Norma nr. 9/2011 privind sistemul de raportare contabila semestriala a entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de CSSPP

In M. Of. nr. 575 din 12 august 2011 a fost publicata Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 12/2011 pentru aprobarea Normei nr. 9/2011 privind sistemul de raportare contabila semestriala a entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.

Din cuprins:

    ART. 1

    Se aproba Norma nr. 9/2011 privind sistemul de raportare contabila semestriala a entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

    ART. 2

    Prezenta hotarare si norma mentionata la art. 1 se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    ART. 3

    Directia secretariat si directorul general asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

    ANEXA 1

 

                               NORMA Nr. 9/2011

privind sistemul de raportare contabila semestriala a entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

 

    Avand in vedere prevederile art. 15 alin. (6) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 57 alin. (6) si art. 70 lit. g) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

    in temeiul dispozitiilor art. 16, 21, 22, art. 23 lit. b), f) si g) si art. 24 lit. o) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 313/2005, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

    Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumita in continuare Comisie, emite prezenta norma.

 

    CAPITOLUL I

    Dispozitii generale

 

    ART. 1

    Prezenta norma stabileste modul de intocmire si depunere a raportarilor contabile semestriale pentru entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisie.

    ART. 2

    Prezenta norma se aplica de catre urmatoarele categorii de entitati:

    a) societati de pensii, infiintate potrivit prevederilor legale in vigoare;

    b) fonduri de pensii facultative si fonduri de pensii administrate privat, denumite in continuare fonduri de pensii private;

    c) administratori de fonduri de pensii facultative care sunt societati de asigurare sau societati de administrare a investitiilor, pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii facultative;

    d) brokeri de pensii private, societati comerciale infiintate si autorizate potrivit prevederilor legale in vigoare si agenti de marketing persoane juridice, societati comerciale constituite si autorizate de Comisie, avand ca obiect unic de activitate marketingul prospectului schemelor de pensii facultative.

    ART. 3

    (1) Raportarile contabile semestriale se intocmesc in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Normei nr. 14/2007 privind reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 37/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

    (2) Entitatile prevazute la art. 2 completeaza formularele de raportare contabila semestriala, in lei, folosind planul de conturi aplicabil fiecarei categorii de entitati, conform reglementarilor contabile specifice in vigoare.

    ART. 4

    Termenii si expresiile utilizate in prezenta norma au semnificatiile prevazute la art. 2 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificarile si completarile ulterioare, si la art. 2 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

    CAPITOLUL II

    Sistemul de raportare contabila semestriala

 

    ART. 5

    (1) Raportarile contabile semestriale aplicabile entitatilor prevazute la art. 2 trebuie sa ofere o imagine reala a activelor, datoriilor, pozitiei financiare, precum si a rezultatului acestora.

    (2) Raportarile contabile semestriale aferente entitatilor prevazute la art. 2 se semneaza de catre administratorul acestora sau persoana care asigura conducerea entitatii si de catre persoanele in drept, cuprinzand si numele in clar al acestora.

    (3) Randul corespunzator calitatii persoanei care a intocmit raportarile contabile semestriale se completeaza astfel:

    a) directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie, potrivit legii; sau

    b) persoanele fizice sau juridice cu care s-au incheiat contracte de prestari de servicii, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, potrivit legii.

    ART. 6

    (1) Raportarile contabile semestriale aplicabile entitatilor prevazute la art. 2 se intocmesc pe baza ultimei balante de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie a anului pentru care se intocmeste raportarea, in concordanta cu balantele de verificare ale conturilor analitice, dupa inregistrarea operatiunilor evidentiate in documente justificative.

    (2) In cazul operatiunilor contabile pentru care nu se intocmesc documente justificative, inregistrarile in contabilitate se fac pe baza de note de contabilitate, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

    (3) Corectarea inregistrarilor facute in contabilitate se face pe baza notelor de contabilitate intocmite in acest scop, cu mentionarea documentului, datei si a numarului de ordine al operatiunii care face obiectul corectiei.

    (4) Inregistrarile in contabilitate se fac cronologic, prin respectarea succesiunii documentelor dupa data de intocmire sau de intrare a acestora in entitate, si sistematic, in conturi contabile sintetice si analitice.

    ART. 7

    Raspunderea pentru aplicarea necorespunzatoare a reglementarilor contabile, precum si pentru prelucrarea datelor financiar-contabile cu ajutorul programelor informatice revine administratorului, caruia ii sunt aplicabile dispozitiile art. 10 alin. (1) si (4) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

    CAPITOLUL III

    Prevederi privind sistemul de raportare contabila semestriala aplicabil societatilor de pensii

 

    ART. 8

    Societatile de pensii trebuie sa intocmeasca pentru propria lor activitate raportari contabile semestriale.

    ART. 9

    (1) Dosarul raportarilor contabile semestriale ale unei societati de pensii trebuie sa cuprinda:

    a) raportarile contabile semestriale – pe suport hartie, semnate si stampilate, si in format electronic;

    b) balanta de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie a anului pentru care se intocmeste raportarea contabila semestriala – pe suport hartie, semnata si stampilata pe fiecare pagina.

