Regulamentul de organizare si functionare al DLAF

In M. Of. nr. 553 din 4 august 2011 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 738/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Departamentului pentru lupta antifrauda – DLAF.

Din cuprins:

    ARTICOL UNIC

    Se aproba Regulamentul de organizare si functionare al Departamentului pentru lupta antifrauda – DLAF, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

    ANEXA 1

 

                                REGULAMENT

de organizare si functionare al Departamentului pentru lupta antifrauda – DLAF

 

    CAPITOLUL I

    Dispozitii generale

 

    ART. 1

    (1) Departamentul pentru lupta antifrauda – DLAF, denumit in continuare Departamentul, este organizat si functioneaza ca structura cu personalitate juridica in cadrul aparatului de lucru al Guvernului si in coordonarea primului-ministru, in baza Legii nr. 61/2011 privind organizarea si functionarea Departamentului pentru lupta antifrauda – DLAF, denumita in continuare Legea.

    (2) Departamentul actioneaza pe baza de autonomie functionala si decizionala, independent de alte autoritati si institutii publice.

    (3) Departamentul este finantat de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

    (4) Sediul Departamentului este in municipiul Bucuresti.

    (5) Modelul si caracteristicile siglei Departamentului sunt prevazute in anexa nr. 1.

    ART. 2

    (1) In conformitate cu prevederile art. 325 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, Departamentul asigura protectia intereselor financiare ale Uniunii Europene in Romania, astfel:

    a) Departamentul coordoneaza, la nivel national, adoptarea de masuri legislative, administrative si operationale pentru combaterea fraudei si a oricarei activitati ilegale care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene. Aceste masuri trebuie sa fie similare celor adoptate pentru combaterea fraudei care aduce atingere intereselor financiare nationale;

    b) Departamentul coopereaza cu autoritatile statelor membre, cu institutiile europene sau cu alte entitati financiare europene, in scopul protejarii intereselor financiare ale Uniunii Europene;

    c) Departamentul elaboreaza, in cooperare cu alte institutii nationale, si transmite contributia Romaniei la raportul anual al Comisiei Europene privind masurile adoptate pentru punerea in aplicare a prevederilor art. 325 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene.

    (2) Departamentul coopereaza, in calitate de institutie nationala de contact si de coordonator al luptei antifrauda, cu Oficiul European de Lupta Antifrauda – OLAF, denumit in continuare OLAF.

    (3) Departamentul poate incheia instrumente legale de cooperare administrativa cu autoritatile si institutiile relevante nationale, europene sau internationale, cu respectarea legii.

 

    CAPITOLUL II

    Conducerea si structurile Departamentului

 

    ART. 3

    (1) Seful Departamentului are urmatoarele atributii:

    a) reprezinta Departamentul in raporturile cu autoritati sau institutii publice, cu persoane fizice ori juridice nationale, europene sau internationale, precum si cu orice alta entitate;

    b) exercita functia de conducere a activitatii Departamentului, luand masuri pentru buna organizare si functionare a acestuia, conform cerintelor legale;

    c) exercita atributiile legale ale ordonatorului tertiar de credite;

    d) poate delega puteri de reprezentare sau executive altor persoane din Departament, inclusiv pentru perioada absentei sale;

    e) emite imputernicire de control, aproba declansarea actiunilor de control si aproba notele de control ale Departamentului;

    f) participa la sedintele Guvernului si ale consiliilor sau grupurilor interministeriale, atunci cand ordinea de zi priveste protectia intereselor financiare ale Uniunii Europene in Romania;

    g) negociaza si incheie conventii, protocoale, acorduri de cooperare administrativa sau alte asemenea instrumente legale in domeniul sau de activitate;

    h) aproba procedurile operationale si editarea unor publicatii de specialitate ale Departamentului;

    i) emite ordine pentru constituirea, modificarea sau incetarea raporturilor de serviciu ori de munca ale personalului Departamentului;

    j) aplica, prin ordin, sanctiuni disciplinare personalului Departamentului;

    k) aproba propunerile de programare a concediilor si cererile de concediu ale personalului Departamentului;

    l) aproba deplasarile, in tara sau in afara tarii, ale personalului Departamentului;

    m) dispune organizarea, in conditiile legii, a concursului pentru ocuparea posturilor vacante ale Departamentului;

    n) ia masuri pentru respectarea dispozitiilor legale privind perfectionarea profesionala si promovarea personalului Departamentului;

    o) indeplineste orice alte atributii specifice ce decurg din Lege sau din alte acte normative incidente.

    (2) Evidenta ordinelor si instructiunilor emise de seful Departamentului se tine intr-un registru special.

    (3) In vederea aprobarii declansarii unei actiuni de control, seful Departamentului tine seama de necesitatea utilizarii eficiente a resurselor Departamentului si a proportionalitatii mijloacelor folosite.

    ART. 4

    (1) Pentru realizarea functiilor sale si indeplinirea atributiilor legale, Departamentul dispune de un aparat administrativ propriu.

    (2) Numarul maxim de posturi al Departamentului este de 131, inclusiv demnitarul si cabinetul acestuia, cu incadrarea in numarul maxim de posturi aprobat pentru aparatul de lucru al Guvernului. Structura organizatorica a Departamentului este prevazuta in anexa nr. 2.

