Recensamantul populatiei 2011 (20 – 31 octombrie) – HG 1502/2009 – modificari

HG 922/2011 publicata in M. Of. 689/2011 modifica HG 1502/2009 privind organizarea si desfasurarea recensamantului populatiei si al locuintelor din Romania in anul 2011. Articole modificate/completate: Art. 1 , Art. 2 , Art. 3 , Art. 4 , Art. 5 , Art. 9 , Art. 10 , Art. 11 , Art. 16 , Art. 17 , Art. 181 , Art. 19 , Art. 21 , ANEXA Nr. 3.

Va prezentam formele consolidate/actualizate ale articolelor care au suferit modificari, asa cum pot fi acestea vizualizate in Biblioteca online pentru informare juridica Legalis 2.0:

HG 1502/2009 ….. Art. 1

(1) Recensământul populaţiei şi al locuinţelor se efectuează pe întregul teritoriu al României în perioada 20–31 octombrie 2011.

(2) Informaţiile care se înregistrează la recensământ au drept moment de referinţă ora „0,00“ din ziua de 20 octombrie 2011.

modificat de
Hotărâre nr. 922/2011 – pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.502/2009 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi al locuinţelor din România în anul 2011 din 21 septembrie 2011, M. Of. 689/2011 ;

Hotărâre nr. 1251/2010 – pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.502/2009 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi al locuinţelor din România în anul 2011 din 8 decembrie 2010, M. Of. 856/2010 ;


HG 1509/2009 …. Art. 2

(1) Înregistrarea se face, de regulă, la domiciliul/reşedinţa persoanelor de către recenzori, pe baza declaraţiei pe propria răspundere a persoanelor recenzate, sau de către un membru al gospodăriei cu capacitate deplină de exerciţiu.

(2) Pentru înregistrarea corectă a datelor de identificare a persoanelor, acestea vor prezenta, după caz, pentru cetăţenii români actul de identitate, certificatul de naştere în cazul minorilor, iar pentru persoanele de altă cetăţenie ori fără cetăţenie documente de trecere a frontierei sau documente eliberate de autorităţile române care atestă dreptul de şedere pe teritoriul României.

(3) Alte acte legale, cu excepţia celor prevăzute la alin. (2), care atestă validitatea informaţiilor referitoare la persoane şi locuinţe sunt consultate numai cu acordul persoanelor recenzate.

(4) Pe toată perioada de recenzare, în îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, personalul de recensământ şi membrii comisiilor de recensământ se identifică prin prezentarea legitimaţiei care să le ateste calitatea.

(5) Persoanele prezente la domiciliu/reşedinţă sunt înregistrate de către recenzorul sectorului de recensământ în care se află amplasată locuinţa.

(6) Persoanele absente temporar din gospodărie sunt înregistrate la domiciliul lor, pe baza informaţiilor furnizate de celelalte persoane din gospodărie sau a informaţiilor care rezultă din evidenţele oficiale existente pe plan local.

(6) Persoanele absente temporar de la domiciliu/reşedinţă sunt înregistrate pe baza informaţiilor furnizate de celelalte persoane din locuinţă cu capacitate deplină de exerciţiu, a informaţiilor pertinente oferite de vecini sau de administraţia clădirii în care locuiesc, precum şi a evidenţelor oficiale existente pe plan local.

(7) Persoanele prevăzute la alin. (6) sunt înregistrate şi în localitatea în care se află prezente temporar la momentul de referinţă al recensământului, pe baza declaraţiei pe propria răspundere şi a documentelor prevăzute la alin. (2) şi (3).

(8) Persoanele care datorită unor situaţii deosebite nu au fost recenzate se prezintă, până în ultima zi a perioadei de înregistrare, la comisia de recensământ din localitatea în care se află, pentru înregistrare.

