Modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc

In M. Of. nr. 616 din 31 august 2011 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 823/2011 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc.

          Din cuprins:

    ARTICOL UNIC

    Hotararea Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 528 din 30 iulie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

    1. La articolul 1 alineatul (2), literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    “a) activitati loto, inclusiv cele organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila;

    b) activitati de pariuri mutuale, inclusiv cele organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila;”.

    2. La articolul 1 alineatul (2), dupa litera g) se introduc trei noi litere, literele h) – j), cu urmatorul cuprins:

    “h) activitati de bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila;

    i) activitati de pariuri on-line;

    j) activitati de jocuri de noroc on-line, altele decat cele definite la art. 10 alin. (1) lit. a), e) – h) din ordonanta de urgenta.”

    3. La articolul 1 alineatul (11), literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    “a) asocierea se realizeaza intre 2 sau mai multi operatori economici care detin, fiecare in parte, licenta de organizare a jocurilor de noroc pentru una dintre activitatile prevazute la alin. (2);

    b) asocierea priveste exploatarea in comun, in aceeasi incinta, a activitatilor prevazute la alin. (2) pentru care cei 2 sau mai multi asociati detin autorizatii pentru exploatarea jocurilor de noroc;”.

    4. La articolul 1, dupa alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu urmatorul cuprins:

    “(12) In intelesul ordonantei de urgenta si al prezentei hotarari, prin comunicatii se intelege comunicatii electronice, iar prin furnizor de internet se intelege furnizor de servicii de comunicatii electronice, astfel cum aceste notiuni sunt definite de legislatia in vigoare in domeniul comunicatiilor electronice.”

    5. La articolul 2 alineatul (8), dupa litera f) se introduc trei noi litere, literele g) – i), cu urmatorul cuprins:

    “g) in cazul jocurilor bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila, fiecarui organizator i se acorda o singura autorizatie de exploatare a jocurilor de noroc pentru intreaga activitate. Modelul autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc este prezentat in anexa nr. 1b);

    h) in cazul jocurilor de pariuri on-line: fiecarui organizator i se acorda o singura autorizatie de exploatare a jocurilor de noroc pentru intreaga activitate. Modelul autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc este prezentat in anexa nr. 1b);

    i) in cazul jocurilor de noroc on-line, altele decat cele definite la art. 10 alin. (1) lit. a), e) – h) din ordonanta de urgenta, fiecarui organizator i se acorda o singura autorizatie de exploatare a jocurilor de noroc pentru intreaga activitate. Modelul autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc on-line este prezentat in anexa nr. 1b).”

    6. La articolul 4, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:

    “(5) In termen de 5 zile lucratoare de la data efectuarii platii pentru obtinerea licentei de organizare a jocurilor de noroc si/sau a autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc, organizatorii sunt obligati sa depuna la directia de specialitate din Ministerul Finantelor Publice copia documentelor care atesta plata taxelor datorate pentru eliberarea licentei de organizare a jocurilor de noroc si/sau a autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc.”

    7. La articolul 6, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(2) Operatorii economici care detin autorizatie de exploatare a jocurilor de noroc, astfel cum aceasta este prevazuta la art. 2 alin. (8) lit. a) – e), g) – i) din prezenta hotarare, sunt obligati sa afiseze o copie a acesteia intr-un loc vizibil in cadrul fiecarei locatii in care se exploateaza activitatea respectiva. Originalul autorizatiei/autorizatiilor de exploatare a jocurilor de noroc detinute de operatorul economic in cauza se pastreaza la sediul social al acestuia si va fi prezentat organelor de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice si Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, prin unitatile sale subordonate, inclusiv Garda Financiara, sau ale Ministerului Administratiei si Internelor, la solicitarea acestora.”

    8. La articolul 8, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(2) Se interzice utilizarea ca instrumente de plata care concura la exploatarea jocurilor de noroc a instrumentelor de plata utilizate in sistemul financiar-bancar (ordine de plata, cambii, bilete la ordin, viramente, foi de varsamant etc.), a altor hartii de valoare/cu valoare declarata sau vouchere, cu exceptia cardurilor bancare de credit si/sau debit, care pot fi folosite doar in vederea participarii la joc.”

    9. La articolul 8, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

    “(3) In cazul jocurilor de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g) – i) din ordonanta de urgenta, precum si in cazul jocurilor loto si al pariurilor mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila, platile, transferurile ori retragerile de bani in/din contul de joc al jucatorului prevazut la art. 73^7 se fac prin intermediul unui cont bancar, deschis la o banca din Romania sau dintr-un stat membru al Uniunii Europene.”

    10. La articolul 10, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 10

    (1) In intelesul art. 28 alin. (1) din ordonanta de urgenta, prin persoane imputernicite din cadrul Ministerului Finantelor Publice se intelege persoanele din cadrul directiei de specialitate cu atributii de autorizare, iar prin persoane imputernicite din cadrul unitatilor subordonate Agentiei Nationale de Administrare Fiscala se intelege inclusiv personalul Garzii Financiare.”

    11. La articolul 10, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (3) si (4), cu urmatorul cuprins:

    “(3) Personalul cu atributii de control in domeniul jocurilor de noroc din cadrul directiei de specialitate din Ministerul Finantelor Publice, Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si al Garzii Financiare are dreptul sa efectueze controale privind respectarea de catre persoanele fizice sau juridice a prevederilor ordonantei de urgenta si ale prezentei hotarari, precum si sa aplice sanctiunile prevazute de actele normative in domeniul jocurilor de noroc.

    (4) Procedura de efectuare a controlului de catre personalul cu atributii de control in domeniul jocurilor de noroc din cadrul directiei de specialitate din Ministerul Finantelor Publice se va stabili prin ordin al ministrului finantelor publice, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari.”

    12. La articolul 11, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(2) Sunt exceptate de la verificarile pentru obtinerea aprobarii de tip (omologare) mijloacele de joc care au certificate similare recunoscute la nivelul Uniunii Europene. In acest caz, operatorii economici depun la Biroul Roman de Metrologie Legala un etalon al programului de joc, o aplicatie pentru compararea etalonului de joc cu programul instalat in mijlocul de joc respectiv si traducerea legalizata a setului de documente obtinut de la organismul autorizat la nivelul Uniunii Europene, care dovedeste ca mijlocul de joc respecta legislatia specifica in domeniu existenta in Romania, in vederea efectuarii verificarilor tehnice ulterioare.”

    13. La articolul 12, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(2) Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligati sa informeze comisia cu privire la mutarea mijloacelor de joc pentru care detin autorizatie de exploatare cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de realizarea operatiunii. Informarea va cuprinde adresa noii locatii si datele de identificare a mijloacelor de joc care fac obiectul mutarii, potrivit lit. A pct. 9 din anexa nr. 3.”

    14. La articolul 15, alineatele (2) – (6) se abroga.

    15. La articolul 18, alineatele (2), (4) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    “(2) Exploatarea jocurilor tip slot-machine este permisa numai in incinta unor imobile si numai in conditiile in care spatiul respectiv este inregistrat ca punct de lucru de catre organizatorul activitatii la oficiul registrului comertului, precum si cu respectarea prevederilor art. 15 alin. (6) din ordonanta de urgenta.

    ………………………………………………………………..

    (4) In situatia in care in cadrul incintei se exploateaza numai mijloace de joc tip slot-machine, numarul minim de mijloace de joc trebuie sa fie de 15. In cadrul acestei incinte se pot desfasura, adiacent, si activitati economice de alimentatie publica care concura la buna desfasurare a activitatii de jocuri de noroc, scopul acestora fiind acela de a asigura participantilor un grad ridicat de confort.

    ………………………………………………………………..

    (6) In incintele in care, pe langa exploatarea jocurilor de noroc loto sau a jocurilor de pariuri, sunt amplasate si mijloace de joc tip slot-machine, numarul acestora nu poate fi mai mic de doua mijloace de joc, dar nu mai mult de 5 mijloace de joc, iar amplasarea acestora in cadrul incintei se va realiza distinct, astfel incat cele doua activitati sa nu se suprapuna din punctul de vedere al organizarii si exploatarii.”

    16. La articolul 19, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(5) Operatorii economici sunt obligati ca, in termen de 9 luni de la intrarea in vigoare a ordinului comun al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri si al ministrului finantelor publice prin care se aproba Normele tehnice de verificare utilizate de Biroul Roman de Metrologie Legala, sa se doteze cu mijloace de joc care sa permita indeplinirea cerintelor prevazute la alin. (2), in masura sa permita inregistrarea si stocarea informatiilor aferente pentru cel putin un an, fara posibilitatea de functionare a mijlocului de joc neinterconectat cu sistemul de monitorizare, inregistrare si evidentiere a tuturor operatiunilor de exploatare. In situatia in care mijloacele de joc pentru care detin autorizatii de exploatare a jocurilor de noroc valabile la acea data nu pot indeplini cerintele mentionate anterior, sunt obligati sa adauge respectivelor mijloace de joc dispozitive de tip black-box.”

    17. La articolul 24, alineatele (5) si (6) se abroga.

    18. La articolul 26, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(3) Inregistrarile video pot fi controlate sau ridicate de organele de control ale Ministerului Finantelor Publice si ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, prin unitatile sale subordonate, inclusiv Garda Financiara, precum si de organele de control ale Ministerului Administratiei si Internelor, in vederea efectuarii unor verificari.”

    19. La articolul 29, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(4) Mesele la care sunt exploatate jocuri de noroc la care evenimentele aleatorii se produc prin intermediul zarurilor sau cartilor de joc sunt prevazute cu o serie (numar de identificare al acestora in cadrul locatiei) atribuita de organizator si unica la nivelul cazinoului, amplasata astfel incat sa fie vizibila clientilor. Amplasarea tuturor meselor in cazinou se individualizeaza prin inscrierea seriei atribuite fiecarei mese in schita de amplasare, document care face parte integranta din regulamentul de ordine interioara, schita in care se va mentiona si numarul de serie original sau atribuit de verificatorul tehnic pentru fiecare ruleta.”

