Norma CSSPP nr. 8/2011 privind marketingul prospectului schemei de pensii facultative

In M. Of. nr. 567 din 10 august 2011 a fost publicata Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 11/2011 pentru aprobarea Normei nr. 8/2011 privind marketingul prospectului schemei de pensii facultative.

Din cuprins:

    ART. 1

    Se aproba Norma nr. 8/2011 privind marketingul prospectului schemei de pensii facultative, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

    ART. 2

    Prezenta hotarare si norma mentionata la art. 1 se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    ART. 3

    Directia secretariat si directorul general asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

 

    ANEXA 1

                              NORMA Nr. 8/2011 privind marketingul prospectului schemei de pensii facultative

     Avand in vedere prevederile art. 74^1 alin. (2) si ale art. 99 alin. (2) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificarile si completarile ulterioare,

    in temeiul dispozitiilor art. 16, 21, 22, art. 23 lit. f) si ale art. 24 lit. o) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 313/2005, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumita in continuare Comisie, emite prezenta norma.

     CAPITOLUL I

    Dispozitii generale

     ART. 1

    Prezenta norma reglementeaza procedura de autorizare si avizare a agentilor de marketing persoane juridice si persoane fizice, a persoanei juridice specializate, precum si conditiile de desfasurare a activitatii de marketing al prospectului schemei de pensii facultative.

    ART. 2

    (1) Termenii si expresiile utilizate in prezenta norma au semnificatiile prevazute la art. 2 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Lege.

    (2) De asemenea, termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii:

    a) agent de marketing persoana fizica reprezinta persoana fizica, avizata de catre Comisie, care a incheiat un contract de munca sau un contract de mandat cu un singur administrator ori cu un singur agent de marketing persoana juridica, in vederea desfasurarii activitatii de marketing al prospectului schemei de pensii facultative;

    b) agent de marketing persoana juridica reprezinta persoana juridica, autorizata sau avizata de Comisie, care a incheiat un contract cu unul ori mai multi administratori de fonduri de pensii facultative, in vederea desfasurarii activitatii de marketing al prospectului schemei de pensii facultative, si care poate fi:

    (i) o societate comerciala autorizata de Comisie, care are ca obiect principal de activitate activitati auxiliare ale fondurilor de pensii si, dupa caz, ca obiect secundar activitatea prevazuta la art. 6 alin. (2) si a carei denumire include in mod obligatoriu sintagma “broker de pensii private”;

    (ii) o societate comerciala constituita conform legilor speciale si autorizata de Banca Nationala a Romaniei, de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor sau de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, care a primit acordul autoritatii de supraveghere care a emis si autorizatia de functionare, in vederea desfasurarii activitatii de marketing al prospectului schemei de pensii facultative, precum si avizul Comisiei, denumita in continuare intermediar de pensii private;

    c) formator reprezinta persoana fizica care desfasoara activitati de pregatire teoretica si practica a personalului care desfasoara activitate de marketing in sistemul pensiilor private, in cadrul programului de pregatire profesionala desfasurat de administrator, de agentul de marketing persoana juridica sau de persoana juridica specializata;

    d) marketingul prospectului schemei de pensii facultative reprezinta activitatea desfasurata de catre administratorii de fonduri de pensii facultative prin intermediul agentilor de marketing persoane fizice si/sau juridice avizate ori autorizate de catre Comisie, in vederea obtinerii acordului de aderare a persoanelor eligibile la contractul de societate civila si la prospectul schemei de pensii facultative;

    e) persoana juridica specializata reprezinta societatea comerciala care desfasoara activitati de formare profesionala si care este avizata de catre Comisie in vederea desfasurarii cursurilor de pregatire profesionala pentru agentii de marketing persoane fizice;

    f) Portal de documentatie tehnica reprezinta aplicatia informatica ce se acceseaza la adresa https://w3.csspp.ro/itbox/, care cuprinde instructiuni tehnice pentru completarea si transmiterea in format electronic, catre Comisie, a datelor si informatiilor sub forma de rapoarte de catre entitatile din sistemul de pensii private;

    g) reavizare reprezinta emiterea de catre Comisie a unui nou aviz pentru agentul de marketing persoana fizica cu care administratorul, dupa caz, agentul de marketing persoana juridica are un contract in derulare, ca urmare a absolvirii unui nou curs de pregatire, cu scopul actualizarii cunostintelor acestuia in domeniul pensiilor private;

    h) Registrul agentilor de marketing reprezinta sectiunea din Registrul fondurilor de pensii private si al administratorilor ce cuprinde informatii privind agentii de marketing persoane fizice si juridice care desfasoara activitate de marketing a prospectului schemei de pensii facultative in baza autorizatiei/avizului Comisiei.

     CAPITOLUL II

    Activitatea de marketing al prospectului schemei de pensii facultative

     ART. 3

    Administratorul desfasoara activitatea de marketing al prospectului schemei de pensii facultative numai prin intermediul agentului de marketing persoana juridica si/sau agentului de marketing persoana fizica, autorizat/avizat de Comisie.

    ART. 4

    (1) Activitatea de marketing al prospectului schemei de pensii facultative consta in:

    a) informarea persoanei eligibile cu privire la conditiile schemei de pensii facultative, la prospectul schemei de pensii facultative, cu privire la drepturile si obligatiile partilor implicate, precum si cu privire la natura riscurilor asociate schemei de pensii facultative;

    b) punerea la dispozitia persoanei eligibile a prospectului simplificat si, la cerere, a celui detaliat;

    c) informarea persoanei eligibile cu privire la modalitatea de aderare la un fond de pensii facultative;

    d) obtinerea acordului de aderare a persoanei eligibile la contractul de societate civila si la prospectul schemei de pensii facultative, prin semnarea actului individual de aderare.

    (2) Operatiunea de transfer al participantilor de la un fond de pensii facultative la un alt fond de pensii facultative nu reprezinta activitate de marketing al prospectului schemei de pensii facultative.

    (3) Agentul de marketing persoana juridica desfasoara activitatea de marketing al prospectului schemei de pensii facultative numai prin intermediul agentilor de marketing persoane fizice avizati de Comisie, la cererea sa.

    (4) Actele individuale de aderare incheiate cu incalcarea prevederilor alin. (3) si ale art. 3 sunt nule de drept.

    ART. 5

    (1) Agentii de marketing persoane juridice pot desfasura activitate de marketing al prospectului schemei de pensii facultative pentru toti administratorii de fonduri de pensii facultative autorizati de Comisie, in baza contractelor incheiate cu acestia.

    (2) Contractele incheiate pentru desfasurarea activitatii de marketing al prospectului schemei de pensii facultative isi inceteaza valabilitatea cel tarziu la data comunicarii catre agentul de marketing persoana juridica si administrator a deciziei de retragere a autorizatiei/avizului agentului de marketing persoana juridica.

     CAPITOLUL III

    Autorizarea/Avizarea agentilor de marketing persoane juridice si avizarea agentilor de marketing persoane fizice

     SECTIUNEA 1

    Conditii de autorizare a brokerilor de pensii private

     ART. 6

    (1) In vederea obtinerii deciziei de autorizare ca broker de pensii private pentru desfasurarea activitatii de marketing al prospectului schemei de pensii facultative, o societate comerciala trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

    a) sa foloseasca o denumire de natura sa nu induca in eroare persoanele eligibile, participantii sau alte persoane si sa includa in denumire, in mod obligatoriu, sintagma “broker de pensii private”;

    b) sa aiba un capital social subscris si varsat integral in numerar de minimum 25.000 lei;

    c) sa aiba ca obiect principal de activitate activitati auxiliare ale fondurilor de pensii, precum si codul corespunzator acestei activitati prevazut in Clasificarea activitatilor din economia nationala;

    d) sa aiba un sediu destinat desfasurarii activitatii pentru care solicita autorizarea, dotat cu echipamente corespunzatoare, unde se transmite si se primeste corespondenta de la Comisie, sediu la care sa fie prezent in permanenta un angajat al brokerului de pensii private, in timpul programului de lucru;

    e) sa nu aiba datorii catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale si bugetele fondurilor speciale;

    f) asociatii/actionarii persoane fizice trebuie sa nu aiba mentiuni in certificatul de cazier judiciar pentru infractiuni contra patrimoniului si in cazierul fiscal;

    g) asociatii/actionarii persoane juridice trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