(8) Persoanele aflate pe teritoriul României şi care din cauza unor situaţii deosebite nu au fost recenzate au obligaţia să se prezinte şi să solicite recenzarea cel târziu până la 31 octombrie 2011 comisiei de recensământ din localitatea în care se află temporar.

modificat de
Hotărâre nr. 922/2011 – pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.502/2009 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi al locuinţelor din România în anul 2011 din 21 septembrie 2011, M. Of. 689/2011 ;


HG 1502/2009 …. Art. 3

(1) Recenzarea persoanelor din imobilele aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Justiţiei şi a altor unităţi speciale se face de către persoane nominalizate de aceste instituţii, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri şi ale normelor specifice elaborate de acestea şi aprobate de către Comisia centrală pentru recensământul populaţiei şi al locuinţelor.

(2) Recenzarea persoanelor aflate în unităţi de turism, cămine studenţeşti, cămine de bătrâni, instituţii de protecţie a copiilor, internate şcolare, unităţi sanitare, centre de urgenţă, adăposturi de noapte, tabere şcolare se face de către administratorii spaţiilor respective.

modificat de
Hotărâre nr. 922/2011 – pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.502/2009 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi al locuinţelor din România în anul 2011 din 21 septembrie 2011, M. Of. 689/2011 ;


HG 1502/2009 …. Art. 4

Recenzarea cetăţenilor români plecaţi în străinătate în cadrul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi reprezentanţelor comerciale sau de altă natură din străinătate se face de către Ministerul Afacerilor Externe, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri şi ale normelor speciale elaborate de Ministerul Afacerilor Externe şi aprobate de către Comisia centrală pentru recensământul populaţiei şi al locuinţelor.

modificat de
Hotărâre nr. 922/2011 – pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.502/2009 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi al locuinţelor din România în anul 2011 din 21 septembrie 2011, M. Of. 689/2011


HG 1502/2009 …. Art. 5

Declaraţiile populaţiei înregistrate la recensământ nu pot fi utilizate în alte scopuri decât cele statistice şi nici pentru stabilirea unor drepturi sau obligaţii.

modificat de
Hotărâre nr. 922/2011 – pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.502/2009 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi al locuinţelor din România în anul 2011 din 21 septembrie 2011, M. Of. 689/2011 ;


“HG 1502/2009 …. Art. 9

(1) Personalul de recensământ este format din recenzori, recenzori-şefi, responsabili de circumscripţii urbane, recenzori pentru recensământul de probă, recenzori pentru ancheta de control.

(1) Personalul de recensământ este format din recenzori, recenzori-şefi, responsabili de circumscripţii urbane, recenzori pentru recensământul de probă, recenzori pentru ancheta de control, care sunt atraşi pe bază de convenţii civile încheiate potrivit Codului civil.

(2) Personalul prevăzut la alin. (1) este selectat din rândul personalului din primării al personalului didactic, al specialiştilor în economie, informatică şi în alte domenii, precum şi din rândul pensionarilor, studenţilor şi al altor persoane, având cel puţin studii medii.

(2) Personalul prevăzut la alin. (1) este recrutat din rândul personalului din primării, al personalului didactic, al specialiştilor din cadrul oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară, al specialiştilor în economie, informatică şi în alte domenii, precum şi din rândul pensionarilor, studenţilor şi al altor persoane, având cel puţin studii medii.

(3) Pentru efectuarea în bune condiţii a recensământului şi pentru a nu se perturba procesul de învăţământ, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi Comisia centrală pentru recensământul populaţiei şi al locuinţelor stabilesc de comun acord vacanţa şcolară în perioada de efectuare a recensământului.

modificat de
Hotărâre nr. 922/2011 – pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.502/2009 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi al locuinţelor din România în anul 2011 din 21 septembrie 2011, M. Of. 689/2011 ;


HG 1502/2009 …. Art. 10

(1) Personalul prevăzut la art. 9 alin. (1), precum şi specialiştii din secretariatele tehnice organizate potrivit prevederilor art. 8 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 5/2008, care aparţin administraţiei publice locale şi cei ai serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate a administraţiei publice centrale sunt scutiţi de toate sarcinile care le revin la unităţile unde sunt încadraţi şi beneficiază de toate drepturile salariale, potrivit legii, pe întreaga perioadă de participare la lucrările de recensământ.

