Codul studiilor universitare de doctorat

In M. Of. nr. 551 din 3 august 2011 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat.

Din cuprins:

    ART. 1

    Se aproba Codul studiilor universitare de doctorat, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

    ART. 2

    La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 567/2005 privind organizarea si desfasurarea studiilor universitare de doctorat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 540 din 24 iunie 2005, cu modificarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

 

    ANEXA 1

 

                                    CODUL

                      studiilor universitare de doctorat

 

    TITLUL I

    Dispozitii generale

 

    CAPITOLUL I

    Obiective

 

    ART. 1

    Codul studiilor universitare de doctorat, denumit in continuare Codul, constituie cadrul legal care reglementeaza organizarea si implementarea programelor de studii universitare de doctorat din Romania.

    ART. 2

    Prin aplicarea dispozitiilor Codului se urmareste atingerea urmatoarelor obiective:

    a) realizarea unui cadru minim de referinta pentru practicile de organizare a programelor de studii universitare de doctorat;

    b) promovarea de proceduri si principii comune pentru garantarea calitatii in organizarea si desfasurarea programelor de studii universitare de doctorat.

 

    CAPITOLUL II

    Domeniul de aplicare si terminologie

 

    ART. 3

    (1) Codul se aplica in toate institutiile organizatoare de studii universitare de doctorat care functioneaza, potrivit legii, in Romania.

    (2) Dispozitiile Codului se aplica si programelor de studii universitare de doctorat realizate in cadrul cooperarii internationale universitare, pe baza acordului intre institutiile respective.

    ART. 4

    Termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

    a) studii universitare de doctorat – ciclul superior de studii universitare a carui finalitate consta in dezvoltarea resursei umane competente in realizarea cercetarii stiintifice, capabile de insertie pe piata muncii inalt calificate. Ele constau in formarea prin cercetare pentru cercetare-dezvoltare si inovare si constituie o experienta profesionala de cercetare, finalizata, dupa sustinerea tezei de doctorat, prin acordarea titlului de doctor;

    b) student-doctorand – studentul inmatriculat in programul de studii universitare de doctorat;

    c) conducator de doctorat – cadrul didactic sau cercetatorul, cu experienta in domeniul cercetarii stiintifice, care coordoneaza activitatea studentului-doctorand in urma dobandirii acestui drept in conformitate cu prevederile art. 166 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011;

    d) program de studii universitare de doctorat, denumit in continuare programul de doctorat – totalitatea activitatilor in care este implicat studentul-doctorand, relevante din punctul de vedere al studiilor universitare de doctorat;

    e) teza de doctorat – lucrarea stiintifica originala elaborata de catre un student-doctorand in cadrul studiilor universitare de doctorat, conditie legala pentru obtinerea titlului de doctor;

    f) institutie organizatoare de studii universitare de doctorat, denumita in continuare IOSUD – institutia care are dreptul de a organiza programe universitare de doctorat;

    g) scoala doctorala – o structura organizatorica si administrativa constituita in cadrul IOSUD si care ofera sprijinul necesar pentru desfasurarea studiilor de doctorat intr-o anumita disciplina sau tematica disciplinara ori interdisciplinara.

 

    TITLUL II

    Organizarea si desfasurarea studiilor universitare de doctorat

 

    CAPITOLUL I

    IOSUD, scoala doctorala, contractul de studii universitare de doctorat, conducatorul de doctorat si comisia de indrumare

 

    SECTIUNEA 1

    IOSUD

 

    ART. 5

    (1) Studiile universitare de doctorat sunt organizate numai in scoli doctorale acreditate sau autorizate provizoriu care functioneaza in cadrul unei IOSUD.

    (2) Conform prevederilor art. 158 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 si ale Codului, Academia Romana poate infiinta Scoala de Studii Doctorale a Academiei Romane, cu respectarea prevederilor Legii nr. 1/2011 in privinta autorizarii, acreditarii si functionarii ca institutie de invatamant superior. Scoala de Studii Doctorale a Academiei Romane poate fi IOSUD si poate organiza programe universitare de doctorat.

    ART. 6

    (1) IOSUD poate fi constituita prin una dintre urmatoarele modalitati:

    a) dintr-o institutie de invatamant superior;

    b) dintr-un consortiu universitar;

    c) din parteneriatul stabilit legal intre o institutie de invatamant superior si unitati de cercetare-dezvoltare;

    d) din parteneriatul stabilit legal intre un consortiu universitar si unitati de cercetare-dezvoltare.

    (2) Parteneriatele prevazute la alin. (1) lit. c) si d) se stabilesc legal prin contracte de parteneriat, care nu duc la crearea unei noi persoane juridice.

    (3) Institutia care reprezinta legal IOSUD, ca persoana juridica, este:

    a) in cazul prevazut la alin. (1) lit. a), institutia de invatamant superior;

    b) in cazul prevazut la alin. (1) lit. b), consortiul universitar;

    c) in cazul prevazut la alin. (1) lit. c), institutia de invatamant superior membra a parteneriatului;

    d) in cazul prevazut la alin. (1) lit. d), consortiul universitar membru al parteneriatului.

    (4) Unitatile de cercetare-dezvoltare prevazute la alin. (1) lit. c) si d) pot fi unitati de drept public sau de drept privat si nu pot fi institutii de invatamant superior sau structuri constituite in cadrul unor institutii de invatamant superior.

    (5) Institutiile de invatamant superior si unitatile de cercetare-dezvoltare pot face parte din mai multe IOSUD, stabilite in functie de componenta consortiului sau parteneriatului prevazut la alin. (1).

    (6) O institutie componenta a unei IOSUD este oricare din urmatoarele:

    a) institutia de invatamant superior prevazuta la alin. (1) lit. a) sau c);

    b) institutiile de invatamant superior sau unitati de cercetare-dezvoltare care sunt membre ale consortiului universitar prevazut la alin. (1) lit. b) sau d);

    c) unitatile de cercetare-dezvoltare membre ale parteneriatului prevazut la alin. (1) lit. c) sau d).

    ART. 7

    (1) In cadrul prezentului cod, prin conducatori ai institutiilor componente ale IOSUD se intelege:

    a) rectorul, pentru institutiile de invatamant superior;

    b) directorul general sau directorul, pentru unitatile de cercetare-dezvoltare, altele decat institutiile de invatamant superior.

    (2) In cadrul prezentului cod, prin organe colective de conducere ale institutiilor componente ale IOSUD se intelege:

    a) senatul universitar, pentru institutiile de invatamant superior;

    b) consiliul stiintific, pentru unitatile de cercetare-dezvoltare de drept public, altele decat institutiile de invatamant superior;

    c) organul de conducere cu atributii similare consiliului stiintific, pentru unitatile de cercetare-dezvoltare de drept privat, altele decat institutiile de invatamant superior.

    (3) In cadrul prezentului cod, prin conducator al institutiei care reprezinta legal IOSUD se intelege:

    a) rectorul, in cazul in care institutia care reprezinta legal IOSUD este o institutie de invatamant superior;

    b) presedintele consortiului universitar, in cazul in care institutia care reprezinta legal IOSUD este un consortiu universitar.

    ART. 8

    (1) IOSUD ofera sprijinul institutional, administrativ si logistic scolilor doctorale subordonate.

    (2) Calitatea de IOSUD este dobandita daca in cadrul acesteia este organizata cel putin o scoala doctorala acreditata sau autorizata provizoriu, potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011 si ale prezentului cod.

    (3) Calitatea de IOSUD se pierde la momentul la care sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

    a) nicio scoala doctorala din cadrul IOSUD nu este acreditata sau autorizata provizoriu;

    b) toti studentii-doctoranzi avand contract cu respectiva IOSUD si-au finalizat studiile de doctorat sau au fost exmatriculati.

    (4) IOSUD poate inmatricula noi studenti-doctoranzi doar in cadrul unei scoli doctorale acreditate sau autorizate provizoriu.

    ART. 9

    (1) IOSUD este condusa de consiliul pentru studiile universitare de doctorat, denumit in continuare CSUD.

    (2) CSUD functioneaza in baza prevederilor prezentului cod si a regulamentului institutional de organizare si desfasurare a programelor de studii universitare de doctorat.

    (3) CSUD este alcatuit din minimum 7 si maximum 17 membri.

    (4) Cel putin un membru al CSUD este ales prin votul universal, direct, secret si egal al conducatorilor de doctorat din cadrul scolilor doctorale din IOSUD.

    (5) Cel putin un membru al CSUD este ales prin votul universal, direct, secret si egal al studentilor-doctoranzi din cadrul scolilor doctorale din IOSUD.

    (6) Directorul CSUD este membru de drept al CSUD.

    (7) Cel putin 50% din membrii CSUD sunt numiti de catre conducatorii institutiilor componente ale IOSUD. In cazul in care IOSUD este constituita dintr-un parteneriat, numarul de membri ai CSUD numiti de catre conducatorul fiecarui partener este stabilit prin contractul de parteneriat. In cazul in care IOSUD este constituita dintr-un consortiu universitar sau dintr-un parteneriat din care face parte un consortiu universitar, numarul de membri ai CSUD numiti de catre conducatorul fiecarui membru al consortiului universitar este stabilit prin contractul de parteneriat care reglementeaza activitatea consortiului.

    (8) CSUD poate avea ca membri:

    a) persoane din cadrul IOSUD sau din afara acesteia;

    b) persoane din tara sau din strainatate;

    c) personalitati stiintifice sau personalitati din sectoarele industriale si socioeconomice relevante;

    d) reprezentanti ai studentilor-doctoranzi din cadrul scolilor doctorale din IOSUD.