    (i) sa nu se afle in procedura de insolventa, reorganizare judiciara sau faliment;

    (ii) sa nu aiba mentiuni in certificatul de cazier fiscal;

    h) membrii consiliului de administratie, ai consiliului de supraveghere, directorii, membrii directoratului, administratorul unic, dupa caz, trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

    (i) sa aiba pregatirea, experienta profesionala si onorabilitatea necesare functiei pe care urmeaza sa o indeplineasca;

    (ii) sa fie absolventi ai unei institutii de invatamant superior de lunga durata;

    (iii) sa nu fi fost sanctionati de catre autoritatile romane sau straine din domeniul financiar-bancar, al pietei de capital, asigurarilor si pensiilor private cu interdictia definitiva sau temporara de a desfasura activitati in sistemul/domeniul in care au activat;

    (iv) sa nu aiba mentiuni in certificatul de cazier judiciar pentru infractiuni contra patrimoniului si in cazierul fiscal;

    (v) sa nu fie membri in consiliul de administratie sau conducatori ai unei societati de administrare a fondurilor de pensii facultative ori ai unei institutii de credit care indeplineste functia de depozitar pentru fonduri de pensii facultative;

    (vi) sa nu fie membri in consiliul de administratie al societatii de servicii de investitii financiare cu care administratorul unui fond de pensii facultative, pentru care se realizeaza marketingul prospectului schemei de pensii facultative, a incheiat contract;

    (vii) sa nu fie angajati sau sa nu aiba niciun fel de relatie contractuala, directa ori indirecta, cu un alt administrator de fonduri de pensii facultative;

    i) sa aiba un contract pentru desfasurarea activitatii de marketing al prospectului schemei de pensii facultative incheiat cu cel putin un administrator, care sa intre in vigoare incepand cu data comunicarii deciziei de autorizare a agentului de marketing persoana juridica de catre Comisie;

    j) sa achite taxa de autorizare de functionare si inscriere in Registrul Comisiei, conform legislatiei in vigoare.

    (2) Persoana juridica autorizata de Comisie ca broker de pensii private poate distribui, in conformitate cu legislatia aplicabila in vigoare, si titluri de participare ale organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare si ale altor organisme de plasament colectiv, cu avizul prealabil al Comisiei si cu respectarea reglementarilor in vigoare in domeniul pietei de capital din Romania.

    ART. 7

    (1) In vederea obtinerii deciziei de autorizare, solicitantul depune la Comisie o cerere de autorizare pentru desfasurarea activitatii de marketing al prospectului schemei de pensii facultative si inscriere in Registrul agentilor de marketing, intocmita conform anexei nr. 2, semnata de catre reprezentantul legal al societatii, insotita de urmatoarele documente:

    a) documente care atesta constituirea societatii comerciale:

    (i) actul constitutiv avand inscris ca obiect principal de activitate activitati auxiliare ale fondurilor de pensii, precum si codul corespunzator acestei activitati, prevazut in Clasificarea activitatilor din economia nationala;

    (ii) certificatul de inregistrare;

    (iii) certificatul de inscriere de mentiuni impreuna cu copia rezolutiei de la Oficiul National al Registrului Comertului;

    (iv) certificatul constatator;

    b) documente care atesta varsarea integrala in numerar a capitalului social;

    c) copia actului juridic in baza caruia societatea detine in folosinta spatiul destinat sediului social si sediilor secundare, dupa caz, cu precizarea sediului care indeplineste conditia prevazuta la art. 6 alin. (1) lit. d);

    d) certificat de atestare fiscala;

    e) certificatul de cazier fiscal, in original, aflat in termenul de valabilitate prevazut de legislatia in vigoare;

    f) documente cu privire la asociatii/actionarii persoane fizice:

    (i) copia actului de identitate, a carei conformitate cu originalul este certificata de titularul actului de identitate prin semnatura olografa, pe aceeasi pagina pe care este reprodusa imaginea prin copiere;

    (ii) certificatul de cazier judiciar si certificatul de cazier fiscal, aflate in termenele de valabilitate prevazute de legislatia in vigoare;

    g) documente cu privire la asociatii/actionarii persoane juridice:

    (i) certificatul constatator de la Oficiul National al Registrului Comertului al persoanei juridice;

    (ii) certificatul de cazier fiscal aflat in termenul de valabilitate prevazut de legislatia in vigoare.

    h) documente cu privire la membrii consiliului de administratie, consiliului de supraveghere, directorii, membrii directoratului si administratorul unic, dupa caz:

    (i) copia actului de identitate, a carei conformitate cu originalul este certificata de titularul actului de identitate prin semnatura olografa, pe aceeasi pagina pe care este reprodusa imaginea prin copiere;

    (ii) curriculum vitae elaborat in conformitate cu anexa nr. 4;

    (iii) copia documentului care dovedeste absolvirea cursurilor unei institutii de invatamant superior de lunga durata;

    (iv) specimene de semnatura, conform anexei nr. 5;

    (v) certificatul de cazier judiciar si certificatul de cazier fiscal aflate in termenele de valabilitate prevazute de legislatia in vigoare;

    (vi) declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca persoana in cauza nu se afla in niciuna dintre situatiile prevazute la art. 6 lit. h) pct. (iii), (v), (vi) si (vii);

    i) contractul pentru desfasurarea activitatii de marketing al prospectului schemei de pensii facultative, incheiat intre societate si administrator, care sa contina prevederea potrivit careia acesta intra in vigoare la data comunicarii deciziei de autorizare a brokerului de pensii private de catre Comisie;

    j) copie de pe documentele care atesta plata taxei de autorizare si inscriere in Registrul Comisiei a agentilor de marketing persoane juridice.

    (2) Documentele prevazute la alin. (1) se transmit Comisiei odata cu cererea de autorizare si sub forma de imagini scanate, in fisiere a caror denumire sa exprime natura documentelor.

    ART. 8

    (1) Pentru a desfasura si activitatea de marketing al prospectului schemei de pensii facultative, brokerul de pensii private autorizat de Comisie pentru marketingul prospectului schemei de pensii private trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la art. 6 si sa depuna la Comisie o cerere de autorizare pentru desfasurarea activitatii de marketing al prospectului schemei de pensii facultative si inscriere in Registrul agentilor de marketing, intocmita conform anexei nr. 2, insotita de urmatoarele documente:

    a) documentele depuse in vederea obtinerii autorizatiei de broker de pensii private pentru desfasurarea activitatii de marketing al prospectului schemei de pensii facultative, care au suferit modificari dupa data autorizarii initiale; documentele care nu au suferit modificari nu se mai depun la Comisie, iar reprezentantul legal al societatii depune la Comisie o declaratie pe propria raspundere in acest sens;

    b) contractul incheiat cu cel putin un administrator de fonduri de pensii facultative pentru desfasurarea activitatii de marketing al prospectului schemei de pensii facultative, care sa contina prevederea potrivit careia acesta intra in vigoare la data comunicarii autorizatiei de catre Comisie pentru desfasurarea activitatii de marketing al prospectului schemei de pensii facultative;

    c) hotararea adunarii generale a actionarilor sau a asociatilor, prin care se decide desfasurarea activitatii de marketing al prospectului schemei de pensii facultative;

    d) copie de pe documentele care atesta plata taxei de autorizare si inscriere in Registrul Comisiei a agentilor de marketing persoane juridice, in conformitate cu prevederile Normei nr. 8/2008 privind taxele de autorizare, avizare si administrare in sistemul pensiilor facultative, aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 17/2008, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 272 din 7 aprilie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

    (2) Documentele prevazute la alin. (1) se transmit Comisiei odata cu cererea de autorizare si sub forma de imagini scanate, in fisiere a caror denumire sa reprezinte continutul documentelor.

