Modificarea Codului fiscal si a altor prevederi privind reglementarea unor masuri financiar-fiscale

Pe site-ul Ministerului Finantelor Publice a fost postat spre dezbatere publica Proiectul de OG pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, modificarea si completarea OUG nr. 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale.

Proiectul de ordonanta poate fi consultat aici:

 Conform Notei de fundamentare modificarile vizeaza urmatoarele:

Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal

 A.1. Dispozitii generale

1. Extinderea obligatiei de a inregistra contractele de prestari servicii efectuate pe teritoriul Romaniei incheiate cu persoane juridice si fizice straine si pentru persoanele fizice rezidente si pentru sediile permanente dinRomaniaapartinand persoanelor juridice straine.

 2. Revizuirea definitie activitatii dependente la functia de baza ca fiind orice activitate dependenta desfasurata in baza unui contract individual de munca sau a unui statut special prevazut de lege, declarata astfel de persoana fizica.

 3. Revizuirea reglementarii privind reconsiderarea oricarei activitati ca activitate dependenta in sensul reconsiderarii numai a activitatii independente care nu indeplineste criterii pentru a fi considerata activitate independenta, aplicand principiul prevalentei economicului asupra juridicului.

In cazul in care intre platitorul de venit si persoana fizica exista incheiat un contract desfasoara o activitate independenta aceasta va fi reconsiderata de catre autoritatile fiscale ca activitate dependenta.

Reconsiderarea se efectueaza numai de catre autoritatea fiscala, venitul realizat din activitatea reconsiderata fiind supus regulilor de impunere proprii veniturilor din salarii ca venit asimilat salariului.

 4. Transferul masei patrimoniale fiduciare in cadrul operatiunii de fiducie potrivit Codului Civil completeaza definitia transferului.

 A.2. Titlul II „Impozitul pe profit”

1. Eliminarea limitarii deductibilitatii fiscale a cheltuielilor cu indemnizatia de deplasare acordata salariatilor la 2,5 fata de nivelul pentru institutii publice, in vederea sustinerii activitatii desfasurate de contribuabili, in corelare cu impozitarea acestor drepturi de deplasare cu  reglementarile privind impozitul pe venit, respective contributii sociale.

 2. Introducerea posibilitatii contribuabililor de a opta intre sistemul de plata trimestriala a impozitului pe profit si sistemul de plata anuala a impozitului pe profit cu efectuarea de plati anticipate, in suma de o patrime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent.

In ceea ce priveste sistemul de plata trimestriala a impozitului pe profit, contribuabilii vor determina profitul impozabil si, implicit, impozitul pe profit datorat, luand in calcul veniturile si cheltuielile, precum si celelalte elemente de ajustare a bazei impozabile, inregistrate efectiv in fiecare trimestru (sistemul real).

Sistemul de calcul, declarare si plata a impozitului pe profit de catre organizatiile nonprofit si de contribuabilii care obtin venituri majoritare din cultura cerealelor si plantelor tehnice, pomicultura si viticultura, nu se modifica, aceaste categorii de contribuabili aplicand in continuare sistemul anual de plata a impozitului pe profit, fara efectuarea de plati anticipate.

De asemenea, au fost introduse reguli in vederea determinarii impozitului pe profit pentru anul precedent, in baza caruia se determina platile anticipate, pentru contribuabilii care sunt implicati in operatiuni de reorganizare (fuziuni, divizari, etc.) in cazul in care acestia si-au exercitat optiunea pentru sistemul de plata anuala a impozitului pe profit cu efectuarea de plati anticipate.

 3. Referitor la includerea in profitul impozabil a rezervelor din reevaluare aferente mijloacelor fixe (imobilizari corporale si terenuri), deduse total sau partial, se propune clarificarea unor situatii in care mijloacele fixe respective sunt transferate altor contribuabili, ca urmare a  efectuarii unor operatiuni de:

– contributii cu active la capitalul social al unei persoane juridice in schimbul unor titluri de participare la aceasta persoana juridica,

– fuziune sau divizare, efectuate potrivit legii.

