in aceleasi conditii ca si cetatenii romani.

    (3) Documentul de tolerat are valabilitate limitata la perioada pentru care i s-a acordat permisiunea de a ramane pe teritoriul Romaniei si se reinnoieste de fiecare data cu ocazia prelungirii acestei permisiuni.

    (4) Titularul documentului de tolerat are obligatia de a avea in permanenta asupra sa documentul, de a nu-l instraina si de a-l prezenta organelor autoritatilor competente ori de cate ori i se solicita aceasta.

    (5) Titularul documentului de tolerat este obligat sa anunte Oficiul Roman pentru Imigrari despre furtul, pierderea, deteriorarea sau distrugerea acestuia, in termen de cel mult 5 zile de la constatarea vreuneia dintre aceste situatii.

    (6) Strainului i se elibereaza de catre formatiunea teritoriala a Oficiului Roman pentru Imigrari competenta un nou document de tolerat in locul celui declarat furat, pierdut, deteriorat sau distrus.

    (7) Forma si continutul documentului de tolerat se stabilesc prin hotarare a Guvernului.”

    160. Capitolul VII “Prelucrarea si protectia datelor personale ale strainilor”, cuprinzand articolele 126 si 127, se abroga.

    161. Dupa articolul 128 se introduce un nou articol, articolul 128^1, cu urmatorul cuprins:

    “ART. 128^1

    Readmisia strainilor posesori ai Cartii albastre a UE

    Posesorul Cartii albastre a UE caruia i s-a respins cererea de mutare in al doilea stat membru va fi readmis imediat, fara formalitati, pe teritoriul Romaniei. Readmisia va fi acceptata imediat, fara formalitati, si pentru membrii de familie ai acestuia.”

    162. Titlul articolului 130 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 130

    Acordarea dreptului de sedere temporara pentru strainii victime ale traficului de persoane, ale traficului de migranti, ale infractiunii prevazute la art. 141, ale infractiunilor prevazute la art. 264 alin. (3) sau la art. 265 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii”

    163. La articolul 130, partea introductiva a alineatului (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(1) Strainilor victime ale traficului de persoane, ale traficului de migranti, ale infractiunii prevazute la art. 141, ale infractiunilor prevazute la art. 264 alin. (3) sau la art. 265 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, li se poate acorda un permis de sedere temporara chiar daca au intrat ilegal in Romania, la solicitarea procurorului sau a instantei de judecata, in urmatoarele conditii:”.

    164. La articolul 130, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:

    “(5) In cazul in care persoanelor prevazute la alin. (1) nu le-a fost acordat un drept de sedere pe teritoriul Romaniei, acestea nu pot face obiectul unei interdictii de intrare pe teritoriul Romaniei decat daca reprezinta o amenintare pentru ordinea publica ori securitatea nationala sau nu au respectat decizia de returnare.”

    165. La articolul 131 alineatul (1), litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “e) indepartarea unui minor neinsotit se poate face, in urma unei evaluari prealabile de catre autoritatile competente, doar daca minorul este trimis parintilor, atunci cand acestia au fost identificati si nu au resedinta pe teritoriul Romaniei, membrilor familiei, cu acordul acestora, tutorelui desemnat sau unor centre de primire corespunzatoare in statul de returnare;”.

    166. La articolul 134, punctul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “11. nerespectarea obligatiei ce revine strainului cu privire la permisul de sedere, prevazuta la art. 108 alin. (2), cu privire la documentul de tolerat, prevazuta la art. 117^1 alin. (4), sau neprezentarea documentelor de calatorie, in cazul strainilor aflati in Romania in baza unei vize ori in temeiul unor conventii internationale sau acte normative prin care se desfiinteaza unilateral regimul de vize;”.

    167. La articolul 134, punctul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “13. nerespectarea termenului de declarare a furtului, pierderii, deteriorarii sau distrugerii permisului de sedere, prevazut la art. 112 alin. (1), respectiv a documentului de tolerat, prevazut la art. 117^1 alin. (5);”.

    168. La articolul 135, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “d) cu amenda de la 8.000 lei la 15.000 lei, cea prevazuta la pct. 1, calculata pentru fiecare strain transportat;”.

    169. La articolul 143, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “b) sa ii legitimeze, sa ii depisteze, sa ii preia de la sediile altor autoritati si sa ii conduca la sediul formatiunilor teritoriale pe strainii care incalca dispozitiile legale privind regimul strainilor in Romania sau pe cei a caror identitate nu poate fi stabilita, sa verifice si sa ia masurile legale, in cel mult 24 de ore de la depistare;”.

    170. La articolul 144, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(1) Cheltuielile ocazionate de indepartarea de pe teritoriul Romaniei a strainilor care dispun de mijloace financiare se suporta de catre acestia, cu conditia ca, dupa achitarea acestor cheltuieli, sa le ramana o suma echivalenta cu minimum 50 euro, necesara acoperirii cheltuielilor proprii pe timpul indepartarii.”

    171. Dupa articolul 144 se introduce un nou articol, articolul 144^1, cu urmatorul cuprins:

    “ART. 144^1

    Acordarea codului numeric personal

    (1) Fiecarui strain caruia i s-a prelungit dreptul de sedere temporara sau i s-a acordat dreptul de sedere pe termen lung i se atribuie de catre Oficiul Roman pentru Imigrari un cod numeric personal, care se inscrie in permisul de sedere.

    (2) La solicitarea justificata a institutiilor publice interesate, Oficiul Roman pentru Imigrari poate atribui un cod numeric personal si strainilor care nu beneficiaza de un drept de sedere pe teritoriul Romaniei, obtinut in conditiile prezentei ordonante de urgenta, pentru exercitarea anumitor drepturi si obligatii legale si numai cu acordul expres al acestora.

    (3) In cazuri justificate, Oficiul Roman pentru Imigrari poate atribui un cod numeric personal si strainilor carora li s-a acordat tolerarea, la solicitarea acestora, care se inscrie pe documentul de tolerat.”

    172. In tot cuprinsul ordonantei de urgenta, sintagma “permis de sedere permanenta” se inlocuieste cu sintagma “permis de sedere pe termen lung”, sintagma “drept de sedere permanenta” se inlocuieste cu sintagma “drept de sedere pe termen lung” si sintagma “titlu de calatorie” se inlocuieste cu sintagma “titlu de calatorie pentru straini”.