     SECTIUNEA a 2-a

    Conditii de avizare a intermediarului de fonduri de pensii private

     ART. 9

    (1) Pentru a desfasura activitatea de marketing al prospectului schemei de pensii facultative, entitatile prevazute la art. 2 alin. (2) lit. b) pct. (ii) depun la Comisie o cerere de avizare pentru desfasurarea activitatii de marketing al prospectului schemei de pensii facultative si inscriere in Registrul agentilor de marketing, intocmita in conformitate cu anexa nr. 2, semnata de catre reprezentantul legal al societatii si insotita de urmatoarele documente:

    a) copia autorizatiei de functionare eliberata de autoritatea competenta;

    b) documentul care face dovada obtinerii acordului de a desfasura activitatea de marketing al fondurilor de pensii facultative, eliberat de autoritatea competenta de la care au primit autorizatia de functionare;

    c) actul constitutiv actualizat, avand inscris in obiectul de activitate activitati auxiliare ale fondurilor de pensii, precum si codul corespunzator acestei activitati, prevazut in Clasificarea activitatilor din economia nationala;

    d) contractul incheiat cu cel putin un administrator de fonduri de pensii facultative pentru desfasurarea activitatii de marketing al prospectului schemei de pensii facultative, care sa contina prevederea potrivit careia acesta intra in vigoare la data avizarii ca intermediar de pensii private pentru desfasurarea activitatii de marketing al prospectului schemei de pensii facultative de catre Comisie;

    e) certificatul de cazier fiscal in original, aflat in termenul de valabilitate prevazut de legislatia in vigoare;

    f) certificatul de inregistrare eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului, in copie;

    g) certificatul constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului, in original;

    h) declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal al societatii cu privire la sediile autorizate in care se desfasoara activitatea de marketing al prospectului schemei de pensii facultative;

    i) actul intern prin care este desemnata persoana responsabila cu activitatea de marketing al prospectului schemei de pensii facultative din cadrul societatii, impreuna cu datele de identificare si de contact ale acesteia, dupa caz;

    j) copie de pe documentele care atesta plata taxei de avizare si inscriere in Registrul Comisiei a agentilor de marketing persoane juridice.

    (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), intermediarul care a primit aviz din partea Comisiei pentru desfasurarea activitatii de marketing pentru fonduri de pensii administrate privat depune, odata cu cererea de avizare pentru desfasurarea activitatii de marketing al prospectului schemei de pensii facultative, numai documentele prevazute la alin. (1) lit. b), c), d), e), g), h), i) si j), precum si acele documente care au suferit modificari fata de momentul avizarii initiale.

    (3) Documentele prevazute la alin. (1) sau alin. (2), dupa caz, sunt transmise Comisiei odata cu cererea de avizare si sub forma de imagini scanate, in fisiere a caror denumire sa reprezinte continutul documentelor.

     SECTIUNEA a 3-a

    Conditii de avizare a agentilor de marketing persoane fizice

     ART. 10

    (1) Pot fi avizate ca agenti de marketing persoanele fizice care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

    a) nu au fost sanctionate de catre autoritatile romane sau straine din domeniul financiar-bancar, al pietei de capital, asigurarilor si pensiilor private cu interdictia definitiva sau temporara de a desfasura activitati in sistemul/domeniul in care au activat;

    b) au obtinut certificatul de absolvire a cursului de agent de marketing pentru desfasurarea activitatii de marketing al prospectului schemei de pensii facultative;

    c) nu au inscrise mentiuni in certificatul de cazier judiciar pentru infractiuni contra patrimoniului si in certificatul de cazier fiscal;

    d) au un contract incheiat cu un singur administrator sau, dupa caz, cu un singur agent de marketing persoana juridica, in care se precizeaza ca desfasoara activitate de marketing al prospectului schemei de pensii facultative de la data avizarii ca agent de marketing persoana fizica de catre Comisie;

    e) au achitat sau, in numele lor, a fost achitata taxa de avizare pentru agenti de marketing persoane fizice prevazuta de legislatia in vigoare.

    (2) Pentru fiecare persoana fizica ce urmeaza a fi supusa avizarii Comisiei ca agent de marketing, administratorul sau agentul de marketing persoana juridica, dupa caz, are obligatia sa intocmeasca un dosar care sa contina cel putin urmatoarele documente:

    a) actul de identitate, a carui imagine scanata este reprodusa la scara 1:1 pe aceeasi fila cu semnatura olografa a titularului, completata cu sintagma “Conform cu originalul”;

    b) declaratia pe propria raspundere a agentului de marketing persoana fizica, din care sa rezulte ca se incadreaza in prevederile art. 10 alin. (1) lit. a);

    c) certificatul de absolvire a cursurilor de agent de marketing, conform modelului prezentat in anexa nr. 1;

    d) contractul incheiat cu administratorul sau cu agentul de marketing persoana juridica pentru desfasurarea activitatii de marketing al prospectului schemei de pensii facultative, care sa prevada ca data intrarii in vigoare a contractului este data obtinerii de catre agentul de marketing persoana fizica a avizului Comisiei;

    e) certificatul de cazier judiciar si cel de cazier fiscal, aflate in termenele de valabilitate prevazute de legislatia in vigoare.

    (3) Administratorul sau agentul de marketing persoana juridica solicita avizarea persoanei fizice ca agent de marketing numai ulterior intocmirii dosarului complet al acesteia, in conformitate cu prevederile alin. (2).

    ART. 11

    (1) In vederea obtinerii avizului pentru agentii de marketing persoane fizice, administratorul sau agentul de marketing persoana juridica, dupa caz, depune la Comisie o cerere de avizare a agentilor de marketing persoane fizice si inscriere in Registrul agentilor de marketing, intocmita conform anexei nr. 3, pe suport letric si ca imagine scanata, insotita de urmatoarele documente, in format electronic sub semnatura electronica extinsa a reprezentantului legal sau a persoanei responsabile cu activitatea de marketing:

    a) tabelul nominal al persoanelor fizice pentru care se solicita avizul;

    b) declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal al administratorului sau al agentului de marketing persoana juridica, din care sa reiasa ca fiecare persoana fizica pentru care se solicita avizarea ca agent de marketing indeplineste conditiile prevazute la art. 10 alin. (1) si are intocmit dosarul prevazut la art. 10 alin. (2);

    c) copie a documentelor care atesta plata taxei de avizare si de inscriere in Registrul agentilor de marketing, prevazuta de legislatia in vigoare, pentru fiecare agent de marketing persoana fizica.

    (2) Comisia poate solicita in orice moment dosarele intocmite de administrator sau de agentul de marketing persoana juridica, dupa caz, in vederea avizarii persoanelor fizice.

    ART. 12

    Tabelul nominal al persoanelor fizice pentru care se solicita avizul trebuie sa contina pentru fiecare persoana urmatoarele informatii:

    a) numele si prenumele;

    b) codul numeric personal;

    c) seria si numarul actului de identitate;

    d) cetatenia;

    e) adresa de domiciliu;

    f) adresa de resedinta;

    g) data absolvirii cursului de agent de marketing pentru desfasurarea activitatii de marketing al prospectului schemei de pensii facultative, inscrisa pe certificatul de absolvire;

    h) numarul de telefon si adresa de e-mail, dupa caz.

    ART. 13

    (1) Intocmirea si transmiterea electronica a documentelor prevazute la art. 11 alin. (1) se face in conformitate cu instructiunile din Portalul de documentatie tehnica al Comisiei.

    (2) Administratorul si/sau agentul de marketing persoana juridica care a obtinut avizul pentru agentii sai de marketing persoane fizice au/are obligatia de a pastra in arhiva proprie si de a actualiza documentele mentionate la art. 10, atat pe suport letric, cat si pe suport electronic.

    ART. 14

    (1) Agentul de marketing persoana fizica este obligat sa notifice administratorul sau agentul de marketing persoana juridica, dupa caz, asupra oricaror modificari ale documentelor depuse initial pentru avizarea ca agent de marketing, in termen de maximum 10 zile lucratoare de la data modificarii/modificarilor survenite si sa transmita acestora copii ale documentelor modificate.

    (2) Administratorul, dupa caz, agentul de marketing persoana juridica notifica Comisiei in legatura cu modificarile documentelor depuse pentru avizarea ca agent de marketing persoana fizica, in termen de 5 zile lucratoare de la data la care acesta a primit notificarea de la agentul de marketing persoana fizica.

    (3) Pentru orice modificare a informatiilor cuprinse in tabelul nominal cu privire la agentii de marketing persoane fizice, administratorul sau agentul de marketing persoana juridica notifica Comisiei, in termenul prevazut la alin. (2), prin transmiterea tabelului nominal al modificarilor, in format electronic, sub semnatura electronica extinsa a reprezentantului legal sau a persoanei responsabile.

    (4) Tabelul nominal al modificarilor prevazut la alin. (3) contine, in mod obligatoriu, informatiile prevazute la art. 12 si care au suportat modificari, precum si codul agentului de marketing din Registrul agentilor de marketing si numarul si data avizului Comisiei.