Prevederile propuse clarifica faptul ca aceste rezerve urmeaza sa fie impozitate de contribuabilul care preia mijloacele fixe reevaluate, cu respectarea regulilor fiscal pe care le-ar fi aplicat contribuabilul cedent, daca transferul respectiv nu ar fi avut loc. De asemenea, este reglementat momentul impunerii acestor rezerve in situatiile in care aceste mijloace fixe sunt schimbate, din ratiuni economice, in titluri de participare sau stocuri.

 

4. Pentru „schimbul de actiuni” se completeaza definitia existenta prin extinderea sferei de aplicare si asupra operatiunilor de achizitie de tiluri de participare, ulterioare dobandirii de catre societatea achizitoare a pozitiei majoritare in societatea achizitionata.

 5. Pentru asocieri cu personalitate juridica, infiintate potrivit legislatiei unui alt stat, se propune aplicarea prevederilor fiscale existente pentru asocierile fara personalitate juridica.

 6. Mentinerea sistemului actual de plata a impozitului pe profit pentru contribuabilii care isi desfasoara activitatea in domeniul bancar.

 7. Stabilirea regimului fiscal al contractelor de fiducie, incheiate de persoanele juridice romane potrivit Codului civil, cu referire la obligatiile fiscale ale fiduciarului. De asemenea se stabileste regimul fiscal al masei fiduciare transferate in situatia in care beneficiarul este diferit de constituitor.

 A.3. Titlul III „Impozitul pe venit”

1. Eliminarea perioadei de 3 ani dupa care persoana fizica nerezidenta devenita rezidenta inRomaniaeste supusa impozitarii pentru veniturile obtinute din orice sursa, atat dinRomaniacat si din afara Romaniei. Aceste venituri urmeaza a fi supuse impunerii incepand cu anul calendaristic urmator celui in care persoana fizica a obtinut rezidenta inRomania, concomitent cu acordarea acelorasi drepturi de deducere de care beneficiaza o persoana fizica romana;

 2. Mentinerea obligatiei de plata a impozitului pe veniturile obtinute din orice sursa de catre o persoana fizica rezidenta romana, cu domiciliul in Romania, pentru inca 3 ani urmatori celui in care are loc schimbarea rezidentei acesteia intr-un stat cu care Romania nu are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri;

 3. Clarificarea neimpozitarii sprijinului primit de persoana fizica din fonduri externe nerambursabile.

 4. Precizari privind neimpozitarea veniturilor realizate din transferul bunurilor mobile din patrimoniul personal, valorificate prin centrele de colectare, in vederea dezmembrarii, care fac obiectul Programelor nationale finantate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice.

 5. Stabilirea tratamentului fiscal aplicabil venitului realizat din operatiunea de fiducie in cazul in care partile implicate sunt persoane fizice, astfel:

– neimpozitarea venitului realizat la momentului transferului de drepturi patrimoniale de la constituitor la fiduciar;

– impozitarea veniturilor realizate din administrarea masei patrimoniale de catre fiduciar in functie de natura venitului si stabilirea veniturilor impozabile fara deducerea pierderilor fiscale ale constituitorului cu indeplinirea obligatiilor fiscal ale constituitorului de catre fiduciar;

– impozitarea veniturilor realizate de beneficiar ca venituri din alte surse cu exceptia situatiei in care beneficiarul este constituitorul, caz in care veniturile respective nu sunt impozabile;

– pierderile fiscale din administrarea masei patrimoniale de catre fiduciar reprezinta pierderi definitive si nu se deduc, ulterior transferului masei patrimoniale, la determinarea venitului impozabil pentru persoana fizica beneficiar.

 6. Unificarea tratamentului fiscal aplicabil contribuabililor persoane fizice si juridice in ceea ce priveste deducerea cheltuielilor reprezentand investitii in mijloace fixe, in cazul cabinetelor medicale, prin amortizare sau deducere integrala a acestora.

 7. Deducerea integrala a cheltuielilor cu indemnizatia platita pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, la determinarea venitului net anual din activitati independente, concomitent cu impozitarea acestor drepturi de deplasare cu impozit pe venit, pentru partea care depaseste nivelul legal stabilit pentru personalul din institutiile publice prin hotarare a Guvernului.

 8. Extinderea bazei impozabile prin includerea in veniturile salariale si impozitare a indemnizatiei primite de catre angajati pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, pentru partea care depaseste nivelul legal stabilit pentru personalul din institutiile publice prin hotarare a Guvernului, concomitent cu deducerea integrala a acesteia la nivelul angajatorului. Clarificari privind neimpozitarea sumelor primite de angajati pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare, pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, intarasi in strainatate, in interesul serviciului, in conditiile prevazute de lege sau de contractul de munca aplicabil.