    ART. II

    (1) Cartile de rezidenta pentru strainii membri de familie si cartile de rezidenta permanenta pentru strainii membri de familie, eliberate in temeiul art. 114 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002, republicata, cu completarile ulterioare, pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, raman valabile pana la implinirea termenului pentru care au fost emise.

    (2) Dreptul de sedere stabilit prin vizele de lunga sedere pentru activitati umanitare sau, dupa caz, prin permisele de sedere, acordate in temeiul art. 47, respectiv art. 66 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002, republicata, cu completarile ulterioare, pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, ramane valabil pana la expirare. Pentru prelungirea dreptului de sedere acordat in temeiul acestor prevederi se aplica dispozitiile legale privind prelungirea dreptului de sedere temporara al strainilor care desfasoara activitati in cadrul unor programe de voluntariat.

    ART. III

    De la data aplicarii in totalitate de catre Romania a dispozitiilor acquis-ului Schengen, in temeiul deciziei Consiliului emise in acest sens, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, republicata, cu completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

    1. La articolul 2, dupa litera g^1) se introduce o noua litera, litera g^2), cu urmatorul cuprins:

    “g^2) viza de scurta sedere – viza uniforma, astfel cum este definita la art. 2 pct. 3 din Codul de vize, si viza cu valabilitate teritoriala limitata, astfel cum este definita la art. 2 pct. 4 din Codul de vize;”.

    2. La articolul 2, litera h) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “h) viza de tranzit aeroportuar – are intelesul stabilit la art. 2 pct. 5 din Codul de vize;”.

    3. La articolul 11, dupa alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3) – (5), cu urmatorul cuprins:

    “(3) Strainii care se afla in posesia unei vize eliberate de un stat Schengen in conditiile Codului de vize, cu exceptia vizelor care fac obiectul unei limitari pentru teritoriul Romaniei, pot intra si ramane in Romania cu respectarea valabilitatii vizei si a perioadei de sedere acordate prin viza respectiva.

    (4) Strainilor care nu au obligatia obtinerii vizei in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 539/2001 al Consiliului din 15 martie 2001 de stabilire a listei tarilor terte ai caror resortisanti trebuie sa detina viza pentru trecerea frontierelor externe si a listei tarilor terte ai caror resortisanti sunt exonerati de aceasta obligatie, publicat in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 81 din 21 martie 2001, li se permite intrarea pe teritoriul Romaniei si pot sa ramana pentru o perioada de maximum 3 luni, in decurs de 6 luni de la data primei intrari pe teritoriul oricarui stat Schengen.

    (5) Strainilor posesori ai vizelor de lunga sedere sau ai permiselor de sedere eliberate de alte state Schengen li se permite intrarea pe teritoriul statului roman si pot sa ramana pentru o perioada de maximum 3 luni, in decurs de 6 luni, calculata pentru toata durata sederii efective pe teritoriile celorlalte state Schengen, altele decat cel care le-a eliberat viza de lunga sedere, respectiv permisul de sedere.”

    4. La articolul 20, partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “Autoritatile romane acorda urmatoarele tipuri de vize:”.

    5. La articolul 20, litera b) se abroga.

    6. Articolul 22 se abroga.

    7. Articolul 23 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 23

    Viza de scurta sedere

    Viza de scurta sedere se acorda in conditiile si pentru scopurile prevazute de Codul de vize.”

    8. Articolul 27 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 27

    Acordarea vizei

    (1) Autoritatile romane acorda strainilor, la cerere, vize dintre cele prevazute la art. 20, in conditiile si pentru scopurile prevazute in Codul de vize sau in prezenta ordonanta de urgenta, dupa caz.

    (2) Ministerul Afacerilor Externe informeaza Comisia Europeana cu privire la intelegerile de reprezentare incheiate in temeiul art. 8 din Codul de vize.

    (3) Lista statelor ai caror cetateni au nevoie de viza pentru a intra pe teritoriul Romaniei este cea prevazuta in anexa nr. I la Regulamentul (CE) nr. 539/2001 al Consiliului.

    (4) Viza de lunga sedere se acorda numai daca:

    a) sunt indeplinite conditiile cu privire la intrarea pe teritoriul Romaniei, prevazute la art. 6 alin. (1) lit. a), c) – h);

    b) nu exista vreunul dintre motivele de nepermitere a intrarii pe teritoriul Romaniei, prevazute la art. 8 alin. (1) lit. b) – d);

    c) pe numele strainului nu a fost introdusa alerta privind refuzul eliberarii vizei in Sistemul informatic integrat pentru managementul migratiei si azilului;

    d) nu exista motive sa se considere ca viza este solicitata in scopul migrarii ilegale;

    e) strainul nu a fost condamnat definitiv pentru infractiuni savarsite in strainatate, incompatibile cu scopul pentru care solicita acordarea vizei;

    f) sunt indeplinite conditiile generale prevazute in prezenta sectiune, precum si conditiile speciale de acordare a vizei, in functie de scopul pentru care este solicitata.

    (5) In situatia in care strainii nu indeplinesc conditiile prevazute la alin. (4) lit. a), deoarece fac obiectul unor semnalari introduse in Sistemul de informatii Schengen de catre alt stat Schengen in scopul nepermiterii intrarii, viza de lunga sedere se acorda numai pentru motive justificate, in special din motive umanitare sau datorita obligatiilor internationale si numai in urma consultarii statului Schengen care a introdus semnalarea, in conformitate cu procedura prevazuta in Manualul Sirene.”

    9. Articolul 28 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 28

    Conditii cu privire la valabilitatea documentelor de calatorie

    (1) Conditiile cu privire la valabilitatea documentului de calatorie pe care urmeaza sa fie aplicata viza de tranzit aeroportuar sau viza de scurta sedere sunt cele prevazute la art. 12 din Codul de vize.

    (2) Conditiile cu privire la valabilitatea documentului de calatorie prevazute la art. 12 din Codul de vize se aplica si pentru documentele de calatorie in care urmeaza sa fie aplicata viza de lunga sedere.”

    10. Dupa articolul 28 se introduce un nou articol, articolul 28^1, cu urmatorul cuprins:

    “ART. 28^1

    Conditii cu privire la solicitarea vizei de tranzit aeroportuar si a vizei de scurta sedere

    Conditiile cu privire la depunerea cererilor pentru acordarea vizei de tranzit aeroportuar sau a vizei de scurta sedere, precum si cele referitoare la admisibilitatea acestor cereri sunt cele prevazute la art. 9 si 10, respectiv la art. 19 din Codul de vize.”

