Regulamentul 18/23/2006 – fondurile institutiilor de credit si ale firmelor de investitii – modificari

REGULAMENTUL Nr. 18/2006 Nr. 23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii a fost modificat/completat de Regulamentul nr. 8/2011. Articole vizate: Art. 1 , Art. 14 , Art. 21 , Art. 25 , Art. 28 , Art. 29 , Art. 30.

Va prezentam forma consolidata/actualizata a articolelor care au suferit modificari, asa cum pot fi acestea vizualizate in Biblioteca Legislativa online Legalis 2.0:

Regulament 18/23/2006 …. Art. 1

(1) Prezentul regulament se aplică băncilor, băncilor de economisire şi creditare în domeniul locativ, băncilor de credit ipotecar, caselor centrale ale cooperativelor de credit şi instituţiilor emitente de monedă electronică, persoane juridice române, denumite în continuare instituţii de credit, şi reglementează metodologia de calcul a fondurilor proprii, la nivel individual şi consolidat şi, după caz, la nivel de reţea cooperatistă, precum şi nivelul minim al capitalului iniţial al acestor instituţii şi al reţelei cooperatiste.

(1) Prezentul regulament se aplică băncilor, băncilor de economisire şi creditare în domeniul locativ, băncilor de credit ipotecar, caselor centrale ale cooperativelor de credit, persoane juridice române, denumite în continuare instituţii de credit, şi reglementează metodologia de calcul al fondurilor proprii, la nivel individual şi consolidat şi, după caz, la nivel de reţea cooperatistă, precum şi nivelul minim al capitalului iniţial al acestor instituţii şi al reţelei cooperatiste.

(2) Casele centrale sunt responsabile pentru reglementarea cadrului general aferent fondurilor proprii ale cooperativelor de credit din cadrul reţelelor cooperatiste. Reglementările emise vor avea în vedere prevederile prezentului regulament în ceea ce priveşte determinarea fondurilor proprii la nivelul cooperativelor de credit şi nu vor putea stabili cerinţe mai puţin restrictive decât cele prevăzute de acesta. În acest sens reglementările emise de casa centrală vor fi transmise spre avizare Băncii Naţionale a României.

(3) Casele centrale sunt responsabile pentru aplicarea prezentului regulament la nivel de reţea cooperatistă.

(4) Prezentul regulament se aplică în mod corespunzător societăţilor de servicii de investiţii financiare, precum şi societăţilor de administrare a investiţiilor care au în obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale de investiţii. În acest sens, orice referire la Banca Naţională a României se consideră a fi făcută, după caz, la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.

(5) Prevederile cap. II, secţiunea 1.1 – „Componenţa fondurilor proprii de nivel 1“, ale cap. IV – „Dispoziţii privind raportarea fondurilor proprii“ şi ale cap. V – „Sancţiuni, dispoziţii tranzitorii şi finale“ din prezentul regulament se aplică, în mod corespunzător, şi sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe.

modificat de

Regulamentul nr. 8/2011 – pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii din din 6 septembrie 2011, M. Of. 685/2011 ;


Regulament 18/23/2006 …. Art. 14

(1) Capitalul iniţial al instituţiilor de credit este constituit din suma elementelor menţionate la art. 4 lit. a) şi b), din care se deduc valorile prevăzute la art. 5 lit. a), d) şi e).

(2) Capitalul iniţial al unei case centrale este constituit din suma elementelor menţionate la art. 4 lit. a) şi b), din care se deduc valorile prevăzute la art. 5 lit. a)–e).

(3) Băncile, persoane juridice române, trebuie să dispună la momentul autorizării de un nivel al capitalului iniţial de minimum 37 milioane lei.

(4) Băncile de credit ipotecar trebuie să dispună la momentul autorizării de un nivel al capitalului iniţial de minimum 25 milioane lei.

(5) Băncile de economisire şi creditare în domeniul locativ trebuie să dispună la momentul autorizării de un nivel al capitalului iniţial de minimum 25 milioane lei.