Precizarea privind neimpozitarea veniturilor din salarii primite de angajati sub forma indemnizatiilor pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tarasi in strainatate, in interesul serviciului, acordate in conditiile prevazute de lege sau de contractul de munca aplicabil, in limita stabilita pentru personalul din institutiile publice prin hotarare a Guvernului.

 9. Neimpozitarea sumelor reprezentand contravaloarea tichetelor de vacanta acordate angajatilor, conform legii.

 10. Pentru anumite categorii de platitori de venituri din salarii si asimilate salariilor, in conditiile prevazute de actul normativ, impozitul aferent veniturilor fiecarei luni, se calculeaza si se retine la data efectuarii platii acestor venituri, virarea impozitului efectuandu-se pana la data de 25 inclusiv, a lunii urmatoare trimestrului pentru care se datoreaza.

 11. Eliminarea obligatiilor de completare si de depunere a fiselor fiscale de catre platitorii de venituri din salarii si inscrierea informatiilor privind calculul si retinerea inpozitului in declaratia privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit, pana in ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent, pentru anul expirat.

Platitorul de venituri din salarii este obligat sa elibereze contribuabilului, la cererea acestuia, un document care sa cuprinda si informatii luate in calcul la stabilirea impozitului.

 12. Stabilirea unui termen unitar de depunere a declaratiei privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit in cazul tuturor platitorilor de venituri cu regim de retinere la sursa a impozitului, pana in ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent, pentru anul expirat, inclusiv pentru platitorii care aveau obligatia depunerii declaratiei respective pana la data de 30 iunie a anului curent pentru anul expirat.

 13. Reglementarea posibilitatii impunerii pe baza de norma de venit a venitului realizat din activitatea de transport de persoane si bunuri in regim de taxi pentru contribuabilii care au fost obligati in anul 2011, prin efectul legii, sa determine venitul net in sistem real.

14. Eliminarea cererii de optiune pentru stabilirea venitului net anual in sistem real si exprimarea optiunii numai prin depunerea declaratiei de venit estimat.

 15. Alte masuri de natura tehnica generate de situatii aparute in aplicarea prevederilor Codului fiscal.

 16. Abrogarea unor prevederi fiscale din alte acte normative.

 A.4. Titlul V „Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor straine infiintate in Romania”

1. Stabilirea unui termen unitar de depunere a declaratiei privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit nerezident in cazul tuturor platitorilor de venituri cu regim de retinere la sursa a impozitului, pana in ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent, pentru anul expirat.

 2. Se introduc prevederi care vizeaza clarificarea acordarii scutirii veniturilor obtinute de persoanele fizice nerezidente ca urmare a participarii in alt stat la un joc de noroc ale carui fonduri de castiguri provin si din Romania, avand in vedere problemele de ordin procedural si costurile legate de aplicarea unui impozit cu retinere la sursa asupra unor castiguri platite din fonduri constituite in comun (ex. Momentul perceperii impozitului cu retinere la sursa, platitorul castigului care ar trebui sa faca retinerea, prezentarea certificatului de rezidenta fiscala de catre castigatorul jocului de noroc, prezentarea documentelor care atesta castigatorul jocului de noroc).

Propunerea este bazata pe prevederile din domeniul organizarii si exploatarii jocurilor de noroc.

3. Stabilirea tratamentului fiscal aplicabil veniturilor realizate de nerezidenti din operatiunea de fiducie. Se are in vedere neimpozitarea transferului masei patrimoniale fiduciare de la constituitor la fiduciar la momentul transferului si impozitarea veniturilor, functie de natura acestora, realizate de un nerezident din administrarea masei patrimoniale de catre un fiduciar, precum si a veniturilor realizate din trasferul masei patrimoniale de la fiduciar la beneficiarul nerezident. In acest sens, a fost introdus la titlul V o noua categorie de venit impozabil obtinut dinRomaniade nerezidenti, si anume „venit realizat din trasferul masei patrimoniale de la fiduciar la beneficiarul nerezident”. Exista o singura exceptie cand acest venit nu este impozabil, atunci cand constituitorul este beneficiarul contractului de fiducie.