    11. Articolul 29 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 29

    Conditii cu privire la solicitarea vizei de lunga sedere

    (1) Cererea de acordare a vizei de lunga sedere trebuie sa fie insotita de documentul de trecere a frontierei de stat, care indeplineste conditiile de valabilitate, potrivit art. 28 alin. (2), in care sa poata fi aplicata viza, de documente care sa justifice scopul si conditiile calatoriei, precum si de dovada ca strainul poseda mijloace de intretinere pe timpul sederii in Romania si pentru a parasi teritoriul Romaniei.

    (2) Pot fi acceptate ca dovada a mijloacelor de intretinere sumele de bani in valuta convertibila, cecurile de calatorie, carnetele de cec asupra unui cont in devize, cartile de credit cu extrasul de cont pentru acestea, emis cu cel mult doua zile inaintea solicitarii vizei de lunga sedere, sau orice alte mijloace care dovedesc existenta resurselor financiare corespunzatoare.

    (3) La depunerea cererii de acordare a vizei de lunga sedere, solicitantul este, de regula, chemat la interviu.

    (4) Cererea de acordare a vizei de lunga sedere nu se preia in urmatoarele cazuri:

    a) nu este insotita de documentele prevazute la alin. (1);

    b) nu s-a demonstrat buna-credinta a solicitantului sau a rezultat ca strainul nu indeplineste conditiile generale si speciale pentru acordarea vizei de lunga sedere prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.

    (5) La solicitarea vizei de lunga sedere, strainii trebuie sa se prezinte personal la autoritatile competente sa acorde viza.

    (6) Pot face exceptie de la prevederile alin. (3) si (5) personalitatile marcante ale vietii sociale, culturale, politice sau economice, strainii care trebuie sa parcurga o distanta foarte mare pentru a se prezenta la misiunea diplomatica sau la oficiul consular si numai daca nu exista dubiu cu privire la buna-credinta a solicitantului, precum si grupurile organizate, cand un organism recunoscut si demn de incredere raspunde de buna-credinta a solicitantilor.”

    12. Articolul 30 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 30

    Autoritatile competente sa acorde viza

    (1) Viza de tranzit aeroportuar si viza de scurta sedere se acorda de catre misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei:

    a) fara aprobarea prealabila a Centrului National de Vize, pentru strainii care provin din statele prevazute in lista mentionata la art. 27 alin. (3), pentru care nu este necesara procedura invitatiei;

    b) cu aprobarea prealabila a Centrului National de Vize, pentru strainii care provin din statele mentionate in lista prevazuta la art. 37 alin. (2).

    (2) In vederea aprobarii cererilor pentru acordarea vizelor de scurta sedere, Centrul National de Vize poate:

    a) solicita avizul Oficiului Roman pentru Imigrari, in cazurile stabilite prin protocol, aprobat prin ordin comun al ministrului afacerilor externe si al ministrului administratiei si internelor;

    b) consulta autoritatile competente ale statelor membre, potrivit prevederilor art. 22 din Codul de vize.

    (3) Avizul Oficiului Roman pentru Imigrari prevazut la alin. (2) lit. a) constata indeplinirea conditiilor prevazute la art. 6 alin. (1) lit. a), e), g) si h) si la art. 8 alin. (1) lit. b) – d).

    (4) Oficiul Roman pentru Imigrari emite avizul prevazut la alin. (2) lit. a) in termen de pana la 7 zile lucratoare de la data primirii solicitarii Centrului National de Vize. In situatii temeinic justificate, termenul poate fi prelungit cu pana la 7 zile lucratoare.

    (5) Viza de tranzit aeroportuar si viza de scurta sedere se acorda de catre autoritatile competente ale altor state Schengen, potrivit intelegerilor de reprezentare incheiate in temeiul art. 8 din Codul de vize.

    (6) Viza de scurta sedere se acorda de catre organele politiei de frontiera, la punctele de trecere a frontierei externe, potrivit prevederilor art. 35 si 36 din Codul de vize.

    (7) Viza de lunga sedere se acorda de catre misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei, cu aprobarea Centrului National de Vize, numai dupa obtinerea avizului Oficiului Roman pentru Imigrari.

    (8) Avizul Oficiului Roman pentru Imigrari prevazut la alin. (7) constata indeplinirea conditiilor prevazute la art. 6 alin. (1) lit. a), e), g) si h), art. 8 alin. (1) lit. b) – d) si la art. 27 alin. (4) lit. c) si d), precum si a conditiilor speciale pentru fiecare tip de viza de lunga sedere.

    (9) Oficiul Roman pentru Imigrari emite avizul prevazut la alin. (7) in termen de pana la 30 de zile de la data primirii solicitarii Ministerului Afacerilor Externe. In cazuri temeinic justificate, cand este necesara o examinare mai aprofundata a cererii, termenul poate fi prelungit cu 15 zile.

    (10) Viza de lunga sedere pentru strainii care sunt membri de familie ai cetatenilor romani se acorda de misiunile diplomatice si de oficiile consulare ale Romaniei, fara plata taxelor consulare.”

    13. Articolul 31 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 31

    Solutionarea cererilor de viza

    (1) Conditiile in care se solutioneaza cererile pentru acordarea vizei de tranzit aeroportuar sau a vizei de scurta sedere sunt cele prevazute la art. 23 din Codul de vize.

    (2) Cererile pentru acordarea vizei de lunga sedere se solutioneaza in sensul acordarii vizei de lunga sedere sau in sensul refuzului acordarii vizei de lunga sedere, in termen de pana la 60 de zile de la data depunerii acestora, in urma verificarii indeplinirii conditiilor generale si speciale stabilite de prezenta ordonanta de urgenta.

    (3) Se infiinteaza la nivelul Ministerului Afacerilor Externe Comisia de solutionare a contestatiilor privind refuzul acordarii vizelor, ale carei competente, regulament de functionare si procedura de lucru se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe.

    (4) Decizia misiunilor diplomatice si oficiilor consulare ale Romaniei prin care se refuza acordarea vizei se comunica solicitantului, impreuna cu motivele pe care aceasta se intemeiaza. Solicitantii carora li s-a refuzat eliberarea unei vize au dreptul sa formuleze contestatie la comisia prevazuta la alin. (3).”

    14. Articolul 32 se abroga.

    15. La articolul 33, partea introductiva a alineatului (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(2) Autoritatile prevazute la alin. (1) pot lua masura anularii vizei de lunga sedere in urmatoarele situatii:”.