    (3) Prin ordin al sefului Departamentului pot fi infiintate si organizate grupuri de lucru temporare sau compartimente, in vederea realizarii unor activitati din domeniul de competenta al Departamentului.

    (4) Atributiile, sarcinile si raspunderile individuale ale personalului sunt stabilite prin fisa postului, aprobata de seful Departamentului.

    ART. 5

    (1) Cabinetul demnitarului se infiinteaza si se organizeaza potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administratia publica centrala, aprobata cu modificari prin Legea nr. 760/2001, cu modificarile ulterioare.

    (2) Cabinetul demnitarului are urmatoarele atributii:

    a) acorda sprijin sefului Departamentului in indeplinirea atributiilor sale;

    b) gestioneaza agenda de lucru a sefului Departamentului si asigura existenta documentelor necesare pentru intalnirile la care participa acesta;

    c) pastreaza si tine evidenta ordinelor si instructiunilor emise de catre seful Departamentului;

    d) tine evidenta si gestioneaza stampilele conducerii, conform legii;

    e) indeplineste orice alte atributii dispuse de seful Departamentului.

    ART. 6

    Compartimentul audit public intern desfasoara activitatea de audit intern a Departamentului, potrivit legislatiei specifice, si sprijina seful Departamentului in vederea mentinerii unui sistem adecvat de control intern, prin evaluarea permanenta a eficacitatii si eficientei acestuia.

    ART. 7

    Serviciul relatii mass-media, protocol si registratura are urmatoarele atributii:

    a) asigura eficientizarea procesului de comunicare cu institutiile implicate in protectia intereselor financiare ale Uniunii Europene in Romania;

    b) asigura reprezentarea Departamentului in cadrul Retelei Comunicatorilor Antifrauda a OLAF – OAFCN;

    c) dezvolta si coordoneaza reteaua nationala a comunicatorilor antifrauda;

    d) indeplineste atributiile specifice, prevazute de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare, si de Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 123/2002;

    e) monitorizeaza fluxul de stiri si disemineaza informatiile de interes pentru Departament;

    f) colaboreaza cu structura similara a Guvernului;

    g) pregateste raspunsurile pentru interviurile solicitate de mass-media pe teme specifice activitatii Departamentului;

    h) asigura indeplinirea obligatiilor Departamentului privind transparenta decizionala, in colaborare cu Directia afaceri juridice;

    i) initiaza si coordoneaza, in colaborare cu Serviciul programe si pregatire profesionala, campanii de informare a opiniei publice, in vederea prevenirii activitatilor ilegale ce aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene in Romania;

    j) elaboreaza strategia de identitate vizuala a Departamentului;

    k) realizeaza si actualizeaza permanent interfata electronica a Departamentului, in colaborare cu Directia managementul informatiilor;

    l) organizeaza activitatile de protocol ale Departamentului, in colaborare cu celelalte structuri responsabile, dupa caz;

    m) organizeaza activitatea de registratura a Departamentului si monitorizeaza respectarea procedurilor privind circuitul documentelor;

    n) indeplineste orice alte atributii dispuse de seful Departamentului.

    ART. 8

    Directia managementul resurselor umane indeplineste urmatoarele atributii:

    a) gestioneaza si tine evidenta resurselor umane ale Departamentului;

    b) intocmeste, verifica, actualizeaza si supune aprobarii sefului Departamentului statele de functii si de personal, in conformitate cu structura organizatorica a Departamentului si in limita prevederilor bugetare;

    c) intocmeste actele specifice privind raporturile de serviciu sau de munca ale personalului Departamentului;

    d) coordoneaza si monitorizeaza procesul de evaluare a performantelor profesionale ale personalului, conform prevederilor legale;

    e) intocmeste si gestioneaza dosarele profesionale si personale, precum si fisele de post pentru personalul Departamentului, conform prevederilor legale;

    f) intocmeste si gestioneaza planul de formare profesionala a personalului Departamentului, conform cerintelor legale, cu prealabila consultare a Serviciului programe si pregatire profesionala;

    g) asigura instruirea, testarea si perfectionarea profesionala periodica a persoanelor cu atributii in domeniul securitatii si sanatatii in munca si elaboreaza, in colaborare cu acestea, normativele de acordare a echipamentelor de protectie, de lucru si a materialelor igienico-sanitare;

    h) centralizeaza si transmite Directiei economice si administrative documentele privind datele necesare calcularii drepturilor salariale, primite de la structurile Departamentului;

    i) intocmeste planificarea concediilor de odihna si tine evidenta tuturor aspectelor ce privesc timpul de munca si de odihna;

    j) elaboreaza si actualizeaza baza de date privind evidenta functionarilor publici din cadrul Departamentului;

    k) colaboreaza cu Agentia Nationala a Functionarilor Publici pentru aplicarea corespunzatoare a reglementarilor incidente;

    l) intocmeste situatii statistice privind activitatea de resurse umane, solicitate de diverse institutii sau autoritati publice;

    m) gestioneaza organizarea concursurilor si examenelor pentru ocuparea posturilor vacante ale Departamentului, conform procedurilor legale;

    n) gestioneaza Registrul general de evidenta al salariatilor, potrivit legii;

    o) intocmeste actele necesare formalitatilor de pensionare pentru personalul Departamentului;

    p) avizeaza, elibereaza si tine evidenta legitimatiilor de serviciu;

    q) elaboreaza si asigura, prin consilierul etic, respectarea Codului de conduita etica si profesionala a personalului Departamentului;

    r) fundamenteaza propunerile de buget cu privire la cheltuielile de personal;

    s) indeplineste obligatiile ce revin Departamentului privind declaratiile de avere si de interese;

    s) indeplineste orice alte atributii dispuse de seful Departamentului.