    (2) Raportarile contabile semestriale prevazute la alin. (1) lit. a) trebuie sa cuprinda:

    a) Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, conform anexei nr. A1;

    b) Contul de profit si pierdere, conform anexei nr. A2;

    c) Date informative, conform anexei nr. A3.

    ART. 10

    (1) Societatile de pensii depun la Comisie raportarile contabile semestriale, pana la data de 16 august a fiecarui an, astfel:

    a) in format electronic, prin aplicatia CSSPP-FRP. Aplicatia si instructiunile de utilizare sunt prezentate pe pagina web a Comisiei, respectiv https://w3.csspp.ro/itbox/

    b) pe suport hartie, componentele dosarului raportarilor contabile semestriale, asa cum sunt prevazute la art. 9, semnate si stampilate, conform legii.

    (2) In 5 zile lucratoare de la transmiterea la Comisie a raportarilor contabile aferente datei de 30 iunie a fiecarui an, administratorii de fonduri de pensii private au obligatia de a le publica pe pagina web proprie a societatii de pensii.

    ART. 11

    Pentru asigurarea informatiilor destinate sistemului institutional al statului, societatile de pensii trebuie sa depuna la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice raportarile contabile semestriale, conform prevederilor legislatiei in vigoare.

 

    CAPITOLUL IV

    Prevederi privind sistemul de raportare contabila semestriala aplicabil fondurilor de pensii private

 

    ART. 12

    Administratorii de fonduri de pensii facultative si/sau fonduri de pensii administrate privat trebuie sa intocmeasca raportari contabile semestriale pentru fiecare fond de pensii privat pe care il administreaza.

    ART. 13

    (1) Dosarul raportarilor contabile semestriale ale unui fond de pensii privat trebuie sa cuprinda:

    a) raportarile contabile semestriale – pe suport hartie, semnate si stampilate, si in format electronic;

    b) balanta de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie a anului pentru care se intocmeste raportarea contabila semestriala – pe suport hartie, semnata si stampilata pe fiecare pagina.

    (2) Raportarile prevazute la alin. (1) lit. a) trebuie sa cuprinda:

    a) Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, conform anexei nr. B1;

    b) Situatia veniturilor si cheltuielilor, conform anexei nr. B2.

    ART. 14

    (1) Pentru fiecare fond de pensii privat, administratorul acestuia depune la Comisie raportarile contabile semestriale, pana la data de 16 august a fiecarui an, astfel:

    a) in format electronic, prin aplicatia CSSPP-FRP. Aplicatia si instructiunile de utilizare sunt prezentate pe pagina web a Comisiei, respectiv https://w3.csspp.ro/itbox/

    b) pe suport hartie, componentele dosarului raportarilor contabile semestriale, asa cum sunt prevazute la art. 13, semnate si stampilate, conform legii.

    (2) In 5 zile lucratoare de la transmiterea raportarilor contabile semestriale la Comisie, intocmite pentru fiecare fond de pensii private pe care il administreaza, administratorii acestora au obligatia de a le publica pe pagina web proprie.

 

    CAPITOLUL V

    Prevederi privind sistemul de raportare contabila semestriala aplicabil administratorilor fondurilor de pensii facultative care sunt societati de administrare a investitiilor sau societati de asigurari

 

    ART. 15

    Administratorii de fonduri de pensii facultative prevazuti la art. 2 lit. c) au obligatia sa intocmeasca raportari contabile semestriale, denumite in continuare raport financiar semestrial.

    ART. 16

    (1) Dosarul raportului financiar semestrial privind administrarea fondurilor de pensii facultative cuprinde doua seturi de documente:

    a) raportarile contabile semestriale insotite de balanta de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie a anului pentru care se intocmeste raportarea, specifice activitatii de administrare a fondurilor de pensii private – pe suport hartie, semnate si stampilate, si in format electronic;

    b) un exemplar al raportarilor contabile semestriale si balanta de verificare sintetica, intocmita conform reglementarilor contabile emise de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor sau, dupa caz, de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare – pe suport hartie, semnate si stampilate.

    (2) Raportarile prevazute la alin. (1) lit. a) trebuie sa cuprinda:

    a) Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, conform anexei nr. C1;

    b) Situatia veniturilor si cheltuielilor, conform anexei nr. C2.

    ART. 17

    Raportul financiar semestrial se depune la Comisie, pana la data de 16 august a fiecarui an, astfel:

    a) in format electronic, prin aplicatia CSSPP-FRP. Aplicatia si instructiunile de utilizare sunt prezentate pe pagina web a Comisiei, respectiv https://w3.csspp.ro/itbox/

    b) pe suport hartie, componentele dosarului raportului financiar semestrial, asa cum sunt prevazute la art. 16, semnate si stampilate, conform legii.

 

    CAPITOLUL VI

    Prevederi privind sistemul de raportare contabila semestriala aplicabil entitatilor prevazute la art. 2 lit. d)

 

    ART. 18

    Entitatile prevazute la art. 2 lit. d) trebuie sa intocmeasca pentru propria lor activitate raportari contabile semestriale.