    ART. 15

    Administratorul sau agentul de marketing persoana juridica este obligat sa actualizeze evidenta proprie a agentilor de marketing persoane fizice.

     SECTIUNEA a 4-a

    Acordarea sau respingerea autorizatiei/avizului pentru desfasurarea activitatii de marketing al prospectului schemei de pensii facultative

     ART. 16

    Comisia analizeaza cererea si documentele depuse pentru obtinerea autorizatiei/avizului pentru desfasurarea activitatii de marketing al prospectului schemei de pensii facultative si, in termen de 30 de zile calendaristice de la data inregistrarii dosarului complet al solicitantului, procedeaza la aprobarea sau respingerea cererii, prin decizie scrisa si motivata.

    ART. 17

    (1) Orice solicitare a Comisiei privind informatii suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate initial intrerupe termenul prevazut la art. 16, un nou termen incepand sa curga de la data depunerii respectivelor informatii sau modificari, depunere care nu poate fi facuta mai tarziu de 30 de zile calendaristice de la data solicitarii Comisiei, sub sanctiunea respingerii cererii.

    (2) In situatia in care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constata depunerea acestora intr-o forma necorespunzatoare, precum si in cazul lipsei unor documente, se solicita inlocuirea ori completarea acestora, dupa caz.

    (3) Neindeplinirea uneia dintre conditiile referitoare la autorizare sau avizare atrage respingerea cererii depuse de solicitant.

    ART. 18

    (1) Decizia de autorizare sau avizul pentru desfasurarea activitatii de marketing al prospectului schemei de pensii facultative, dupa caz, si codul de inscriere in Registrul agentilor de marketing sau decizia de respingere, dupa caz, se comunica solicitantului in termen de 5 zile calendaristice de la adoptare.

    (2) In termen de maximum 30 de zile de la data comunicarii acesteia, decizia de respingere poate fi contestata in conformitate cu legislatia in vigoare privind contenciosul administrativ.

    (3) O noua cerere de autorizare sau de avizare, dupa caz, poate fi adresata Comisiei numai daca au fost remediate deficientele care au determinat respingerea cererii initiale.

     CAPITOLUL IV

    Desfasurarea activitatii de marketing al prospectului schemei de pensii facultative

     SECTIUNEA 1

    Desfasurarea activitatii

     ART. 19

    (1) Conditiile prevazute pentru autorizarea/avizarea ca agent de marketing persoana juridica si ca agent de marketing persoana fizica pentru desfasurarea activitatii de marketing al prospectului schemei de pensii facultative trebuie respectate pe toata perioada de functionare a acestora.

    (2) Conditiile prevazute la art. 6 alin. (1) lit. h) trebuie indeplinite pe toata perioada exercitarii functiei si atributiilor de catre persoanele respective.

    (3) Codul agentului de marketing persoana juridica autorizat/avizat si codul agentului de marketing persoana fizica avizat cu care acestia au fost inscrisi in Registrul agentilor de marketing raman neschimbate pana la radierea acestora din Registrul Comisiei.

    ART. 20

    Dupa obtinerea autorizatiei/avizului pentru desfasurarea activitatii de marketing al prospectului schemei de pensii facultative, agentii de marketing persoane juridice intocmesc si transmit Comisiei informatiile si documentele pe suport electronic, in conformitate cu instructiunile din Portalul de documentatie tehnica a Comisiei.

    ART. 21

    (1) Agentii de marketing persoane juridice notifica Comisiei cu privire la incheierea si incetarea contractelor cu administratorii pentru desfasurarea activitatii de marketing al prospectului schemei de pensii facultative.

    (2) Notificarea cu privire la incheierea contractului se transmite in termen de maximum doua zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a contractului prevazut la alin. (1) si contine, anexat, copia contractului incheiat pentru desfasurarea activitatii de marketing al prospectului schemei de pensii facultative.

    (3) Notificarea cu privire la incetarea contractului se transmite in termen de maximum doua zile lucratoare de la data incetarii acestuia.

    (4) Documentele prevazute la alin. (2) se transmit pe suport electronic cu semnatura electronica extinsa a reprezentantului legal al societatii sau a persoanei responsabile.

    ART. 22

    (1) Dupa obtinerea deciziei de autorizare/avizare a agentilor de marketing persoane juridice, orice modificare a documentelor depuse in vederea obtinerii autorizatiei/avizului de desfasurare a activitatii de marketing al prospectului schemei de pensii facultative si a conditiilor pe baza carora s-a acordat aceasta/acest autorizatie/aviz trebuie notificata Comisiei in termen de 5 zile calendaristice de la modificarea acestora.

    (2) Notificarea transmisa Comisiei contine, anexate, copii ale documentelor modificate, pe baza carora s-a acordat autorizatia/avizul de catre Comisie.

    (3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), brokerii de pensii private au obligatia de a supune avizarii Comisiei orice modificare a actului constitutiv.

    (4) In vederea avizarii modificarii actului constitutiv, brokerii de pensii private depun la Comisie o cerere de avizare, pe suport letric si ca imagine scanata, insotita de actul constitutiv modificat, de hotararea prin care modificarea actului constitutiv a fost aprobata de organele de conducere competente si de dovada platii taxei de avizare a modificarilor, in format electronic sub semnatura electronica extinsa a reprezentantului legal sau a persoanei responsabile cu activitatea de marketing.

    (5) In vederea avizarii sau respingerii cererii de avizare a modificarii actului constitutiv, se aplica in mod corespunzator procedura stabilita la cap. III sectiunea a 4-a.

    ART. 23

    Agentii de marketing persoane juridice achita Comisiei de la momentul obtinerii autorizatiei/avizului pentru desfasurarea activitatii de marketing al prospectului schemei de pensii facultative, pe toata durata valabilitatii acesteia/acestuia, o taxa lunara de functionare, in conformitate cu prevederile Normei nr. 8/2008 privind taxele de autorizare, avizare si administrare in sistemul pensiilor facultative, aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 17/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

     SECTIUNEA a 2-a

    Pregatirea agentilor de marketing persoane fizice

     ART. 24

    Pregatirea agentilor de marketing persoane fizice este in sarcina administratorilor, a agentilor de marketing persoane juridice si a persoanelor juridice specializate.

    ART. 25

    (1) Cursurile pentru agenti de marketing persoane fizice, precum si examenele de absolvire a acestora sunt organizate numai in baza unei tematici avizate in prealabil de catre Comisie.

    (2) Cursurile pentru agenti de marketing persoane fizice, precum si examenele de absolvire a acestora pot fi organizate de administratori, agenti de marketing persoane juridice si de persoane juridice specializate.

    (3) Agentii de marketing persoane juridice organizeaza cursuri numai pentru agentii de marketing persoane fizice proprii.

    (4) In vederea avizarii tematicii pentru cursul de agenti de marketing persoane fizice, administratorul, agentul de marketing persoana juridica si persoana juridica specializata, dupa caz, au obligatia sa includa in tematica proprie cel putin continutul tematicii publicate pe pagina proprie de internet a Comisiei.

    (5) Administratorul, agentul de marketing persoana juridica si persoana juridica specializata au obligatia de a actualiza tematica proprie in conformitate cu legislatia in vigoare.

    (6) Administratorul, agentul de marketing persoana juridica si persoana juridica specializata au obligatia sa se asigure ca persoanele fizice inscrise la cursurile de agent de marketing nu au mentiuni in certificatul de cazier judiciar pentru infractiuni contra patrimoniului si in cazierul fiscal.

    (7) In cazul reavizarii agentilor de marketing persoane fizice, administratorul, agentul de marketing persoana juridica si persoana juridica specializata pot solicita fie cazierul judiciar si cazierul fiscal, fie declaratia pe propria raspundere de la persoanele fizice inscrise la cursurile de agent de marketing.

    ART. 26

    Pentru fiecare persoana inscrisa la curs, administratorul, agentul de marketing persoana juridica sau persoana juridica specializata are obligatia sa intocmeasca un dosar care sa contina cel putin urmatoarele documente:

    a) copie a actului de identitate al cursantului;

    b) contractul incheiat intre persoana juridica specializata si persoana fizica, care sa includa si urmatoarele informatii: perioada in care se desfasoara cursul si data la care urmeaza a se sustine examenul, in cazul in care cursul este organizat de catre persoana juridica specializata;

    c) documentul care atesta ca persoanele inscrise la cursul de agent nu au mentiuni in cazierul judiciar pentru infractiuni contra patrimoniului si in cazierul fiscal.