(2) Persoanele prevăzute la art. 9 alin. (1) primesc pentru activitatea depusă, pe lângă drepturile salariale, o indemnizaţie brută pe zi de activitate, după cum urmează:

a) responsabilii de circumscripţii urbane – 50 lei pe zi de activitate şi lucrează 21 de zile calendaristice;

b) recenzorii-şefi – 50 lei pe zi de activitate şi lucrează 18 zile calendaristice;

c) recenzorii – 50 lei pe zi de activitate şi lucrează 15 zile calendaristice;

d) recenzorii care efectuează recensământul de probă – 50 lei pe zi de activitate şi lucrează 15 zile calendaristice;

e) recenzorii care vor efectua ancheta de control – 50 lei pe zi şi lucrează 15 zile calendaristice.

(2) Persoanele prevăzute la art. 9 alin. (1) primesc pentru activitatea depusă în cadrul recensământului populaţiei şi al locuinţelor o sumă brută după cum urmează:

a) responsabilii de circumscripţii urbane – 50 lei/zi şi lucrează 21 de zile calendaristice;

b) recenzorii-şefi – 50 lei/zi şi lucrează 18 zile calendaristice;

c) recenzorii – 50 lei/zi şi lucrează 15 zile calendaristice;

d) recenzorii care efectuează recensământul de probă – 50 lei/zi şi lucrează 15 zile calendaristice;

e) recenzorii care vor efectua ancheta de control – 50 lei/zi şi lucrează 15 zile calendaristice.

(3) Prin zi de activitate se înţelege munca desfăşurată pe parcursul unei zile calendaristice, indiferent de numărul orelor prestate, dar nu mai puţin de 6 ore pe zi.

(3) Abrogat.

(4) Indemnizaţia prevăzută la alin. (2) se acordă într-o singură tranşă, la terminarea lucrărilor. Veniturile din indemnizaţiile prevăzute la alin. (2) se impozitează conform Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Sumele brute stabilite potrivit alin. (2) se acordă într-o singură tranşă, la terminarea lucrărilor. Persoanele care realizează venituri din sumele prevăzute la alin. (2) datorează contribuţii individuale de asigurări sociale şi asigurări pentru şomaj, precum şi impozit pe venit, care se reţin şi se virează de către plătitorul de venit, potrivit legislaţiei în vigoare.

(5) Plata indemnizaţiilor prevăzute la alin. (2) se face din bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru organizarea recensământului populaţiei şi al locuinţelor din România din anul 2011, prin bugetele instituţiilor prefectului.

(5) Plata sumelor prevăzute la alin. (2) se face din bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru organizarea recensământului populaţiei şi al locuinţelor din România din anul 2011, prin bugetele instituţiilor prefectului.

modificat de
Hotărâre nr. 922/2011 – pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.502/2009 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi al locuinţelor din România în anul 2011 din 21 septembrie 2011, M. Of. 689/2011 ;


HG 1502/2009 …. Art. 11

(1) Prefecţii şi consiliile judeţene pentru judeţe, prefectul şi Consiliul General al Municipiul Bucureşti, precum şi primarii şi consiliile locale ale municipiilor, oraşelor, comunelor şi sectoarelor municipiului Bucureşti asigură condiţiile tehnico-materiale necesare bunei desfăşurări a activităţii de pregătire, organizare şi efectuare a recensământului populaţiei şi al locuinţelor, potrivit acţiunilor care sunt stabilite de către Comisia centrală pentru recensământul populaţiei şi al locuinţelor.

(2) În acest scop, prefectul şi autorităţile administraţiei publice locale au următoarele sarcini:

a) constituie şi aprobă, prin ordin al prefectului sau prin dispoziţie a primarului, după caz, componenţa nominală a comisiilor teritoriale de recensământ şi a secretariatelor tehnice, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri şi cu instrucţiunile Comisiei centrale pentru recensământul populaţiei şi al locuinţelor;

b) asigură spaţiile, mobilierul şi mijloacele de telecomunicaţii necesare desfăşurării activităţii comisiilor de recensământ şi secretariatelor tehnice, depozitării şi păstrării în condiţii corespunzătoare a materialelor de recensământ, precum şi alte mijloace necesare desfăşurării în bune condiţii a lucrărilor de recensământ;