 A.5. Titlul VI “Taxa pe valoarea adaugata”

Eliminarea obligatiei de a colecta TVA la expirarea unei perioade de un an, in cazul serviciilor care determina decontari sau plati succesive, cum sunt, de exemplu, serviciile de constructii-montaj.

 A.6. Titlul VII „Accize si alte taxe speciale”

1. Publicarea pe site-ul Ministerului Finantelor Publice a pretului mediu ponderat de vanzare cu amanuntul al tigaretelor, pentru asigurarea transparentei decizionale a MFP si a predictibilitatii pentru operatorii economici din domeniu;

 2. Includerea in grupa tigaretelor si a produselor care contin in totalitate alte substante decat tutunul dar care indeplinesc criteriile de definire a tigaretelor care contin tutun, cu exceptia celor care sunt utilizate in scopuri medicale, pentru asigurarea corelarii definitiilor din legislatia nationala cu prevederile Directivei 2011/64/UE privind structura si ratele accizelor aplicate tutunului prelucrat;

 3. Neconsiderarea ca fapt generator de accize a consumului de gaz natural utilizat pentru asigurarea capacitatii de a transporta si de a distribui gaz natural, pentru asigurarea stabilirii unei baze reale de impunere si pentru corelarea cu prevederile aferente energiei electrice, avand in vedere specificul acestor produse;

 4. Autorizarea antrepozitelor fiscale pentru productia exclusiva de vinuri realizata de catre contribuabili altii decat contribuabilii mari si mijlocii stabiliti conform reglementarilor in vigoare, precum si a micilor distilerii de catre Comisia teritoriala constituita la nivelul structurilor teritoriale ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Aceasta masura va conduce la optimizarea activitatii de autorizare.

 5. Stabilirea unor conditii suplimentare care trebuie indeplinite cu ocazia autorizarii antrepozitarilor/antrepozitelor fiscale, in scopul unei selectii mai riguroase a acestora si prevenirii evaziunii fiscale, prin:

a. prezentarea autorizatiei de mediu/autorizatiei integrate de mediu;

b. constituirea unui capital social minim subscris si varsat;

c. nivelul accizelor pentru produsul finit sa nu fie mai mic decat media ponderata a nivelurilor accizelor materiilor prime;

d. persoana juridica sa nu se afle in procedura de insolventa.

 6. Includerea in autorizatia de antrepozit fiscal a adresei locului autorizat si excluderea din aceasta autorizatie a capacitatii de depozitare a produselor accizabile in  antrepozitul fiscal, in scopul eliminarii disfunctionalitatilor de ordin administrativ in procesul de emitere si modificare a autorizatiilor de antrepozit fiscal;

 7. Extinderea obligatiei de a anunta autoritatea competenta despre intentia de a cesiona sau instraina actiunile sau partile sociale cu cel putin 60 de zile inainte de realizarea acestei operatiuni si in situatia in care autorizatia a fost suspendata;

 8. Nesuspendarea efectelor juridice ale deciziei de suspendare, revocare si anulare a autorizatiei de antrepozit fiscal pe perioada solutionarii pe cale administrativa, in cazul contestarii acestei decizii. Aceasta masura asigura corelarea cu efectele contestarii unei decizii de impunere, precum si combaterea evaziunii fiscale, asigurand producerea efectelor acestor decizii;

 9. Completarea cerintelor care trebuie respectate de catre destinatarii produselor accizabile in regim suspensiv de accize, respectiv confirmarea ca produsele accizabile au ajuns la destinatie si pastrarea produselor primite in vederea verificarii si certificarii datelor din documentul administrativ electronic de catre autoritatea competenta. Aceasta masura va diminua riscurile de frauda fiscala in cazul produselor accizabile deplasate in regim suspensiv de accize;

 10. Completarea situatiilor in care accizele sunt restituite, si anume:

– situatia in care bauturile alcoolice si produsele din tutun sunt retrase de pe piata ca urmare a unor modificari legislative privind conditiile de comercializare a acestor produse;

– situatia in care produsele accizabile sunt eliberate pentru consum inRomaniasi ulterior sunt exportate, in vederea asigurarii unui tratament nediscriminatoriu pentru operatorii economici care efectueaza astfel de operatiuni in raport cu producatorii interni;

