Decizia Curtii Constitutionale nr. 676/2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 172 alin. (3) din Codul de procedura fiscala

In M. Of. nr. 583 din 17 august 2011 a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale nr. 676/2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 172 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala si art. 399 alin. 1 si 3 din Codul de procedura civila.

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

 

    Pe rol se afla pronuntarea asupra exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 172 alin. (3) din Codul de procedura fiscala si art. 399 alin. 1 si 3 din Codul de procedura civila, exceptie ridicata de Societatea Comerciala “Agricola FM Alunis” – S.R.L. in Dosarul nr. 4.984/55/2010 al Judecatoriei Arad – Sectia civila si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 2.148D/2010.

    La apelul nominal lipsesc partile, fata de care procedura de citare a fost legal indeplinita.

    Cauza fiind in stare de judecata, presedintele acorda cuvantul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate privind dispozitiile art. 172 alin. (3) din Codul de procedura fiscala ca neintemeiata, sens in care invoca jurisprudenta in materie a Curtii Constitutionale. In ceea ce priveste exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 399 alin. 1 si 3 din Codul de procedura civila, concluziile reprezentantului Ministerului Public sunt de respingere ca inadmisibila, intrucat textul de lege criticat nu are legatura cu solutionarea cauzei din fata instantei de fond.

 

    CURTEA,

avand in vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:

    Prin Incheierea din 19 mai 2010, pronuntata in Dosarul nr. 4.984/55/2010, Judecatoria Arad – Sectia civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 172 alin. (3) din Codul de procedura fiscala si art. 399 alin. 1 si 3 din Codul de procedura civila, exceptie ridicata de Societatea Comerciala “Agricola FM Alunis” – S.R.L. intr-o cauza avand ca obiect o contestatie la executare impotriva unui act administrativ fiscal.

    In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul arata ca dispozitiile art. 172 alin. (3) din Codul de procedura fiscala conditioneaza aplicarea acestora de inexistenta unei alte cai de atac, imprejurare ce este de natura sa restrictioneze nejustificat calea de atac a contestatiei la executare in materie fiscala.

    Potrivit dispozitiilor art. 399 alin. 3 din Codul de procedura civila, contestatia la executare apare ca fiind o veritabila cale de atac impotriva titlurilor executorii care nu constau in hotarari judecatoresti, prin exercitarea careia se poate obtine inclusiv anularea titlului executoriu in cauza.

    Astfel, in materia titlurilor executorii in materie fiscala, contestatia la executare se va solutiona dupa regulile instituite de dispozitiile art. 399 si urmatoarele din Codul de procedura civila, rezultand o intrepatrundere intre dispozitiile legale criticate ca fiind neconstitutionale. Insa titlul executoriu in materie fiscala ramane un act administrativ fiscal impotriva caruia se poate parcurge procedura reglementata de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004. Or, in masura in care contestatia la executare este privita ca inadmisibila, exclusiv pentru motivul ca impotriva actului administrativ fiscal a fost exercitata actiunea in anulare, rezulta ca titlul executoriu in materie fiscala devine un act a carui legalitate nu mai poate fi supusa niciunei forme de control judiciar, administrativ sau de orice alta natura, ceea ce reprezinta cea mai evidenta incalcare a principiilor constitutionale.

    Judecatoria Arad – Sectia civila apreciaza exceptia de neconstitutionalitate ca fiind neintemeiata. Instanta arata ca dispozitiile procedural-fiscale prevad dreptul debitorului de a ataca titlul executoriu pe calea contestatiei la executare, ocazie cu care acesta poate invoca si aparari de fond cu privire la existenta, intinderea si valabilitatea creantei, insa posibilitatea introducerii contestatiei este conditionata de inexistenta unor alte mijloace prin care debitorul poate ataca titlul executoriu, si aceasta pentru a preveni invocarea acelorasi aparari in doua cai de atac diferite, in scopul tergiversarii cauzelor.

    Referitor la prevederile art. 399 alin. 1 si 3 din Codul de procedura civila, instanta retine ca acestea nu au legatura cu solutionarea cauzei, intrucat in speta este vorba despre o contestatie la executare in materie fiscala, aplicabile in cauza fiind dispozitiile art. 172 si urmatoarele din Codul de procedura fiscala.

    In conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

    Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

 

    CURTEA,

examinand incheierea de sesizare, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

    Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

    Obiectul exceptiei il reprezinta prevederile art. 172 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 399 alin. 1 si 3 din Codul de procedura civila, care au urmatorul continut:

    – Art. 172 alin. (3) din Codul de procedura fiscala: “Contestatia poate fi facuta si impotriva titlului executoriu in temeiul caruia a fost pornita executarea, in cazul in care acest titlu nu este o hotarare data de o instanta judecatoreasca sau de alt organ jurisdictional si daca pentru contestarea lui nu exista o alta procedura prevazuta de lege.”;

    – Art. 399 alin. 1 si 3 din Codul de procedura civila: “Impotriva executarii silite insesi, precum si impotriva oricarui act de executare se poate face contestatie de catre cei interesati sau vatamati prin executare. De asemenea, daca nu s-a utilizat procedura prevazuta de art. 281^1, se poate face contestatie si in cazul in care sunt necesare lamuriri cu privire la intelesul, intinderea sau aplicarea titlului executoriu, precum si in cazul in care organul de executare refuza sa indeplineasca un act de executare in conditiile prevazute de lege. […]

    In cazul in care executarea silita se face in temeiul unui titlu executoriu care nu este emis de o instanta judecatoreasca, se pot invoca in contestatia la executare aparari de fond impotriva titlului executoriu, daca legea nu prevede in acest scop o alta cale de atac.”