b) asigură spaţiile, inclusiv prin închirierea şi/sau amenajarea acestora, precum şi dotarea cu mobilierul şi mijloacele de telecomunicaţii necesare desfăşurării activităţii comisiilor de recensământ şi secretariatelor tehnice, depozitării şi păstrării în condiţii corespunzătoare a materialelor de recensământ, precum şi alte mijloace necesare desfăşurării în bune condiţii a lucrărilor de recensământ, inclusiv plata utilităţilor;

c) asigură verificarea şi actualizarea denumirii străzilor şi numerotarea clădirilor până la data de 31 mai 2011. În perioada ianuarie–octombrie 2011, autorităţile administraţiei publice locale nu mai efectuează schimbări de denumiri ale străzilor sau renumerotări ale clădirilor;

c) asigură informaţiile necesare împărţirii localităţilor în sectoare, secţii şi circumscripţii de recensământ, potrivit normelor stabilite de către Comisia centrală pentru recensământul populaţiei şi al locuinţelor;

d) asigură instruirea şi coordonează activitatea personalului tehnic recrutat, necesar acestor lucrări;

d) asigură, prin personalul de specialitate din primării, verificarea şi actualizarea denumirii străzilor şi numerotarea clădirilor. Acţiunea în mediul urban se va desfăşura sub coordonarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în conformitate cu Programul privind desfăşurarea acţiunilor şi lucrărilor de pregătire şi efectuare a recensământului populaţiei şi al locuinţelor, aprobat de Comisia centrală pentru recensământul populaţiei şi al locuinţelor. Până la data de 31 octombrie 2011, autorităţile administraţiei publice locale nu mai efectuează schimbări de denumiri ale străzilor sau renumerotări ale clădirilor;

e) efectuează, potrivit normelor stabilite de către Comisia centrală pentru recensământul populaţiei şi al locuinţelor, împărţirea localităţilor în sectoare, secţii şi circumscripţii de recensământ;

e) asigură completarea setului de date privind locuinţele asociate numerelor administrative la nivelul fiecărei localităţi, potrivit Programului privind desfăşurarea acţiunilor şi lucrărilor de pregătire şi efectuare a recensământului populaţiei şi al locuinţelor, aprobat de Comisia centrală pentru recensământul populaţiei şi al locuinţelor;

f) asigură recrutarea şi selectarea recenzorilor, recenzorilor-şefi şi a responsabililor de circumscripţii urbane, precum şi spaţiile necesare desfăşurării instructajelor;

f) abrogată;

g) asigură mijloacele de transport necesare pregătirii şi efectuării recensământului la termenele şi pe duratele prevăzute în graficele elaborate de comisiile de recensământ.

(3) Cheltuielile Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi al locuinţelor din România în anul 2011 se asigură prin bugetele instituţiilor prefectului, Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date.

modificat de
Hotărâre nr. 922/2011 – pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.502/2009 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi al locuinţelor din România în anul 2011 din 21 septembrie 2011, M. Of. 689/2011 ;

Hotărâre nr. 1251/2010 – pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.502/2009 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi al locuinţelor din România în anul 2011 din 8 decembrie 2010, M. Of. 856/2010 ;


HG 1502/2009 …. Art. 16

(1) După publicarea rezultatelor finale ale recensământului populaţiei şi al locuinţelor, baza de date pe suport electronic cuprinzând datele cu caracter personal transformate în date anonime este preluată spre păstrare, pe bază de proces-verbal de predare-preluare, de către serviciile judeţene ale Arhivelor Naţionale, respectiv de către Serviciul Arhivelor Naţionale al Municipiului Bucureşti.

(2) După terminarea prelucrării şi validării datelor, toate chestionarele care conţin date cu caracter personal sunt predate operatorilor economici specializaţi, în condiţii care să asigure confidenţialitatea datelor, pentru distrugere.

modificat de
Hotărâre nr. 922/2011 – pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.502/2009 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi al locuinţelor din România în anul 2011 din 21 septembrie 2011, M. Of. 689/2011 ;

Hotărâre nr. 1324/2010 – pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.502/2009 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi al locuinţelor din România în anul 2011 din 23 decembrie 2010, M. Of. 870/2010 ;

Hotărâre nr. 1251/2010 – pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.502/2009 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi al locuinţelor din România în anul 2011 din 8 decembrie 2010, M. Of. 856/2010 ;


HG 1502/2009 …. Art. 17

(1) Institutul Naţional de Statistică şi direcţiile teritoriale de statistică angajează persoane cu contract de muncă pe perioadă determinată, cu încadrarea în numărul de posturi prevăzut în anexa nr. 2.