    16. La articolul 33, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:

    “(2^1) Situatiile in care autoritatile prevazute la alin. (1) anuleaza sau revoca vizele de tranzit aeroportuar sau vizele de scurta sedere sunt cele prevazute la art. 34 din Codul de vize.”

    17. La articolul 33, partea introductiva a alineatului (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(3) Masura revocarii vizei de lunga sedere poate fi dispusa de catre autoritatile prevazute la alin. (1) in urmatoarele situatii:”.

    18. La articolul 33, alineatul (4^1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(4^1) Decizia de anulare sau, dupa caz, de revocare dispusa de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei poate fi contestata la comisia prevazuta la art. 31 alin. (3). Decizia de anulare sau de revocare dispusa de organele politiei de frontiera poate fi contestata in conditiile legii contenciosului administrativ. Decizia de anulare sau de revocare dispusa de Oficiul Roman pentru Imigrari poate fi contestata in conditiile art. 84.”

    19. La articolul 33, dupa alineatul (4^1) se introduce un nou alineat, alineatul (4^2), cu urmatorul cuprins:

    “(4^2) Decizia de anulare sau, dupa caz, de revocare a vizei de tranzit aeroportuar sau a vizei de scurta sedere se comunica strainului de catre autoritatile prevazute la alin. (4), utilizandu-se formularul prevazut in anexa VI la Codul de vize.”

    20. La articolul 33, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(5) Anularea sau revocarea vizelor de tranzit aeroportuar, a vizelor de scurta sedere si a vizelor de lunga sedere se materializeaza pe colantul de viza prin realizarea operatiunilor prevazute la art. 34 alin. (5) din Codul de vize.”

    21. La articolul 33, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu urmatorul cuprins:

    “(5^1) In situatia anularii sau revocarii vizei emise de un alt stat Schengen, autoritatea care a dispus masura comunica acest lucru Departamentului Consular din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, in vederea informarii statului emitent.”

    22. La articolul 33, alineatul (6) se abroga.

    23. Dupa articolul 33 se introduce un nou articol, articolul 33^1, cu urmatorul cuprins:

    “ART. 33^1

    Prelungirea valabilitatii vizei de scurta sedere sau a dreptului de sedere conferit strainului prin viza

    (1) Durata valabilitatii si/sau a dreptului de sedere stabilit prin viza de scurta sedere eliberata de autoritatile romane sau de catre un alt stat Schengen poate fi prelungita in conditiile art. 33 din Codul de vize.

    (2) Autoritatea nationala competenta sa prelungeasca viza prevazuta la alin. (1), aplicata pe pasapoartele simple, este Oficiul Roman pentru Imigrari si formatiunile teritoriale ale acestuia, iar pentru cele aplicate pe pasapoartele de serviciu sau diplomatice este Ministerul Afacerilor Externe.”

    24. Titlul sectiunii a 4-a a capitolului III se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “SECTIUNEA a 4-a

    Conditii speciale de acordare a vizelor de tranzit aeroportuar si a vizelor de scurta sedere”

    25. La articolul 34, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 34

    (1) Viza de tranzit aeroportuar se acorda de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei, cu aprobarea prealabila a Departamentului Consular din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, in conditiile stabilite de Codul de vize.”

    26. Articolul 35 se abroga.

    27. Articolul 36 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 36

    Documente necesare obtinerii vizei de scurta sedere

    In functie de scopul pentru care a fost solicitata viza de scurta sedere, este necesara prezentarea de catre strain a unor documente justificative, in conformitate cu prevederile art. 14 si ale anexei II din Codul de vize.”

    28. La articolul 37, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(1) Acordarea vizelor de scurta sedere strainilor proveniti din statele mentionate in lista prevazuta la art. 27 alin. (3), pentru care este stabilita procedura invitatiei, se face cu respectarea conditiilor pentru acordarea acestora si a prevederilor speciale din prezenta sectiune.”

    29. La articolul 39, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(1) Forma, continutul si elementele de siguranta ale formularului invitatiei prevazute de prezenta sectiune se stabilesc de catre Ministerul Administratiei si Internelor, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe, cu respectarea prevederilor art. 14 alin. (4) din Codul de vize. Ministerul Administratiei si Internelor comunica Comisiei Europene modelul formularului si asigura, prin Oficiul Roman pentru Imigrari, confectionarea acestuia.”

    30. La articolul 40 alineatul (2), litera c) se abroga.

    31. La articolul 40 alineatul (2), litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “e) strainii care au aplicate in documentul de trecere a frontierei de stat vize ale statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European, ale statelor parti la Acordul Schengen sau ale statelor pentru ai caror cetateni nu exista obligativitatea vizei de intrare in aceste state.”

    32. La articolul 40, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

    “(3) Vizele acordate de autoritatile romane strainilor prevazuti la alin. (2) lit. d) si e) nu pot depasi valabilitatea vizelor aplicate in documentele acestora sau valabilitatea permiselor de sedere ai caror titulari sunt.”

    33. La articolul 50, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:

    “(2^1) In situatia in care strainii nu indeplinesc conditiile prevazute la alin. (2) deoarece fac obiectul unor semnalari introduse in Sistemul de informatii Schengen de catre alt stat Schengen in scopul nepermiterii intrarii, dreptul de sedere poate fi prelungit, dar numai pentru motive justificate, in special din motive umanitare sau datorita obligatiilor internationale si numai in urma consultarii statului Schengen care a introdus semnalarea, in conformitate cu procedura prevazuta in Manualul Sirene.”

    34. La articolul 71, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:

    “(1^1) In situatia in care strainii indeplinesc conditiile prevazute la alin. (1), dar fac obiectul unor semnalari introduse in Sistemul de informatii Schengen de catre alt stat Schengen in scopul nepermiterii intrarii, dreptul de sedere permanenta se acorda numai pentru motive justificate, in special din motive umanitare sau datorita obligatiilor internationale si numai in urma consultarii statului Schengen care a introdus semnalarea, in conformitate cu procedura prevazuta in Manualul Sirene.”

    35. La articolul 105, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:

    “(2^1) In situatia in care strainul impotriva caruia se intentioneaza luarea masurii interzicerii intrarii poseda permis de sedere eliberat de un alt stat Schengen, se declanseaza consultarea statului emitent al permisului, in conformitate cu procedura prevazuta in Manualul Sirene.”