(6) Instituţiile emitente de monedă electronică trebuie să dispună la momentul autorizării de un nivel al capitalului iniţial de minimum 12 milioane lei.

(6) Abrogat.

(7) Sucursalele din România ale instituţiilor de credit din state terţe vor menţine permanent capitalul iniţial cel puţin la nivelul minim aplicabil stabilit prin prezentul regulament, conform alin. (3)–(6), după caz.

(8) Nivelul minim al capitalului iniţial şi, respectiv, cel al fondurilor proprii ale unei case centrale se stabilesc la echivalentul în lei a 5 milioane euro.

(9) Limita minimă a fondurilor proprii ale unei cooperative de credit se stabileşte la 300 mii lei.

(10) Nivelul minim al capitalului agregat şi, respectiv, cel al fondurilor proprii ale unei reţele cooperatiste se stabileşte la echivalentul în lei a 10 milioane euro. Capitalul agregat al unei reţele este reprezentat de fondurile proprii de nivel 1, aşa cum sunt acestea stabilite la art. 12 şi 13.

modificat de
Regulamentul nr. 8/2011 – pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii din din 6 septembrie 2011, M. Of. 685/2011 ;


Regulament 18/23/2006 …. Art. 21 *

(1) Sumele aferente elementelor incluse în fondurile proprii, prevăzute la art. 4, art. 6 alin. (1), art. 15 alin. (2) lit. a) şi art. 16 alin. (2) trebuie să fie la dispoziţia instituţiei de credit pentru a fi utilizate imediat şi nerestricţionat, în vederea acoperirii riscurilor sau pierderilor de îndată ce acestea apar.

(2) La momentul calculării sumelor prevăzute la alin. (1), acestea trebuie să fie nete de orice obligaţie fiscală, previzibilă în momentul respectiv, sau să fie ajustate corespunzător în măsura în care cheltuielile cu impozitul reduc nivelul până la care elementele respective pot fi utilizate pentru acoperirea riscurilor sau a pierderilor.

(3) În vederea determinării fondurilor proprii de nivel 1, valoarea elementelor prevăzute la art. 4 lit. b) şi art. 6 este ajustată potrivit următoarelor filtre prudenţiale:

a) diferenţele de valoare justă aferente câştigurilor şi pierderilor nerealizate în cadrul unor operaţiuni de acoperire a fluxurilor de trezorerie ale instrumentelor financiare evaluate la cost amortizat trebuie excluse din fondurile proprii;

b) câştigurile şi pierderile aferente evaluării datoriilor la valoarea justă determinate de modificarea anterioară a ratingului instituţiei de credit trebuie excluse din fondurile proprii, prin ajustarea, după caz, a rezultatului net al ultimului exerciţiu financiar şi a rezultatului reportat aferent perioadelor în care s-a produs modificarea de rating;

c) câştigurile nerealizate, aferente evaluării investiţiilor imobiliare şi imobilizărilor corporale, rezultate din aplicarea modelului reevaluării la valoarea justă, altele decât cele existente la data de 31 decembrie 2011, trebuie excluse din fondurile proprii de nivel 1, element cu element, urmând a fi incluse în fondurile proprii de nivel 2 de bază, în proporţie de 45% din valoarea lor netă de obligaţiile fiscale aferente, previzibile la data raportării. Pierderile nerealizate rezultate din aplicarea modelului reevaluării la valoarea justă nu se exclud din fondurile proprii de nivel 1;

d) diferenţele rezultate din evaluarea la valoarea justă a activelor financiare disponibile în vederea vânzării, altele decât cele referitoare la deprecieri, se ajustează după cum urmează:

d.1) pentru fiecare instrument de capitaluri proprii, câştigurile nerealizate trebuie excluse din fondurile proprii de nivel 1, urmând a fi incluse în fondurile proprii de nivel 2 de bază, în proporţie de 45% din valoarea lor netă de obligaţiile fiscale aferente, previzibile la data raportării. Pierderile nerealizate nu se exclud din fondurile proprii de nivel 1;