    ART. 9

    (1) In domeniul financiar si contabil, Directia economica si administrativa indeplineste urmatoarele atributii:

    a) elaboreaza proiectul de buget al Departamentului;

    b) intocmeste situatiile financiare anuale si trimestriale prevazute de lege;

    c) gestioneaza fondurile din bugetul institutiei, inclusiv fondurile reprezentand partea de cofinantare a proiectelor cu finantare externa, potrivit legii;

    d) asigura, in colaborare cu compartimentul responsabil, organizarea deplasarilor in tara si in strainatate ale personalului Departamentului si ia masuri pentru buna desfasurare a acestora;

    e) intocmeste, pentru deplasarile in tara si in strainatate, formele de plata si verifica deconturile prezentate;

    f) urmareste utilizarea eficienta a resurselor financiare, cu respectarea dispozitiilor legale, si prezinta conducerii Departamentului situatia privind executia bugetara;

    g) formuleaza propuneri de rectificare, daca este cazul, a bugetului Departamentului;

    h) organizeaza si asigura gestionarea mijloacelor banesti si a altor valori;

    i) organizeaza si conduce contabilitatea financiara a institutiei, cu respectarea legii;

    j) organizeaza si conduce contabilitatea de gestiune proprie in functie de specificul si necesitatile proprii, avand ca obiect angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor, stabilirea rezultatelor, intocmirea bugetului la nivelul aparatului propriu, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale;

    k) organizeaza si asigura evidenta imobilizarilor necorporale si corporale achizitionate;

    l) organizeaza, tine evidenta decontarilor, efectueaza plata facturilor catre furnizori si asigura evidenta si urmarirea debitorilor;

    m) asigura intocmirea si depunerea in termen la banca a documentelor pentru plata obligatiilor catre bugetul statului, catre institutiile publice, catre furnizori si pentru incasari din cont;

    n) organizeaza controlul financiar preventiv in cadrul institutiei, conform legii;

    o) intocmeste documentatia necesara deschiderii de credite bugetare;

    p) intocmeste lunar situatia monitorizarii cheltuielilor de personal;

    q) urmareste tinerea la zi a evidentelor si intocmirea corecta si in termen a darilor de seama, chestionarelor si rapoartelor statistice si contabile privind activitatea Departamentului;

    r) avizeaza statele de functii si efectueaza operatiunile de stabilire a drepturilor salariale ale personalului Departamentului pe baza statelor de personal lunare primite de la Directia managementul resurselor umane;

    s) asigura virarea drepturilor salariale, calculeaza, colecteaza, vireaza si evidentiaza retinerile din drepturile salariale, stabilite conform actelor normative in vigoare;

    s) intocmeste declaratiile lunare privind obligatiile de plata ale institutiei fata de bugetul de stat si bugetele asigurarilor sociale, conform legii, precum si alte asemenea situatii solicitate de diverse organisme;

    t) avizeaza notele de fundamentare pentru achizitii publice de bunuri, servicii sau produse din punctul de vedere al existentei fondurilor;

    t) organizeaza activitatea casieriei in conformitate cu prevederile legale, ia masuri pentru efectuarea tuturor platilor in numerar si operatiunilor curente cu bancile si asigura legatura zilnica dintre Departament, trezorerie si banca comerciala;

    u) indeplineste orice alte atributii dispuse de seful Departamentului.

    (2) In domeniul administrativ si achizitii, prin Compartimentul achizitii si administrativ, Directia economica si administrativa indeplineste urmatoarele atributii:

    a) intocmeste proiectul planului de investitii si al programului anual al achizitiilor publice, in baza solicitarilor fundamentate ale structurilor administrative ale Departamentului ce au stat la baza proiectului de buget, urmareste derularea acestuia si aduce modificari ori de cate ori este nevoie;

    b) organizeaza si deruleaza procedurile de achizitii si asigura respectarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

    c) incheie contractele necesare pentru buna functionare a Departamentului, urmareste derularea acestora si propune masuri dupa caz;

    d) inregistreaza si verifica facturile, in privinta certificarii regularitatii si realitatii si confirmate spre plata cu stampila “Bun de plata”;

    e) intocmeste rapoarte periodice cu privire la derularea procedurilor de achizitii publice, inclusiv cele care se elaboreaza potrivit legislatiei specifice;

    f) administreaza bunurile proprietate publica si privata aflate in patrimoniul Departamentului, potrivit prevederilor legale;

    g) tine evidenta patrimoniului public si privat al Departamentului;

    h) asigura existenta, integritatea si pastrarea bunurilor, valorilor de orice fel aflate in patrimoniul Departamentului;

    i) organizeaza si controleaza inventarierea anuala si ocazionala a mijloacelor materiale si banesti si face propuneri pentru imbunatatirea activitatii;

    j) verifica si valideaza facturile emise in vederea efectuarii platilor pentru bunurile achizitionate, respectiv serviciile prestate;

    k) intocmeste listele cuprinzand necesarul cheltuielilor de capital;

    l) intocmeste si publica anunturile si invitatiile prevazute de legislatia incidenta achizitiilor publice;

    m) asigura, in colaborare cu compartimentul responsabil, desfasurarea activitatii de protocol si gestioneaza bunurile de protocol;

    n) indeplineste orice alte atributii dispuse de seful Departamentului.