    ART. IV

    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 56/2007 privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 424 din 26 iunie 2007, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 134/2008, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

    1. La articolul 2, literele a), b) si h) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    “a) strain – persoana care nu are cetatenia romana, cetatenia unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European ori cetatenia Confederatiei Elvetiene;

    b) autorizatie de munca – documentul oficial eliberat in conditiile legii, care da dreptul titularului sa fie incadrat in munca sau detasat in Romania la un singur angajator si pe o singura functie;

    ………………………………………………………………..

    h) personal cu calificare speciala – profesorii universitari, cercetatorii si personalul stiintific care desfasoara in Romania o activitate academica sau o activitate de cercetare in cadrul universitatilor, institutiilor de educatie si cercetare, autoritatilor si institutiilor din sistemul administratiei publice centrale;”.

    2. La articolul 2, dupa litera h) se introduc sase noi litere, literele i) – n), cu urmatorul cuprins:

    “i) angajator – persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul in Romania ori sucursala, filiala, agentia sau reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii;

    j) loc de munca inalt calificat – locul de munca al unei persoane care in scopul exercitarii unei activitati salariate, reale si efective, in beneficiul sau sub coordonarea altei persoane, este platita si are competente adecvate si specifice necesare, demonstrate prin calificari profesionale superioare;

    k) calificari profesionale superioare – calificarile atestate prin prezentarea calificarilor din invatamantul postliceal sau superior ori prin documente care atesta obtinerea in Romania sau in alt stat membru al Uniunii Europene a calificarii profesionale, ca urmare a unei experiente profesionale cu un nivel de cunostinte comparabil cu calificarile din invatamantul postliceal ori superior, cu relevanta in profesia sau sectorul specificat in contractul de munca ori in oferta ferma de angajare;

    l) calificare din invatamantul postliceal sau superior – orice diploma, certificat sau alt titlu oficial de calificare emisa/emis de catre o autoritate competenta, prin care se atesta absolvirea unui program de invatamant postliceal ori superior;

    m) programe de invatamant postliceal sau superior – serie de cursuri, cu durata de minimum 3 ani, urmate dupa absolvirea invatamantului liceal si furnizate de o institutie de invatamant recunoscuta de catre statul in care aceasta se gaseste;

    n) lucratorul inalt calificat – strainul titular al unei Carti albastre a Uniunii Europene.”

    3. La articolul 3 alineatul (1), litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “e) angajatorii au achitate obligatiile catre bugetul de stat pe ultimul trimestru;”.

    4. La articolul 3 alineatul (1), dupa litera f) se introduce o noua litera, litera g), cu urmatorul cuprins:

    “g) angajatorul sa nu fi fost sanctionat anterior pentru munca nedeclarata sau angajare ilegala.”

    5. La articolul 3, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(2) Prevederile alin. (1) lit. a) nu se aplica strainilor care indeplinesc functia de administrator intr-o societate comerciala cu participare straina, in situatia in care este o singura persoana numita in aceasta functie, daca strainul desfasoara activitatea in calitate de sportiv profesionist, in conditiile existentei unei dovezi ca a desfasurat activitate similara in alta tara, solicitantilor autorizatiei pentru lucratorii sezonieri, solicitantilor autorizatiei de munca nominale, pentru lucratorii transfrontalieri, precum si strainilor posesori ai unui permis de sedere in scop de studii.”

    6. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 4

    (1) Autorizatia de munca se elibereaza, la cererea angajatorului, de catre Oficiul Roman pentru Imigrari, prin formatiunile sale teritoriale, daca se constata indeplinirea urmatoarelor conditii:

    a) angajatorul prezinta documentele prevazute de prezenta ordonanta de urgenta pentru fiecare tip de autorizatie de munca prin care dovedeste ca desfasoara o activitate legala in Romania, ca nu are datorii la bugetul de stat pe ultimul trimestru si ca a facut o selectie legala;

    b) strainul indeplineste conditiile speciale de pregatire profesionala, experienta in activitate si autorizare, este apt din punct de vedere medical sa desfasoare activitatea respectiva, nu are antecedente penale si se incadreaza in contingentul anual aprobat prin hotarare a Guvernului, precum si conditiile prevazute la art. 6 alin. (1) lit. a), e), g) si h), art. 8 alin. (1) lit. b) – d), art. 11 si art. 27 alin. (2) lit. c) si e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, republicata, cu completarile ulterioare.

    (2) Autorizatia de munca se elibereaza in vederea admiterii pe teritoriul Romaniei si pentru prelungirea dreptului de sedere pe perioade de cel mult un an.

    (3) Autorizatia de munca se elibereaza si strainilor care:

    a) provin din state cu care Romania are incheiate acorduri, conventii sau intelegeri de desfiintare a vizelor pentru trecerea frontierei in acest scop sau pentru care Romania a renuntat unilateral la obligativitatea vizelor;

    b) beneficiaza de drept de sedere temporara pentru reintregirea familiei, acordat in conditiile stabilite de legislatia privind regimul strainilor in Romania;

    c) beneficiaza de drept de sedere temporara in scop de studii si solicita incadrarea in munca in baza unui contract individual de munca cu timp partial, cu program de maximum 4 ore pe zi;

    d) sunt detasati pe teritoriul Romaniei.

    (4) Autorizatia de munca nu se acorda strainilor care in ultimii 2 ani au avut un drept de sedere pentru desfasurarea de activitati comerciale si nu au respectat planul de afaceri prevazut la art. 43 alin. (2) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002, republicata, cu completarile ulterioare.”

    7. La articolul 5, literele d) si h) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    “d) strainii care desfasoara activitati didactice, stiintifice sau alte categorii de activitati specifice cu caracter temporar in institutii de profil acreditate ori autorizate provizoriu din Romania, in baza unor acorduri bilaterale sau ca titulari ai unui drept de sedere pentru desfasurarea de activitati de cercetare stiintifica, si personalul cu calificare speciala, in baza ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, precum si strainii care desfasoara activitati artistice in institutii de cultura din Romania, in baza ordinului ministrului culturii si patrimoniului national;

    ………………………………………………………………..

    h) strainii angajati ai persoanelor juridice cu sediul in unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European ori in Confederatia Elvetiana, detasati in Romania, cu conditia prezentarii permisului de sedere din acel stat;”.