d.2) câştigurile nerealizate aferente creditelor şi creanţelor, precum şi altor instrumente financiare, incluzând instrumentele de datorie, trebuie excluse din fondurile proprii. Pierderile nerealizate aferente acestor elemente nu se ajustează, rămânând să afecteze fondurile proprii de nivel 1;

e) în cazul în care elementele acoperite în cadrul unei operaţiuni de acoperire a fluxurilor de trezorerie sunt active financiare disponibile în vederea vânzării, asupra câştigurilor şi pierderilor nerealizate aferente instrumentului derivat de acoperire se aplică o ajustare similară celei aplicate diferenţelor din evaluarea la valoarea justă a elementelor acoperite.

(4) Pentru determinarea fondurilor proprii se aplică cerinţele prevăzute în cadrul părţii B din anexa VI la Regulamentul BNR–CNVM nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investiţii, cu modificările şi completările ulterioare, tuturor activelor evaluate la valoarea justă şi se deduce din fondurile proprii de nivel 1 orice ajustare de valoare suplimentară considerată necesară.

modificat de
Regulamentul nr. 8/2011 – pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii din din 6 septembrie 2011, M. Of. 685/2011 ;

Note: – Prevederile alin. (4) a prezentului articol, astfel cum a fost introdus prin pct. 3, art. I al Regulamentul nr. 13/2011, se aplică începând cu data de 31 decembrie 2011.
– Prevederile alin. (3) a prezentului articol, astfel cum a fost introdus prin pct. 3, art. I al Regulamentul nr. 13/2011, se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2012


Regulamentul 18/23/2006 …. Art. 25 *

(1) Pentru determinarea fondurilor proprii, următoarele elemente vor fi deduse, jumătate din fondurile proprii de nivel 1, calculate potrivit art. 4, 5 şi art. 6 alin. (1), şi jumătate din fondurile proprii de nivel 2, calculate potrivit art. 15 şi 16, după aplicarea limitelor prevăzute la art. 24 alin. (1):

a) valoarea acţiunilor şi a altor titluri de capital deţinute în alte instituţii de credit sau financiare care depăşesc 10% din capitalul social al acestora;

b) creanţele şi instrumentele subordonate, de tipul celor prevăzute de art. 15 alin. (2) lit. c) şi alin. (3), pe care o instituţie de credit le înregistrează faţă de instituţii de credit sau instituţii financiare în capitalul cărora înregistrează deţineri de acţiuni şi alte titluri de capital ce depăşesc 10% din capitalul social al acestora;

c) partea din valoarea totală a deţinerilor de acţiuni şi alte titluri de capital mai mici sau egale cu 10% din capitalul social al altor instituţii de credit sau instituţii financiare, a creanţelor şi a instrumentelor subordonate de tipul celor prevăzute de art. 15 alin. (2) lit. c) şi alin. (3), pe care o instituţie de credit le înregistrează faţă de instituţii de credit sau instituţii financiare, altele decât cele prevăzute la lit. a) şi lit. b), parte ce depăşeşte 10% din nivelul fondurilor proprii ale instituţiei de credit determinat înaintea deducerii elementelor prevăzute în prezentul alineat la lit. a)–e);

d) participaţiile pe care o instituţie de credit le deţine în societăţi de asigurare, societăţi de reasigurare, societăţi holding de asigurare;

e) instrumentele de tipul celor prevăzute la art. 15 alin. (2) lit. c) şi art. 15 alin. (3) pe care o instituţie de credit le deţine în societăţi de asigurare, societăţi de reasigurare, societăţi holding de asigurare în care o instituţie de credit deţine o participaţie;

f) în cazul instituţiilor de credit care utilizează abordarea bazată pe modele interne de rating pentru calcularea valorilor ponderate la risc ale expunerilor, valorile negative rezultate din calculul efectuat potrivit art. 65 din Regulamentul BNR–CNVM nr. 15/20/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi valorile pierderii aşteptate calculate potrivit art. 61 şi art. 62 din cadrul aceluiaşi regulament;