    20. Articolul 34 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 34

    Organizatorii prevad prin regulamentul de ordine interioara al cazinoului, fara a se limita la acestea, toate detaliile privind organizarea, numarul meselor si al masinilor, conditiile de angajare, specializare, organizarea evidentelor contabile, circuitul documentelor, semnaturile obligatorii pe fiecare document, modalitatea de admitere a clientilor, conditiile de supraveghere si de securitate, circuitul jetoanelor si al banilor numai insotiti de documente justificative.”

    21. Articolul 45 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 45

    Prin jocul bingo desfasurat in sali de joc se intelege jocul de noroc caracterizat prin extrageri si premieri succesive de numere, in mod aleatoriu, prin folosirea echipamentelor complexe de extragere de tip loteristic, participantii la joc fiind desemnati castigatori in conditiile in care fac cunoscut faptul ca pe cartonul de joc pus la dispozitie de organizator in schimbul taxei de participare este inscrisa combinatia completa de numere dintre cele extrase pana in acel moment, corespunzatoare urmatoarelor premii succesive: linie, bingo, bingo acumulat, bila maxima si premiile speciale din fondurile de rezerva.”

    22. La articolul 47, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “b) unul sau mai multe panouri cu afisaj luminos, comandate electronic, prin intermediul carora sunt afisate principalele date de joc: premiul de linie, premiul de bingo, premiul de bingo acumulat, fondul de rezerva, pretul cartonului, intervalul de serie vandut, numarul de cartoane vandute, bila maxima, numarul de bile extrase si premiile speciale. Panoul de date are suficienti digiti pentru inscrierea in totalitate a datelor afisate;”.

    23. La articolul 56, alineatele (4) si (5) se abroga.

    24. La articolul 71, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 71

    (1) In intelesul ordonantei de urgenta si al prezentei hotarari, in categoria jocurilor loto, inclusiv prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila, sunt incluse, fara a se limita la acestea, urmatoarele tipuri de jocuri:

    a) jocuri loto cu extrageri pur aleatorii de numere, fara a se limita la acestea: 5/40; 6/49; 3/90; 5/55; 5/45 + 1/20 (JOKER), noroc, loto bingo, Keno si altele asemenea;

    b) jocuri loto cu pretrageri pur aleatorii de numere si/sau simboluri, fara a se limita la acestea: loz in plic, loz randalinat, loz capsat, loz anvelopat, loz razuibil si altele asemenea;

    c) jocuri loto – loterii pasive, care se bazeaza pe extragerea pur aleatorie de bilete, numere si/sau date de identificare ale biletelor, fara a se limita la acestea: Crosul Loteriei; Loteria Cadou; Loteria sarbatorilor de iarna; Loto Zodiac si altele asemenea;

    d) videoloteria – joc tip loto prin care se obtin aleatoriu castiguri, rezultatul participarii la joc fiind relevat jucatorului prin intermediul terminalului de videoloterie, dexteritatea sau abilitatea jucatorului neavand nicio influenta/relevanta in obtinerea castigului. Jocul de videoloterie se realizeaza printr-o retea unitara de terminale cu circuit inchis care functioneaza numai conectate on-line la un sistem central la nivel national. Sistemul central asigura activarea, monitorizarea permanenta a terminalelor, centralizarea datelor si validarea automata a castigurilor acordate jucatorilor. Validarea si acordarea castigului nu implica terminalul utilizat de jucator.”

    25. La articolul 72, alineatele (4) si (5) se abroga.

    26. Dupa articolul 73 se introduce o noua sectiune, sectiunea a 7-a, cuprinzand articolele 73^1 – 73^18, cu urmatorul cuprins:

 

    “SECTIUNEA a 7-a

    Jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g) – i) din ordonanta de urgenta, precum si jocurile loto si pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila

 

    ART. 73^1

    (1) Activitatea de licentiere a organizarii si de autorizare a exploatarii jocurilor de noroc prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila, se realizeaza de catre Ministerul Finantelor Publice prin comisie. In acest sens, comisia acorda licente de organizare si autorizatii de exploatare pentru organizatorii de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g) – i) din ordonanta de urgenta.

    (2) In vederea obtinerii licentei de organizare si a autorizatiei de exploatare pentru jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g) – i) din ordonanta de urgenta, se depun la Ministerul Finantelor Publice documentele prevazute in anexa nr. 2, respectiv in anexa nr. 3.

    (3) Solicitantul de licenta si autorizatie al carui actionar/asociat majoritar sau cel care are dreptul numirii majoritatii organelor de conducere ale operatorului economic este o societate organizatoare de jocuri de noroc dintre cele enumerate la alin. (1), autorizata in state nemembre ale Uniunii Europene, are obligatia sa prezinte comisiei, la momentul primei autorizari, informatii privind conturile deschise de jucatorii de cetatenie romana, inregistrati pe platformele de joc utilizate in afara Romaniei.

    (4) In vederea acordarii autorizatiei pentru exploatarea jocurilor de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g) – i) din ordonanta de urgenta, organizate de operatori economici care detin echipamentele tehnice pe teritoriul Romaniei, si a acordarii autorizatiei operatorilor economici reglementati la art. 19^1 alin. (1) din ordonanta de urgenta, denumiti in continuare operatori de monitorizare si raportare pentru jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g) – i) din ordonanta de urgenta, o echipa de specialisti, formata din reprezentanti ai directiei de specialitate, ai Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale si ai organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice si ale Ministerului Administratiei si Internelor, in numar de cel putin 5 persoane, se deplaseaza la fata locului si intocmeste o nota de constatare privind indeplinirea conditiilor de autorizare.

    (5) Nota de constatare se semneaza de catre toti membrii echipei, precum si de reprezentantul operatorului economic verificat si va fi inaintata comisiei.

    ART. 73^2

    (1) In vederea realizarii controlului tehnic, monitorizarii si raportarii pentru jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g) – i) din ordonanta de urgenta, comisia autorizeaza operatori economici, in calitate de operatori de monitorizare si raportare, pe o perioada de 5 ani.

    (2) In cazul in care operatorul de monitorizare si raportare este o institutie sau o autoritate de stat, atributiile si competentele acesteia sunt stabilite prin actele normative care reglementeaza activitatea respectivei institutii sau autoritati de stat.

    (3) Activitatea operatorului de monitorizare si raportare se desfasoara cu respectarea urmatoarelor obiective fundamentale:

    a) protectia minorilor si prevenirea accesului acestora la jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g) – i) din ordonanta de urgenta;

    b) asigurarea integritatii si a transparentei operatiunilor desfasurate de catre si prin intermediul organizatorilor de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g) – i) din ordonanta de urgenta, precum si a unui sistem de joc echitabil;

    c) prevenirea si combaterea, prin mijloace specifice, a riscului de spalare a banilor si de finantare a actelor de terorism, precum si identificarea si raportarea activitatilor infractionale desfasurate prin intermediul jocurilor de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g) – i) din ordonanta de urgenta;

    d) asigurarea protectiei, prin mijloace specifice, a organizatorilor de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g) – i) din ordonanta de urgenta, autorizati in Romania, si a jucatorilor impotriva practicilor neloiale, abuzive si frauduloase;

    e) asigurarea functionarii corecte si transparente a activitatilor de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g) – i) din ordonanta de urgenta si a unui mediu concurential competitiv in desfasurarea acestora.

    (4) In situatia in care un operator economic doreste sa devina operator de monitorizare si raportare pentru activitatile de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g) – i) din ordonanta de urgenta, acesta solicita comisiei obtinerea autorizatiei si depune la Ministerul Finantelor Publice documentele prevazute in anexa nr. 13.

    (5) Pentru obtinerea autorizatiei de operator de monitorizare si raportare operatorii economici trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

    a) sa se constituie ca persoana juridica de drept roman avand ca obiect de activitate activitatile prevazute de grupa CAEN 620 si capitalul social subscris si varsat in cuantum de minimum 2.000.000 lei sau ca persoana juridica intr-un stat membru al Uniunii Europene ori al Spatiului Economic European;

    b) reprezentantii legali ai operatorului economic sa aiba avizul organelor de politie;

    c) sa detina echipamentele tehnice prin intermediul carora isi va desfasura activitatea specifica, in calitate de operator de monitorizare si raportare, iar acestea sa fie localizate pe teritoriul Romaniei si sa indeplineasca conditiile tehnice necesare realizarii atributiilor de monitorizare si raportare;

    d) sa aiba experienta, direct sau indirect, prin personal propriu ori colaboratori, de minimum 3 ani in furnizarea de servicii similare celor prevazute in prezenta hotarare, pentru activitatile de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g) – i) din ordonanta de urgenta, catre autoritati de reglementare sau agentii guvernamentale din Uniunea Europeana sau Spatiul Economic European;

    e) sa aiba experienta, direct sau indirect, de minimum 5 ani in activitatile de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g) – i) din ordonanta de urgenta, cu privire la furnizarea de servicii complete si continue privind solutii de retea catre organizatori de jocuri de noroc, in vederea asigurarii celor mai bune practici in furnizarea si mentinerea: (i) ansamblului de solutii tehnice pentru retelele de jocuri; (ii) unui management complet al retelelor; si (iii) unei strategii de retea functionala implementabila atat la nivel national, cat si international;

    f) sa declare, prin intermediul notificarii, prelucrarea datelor cu caracter personal la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, potrivit legislatiei in vigoare;

    g) reprezentantul/reprezentantii legal/legali al/ai persoanei juridice sa depuna o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca persoana juridica nu a fost condamnata printr-o hotarare definitiva de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea;

    h) reprezentantul/reprezentantii legal/legali al/ai persoanei juridice sa depuna certificatele de cazier judiciar sau alte acte emise de autoritatile competente pe a caror raza de competenta se afla ultimul domiciliu/sediu social cunoscut, din care sa rezulte ca impotriva acestuia/acestora nu s-a pronuntat o hotarare judecatoreasca definitiva de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea, in Romania sau intr-un stat strain, pentru o infractiune prevazuta de ordonanta de urgenta sau pentru o alta infractiune savarsita cu intentie, pentru care a fost aplicata o pedeapsa de minimum 2 ani cu inchisoarea;

    i) sa nu inregistreze datorii la plata obligatiilor catre bugetul general consolidat;