 11. Introducerea unui nivel minim al garantiei pentru antrepozitele fiscale de productie, in scopul asigurarii unui minim necesar pentru incasarea eventualelor obligatii de plata la bugetul general consolidat;

 12. Modificarea prevederii privind scutirea de la plata accizelor pentru alcoolul si produsele alcoolice utilizate in procedee de fabricatie, cu conditia ca produsul finit sa nu contina alcool, in sensul inlocuirii notiunii de „procedee” cu notiunea de „procese”. Prin aceasta modificare, se are in vedere corelarea legislatiei nationale cu prevederile Directivei 92/83/CEE privind armonizarea structurilor accizelor la alcool si bauturi alcoolice, precum si aplicarea corecta si unitara a acestei scutiri;

 13. Abrogarea temeiului legal din Codul fiscal in baza caruia se putea aplica un nivel redus de accize pentru amestecurile intre carburantii traditionali si biocarburanti, respectiv combustibilii traditionali si biocombustibili, avand in vedere faptul ca, de la 1 martie 2011, nu se mai practica un astfel de nivel redus;

 14. Marcarea bauturilor fermentate, altele decat bere si vinuri, in vederea diminuarii riscului de evaziune fiscala, tinand cont de nivelul mare al accizelor pentru aceste produse;

 15. Interzicerea comercializarii in vrac si utilizarea ca materie prima a alcoolului etilic cu o concentratie alcoolica sub 96,00% in volum, la fabricarea bauturilor alcoolice, pentru eliminarea riscului fabricarii de astfel de produse din materii prime neconforme din punct de vedere calitativ. De asemenea, va fi interzisa practicarea, cu exceptia situatiilor prevazute de lege, de catre producatori, importatori, operatori economici care realizeaza achizitii intracomunitare sau de catre persoane care comercializeaza, sub orice forma, de preturi de vanzare mai mici decat costurile ocazionate de producerea, importul sau desfacerea produselor vandute, la care se adauga acciza si taxa pe valoarea adaugata. Aceste masuri vor asigura posibilitatea stabilirii contraventiilor si aplicarii sanctiunilor existente;

 16. Excluderea de la conditiile privind circulatia in regim suspensiv de accize pentru circulatia produselor accizabile intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului sau care fac obiectul unei proceduri de executare silita, in vederea fluidizarii procesului de valorificare a acestor produse;

 17. Introducerea scutirii dela plataaccizelor a tutunului prelucrat destinat in exclusivitate testelor stiintifice si celor privind calitatea produselor. Astfel se va asigura un climat concurential echitabil pentru operatorii din domeniul tutunului prelucrat.

 18. Preluarea, din Codul de procedura fiscala, a contraventiilor de la regimul produselor accizabile si corelarea acestora cu reglementarile actuale din Codul fiscal, in scopul inlaturarii disfunctionalitatilor de aplicare cauzate de modificarile nesincronizate in timp a celor doua acte normative;

 A.7. Titlul IX „Impozite si taxe locale”

1. Avand in vedere limitarea in timp a aplicabilitatii prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, ca urmare a adoptarii Legii nr. 88/2011, se propune mentinerea si dupa data de 31 decembrie2011 acadrului legal actual de impozitare pentru persoanele fizice care au in proprietate doua sau mai multe cladiri si pentru mijloacele de transport.

 2. Totodata, pentru a nu fi afectate bugetele locale ale unitatilor administrative teritoriale si implicit autonomia locala a acestora si tinand cont si de prevederile capitolului II din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in sensul nevoii de sistematizare, de unificare a legislatiei, a fost clarificat modul de acordare a scutirii pe timp de 7 ani pentru cresterea calitatii arhitectural ambientale a cladirilor si cresterea performantei lor energetice, concomitent cu abrogarea scutirilor prevazute in Legea nr. 158/2011 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, cat si prin Legea nr. 153/2011 privind masuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor.

 3. Stabilirea tratamentului fiscal aplicabil in cazul persoanelor fizice si juridice care incheie contracte de fiducie conform Codului Civil. Se are in vedere ca impozitele si taxele locale aferente patrimoniului transferat in cadrul acestor contracte sa fie platite de catre fiduciar la bugetele locale unde sunt inregistrate drepturile care fac obiectul fiduciei.