    In opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse in art. 11 alin. (1) si art. 20 alin. (2) referitoare la tratatele internationale privind drepturile omului, art. 21 alin. (1) si (3) – Accesul liber la justitie, art. 24 alin. (1) – Dreptul la aparare si in art. 53 privind restrangerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertati. De asemenea, sunt considerate a fi incalcate si prevederile art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.

    Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine ca prin formularea contestatiei la executare se urmareste inlaturarea neregularitatilor comise cu prilejul urmaririi silite sau explicitarea titlului executoriu ce urmeaza a fi valorificat. In cadrul solutionarii contestatiei, instanta nu poate examina imprejurari care vizeaza fondul cauzei si care sunt de natura sa repuna in discutie hotarari care emana de la organe cu activitate jurisdictionala, in fata carora au avut loc dezbateri contradictorii, partile avand posibilitatea, cu acel prilej, de a invoca apararile de fond necesare. O solutie contrara, sub acest aspect, ar nesocoti principiul autoritatii de lucru judecat, ceea ce este inadmisibil.

    Pe de alta parte, in cazul in care executarea silita se face in temeiul unui titlu executoriu care nu este emis de o instanta judecatoreasca sau de alt organ jurisdictional, legea procesuala fiscala prevede ca debitorul are dreptul sa atace acest titlu pe calea contestatiei, ocazie cu care poate invoca toate apararile de fond referitoare la existenta, intinderea si valabilitatea creantei constatate prin respectivul titlu executoriu. Totusi, posibilitatea formularii contestatiei este conditionata de inexistenta unor mijloace procedurale speciale prin care sa se poata ataca titlul executoriu in temeiul caruia a fost pornita executarea. Daca insa legea pune la dispozitia debitorului o cale de atac speciala, acesta nu mai poate formula contestatie la executare in temeiul art. 172 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala. O asemenea prevedere nu constituie o ingradire a liberului acces la justitie, de vreme ce partea interesata poate folosi apararile de fond in calea de atac pe care o are la dispozitie. Adoptarea acestei masuri nu face, in realitate, decat sa dea expresie preocuparii legiuitorului de a preveni abuzul de drept constand in invocarea acelorasi aparari in doua cai de atac diferite, in scopul tergiversarii cauzelor aflate pe rolul instantelor judecatoresti.

    Intrucat accesul liber la justitie, ca de altfel orice drept fundamental consacrat ca atare de Constitutie, are caracter legitim numai in masura in care este exercitat cu buna-credinta, in limite rezonabile, cu respectarea drepturilor si intereselor in egala masura ocrotite ale celorlalte subiecte de drept, Curtea considera ca stabilirea de catre legiuitor a acestor limite nu aduce nicio ingradire dreptului in sine, ci, dimpotriva, creeaza premisele valorificarii sale in concordanta cu exigentele generale proprii unui stat de drept.

    In plus, potrivit art. 126 alin. (2) din Constitutie, stabilirea competentei instantelor si a procedurii de judecata constituie atributul exclusiv al legiuitorului, acesta fiind tinut, desigur, ca in procesul de legiferare sa se circumscrie cadrului constitutional. Or, Curtea constata ca reglementarea dedusa controlului satisface exigenta impusa de norma constitutionala, fiind in deplina concordanta cu prevederile art. 21 si 53 din Legea fundamentala.

    De altfel, asupra constitutionalitatii dispozitiilor art. 172 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, Curtea s-a mai pronuntat prin Decizia nr. 129 din 25 februarie 2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 201 din 30 martie 2010, solutia adoptata in precedent, precum si considerentele pe care aceasta se intemeiaza mentinandu-si valabilitatea si in cauza de fata.

    In ceea ce priveste exceptia de neconstitutionalitate care are ca obiect prevederile art. 399 alin. 1 si 3 din Codul de procedura civila, Curtea retine ca acestea nu au legatura cu solutionarea cauzei deduse judecatii instantei de fond, intrucat in speta este vorba despre o contestatie la executare in materie fiscala, aplicabile in cauza fiind dispozitiile Codului de procedura fiscala. De altfel, aceasta cauza de inadmisibilitate a exceptiei de neconstitutionalitate a fost invederata de Judecatoria Arad – Sectia civila, care avea obligatia de a respinge ea insasi exceptia cu un atare obiect, fara a mai sesiza Curtea Constitutionala.

 

    Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 – 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

    CURTEA CONSTITUTIONALA

    In numele legii

    DECIDE:

 

    1. Respinge, ca neintemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 172 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, exceptie ridicata de Societatea Comerciala “Agricola FM Alunis” – S.R.L. in Dosarul nr. 4.984/55/2010 al Judecatoriei Arad – Sectia civila.

    2. Respinge, ca inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 399 alin. 1 si 3 din Codul de procedura civila, exceptie ridicata de acelasi autor in acelasi dosar al aceleiasi instante.

    Definitiva si general obligatorie.

    Pronuntata in sedinta publica din data de 31 mai 2011.

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close