    j) actionarii/asociatii sau cei care au dreptul numirii majoritatii organelor de conducere ale operatorului economic sa nu detina licenta de organizare si autorizatie de exploatare pentru oricare dintre jocurile de noroc reglementate de ordonanta de urgenta;

    k) sa intocmeasca si sa prezinte un plan de securitate a sistemului informatic;

    l) sa prezinte un audit asupra planului de securitate prevazut si a solutiilor informatice folosite in activitatea de monitorizare;

    m) sa nu desfasoare fara aprobarea prealabila a comisiei alte activitati comerciale in afara atributiilor prevazute de prezenta hotarare;

    n) personalul si organele de conducere ale unui operator de monitorizare si raportare sa nu detina, direct sau indirect, prin sot/sotie ori rude pana la gradul IV inclusiv, participatii in societati comerciale care desfasoara activitati de jocuri de noroc in Romania;

    o) sa nu detina in mod direct sau indirect participatii in societati comerciale care desfasoara activitati de jocuri de noroc pe perioada detinerii autorizatiei de operator de monitorizare si raportare, precum si sa nu desfasoare in Romania jocuri de noroc pe o perioada de 2 ani de la data expirarii sau revocarii autorizatiei de operator de monitorizare si raportare;

    p) sa nu angajeze sau sa mentina in functie personal pentru care s-a obtinut aviz negativ din partea organelor de politie, pentru cazurile in care s-a prevazut obligativitatea obtinerii acestui aviz prin prezenta hotarare;

    q) sa nu dezvaluie ori sa transmita orice fel de informatii referitoare la activitatea organizatorilor de jocuri de noroc monitorizati, in afara cazurilor prevazute de lege; in acest sens, prezinta o declaratie pe propria raspundere prin care se angajeaza sa ia toate masurile necesare.

    (6) Desfasurarea activitatii de monitorizare si raportare si exercitarea atributiilor stabilite in ordonanta de urgenta si in prezenta hotarare sunt finantate din contributiile organizatorilor de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g) – i) din ordonanta de urgenta, achitate de catre acestia din urma direct operatorilor de monitorizare si raportare, in baza unui contract de monitorizare incheiat intre parti, care este prezentat comisiei, in vederea avizarii, inainte de inceperea activitatii de monitorizare si raportare a respectivului organizator de jocuri de noroc.

    (7) Exceptie de la prevederile alin. (5) fac persoanele juridice autorizate in acest scop, pentru activitati similare intr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European. In situatia in care un operator economic este autorizat intr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European sa desfasoare activitatile reglementate la art. 73^3 pentru o singura categorie de jocuri de noroc dintre cele definite la art. 10 alin. (1) lit. g) – i) din ordonanta de urgenta, autorizatia respectiva este recunoscuta in Romania, dar numai pentru jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g) – i) din ordonanta de urgenta, pentru care o detine. In cazul in care operatorul respectiv are intentia de a desfasura activitatile reglementate la art. 73^3 si pentru celelalte categorii de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g) – i) din ordonanta de urgenta, pentru care nu detine autorizatie intr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European, acesta trebuie sa indeplineasca toate conditiile de autorizare reglementate la alin. (5), cu exceptia celei prevazute la lit. a).

    (8) Directia de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice tine registrul operatorilor de monitorizare si raportare pentru jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g) – i) din ordonanta de urgenta.

    ART. 73^3

    Atributiile si obligatiile operatorului de monitorizare si raportare sunt:

    a) identificarea website-urilor prin intermediul carora sunt accesate jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g) – i) din ordonanta de urgenta, care nu detin licenta de organizare si autorizatie de exploatare potrivit legislatiei romane;

    b) identificarea website-urilor care, in cadrul unor activitati de marketing, reclama, publicitate sau alte activitati cu caracter promotional, ofera legaturi catre jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g) – i) din ordonanta de urgenta sau activitati si servicii conexe acestora, care nu sunt autorizate potrivit legislatiei romane;

    c) comunicarea imediata a informatiilor cu privire la activitatile neautorizate identificate conform lit. a) si b) catre comisie si catre furnizorii de internet, pentru a le permite acestora blocarea accesului catre aceste website-uri;

    d) comunicarea informatiilor privind aceste website-uri neautorizate si catre institutiile si organele statului cu competente in domeniu, pentru a nu permite platile catre si de la aceste site-uri neautorizate;

    e) sesizarea imediata a comisiei in cazul in care furnizorii de internet nu blocheaza accesul la website-urile ilegale pentru care le-a fost solicitata blocarea;

    f) realizarea unui audit complet al mijloacelor de joc si al echipamentelor tehnice care asigura suportul pentru organizarea, exploatarea si transmiterea jocurilor de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g) – i) din ordonanta de urgenta si eliberarea unei confirmari in acest sens, in termen de 60 de zile de la punerea la dispozitie de catre operatorul economic care solicita obtinerea licentei de organizare si a autorizatiei de exploatare a acestor jocuri de noroc, a tuturor elementelor necesare efectuarii acestui audit;

    g) eliberarea, in termen de 45 zile de la cererea organizatorului de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g) – i) din ordonanta de urgenta, a unui document din care sa rezulte ca programul de joc, procentul teoretic de premiere (RTP) si generatorul de numere aleatorii utilizate de respectivul organizator de jocuri de noroc, certificate international de organisme/laboratoare recunoscute in domeniu, indeplinesc conditiile prevazute in anexa nr. 14. In cazul in care operatorul de monitorizare si raportare nu emite un astfel de document in termenul mentionat, organizatorul de jocuri de noroc se poate adresa direct comisiei, pentru a solicita operatorului eliberarea documentului;

    h) monitorizarea permanenta, pe parcursul derularii activitatii organizatorilor de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g) – i) din ordonanta de urgenta, a tuturor mijloacelor de joc ale acestora, in vederea depistarii oricaror alterari sau modificari ale elementelor aleatorii, ale datelor initiale din orice software detinut de organizatorul de jocuri de noroc;

    i) monitorizarea permanenta a modului de implementare si respectare de catre organizatorii de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g) – i) din ordonanta de urgenta a prevederilor legale stabilite de ordonanta de urgenta si de prezenta hotarare cu privire la protectia minorilor, protectia jucatorilor care prezinta risc de dependenta patologica de jocuri, a masurilor de prevenire a fraudelor, a masurilor de prevenire a spalarii banilor si a masurilor de prevenire a finantarii actelor de terorism;

    j) asigurarea conectarii permanente, in timp real, cu platformele de joc utilizate de organizatorii de jocuri de noroc cu care este incheiat un contract de monitorizare si colaborarea permanenta cu acestia pentru asigurarea unei conexiuni securizate la sistemul de monitorizare centralizat;

    k) detinerea programului care sa asigure interfata API (application programming interface) prin care sa poata fi realizata legatura intre sistemele organizatorilor de jocuri de noroc monitorizati si cele ale comisiei;

    l) arhivarea tuturor tranzactiilor financiare efectuate intre organizatorul de jocuri de noroc monitorizat si jucator in ambele sensuri, pe o perioada de 5 ani;

    m) informarea comisiei cu privire la orice neregula constatata cu privire la jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g) – i) din ordonanta de urgenta;

    n) intocmirea unei evidente a neregulilor constatate la organizatorii jocurilor de noroc monitorizati, in care evidentiaza zilnic problemele identificate ori semnalate in activitatea de monitorizare si raportare, si predarea catre comisie a unui raport lunar privind activitatea de monitorizare si raportare desfasurata pana in data de 20 a lunii urmatoare;

    o) ducerea la indeplinire a deciziilor comisiei si informarea organizatorului de jocuri de noroc monitorizat despre modul de implementare a respectivei decizii;

    p) furnizarea operativa a informatiilor solicitate de comisie sau de catre celelalte institutii ale statului cu competente in domeniul jocurilor de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g) – i) din ordonanta de urgenta;

    q) achitarea la termen a obligatiilor de plata catre bugetul general consolidat;

    r) luarea oricaror masuri necesare in vederea prevenirii si combaterii participarii, in mod direct sau prin persoane interpuse, a intregului personal si a organelor de conducere ale operatorului de monitorizare si raportare la jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g) – i) din ordonanta de urgenta;

    s) sa depuna eforturi rezonabile pentru asigurarea tuturor masurilor organizatorice, logistice si de management necesare astfel incat sa nu isi poata inceta activitatea si prerogativele de monitorizare si raportare decat prin decizia comisiei. In cazul in care organismul de monitorizare si raportare isi intrerupe ori isi inceteaza activitatea din orice motiv, este obligat sa puna la dispozitia comisiei si organizatorilor de jocuri cu care a incheiat contract de monitorizare toate informatiile si documentele necesare pentru a asigura continuarea activitatii organizatorilor de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g) – i) din ordonanta de urgenta;

    s) includerea in contractele incheiate cu organizatorii de jocuri de noroc monitorizati a prevederilor privind sumele incasate pentru prestatiile prevazute de ordonanta de urgenta si de prezenta hotarare, care nu vor depasi 0,7% din incasarile efectiv realizate anual la nivelul unui organizator de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g) – i) din ordonanta de urgenta. De asemenea, contractele contin obligatia organizatorilor de jocuri de a suporta cheltuielile privind testarea initiala a mijloacelor de joc si a echipamentelor tehnice care asigura suportul pentru organizarea, exploatarea si transmiterea jocurilor de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g) – i) din ordonanta de urgenta;

    t) notificarea comisiei, in termen de 5 zile, cu privire la orice schimbare in structura actionariatului sau a reprezentantilor legali relevanti pentru autorizarea sa ca operator de monitorizare si raportare potrivit art. 73^3 alin. (5), precum si la orice modificare a datelor care au fost avute in vedere la acordarea autorizatiei de operator de monitorizare si raportare;

    t) pastrarea confidentialitatii si a secretului profesional asupra tuturor faptelor, datelor si informatiilor referitoare la activitatea desfasurata, precum si asupra oricarui/oricarei fapt, data sau informatie aflat/aflata la dispozitia sa care priveste persoane, proprietatea, activitatea, afacerea, relatiile personale sau de afaceri ale organizatorilor de jocuri de noroc monitorizati ori asupra informatiilor referitoare la solduri, rulaje, operatiuni derulate de acestia sau de jucatori, inclusiv asupra celor referitoare la datele personale ale jucatorilor, in masura in care a luat cunostinta despre acestea in orice mod;