 A.8. Titlul IX1 „Infractiuni”

1. Incriminarea ca si infractiune a detinerii in afara antrepozitului fiscal sau a comercializarii pe teritoriul Romaniei a alcooului etilic fara a fi marcat sau cu marcaje necorespunzatoare, peste limita a 40 litri, avand in vedere faptul ca acest produs intra sub incidenta marcarii.

 2. Corelarea cu noua obligatie de marcare a bauturilor fermentate, altele decat bere si vinuri, respectiv incriminarea ca si infractiune a detinerii in afara antrepozitului fiscal sau a comercializarii pe teritoriul Romaniei a acestor produse fara a fi marcate sau cu marcaje necorespunzatoare, peste limita a 300 litri.

 A.9. Titlul IX2 „Contributii sociale obligatorii”

1. Exceptarea de la plata contributiilor sociale a sumelor primite de angajati pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare, precum si indemnizatia primita pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, intarasi in strainatate, in interesul serviciului, la nivelul stabilit prin hotarare a Guvernului, pentru personalul din institutiile publice.

2. Aplicarea unitara a contributiilor sociale pentru indemnizatia primita de angajati pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, pentru partea care depaseste nivelul legal stabilit prin hotarare a Guvernului, pentru personalul din institutiile publice.

 

3. Crearea posibilitatii depunerii trimestriale a Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, precum si a virarii trimestriale a acestor obligatii, pentru anumite categorii de angajatori, respectiv, persoane juridice sau entitati fara personalitate juridica care au un numar mic de salariati si realizeaza venituri totale anuale mai mici de 100.000 euro (in cazul celor platitoare de impozit pe profit).

 

B. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata

Prin prezentul proiect de act normativ se propune:

1. reglementarea regimului juridic al asocierilor fara personalitate juridica din perspectiva conditiilor de acordare a esalonariila platain sensul ca acestea sunt asimilate persoanelor juridice;

 

2. reglementarea sferei creantelor pentru care nu se acorda esalonarela plata, respective cele exigibile dupa data eliberarii certificatului de atestare fiscala [armonizare cu prevederile art. 7 alin. (3)];

 

3. reglementarea regimului platilor efectuate intre data eliberarii certificatului de atestare fiscala si data comunicarii deciziei de esalonare la plata, in sensul ca acestea vor stinge cu prioritate obligatiile exigibile in aceasta perioada;

 

4. reducerea de la 40% la 32% a procentului suplimentar de valoare a garantiei aplicat in cazul garantiilor reale;

 

5. mentionarea in acordul de principiu a datei pana la care este valabila garantia in cazul in care aceasta este constituita sub forma scrisorii de garantie bancara;

 

6. reglementarea unui regim juridic special al penalitatilor de intarziere aferente creantelor fiscale principale esalonate la plata. Conform acestui regim, pe perioada de esalonare a obligatiilor fiscale principale si a eventualelor dobanzi aferente acestora, penalitatile urmeaza a fi amanatela platain vederea anularii daca esalonareala platase finalizeaza. In acest regim se include si un procent de 50% din majorarile de intarziere corespunzator componentei de penalitate din continutul majorarii de intarziere.

Cu alte cuvinte, penalitatile de intarziere nu vor fi esalonate la plata ci vor fi amanate si protejate, pe perioada amanarii, prin garantii ca si in cazul sumelor esalonate, iar in situatia in care contribuabilul achita toate obligatiile fiscale esalonate la plata, inclusiv obligatiile de plata ce constituie conditie de mentinere a valabilitatii esalonarii (obligatiile curente), penalitatile de intarziere vor fi anulate si garantiile eliberate.

In caz contrar, in situatia in care esalonareala plataisi pierde valabilitatea ca urmare a neachitarii ratelor de esalonare sau a obligatiilor curente care, conform legii, constituie conditie de mentinere a valabilitatii esalonarii, amanareala plataa penalitatilor isi va pierde de asemenea valabilitatea, iar penalitatile datorate urmeaza procedura de executare silita.

In acest context, acest regim special al penalitatilor de intarziere, are ca rationament, pe de o parte, caracterul sanctionatoriu al penalitatilor si, pe de alta parte, efectul juridic al esalonarii la plata: amanarea exigibilitatii impozitelor si taxelor.