    ART. 27

    (1) Examenul de absolvire se sustine in maximum 30 de zile lucratoare de la finalizarea cursului.

    (2) Examenul de absolvire se desfasoara sub forma unei probe scrise, de tip test-grila.

    (3) Pot sustine examene numai persoanele care au urmat un curs de agent de marketing persoana fizica pentru desfasurarea activitatii de marketing al prospectului schemei de pensii facultative.

    (4) In termen de maximum 30 de zile de la promovarea examenului, administratorul, agentul de marketing persoana juridica sau persoana juridica specializata elibereaza certificatul de absolvire a cursului in forma prevazuta in anexa nr. 1.

     SECTIUNEA a 3-a

    Reavizarea agentilor de marketing persoane fizice

     ART. 28

    (1) Reavizarea agentilor de marketing persoane fizice se face la un interval de maximum 4 ani, calculati de la data obtinerii avizului precedent.

    (2) Pentru actualizarea cunostintelor in domeniul pensiilor private, fiecare agent de marketing persoana fizica, avizat de Comisie, trebuie sa participe la un nou curs de pregatire si sa obtina un nou certificat de absolvire, la un interval de maximum 4 ani de la data absolvirii cursului precedent.

    (3) Administratorul si agentul de marketing persoana juridica sunt responsabili pentru actualizarea cunostintelor agentilor de marketing persoane fizice in domeniul pensiilor private si pentru solicitarea reavizarii acestora, cu respectarea termenelor prevazute la alin. (1) si (2).

    (4) Administratorul si agentul de marketing persoana juridica au obligatia de a pastra evidente, de a verifica si de a calcula perioadele de timp prevazute la alin. (1) si (2) si de a actualiza documentele existente in dosarele agentilor de marketing persoane fizice, intocmite in conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2).

    ART. 29

    (1) In vederea reavizarii agentilor de marketing persoane fizice, administratorul sau agentul de marketing persoana juridica depune la Comisie cererea de reavizare prevazuta in anexa nr. 3, pe suport letric si ca imagine scanata, insotita de tabelul nominal al agentilor de marketing persoane fizice, intocmit in conformitate cu prevederile art. 14 alin. (4) si de dovada achitarii taxei de reavizare a agentului de marketing persoana fizica, prevazuta de legislatia in vigoare, in format electronic, sub semnatura electronica extinsa.

    (2) Certificatele de absolvire a cursului pentru agentii de marketing persoane fizice, care au urmat noi cursuri de pregatire, se pastreaza de catre administrator sau agentul de marketing persoana juridica, dupa caz, la dosarul agentului de marketing persoana fizica.

    (3) Depunerea la Comisie a cererii de reavizare si a documentelor prevazute la alin. (1) se face cel tarziu in luna anterioara implinirii celor 4 ani de la data obtinerii avizului precedent.

    ART. 30

    (1) Pentru agentii de marketing care indeplinesc prevederile art. 28 alin. (1) si pentru care administratorul sau agentul de marketing persoana juridica a depus cererea de reavizare in conformitate cu prevederile art. 29, Comisia analizeaza cererea de reavizare si documentele depuse si procedeaza la reavizarea agentului de marketing persoana fizica sau la respingerea cererii in termen de 30 de zile calendaristice de la data inregistrarii dosarului complet al solicitantului, cu respectarea procedurii prevazute la cap. III sectiunea a 4-a.

    (2) Pentru agentii de marketing care nu indeplinesc prevederile art. 28 alin. (1), Comisia retrage avizul agentilor de marketing persoane fizice si procedeaza la radierea acestora din Registrul agentilor de marketing.

    (3) Avizul sau decizia de respingere/retragere a avizelor agentilor persoane fizice se comunica administratorului sau agentului de marketing persoana juridica, dupa caz, in termen de 5 zile calendaristice de la data emiterii, in vederea transmiterii catre agentul de marketing persoana fizica in cauza.

    (4) Decizia de retragere sau de respingere poate fi contestata in conformitate cu legislatia in vigoare privind contenciosul administrativ, in termen de 30 de zile de la data comunicarii acestora.

     CAPITOLUL V

    Raspunderi, obligatii si interdictii

     SECTIUNEA 1

    Raspunderea administratorului/agentului de marketing persoana juridica in relatia cu agentii de marketing persoane juridice/fizice

     ART. 31

    (1) Administratorul este raspunzator pentru desfasurarea activitatii agentilor de marketing proprii, persoane fizice, si pentru desfasurarea activitatii de marketing al prospectului schemei de pensii facultative a agentilor de marketing persoane juridice cu care are sau a avut contracte incheiate, precum si pentru plata acestora.

    (2) Administratorul si agentul de marketing persoana juridica sunt raspunzatori pentru recrutarea, pregatirea, monitorizarea si verificarea activitatii agentilor de marketing persoane fizice.

    (3) Administratorul si agentul de marketing persoana juridica au obligatia de a verifica daca actele individuale de aderare la fondurile de pensii facultative contin semnaturile in original ale agentului de marketing persoana fizica si ale persoanei care a aderat, precum si existenta semnaturii olografe pe copia actului de identitate a persoanei care a aderat.

    ART. 32

    (1) Administratorul si agentul de marketing persoana juridica sunt obligati sa tina o evidenta a fiecarui agent de marketing in parte, atat persoana fizica, cat si persoana juridica, dupa caz, cu care are incheiate contracte pentru desfasurarea activitatii de marketing, care sa cuprinda cel putin urmatoarele informatii referitoare la:

    a) datele de identificare ale acestora;

    b) actele individuale de aderare puse la dispozitia agentilor de marketing, atat persoane fizice, cat si persoane juridice, dupa caz, in vederea obtinerii acordului de aderare al persoanelor eligibile;

    c) actele individuale de aderare semnate de persoanele eligibile;

    d) actele individuale de aderare eronat completate si/sau nesemnate de persoana eligibila, actele individuale de aderare necompletate, care nu mai indeplinesc cerintele de integritate sau care nu mai sunt in vigoare intrucat forma si continutul acestora au fost modificate si aprobate de Comisie;

    e) platile efectuate catre fiecare agent de marketing;

    f) masurile dispuse impotriva agentilor de marketing ca urmare a nerespectarii prevederilor contractuale si legale.

    (2) Agentul de marketing persoana juridica are obligatia de a transmite lunar administratorului o evidenta a documentelor prevazute la alin. (1) lit. d).

    ART. 33

    (1) Agentul de marketing persoana juridica are obligatia de a transmite administratorului actele individuale de aderare corect completate si semnate de persoanele eligibile, precum si copiile actelor de identitate ale persoanelor eligibile, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data semnarii acestora.

    (2) Agentul de marketing persoana juridica poate transmite documentele prevazute la alin. (1) in format electronic, sub forma de imagini scanate, cu semnatura electronica extinsa, avand obligatia ca in termen de maximum 30 de zile calendaristice de la semnarea acestora sa le predea in original administratorului.

    (3) Administratorul si, dupa caz, agentul de marketing persoana juridica au obligatia de a intocmi si pastra documentele care fac dovada predarii/primirii catre/de la agentii de marketing persoane juridice si fizice a actelor individuale de aderare puse la dispozitia agentilor de marketing in vederea obtinerii acordului de aderare al persoanelor eligibile.

    ART. 34

    (1) Administratorul si agentul de marketing persoana juridica, dupa caz, sunt direct raspunzatori pentru toate actele, faptele si omisiunile referitoare la activitatea de marketing desfasurata de agentii de marketing persoane fizice cu care au incheiate contracte, precum si pentru nerespectarea, de catre acestia, a prevederilor legale in vigoare in domeniul pensiilor private.

    (2) Administratorul este raspunzator pentru elaborarea procedurilor de lucru pentru agentii proprii de marketing persoane fizice si pentru agentii de marketing persoane juridice cu care are contracte incheiate pentru desfasurarea activitatii de marketing al prospectului schemei de pensii facultative, precum si pentru respectarea acestora.

    (3) Agentul de marketing persoana juridica este raspunzator pentru elaborarea procedurilor de lucru pentru agentii de marketing persoane fizice avizati la cererea sa, precum si pentru respectarea acestora.