    u) notificarea comisiei, in termen de 5 zile, cu privire la orice proceduri judiciare sau extrajudiciare initiate impotriva sa ori a actionarilor/asociatilor sau a reprezentantilor legali ai operatorului de monitorizare si raportare potrivit art. 73^2 alin. (5) sau cu privire la iminenta unor astfel de cereri;

    v) permiterea accesului organelor de control prevazute la art. 28 din ordonanta de urgenta, in orice moment, in spatiile detinute, in vederea efectuarii de verificari;

    w) asigurarea securitatii, integritatii, continuitatii si functionarii neintrerupte a echipamentelor si sistemelor utilizate in activitatea de monitorizare si raportare si intretinerea acestora in conditii corespunzatoare, in scopul mentinerii normelor si parametrilor de functionare prevazuti in verificarile tehnice;

    x) desfasurarea activitatii exclusiv in locatii autorizate de catre comisie. Relocarea echipamentelor tehnice care asigura suportul pentru monitorizarea si raportarea jocurilor de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g) – i) din ordonanta de urgenta, de catre operatorul de monitorizare si raportare, se poate realiza numai cu acordul prealabil scris al comisiei;

    y) realizarea conectarii permanente cu comisia de autorizare a jocurilor de noroc, in vederea asigurarii accesului institutiilor statului cu atributii directe sau indirecte in materie la datele de interes pentru indeplinirea atributiilor specifice;

    z) efectuarea unui audit anual, condus de o societate specializata, asupra intregului sistem informatic folosit in activitatea de monitorizare si raportare.

    ART. 73^4

    (1) Comisia dispune masura revocarii autorizatiei de operator de monitorizare si raportare in oricare dintre urmatoarele situatii:

    a) neindeplinirea obligatiilor de plata fata de bugetul general consolidat sau plata acestora, conform prevederilor legale in vigoare, cu o intarziere mai mare de 30 de zile de la data la care obligatiile respective sunt scadente in conditiile legii;

    b) operatorul nu mai are ca obiect de activitate activitatile prevazute de grupa CAEN 620;

    c) dupa retragerea avizului organelor de politie acordat reprezentantilor legali ai persoanei juridice, acestia isi mentin pozitia respectiva dupa parcurgerea unui interval de 30 de zile de la data comunicarii retragerii avizului;

    d) impotriva persoanei juridice s-a pronuntat o hotarare definitiva de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea.

    (2) Comisia poate dispune, in functie de consecintele produse, masura revocarii autorizatiei de operator de monitorizare si raportare pentru nerespectarea prevederilor art. 73^2 alin. (5) lit. j), m) – q).

    ART. 73^5

    (1) In cazul in care operatorul de monitorizare si raportare intentioneaza sa inceteze activitatile de monitorizare si raportare sau afla ca va fi in imposibilitate de a continua aceste activitati, el va informa comisia, cu cel putin 90 de zile inainte de incetare, despre intentia sa, respectiv despre existenta si natura imprejurarii care justifica imposibilitatea de continuare a activitatilor.

    (2) In privinta operatorilor de monitorizare si raportare din sectorul privat, sunt considerate cazuri de imposibilitate de continuare a activitatilor de monitorizare si raportare, in intelesul prezentului articol, printre altele, dizolvarea sau lichidarea, voluntara ori judiciara, insolventa, precum si orice alta cauza legala de incetare a activitatii.

    (3) Organizatorul de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g) – i) din ordonanta de urgenta nu poate functiona in lipsa monitorizarii de catre un operator de monitorizare si raportare. In situatia in care activitatea desfasurata de un organizator de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g) – i) din ordonanta de urgenta nu este monitorizata, indiferent de cauza, acesta este obligat sa isi suspende activitatea si sa informeze imediat comisia.

    ART. 73^6

    (1) Operatorul de monitorizare si raportare il instiinteaza pe fiecare organizator de jocuri cu care are incheiate contracte de monitorizare, cu cel putin 90 de zile inainte, despre intentia sa de incetare a activitatilor de monitorizare si raportare sau daca afla ca va fi in imposibilitatea de a continua aceste activitati. Operatorul de monitorizare si raportare transmite fiecarui organizator de jocuri de noroc monitorizat un plan de tranzitie care sa cuprinda actiunile si suportul tehnic necesar pentru un transfer la un alt operator de monitorizare si raportare. Planul de tranzitie stabileste:

    a) furnizarea backup-ului actualizat de date, in formate digitale standard, fie Oracle DataPump, fie text, fie CSV;

    b) faptul ca de la data predarii datelor la un alt operator de monitorizare si raportare operatorul care isi inceteaza activitatea nu va mai avea niciun fel de obligatii cu privire la acestea.

    (2) Transferul opereaza potrivit urmatoarelor conditii:

    a) organizatorul de jocuri mentioneaza identitatea operatorului de monitorizare si raportare care urmeaza sa preia activitatile de monitorizare si raportare de la operatorul care isi inceteaza activitatea;

    b) operatorul de monitorizare si raportare care isi inceteaza activitatea si se gaseste in situatia in care organizatorul de jocuri nu a mentionat un alt operator de monitorizare si raportare, potrivit lit. a), iar activitatile sale de monitorizare si raportare nu sunt preluate va denunta unilateral contractul de monitorizare, in interiorul termenului de 90 de zile de la data instiintarii organizatorului de jocuri, si va lua masurile organizatorice, logistice si de management necesare pentru asigurarea conservarii arhivelor sale, in conditiile legii, si pentru tinerea acestora la dispozitia comisiei.

    ART. 73^7

    (1) Pentru a participa la jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g) – i) din ordonanta de urgenta, precum si la jocurile loto si pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila, un jucator trebuie sa fie inregistrat la un astfel de organizator de jocuri de noroc.

    (2) In vederea inregistrarii, un jucator furnizeaza cel putin urmatoarele date cu caracter personal: numele, prenumele, cetatenia, locul si data nasterii, adresa de domiciliu, codul numeric personal (CNP), adresa de e-mail valabila, numarul si seria documentului legal de identificare si detaliile unui cont bancar personal prin intermediul caruia se vor efectua transferurile in/dinspre contul de joc ce va fi deschis la organizatorul de jocuri de noroc respectiv.

    (3) Inregistrarea jucatorilor se poate face:

    a) prin accesarea directa a website-ului organizatorului de jocuri de noroc, caz in care jucatorul pune la dispozitia organizatorului, in mod obligatoriu, si o copie a documentului legal de identitate, respectiv pentru cetatenii care nu apartin unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene: pasaportul, cartea de identitate diplomatica sau consulara, legitimatia provizorie, iar pentru cetatenii romani ori cetatenii apartinand unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene: buletinul/cartea de identitate sau alte acte eliberate de organele de politie, care poarta o fotografie si semnatura titularului;

    b) la oricare dintre spatiile apartinand organizatorului de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g) – i) din ordonanta de urgenta, precum si de jocuri loto si pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila, caz in care jucatorul va prezenta organizatorului de jocuri de noroc in mod obligatoriu unul dintre documentele legale de identificare mentionate la lit. a), in original.

    (4) La primirea informatiilor furnizate de jucator, organizatorul de jocuri de noroc va efectua verificari in registrele proprii privind persoanele autoexcluse si in lista persoanelor indezirabile, pentru a se asigura ca jucatorul respectiv nu este inscris in acestea si va inregistra definitiv jucatorul, pe baza unui cod unic generat de sistemul organizatorului de jocuri si transmis operatorului de monitorizare si raportare la deschiderea unui cont de joc.

    (5) In cazul in care jucatorul nu figureaza in registrul persoanelor autoexcluse si/sau in lista persoanelor indezirabile si acesta accepta termenii si conditiile Regulamentului de joc, i se va deschide un cont de joc.

    (6) In situatia prevazuta la alin. (3) lit. a), in cazul in care jucatorul, dupa completarea datelor solicitate potrivit alin. (2), nu poate transmite o copie a documentului legal de identificare, organizatorul de jocuri de noroc ii va deschide un cont temporar de joc si ii va comunica jucatorului faptul ca trebuie sa transmita o copie scanata a acestuia in maximum 30 de zile de la data inregistrarii temporare.

    (7) In contul temporar deschis pe numele jucatorului acesta poate depune o suma maxima reprezentand echivalentul a 500 euro. Nu sunt permise niciun fel de plati din contul de joc temporar in contul bancar al jucatorului.

    (8) Organizatorul de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g) – i) din ordonanta de urgenta, precum si de jocuri loto si pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila, transforma contul de joc temporar intr-un cont de joc permanent numai dupa primirea copiei scanate a documentului legal de identificare a jucatorului.

    (9) Daca jucatorul a furnizat informatii false in legatura cu inregistrarea sau daca nu inainteaza, in termen de 30 de zile, documentatia necesara pentru verificarea corectitudinii informatiilor, organizatorul de jocuri de noroc inchide contul temporar de joc, conform art. 73^12.

    (10) Un cont temporar de joc nu poate fi deschis pentru un jucator care apare in registrul persoanelor autoexcluse sau in lista persoanelor indezirabile.

    (11) Organizatorii de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g) – i) din ordonanta de urgenta, precum si de jocuri loto si pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila, pastreaza datele cu caracter personal ale unui jucator inregistrat conform alin. (1) timp de 5 ani dupa ce contul de joc a fost inchis, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, cu modificarile si completarile ulterioare, iar apoi sterg datele respective prin proceduri automatizate, ireversibil.

    ART. 73^8

    (1) Organizatorul de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g) – i) din ordonanta de urgenta, precum si de jocuri loto si pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila, creeaza un singur cont de joc pentru un jucator inregistrat.

    (2) Organizatorul de jocuri de noroc acorda jucatorului acces la informatiile privind situatia contului de joc, istoria de joc (inclusiv mizele, castigurile si pierderile), depozitele si retragerile si alte tranzactii in legatura cu acesta. Informatiile sunt disponibile pentru jucator pe contul de joc pentru cel putin 90 de zile.

    (3) La solicitarea jucatorului, organizatorul de jocuri de noroc furnizeaza extrase de cont pentru toate tranzactiile din contul de joc pentru ultimele 12 luni.