    ART. 10

    Directia afaceri juridice indeplineste urmatoarele atributii:

    a) elaboreaza si initiaza sau avizeaza, dupa caz, proiectele actelor normative aflate in sfera de competenta a Departamentului, intocmeste puncte de vedere, la solicitarea Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul, referitoare la propunerile legislative initiate de parlamentari in conditiile art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata;

    b) evalueaza legislatia din sfera de competenta a Departamentului, din punctul de vedere al compatibilitatii cu acquis-ul european, cu tratatele ori alte documente juridice cu caracter international la care Romania este parte, precum si din punctul de vedere al tehnicii legislative, si propune Guvernului si altor autoritati sau institutii publice solutii de imbunatatire legislativa;

    c) formuleaza propuneri pentru programul legislativ al Guvernului, in domeniul de competenta al Departamentului, in vederea indeplinirii programului de guvernare;

    d) elaboreaza si coordoneaza implementarea Strategiei nationale de lupta antifrauda;

    e) asigura si faciliteaza cooperarea dintre institutiile nationale implicate in protectia intereselor financiare ale Uniunii Europene in Romania, precum si dintre acestea si OLAF si autoritatile publice relevante din celelalte state membre ale Uniunii Europene, in domeniile de competenta ale directiei;

    f) asigura diseminarea legislatiei europene si nationale catre personalul Departamentului;

    g) asigura participarea la grupurile de lucru constituite la nivel national sau european din domeniul de competenta al directiei;

    h) formuleaza opinii privind modul de aplicare a legislatiei din domeniul protectiei intereselor financiare ale Uniunii Europene, la solicitarea institutiilor nationale sau europene, precum si a structurilor din cadrul Departamentului;

    i) pregateste sau contribuie la elaborarea documentelor necesare privind participarea Departamentului la grupurile de lucru ale institutiilor Uniunii Europene in domeniul de competenta al directiei si asigura, dupa caz, participarea la acestea;

    j) formuleaza politici publice in domeniul protectiei intereselor financiare ale Uniunii Europene in Romania, in acord cu cele promovate de institutiile europene;

    k) reprezinta interesele institutiei in fata instantelor judecatoresti si a altor organe jurisdictionale, potrivit legii si in baza delegatiei date de conducerea Departamentului;

    l) colaboreaza cu personalul celorlalte directii pentru pregatirea pozitiei procesuale a Departamentului, in cauzele aflate pe rolul instantelor judecatoresti sau al organelor jurisdictionale;

    m) redacteaza si promoveaza, in termenele legale, toate actele procedurale necesare in vederea solutionarii cauzelor aflate pe rolul instantelor de judecata sau organelor jurisdictionale, in cauzele in care Departamentul este parte;

    n) exercita caile de atac prevazute de lege, dupa caz;

    o) tine evidenta si monitorizeaza stadiul dosarelor in cauzele in care Departamentul este parte, aflate pe rolul instantelor judecatoresti;

    p) ia masurile necesare pentru a asigura punerea in executare, conform legii, a hotararilor judecatoresti;

    q) avizeaza, din punct de vedere al legalitatii, actele emise sau incheiate de seful Departamentului;

    r) indeplineste orice alte atributii dispuse de seful Departamentului.

    ART. 11

    Serviciul programe si pregatire profesionala din cadrul Directiei afaceri juridice indeplineste urmatoarele atributii:

    a) coordoneaza, la nivel national, activitatea de pregatire si perfectionare profesionala in domeniul protectiei intereselor financiare ale Uniunii Europene in Romania;

    b) identifica nevoile de pregatire profesionala ale Departamentului, precum si ale institutiilor nationale partenere implicate in lupta impotriva fraudei ce afecteaza bugetul european;

    c) organizeaza si deruleaza activitati specifice de pregatire profesionala in domeniul protectiei intereselor financiare ale Uniunii Europene in Romania: seminare, stagii de pregatire, grupuri de lucru, vizite de lucru, conferinte sau alte asemenea activitati;

    d) dezvolta, in colaborare cu OLAF, programe si module de pregatire profesionala specifice protectiei intereselor financiare europene;

    e) elaboreaza documentatia necesara deplasarilor in strainatate in interes de serviciu a personalului Departamentului, desemnat sa participe la diferite evenimente internationale organizate in domeniul luptei impotriva fraudei;

    f) analizeaza posibilitatea atragerii de surse de finantare externe si intocmeste documentatia necesara pentru solicitarea finantarii, in colaborare cu structurile de specialitate ale Departamentului;

    g) asigura implementarea tehnica si financiara a programelor cu finantare externa;

    h) coordoneaza, programeaza, implementeaza, monitorizeaza si evalueaza programele de pregatire profesionala in care Departamentul este parte sau in care are calitatea de furnizor de expertiza tehnica si/sau financiara catre alte state;

    i) elaboreaza programul anual de pregatire profesionala in domeniul protectiei intereselor financiare ale Uniunii Europene in Romania;

    j) coordoneaza la nivel national Reteaua coordonatorilor de training antifrauda.