    ART. 35

    In situatia in care se constata incalcari ale prevederilor legale in vigoare, administratorul si agentul de marketing persoana juridica sunt obligati sa ia de indata toate masurile necesare, de natura administrativa sau legala, in vederea respectarii prevederilor legale.

    ART. 36

    In situatia prevazuta la art. 35, administratorul si/sau agentul de marketing persoana juridica notifica Comisiei, in termen de 15 zile lucratoare de la data luarii la cunostinta a incalcarilor prevederilor legale, cu privire la masurile intreprinse fata de agentul de marketing persoana juridica/fizica si in raport cu persoana eligibila sau participantul.

    ART. 37

    Administratorul notifica Comisiei cu privire la contractele incheiate cu agentii de marketing persoane juridice pentru desfasurarea activitatii de marketing al prospectului schemei de pensii facultative, precum si cu privire la incetarea acestora, in termen de doua zile lucratoare de la incheierea, respectiv incetarea acestora.

     SECTIUNEA a 2-a

    Obligatiile agentilor de marketing persoane fizice

     ART. 38

    Agentul de marketing persoana fizica are urmatoarele obligatii:

    a) sa prezinte persoanei eligibile in mod corect si complet prospectul schemei de pensii facultative;

    b) sa completeze actul individual de aderare sau sa se asigure ca modul de completare a acestuia de catre persoana eligibila este corect si complet;

    c) sa se asigure ca actul individual de aderare este semnat de persoana eligibila numai in prezenta sa;

    d) sa solicite o copie a actului de identitate valabil al persoanei eligibile, cu semnatura in original a acesteia pe aceeasi pagina pe care este reprodusa imaginea actului de identitate prin copiere;

    e) sa verifice conformitatea datelor de identificare completate in actul individual de aderare cu cele din actul de identitate al persoanei eligibile;

    f) sa ii inmaneze gratuit persoanei eligibile un exemplar din prospectul simplificat al schemei de pensii facultative valabil la data semnarii si, la cererea acestuia, un exemplar al prospectului detaliat, precum si un exemplar al actului individual de aderare, completat si semnat;

    g) sa isi verifice periodic valabilitatea avizului prin consultarea Registrului agentilor de marketing, la adresa: http://www.csspp.ro, sectiunea “Registru/Pilonul III/Agenti Marketing/Persoane Fizice”.

    ART. 39

    (1) Agentul de marketing persoana fizica care are incheiat contract cu un administrator are obligatia sa ii transmita acestuia actele individuale de aderare corect completate si semnate de persoanele eligibile, precum si copiile actelor de identitate ale persoanelor eligibile, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data semnarii acestora.

    (2) Agentul de marketing persoana fizica poate transmite documentele prevazute la alin. (1) in format electronic, sub forma de imagini scanate, avand obligatia ca in termen de maximum 30 de zile calendaristice de la semnarea acestora sa le predea in original administratorului.

    ART. 40

    Toate actele individuale de aderare incheiate prin intermediul unui agent de marketing persoana fizica trebuie sa contina numele, prenumele, semnatura si codul de inscriere a acestuia in Registrul agentilor de marketing in clar, precum si codul de inscriere in Registrul agentilor de marketing a persoanei juridice in numele careia agentul persoana fizica desfasoara activitate de marketing, dupa caz.

     SECTIUNEA a 3-a

    Interdictii

     ART. 41

    (1) Se interzice, in cadrul activitatii de marketing al prospectului schemei de pensii facultative, utilizarea de acte individuale de aderare a caror forma si continut nu sunt autorizate de catre Comisie la momentul semnarii actului de catre persoana eligibila.

    (2) Se interzice desfasurarea de catre agentul de marketing persoana juridica a activitatii de marketing al prospectului schemei de pensii facultative pentru un alt agent de marketing persoana juridica.

    (3) Se interzice agentilor de marketing persoane fizice, care se afla in procedura de reavizare si care nu au obtinut avizul in termenul prevazut la art. 28 alin. (1), sa desfasoare activitate de marketing pana la data intrarii in vigoare a noului aviz.

    (4) Se interzice implicarea agentilor de marketing persoane juridice si fizice in operatiunile de transfer al participantilor de la un fond de pensii facultative la un alt fond de pensii facultative.

    (5) Obtinerea acordului de aderare la un fond de pensii facultative in vederea transferului de la un alt fond de pensii facultative se face exclusiv de catre administratorul fondului la care participantul doreste sa se transfere.

    (6) Se interzice agentului de marketing persoana fizica:

    a) sa incheie contracte avand ca obiect marketingul prospectului schemei de pensii facultative cu un alt agent de marketing persoana fizica;

    b) sa accepte delegarea, imputernicirea sau reprezentarea persoanei eligibile la semnarea actului individual de aderare, sub sanctiunea nulitatii absolute a acestuia;

    c) desfasurarea activitatii de marketing pentru un alt administrator sau agent de marketing persoana juridica decat cel pentru care a fost avizat.

     CAPITOLUL VI

    Persoana juridica specializata

     ART. 42

    In vederea obtinerii avizului ca persoana juridica specializata pentru desfasurarea activitatii de formare profesionala a agentilor de marketing persoane fizice, o societate comerciala trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

    a) sa aiba inscris in actul constitutiv, ca obiect principal de activitate, “Alte forme de invatamant n.c.a.” si, optional, ca obiecte secundare, activitatile prevazute la sectiunea “Alte forme de invatamant”, precum si codurile corespunzatoare acestor activitati, prevazute in Clasificarea activitatilor din economia nationala;

    b) sa aiba un sediu social;

    c) sa nu aiba datorii catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale si bugetele fondurilor speciale;

    d) sa faca dovada ca programele de formare profesionala se desfasoara cu formatori care indeplinesc cerintele prevazute la art. 2 lit. c);

    e) sa aiba o programa de pregatire al carei continut minim include tematica avizata de Comisie;

    f) asociatii/actionarii persoane fizice nu trebuie sa aiba mentiuni in certificatul de cazier judiciar pentru infractiuni contra patrimoniului si nici in cazierul fiscal;

    g) asociatii/actionarii persoane juridice trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

    (i) sa nu se afle in procedura de insolventa, reorganizare judiciara sau faliment;

    (ii) sa nu aiba mentiuni in certificatul de cazier fiscal;

    h) membrii consiliului de administratie, consiliului de supraveghere, directorii, membrii directoratului, administratorul unic, dupa caz, trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

    (i) sa aiba pregatirea, experienta profesionala si onorabilitatea necesare functiei pe care urmeaza sa o indeplineasca;

    (ii) sa fie absolventi ai unei institutii de invatamant superior de lunga durata;

    (iii) sa nu aiba mentiuni in certificatul de cazier judiciar si in cazierul fiscal pentru infractiuni contra patrimoniului;

    i) formatorii persoane fizice trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

    (i) sa nu aiba mentiuni in certificatul de cazier judiciar pentru infractiuni contra patrimoniului si nici in cazierul fiscal;

    (ii) sa fie absolventi ai unei institutii de invatamant superior de lunga durata;

    (iii) sa aiba pregatirea si experienta profesionala de minimum de 2 ani care sa permita pregatirea teoretica si practica a agentilor de marketing in conformitate cu programa cursului de pregatire;

    j) sa achite taxa de avizare si inscriere in Registrul Comisiei, conform legislatiei in vigoare.