    (9) Membrii CSUD format in baza prezentului cod si care sunt cadre didactice universitare sau cercetatori trebuie sa aiba dreptul de a conduce doctorate, in tara sau in strainatate, si sa indeplineasca standardele minimale si obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare in vigoare la data desemnarii lor ca membri ai CSUD, aprobate prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, potrivit art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011.

    (10) Metodologia de desemnare a membrilor CSUD trebuie sa respecte prevederile prezentului cod, este propusa de catre conducatorii institutiilor componente ale IOSUD si este aprobata de catre organele colective de conducere ale fiecarei institutii componente a IOSUD.

    (11) Mandatul membrilor CSUD este de 4 ani.

    (12) Principalele atributii ale CSUD sunt:

    a) stabilirea strategiei IOSUD;

    b) elaborarea regulamentului institutional de organizare si desfasurare a programelor de studii universitare de doctorat la nivelul IOSUD;

    c) aprobarea deciziilor privind infiintarea si desfiintarea scolilor doctorale din cadrul IOSUD;

    d) selectarea conducatorilor de doctorat care fac parte dintr-o scoala doctorala nou-infiintata;

    e) coordonarea parteneriatului, in cazul in care IOSUD este constituita dintr-un parteneriat, potrivit contractului de parteneriat;

    f) alte atributii specifice, stabilite prin regulamentul institutional de organizare si desfasurare a programelor de studii universitare de doctorat, potrivit legii.

    (13) CSUD se intruneste ori de cate ori este nevoie, la cererea directorului CSUD sau a cel putin unei treimi din numarul membrilor sai.

    (14) La infiintarea IOSUD, prin exceptie de la prevederile alin. (4) si (5), CSUD poate functiona in regim interimar, fara membri alesi de catre conducatorii de doctorat, pana la o luna de la infiintarea primei scoli doctorale, respectiv fara membri alesi de catre studentii-doctoranzi, pana la o luna de la inmatricularea primei generatii de studenti-doctoranzi.

    ART. 10

    Regulamentul institutional de organizare si desfasurare a programelor de studii universitare de doctorat, elaborat de catre CSUD, este aprobat de catre organele colective de conducere ale fiecarei institutii componente a IOSUD.

    ART. 11

    (1) CSUD este condus de un director.

    (2) Functia de director al CSUD este asimilata functiei de prorector.

    (3) Directorul CSUD este numit in urma unui concurs public organizat de catre institutia care reprezinta legal IOSUD.

    (4) Metodologia de desfasurare a concursului public trebuie sa respecte prevederile prezentului cod, este propusa de catre conducatorii institutiilor componente ale IOSUD si este aprobata de catre organele colective de conducere ale fiecarei institutii componente a IOSUD.

    (5) Anuntul privind organizarea concursului se publica cu cel putin doua luni inainte de data-limita pentru inscrierea candidatilor.

    (6) Anunturile se publica cel putin prin urmatoarele modalitati:

    a) la loc vizibil, pe pagina principala a site-ului web al tuturor institutiilor componente ale IOSUD;

    b) pe site-ul web specializat, administrat de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, prevazut de art. 295 alin. (3) din Legea nr. 1/2011;

    c) in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.

    (7) IOSUD si Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului pot anunta concursurile prin orice mijloace suplimentare, inclusiv prin publicarea in mass-media, in publicatii stiintifice nationale si internationale, pe site-uri web specializate in publicarea ofertelor de locuri de munca si altele asemenea.

    (8) La concursul pentru ocuparea postului de director al CSUD se pot prezenta numai persoane care au dreptul de a conduce doctorate si care indeplinesc standardele minimale si obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, a anuntului privind scoaterea la concurs a postului, aprobate prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, potrivit art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011.

    (9) Comisia de concurs este formata din 5 membri, dintre care cel putin 3 trebuie sa fie din afara institutiilor componente ale IOSUD, din tara sau din strainatate.

    (10) Cel putin un membru al comisiei de concurs are un contract de munca, la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, a anuntului privind scoaterea la concurs a postului, cu o institutie de invatamant superior si de cercetare din strainatate, care este inclusa pe lista aprobata prin ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului elaborat conform art. 216 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 1/2011.

    (11) Membrii comisiei de concurs trebuie sa aiba dreptul de a conduce doctorate, in tara sau in strainatate, si sa indeplineasca standardele minimale si obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, a anuntului privind scoaterea la concurs a postului, aprobate prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, potrivit art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011.

    (12) In baza deciziei comisiei de concurs, conducatorul institutiei care reprezinta legal IOSUD incheie cu persoana desemnata un contract de management pe o perioada de 4 ani.

 

    SECTIUNEA a 2-a

    Scoala doctorala

 

    ART. 12

    (1) Programele de studii universitare de doctorat se organizeaza si se desfasoara in cadrul IOSUD numai prin scolile doctorale.

    (2) O scoala doctorala se poate constitui numai daca cuprinde cel putin 3 conducatori de doctorat.

    (3) In cadrul IOSUD pot functiona una sau mai multe scoli doctorale.

    (4) Cadrul general de organizare si de functionare a scolilor doctorale este stabilit prin dispozitiile prezentului cod, prin regulamentul institutional de organizare si desfasurare a programelor de studii universitare de doctorat si poate fi completat cu prevederile regulamentului scolii doctorale, propriu fiecarei scoli doctorale, cu respectarea legii.

    (5) Infiintarea scolilor doctorale este propusa de conducatorii institutiilor componente ale IOSUD, este avizata de catre organele colective de conducere ale fiecarei institutii componente a IOSUD si este aprobata de catre CSUD.

    (6) In structura unei institutii de invatamant superior, o scoala doctorala are un rang egal cu cel al unui departament si poate organiza centre sau laboratoare de cercetare care functioneaza ca unitati de venituri si cheltuieli in cadrul institutiei de invatamant superior, potrivit prevederilor art. 131, art. 133 alin. (4) si art. 134 din Legea nr. 1/2011.

    (7) Relatiile de afiliere dintre o scoala doctorala si alte structuri ale institutiilor componente ale IOSUD sunt stabilite prin regulamentul institutional de organizare si desfasurare a programelor de studii universitare de doctorat.

    ART. 13

    (1) Scoala doctorala se organizeaza si functioneaza in cadrul unei IOSUD cu conducatori de doctorat care au dobandit acest drept, potrivit legii.

    (2) Conducatorii de doctorat membri ai unei scoli doctorale isi desfasoara activitatea in cadrul institutiilor componente ale IOSUD.

    (3) Scoala doctorala poate impune standarde minimale de performanta stiintifica pe care conducatorii de doctorat trebuie sa le indeplineasca pentru a deveni membri ai scolii doctorale respective.

    (4) Pe langa conducatorii de doctorat, unei scoli doctorale i se pot afilia si alti cercetatori sau cadre didactice, implicati in activitati de cercetare si/sau predare in cadrul scolii doctorale, din cadrul institutiilor componente ale IOSUD sau din cadrul altor institutii ori unitati de cercetare-dezvoltare, din tara sau din strainatate.

    ART. 14

    (1) Scoala doctorala este condusa de un director al scolii doctorale si de consiliul scolii doctorale. Directorul scolii doctorale este asimilat directorului de departament. Consiliul scolii doctorale este asimilat consiliului departamentului.

    (2) Din consiliul scolii doctorale fac parte conducatori de doctorat din cadrul scolii doctorale in proportie de maximum 50%, studenti-doctoranzi in proportie de 20%, rotunjit in plus daca este cazul, restul fiind completat cu membri din afara scolii doctorale alesi dintre personalitati stiintifice a caror activitate stiintifica are o recunoastere internationala semnificativa si/sau personalitati din sectoarele industriale si socioeconomice relevante.

    (3) Membrii consiliului scolii doctorale format in baza prezentului cod care sunt cadre didactice universitare sau cercetatori trebuie sa aiba dreptul de a conduce doctorate, in tara sau in strainatate, si sa indeplineasca standardele minimale si obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare in vigoare la data desemnarii lor ca membri ai consiliului scolii doctorale, aprobate prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, potrivit art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011.

    (4) Ponderea conducatorilor de doctorat din scoala doctorala in cadrul consiliului scolii doctorale este stabilita de catre CSUD.

    (5) Membrii consiliului scolii doctorale se aleg prin votul universal, direct, secret si egal al conducatorilor de doctorat din scoala doctorala respectiva.

    (6) Mandatul consiliului scolii doctorale este de 5 ani.

    (7) Studentii-doctoranzi membri ai consiliului scolii doctorale care isi finalizeaza studiile doctorale in timpul mandatului consiliului isi pierd calitatea de membru al consiliului la data sustinerii publice a tezei de doctorat.

    (8) Pentru ocuparea unor locuri vacante in cadrul consiliului scolii doctorale se organizeaza alegeri partiale, potrivit prevederilor alin. (5), iar mandatul noului membru inceteaza la expirarea mandatului consiliului scolii doctorale.

    (9) Consiliul scolii doctorale este condus de catre directorul scolii doctorale, care este numit de catre CSUD dintre conducatorii de doctorat din cadrul scolii doctorale si este membru de drept in consiliul scolii doctorale.

    (10) Consiliul scolii doctorale se intalneste de cel putin 3 ori pe an, la cererea directorului scolii doctorale sau a cel putin unei treimi din numarul membrilor sai.