    (4) Sumele transferate de catre jucator catre contul de joc se crediteaza imediat dupa primirea fondurilor de catre organizatorul de jocuri de noroc.

    (5) Organizatorul de jocuri de noroc nu accepta o miza de la un jucator decat daca exista fonduri adecvate in contul de joc pentru a acoperi valoarea mizei.

    (6) Castigurile obtinute de un jucator se crediteaza imediat in contul de joc al acestuia.

    (7) Un organizator de jocuri de noroc nu permite transferuri de bani, impulsuri, jetoane de joc etc. intre conturile de joc ale jucatorilor. O suma poate fi platita de organizatorul de jocuri de noroc jucatorului numai in acelasi cont bancar din care au provenit fondurile transferate de catre jucator.

    (8) Un organizator de jocuri de noroc nu furnizeaza credit in contul bancar sau in contul de joc al unui jucator.

    (9) Organizatorul de jocuri de noroc poate, in cazul in care exista suspiciuni, inainte de a transfera castigurile in contul bancar al jucatorului, sa efectueze, intr-un termen de 10 zile, verificarile pe care le considera necesare, dupa care sa efectueze transferul sau sa instiinteze organele competente.

    (10) Fondurile din contul de joc al jucatorului reprezinta fonduri incredintate care trebuie depozitate intr-un cont ce nu poate fi blocat intr-o banca, care vor fi pastrate separat de fondurile proprii ale detinatorului de licenta si autorizatie pentru jocurile de noroc reglementate de prezenta sectiune si la care numai acesta poate avea acces. Fondurile din contul de joc al jucatorului pot fi platite numai jucatorului si, de aceea, nu pot fi utilizate pentru a acoperi pretentiile impotriva organizatorului de jocuri de noroc. Fondurile trebuie sa fie asigurate in caz de insolventa a organizatorului de jocuri de noroc sau a bancii in care sunt plasate fondurile jucatorului.

    (11) Fondurile din contul organizatorului care nu pot fi blocate trebuie sa fie permanent cel putin egale cu suma totala din conturile de joc ale jucatorilor.

    (12) Organizatorul de jocuri de noroc se asigura ca in caz de intrerupere a jocului din motive tehnice jucatorul care a efectuat o miza inainte de intrerupere are posibilitatea de a continua jocul intrerupt. Daca acest lucru nu este posibil, miza este restituita jucatorului.

    (13) Organizatorul de jocuri de noroc este obligat sa blocheze in contul de joc al jucatorului, in orice moment, suma necesara platii impozitului datorat de jucator catre bugetul de stat pentru castigurile realizate de jucator pana in acel moment.

    ART. 73^9

    (1) Informatii care trebuie continute de website-ul organizatorului de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g) – i) din ordonanta de urgenta, precum si pentru jocuri loto si pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila:

    a) denumirea organizatorului de jocuri de noroc, adresa sediului social, numarul si data licentei de organizare si autorizatiei de exploatare si perioada de valabilitate a acestora, precum si un link catre website-ul Ministerului Finantelor Publice (domeniul jocurilor de noroc);

    b) declaratia privind interzicerea participarii la jocurile de noroc a persoanelor sub 18 ani;

    c) informatii privind jocul responsabil si posibilele efecte daunatoare ale jocurilor. Informatiile trebuie elaborate in cooperare cu un centru de tratament;

    d) accesul la o autotestare privind dependenta de jocuri de noroc;

    e) informatii despre si o adresa de contact a unei linii de ajutor unde sa fie disponibile recomandari privind problemele dependentei de jocuri de noroc si centrele de tratament din Romania sau din tari membre ale Uniunii Europene;

    f) regulamentul de joc pentru fiecare joc de noroc oferit;

    g) serviciul de asistenta oferit jucatorului;

    h) informatii privind posibilitatea inregistrarii reclamatiilor jucatorilor;

    i) informatii privind protectia si securitatea tranzactiilor si modalitatile de plata;

    j) termenii si conditiile privitoare la drepturile si obligatiile fiecarei parti;

    k) informatii cu privire la respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 506/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si modalitatea de exercitare a drepturilor persoanelor vizate.

    (2) Regulamentele de joc trebuie sa contina: instructiunile privind modul de participare la joc, regulile de desfasurare a jocului si metodele de gestionare a cazurilor de defectiuni ale sistemelor si ale retelelor de transmisie, metodele si termenele de plata a premiilor, precum si modalitatea de colectare si gestionare a sumelor in si din contul de joc, datele de identificare ale producatorului softului jocului si organismul care a certificat programul de joc, costul participarii la joc. Informatiile sunt amplasate intr-un spatiu care iese in evidenta de pe website-ul organizatorului de jocuri de noroc si trebuie sa fie accesibile de pe toate paginile website-ului.

    (3) Pe website-ul organizatorului de jocuri de noroc trebuie sa existe un ceas care sa permita jucatorului sa fie constient de timpul petrecut pe pagina de jocuri. Ceasul va indica data si ora curenta si trebuie sa fie vizibil in permanenta pentru jucator.

    (4) Pe website-ul organizatorului de jocuri de noroc trebuie sa existe un contor care actualizeaza automat si afiseaza soldul contului jucatorului.

    (5) Toate informatiile care trebuie prezentate pe website-ul organizatorului de jocuri de noroc, conform prezentului articol, trebuie sa fie disponibile in limba romana.

    (6) Organizatorul de jocuri de noroc trebuie sa transmita un mesaj de atentionare care sa fie vizibil pentru jucator, in cazul in care acesta este activ intr-un interval neintrerupt de minimum 12 ore.

    ART. 73^10

    (1) Orice jucator are posibilitatea sa inregistreze o reclamatie la organizatorul de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g) – i) din ordonanta de urgenta, precum si de jocuri loto si pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila, precizand identitatea jucatorului si elementele pe care le reclama.

    (2) Organizatorul de jocuri de noroc solutioneaza reclamatia intr-un termen rezonabil, dar nu mai mare de 14 zile de la data inregistrarii reclamatiei.

    (3) In cazul in care organizatorul de jocuri de noroc nu solutioneaza in termenul prevazut sau respinge reclamatia jucatorului, acesta din urma are posibilitatea de a se adresa direct comisiei, potrivit legii.

    (4) Organizatorul de jocuri de noroc pastreaza reclamatiile si documentele aferente pentru o perioada de minimum 2 ani de la data inregistrarii fiecarei reclamatii si le va inainta atat comisiei, cat si altor organe competente, la solicitarea acestora, cu respectarea legislatiei privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

    ART. 73^11

    (1) Organizatorul de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g) – i) din ordonanta de urgenta, precum si de jocuri loto si pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila, pune la dispozitia jucatorului o aplicatie care sa ii permita acestuia sa stabileasca limite de depozit zilnice, saptamanale si lunare. O solicitare din partea jucatorului pentru stabilirea unei limite de depozit este implementata imediat, la cerere, dar nu mai tarziu de 24 de ore.

    (2) O solicitare din partea jucatorului de crestere a limitei de depozit fixate anterior nu poate intra in vigoare decat dupa minimum 48 de ore.

    (3) Organizatorul de jocuri de noroc trebuie sa puna la dispozitia jucatorului o aplicatie care sa ii permita acestuia sa decida ca sumele obtinute din castiguri care depasesc o anumita valoare sa fie returnate automat jucatorului in aceeasi modalitate in care s-a facut alimentarea contului de joc.

    (4) Organizatorul de jocuri de noroc trebuie sa puna la dispozitia jucatorului o aplicatie care sa ii permita acestuia sa solicite o excludere temporara sau permanenta din joc. O solicitare de excludere din partea jucatorului trebuie implementata imediat.

    (5) O excludere temporara nu se poate aplica pentru mai putin de o luna, dar jucatorul are posibilitatea sa aleaga o perioada de pauza scurta de 24 de ore. O excludere temporara si pauza pentru o perioada scurta presupun dezactivarea contului jucatorului pentru acea perioada.

    (6) Excluderea finala a unui jucator implica inchiderea contului jucatorului de catre organizatorul de jocuri de noroc. Jucatorul isi poate deschide un nou cont de joc, conform art. 73^7, numai dupa expirarea unui termen de minimum 6 luni de la data inchiderii contului de joc.

    (7) Daca un jucator s-a autoexclus de la participarea in cadrul unui joc al organizatorului de jocuri de noroc, acesta din urma trebuie sa il informeze pe jucator cu privire la optiunea de consiliere si tratament al dependentei patologice de jocuri de noroc intr-un centru de tratament.

    (8) Organizatorul de jocuri de noroc pastreaza un registru al jucatorilor care doresc excluderea permanenta sau temporara.

    (9) Un jucator care este listat in registrul prevazut la alin. (8) poate solicita radierea sa din acest registru numai dupa expirarea unui termen de 6 luni de la inscrierea sa in registrul respectiv.

    (10) Se interzice organizatorilor de jocuri de noroc trimiterea de material publicitar jucatorilor care s-au autoexclus temporar sau permanent de la participarea la jocuri de noroc.

    ART. 73^12

    (1) Organizatorul de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g) – i) din ordonanta de urgenta, precum si de jocuri loto si pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila, poate proceda la suspendarea sau inchiderea contului de joc al unui jucator, cu instiintarea imediata a acestuia, in doua situatii distincte: (i) incalcarea de catre jucator a dispozitiilor legale; sau (ii) incalcarea regulamentului de joc al organizatorului de jocuri de noroc.

    (2) Daca in urma verificarilor efectuate de organizatorul de jocuri de noroc acesta constata ca intemeiate motivele care au stat la baza suspendarii contului de joc, inchide contul de joc respectiv si ramburseaza jucatorului, in cel mult 10 zile lucratoare de la data inchiderii contului, numai sumele transferate de acesta catre contul de joc, castigurile obtinute cu incalcarea prevederilor legale urmand a fi retinute de catre organizatorul de jocuri de noroc.

    (3) Sumele obtinute cu incalcarea legii sunt confiscate conform dispozitiilor legale in materia confiscarii, iar sumele obtinute cu incalcarea regulamentului de joc al organizatorului sunt retinute de organizator in baza Regulamentului de joc, care cuprinde obligatoriu o astfel de situatie.