    ART. 43

    (1) In vederea obtinerii avizului, solicitantul depune la Comisie o cerere, intocmita conform anexei nr. 6, semnata de catre reprezentantul legal al societatii, insotita de urmatoarele documente:

    a) documente cu privire la societate:

    (i) actul constitutiv al societatii comerciale, avand inscris ca obiect principal de activitate “Alte forme de invatamant n.c.a.” si, optional, ca obiecte secundare, activitatile prevazute la sectiunea “Alte forme de invatamant”, precum si codurile corespunzatoare acestor activitati, prevazute in Clasificarea activitatilor din economia nationala;

    (ii) certificatul de inregistrare si certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului;

    (iii) certificatul de cazier fiscal, in original, aflat in termenul de valabilitate prevazut de legislatia in vigoare;

    (iv) certificat de atestare fiscala;

    (v) programa de pregatire al carei continut minim sa includa tematica avizata de Comisie;

    (vi) regulamentul intern de organizare si desfasurare a examenului de absolvire;

    b) documente cu privire la asociatii/actionarii persoane fizice:

    (i) certificatul de cazier judiciar, in original, aflat in termenul de valabilitate prevazut de legislatia in vigoare;

    (ii) certificatul de cazier fiscal, in original, aflat in termenul de valabilitate prevazut de legislatia in vigoare;

    c) documente cu privire la asociatii/actionarii persoane juridice:

    (i) declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal al societatii, din care sa rezulte ca nu se afla in situatia prevazuta la art. 42 lit. g) pct. (i);

    (ii) certificatul de cazier fiscal;

    (iii) certificat constatator pentru asociatii/actionarii persoane juridice;

    d) documente cu privire la membrii consiliului de administratie, consiliului de supraveghere, directorii, membrii directoratului, administratorul unic, dupa caz:

    (i) copia actului de identitate, a carei conformitate cu originalul este certificata de titularul actului de identitate prin semnatura olografa pe aceeasi pagina pe care este reprodusa imaginea prin copiere;

    (ii) certificatul de cazier judiciar si certificatul de cazier fiscal, in original, aflate in termenele de valabilitate prevazute de legislatia in vigoare;

    (iii) curriculum vitae elaborat in conformitate cu anexa nr. 4;

    (iv) copie a actului care dovedeste ca sunt absolventi ai unei institutii de invatamant superior de lunga durata;

    e) documente cu privire la formatori persoane fizice:

    (i) copia actului de identitate, a carei conformitate cu originalul este certificata de titularul actului de identitate prin semnatura olografa pe aceeasi pagina pe care este reprodusa imaginea prin copiere;

    (ii) curriculum vitae elaborat in conformitate cu anexa nr. 4;

    (iii) copie a actului care dovedeste ca sunt absolventi ai unei institutii de invatamant superior de lunga durata;

    (iv) certificatul de cazier judiciar si de cazier fiscal, aflate in termenele de valabilitate prevazute de legislatia in vigoare;

    f) copie de pe documentele care atesta plata taxei de avizare si inscriere in Registrul Comisiei a persoanei juridice specializate.

    (2) Documentele prevazute la alin. (1) sunt transmise Comisiei odata cu cererea de avizare si sub forma de imagini scanate, in fisiere a caror denumire sa exprime natura documentelor.

    ART. 44

    In vederea avizarii sau respingerii cererii de avizare ca persoana juridica specializata, se aplica in mod corespunzator procedura stabilita la cap. III, sectiunea a 4-a.

    ART. 45

    (1) Dupa obtinerea avizului de catre persoana juridica specializata pentru pregatirea agentilor de marketing al prospectului schemei de pensii facultative, orice modificare a documentelor prevazute la art. 43 sau a conditiilor in baza carora s-a acordat acest aviz trebuie notificata Comisiei.

    (2) Notificarile se transmit Comisiei in termen de 5 zile lucratoare de la data inregistrarii la registrul comertului a modificarilor efectuate, insotite de copii ale documentelor care au facut obiectul modificarii.

    ART. 46

    Persoana juridica specializata desfasoara cursuri de agent de marketing persoana fizica in baza unui contract incheiat fie cu o persoana fizica care doreste sa se inscrie la curs si care indeplineste conditiile prevazute la art. 25 alin. (6), fie cu un administrator, fie cu un agent de marketing persoana juridica.

     CAPITOLUL VII

    Retragerea autorizatiei sau avizului

     ART. 47

    (1) Retragerea autorizatiei/avizului si radierea din Registrul Comisiei a unui agent de marketing persoana juridica si a unei persoane juridice specializate pot fi efectuate in urmatoarele situatii:

    a) daca autorizatia sau, dupa caz, avizul a fost obtinuta/obtinut pe baza unor informatii ori documente false sau care au indus in eroare;

    b) daca nu mai sunt indeplinite conditiile prevazute pentru autorizare/avizare;

    c) la solicitarea administratorului, a agentului de marketing persoana juridica sau a persoanei juridice specializate;

    d) in cazul in care agentul de marketing persoana juridica nu a inceput activitatea pentru care a fost autorizat/avizat in termen de 12 luni de la data autorizarii/avizarii sau nu si-a exercitat pentru o perioada mai mare de 6 luni consecutive activitatea pentru care a fost autorizat/avizat;

    e) ca sanctiune, in cazul incalcarii dispozitiilor legale;

    f) in situatia in care intermediarii de fonduri de pensii facultative au primit decizie de retragere a autorizatiei acordate de catre autoritatea care le-a eliberat autorizatia/avizul de functionare;

    g) in cazul insolventei, reorganizarii judiciare si a falimentului agentului de marketing persoana juridica si a persoanei juridice specializate.

    (2) Retragerea avizului si radierea din Registrul Comisiei a unui agent de marketing persoana fizica pot fi efectuate in urmatoarele situatii:

    a) in cazul decesului agentului de marketing persoana fizica;

    b) in cazul neindeplinirii conditiei prevazute la art. 28 de catre agentii de marketing persoane fizice;

    c) la cererea administratorului sau agentului de marketing persoana juridica pentru retragerea avizelor agentilor de marketing persoane fizice;

    d) in oricare dintre situatiile de retragere a autorizatiei/avizului administratorului sau agentului de marketing persoana juridica se retrag autorizatiile tuturor agentilor persoane fizice care au fost avizati pentru a desfasura activitate de marketing al prospectului schemei de pensii facultative in numele lor;

    e) ca sanctiune, in cazul incalcarii dispozitiilor legale.

    ART. 48

    (1) Pentru retragerea avizelor agentilor de marketing persoane fizice si radierea din Registru agentilor de marketing, administratorul sau agentul de marketing persoana juridica, dupa caz, trebuie sa depuna la Comisie o cerere de retragere a avizului pe suport letric si sub forma de imagine scanata.

    (2) Cererea de retragere a avizelor agentilor de marketing persoane fizice si radierea din Registrul agentilor de marketing este insotita de tabelul nominal al agentilor de marketing persoane fizice ale caror avize se retrag, intocmit in conformitate cu prevederile art. 49, in format electronic sub semnatura electronica extinsa a reprezentantului legal sau a persoanei responsabile, dupa caz.

    ART. 49

    Tabelul nominal al agentilor de marketing persoane fizice ale caror avize se retrag contine urmatoarele informatii:

    a) numele si prenumele;

    b) codul numeric personal;

    c) seria si numarul actului de identitate;

    d) codul agentului de marketing din Registrul agentilor de marketing;

    e) numarul si data ultimului aviz.

    ART. 50

    (1) In vederea retragerii autorizatiei/avizului si radierii din Registrul agentilor de marketing la cererea agentului de marketing persoana juridica, acesta trebuie sa depuna la Comisie:

    a) documentele prevazute la art. 48 cu privire la retragerea agentilor de marketing persoane fizice care actioneaza in numele sau;

    b) dovada incetarii contractului/contractelor incheiat/incheiate cu administratorii pentru desfasurarea activitatii de marketing al prospectului schemei de pensii facultative;

    c) hotararea de incetare a activitatii sau de modificare a obiectului de activitate pentru agentul de marketing persoana juridica, dupa caz, hotarare adoptata de organul statutar competent.

    (2) In vederea retragerii avizului persoanei juridice specializate, aceasta depune la Comisie urmatoarele documente:

    a) cererea de retragere a avizului ca persoana juridica specializata, semnata de reprezentantul legal;

    b) hotararea referitoare la incetarea activitatii sau modificarea obiectului de activitate, hotarare adoptata de organul statutar competent.

    ART. 51

    (1) Decizia de retragere a autorizatiei sau avizului, scrisa si motivata, se comunica administratorului, agentului de marketing persoana juridica sau persoanei juridice specializate, dupa caz, in termen de 5 zile calendaristice de la emiterea acesteia.

    (2) Decizia de retragere poate fi contestata in termen de maximum 30 de zile de la data comunicarii ei, in conformitate cu legislatia in vigoare.

    (3) In termen de 15 zile calendaristice de la primirea deciziei de retragere, agentul de marketing persoana juridica sau persoana juridica specializata, dupa caz, are obligatia sa depuna documentele cu privire la retragerea autorizatiei/avizului de catre Comisie la oficiul registrului comertului in raza caruia se afla sediul social al societatii.

    (4) In termen de 30 de zile calendaristice de la primirea documentelor care atesta inregistrarea retragerii de la oficiul registrului comertului, agentul de marketing persoana juridica sau persoana juridica specializata, dupa caz, trebuie sa depuna la Comisie o copie a acestor documente.