    ART. 15

    Principalele atributii ale consiliului scolii doctorale sunt:

    a) elaborarea regulamentului scolii doctorale;

    b) luarea deciziilor privind acordarea sau revocarea calitatii de membru al scolii doctorale unor conducatori de doctorat, precum si stabilirea de standarde minimale de performanta stiintifica in vederea aplicarii obiective a acestor proceduri;

    c) inmatricularea si exmatricularea studentilor-doctoranzi, la propunerea conducatorilor de doctorat membri ai scolii doctorale;

    d) luarea deciziilor privind avizarea statului de functii al personalului didactic si de cercetare afiliat scolii doctorale, dupa caz;

    e) asistarea evaluatorului extern in procesul de evaluare in vederea acreditarii/reacreditarii sau a autorizarii provizorii a scolii doctorale;

    f) alte atributii specifice.

    ART. 16

    (1) Studentii-doctoranzi sunt inmatriculati in cadrul unei scoli doctorale de catre una dintre institutiile de invatamant superior componente ale IOSUD.

    (2) In cadrul unei scoli doctorale se pot inmatricula noi studenti numai daca aceasta este acreditata sau autorizata provizoriu.

    (3) Autorizarea provizorie a scolii doctorale nu se poate intinde pe o perioada mai mare de 3 ani.

    ART. 17

    (1) Regulamentul scolii doctorale stabileste modul in care sunt organizate si se desfasoara programele de studii universitare de doctorat in cadrul scolii doctorale.

    (2) Regulamentul scolii doctorale este elaborat de catre consiliul scolii doctorale, prin consultarea tuturor conducatorilor de doctorat membri ai scolii respective, cu respectarea Regulamentului institutional de organizare si desfasurare a programelor de studii universitare de doctorat de la nivelul IOSUD.

    (3) Regulamentul scolii doctorale se avizeaza prin votul universal, direct, secret si egal al majoritatii absolute a conducatorilor de doctorat membri ai scolii respective.

    (4) Regulamentul scolii doctorale se aproba de CSUD.

    (5) Regulamentul scolii doctorale stabileste criterii, proceduri si standarde obligatorii vizand cel putin urmatoarele aspecte:

    a) acceptarea de noi membri conducatori de doctorat, precum si reglementari referitoare la modalitatea prin care unui conducator de doctorat ii poate fi retrasa calitatea de membru al scolii doctorale;

    b) mecanismele prin care se iau deciziile in ceea ce priveste oportunitatea, structura si continutul programului de pregatire bazat pe studii universitare avansate;

    c) procedurile de schimbare a conducatorului de doctorat al unui anumit student-doctorand si procedurile de mediere a conflictelor;

    d) conditiile in care programul de doctorat poate fi intrerupt;

    e) modalitatile de prevenire a fraudei in cercetarea stiintifica, inclusiv a plagiatului;

    f) asigurarea accesului la resursele de cercetare;

    g) obligatiile de frecventa ale studentilor-doctoranzi, conform unei metodologii elaborate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.

    (6) Regulamentul se poate aplica si in cazul programelor de studii universitare de doctorat desfasurate in cotutela, daca prin acordul de parteneriat s-a decis astfel.

    ART. 18

    Scolile doctorale au obligatia sa ofere informatii corecte si complete privind programele de studii universitare de doctorat candidatilor la aceste programe, comunitatii universitare si altor persoane fizice sau juridice interesate.

    ART. 19

    (1) IOSUD garanteaza transparenta organizarii si desfasurarii programelor de studii universitare de doctorat la nivelul tuturor scolilor doctorale proprii.

    (2) Scolile doctorale, cu sprijinul logistic al IOSUD, vor asigura publicarea pe internet a tuturor informatiilor necesare privind programele de studii universitare de doctorat, vizandu-se cu precadere urmatoarele categorii:

    a) regulamentul scolii doctorale;

    b) informatii privind posturile vacante pentru studenti-doctoranzi;

    c) informatii privind posturile vacante pentru conducatori de doctorat;

    d) informatii privind modul de organizare si desfasurare a programelor doctorale;

    e) informatii privind continutul programelor de studii universitare de doctorat;

    f) informatii privind modul de finantare a studiilor, precum si a costurilor suportate de studentul-doctorand;

    g) modelul contractului-cadru de studii doctorale;

    h) informatii privind conducatorii de doctorat si studentii-doctoranzi pe care ii coordoneaza, care includ cel putin lista publicatiilor si brevetelor acestora;

    i) informatii privind rezultatele si performantele profesionale ale conducatorilor de doctorat;

    j) informatii privind tezele de doctorat, respectiv standarde de elaborare, proceduri si criterii de evaluare a acestora;

    k) rezumatele tezelor de doctorat ce urmeaza sa fie sustinute public, precum si data, ora si locatia aferente sustinerilor publice, cu cel putin 14 zile inaintea sustinerii acestora;

    l) adresele la care pot fi accesate tezele de doctorat finalizate, publicate pe un site administrat de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.

    ART. 20

    (1) Scoala doctorala impreuna cu conducatorul de doctorat au obligatia de a informa studentul-doctorand cu privire la etica stiintifica, profesionala si universitara si de a verifica respectarea acesteia, inclusiv:

    a) respectarea prevederilor deontologice pe parcursul realizarii cercetarii de doctorat;

    b) respectarea prevederilor deontologice in redactarea tezei de doctorat.

    (2) Scoala doctorala si IOSUD iau masuri pentru prevenirea si sanctionarea abaterilor de la normele eticii stiintifice, profesionale si universitare, conform codului de etica si deontologie profesionala al institutiei.

    (3) In cazul unor eventuale fraude academice, al unor incalcari ale eticii universitare sau al unor abateri de la buna conduita in cercetarea stiintifica, inclusiv al plagiatului, studentul-doctorand si/sau conducatorul de doctorat raspund/raspunde in conditiile legii.

    ART. 21

    (1) IOSUD, prin scolile doctorale, poate acorda sprijin financiar studentilor-doctoranzi pentru efectuarea de stagii de cercetare in tara sau in strainatate, cu acordul conducatorului de doctorat.

    (2) Mobilitatea studentilor-doctoranzi poate fi facilitata de catre scolile doctorale si prin:

    a) incheierea de acorduri sau parteneriate institutionale, aprobate de catre consiliul scolii doctorale;

    b) cercetari doctorale in cotutela;

    c) schimburi de studenti-doctoranzi si cadre didactice si de cercetare realizate cu universitati recunoscute pe plan international;

    d) participarea la consortii internationale, avand drept scop includerea temelor de cercetare doctorala in cadrul unor proiecte stiintifice internationale.

 

    SECTIUNEA a 3-a

    Contractul de studii universitare de doctorat

 

    ART. 22

    (1) Drepturile si obligatiile ce revin studentilor-doctoranzi, conducatorilor de doctorat, precum si IOSUD, prin intermediul scolilor doctorale, se stabilesc prin contractul de studii universitare de doctorat.

    (2) Modelul contractului-cadru de studii universitare de doctorat se elaboreaza de catre scoala doctorala, este avizat de consiliul scolii doctorale si este aprobat de catre CSUD.

    (3) Contractul de studii universitare de doctorat se incheie cu fiecare student-doctorand in parte, in urma negocierii, si este semnat de studentul-doctorand, conducatorul de doctorat si reprezentantul institutiei care reprezinta legal IOSUD.

    (4) Desfasurarea de activitati didactice de catre studentul-doctorand nu trebuie sa afecteze in mod negativ timpul disponibil pentru derularea programului sau doctoral avand in vedere ca doctoratul reprezinta in primul rand o experienta profesionala de cercetare.

    ART. 23

    Contractul de studii universitare de doctorat cuprinde cel putin urmatoarele informatii:

    a) datele de identificare ale studentului-doctorand si ale conducatorului de doctorat;

    b) date despre IOSUD si scoala doctorala;

    c) tema de cercetare aleasa;

    d) cuantumul lunar al bursei, dupa caz;

    e) cuantumul taxei de studiu, dupa caz;

    f) limba in care se redacteaza si se sustine teza de doctorat – limba romana, limba unei minoritati nationale sau o limba de circulatie internationala;

    g) termenul de finalizare a tezei de doctorat;

    h) conditiile de prelungire a termenului de finalizare a tezei de doctorat;

    i) cuantumul activitatilor didactice pe care studentul-doctorand se angajeaza sa le desfasoare si perioada in care se desfasoara acestea, conform art. 164 alin. (3) din Legea nr. 1/2011.

    ART. 24

    (1) Conflictele dintre studentul-doctorand si scoala doctorala se mediaza de catre CSUD.

    (2) Conflictele dintre studentul-doctorand si conducatorul de doctorat se mediaza de catre consiliul scolii doctorale, iar in cazul nesolutionarii conflictului la acest nivel, acesta este mediat de catre CSUD.

 

    SECTIUNEA a 4-a

    Conducatorul de doctorat si comisia de indrumare

 

    ART. 25

    Pot fi conducatori de doctorat persoanele care au obtinut dreptul de conducere de doctorat inaintea intrarii in vigoare a Legii nr. 1/2011, precum si persoanele care dobandesc acest drept potrivit prevederilor art. 166 din Legea nr. 1/2011.

    ART. 26

    (1) Pentru a conduce doctorate, cadrele didactice si de cercetare care au dobandit acest drept trebuie sa aiba un contract de munca cu o IOSUD sau o institutie componenta a unei IOSUD si sa fie membre ale unei scoli doctorale.

    (2) Un conducator de doctorat poate indruma studenti-doctoranzi numai in domeniul pentru care a obtinut acest drept.

