Modificarea si completarea Regulamentului privind transferul si detasarea judecatorilor si procurorilor, delegarea judecatorilor, numirea judecatorilor si procurorilor in alte functii de conducere, precum si numirea judecatorilor in functia de procuror si a procurorilor in functia de judecator

In M. Of. nr. 550 din 3 august 2011 a fost publicata Hotararea Consiliului Superior al Magistraturi nr. 470/2011 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind transferul si detasarea judecatorilor si procurorilor, delegarea judecatorilor, numirea judecatorilor si procurorilor in alte functii de conducere, precum si numirea judecatorilor in functia de procuror si a procurorilor in functia de judecator, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 193/2006.

Din cuprins:

    ART. I

    Regulamentul privind transferul si detasarea judecatorilor si procurorilor, delegarea judecatorilor, numirea judecatorilor si procurorilor in alte functii de conducere, precum si numirea judecatorilor in functia de procuror si a procurorilor in functia de judecator, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 193/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 329 din 12 aprilie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

    1. La articolul 2, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    “ART. 2

    (1) Lista posturilor vacante de executie de la toate instantele si parchetele se publica pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii in prima zi lucratoare a fiecarei luni, in scopul informarii judecatorilor si procurorilor care intentioneaza sa formuleze cereri de transfer. Posturile vacante de conducere nu se ocupa prin transfer, ci potrivit procedurilor speciale stabilite prin lege si regulament.

    (2) Cererile de transfer se analizeaza, o data la doua luni, de catre sectia corespunzatoare a Consiliului Superior al Magistraturii, cu exceptia cererilor de transfer care vizeaza instantele si parchetele cu un grad de ocupare a posturilor de judecator si procuror de cel mult 50%.”

    2. La articolul 2, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (2^1) si (2^2), cu urmatorul cuprins:

    “(2^1) Cererile de transfer se depun la Consiliul Superior al Magistraturii cel mai tarziu in termen de 5 zile de la data actualizarii listei posturilor vacante efectuate in prima zi lucratoare a celei de a doua luni prevazute in alineatul precedent. Cererea de transfer va contine informatii privind specializarea judecatorului si disponibilitatea asumata a acestuia de a activa la instanta la care solicita transferul, in oricare din sectiile/completele la care cerintele acestei instante o impun.

    (2^2) Termenul prevazut la alin. (2^1) se calculeaza potrivit dispozitiilor art. 101 din Codul de procedura civila.”

    3. La articolul 2, alineatele (3), (5) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    “(3) La expirarea termenului prevazut la alin. (2^1), Consiliul Superior al Magistraturii solicita punctul de vedere al curtilor de apel si al parchetelor de pe langa curtile de apel de la care, respectiv la care se solicita transferul.

    ………………………………………………………………..

    (5) Directia resurse umane si organizare din cadrul aparatului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii intocmeste, in termen util de la expirarea termenului prevazut la alin. (4), un referat in care prezinta datele relevante privind cariera de judecator sau procuror a solicitantului, motivele pe care se intemeiaza cererea, situatia posturilor ocupate, a posturilor vacante si a posturilor temporar vacante la instanta ori la parchetul de la care se solicita transferul, precum si la instanta sau parchetul la care se solicita transferul, numarul cererilor de transfer formulate anterior si motivele respingerii acestora, precum si data inregistrarii primei cereri de transfer. Referatul va cuprinde, obligatoriu, datele statistice din anul precedent privind volumul de activitate si incarcatura efectiva pe judecator ori procuror, inclusiv incarcatura pe schema, la instantele, respectiv parchetele implicate in procedura de transfer, raportate la media pe tara.

    (6) Toate cererile de transfer formulate pentru un anumit post vacant, depuse la Consiliul Superior al Magistraturii in termenul prevazut la alin. (2^1), se analizeaza si se solutioneaza pana la sfarsitul celei de a doua luni prevazute la alineatul (2) de sectia corespunzatoare a Consiliului Superior al Magistraturii, in aceeasi sedinta, in baza criteriilor prevazute la art. 3.”

    4. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 3

    La solutionarea cererilor de transfer ale judecatorilor si procurorilor la alte instante sau parchete vor fi avute in vedere urmatoarele criterii:

    – volumul de activitate al instantei sau parchetului de la care se solicita transferul si la care se solicita transferul, numarul posturilor vacante si al posturilor temporar vacante la instantele ori parchetele implicate si dificultatile de ocupare a acestora;

    – vechimea efectiva in functia de judecator sau procuror;

    – vechimea la instanta sau parchetul de la care se solicita transferul;

    – vechimea in gradul aferent instantei, respectiv parchetului la care se solicita transferul;

    – specializarea judecatorului/procurorului, specializarile complementare, vechimea in cadrul sectiei/completului corespunzator specializarii, precum si disponibilitatea de a activa in alte sectii/complete decat cele corespunzatoare specializarii ale instantei/parchetului la care solicita transferul, in raport cu cerintele acesteia;

    – domiciliul solicitantului;

    – locul de munca al sotului sau sotiei;

    – distanta dintre domiciliul si sediul instantei sau parchetului la care functioneaza judecatorul ori procurorul si posibilitatile reale de naveta, inclusiv timpul afectat acesteia;

    – starea de sanatate si situatia familiala.”

    5. La articolul 4, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:

    “(1^1) Cererea de transfer insotita de acordul scris al institutiei la care se solicita transferul se depune la Consiliul Superior al Magistraturii.”

    6. La articolul 4, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:

    “(4) Transferul produce efecte de la data publicarii decretului de eliberare din functie a judecatorului sau procurorului.”

    ART. II

    Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close