    (4) In cazul luarii deciziei de confiscare a fondurilor, organizatorul de jocuri de noroc comunica jucatorului o decizie justificata insotita de documentatia aferenta. O copie a deciziei se va trimite comisiei.

    (5) La inchiderea unui cont de joc, pentru orice alte motive neimputabile jucatorului, organizatorul de jocuri de noroc ramburseaza jucatorului soldul contului de joc, in cel mult 10 zile lucratoare de la data inchiderii contului. Nu se percep niciun fel de taxe pentru inchiderea contului de joc.

    (6) In situatia in care sumele cuvenite jucatorului nu pot fi transferate in contul sau bancar, intrucat acesta nu mai este valid, organizatorul de jocuri de noroc il instiinteaza pe jucator, in termen de 5 zile lucratoare, ca poate solicita restituirea sumelor cuvenite din contul sau de joc, in termen de un an de zile.

    (7) Daca jucatorul nu isi manifesta optiunea de restituire a sumelor cuvenite in termenul prevazut la alin. (6) ori nu indica organizatorului de jocuri de noroc un alt cont bancar valid, organizatorul de jocuri de noroc remite soldul din acel cont catre bugetul de stat, cu respectarea prevederilor legale in domeniu.

    (8) Daca nu a fost inregistrata nicio tranzactie in contul de joc al unui jucator pe o perioada de 3 ani, organizatorul de jocuri de noroc remite soldul din acel cont de joc in contul bancar al jucatorului, in termenul prevazut la alin. (5). In cazul in care contul bancar al jucatorului nu mai este valid, organizatorul de jocuri de noroc remite soldul din acel cont catre bugetul de stat, dupa informarea prealabila a jucatorului conform alin. (6), cu respectarea reglementarilor legale in domeniu.

    ART. 73^13

    (1) Organizatorul de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g) – i) din ordonanta de urgenta indeplineste cerintele tehnice pentru conectarea cu sistemele de monitorizare detinute de operatorul de monitorizare si raportare cu care are incheiat contract de monitorizare.

    (2) Operatorul de monitorizare si raportare nu are acces la datele personale ale jucatorilor inregistrati ai organizatorilor de jocuri de noroc pe care ii monitorizeaza, accesul sau fiind limitat la informatiile despre tranzactiile financiare derulate intre organizatori si jucatori, pe baza unui cod unic generat de sistemul organizatorului de jocuri de noroc si transmis operatorului de monitorizare si raportare la deschiderea unui cont de joc.

    (3) Niciun fel de modificari nu pot fi aduse mijloacelor de joc fara aprobarea prealabila scrisa a comisiei; exceptie fac organizatorii care nu detin echipamentele tehnice pe teritoriul Romaniei, pentru care este necesara prezentarea unui document eliberat de autoritatea competenta in domeniul jocurilor de noroc din tara unde se afla echipamentele cu privire la modificarile aduse mijloacelor de joc.

    (4) Organizatorul de jocuri de noroc pastreaza o lista cu modificarile aduse mijloacelor de joc, care va fi usor accesibila operatorului de monitorizare si raportare, precum si comisiei.

    (5) Atunci cand un mijloc de joc este aprobat pentru utilizare, comisia poate, in orice moment, solicita organizatorului de jocuri de noroc efectuarea testarii, verificarii si certificarii suplimentare ale mijlocului de joc respectiv. Costurile pentru aceasta sunt suportate de catre organizatorul de jocuri de noroc.

    (6) Organizatorul de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g) – i) din ordonanta de urgenta, precum si de jocuri loto si pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila, pastreaza toate datele privind jocurile de noroc reglementate de prezenta sectiune pentru o perioada de cel putin 5 ani, in format electronic, astfel incat sa poata fi oricand puse la dispozitia organelor de control prevazute la art. 28 din ordonanta de urgenta.

    ART. 73^14

    (1) Platforma de joc inseamna mediul informatic care apartine sistemului de procesare al organizatorului de jocuri de noroc reglementate de prezenta sectiune, conectat la sistemul operatorului de monitorizare si raportare si accesibil jucatorului prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta, prin care organizatorul gestioneaza activitatea de jocuri de noroc.

    (2) Conditii minime ce trebuie indeplinite de platforma de joc:

    a) interactiunea, in timp real, cu sistemul operatorului de monitorizare si raportare si cu jucatorul;

    b) gestionarea formulelor de joc si a sesiunilor de joc;

    c) obtinerea dreptului de participare la joc;

    d) acordarea premiilor si a platilor aferente;

    e) asistenta si informarea jucatorilor;

    f) oferirea invatarii gratuite a jocurilor.

    (3) Platforma de joc garanteaza corectitudinea, integritatea, fiabilitatea, siguranta, transparenta si confidentialitatea activitatilor si a functiilor exercitate, precum si corectitudinea si promptitudinea platii premiilor.

    (4) Platforma de joc garanteaza memorarea si trasabilitatea datelor privind sesiunile de joc desfasurate pe o perioada de 5 ani si adopta solutii care faciliteaza accesul la informatii pentru exercitarea actiunii de monitorizare, supraveghere si control de catre operatorul de monitorizare si raportare autorizat de Ministerul Finantelor Publice si organele de control abilitate in acest sens.

    (5) Platforma de joc garanteaza continuitatea serviciului, prin adoptarea sistemelor de inalta fiabilitate, si este dezvoltata si intretinuta conform metodelor si tehnologiilor aliniate celor mai bune standarde in domeniu.

    (6) Platforma de joc este dotata cu caracteristici de siguranta capabile sa garanteze protectia impotriva accesarilor neautorizate si a inalterabilitatii datelor schimbate.

    (7) Componentele software pe care jucatorul trebuie sa le instaleze, la solicitarea organizatorului de joc, in propriul sistem nu contin virusi si asigura conectarea exclusiva la site-ul organizatorului de jocuri de noroc autorizat.

    (8) Platforma de joc si retelele de transmisie a datelor garanteaza cerintele stabilite prin prezentul act normativ.

    ART. 73^15

    (1) Organizatorul de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g) – i) din ordonanta de urgenta, precum si de jocuri loto si pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila, ia toate masurile necesare pentru reducerea riscului de intelegeri secrete (<<aranjarea partidei>>) si refuza acceptarea de poturi din pariuri in cazul in care exista suspiciuni de intelegeri secrete.

    (2) Organizatorul de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g) – i) din ordonanta de urgenta, precum si de jocuri loto si pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila, nu furnizeaza servicii de jocuri de noroc pentru persoane cu varsta sub 18 ani.

    (3) Organizatorul de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g) – i) din ordonanta de urgenta, precum si de jocuri loto si pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila, se asigura ca angajatii sai, furnizorii sau orice alte persoane implicate in activitatea de jocuri de noroc nu au acces la participarea la jocurile respectivului organizator.

    ART. 73^16

    (1) Operatorul economic care solicita licenta de organizare si autorizatie de exploatare pentru jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g) – i) din ordonanta de urgenta trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale:

    a) este constituit ca persoana juridica de drept roman in conditiile legii, avand ca obiect principal de activitate activitatea <<jocuri de noroc si pariuri>>, cod CAEN 9200, si capitalul social subscris si varsat in cuantumul prevazut de ordonanta de urgenta;

    b) detine direct sau printr-un actionar/asociat o licenta de organizare si autorizatie de exploatare pentru jocuri de noroc caracteristice activitatilor cazinourilor cu cel putin 20 de mese autorizate ori pentru jocuri de noroc tip slot-machine pentru minimum 500 de posturi sau pentru jocuri de noroc de tip pariuri in cota fixa avand minimum 100 de agentii ori pentru activitati de bingo organizate prin intermediul sistemelor retelelor de televiziune;

    c) detine mijloacele de joc si echipamentele tehnice care asigura suportul pentru organizarea, exploatarea si transmiterea jocurilor de noroc;

    d) dispune de personal specializat cu pregatire si experienta in domeniul tehnologiei informatiei;

    e) declara, prin intermediul notificarii, prelucrarea datelor cu caracter personal la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, potrivit legislatiei in vigoare;

    f) are incheiat un contract de monitorizare cu un operator de monitorizare si raportare autorizat in conditiile legii, conform modelului aprobat de comisie, avizat de acesta inainte de inceperea activitatii de monitorizare a organizatorului de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g) – i) din ordonanta de urgenta;

    g) detine toate echipamentele tehnice care asigura suportul pentru organizarea si transmiterea jocurilor de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g) – i) din ordonanta de urgenta, in mod obligatoriu, pe teritoriul Romaniei, exceptie de la aceasta prevedere facand organizatorii de astfel de jocuri de noroc autorizati intr-un alt stat membru al Uniunii Europene si care detin echipamentele tehnice necesare functionarii pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, cu obligatia conectarii acestora la organismele prevazute la art. 19^1 din ordonanta de urgenta.

    (2) Operatorul economic care solicita licenta de organizare si autorizatie de exploatare pentru jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g) – i) din ordonanta de urgenta trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii specifice:

    a) pentru jocurile de noroc on-line, altele decat cele definite la art. 10 alin. (1) lit. a), e) – h) din ordonanta de urgenta, se pot transmite live jocurile de la mesele de ruleta, prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila, numai din locatii autorizate in Romania pentru jocuri de noroc caracteristice activitatii cazinourilor cu cel putin 20 de mese autorizate, dintre care cel putin doua mese de ruleta vor fi conectate on-line 24 de ore din 24. Este interzisa transmiterea din studiouri special amenajate cu mese de casino live;

    b) jocurile de noroc de tip bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila, se pot transmite live, prin intermediul acestor sisteme, numai din locatii autorizate in Romania pentru jocuri de noroc de tip bingo desfasurate in sali de joc sau jocuri bingo organizate prin intermediul sistemelor retelelor de televiziune. Este interzisa transmiterea din studiouri special amenajate;

    c) pentru jocurile de noroc de tip bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila, procentul de premiere din totalul rulajului incasarilor va fi de minimum 60% si de maximum 80% si va fi constituit pe fiecare joc obisnuit, cu exceptia jocurilor la care se acorda premii speciale, cand se respecta doar procentul minim, iar pentru pariuri on-line procentul de castiguri din totalul incasarilor brute va fi de minimum 60%, calculat pentru perioada de valabilitate a autorizatiei.