    (3) Un cadru didactic si de cercetare care are dreptul de a conduce doctorate si care este titular la o institutie de invatamant superior sau de cercetare care nu este IOSUD sau componenta a unei IOSUD poate, in conditiile art. 166 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, sa faca parte dintr-o scoala doctorala la o IOSUD.

    ART. 27

    (1) Un conducator de doctorat poate indruma simultan studenti-doctoranzi numai intr-o singura IOSUD, exceptie facand doctoratele conduse in cotutela.

    (2) Studiile universitare de doctorat se pot organiza si in cotutela, caz in care studentul-doctorand isi desfasoara activitatea sub indrumarea concomitenta a unui conducator de doctorat din Romania si a unui conducator de doctorat dintr-o alta tara sau sub indrumarea concomitenta a 2 conducatori de doctorat din institutii diferite din Romania, pe baza unui acord scris intre institutiile organizatoare implicate. Doctoratul in cotutela poate fi organizat si in cazul in care conducatorii de doctorat sunt din aceeasi IOSUD, dar au specializari/domenii diferite de studiu sau unul dintre conducatorii de doctorat a implinit varsta de 65 de ani, potrivit prevederilor art. 289 alin. (4) din Legea nr. 1/2011.

    (3) Un conducator de doctorat poate indruma simultan maximum 8 studenti-doctoranzi, aflati in diverse stadii ale studiilor de doctorat.

    (4) In cazul doctoratului in cotutela se defineste un conducator de doctorat principal. Studentul-doctorand este contabilizat integral la conducatorul de doctorat principal, inclusiv in normarea activitatii de predare si cercetare a acestuia.

    ART. 28

    Pentru activitatea pe care o desfasoara in aceasta calitate, conducatorii de doctorat sunt remunerati in conformitate cu legislatia in vigoare.

    ART. 29

    (1) La cererea motivata a studentului-doctorand, consiliul scolii doctorale poate decide schimbarea conducatorului de doctorat daca s-a constatat neindeplinirea obligatiilor legale sau contractuale asumate de catre acesta ori pentru alte motive care vizeaza raportul de indrumare dintre conducatorul de doctorat si studentul-doctorand.

    (2) Consiliul scolii doctorale desemneaza un alt conducator de doctorat in cazul prevazut la alin. (1), precum si in cazul in care se constata indisponibilitatea conducatorului de doctorat.

    (3) La desemnarea unui nou conducator de doctorat, consiliul scolii doctorale va avea in vedere prioritar necesitatea ca studentul-doctorand sa poata finaliza programul de doctorat.

    ART. 30

    (1) Pentru desfasurarea doctoratului, studentul-doctorand este sprijinit de o comisie de indrumare, formata din alti 3 membri care pot face parte din echipa de cercetare a conducatorului de doctorat, din alte persoane afiliate scolii doctorale sau din cadre didactice si de cercetare neafiliate acesteia.

    (2) Componenta comisiei de indrumare este stabilita de conducatorul de doctorat in urma consultarii cu studentul-doctorand.

    ART. 31

    Activitatea conducatorilor de doctorat, a membrilor comisiei de indrumare si a membrilor comisiilor de doctorat se normeaza potrivit regulamentului institutional de organizare si functionare a studiilor universitare de doctorat, care va stabili si modalitatile de remunerare a acestora, in conformitate cu prevederile legii.

 

    CAPITOLUL II

    Procedura de organizare si desfasurare a studiilor universitare de doctorat

 

    SECTIUNEA 1

    Selectia, admiterea si angajarea in programele de studii universitare de doctorat

 

    ART. 32

    (1) Procedura de admitere la studii universitare de doctorat este procesul de selectie a candidatilor pentru fiecare pozitie vacanta de student-doctorand pe care conducatorii de doctorat din cadrul scolii doctorale decid sa o propuna spre ocupare la un moment dat.

    (2) Selectia candidatului la doctorat pentru o pozitie vacanta este realizata de catre conducatorul de doctorat care supervizeaza respectiva pozitie.

    (3) In urma propunerii conducatorului de doctorat, un student-doctorand poate fi inmatriculat numai in urma obtinerii avizului favorabil al consiliului scolii doctorale.

    ART. 33

    Continutul si forma concursului de admitere sunt stabilite de catre conducatorul de doctorat prin consultare cu consiliul scolii doctorale.

    ART. 34

    Au dreptul sa participe la procedura de admitere la studii universitare de doctorat numai absolventii cu diploma de master sau echivalenta acesteia, din tara si din strainatate, conform art. 153 alin. (2) din Legea nr. 1/2011.

    ART. 35

    Medicii rezidenti au dreptul de a se inscrie in perioada rezidentiatului intr-un program de doctorat si de a avea astfel simultan statutul de asistent de cercetare sau asistent universitar pe perioada determinata, fiind retribuiti pentru ambele activitati, conform legii.

    ART. 36

    Scolile doctorale asigura transparenta procedurilor de selectie si admitere la doctorat, a criteriilor de evaluare si a standardelor solicitate candidatilor, acolo unde este cazul, precum si garantarea accesului la aceste informatii, inclusiv prin publicarea pe internet.

    ART. 37

    (1) Dupa finalizarea procedurii de admitere si semnarea contractului de studii universitare de doctorat, persoana admisa are calitatea de student-doctorand pe perioada desfasurarii programului de doctorat.

    (2) Studentii-doctoranzi sunt incadrati de catre oricare dintre institutiile componente ale IOSUD ca asistenti de cercetare sau asistenti universitari, pe perioada determinata.

    (3) Statele de functii se intocmesc la nivelul scolii doctorale si cuprind cadrele didactice, cercetatorii si doctoranzii care activeaza in cadrul scolii doctorale. Scoala doctorala poate angaja personal didactic auxiliar, personal de cercetare si personal nedidactic.

    (4) Statele de functii ale scolii doctorale pot contine si posturi vacante astfel incat studentii doctoranzi care predau mai multe ore decat cele inscrise in contractul de studii de doctorat sa fie platiti in regim de plata cu ora.

 

    SECTIUNEA a 2-a

    Structura si durata studiilor universitare de doctorat

 

    ART. 38

    Programul de doctorat se desfasoara numai in cadrul unei scoli doctorale sub coordonarea unui conducator de doctorat si cuprinde:

    a) un program de pregatire bazat pe studii universitare avansate, in cadrul scolii doctorale;

    b) un program individual de cercetare stiintifica sau creatie artistica.

    ART. 39

    (1) In domeniile de studii reglementate la nivel european, durata studiilor universitare de doctorat respecta legislatia corespunzatoare.

    (2) Durata programului de doctorat este, de regula, de 3 ani. Prin exceptie, in cadrul invatamantului superior medical uman, medical veterinar si farmaceutic, conform art. 174 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, durata programului de doctorat este, de regula, de 4 ani.

    (3) Din motive temeinice, in conditiile stabilite prin regulamentul scolii doctorale, durata programului de doctorat poate fi prelungita cu 1 – 2 ani, cu aprobarea senatului universitar, la propunerea conducatorului de doctorat si in limita fondurilor disponibile.

    (4) Studiile universitare de doctorat se pot intrerupe din motive temeinice, in conditiile stabilite prin regulamentul scolii doctorale. Durata acestor studii se prelungeste cu perioadele cumulate ale intreruperilor aprobate.

    (5) Prelungirea prevazuta la alin. (3), respectiv intreruperea si prelungirea prevazute la alin. (4) se stabilesc prin acte aditionale la contractul de studii universitare de doctorat.

    ART. 40

    (1) Daca studentul-doctorand nu reuseste sa finalizeze teza in termenul stabilit potrivit contractului de studii universitare de doctorat si eventualelor acte aditionale la acesta, studentul-doctorand mai are la dispozitie o perioada de gratie de maximum 2 ani pentru a finaliza si sustine public teza, depasirea acestui termen conducand in mod automat la exmatricularea sa.

    (2) In perioada de gratie prevazuta la alin. (1) studentul-doctorand nu poate beneficia de bursa de doctorat acordata din granturile doctorale prevazute la art. 52.

    ART. 41

    Dupa sustinerea tezei de doctorat, IOSUD elibereaza o adeverinta care atesta perioada in care studentul-doctorand a urmat studiile universitare de doctorat, indiferent daca acestea au fost promovate sau nu.

 

    SECTIUNEA a 3-a

    Filiere si forme de doctorat

 

    ART. 42

    (1) Programele de studii universitare de doctorat sunt de doua tipuri:

    a) doctorat stiintific, care are ca finalitate producerea de cunoastere stiintifica originala, relevanta international, pe baza unor metode stiintifice; doctoratul stiintific este o conditie pentru cariera profesionala in invatamantul superior si cercetare;

    b) doctorat profesional, in domeniile artelor si sportului, care are ca finalitate producerea de cunoastere originala pe baza aplicarii metodei stiintifice si a reflectiei sistematice, asupra unor creatii artistice sau asupra unor performante sportive de inalt nivel national si international si care poate constitui o baza pentru cariera profesionala in invatamantul superior si in cercetare in domeniile artelor si sportului.

    (2) Fiecare IOSUD, prin intermediul scolilor sale doctorale si in functie de domeniul de specializare, poate organiza atat doctorat stiintific, cat si doctorat profesional.

    (3) In domeniile artelor si sportului pot fi desfasurate studii universitare de doctorat stiintific daca tematica de cercetare se circumscrie prevederilor alin. (1) lit. a) inclusiv in scoli doctorale din universitatile cu profil de creatie artistica.