g) valorile expunerilor aferente poziţiilor din securitizare care primesc o pondere de risc de 1250% în conformitate cu prevederile Regulamentului BNR–CNVM nr. 18/16/2010, cu excepţia cazurilor în care au fost luate în considerare la calcularea valorilor ponderate la risc ale expunerilor în vederea determinării cerinţelor de capital potrivit art. 126 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 2 din Regulamentul BNR–CNVM nr. 13/18/2006, cu modificările şi completările ulterioare, după cum se menţionează în cadrul aceluiaşi regulament;

g) valorile expunerilor aferente poziţiilor din securitizare care primesc o pondere de risc de 1250% în conformitate cu prevederile Regulamentului BNR–CNVM nr. 18/16/2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi poziţiilor din securitizare şi ale celor aferente poziţiilor din securitizare din portofoliul de tranzacţionare cărora li s-ar atribui o pondere de risc de 1250% dacă ar fi deţinute în afara portofoliului de tranzacţionare al aceleiaşi instituţii de credit, cu excepţia cazurilor în care au fost luate în considerare la calcularea valorilor ponderate la risc ale expunerilor în vederea determinării cerinţelor de capital, potrivit art. 126 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 2 din Regulamentul BNR–CNVM nr. 13/18/2006 privind determinarea cerinţelor minime de capital pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii, cu modificările şi completările ulterioare, sau la determinarea cerinţelor de capital potrivit Regulamentului BNR–CNVM nr. 22/27/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

g1) suma totală prevăzută la art. 19 lit. e) pct. 4 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 11/2011 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi determinarea şi utilizarea ajustărilor prudenţiale de valoare.

h) alte elemente deductibile stabilite în conformitate cu prevederile art. 26 din prezentul regulament.

(2) În vederea determinării fondurilor proprii totale ale cooperativelor de credit, participaţiile acestora la casa centrală se vor deduce jumătate din fondurile proprii de nivel 1, calculate potrivit art. 4, 5 şi art. 6 alin. (1), şi jumătate din fondurile proprii de nivel 2, calculate potrivit art. 15 şi art. 16, după aplicarea limitelor prevăzute la art. 24 alin. (1).

(3) În situaţia în care jumătate din valoarea elementelor deductibile prevăzute la alin. (1) şi, după caz, alin. (2) depăşeşte nivelul fondurilor proprii de nivel 2, calculat potrivit prevederilor art. 15 şi art. 16, suma aflată în exces se deduce din nivelul fondurilor proprii de nivel 1, calculat potrivit prevederilor art. 4, 5 şi art. 6 alin. (1).

modificat de
Regulamentul nr. 8/2011 – pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii din din 6 septembrie 2011, M. Of. 685/2011 ;

Note: Prevederile alineatului (1), litera g) a prezentului articol, astfel cum a fost modificat prin pct. 4, art. I al Regulamentul nr. 13/2011, se aplică începând cu data de 31 decembrie 2011.
Prevederile alineatului (1), g1) a prezentului articol, astfel cum a fost modificat prin pct. 5, art. I al Regulamentul nr. 13/2011, se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2012.


Regulamentul 18/23/2006 …. Art. 28

Abrogat.

modificat de
Regulamentul nr. 8/2011 – pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii din din 6 septembrie 2011, M. Of. 685/2011 ;


Regulamentul 18/23/2006 … Art. 29 *

(1) Pentru calculul fondurilor proprii la nivel consolidat se vor lua în considerare valorile consolidate ale elementelor ce intră în calculul fondurilor proprii la nivel individual potrivit Capitolului II, valori determinate prin aplicarea prevederilor Regulamentului BNR–CNVM nr. 17/22/2006 privind supravegherea pe bază consolidată a instituţiilor de credit şi firmelor de investiţii, cu modificările ulterioare.