    8. La articolul 5, dupa litera h) se introduc doua noi litere, literele i) si j), cu urmatorul cuprins:

    “i) solicitantii de azil, dupa expirarea unei perioade de un an de la data depunerii cererii de azil, daca se mai afla in procedura de determinare a unei forme de protectie;

    j) strainii tolerati, pe perioada cat li s-a acordat tolerarea ramanerii pe teritoriul Romaniei.”

    9. La articolul 6 alineatul (1), dupa litera g) se introduce o noua litera, litera h), cu urmatorul cuprins:

    “h) autorizatia de munca pentru lucratorii inalt calificati – da dreptul titularului sa fie incadrat in munca, pe baza unui contract de munca valabil, incheiat pe o perioada de cel putin un an, la o persoana fizica sau juridica din Romania, pe un loc de munca inalt calificat.”

    10. La articolul 7 alineatul (1), literele a), d), e) si i) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    “a) certificatul de inmatriculare de la Oficiul National al Registrului Comertului, in copie si in original;

    ………………………………………………………………..

    d) certificatul de atestare fiscala emis de administratia finantelor publice in a carei raza teritoriala angajatorul isi are sediul social, privind achitarea obligatiilor catre bugetul de stat, la sfarsitul trimestrului incheiat anterior depunerii cererii;

    e) adeverinta eliberata de agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala isi are sediul angajatorul, cu privire la forta de munca disponibila pentru locul de munca vacant comunicat de angajator potrivit dispozitiilor legale, cu cel mult 60 de zile anterioare depunerii cererii;

    ………………………………………………………………..

    i) curriculum vitae al strainului, care sa contina si declaratia pe propria raspundere a acestuia ca este apt din punct de vedere medical pentru a fi incadrat in munca si ca are cunostinte minime de limba romana;”.

    11. La articolul 7 alineatul (1), dupa litera i) se introduce o noua litera, litera i^1), cu urmatorul cuprins:

    “i^1) cazierul judiciar sau alt document cu aceeasi valoare juridica, eliberat de autoritatile din tara de origine sau resedinta;”.

    12. La articolul 7 alineatul (1), dupa litera j) se introduce o noua litera, litera j^1), cu urmatorul cuprins:

    “j^1) atunci cand este cazul, documente care atesta obtinerea in Romania sau in alt stat membru al Uniunii Europene a calificarii profesionale necesare ocuparii functiei pentru care se solicita eliberarea autorizatiei de munca;”.

    13. Articolul 8 se abroga.

    14. La articolul 9 alineatul (1), partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 9

    (1) In vederea obtinerii autorizatiei de munca pentru lucratorii sezonieri, angajatorul, persoana juridica din Romania ori o reprezentanta, sucursala sau filiala a unei persoane juridice cu sediul in strainatate, va depune la Oficiul Roman pentru Imigrari o cerere motivata privind necesitatea incadrarii in munca a strainului, insotita de documentele prevazute la art. 7 alin. (1) lit. a) – d), i), l) si m), precum si de:”.

    15. La articolul 9 alineatul (2), partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(2) Pentru obtinerea autorizatiei de munca pentru lucratorii sezonieri, angajatorul persoana fizica va depune la Oficiul Roman pentru Imigrari o cerere motivata, insotita de documentele prevazute la art. 7 alin. (1) lit. d), i), l) si m), precum si de:”.

    16. Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 14

    Pentru obtinerea autorizatiei de munca pentru lucratorii detasati, angajatorul, persoana juridica din Romania ori o reprezentanta, sucursala sau filiala a unei persoane juridice cu sediul in strainatate, va depune o cerere motivata, insotita de documentele prevazute la art. 7 alin. (1) lit. a), b), d), i) – k) si m), precum si de:

    a) copia documentului valabil de trecere a frontierei;

    b) copia contractului individual de munca, inregistrat la autoritatile competente din tara de origine, tradus si legalizat;

    c) copia actului de detasare, tradus si legalizat;

    d) dupa caz, copia contractului comercial de prestari de servicii, inregistrat la organul fiscal competent teritorial.”

    17. Dupa articolul 14 se introduce un nou articol, articolul 14^1, cu urmatorul cuprins:

    “ART. 14^1

    Pentru obtinerea autorizatiei de munca pentru lucratorii inalt calificati, angajatorul, persoana juridica din Romania, va depune o cerere motivata insotita de documentele prevazute la art. 7 alin. (1) lit. a), b), d), i), l) si m), precum si de:

    a) copia contractului de munca valabil sau a unei oferte ferme de angajare pe un loc de munca inalt calificat, de cel putin un an, care trebuie sa prevada ca salariul lunar ori anual este de cel putin 4 ori salariul mediu brut pe economie;

    b) atestatul de recunoastere a studiilor, eliberat de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, in conditiile prevazute de legislatia in domeniu, sau diploma de studii, eliberata de institutii de invatamant acreditate in Romania, care face dovada obtinerii unei calificari din invatamantul postliceal sau superior necesare ocuparii functiei pentru care se solicita eliberarea autorizatiei de munca, atat in cazul profesiilor reglementate, cat si in cazul profesiilor nereglementate;

    c) atunci cand este cazul, documente care atesta obtinerea in Romania sau in alt stat membru al Uniunii Europene, ca urmare a unei experiente profesionale cu un nivel de cunostinte comparabil cu calificarile din invatamantul postliceal sau superior, a calificarii profesionale superioare necesare ocuparii functiei pentru care se solicita eliberarea autorizatiei de munca, numai in cazul profesiilor reglementate.”

    18. La articolul 15, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 15

    (1) Cererea pentru eliberarea autorizatiei de munca se solutioneaza de catre Oficiul Roman pentru Imigrari, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii acesteia. In cazurile in care, pentru constatarea indeplinirii conditiilor de obtinere a autorizatiei de munca, sunt necesare verificari suplimentare, termenul de solutionare a cererii poate fi prelungit cu cel mult 15 zile. Cererea de eliberare a autorizatiei de munca formulata de posesorul Cartii albastre a Uniunii Europene obtinuta intr-un alt stat membru se solutioneaza in termen de 15 zile de la data primirii.”

    19. La articolul 15, alineatul (2) se abroga.

    20. La articolul 15, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(3) Autorizatia de munca este valabila pe toata perioada contractului individual de munca, cu norma intreaga, vizat de inspectoratul teritorial de munca, in situatia continuarii raporturilor de munca in aceeasi functie si la acelasi angajator, cu exceptia autorizatiei de munca pentru lucratori detasati, care este valabila un an de la data eliberarii.”