    ART. 43

    (1) Forma de desfasurare a studiilor universitare de doctorat este cu frecventa, potrivit art. 140 alin. (4) din Legea nr. 1/2011.

    (2) Studentul-doctorand trebuie sa aloce un timp semnificativ programului doctoral, care necesita prezenta efectiva a acestuia in cadrul uneia sau mai multor institutii componente ale IOSUD sau in cadrul unor unitati de cercetare-dezvoltare care au incheiat acorduri sau parteneriate institutionale cu IOSUD, potrivit art. 21 alin. (2), in afara perioadelor aferente mobilitatilor.

    (3) Prezenta efectiva necesara a studentului-doctorand poate sa difere de la o scoala doctorala la alta si de la un student-doctorand la altul, fiind decisa de catre conducatorul de doctorat in functie de specificul programului doctoral si cu respectarea prevederilor regulamentului scolii doctorale.

    (4) Regulamentul scolii doctorale prevede obligatiile referitoare la frecventa, potrivit unei metodologii elaborate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.

    (5) Obligatiile referitoare la frecventa constituie un criteriu de evaluare a calitatii scolii doctorale, inclusiv in vederea finantarii.

 

    CAPITOLUL III

    Evaluarea scolilor doctorale si a conducatorilor de doctorat

 

    ART. 44

    (1) Infiintarea unei noi scoli doctorale se realizeaza prin parcurgerea procesului de autorizare provizorie si acreditare conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, la propunerea Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior, denumita in continuare ARACIS, Consiliului National al Cercetarii Stiintifice, denumit in continuare CNCS, si Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare, denumit in continuare CNATDCU. Scolile doctorale in functiune acreditate la data intrarii in vigoare a prezentului cod urmeaza procesul de evaluare periodica prevazut la art. 158 alin. (4) din Legea nr. 1/2011 incepand cu anul universitar 2011 – 2012.

    (2) Fiecare scoala doctorala este supusa evaluarii externe periodice, la intervale de 5 ani, conform art. 158 alin. (4) si (5) din Legea nr. 1/2011.

    (3) Evaluarea externa a scolilor doctorale se realizeaza pe baza performantei scolii doctorale si a capacitatii institutionale a IOSUD din care face parte scoala doctorala.

    (4) Evaluarea externa a scolilor doctorale se face de catre ARACIS sau de catre o alta agentie de asigurare a calitatii, din tara sau strainatate, pe baza rapoartelor CNCS referitoare la calitatea cercetarii si a rapoartelor CNATDCU referitoare la calitatea resurselor umane.

    (5) Sistemul de criterii si metodologia de evaluare se stabilesc prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, pe baza propunerilor comune ale ARACIS, CNCS si CNATDCU. Criteriile de evaluare a scolii doctorale vor contine in principal elemente referitoare la calitatea rezultatelor stiintifice ale grupurilor conduse de conducatorii de doctorat, membri ai scolii doctorale, cu preponderenta pe impactul si relevanta activitatii stiintifice a acestor grupuri la nivel international.

    (6) Scoala doctorala care dupa o perioada de 5 ani de la ultima acreditare nu a trecut prin procesul de evaluare externa prevazut la alin. (2) si nu a fost reacreditata isi pierde acreditarea.

    ART. 45

    (1) O scoala doctorala care si-a pierdut acreditarea nu mai poate inmatricula noi studenti-doctoranzi.

    (2) Studentii-doctoranzi aflati in derularea programului de doctorat in cadrul unei scoli doctorale care si-a pierdut acreditarea isi continua studiile conform contractului si programului de studii pana la finalizarea acestora.

    ART. 46

    (1) Sustinerea publica a tezelor de doctorat ale studentilor-doctoranzi care provin de la o scoala doctorala care si-a pierdut acreditarea se organizeaza de catre o alta scoala doctorala acreditata, din acelasi domeniu sau dintr-un domeniu similar.

    (2) Comisia de doctorat este aprobata de consiliul scolii doctorale acreditate, iar presedintele comisiei de doctorat reprezinta IOSUD din care face parte scoala doctorala acreditata.

    (3) Diploma si titlul de doctor se acorda de catre IOSUD din care face parte scoala doctorala acreditata care a organizat sustinerea publica a tezei.

    ART. 47

    (1) Scoala doctorala poate fi lichidata prin decizie a CSUD, iar IOSUD este obligata sa informeze Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului despre procesul si rezultatul lichidarii.

    (2) Lichidarea scolii doctorale este posibila numai dupa ce toti studentii-doctoranzi din cadrul scolii respective si-au finalizat programul doctoral sau au fost exmatriculati din motive care nu au legatura cu lichidarea.

    ART. 48

    (1) Conducatorii de doctorat sunt evaluati o data la 5 ani.

    (2) Procedurile de evaluare sunt stabilite prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, la propunerea CNATDCU, si vizeaza in principal aspecte legate de calitatea rezultatelor stiintifice ale grupului condus de conducatorul de doctorat, cu preponderenta impactul si relevanta activitatii stiintifice a acestui grup la nivel international, respectiv national in cazul domeniilor cu specific romanesc. Rezultatele evaluarii sunt publice.

    ART. 49

    Scoala doctorala poate efectua evaluari interne periodice. In urma evaluarilor externe prevazute la art. 44 alin. (2) – (4) sau interne, scoala doctorala poate decide prelungirea sau incetarea contractului de munca al unui conducator de doctorat, potrivit regulamentului scolii doctorale.

    ART. 50

    (1) In cazul nerespectarii standardelor de calitate sau de etica profesionala in organizarea si desfasurarea studiilor universitare de doctorat, Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului poate lua masurile prevazute la art. 170 din Legea nr. 1/2011.

    (2) CNATDCU poate fi sesizat cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etica profesionala, inclusiv cu privire la existenta plagiatului, in cadrul unei teze de doctorat, indiferent de data sustinerii acesteia.

    (3) Consiliul National de Etica a Cercetarii Stiintifice, Dezvoltarii Tehnologice si Inovarii poate fi sesizat cu privire la incalcarea regulilor de buna conduita in cercetare-dezvoltare de catre personalul de cercetare-dezvoltare din cadrul IOSUD, potrivit prevederilor art. 323 din Legea nr. 1/2011.

 

    CAPITOLUL IV

    Finantarea studiilor universitare de doctorat

 

    ART. 51

    (1) Finantarea studiilor universitare de doctorat se face potrivit prevederilor art. 160 din Legea nr. 1/2011.

    (2) Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului stabileste, la intervale de 3 ani, lista domeniilor de studii doctorale pentru care se asigura finantarea din fonduri publice. Scolile doctorale pot finanta programe de studii universitare de doctorat si din proiecte de cercetare-dezvoltare finantate din alte surse, publice sau private.

    ART. 52

    (1) In vederea participarii la competitia nationala de granturi doctorale intre conducatorii de doctorat membri ai unor scoli doctorale, acestia vor trimite propuneri de proiecte care vor contine cel putin urmatoarele tipuri de informatii:

    a) curriculum vitae si lista lucrarilor stiintifice ale conducatorului de doctorat;

    b) informatii referitoare la numarul, stadiul si subiectele de cercetare ale doctoranzilor aflati in coordonarea conducatorului de doctorat la data depunerii proiectului;

    c) numarul de granturi doctorale solicitate;

    d) tema doctoratului pentru fiecare grant doctoral individual solicitat sau pentru un set de granturi doctorale solicitate, sub forma descrierii proiectului stiintific in care va fi implicat studentul-doctorand sau studentii-doctoranzi; proiectul stiintific poate fi parte a unui proiect de cercetare pe care conducatorul de doctorat il are in derulare.

    (2) In vederea participarii la competitia nationala de granturi doctorale intre scolile doctorale, acestea vor trimite propuneri de proiecte care vor contine obligatoriu si informatiile specificate la alin. (1) pentru fiecare conducator de doctorat al scolii doctorale pentru care se va acorda finantare in eventualitatea castigarii grantului.

    (3) In conditiile prelungirii programului de doctorat potrivit prevederilor art. 39 alin. (3), conducatorul de doctorat sau scoala doctorala poate propune prelungirea grantului doctoral. Metodologia de desfasurare a competitiilor de proiecte pentru granturi doctorale prevede instrumente de prelungire a grantului doctoral, prin competitie nationala.

    (4) In procesul de evaluare a aplicatiilor pentru granturi doctorale, CNCS utilizeaza criterii conforme cu bunele practici internationale si recurge la experti independenti, recunoscuti pe plan mondial in domeniul specific al propunerii de proiect. Pot fi utilizati si experti din strainatate, provenind din celelalte state membre ale Uniunii Europene sau din statele membre ale Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica. Proportia de experti din strainatate este stabilita de CNCS.

    (5) CNCS nu poate admite solicitarile de granturi doctorale care provin din institutii care nu respecta prevederile prezentului cod sau prevederile legale in vigoare la data depunerii solicitarii de granturi. In procesul de evaluare a aplicatiilor pentru granturi doctorale se va lua in considerare si incadrarea graduala, pana la inceputul anului universitar 2013 – 2014, pentru fiecare conducator de doctorat aplicant, in limitele art. 167 din Legea nr. 1/2011.

    (6) In cazul in care granturile doctorale se finanteaza in cadrul unui program al Planului national de cercetare-dezvoltare si inovare si bugetul fiecarui proiect este mai mic decat echivalentul in lei a 50.000 euro, prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (3) din Normele metodologice privind contractarea, finantarea, monitorizarea si evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare si a actiunilor cuprinse in Planul national de cercetare-dezvoltare si inovare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.265/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, ponderea expertilor din strainatate utilizati pentru evaluarea unui proiect este stabilita de catre CNCS.