    ART. 52

    (1) In situatia retragerii avizului agentilor de marketing persoane fizice, administratorul si agentul de marketing persoana juridica, dupa caz, au obligatia sa instiinteze in scris agentii lor de marketing in legatura cu retragerea avizului acestora, in termen de maximum 3 zile lucratoare de la data primirii deciziei de retragere din partea Comisiei.

    (2) In situatia prevazuta la alin. (1), administratorul si agentul de marketing persoana juridica, dupa caz, trebuie sa se asigure ca agentii de marketing persoane fizice au predat toate documentele privind marketingul prospectului schemei de pensii facultative si ca au luat cunostinta de interdictia de a mai desfasura activitate de marketing al prospectului schemei de pensii facultative.

     CAPITOLUL VIII

    Dispozitii tranzitorii si finale

     ART. 53

    (1) In situatia in care contractul unui agent de marketing persoana fizica incheiat cu un administrator sau cu un agent de marketing persoana juridica, dupa caz, pentru desfasurarea activitatii de marketing al prospectului schemei de pensii facultative a incetat, iar agentul de marketing persoana fizica incheie un nou contract cu un alt administrator/agent de marketing persoana juridica, noul administrator/agent de marketing persoana juridica procedeaza in conformitate cu prevederile cap. III sectiunea a 3-a.

    (2) Agentul de marketing persoana fizica aflat in situatia prevazuta la alin. (1) nu are obligatia sa reia cursul de pregatire de agenti de marketing persoane fizice daca se afla in perioada de timp inclusa in intervalul de 4 ani calendaristici, prevazut la art. 28 alin. (2), cu exceptia cazului in care noul administrator/agent de marketing persoana juridica nu are o solicitare expresa in acest sens.

    (3) Agentul de marketing persoana fizica, care, la data intrarii in vigoare a prezentei norme, are mai mult de 4 ani calendaristici de la data absolvirii cursului de pregatire ca agent de marketing pentru fonduri de pensii facultative, trebuie reavizat de Comisie in termen 12 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei norme, in conformitate cu prevederile art. 28 si 29.

    (4) In situatia nerespectarii prevederilor alin. (3), Comisia procedeaza la retragerea avizului si la radierea din Registrul agentilor de marketing a agentilor de marketing persoane fizice.

    ART. 54

    Agentii de marketing persoane juridice au obligatia ca in termen de 3 luni de la intrarea in vigoare a prezentei norme sa notifice Comisiei cu privire la modificarile survenite, in vederea respectarii conditiilor stabilite la art. 6 si 9.

    ART. 55

    (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte:

    a) desfasurarea activitatii de marketing al prospectului schemei de pensii facultative de catre administratorii fondurilor de pensii facultative prin intermediul altor persoane decat agenti de marketing persoane juridice si/sau fizice autorizate/avizate de Comisie;

    b) desfasurarea activitatii de marketing al prospectului schemei de pensii facultative de catre agentii de marketing persoane fizice fara respectarea prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) – d);

    c) desfasurarea activitatii de marketing al prospectului schemei de pensii facultative de catre agentul de marketing persoana juridica cu incalcarea prevederilor art. (4) alin. (2);

    d) desfasurarea activitatii de marketing al prospectului schemei de pensii facultative cu incalcarea prevederilor art. 4 alin. (4);

    e) desfasurarea activitatii de marketing al prospectului schemei de pensii facultative de catre agentii de marketing persoane juridice fara incheierea de contracte in acest sens cu administratorii de fonduri de pensii facultative autorizati de Comisie;

    f) neindeplinirea obligatiei, de catre agentul de marketing persoana fizica, de notificare a administratorului sau a agentului de marketing persoana juridica asupra oricaror modificari ale documentelor depuse initial pentru avizarea ca agent de marketing in termenul stabilit prin prevederile art. 14 alin. (1);

    g) neindeplinirea obligatiei administratorilor sau agentilor de marketing persoane juridice de notificare a Comisiei cu privire la modificarile documentelor depuse pentru avizarea ca agent de marketing persoana fizica, in termenul stabilit prin prevederile art. 14 alin. (2) si in forma stabilita prin prevederile art. 14 alin. (3) si (4);

    h) neindeplinirea obligatiei administratorului si a agentilor de marketing persoane juridice de actualizare a evidentei proprii a agentilor de marketing persoane fizice;

    i) nerespectarea de catre agentii de marketing persoane fizice si de catre agentii de marketing persoane juridice a conditiilor prevazute pentru autorizare/avizare, pe toata perioada desfasurarii activitatii;

    j) neindeplinirea de catre membrii consiliului de administratie, consiliului de supraveghere, directori, membrii directoratului, administratorul unic, dupa caz, a conditiilor prevazute la art. 6 alin. (1) lit. h) pe toata perioada exercitarii functiei;

    k) neindeplinirea obligatiei agentilor de marketing de transmitere a informatiilor si documentelor pe suport electronic, ulterior obtinerii autorizatiei/avizului pentru desfasurarea activitatii de marketing al prospectului schemei de pensii facultative;

    l) neindeplinirea de catre agentii de marketing persoane juridice a obligatiei de notificare a Comisiei cu privire la contractele incheiate cu administratorii pentru desfasurarea activitatii de marketing al prospectului schemei de pensii facultative, in termenul si forma prevazute la art. 21 alin. (2) si (3);

    m) desfasurarea activitatii de marketing al prospectului schemei de pensii facultative de catre administratori si de catre agentii de marketing persoane fizice prin intermediul agentilor de marketing persoane fizice care nu au fost reavizati in termenul prevazut la art. 28 alin. (1);

    n) neindeplinirea de catre administratori si de catre agentii de marketing persoane juridice a obligatiei de a pastra evidenta, de a verifica si de a calcula perioadele de timp prevazute la art. 28 alin. (3) si (4) si de a actualiza documentele existente in dosarele agentilor de marketing persoane fizice;

    o) neindeplinirea obligatiei de verificare a actelor individuale de aderare de catre administrator si agentul de marketing persoana juridica, in conformitate cu prevederile art. 31 alin. (3);

    p) neindeplinirea obligatiilor administratorilor si agentilor de marketing persoane juridice prevazute la art. 32 si 33;

    r) neindeplinirea obligatiei administratorilor si a agentilor de marketing persoane juridice de a lua toate masurile necesare, de natura administrativa sau legala, in vederea respectarii prevederilor legale;

    s) neindeplinirea de catre administratori a obligatiei de notificare a Comisiei cu privire la contractele incheiate cu agentii de marketing persoane juridice pentru desfasurarea activitatii de marketing al prospectului schemei de pensii facultative, in termenul prevazut la art. 37;

    s) neindeplinirea de catre agentul de marketing persoana fizica a obligatiilor prevazute la art. 38 – 40;

    t) utilizarea in cadrul activitatii de marketing al prospectului schemei de pensii facultative de acte individuale de aderare a caror forma si continut nu sunt autorizate de catre Comisie la momentul semnarii actului;

    t) nerespectarea de catre agentii de marketing persoane juridice si persoane fizice a prevederilor art. 41 alin. (2) – (4) si (6);

    u) incalcarea de catre persoana fizica specializata a prevederilor art. 45;

    v) neindeplinirea de catre administrator/agent de marketing persoana juridica a obligatiilor prevazute la art. 52;

    w) neindeplinirea de catre agentul de marketing persoana juridica a obligatiilor prevazute la art. 54;

    x) nerespectarea celorlalte obligatii prevazute de prezenta norma.

    (2) Savarsirea de catre administratorul de fonduri de pensii facultative, de catre agentul de marketing persoana juridica si de catre agentul de marketing persoana fizica a vreuneia dintre faptele prevazute la alin. (1) se sanctioneaza conform prevederilor art. 38 lit. c), art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) lit. k si alin. (2) – (11), art. 122 si 122^1 din Legea nr. 204/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

    ART. 56

    Anexele nr. 1 – 6 fac parte integranta din prezenta norma.

    ART. 57

    (1) La data intrarii in vigoare a prezentei norme se abroga Norma nr. 10/2006 privind marketingul prospectului schemei de pensii facultative, aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 22/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 880 din 27 octombrie 2006, cu modificarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare prezentei norme.

    (2) Prezenta norma intra in vigoare in termen de 3 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close