    ART. 73^17

    Organizatorul de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g) – i) din ordonanta de urgenta, precum si de jocuri loto si pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila, pune la dispozitia jucatorului, in orice moment:

    a) lista sesiunilor de joc, precum si rundele la care acesta a participat, cu indicarea numarului biletului de participare si a codului unic atribuit de organizator pentru identificarea rundelor unice, a pretului de participare, chiar si in cazul rundelor individuale, a rezultatului obtinut de jucator si a creditarii eventualului premiu in contul de joc sau al bancii;

    b) pretul de participare, valoarea sumei colectate destinate fondului de premii, repartizarea corespunzatoare si regulile de stabilire si de acordare a premiilor.

    ART. 73^18

    Este interzisa amplasarea sau facilitarea amplasarii in spatii publice, comerciale, de terminale de acces la internet, care prin modul de prezentare sau sistemul constructiv si functional imita in orice mod aparatele de joc de tip slot-machine sau sunt asemanatoare cu acestea, in scopul permiterii accesului jucatorilor la site-urile de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g) – i) din ordonanta de urgenta.”

    27. La articolul 74 alineatul (1), literele a), b) si d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    “a) sa intretina si sa asigure functionarea mijloacelor de joc si a echipamentelor tehnice care asigura suportul pentru organizarea, exploatarea si transmiterea jocurilor de noroc autorizate, in conditii corespunzatoare, in scopul mentinerii normelor si parametrilor de functionare prevazuti in verificarile tehnice si in regulamentele de desfasurare a jocurilor aprobate de comisie;

    b) sa asigure securitatea utilajelor, a echipamentelor tehnice care asigura suportul pentru organizarea, exploatarea si transmiterea jocurilor de noroc autorizate, a mijloacelor de joc si a accesoriilor aferente acestora autorizate, cum ar fi: ceasuri, contoare, indicatoare, afisaje electronice, instalatie de alimentare cu energie electrica, inclusiv a sigiliilor aplicate;

    ………………………………………………………………..

    d) sa prezinte toate documentele financiar-contabile, regulamentele de organizare a jocurilor, verificarile tehnice ale mijloacelor de joc si ale echipamentelor tehnice care asigura suportul pentru organizarea, exploatarea si transmiterea jocurilor de noroc autorizate sau alte documente solicitate de catre organele de control prevazute de lege;”.

    28. La articolul 74, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:

    “(5) Organizatorii de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g) – i) din ordonanta de urgenta, precum si de jocuri loto si pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila, au urmatoarele obligatii:

    a) notificarea comisiei, in termen de 5 zile, cu privire la orice schimbare in structura actionariatului sau a reprezentantilor legali relevanti pentru obtinerea licentei de organizare si a autorizatiei de exploatare a acestor jocuri de noroc;

    b) sesizarea imediata a organelor cu atributii de control si a comisiei cand au suspiciuni cu privire la incalcarea de catre un jucator a prevederilor ordonantei de urgenta si ale prezentei hotarari sau cu privire la tranzactiile efectuate prin intermediul unui cont de joc;

    c) permiterea accesului operatorului de monitorizare si raportare si a organelor de control prevazute la art. 28 din ordonanta de urgenta, in orice moment, in spatiile detinute, in vederea efectuarii de verificari, in conditiile legii, si furnizarea informatiilor solicitate de catre acestia;

    d) calcularea, retinerea si virarea la bugetul de stat a impozitului aferent tranzactiilor efectuate pe fiecare cont de jucator in parte, cu respectarea legislatiei fiscale in domeniul jocurilor de noroc;

    e) intocmirea unui registru al persoanelor autoexcluse si a listei persoanelor indezirabile, cu respectarea prevederilor ordonantei de urgenta si ale prezentei hotarari;

    f) in cazul in care exista afiliati ai organizatorului de jocuri de noroc inregistrati intr-un stat nemembru al Uniunii Europene, care solicita licenta de organizare si autorizatie de exploatare pentru jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g) – i) din ordonanta de urgenta si care au furnizat sau furnizeaza astfel de jocuri de noroc, la data cererii de obtinere a licentei de organizare sau de autorizare a exploatarii, catre jucatori din Romania, organizatorul efectueaza toate demersurile necesare in vederea transferarii conturilor referitoare la jucatorii respectivi catre baza de date proprie in cel mai scurt termen;

    g) luarea tuturor masurilor necesare in vederea reducerii riscului de intelegeri secrete intre jucatori sau intre acestia si personalul propriu (<<aranjarea partidei>>) si refuzarea acceptarii de poturi din pariuri in cazul in care exista suspiciuni privind intelegeri secrete;

    h) transferarea, in termen de o luna de la data inceperii activitatii de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g) – i) din ordonanta de urgenta, pe teritoriul Romaniei, pe platforma de joc utilizata in Romania, doar daca sunt accesate din Romania, a conturilor de joc inregistrate de cetatenii romani pe platformele de joc din afara teritoriului national apartinand societatilor organizatoare de astfel de jocuri de noroc autorizate in state nemembre ale Uniunii Europene, care detin echipamentele tehnice necesare functionarii intr-un stat nemembru al Uniunii Europene.”

    29. La articolul 76 alineatul (1), literele a) si e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    “a) nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (10) si (11), art. 7 alin. (1) – (3), art. 8, art. 9 alin. (2), art. 12 alin. (1) si (2), art. 18 alin. (4) – (6), art. 21 alin. (6), art. 23 alin. (1) – (3) si (7), art. 24, art. 30 alin. (2), art. 31 – 33, art. 35, 38, 50, 62 – 65, art. 69, art. 73^3 lit. a) – p), r), t) – z), art. 73^5 alin. (1), alin. (3), art. 73^6, art. 73^7 – art. 73^9, art. 73^10 alin. (2) – (4), art. 73^11, art. 73^12, art. 73^13 alin. (3) – (6), art. 73^14, art. 73^15, art. 73^17 ale art. 74 alin. (1) lit. b) – h), j), k), r), alin. (2) lit. b) si alin. (5);

    ………………………………………………………………..

    e) nerespectarea prevederilor art. 18 alin. (3), art. 21 alin. (3) si (5), art. 28 alin. (2), art. 29 alin. (3), art. 36, 37, 39, art. 40 – 41, art. 47, art. 51 – 53, art. 56, art. 58 – 59, art. 68, 70, art. 74 alin. (1) lit. a), i), l), m) – q), s) si t), precum si a regulamentului turneului de poker aprobat de comisie, potrivit prevederilor art. 16 alin. (4) din ordonanta de urgenta.”

    30. La articolul 76 alineatul (1), dupa litera f) se introduce o noua litera, litera g), cu urmatorul cuprins:

    “g) nerespectarea prevederilor art. 73^18.”

    31. La articolul 76 alineatul (2), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “a) intre 25.000 – 50.000 lei, faptele prevazute la alin. (1) lit. a), b), c) si g);”.

    32. La articolul 76, alineatele (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    “(4) Comisia poate dispune, in functie de consecintele produse, masura suspendarii autorizatiei/autorizatiilor de exploatare a jocurilor de noroc pana la 3 luni, pentru fiecare mijloc de joc in parte sau pentru toate mijloacele de joc situate intr-o locatie, in functie de gravitatea faptelor constatate si a consecintelor ce decurg din acestea, pentru una dintre faptele prevazute la alin. (1) lit. d) – f), iar pentru nerespectarea regulamentului turneului de poker comisia poate dispune, in functie de consecintele produse, revocarea dreptului de organizare a turneelor de poker. O noua solicitare a organizatorului pentru dreptul de organizare a turneelor de poker poate fi facuta dupa 6 luni de la data revocarii.

    (5) In aplicarea prevederilor alin. (3) si (4), precum si atunci cand organele cu atributii de control sesizeaza comisia conform art. 17 alin. (5) din ordonanta de urgenta, acestea inainteaza propunerea de sanctionare si perioada propusa, insotite de intreaga documentatie care sta la baza propunerii.”

    33. Articolul 79 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 79

    Anexele nr. 1 – 14 fac parte integranta din prezenta hotarare.”

    34. Anexa nr. 2 “Documentele necesare pentru obtinerea licentei de organizare a jocurilor de noroc” se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

    a) Punctele 5, 8 si 9 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    “5. declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal al operatorului economic (in situatia in care exista mai multi reprezentanti legali, se va prezenta declaratia fiecaruia) din care sa rezulte urmatoarele:

    – operatorul economic nu a fost condamnat printr-o hotarare definitiva de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea;

    – reprezentantul legal nu se afla intr-o stare de incompatibilitate, astfel cum aceasta este reglementata de lege;

    – reprezentantul legal are experienta in domeniul organizarii si exploatarii de jocuri de noroc;

    – reprezentantul legal cunoaste legislatia specifica in vigoare;

    – numai pentru jocurile definite la art. 10 alin. (1) lit. g) – i) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare ordonanta de urgenta, reprezentantul legal/operatorul economic dispune de personal specializat, cu pregatire si experienta in domeniu de minimum 3 ani in domeniul tehnologiei informatiei.

    ………………………………………………………………..

    8. numai pentru activitatea de cazinou si pentru jocurile definite la art. 10 alin. (1) lit. g) – i) din ordonanta de urgenta – dovada inregistrarii ca operator de date cu caracter personal acordata de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;

    9. numai pentru activitatea de pariuri in cota fixa si pentru activitati de pariuri on-line – declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal al operatorului economic ca nu are, direct sau prin interpusi, legatura cu activitatile ale caror evenimente fac obiectul pariurilor pentru care se solicita licenta de organizare si autorizatia de exploatare;”.

    b) Dupa punctul 9 se introduce un nou punct, punctul 10, cu urmatorul cuprins:

    “10. in cazul in care exista afiliati ai unui organizator de jocuri de noroc inregistrati intr-un stat nemembru al Uniunii Europene, care solicita licenta de organizare si autorizatie de exploatare pentru jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g) – i) din ordonanta de urgenta si care au furnizat sau furnizeaza astfel de jocuri, la data cererii de obtinere a licentei de organizare si a autorizatiei de exploatare, catre jucatori din Romania, organizatorul depune o declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal al operatorului economic ca va face toate demersurile necesare transferarii bazei de date referitoare la jucatorii respectivi catre baza de date proprie a organizatorului de jocuri ce urmeaza a fi autorizat pe teritoriul Romaniei in cel mai scurt termen.”