    ART. 53

    Plata si drepturile studentului-doctorand se realizeaza conform art. 164 din Legea nr. 1/2011, fara a exclude alte forme de remunerare prevazute de dispozitiile legale in vigoare.

    ART. 54

    Persoanele care dispun de resursele financiare corespunzatoare, fie din surse proprii, fie din burse acordate de persoane fizice sau juridice, pot fi admise, la solicitarea lor, ca studenti-doctoranzi in regim cu taxa, in conditiile prezentului cod.

    ART. 55

    In cazul in care IOSUD este constituita dintr-un parteneriat, repartizarea intre parteneri a granturilor doctorale alocate unor scoli doctorale organizate prin contributia mai multor parteneri sau a altor finantari comune destinate programelor de studii universitare de doctorat se face potrivit contractului de parteneriat.

    ART. 56

    (1) IOSUD sau conducatorul de doctorat nu poate utiliza fondurile granturilor doctorale decat pentru activitatile aferente derularii programului de studii doctorale pentru pozitiile de studenti-doctoranzi pentru care au fost alocate fondurile.

    (2) Conducatorul de doctorat are obligatia de a prezenta studentului-doctorand, o data la 6 luni, modul in care au fost utilizate fondurile din grantul doctoral.

    (3) Este interzisa utilizarea fondurilor sau a unor parti ale acestora, alocate prin granturi doctorale, unei pozitii de student-doctorand, pentru sustinerea activitatilor unui student-doctorand de pe o alta pozitie.

 

    TITLUL III

    Continutul si finalizarea programelor de studii universitare de doctorat

 

    CAPITOLUL I

    Competentele asigurate de programele de studii universitare de doctorat

 

    ART. 57

    Programele de studii universitare de doctorat asigura formarea de competente profesionale (de continut, cognitive si de cercetare) in domenii de specialitate, precum si a unor competente transversale.

    ART. 58

    (1) In sensul prezentului cod sunt calificate drept competente profesionale urmatoarele competente specifice domeniului:

    a) cunostinte avansate in domeniu;

    b) capacitatea de identificare, formulare si solutionare a problemelor de cercetare;

    c) stapanirea metodelor si tehnicilor de cercetare avansata;

    d) cunostinte privind managementul proiectelor de cercetare;

    e) stapanirea procedeelor si solutiilor noi in cercetare;

    f) abilitati de documentare, elaborare si valorificare a lucrarilor stiintifice;

    g) abilitati lingvistice la nivel academic in limbi de circulatie internationala necesare documentarii si elaborarii de lucrari stiintifice;

    h) intelegerea si capacitatea de aplicare a principiilor si valorilor eticii cercetarii stiintifice in domeniul respectiv.

    (2) In sensul prezentului cod, sunt considerate drept competente transversale urmatoarele:

    a) competente de comunicare, scrisa si orala, in domeniul stiintei si culturii;

    b) competente lingvistice avansate in limbi de circulatie internationala;

    c) utilizarea tehnologiei informatiei si comunicarii;

    d) abilitati de interrelationare si de lucru in echipa;

    e) cunostinte de management al resurselor umane, materiale si financiare;

    f) calitati de conducere;

    g) cunostinte privind managementul carierei, precum si insusirea de tehnici privind cautarea unui loc de munca si de creare de locuri de munca pentru altii;

    h) cunostinte privind managementul riscului, crizei si al esecului;

    i) cunostinte privind utilizarea legislatiei in domeniul drepturilor de proprietate intelectuala;

    j) capacitati de antreprenoriat economic, tehnologic si social.

 

    CAPITOLUL II

    Programul de pregatire bazat pe studii universitare avansate si programul de cercetare stiintifica

 

    ART. 59

    (1) Scolile doctorale pot pune la dispozitia studentilor-doctoranzi un program de pregatire bazat pe studii universitare avansate alcatuit din activitati desfasurate in formatiuni institutionalizate de studiu, prin cursuri, seminare, laboratoare si altele asemenea.

    (2) Oportunitatea organizarii unui program de pregatire universitara avansata, precum si structura si continutul acestuia sunt la latitudinea scolii doctorale, potrivit regulamentului scolii doctorale.

    (3) Scoala doctorala este obligata sa asigure accesul liber si neingradit la programul de pregatire avansata tuturor studentilor-doctoranzi din cadrul scolii doctorale respective sau din cadrul altor scoli doctorale.

    ART. 60

    (1) Parcurgerea programului de pregatire bazat pe studii universitare avansate poate duce la acordarea unui numar de credite transferabile stabilit la nivelul scolii doctorale.

    (2) In cazul programelor de studii universitare de doctorat din domeniile sanatate si medicina veterinara, studiile avansate din cadrul scolii doctorale totalizeaza 60 de credite.

    (3) Programul de pregatire bazat pe studii universitare avansate nu trebuie sa afecteze in mod negativ timpul disponibil al studentului-doctorand pentru programul individual de cercetare stiintifica sau creatie artistica si trebuie sa fie relevant pentru subiectul de cercetare al lucrarii de doctorat.

    (4) Creditele obtinute intr-un program de master de cercetare sau parcurgerea unor stagii anterioare de doctorat si/ori a unor stagii de cercetare stiintifica, desfasurate in tara sau in strainatate, in universitati ori in unitati de cercetare-dezvoltare de prestigiu, pot fi recunoscute ca echivalente cu cele dintr-un program de pregatire bazat pe studii universitare avansate. Echivalarea este propusa de catre conducatorul de doctorat si se aproba de catre consiliul scolii doctorale.

    (5) Participarea unui anumit student-doctorand la programul de pregatire bazat pe studii universitare avansate si alegerea elementelor de studiu din cadrul acestui program care trebuie urmate de catre studentul-doctorand sunt stabilite exclusiv si independent de catre conducatorul de doctorat al acestuia. Ingradirea acestei optiuni a conducatorului de doctorat este interzisa.

    (6) Studentul-doctorand poate opta in mod independent pentru parcurgerea cursurilor din cadrul studiilor universitare avansate puse la dispozitie de scoala doctorala proprie sau de catre alte scoli doctorale. Ingradirea acestei optiuni proprii este interzisa.

    (7) Durata cumulata a programului de pregatire bazat pe studii universitare avansate nu poate depasi 3 luni, cu exceptia programelor de studii universitare de doctorat din domeniile sanatate si medicina veterinara.

    ART. 61

    (1) Programul de pregatire bazat pe studii universitare avansate este un instrument pentru imbogatirea cunostintelor studentului-doctorand si care ii serveste acestuia pentru derularea in bune conditii a programului de cercetare stiintifica si pentru dobandirea de competente avansate specifice ciclului de studii universitare de doctorat.

    (2) Eventualele evaluari aferente cursurilor, seminarelor sau laboratoarelor din cadrul programului de pregatire bazat pe studii universitare avansate au un rol exclusiv informativ, nu sunt obligatorii pentru studentii-doctoranzi si nu pot conditiona finantarea studentilor-doctoranzi ori parcursul acestora in cadrul programului de studii. Evaluarea in vederea acordarii titlului de doctor se face pe baza tezei de doctorat si a sustinerii publice a acesteia.

    (3) IOSUD, prin scolile doctorale, faciliteaza si garanteaza flexibilitatea curriculara a programelor de studii universitare de doctorat.

    ART. 62

    (1) In vederea asigurarii bazei necesare de cunostinte pentru desfasurarea studiilor universitare de doctorat, scolile doctorale pot organiza in cadrul lor programe de studii universitare de master de cercetare, exclusiv la forma de invatamant cu frecventa si orientate preponderent spre formarea competentelor de cercetare stiintifica.

    (2) Invatarea realizata in cadrul masterului de cercetare poate fi echivalata cu programul de pregatire bazat pe studii universitare avansate.

    (3) Programul de pregatire bazat pe studii universitare avansate poate fi realizat si prin participarea studentilor-doctoranzi la cursurile masterului de cercetare organizat de scoala doctorala daca nu au mai parcurs aceste cursuri, fara ca studentii-doctoranzi sa fie obligati sa sustina examenele de promovare din cadrul acestui ciclu.

    ART. 63

    (1) Programul de cercetare stiintifica presupune participarea studentului-doctorand in unul sau mai multe proiecte stiintifice stabilite de catre conducatorul de doctorat.

    (2) Responsabilitatea asupra structurii, continutului, desfasurarii si organizarii programului de cercetare stiintifica al studentului-doctorand revine conducatorului de doctorat.

    (3) Conducatorul de doctorat este direct responsabil pentru parcursul stiintific al studentului-doctorand, fiind obligat sa ia toate masurile necesare pentru a-i asigura acestuia conditiile, cunostintele si informatiile care sa maximizeze sansele finalizarii programului de doctorat.

    (4) Asigurarea resurselor necesare desfasurarii proiectelor de cercetare in care este implicat studentul-doctorand reprezinta si o obligatie specifica a IOSUD, a scolii doctorale si a conducatorului de doctorat.

    ART. 64

    Pentru asigurarea unui parcurs stiintific coerent, studentul-doctorand sustine, la solicitarea sa si cel putin o data la 12 luni, o prezentare a progresului programului sau de cercetare stiintifica in fata comisiei de indrumare si a conducatorului de doctorat, care au rolul de a ghida, a corecta si a sustine parcursul stiintific al studentului-doctorand.