    ART. 12

    Directia control exercita functia de control a Departamentului prevazuta la art. 7 lit. b) din Lege si efectueaza investigatii administrative, controale la fata locului, analize si verificari documentare sau coordoneaza actiuni de control.

    ART. 13

    In exercitarea atributiilor Departamentului prevazute la art. 8 lit. b) si c) din Lege, Directia control are competentele de control prevazute la art. 11 alin. (2), art. 12 si art. 19 alin. (2) din Lege.

    ART. 14

    Departamentul are calitatea de organ de constatare, in conformitate cu prevederile art. 10 din Lege.

    ART. 15

    (1) In cazuri de complexitate deosebita, Departamentul poate solicita sprijinul operational al reprezentantilor altor autoritati sau institutii publice cu atributii in domeniul protectiei intereselor financiare ale Uniunii Europene in Romania.

    (2) In situatia prevazuta la alin. (1), Departamentul coordoneaza actiunile de control, iar, la finalizarea acestora, Departamentul intocmeste actul de control pe baza propriilor constatari si pe baza actelor de control intocmite de reprezentantii autoritatilor sau institutiilor publice implicate.

    ART. 16

    (1) Actiunile de control pot fi declansate ca urmare a sesizarilor primite de la OLAF sau din alte surse, precum si ca urmare a sesizarii din oficiu cu privire la posibile nereguli, fraude ori alte activitati care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene in Romania.

    (2) Actiunile de control ale Departamentului pot fi controale desfasurate direct de Departament sau prin coordonarea prevazuta la art. 15.

    (3) Actiunile de control ale Departamentului se desfasoara in baza imputernicirii de control care reprezinta actul de declansare a actiunii de control.

    (4) Imputernicirea de control este emisa de seful Departamentului si cuprinde in mod expres: numele si functia consilierilor imputerniciti sa efectueze sau sa coordoneze actiunea de control, numarul legitimatiilor de serviciu ale acestora, data inceperii controlului, obiectul actiunii de control.

    (5) Continutul imputernicirii de control si cel al legitimatiei de serviciu sunt prevazute in anexa nr. 3.

    ART. 17

    (1) Consilierii imputerniciti sunt obligati sa desfasoare actiunile de control in mod obiectiv si impartial, respectand drepturile si libertatile fundamentale ale persoanelor, precum si urmatoarele garantii procedurale:

    a) persoanele sau entitatile controlate au dreptul sa fie instiintate despre existenta actiunii de control, cu exceptia situatiilor cand exista pericol de disparitie a unor date, inscrisuri, bunuri ce pot constitui mijloace de proba ori de schimbare a unor situatii de fapt si este necesara lamurirea urgenta a unor fapte sau imprejurari ale controlului;

    b) daca persoanele ori reprezentantii persoanelor sau entitatilor controlate sunt chemati la sediul Departamentului pentru a furniza date si informatii sau pentru a da declaratii, acestia au dreptul sa fie instiintati despre aceasta cu 5 zile inainte de data fixata, cu indicarea documentelor pe care sunt obligati sa le prezinte;

    c) pe toata durata actiunii de control, persoanele sau entitatile controlate au dreptul sa fie asistate de un avocat ales si, dupa caz, de un traducator autorizat;

    d) persoanele sau entitatile controlate au dreptul sa prezinte, in scris, punctul lor de vedere cu privire la orice aspect legat de obiectul actiunii de control;

    e) persoanele sau entitatile controlate au dreptul sa consulte, la sediul Departamentului, documente din cadrul actiunii de control, fara a implica realizarea de copii de pe acestea, in conditiile Legii nr. 544/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

    (2) Durata actiunii de control trebuie sa fie proportionala cu circumstantele si complexitatea acesteia.

    ART. 18

    (1) Consilierii imputerniciti au acces in sedii, pe terenuri, in mijloace de transport sau in alte spatii folosite in scopuri economice de catre toate institutiile si autoritatile publice, operatorii economici cu capital de stat ori privat, orice alta entitate, precum si de catre persoanele fizice care fac obiectul controlului, cu acordul reprezentantului legal sau al persoanei imputernicite, dupa caz.

    (2) Consilierii imputerniciti solicita persoanelor si entitatilor verificate prezentarea de documente si informatii necesare intocmirii actului de control.

    (3) In cazul in care documentele si informatiile solicitate nu vor fi puse la dispozitia persoanelor imputernicite in termenul prevazut de art. 11 alin. (2) lit. b) din Lege, vor fi aplicate prevederile art. 18 si 19 din Lege.

    (4) In baza imputernicirii de control, consilierii Departamentului solicita, fara o notificare scrisa prealabila, documente sau informatii de la institutii ori autoritati publice.