(1) Pentru calculul fondurilor proprii la nivel consolidat se vor lua în considerare valorile consolidate ale elementelor ce intră în calculul fondurilor proprii la nivel individual potrivit cap. II, valori determinate prin aplicarea prevederilor Regulamentului BNR–CNVM nr. 17/22/2006 privind supravegherea pe bază consolidată a instituţiilor de credit şi firmelor de investiţii, cu modificările ulterioare. Prevederile referitoare la aplicarea filtrelor prudenţiale prevăzute la art. 21 alin. (3) se aplică în mod corespunzător. Pentru determinarea fondurilor proprii la nivel consolidat nu se aplică prevederile art. 25 alin. (1) lit. g1).

(2) În vederea determinării fondurilor proprii la nivel consolidat, prin aplicarea IFRS, în cadrul rezervelor se includ orice câştiguri sau pierderi amânate sau nerealizate.

(3) La determinarea fondurilor proprii pe bază consolidată următoarele elemente, atunci când sunt sume creditoare, pot fi considerate rezerve consolidate şi pot fi incluse în fondurile proprii de nivel 1:

a) interesul minoritar, reprezentând partea ce revine acţionarilor minoritari din rezultatele nete pozitive şi activele nete ale unei filiale, în cazul utilizării metodei integrării globale. Orice instrumente prevăzute la art. 4 lit. c), care dau naştere unor interese minoritare trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute în cadrul secţiunii 1.2 „Cerinţe privind instrumentele de capital hibride“, precum şi pe cele menţionate la art. 18 lit. a), lit. c)–e), art. 20 şi 24 din prezentul regulament;

b) diferenţele de curs valutar favorabile, rezultate din conversia rezultatelor şi poziţiilor financiare ale operaţiunilor din străinătate, clasificate ca o componentă separată a capitalurilor proprii.

(4) În condiţiile aplicării art. 30 din Regulamentul BNR–CNVM nr. 17/22/2006, cu modificările ulterioare, la determinarea fondurilor proprii pe bază consolidată, pe lângă elementele menţionate la alin. (3), următoarele elemente, atunci când sunt sume creditoare, pot fi considerate rezerve consolidate şi pot fi incluse în fondurile proprii de nivel 1:

a) diferenţele rezultate din prima consolidare prevăzute la pct. 32, 33, 51 şi 52 din Reglementările contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunităţilor Economice Europene aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 74/2005 *) ;

b) orice diferenţă rezultată din includerea anumitor interese de participare în conformitate cu metoda descrisă la pct. 59–64 din Reglementările contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunităţilor Economice Europene aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, aprobate prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 74/2005. *)

(5) La determinarea fondurilor proprii la nivel consolidat, din valoarea obţinută prin aplicarea alin. (1) şi alin. (2) se deduc elementele prevăzute la alin. (3) şi alin. (4), după caz, atunci când acestea sunt sume debitoare. De asemenea, se deduce orice fond comercial pozitiv dobândit în contextul unei combinări de întreprinderi.

modificat de
Regulamentul nr. 8/2011 – pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii din din 6 septembrie 2011, M. Of. 685/2011 ;

Note: Prevederile alineatului (1), al prezentului articol, astfel cum a fost modificat prin pct. 7, art. I al Regulamentul nr. 13/2011, se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2012.


Regulamentul 18/23/2006 ….. Art. 30 *

Abrogat.

modificat de
Regulamentul nr. 8/2011 – pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii din din 6 septembrie 2011, M. Of. 685/2011 ;

Note: Prevederile al prezentului articol, astfel cum a fost modificat prin pct. 8, art. I al Regulamentul nr. 13/2011, se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2012.


Timp de 14 zile puteti testa GRATUIT tot continutul Bibliotecii Legislative Legalis 2.0. Legislatie consolidata, Jurisprudenta romaneasca si europeana, Doctrina, Reviste online, Bibliografie

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close