 

    CAPITOLUL III

    Teza de doctorat si finalizarea studiilor universitare de doctorat

 

    ART. 65

    (1) Teza de doctorat se elaboreaza conform cerintelor stabilite prin regulamentul scolii doctorale.

    (2) Scoala doctorala poate stabili formatul-tip al tezei de doctorat, care poate include elemente de structura si de formatare grafica, studentul-doctorand avand obligatia respectarii respectivului format-tip.

    (3) Continutul tezei de doctorat este stabilit de studentul-doctorand prin consultare cu conducatorul de doctorat si va respecta structura-cadru si limitarile impuse de regulamentul scolii doctorale.

    (4) Titlul tezei de doctorat poate fi modificat la libera alegere a studentului-doctorand pana in momentul finalizarii acesteia in vederea sustinerii publice.

    (5) Teza de doctorat este o lucrare originala, fiind obligatorie mentionarea sursei pentru orice material preluat.

    (6) Studentul-doctorand este autorul tezei de doctorat si isi asuma corectitudinea datelor si informatiilor prezentate in teza, precum si a opiniilor si demonstratiilor exprimate in teza.

    (7) Conducatorul de doctorat raspunde impreuna cu autorul tezei de respectarea standardelor de calitate sau de etica profesionala, inclusiv de asigurarea originalitatii continutului, potrivit prevederilor art. 170 din Legea nr. 1/2011.

    ART. 66

    (1) Tezele de doctorat impreuna cu anexele acestora sunt documente publice si se redacteaza si in format digital. In domeniul artelor, tezele de doctorat pot fi insotite de inregistrarea pe suport digital a creatiei artistice originale. Teza de doctorat si anexele sale se publica pe un site administrat de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, cu respectarea legislatiei in vigoare in domeniul drepturilor de autor.

    (2) Protectia drepturilor de proprietate intelectuala asupra tezei de doctorat se asigura in conformitate cu prevederile legii.

    (3) Valorificarea dreptului de autor si/sau a drepturilor de proprietate industriala asupra produsului sau creatiei originale realizate in cadrul programului de studii universitare de doctorat se realizeaza in conformitate cu prevederile legislatiei in domeniu.

    ART. 67

    (1) Studiile universitare de doctorat se finalizeaza prin sustinerea in sedinta publica a tezei de doctorat in fata comisiei de sustinere publica a tezei de doctorat, denumita in continuare comisie de doctorat.

    (2) Sustinerea publica poate avea loc numai dupa ce conducatorul de doctorat si comisia de indrumare si-au dat acordul.

    (3) In urma identificarii unor incalcari ale bunei conduite in cercetare-dezvoltare, inclusiv plagierea rezultatelor sau publicatiilor altor autori, confectionarea de rezultate ori inlocuirea rezultatelor cu date fictive, in cadrul evaluarii tezei de catre conducatorul de doctorat sau comisia de indrumare, acordul de sustinere publica nu se obtine.

    (4) Comisia de doctorat este propusa de conducatorul de doctorat si aprobata de consiliul scolii doctorale. Comisia de doctorat este alcatuita din cel putin 5 membri: presedintele, ca reprezentant al IOSUD, conducatorul de doctorat si cel putin 3 referenti oficiali, din tara sau din strainatate, specialisti in domeniul in care a fost elaborata teza de doctorat si din care cel putin 2 isi desfasoara activitatea in afara IOSUD respective. Membrii comisiei de doctorat au titlul de doctor si au cel putin functia didactica de conferentiar universitar sau de cercetator stiintific gradul II ori au calitatea de conducator de doctorat, in tara sau in strainatate.

    (5) Atat IOSUD, cat si scoala doctorala pot impune standarde minimale de performanta stiintifica pe care membrii comisiei de doctorat trebuie sa le satisfaca pentru a putea face parte din comisia respectiva.

    (6) Sustinerea tezei de doctorat poate avea loc numai dupa evaluarea sa de catre toti membrii comisiei de doctorat si in prezenta a cel putin 4 dintre acestia, cu participarea obligatorie a presedintelui comisiei si a conducatorului de doctorat.

    (7) Sustinerea publica include obligatoriu o sesiune de intrebari din partea membrilor comisiei de doctorat si a publicului, conform art. 168 alin. (3) din Legea nr. 1/2011.

    (8) Este interzisa oferirea de catre studentul-doctorand a unor cadouri sau altor asemenea foloase necuvenite membrilor comisiei de doctorat ori solicitarea ca studentul-doctorand sa contribuie la decontarea unor cheltuieli aferente deplasarii unor membri ai comisiei de doctorat sau organizarii sustinerii publice a tezei de doctorat.

    ART. 68

    (1) Pe baza sustinerii publice a tezei de doctorat si a rapoartelor referentilor oficiali, comisia de doctorat evalueaza si delibereaza asupra calificativului pe care urmeaza sa il atribuie tezei de doctorat. Calificativele care pot fi atribuite sunt: “Excelent”, “Foarte bine”, “Bine”, “Satisfacator” si “Nesatisfacator”.

    (2) In cazul in care un membru al comisiei de doctorat identifica in cadrul evaluarii tezei, atat anterior sustinerii publice, cat si in cadrul acesteia, abateri grave de la buna conduita in cercetarea stiintifica si activitatea universitara, inclusiv plagierea rezultatelor sau publicatiilor altor autori, confectionarea de rezultate ori inlocuirea rezultatelor cu date fictive, membrul comisiei de doctorat este obligat sa ia urmatoarele masuri:

    a) sa sesizeze comisia de etica a institutiei de invatamant superior in care este inmatriculat studentul-doctorand si comisia de etica a institutiei in care este angajat conducatorul de doctorat pentru analiza si solutionarea cazului, inclusiv prin exmatricularea studentului-doctorand, potrivit art. 306 – 310 si 318 – 322 din Legea nr. 1/2011 si prevederilor Legii nr. 206/2004 privind buna conduita in cercetarea stiintifica, dezvoltarea tehnologica si inovare, cu modificarile si completarile ulterioare;

    b) sa notifice abaterile tuturor membrilor comisiei de doctorat si sa propuna acordarea calificativului “Nesatisfacator”.

    (3) Daca studentul-doctorand a indeplinit toate cerintele prevazute in programul de cercetare stiintifica si aprecierile asupra tezei de doctorat permit atribuirea calificativului “Excelent”, “Foarte bine”, “Bine” sau “Satisfacator”, comisia de doctorat propune acordarea titlului de doctor. Propunerea se inainteaza CNATDCU, spre validare. CNATDCU, in urma evaluarii dosarului, propune ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului acordarea sau neacordarea titlului de doctor.

    (4) In cazul atribuirii calificativului “Nesatisfacator”, comisia de doctorat precizeaza elementele de continut care urmeaza sa fie refacute sau completate in teza de doctorat si solicita o noua sustinere publica a tezei. A doua sustinere publica a tezei are loc in fata aceleiasi comisii de doctorat ca si in cazul primei sustineri. In cazul in care si la a doua sustinere publica se obtine calificativul “Nesatisfacator”, titlul de doctor nu se acorda, iar studentul-doctorand este exmatriculat.

    (5) In cazul in care CNATDCU invalideaza argumentat teza de doctorat, IOSUD primeste din partea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului o motivatie scrisa de invalidare, redactata in baza observatiilor CNATDCU. Lucrarea de doctorat poate fi retransmisa CNATDCU in termen de un an de la data primei invalidari. Daca lucrarea de doctorat se invalideaza si a doua oara, titlul de doctor nu va fi acordat, iar studentul-doctorand va fi exmatriculat.

    ART. 69

    (1) Titlul de doctor se atribuie prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, dupa validarea tezei de doctorat de catre CNATDCU.

    (2) In cazul constatarii nerespectarii standardelor de calitate sau de etica profesionala, inclusiv in cazul constatarii plagiatului, pe baza unor rapoarte intocmite de catre CNATDCU, de CNCS sau de Consiliul National de Etica a Cercetarii Stiintifice, Dezvoltarii Tehnologice si Inovarii, ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului poate revoca, prin ordin, acordarea titlului de doctor.

    ART. 70

    (1) Diploma conferita dupa promovarea unui program de studii universitare de doctorat se numeste diploma de doctor. In diploma care certifica obtinerea si detinerea titlului de doctor se mentioneaza, in mod expres, domeniul disciplinar sau interdisciplinar al doctoratului pentru doctoratul stiintific; in cea care certifica obtinerea si detinerea titlului de doctor intr-un domeniu profesional se mentioneaza, in mod expres, domeniul profesional al doctoratului.

    (2) In urma finalizarii studiilor universitare de doctorat stiintific se confera de catre IOSUD diploma si titlul de doctor in stiinte, corespunzandu-i acronimul Dr.

    (3) In urma finalizarii studiilor universitare de doctorat profesional se confera de catre IOSUD diploma si titlul de doctor intr-un domeniu profesional, corespunzandu-i acronimul Dr. P.

    (4) Pe diploma de doctor se va inscrie calificativul obtinut de studentul-doctorand, respectiv “Excelent”, “Foarte bine”, “Bine” sau “Satisfacator”. De asemenea, pe diploma de doctor se va inscrie si o mentiune in limba latina, dupa cum urmeaza:

    a) pentru calificativul “Excelent” se inscrie mentiunea “Summa cum laude”;

    b) pentru calificativul “Foarte bine” se inscrie mentiunea “Magna cum laude”;

    c) pentru calificativul “Bine” se inscrie mentiunea “Cum laude”.