    (5) Consilierii imputerniciti pot lua declaratii de la orice persoana care poate furniza date sau informatii utile actiunii de control desfasurate.

    ART. 19

    (1) Procesul-verbal de constatare reprezinta acel inscris prin care consilierii imputerniciti consemneaza constatarile privind situatia de fapt existenta la fata locului si care cuprinde urmatoarele elemente:

    a) data si locul unde este incheiat, ora la care a inceput si ora la care s-a terminat incheierea procesului-verbal;

    b) numele, prenumele si functia consilierilor imputerniciti;

    c) numele, prenumele, ocupatia si adresa persoanelor la care se refera procesul-verbal;

    d) descrierea amanuntita a celor constatate, precum si a masurilor luate;

    e) numele, prenumele, ocupatia si adresa persoanelor prezente la constatare, obiectiile si explicatiile acestora;

    f) alte mentiuni.

    (2) Procesul-verbal trebuie semnat pe fiecare pagina si la sfarsit de persoanele prevazute la art. 19 alin. (1) lit. b) si e) si poate fi insotit de schite, fotografii, desene sau alte asemenea lucrari. Daca vreuna dintre aceste persoane nu poate sau refuza sa semneze, se face mentiune despre aceasta.

    (3) Procesul-verbal prin care se atesta efectuarea unor acte procedurale reprezinta acel inscris prin care consilierii imputerniciti consemneaza primirea ori predarea unor documente care urmeaza a fi analizate, ridicarea unor inscrisuri ce pot constitui obiectul material al unei infractiuni sau orice aspecte legate de actiunea de control.

    (4) Procesele-verbale prevazute la alin. (1) si (3) se intocmesc in dublu exemplar, unul fiind inmanat persoanei verificate.

    (5) Procesul-verbal de constatare a contraventiei prevazute la art. 18 din Lege, al carui model este prezentat in anexa nr. 4, se transmite spre executare organelor fiscale competente, cu respectarea dispozitiilor art. 39 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

    ART. 20

    (1) Actiunea de control se finalizeaza prin nota de control aprobata de seful Departamentului.

    (2) Numarul de exemplare in care se intocmeste nota de control se stabileste in functie de modul de valorificare a constatarilor Departamentului si se consemneaza la finalul acesteia.

    (3) Nota de control poate fi insotita, dupa caz, de procesul-verbal de constatare, procesul-verbal prin care se atesta efectuarea unor acte procedurale si de procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor.

    (4) Prin nota de control se constata prevederile incalcate, se estimeaza impactul financiar asupra intereselor financiare ale Uniunii Europene in Romania sau se constata existenta elementelor de natura infractionala, dupa caz.

    (5) Nota de control si anexele constituie acte de control ale Departamentului, conform Legii.

    (6) In cazul identificarii unei nereguli, nota de control se transmite autoritatilor cu competente in gestionarea fondurilor respective, in vederea luarii masurilor prevazute de lege.

    (7) In cazul constatarii unor elemente de natura infractionala, Departamentul sesizeaza parchetul competent sa efectueze urmarirea penala, comunicand totodata un exemplar al notei de control.

    (8) Constatarile din nota de control privind identificarea neregulilor se comunica, la cerere, persoanelor sau entitatilor controlate.

    ART. 21

    Directia managementul informatiilor indeplineste urmatoarele atributii:

    a) duce la indeplinire atributiile Departamentului referitoare la activitatea de solutionare a petitiilor potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 233/2002;

    b) duce la indeplinire dispozitiile Legii nr. 544/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;

    c) primeste sesizari cu privire la posibile nereguli, fraude sau alte activitati ilegale ce afecteaza interesele financiare ale Uniunii Europene;

    d) solutioneaza, in colaborare cu celelalte directii ale Departamentului, cererile de asistenta administrativa primite la Departament in calitatea sa de unitate centrala conform acordurilor de cooperare internationala;

    e) efectueaza verificari preliminare privind aspectele sesizate si propune sefului Departamentului, dupa caz, declansarea actiunii de control, clasarea sau transmiterea acestora catre alte institutii competente;

    f) acorda suport operational, pe parcursul desfasurarii controalelor de catre consilierii imputerniciti, prin furnizarea de informatii cu privire la operatorii economici si persoanele fizice care sunt implicate in nereguli sau fraude ce afecteaza interesele financiare ale Uniunii Europene;

    g) indeplineste atributiile prevazute in legislatia europeana privind raportarea neregulilor si suspiciunilor de frauda catre OLAF;

    h) coordoneaza, la nivel national, Reteaua de raportare a neregulilor;

    i) elaboreaza Manualul national de raportare a neregulilor;

    j) asigura si monitorizeaza schimbul de informatii intre institutiile publice sau autoritatile nationale si institutiile europene cu privire la neregulile si suspiciunile de frauda care afecteaza interesele financiare ale Uniunii Europene;

    k) efectueaza operatiunile de obtinere si gestionare de informatii, privitoare la cazurile investigate de Departament, de la autoritatile judiciare si administrative competente;

    l) efectueaza cercetari statistice in conditiile prevazute de Legea organizarii si functionarii statisticii oficiale in Romania nr. 226/2009, cu modificarile si completarile ulterioare;