    21. La articolul 15, alineatele (4), (5) si (6) se abroga.

    22. La articolul 15, alineatele (9) si (10) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    “(9) Daca raportul de munca al strainului inceteaza inainte de expirarea perioadei pentru care a fost eliberata autorizatia de munca, incadrarea in munca la alt angajator se poate face numai daca se obtine o noua autorizatie de munca, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 6 alin. (1) lit. b), c) si f). Cererea pentru eliberarea unei noi autorizatii de munca se va depune la formatiunea competenta teritorial a Oficiului Roman pentru Imigrari, in termen de 60 de zile de la data inregistrarii incetarii raportului de munca.

    (10) In cazul neacordarii autorizatiei de munca, Oficiul Roman pentru Imigrari, prin formatiunile sale teritoriale, are obligatia de a comunica in scris angajatorului motivele care au stat la baza acestei decizii.”

    23. La articolul 15, dupa alineatul (11) se introduc trei noi alineate, alineatele (12) – (14), cu urmatorul cuprins:

    “(12) Strainului posesor al unei autorizatii de munca obtinute in conditiile art. 4 alin. (3) lit. c), dupa finalizarea studiilor in Romania, i se elibereaza, la cererea angajatorului, o noua autorizatie de munca, fara a fi necesara indeplinirea conditiilor prevazute la art. 7 alin. (1) si fara achitarea taxei prevazute la art. 20, cu conditia incheierii unui contract de munca cu norma intreaga, in specialitatea studiilor absolvite.

    (13) Refuzul eliberarii autorizatiei de munca poate fi contestat la curtea de apel in a carei raza de competenta se afla formatiunea teritoriala care a dispus aceasta masura, in conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

    (14) In situatia in care angajatorul vacanteaza o alta functie, pentru care este selectat un angajat propriu, este necesara obtinerea unei noi autorizatii de munca, in conditiile legii.”

    24. La articolul 23, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:

    “(2) In cazul strainilor care pot fi incadrati in munca sau, dupa caz, pot presta munca la persoane fizice ori juridice din Romania, fara autorizatie de munca, angajatorul trebuie sa pastreze, cel putin pe durata perioadei de angajare, o copie a permisului de sedere sau a documentului de calatorie din care sa rezulte legalitatea sederii pe teritoriul Romaniei.”

    25. La articolul 26, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “a) primirea la munca a unui strain fara autorizatie de munca sau permis de sedere in scop de munca, cu amenda de la 3.000 lei la 4.000 lei pentru fiecare strain, fara ca amenda sa poata depasi 100.000 lei;”.

    26. La articolul 26, dupa litera d) se introduce o noua litera, litera e), cu urmatorul cuprins:

    “e) neindeplinirea obligatiilor angajatorului prevazute la art. 23, cu amenda de la 700 lei la 1.000 lei.”

    27. Dupa articolul 26 se introduce un nou articol, articolul 26^1, cu urmatorul cuprins:

    “ART. 26^1

    In cazurile in care se constata savarsirea de catre angajator a faptei prevazute la art. 26 lit. a) ori b), la sesizarea Oficiului Roman pentru Imigrari sau a inspectoratului teritorial de munca, autoritatile competente pot dispune, in conditiile legii, urmatoarele masuri:

    a) pierderea totala sau partiala a dreptului angajatorului de a beneficia de prestatii, ajutoare ori subventii publice, inclusiv din fonduri ale Uniunii Europene, pentru o perioada de pana la 5 ani;

    b) interzicerea dreptului angajatorului de a participa la atribuirea unui contract de achizitii publice pentru o perioada de pana la 5 ani;

    c) recuperarea integrala sau partiala a prestatiilor, ajutoarelor ori subventiilor publice, inclusiv a fondurilor Uniunii Europene, atribuite angajatorului, pe o perioada de pana la 12 luni inainte de constatarea faptei;

    d) inchiderea temporara sau definitiva a punctului ori a punctelor de lucru in care s-au savarsit respectivele fapte sau retragerea temporara ori definitiva a licentei de desfasurare a activitatii profesionale in cauza, daca acest lucru este justificat de gravitatea incalcarii.”

    28. Dupa articolul 27 se introduce un nou articol, articolul 27^1, cu urmatorul cuprins:

    “ART. 27^1

    (1) In fiecare caz in care se constata savarsirea unei fapte dintre cele prevazute la art. 26 lit. a) sau b), angajatorul este raspunzator pentru plata:

    a) oricarei remuneratii restante datorate strainilor angajati ilegal. Cuantumul remuneratiei se presupune a fi egal cu salariul mediu brut pe economie, cu exceptia cazului in care fie angajatorul, fie angajatul poate dovedi contrariul;

    b) cuantumului tuturor impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale pe care angajatorul le-ar fi platit daca strainul ar fi fost angajat legal, inclusiv penalitatile de intarziere si amenzile administrative corespunzatoare;

    c) oricaror cheltuieli determinate de transferul platilor restante in tara in care strainul s-a intors de bunavoie sau a fost returnat.

    (2) Atunci cand se constata ca fapta prevazuta la art. 26 lit. a) sau b) a fost savarsita de un subcontractant, atat contractantul principal, cat si orice subcontractant intermediar vor fi considerati raspunzatori daca au avut cunostinta de faptul ca subcontractantul angajator angaja straini aflati in situatie de sedere ilegala, solidar cu angajatorul, pentru a efectua platile prevazute la alin. (1) lit. a) si c) si la art. 26 sau in locul subcontractantului angajator ori al contractantului al carui subcontractant direct este angajatorul.”

    ART. V

    Dupa articolul 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 55/2007 privind infiintarea Oficiului Roman pentru Imigrari prin reorganizarea Autoritatii pentru straini si a Oficiului National pentru Refugiati, precum si modificarea si completarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 424 din 26 iunie 2007, aprobata cu completari prin Legea nr. 347/2007, se introduc sase noi articole, articolele 2^1 – 2^6, cu urmatorul cuprins:

    “ART. 2^1

    (1) In scopul aplicarii prevederilor legale in domeniul migratiei, azilului si integrarii sociale a strainilor, precum si a legislatiei relevante in aceste domenii, Oficiul Roman pentru Imigrari poate efectua activitati de prelucrare a datelor cu caracter personal, in conditiile legii.