 

    TITLUL IV

    Drepturi si obligatii ale studentului-doctorand si ale conducatorului de doctorat

 

    ART. 71

    (1) Pe parcursul derularii programului de studii universitare de doctorat, studentul-doctorand are dreptul:

    a) sa beneficieze de sprijinul, indrumarea si coordonarea conducatorului de doctorat, precum si a comisiei de indrumare;

    b) sa participe la seminarele sau reuniunile de lucru ale personalului de cercetare-dezvoltare din cadrul IOSUD atunci cand sunt in discutie teme relevante pentru studiile universitare de doctorat;

    c) sa fie reprezentat in forurile decizionale ale scolii doctorale, potrivit prevederilor prezentului cod;

    d) sa beneficieze de logistica, centrele de documentare, bibliotecile si echipamentele scolii doctorale si ale IOSUD pentru elaborarea proiectelor de cercetare si a tezei de doctorat;

    e) sa se inscrie la cursurile si seminarele organizate de alte scoli doctorale;

    f) sa lucreze impreuna cu echipe de cercetatori din cadrul IOSUD sau din cadrul unor unitati de cercetare-dezvoltare care au incheiat acorduri sau parteneriate institutionale cu IOSUD;

    g) sa beneficieze de mobilitati nationale sau internationale;

    h) sa beneficieze de sprijin institutional pentru a participa la conferinte sau congrese stiintifice, ateliere de lucru, scoli de vara ori iarna si seminare nationale si internationale in domeniul de specializare in care si-a ales teza de doctorat;

    i) sa participe la sesiunile de comunicari stiintifice organizate de scoala doctorala sau/si de IOSUD;

    j) sa fie informat cu privire la curriculumul studiilor universitare de doctorat din cadrul scolii doctorale.

    (2) Studentul-doctorand are urmatoarele obligatii:

    a) sa respecte orarul stabilit impreuna cu conducatorul de doctorat si sa isi indeplineasca obligatiile de sustinere a lucrarilor si de prezentare a rezultatelor cercetarii;

    b) sa prezinte rapoarte de activitate conducatorului de doctorat si comisiei de indrumare ori de cate ori i se solicita;

    c) sa fie in legatura permanenta cu conducatorul de doctorat;

    d) sa respecte disciplina institutionala.

    ART. 72

    (1) Drepturile si obligatiile conducatorului de doctorat decurg din Legea nr. 1/2011, din regulamentul institutional de organizare si desfasurare a studiilor universitare de doctorat propriu fiecarei IOSUD, din regulamentul scolii doctorale, precum si din contractul sau de munca.

    (2) Drepturile conducatorului de doctorat includ, printre altele:

    a) dreptul de a participa la competitii pentru granturi doctorale;

    b) dreptul de a indruma si evalua activitatea studentului-doctorand in cadrul programului de studii universitare de doctorat, conform autonomiei profesionale si universitare, urmarind exigentele programului de studii universitare de doctorat si respectand interesele profesionale ale studentului-doctorand;

    c) dreptul de a propune comisia de doctorat;

    d) dreptul la o evaluare interna si externa impartiala, conforma cu metodologia specifica a procesului de evaluare;

    e) dreptul de a cunoaste metodologia in raport cu care este evaluat, atat in evaluarea interna, cat si in evaluarea externa;

    f) dreptul de a cunoaste rezultatele evaluarii interne si externe a propriei activitati;

    g) dreptul de a refuza indrumarea unui student-doctorand in conditiile in care este pus fara voia sa intr-un conflict de interese;

    h) dreptul de a solicita consiliului scolii doctorale intreruperea relatiei de indrumare cu un student-doctorand;

    i) dreptul de a selecta candidatul la doctorat pentru o pozitie vacanta aflata sub indrumarea sa si de a propune inmatricularea studentului-doctorand;

    j) dreptul de a solicita scolii doctorale organizarea unui concurs de admitere pentru fiecare pozitie de student-doctorand vacanta aflata sub indrumarea sa;

    k) dreptul de a decide elementele de studiu din cadrul programului de pregatire bazat pe studii universitare avansate la care studentul-doctorand trebuie sa participe, cu respectarea prevederilor prezentului cod.

    (3) Conducatorul de doctorat are urmatoarele obligatii:

    a) sa asigure indrumarea stiintifica, profesionala si deontologica a fiecarui student-doctorand;

    b) sa propuna temele de cercetare;

    c) sa asigure conditiile si sa stimuleze progresul studentilor-doctoranzi in cercetarea pe care o realizeaza;

    d) sa efectueze monitorizarea si evaluarea obiectiva si riguroasa a fiecarui student-doctorand;

    e) sa sprijine mobilitatea studentilor-doctoranzi;

    f) sa evite aparitia conflictelor de interese in indrumarea studentilor-doctoranzi.

 

    TITLUL V

    Dispozitii tranzitorii si finale

 

    ART. 73

    Institutiile care au dreptul de a organiza studii universitare de doctorat la data intrarii in vigoare a prezentului cod:

    a) demareaza procedurile de infiintare si/sau acreditare a scolilor doctorale proprii in termen de maximum 15 zile de la intrarea in vigoare a prezentului cod;

    b) se reorganizeaza conform prevederilor prezentului cod si finalizeaza aceasta reorganizare in termen de maximum 12 luni de la intrarea in vigoare a prezentului cod.

    ART. 74

    (1) Institutiile care nu au devenit IOSUD in urma acreditarii scolilor doctorale, respectiv scolile doctorale care nu au dobandit acreditarea conform prevederilor prezentului cod in termen de 12 luni de la intrarea in vigoare a acestuia isi pierd dreptul de a organiza studii universitare de doctorat si nu pot inmatricula noi studenti-doctoranzi.

    (2) Studentii-doctoranzi aflati in derularea programului de doctorat in cadrul unei institutii care si-a pierdut dreptul de a organiza studii universitare de doctorat isi continua studiile conform contractului si programului de studii pana la finalizarea acestora si li se aplica prevederile art. 46. Institutia este obligata sa asigure conditiile pentru finalizarea studiilor.

    ART. 75

    Persoanelor care au dobandit dreptul de a conduce doctorate fara indicarea domeniului in care au obtinut acest drept li se va stabili domeniul in care au dreptul de a conduce doctorate prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, la propunerea CNATDCU.

    ART. 76

    (1) In cazurile in care un conducator de doctorat indruma simultan mai mult de 8 studenti-doctoranzi care au inceput programul de studii universitare de doctorat inaintea intrarii in vigoare a Legii nr. 1/2011, acesti studenti-doctoranzi isi pot continua studiile cu acelasi conducator de doctorat pana la finalizarea acestora.

    (2) Studentii-doctoranzi care au inceput programul de studii universitare de doctorat inaintea intrarii in vigoare a Legii nr. 1/2011 la o alta forma de invatamant decat cea cu frecventa isi pot continua studiile in cadrul acestei forme de invatamant pana la finalizarea acestora.

    (3) In cazul studentilor-doctoranzi ale caror teze de doctorat au fost supuse analizei preliminare in cadrul catedrei de specialitate sau al colectivului de cercetare pana la data de 1 octombrie 2011, se aplica in continuare dispozitiile art. 28 si urmatoarele din Hotararea Guvernului nr. 567/2005 privind organizarea si desfasurarea studiilor universitare de doctorat, cu modificarile ulterioare.

    (4) In cazul studentilor-doctoranzi ale caror teze de doctorat nu au fost supuse analizei preliminare in cadrul catedrei de specialitate sau al colectivului de cercetare pana la data de 1 octombrie 2011, se aplica dispozitiile prezentului cod, inclusiv prevederile referitoare la desemnarea comisiei de indrumare, tinandu-se seama de stadiul procedural in care se afla, respectiv program de pregatire universitara avansata sau program de cercetare stiintifica. Daca pana la finalizarea tezei de doctorat nu a fost desemnata comisia de indrumare, sustinerea publica poate avea loc doar pe baza acordului conducatorului de doctorat.

    ART. 77

    Atingerea numarului maxim de 8 doctoranzi, conform art. 167 din Legea nr. 1/2011, pentru un conducator de doctorat care la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari are in coordonare mai mult de 8 studenti doctoranzi, se realizeaza gradual, prin finalizarea programului de studii universitare de doctorat a studentilor-doctoranzi aflati sub coordonarea conducatorilor de doctorat conform legislatiei in vigoare. IOSUD are obligatia de a raporta cu precizie planificarea derularii si sustinerii doctoratelor, in vederea respectarii prevederilor art. 167 din Legea nr. 1/2011. Studentii-doctoranzi aflati in perioada de intrerupere sau suspendare a studiilor nu se contabilizeaza pentru perioadele de intrerupere respective. Conducerile universitatilor si ale scolilor doctorale sunt obligate sa ia masurile necesare pentru respectarea acestor prevederi legale. Numarul de doctoranzi raportat la numarul de conducatori de doctorat reprezinta criteriu de evaluare a calitatii IOSUD si a scolii doctorale.

    ART. 78

    (1) Scolile doctorale din IOSUD care nu mai obtin acreditarea finalizeaza programul de studii universitare de doctorat a studentilor-doctoranzi conform legislatiei in vigoare. Institutia este obligata sa asigure conditiile pentru finalizarea studiilor. Dupa pierderea acreditarii, scolile doctorale nu mai pot inmatricula noi studenti.

    (2) Cadrul didactic cu drept de a conduce doctorate poate sa participe la consortii sau la parteneriate in cadrul unei alte IOSUD.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close