(2) Având în vedere importanţa acestei lucrări, personalul prevăzut la alin. (1) trebuie să aibă experienţa metodologică şi organizatorică a recensămintelor anterioare, putând fi angajaţi şi pensionari din aparatul statistic.

(2) Abrogat.

modificat de
Hotărâre nr. 922/2011 – pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.502/2009 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi al locuinţelor din România în anul 2011 din 21 septembrie 2011, M. Of. 689/2011 ;


HG 1502/2009…. Art 181

Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă la propunerea ordonatorilor principali de credite modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetelor Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Secretariatului General al Guvernului pentru Institutul Naţional de Statistică pe anul 2011.

modificat de
Hotărâre nr. 922/2011 – pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.502/2009 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi al locuinţelor din România în anul 2011 din 21 septembrie 2011, M. Of. 689/2011 ;


HG 1502/2009 ….. Art. 19

Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, are următoarele obligaţii:

a) punerea la dispoziţie a materialului cartografic, în format digital, pentru municipiile şi oraşele din România, necesar împărţirii teritoriului în sectoare de recensământ;

b) realizarea împărţirii pe baza produselor cartografice deţinute de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi a datelor privind localităţile şi populaţia, puse la dispoziţie de Institutul Naţional de Statistică şi Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, şi a numărului de locuinţe de la fiecare clădire de tip bloc de către administraţia publică locală, precum şi a informaţiilor furnizate de către autorităţile publice locale.

modificat de
Hotărâre nr. 922/2011 – pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.502/2009 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi al locuinţelor din România în anul 2011 din 21 septembrie 2011, M. Of. 689/2011 ;


HG 1502/2009 …. Art. 21

(1) Constituie contravenţii următoarele fapte:

a) împiedicarea persoanelor implicate în acţiunea de recensământ pentru efectuarea înregistrărilor şi controlului datelor ce fac obiectul recensământului în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri sau a desfăşurării, în orice mod, a lucrărilor recensământului;

b) refuzul furnizării personalului de recensământ a informaţiilor prevăzute în programul de înregistrare sau furnizarea de date eronate sau incomplete;

c) nerespectarea dispoziţiilor legale şi a instrucţiunilor privind modul de înregistrare şi prelucrare a populaţiei şi de păstrare a caracterului confidenţial al datelor personale declarate de cetăţeni;

c) nerespectarea dispoziţiilor legale şi a instrucţiunilor privind modul de înregistrare şi prelucrare a datelor privind populaţia şi de păstrare a caracterului confidenţial al datelor personale declarate de cetăţeni;

d) nerespectarea de către personalul prevăzut la art. 9 alin. (1) a caracterului confidenţial al datelor;

d) nerespectarea de observatorii delegaţi de către organizaţiile neguvernamentale şi de personalul prevăzut la art. 9 alin. (1) a caracterului confidenţial al datelor;

e) utilizarea de către personalul de recensământ a datelor obţinute în alte scopuri decât cele statistice.

(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei, iar contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. c), d) şi e) se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei.

(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se sancţionează cu amendă de la 1.500 lei la 4.500 lei, iar contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. c), d) şi e) se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei.

(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor, prevăzute la alin. (1) şi (2), se fac de către persoanele împuternicite de prefect, primar, precum şi de alte persoane anume împuternicite în acest scop de către Comisia centrală pentru recensământul populaţiei şi al locuinţelor.

(4) Dispoziţiile privind contravenţiile prevăzute la alin. (1) se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

modificat de
Hotărâre nr. 922/2011 – pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.502/2009 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi al locuinţelor din România în anul 2011 din 21 septembrie 2011, M. Of. 689/2011 ;


Modificarile produse in Anexa 3 pot fi consultate direct in aplicatia online Legalis 2.0 . Clic aici pentru a deschide un cont gratuit de testare in Legalis.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close