 

De asemenea, subliniem ca, prin adoptarea unei asemenea masuri, statul se va comporta ca un creditor prudent, intrucat:

– garantiile pe care le va constitui contribuabilul trebuie sa acopere si penalitatile de intarziere amanate la plata. Cu alte cuvinte, in situatia in care esalonareala plataisi pierde valabilitatea organul fiscal va incasa penalitatile de intarziere amanatela platadin valorificarea garantiilor constituite de contribuabil.

– se maximizeaza recuperarea creantelor fiscale, contribuabilii fiind incurajati de a mentine valabilitatea esalonarii la plata in vederea anularii penalitatilor de intarziere.

In plus, pentru a nu crea o discriminare intre contribuabilii care au beneficiat de o esalonare la plata aflata in curs si contribuabilii care vor solicita esalonarea la plata dupa intrarea in vigoare a acestui act normativ, se propune ca acest regim special al penalitatilor de intaziere sa fie aplicabil si contribuabililor care beneficiaza de esalonarea la plata acordata in baza acestui act normativ si aceasta se afla in derulare.

 

C. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobata cu modificari prin Legea nr. 362/2009, cu modificarile si completarile ulterioare

Avand in vedere necesitatea stabilirii unor reglementari suplimentare care sa solutioneze unele probleme identificate in gestionarea financiara a programelor operationale finantate din instrumente structurale in cadrul Obiectivului Convergenta, se impune, in principal, completarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 cu aspecte referitoare la stabilirea unor conditii privind recuperarea de catre Autoritatile de management a prefinantarii neutilizate.

 

D. Alte masuri reglementate

Intrucat in cuprinsul art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.55/2000 privind regularizarea datoriilor fostei Companii Romane de Petrol, astfel cum a fost aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 445/2001 se precizeaza ca suma de 16.000.930,28 USD urmeaza acelasi regim juridic de recuperare ca si suma de 507.300.000 USD prevazuta in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.72/1997, fara sa faca trimitere expresa si la utilizarea sumei respective, pot aparea interpretari in sensul ca modul de utilizare al sumei in discutie nu s-ar incadra in sintagma generala „regim juridic de recuperare”.

Prezentul proiect de Ordonanta stabileste ca suma de 50.813.589,74 lei, incasata in Fondul special pentru produse petroliere si virata in contul curent general al trezoreriei statului reprezentand echivalentul in lei al sumei de 16.000.930,28 USD determinat la cursul valutar valabil la data platii se utilizeaza pentru diminuarea datoriei publice interne.

Sumele colectate pana la data de 21.12.2010 potrivit prevederilor OUG nr. 249/2000 privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru produse petroliere aprobata prin Legea nr.382/2002, cu modificarile si completarile ulterioare si nevirate la termenele legale se fac venit la bugetul de stat.

Sumele colectate in perioada 01.11.2010 – 21.12.2010 si nevirate pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante sau virate si restituite, se vireaza la bugetul statului in termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.

Pentru neplata la termenul prevazut la lit.(b) a sumelor colectate in perioada 01.11.2010 – 21.12.2010 se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere conform OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.

Sumele colectate dupa data de 21.12.2010 potrivit OUG nr.249/2000 si nevirate la termenele legale, se vireaza in termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante si se fac venit la bugetul de stat.

Pentru produsele petroliere livrate pe piata interna si externa dupa data de 21.12.2010 si pentru care nu s-a colectat suma prevazuta de OUG nr. 249/2000 aceasta nu se mai colecteaza.

Prin modificarile cuprinse la art.XII, art.XIII si art.XIV vor fi instituite redevente miniere/petroliere crescute fata de cele in vigoare, conducand la cresterea veniturilor la bugetul de stat.

In consecinta, urmeaza a fi modificat art. 45 alin.(1) si alin.(2) din Legea minelor nr. 85/2003, in sensul cresterii redeventelor pentru toate resursele minerale aflate sub incidenta acestei legi. De asemenea, urmeaza a fi modificat si art. 49 alin.2) lit.b) si c) din Legea petrolului nr.238/2004, in sensul cresterii redeventelor de la 10% la 15%, in cazul operatiunilor petroliere prevazute de lit.b) si de la 3% la 5%, in cazul operatiunilor petroliere prevazute la lit.c).

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close