    m) culege, analizeaza si prelucreaza datele in scopul realizarii analizelor relevante in domeniul protectiei intereselor financiare ale Uniunii Europene in Romania;

    n) analizeaza informatiile continute in anexa statistica a Raportului Comisiei Europene catre Parlamentul European si Consiliu privind protectia intereselor financiare ale Comunitatilor Europene si lupta impotriva fraudei;

    o) administreaza reteaua interna de calculatoare;

    p) propune achizitionarea de echipamente hardware si software pe baza necesitatilor Departamentului si formuleaza specificatiile tehnice pentru echipamentele, serviciile si produsele informatice pentru reteaua informatica;

    q) asigura suportul tehnic de specialitate pentru activitatile curente ale Departamentului si, individual, pentru utilizatorii retelei informatice;

    r) implementeaza politicile privind tehnologia informatiei pentru dezvoltarea coerenta si unitara de aplicatii informatice destinate Departamentului;

    s) administreaza Sistemul informatic pentru managementul activitatilor (SIMA);

    t) asigura accesul Departamentului la bazele de date europene si coordoneaza accesul altor institutii sau autoritati nationale la acestea, dupa caz;

    u) implementeaza si dezvolta, in colaborare cu structurile Departamentului, interfata electronica a Departamentului;

    v) indeplineste obligatiile ce revin Departamentului in calitate de creator si detinator de documente, potrivit prevederilor Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;

    w) organizeaza activitatea de arhivare electronica a documentelor, conform prevederilor Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor in forma electronica;

    x) indeplineste orice alte atributii dispuse de seful Departamentului.

    ART. 22

    Compartimentul informatii clasificate din cadrul Directiei managementul informatiilor indeplineste urmatoarele atributii:

    a) elaboreaza, implementeaza si monitorizeaza aplicarea ansamblului de masuri prevazute de Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificarile si completarile ulterioare;

    b) organizeaza, sub indrumarea functionarului de securitate, activitatea de protectie a informatiilor clasificate, in toate componentele acesteia, pentru intreg Departamentul;

    c) organizeaza evidenta, pastrarea, procesarea, multiplicarea, transportul, transmiterea si distrugerea informatiilor clasificate;

    d) asigura luarea in evidenta a mediilor de stocare a informatiilor clasificate din Departament;

    e) preda documentele clasificate catre destinatarii din afara Departamentului, potrivit normelor stabilite prin Hotararea Guvernului nr. 1.349/2002 privind colectarea, transportul, distribuirea si protectia, pe teritoriul Romaniei, a corespondentei clasificate, cu modificarile si completarile ulterioare;

    f) verifica periodic modul de respectare a regulilor privind evidenta, intocmirea, pastrarea, procesarea, multiplicarea, transportul, transmiterea si distrugerea informatiilor clasificate;

    g) asigura asistenta de specialitate privind gestionarea documentelor clasificate persoanelor din Departament;

    h) informeaza functionarul de securitate asupra oricaror cazuri de pierdere, distrugere, sustragere sau diseminare neautorizata a informatiilor clasificate, propunand masuri de prevenire a neregulilor in acest domeniu;

    i) exercita alte atributii in domeniul protectiei informatiilor clasificate potrivit legii.

 

    CAPITOLUL III

    Cooperarea Departamentului cu OLAF

 

    ART. 23

    (1) Departamentul coopereaza cu OLAF, in calitate de institutie nationala de contact si de coordonator national al luptei antifrauda.

    (2) Pentru indeplinirea atributiei prevazute la alin. (1) sunt aplicabile prevederile Legii, prezentei hotarari si ale legislatiei europene in domeniul protectiei intereselor financiare ale Uniunii Europene.

    ART. 24

    (1) Departamentul participa la Reuniunea anuala a sefilor serviciilor de coordonare a luptei antifrauda din statele membre ale Uniunii Europene, la reuniunile Comitetului Consultativ pentru Coordonarea Luptei Antifrauda – COCOLAF si ale subgrupurilor de lucru sau la alte intalniri de lucru.

    (2) Departamentul este membru in cadrul Retelei comunicatorilor antifrauda a OLAF si asigura reprezentarea la reuniunile acesteia.

    ART. 25

    Departamentul primeste sesizarile OLAF cu privire la posibile nereguli, fraude sau alte activitati ce aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene, efectueaza, dupa caz, actiunile de control corespunzatoare, pune la dispozitia OLAF nota de control si, la cerere, orice alte date si informatii in legatura cu actiunea respectiva, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

    ART. 26

    (1) Reprezentantii Departamentului pot desfasura actiuni comune de control cu reprezentantii OLAF sau pot beneficia de asistenta tehnica acordata de reprezentantii OLAF, acestia avand acces la toate datele si informatiile, in conditiile legii.

    (2) In cazul desfasurarii unor controale comune, Departamentul intocmeste propria nota de control.

    (3) Departamentul asigura, la cerere, sprijin operational sau acorda asistenta tehnica reprezentantilor OLAF care desfasoara verificari in Romania. In aceasta situatie, reprezentantii Departamentului se vor prezenta in baza legitimatiilor de serviciu.