    (2) Prelucrarea datelor cu caracter personal ale strainilor se efectueaza in conditiile stabilite de legislatia privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

    ART. 2^2

    (1) In indeplinirea atributiilor care ii revin, Oficiul Roman pentru Imigrari organizeaza Sistemul national de evidenta a strainilor, denumit in continuare SNES, in care pastreaza evidente si inregistrari ale datelor cu caracter personal, precum si alte date obtinute ca urmare a exercitarii competentelor, potrivit legii.

    (2) SNES este format din tipuri de evidente tinute atat in sistem informatic, cat si prin fondul arhivistic de evidenta a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, a strainilor, a solicitantilor si a beneficiarilor unei forme de protectie, dupa principiul locului de resedinta sau al domiciliului.

    (3) Componenta informatica a SNES este Sistemul informatic integrat pentru managementul migratiei si azilului, compus din:

    a) Sistemul informatic de management al strainilor;

    b) Sistemul informatic visa on-line, pana la data aplicarii in totalitate de catre Romania a dispozitiilor acquis-ului Schengen, in temeiul deciziei Consiliului emise in acest sens;

    c) componenta bazei de date a Sistemului national de informatii privind vizele, care cuprinde date introduse de structurile Ministerului Administratiei si Internelor de la data aplicarii in totalitate de catre Romania a dispozitiilor acquis-ului Schengen, in temeiul deciziei Consiliului emise in acest sens;

    d) Sistemul de evidenta a azilului.

    ART. 2^3

    Tipurile de evidente gestionate in cadrul SNES prin componenta informatica si fondul arhivistic sunt urmatoarele:

    a) pentru straini: date privind admiterea, sederea si indepartarea strainilor pe/de pe teritoriul Romaniei, precum si masuri specifice de control al imigratiei;

    b) pentru cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene: date privind exercitarea dreptului la libera circulatie ale cetatenilor din statele membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European sau din Confederatia Elvetiana si ale membrilor de familie ai acestora, respectiv rezidenta si rezidenta permanenta, restrangerea acestor drepturi, precum si indepartarea de pe teritoriul Romaniei;

    c) date privind strainii solicitanti de azil, ale celor care au dobandit o forma de protectie sau au fost relocati in Romania, ale strainilor care fac obiectul prevederilor Regulamentului (CE) nr. 343/2003 al Consiliului din 18 februarie 2003 de stabilire a criteriilor si mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de azil prezentate intr-unul din statele membre de catre resortisant al unei tari terte, precum si ale strainilor evacuati temporar in Romania din motive umanitare, in baza Acordului dintre Guvernul Romaniei si Inaltul Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati si Organizatia Internationala pentru Migratiune privind evacuarea temporara in Romania a unor persoane aflate in nevoie urgenta de protectie internationala si relocarea ulterioara a acestora, semnat la Bucuresti la 8 mai 2008, si pentru reglementarea unor aspecte procedurale de implementare a acestuia, ratificat prin Legea nr. 291/2008;

    d) date privind strainii urmariti penal, pentru fapte savarsite pe teritoriul Romaniei.

    ART. 2^4

    (1) Cu privire la persoane pot fi prelucrate, dupa caz, urmatoarele categorii de date:

    a) numele si prenumele;

    b) numele si prenumele membrilor de familie;

    c) sexul;

    d) data si locul nasterii;

    e) cetatenia;

    f) codul numeric personal;

    g) seria si numarul actului de identitate si ale documentelor de stare civila;

    h) semnatura;

    i) starea civila;

    j) caracteristici fizice/antropometrice;

    k) date biometrice (impresiuni digitale, fotografie digitala);

    l) telefon/fax;

    m) adresa;

    n) profesia;

    o) locul de munca;

    p) imaginea.

    (2) In exercitarea atributiilor conferite de lege, Oficiul Roman pentru Imigrari poate prelucra si alte date cu caracter personal, cu aplicarea prevederilor legale in domeniul protectiei datelor cu caracter personal.

    ART. 2^5

    Datele si categoriile de date prevazute la art. 2^4 pot fi comunicate, in conditiile legii, urmatorilor destinatari:

    a) persoanei vizate sau reprezentantului legal al acesteia;

    b) institutiilor sau autoritatilor publice, precum si organizatiilor neguvernamentale care activeaza in domeniul drepturilor omului;

    c) organismelor similare din alte state, pe baza obligatiilor internationale care revin Romaniei.

    ART. 2^6

    Tipurile si categoriile de evidente, regulile privind pastrarea, actualizarea si utilizarea bazei de date prevazute la art. 2^2 alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor, cu respectarea dispozitiilor legale privind protectia informatiilor clasificate, precum si a celor pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.”

    ART. VI

    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 352 din 30 iunie 2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 243/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

    1. La articolul 75, litera b) se abroga.

    2. La articolul 76 alineatul (1), litera b) se abroga.

 

                                     *

 

    Prezenta lege transpune art. 2 lit. b) si g), art. 3 alin. (1), art. 4, art. 9 alin. (7), art. 15 alin. (4) teza a doua si art. 18 alin. (3) din Directiva 2003/109/CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind statutul resortisantilor tarilor terte care sunt rezidenti pe termen lung, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 16 din 23 ianuarie 2004, art. 2 lit. c) si d), art. 4 alin. (1) lit. b), c) si d), art. 5 alin. (2), art. 6 alin. (1) si (3), art. 7 alin. (1) lit. a) si b), art. 15 si art. 16 alin. (1) lit. b) din Directiva 2003/86/CE a Consiliului din 22 septembrie 2003 privind dreptul la reintregirea familiei, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 251 din 3 octombrie 2003, art. 4 alin. (1) lit. a) din Directiva 2001/51/CE a Consiliului din 28 iunie 2001 de completare a dispozitiilor prevazute la art. 26 din Conventia de punere in aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 187 din 10 iulie 2001, Directiva 2009/50/CE a Consiliului din 25 mai 2009 privind conditiile de intrare si de sedere a resortisantilor din statele terte pentru ocuparea unor locuri de munca inalt calificate, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 155 din 18 iunie 2009, Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind standardele si procedurile comune aplicabile in statele membre pentru returnarea resortisantilor tarilor terte aflati in situatie de sedere ilegala, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 348 din 24 decembrie 2008, si Directiva 2009/52/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 18 iunie 2009 de stabilire a standardelor minime privind sanctiunile si masurile la adresa angajatorilor de resortisanti din tari terte aflati in situatie de sedere ilegala, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 168 din 30 iunie 2009, cu exceptia art. 9 – 12.

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close