    ART. 19

    (1) Dosarul raportarilor contabile semestriale ale entitatilor prevazute la art. 2 lit. d) trebuie sa cuprinda:

    a) raportarile contabile semestriale – pe suport hartie, semnate si stampilate, si in format electronic;

    b) balanta de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie a anului pentru care se intocmeste raportarea contabila semestriala – pe suport hartie, semnata si stampilata pe fiecare pagina.

    (2) Raportarile contabile semestriale prevazute la alin. (1) lit. a) trebuie sa cuprinda:

    a) Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, conform anexei nr. A1;

    b) Contul de profit si pierdere, conform anexei nr. A2;

    c) Date informative, conform anexei nr. A3.

    ART. 20

    Entitatile prevazute la art. 2 lit. d) depun la Comisie raportarile contabile semestriale, pana la data de 16 august a fiecarui an, astfel:

    a) in format electronic, prin aplicatia CSSPP-FRP. Aplicatia si instructiunile de utilizare sunt prezentate pe pagina web a Comisiei, respectiv https://w3.csspp.ro/itbox/

    b) pe suport hartie, componentele dosarului raportarilor contabile semestriale, asa cum sunt prevazute la art. 19, semnate si stampilate, conform legii.

    ART. 21

    Pentru asigurarea informatiilor destinate sistemului institutional al statului, entitatile prevazute la art. 2 lit. d) trebuie sa depuna la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice raportarile contabile semestriale, conform prevederilor legislatiei in vigoare.

 

    CAPITOLUL VII

    Instructiuni aplicabile entitatilor care nu au desfasurat activitate

 

    ART. 22

    Entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisie, care nu au desfasurat activitate de la inceputul exercitiului financiar pana la sfarsitul perioadei de raportare, nu intocmesc raportari contabile semestriale, acestea urmand sa depuna la Comisie, pana la data de 16 august a fiecarui an, o declaratie pe propria raspundere in acest sens, care sa cuprinda cel putin urmatoarele date de identificare:

    a) pentru administratorii de fonduri de pensii care sunt societati de pensii, societati de asigurari si societati de administrare a investitiilor, precum si pentru entitatile prevazute la art. 2 lit. d):

    (i) denumirea completa, conform certificatului de inregistrare a administratorului la Oficiul National al Registrului Comertului;

    (ii) adresa completa si numarul de telefon;

    (iii) numarul de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului;

    (iv) codul unic de inregistrare;

    (v) capitalul social;

    b) pentru fondurile de pensii facultative si fondurile de pensii private:

    (i) denumirea completa;

    (ii) numarul de inregistrare in Registrul Comisiei, conform autorizatiei de functionare;

    (iii) o mentiune cu privire la faptul ca fondul de pensii nu a incasat contributii.

 

    CAPITOLUL VIII

    Dispozitii finale

 

    ART. 23

    Entitatile prevazute la art. 2 depun dosarul raportarilor contabile semestriale la registratura Comisiei sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 627/1995 privind imbunatatirea disciplinei depunerii bilanturilor contabile si a altor documente cu caracter financiar-contabil si fiscal, de catre operatorii economici si alti contribuabili.

    ART. 24

    Termenele prevazute de prezenta norma care expira intr-o zi de sarbatoare legala sau intr-o zi nelucratoare se prelungesc pana la sfarsitul urmatoarei zile lucratoare.

    ART. 25

    Entitatile prevazute la art. 2 au obligatia de a asigura concordanta dintre datele operationale, documentele justificative si informatiile prezentate in raportarile contabile semestriale, iar contabilitatea acestora trebuie sa asigure inregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la pozitia financiara, performanta financiara si alte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

    ART. 26

    (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte:

    a) neintocmirea raportarilor contabile semestriale;

    b) netransmiterea, transmiterea cu intarziere sau transmiterea catre Comisie a documentelor prevazute la art. 9, 13, 16 si 19 cu date sau informatii eronate;

    c) nerespectarea prevederilor referitoare la termenul de publicare pe pagina web proprie a informatiilor, prevazut la art. 10 alin. (2) si art. 14 alin. (2);

    d) detinerea, cu orice titlu, de elemente de natura activelor si datoriilor, precum si efectuarea de operatiuni economico-financiare fara sa fie inregistrate in contabilitate;

    e) nerespectarea celorlalte obligatii prevazute de prezenta norma.

    (2) Savarsirea de catre entitatile prevazute la art. 2 a vreuneia dintre faptele prevazute la alin. (1) se sanctioneaza conform prevederilor art. 38 lit. c), art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (2) – (11) din Legea nr. 204/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si, respectiv, ale art. 81 alin. (1) lit. c), art. 140 alin. (1), art. 141 alin. (2) – (11) din Legea nr. 411/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

    ART. 27

    Anexele nr. A1 – A3, B1, B2, C1 si C2 fac parte integranta din prezenta norma.

    ART. 28

    Prevederile prezentei norme se aplica incepand cu raportarile contabile aferente semestrului I al anului 2011.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close