    (4) Departamentul poate solicita asistenta tehnica din partea OLAF, atunci cand este necesar la nivel operational ori in vederea obtinerii de informatii necesare desfasurarii verificarilor preliminare sau a actiunilor de control initiate.

    (5) Reprezentantii Departamentului pot solicita OLAF efectuarea unor investigatii in afara teritoriului Romaniei, printr-o adresa oficiala in care se vor preciza expres aspectele care necesita verificare.

    (6) In urma solicitarii scrise a OLAF, reprezentantii Departamentului pot asista la investigatiile efectuate de OLAF in afara Romaniei.

    (7) Reprezentantii Departamentului faciliteaza solicitarile de asistenta tehnica adresate OLAF de catre institutiile sau autoritatile nationale.

    ART. 27

    (1) In cazul in care, in baza Regulamentului (CE) nr. 1.073/1999 al Parlamentului European si al Consiliului din 25 mai 1999 privind investigatiile efectuate de Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF), acesta transmite Departamentului informatii obtinute in cursul investigatiilor externe care nu s-au finalizat prin raportul final de control, Departamentul declanseaza, dupa caz, propria actiune de control.

    (2) In cazul in care, in baza Regulamentului (CE) nr. 1.073/1999, acesta transmite Departamentului raportul final de control, care contine indicii de frauda, Departamentul sesizeaza parchetul competent, in baza raportului OLAF.

    ART. 28

    Reprezentantii Departamentului pun la dispozitia si la solicitarea OLAF toate informatiile si documentele relevante referitoare la: existenta unor suspiciuni privind nereguli, fraude si alte activitati ilicite ce aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene, operatorii economici sau persoanele fizice care au legatura cu obtinerea, derularea si utilizarea fondurilor europene, proiectele ori programele de finantare, evolutia cazurilor controlate de Departament sau orice alte informatii solicitate, in conditiile legii.

    ART. 29

    (1) Departamentul transmite informatii, la solicitarea OLAF, cu privire la stadiul cercetarilor in dosarele penale in care au fost identificate suspiciuni privind savarsirea infractiunilor impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, cu respectarea prevederilor legale.

    (2) Departamentul pune la dispozitie, la solicitarea OLAF, copii ale rechizitoriilor parchetelor si ale hotararilor instantelor judecatoresti din cauzele privind infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, precum si alte documente solicitate, cu respectarea prevederilor legale.

    ART. 30

    (1) Departamentul asigura, coordoneaza si monitorizeaza raportarea neregulilor intre institutiile nationale si Comisia Europeana, in conformitate cu prevederile legislatiei europene si nationale.

    (2) Departamentul ofera informatiile si clarificarile necesare in materia raportarii neregulilor, la solicitarea OLAF, si asigura transmiterea informatiilor primite de la OLAF catre entitatile implicate in raportarea neregulilor.

    (3) Departamentul faciliteaza schimbul de informatii intre autoritatile si institutiile nationale si Comisia Europeana privind raportarea trimestriala a neregulilor.

    ART. 31

    (1) Departamentul ofera informatiile si clarificarile necesare privind legislatia nationala aplicabila in domeniul protectiei intereselor financiare ale Uniunii Europene in Romania, la solicitarea OLAF.

    (2) Departamentul elaboreaza si desfasoara, in colaborare cu OLAF, programe si module de pregatire profesionala specifice protectiei intereselor financiare ale Uniunii Europene.

 

    CAPITOLUL IV

    Alte dispozitii

 

    ART. 32

    (1) Pentru indeplinirea atributiilor specifice de control si de coordonare a luptei antifrauda se utilizeaza parcul auto alocat Departamentului constituit si gestionat prin intermediul Regiei Autonome Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat, Sucursala de Transport Bucurestii Noi.

    (2) Parcul auto alocat Departamentului, pentru indeplinirea activitatilor specifice, este constituit din 8 autoturisme cu un consum conform legislatiei in vigoare.

    (3) Nu se considera depasiri ale consumului de carburant normat pe autoturism consumurile care, la nivelul anului, se incadreaza in limita consumului normat in raport cu numarul total de autoturisme.

    ART. 33

    Anexele nr. 1 – 4 fac parte integranta din prezentul regulament.

    ART. 34

    (1) Personalul Departamentului existent la data intrarii in vigoare a Legii se preia fara examen sau concurs.

    (2) Incadrarea personalului in limita numarului de posturi si in noua structura organizatorica se face in conditiile legii, in termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului pentru aprobarea prezentului regulament.

    (3) Pana la data expirarii termenului prevazut la alin. (2), activitatea Departamentului este supusa dispozitiilor cuprinse in actele normative privind organizarea si functionarea acestuia, in vigoare pana la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului pentru aprobarea prezentului regulament.

    (4) Mijloacele fixe si obiectele de inventar utilizate de Departament, inclusiv tehnica de calcul si birotica, se transmit fara plata din administrarea Secretariatului General al Guvernului in administrarea Departamentului pe baza de protocol incheiat intre institutiile implicate.

    (5) Protocoalele de predare-preluare, insotite de dosarele de personal, se incheie intre Secretariatul General al Guvernului si Departament, in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului pentru aprobarea prezentului regulament.

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close