    35. Anexa nr. 3 “Documentele necesare pentru obtinerea autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc” se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

    a) La litera A “Pentru autorizatiile de exploatare a mijloacelor de joc tip slot-machine:”, punctul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “3. actele privind dreptul de proprietate sau de folosinta, precum si dovada inregistrarii ca punct de lucru a spatiului de joc;”.

    b) La litera B “Pentru autorizatiile de exploatare a jocurilor de noroc in cazinouri:”, punctele 1 si 4 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    “1. cererea privind autorizarea activitatii. Cererea va fi redactata si dactilografiata in limba romana, va fi semnata si stampilata de catre reprezentantul legal al operatorului economic si va contine: datele de identificare ale solicitantului, tipul si seria mijloacelor de joc care fac obiectul cererii, spatiul de joc in care urmeaza a se desfasura activitatea, precum si programul de functionare. In masura dezvoltarii aplicatiilor informatice suport, cererea va fi redactata numai prin utilizarea acestui mijloc;

    ………………………………………………………………..

    4. actele privind dreptul de proprietate sau de folosinta a spatiului de joc, precum si dovada inregistrarii ca punct de lucru;”.

    c) La litera C “Pentru autorizatiile de exploatare a jocurilor de noroc tip bingo in sala:”, punctele 1 si 4 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    “1. cererea privind autorizarea activitatii. Cererea, redactata si dactilografiata in limba romana, semnata si stampilata de catre reprezentantul legal al operatorului economic, contine: datele de identificare ale solicitantului, tipul si seria mijloacelor de joc care fac obiectul cererii, spatiul de joc in care urmeaza a se desfasura activitatea, precum si programul de functionare. In masura dezvoltarii aplicatiilor informatice suport, cererea va fi redactata numai prin utilizarea acestui mijloc;

    ………………………………………………………………..

    4. actele privind dreptul de proprietate sau de folosinta a spatiului de joc, precum si dovada inregistrarii ca punct de lucru;”.

    d) La litera E “Pentru autorizatiile de exploatare a jocurilor bingo organizate prin intermediul sistemelor retelelor de televiziune:”, punctul 8 se abroga.

    e) Dupa litera E se introduc trei noi litere, literele F – H, cu urmatorul cuprins:

    “F. Pentru autorizatiile de exploatare a jocurilor bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila:

    1. cererea privind autorizarea activitatii. Cererea va fi redactata si dactilografiata in limba romana, va fi semnata si stampilata de catre reprezentantul legal al operatorului economic si va contine: datele de identificare ale solicitantului, descrierea mijloacelor de joc si a echipamentelor tehnice care asigura suportul pentru organizarea, exploatarea si transmiterea jocurilor de noroc care fac obiectul cererii, cu indicarea locatiei in care se afla acestea. In masura dezvoltarii aplicatiilor informatice suport, cererea va fi redactata numai prin utilizarea acestui mijloc;

    2. documentele care atesta indeplinirea conditiilor prevazute la art. 73^16 alin. (1) lit. d) din hotarare;

    3. regulamentul de functionare al fiecarui joc in parte, in care va fi precizat, in mod obligatoriu, procentul acordat pentru castiguri din totalul rulajului incasarilor si cu respectarea prevederilor legale;

    4. regulamentul de ordine interioara privind organizarea si desfasurarea activitatii, in care vor fi precizate detaliat: sarcinile si atributiile personalului, sistemul de evidenta financiar-contabila, modul de asigurare a securitatii documentelor, informatiilor si datelor, modalitatea de interconectare cu sistemul operatorului de monitorizare si raportare, precum si locatia in care este amplasat serverul, planul de recuperare dupa dezastru, sistemul de backup al bazei de date utilizat;

    5. actele privind dreptul de proprietate sau de utilizare asupra mijloacelor de joc si a echipamentelor tehnice care asigura suportul pentru organizarea, exploatarea si transmiterea jocurilor de noroc care fac obiectul cererii;

    6. punerea la dispozitia comisiei a contractului de monitorizare incheiat cu operatorul de monitorizare si raportare in vederea avizarii;

    7. confirmarea eliberata de catre operatorul de monitorizare si raportare privind efectuarea auditului potrivit art. 73^3 lit. f) din hotarare asupra echipamentelor tehnice care asigura suportul pentru organizarea, exploatarea si transmiterea jocurilor de noroc care fac obiectul cererii;

    8. documentul eliberat de operatorul de monitorizare si raportare potrivit caruia programul de joc, procentul teoretic de premiere (RTP) si generatorul de numere aleatorii sunt certificate international de organisme/laboratoare recunoscute in domeniu;

    9. dovada privind constituirea fondului de garantie;

    10. date privind persoana de contact desemnata la nivelul conducerii executive pentru asigurarea conformitatii privind conditiile de autorizare;

    11. declaratie pe propria raspundere din partea organizatorului de jocuri ca spatiul/spatiile in care urmeaza a fi instalate si utilizate echipamentele tehnice care asigura suportul pentru organizarea, exploatarea si transmiterea jocurilor de noroc, corespunde/corespund din punct de vedere sanitar si respecta normele P.S.I., in situatia in care detin echipamentele tehnice pe teritoriul Romaniei;

    12. pentru realizarea de transmisii live, dovada faptului ca locatia de unde se realizeaza transmisia live prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila, detine autorizatie valabila de exploatare a jocurilor de noroc tip bingo in sala sau autorizatie valabila de exploatare a jocurilor bingo organizate prin intermediul sistemelor retelelor de televiziune;

    13. un document din care sa rezulte dreptul de utilizare acordat organizatorului de catre detinatorul de drept al programului informatic;

    14. dovada inregistrarii ca operator de date cu caracter personal acordata de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

    G. Pentru autorizatiile de exploatare a jocurilor de pariuri on-line:

    1. cererea privind autorizarea activitatii. Cererea, redactata si dactilografiata in limba romana, semnata si stampilata de catre reprezentantul legal al operatorului economic, contine: datele de identificare ale solicitantului, descrierea mijloacelor de joc si a echipamentelor tehnice care asigura suportul pentru organizarea, exploatarea si transmiterea jocurilor de noroc care fac obiectul cererii, cu indicarea locatiei in care se afla acestea. In masura dezvoltarii aplicatiilor informatice suport, cererea este redactata numai prin utilizarea acestui mijloc;

    2. documentele care atesta indeplinirea conditiilor prevazute la art. 73^16 alin. (1) lit. d) din hotarare;

    3. regulamentul de functionare a fiecarui joc in parte, in care va fi precizat, acolo unde este cazul, procentul acordat pentru castiguri din totalul rulajului incasarilor;

    4. regulamentul de ordine interioara privind organizarea si desfasurarea activitatii, in care sunt precizate detaliat: sarcinile si atributiile personalului, sistemul de evidenta financiar-contabila, modul de asigurare a securitatii documentelor, informatiilor si datelor, modalitatea de interconectare cu sistemul operatorului de monitorizare si raportare, precum si locatia in care este amplasat serverul, planul de recuperare dupa dezastru, sistemul de backup al bazei de date utilizat;

    5. actele privind dreptul de proprietate sau de utilizare asupra mijloacelor de joc si a echipamentelor tehnice care asigura suportul pentru organizarea, exploatarea si transmiterea jocurilor de noroc care fac obiectul cererii;

    6. punerea la dispozitia comisiei a contractului de monitorizare incheiat cu operatorul de monitorizare si raportare, in vederea avizarii;

    7. confirmarea eliberata de catre operatorul de monitorizare si raportare privind efectuarea auditului potrivit art. 73^3 lit. f) din hotarare asupra echipamentelor tehnice care asigura suportul pentru organizarea, exploatarea si transmiterea jocurilor de noroc care fac obiectul cererii;

    8. documentul eliberat de operatorul de monitorizare si raportare potrivit caruia programul de joc, procentul teoretic de premiere (RTP) si generatorul de numere aleatorii sunt certificate international de organisme/laboratoare recunoscute in domeniu;

    9. dovada privind constituirea fondului de garantie;

    10. date privind persoana de contact desemnata la nivelul conducerii executive pentru asigurarea conformitatii privind conditiile de autorizare;

    11. declaratie pe propria raspundere din partea organizatorului de jocuri ca spatiul/spatiile in care urmeaza a fi instalate si utilizate echipamentele tehnice care asigura suportul pentru organizarea, exploatarea si transmiterea jocurilor de noroc corespunde/corespund din punct de vedere sanitar si respecta normele P.S.I., in situatia in care detin echipamentele tehnice pe teritoriul Romaniei;

    12. un document din care sa rezulte dreptul de utilizare acordat organizatorului de catre detinatorul de drept al programului informatic;

    13. dovada inregistrarii ca operator de date cu caracter personal la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

    H. Pentru autorizatiile de exploatare a jocurilor de noroc on-line, altele decat cele definite la art. 10 alin. 1 lit. a), e) – h) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2010, cu modificarile si completarile ulterioare:

    1. cererea privind autorizarea activitatii. Cererea, redactata si dactilografiata in limba romana, semnata si stampilata de catre reprezentantul legal al operatorului economic, contine: datele de identificare a solicitantului, descrierea mijloacelor de joc si a echipamentelor tehnice care asigura suportul pentru organizarea, exploatarea si transmiterea jocurilor de noroc care fac obiectul cererii, cu indicarea locatiei in care se afla acestea. In masura dezvoltarii aplicatiilor informatice suport, cererea este redactata numai prin utilizarea acestui mijloc;

    2. documentele care atesta indeplinirea conditiilor prevazute la art. 73^16 alin. (1) lit. d) din hotarare;

    3. regulamentul de functionare a fiecarui joc in parte, in care va fi precizat, in mod obligatoriu, procentul acordat pentru castiguri din totalul rulajului incasarilor;

    4. regulamentul de ordine interioara privind organizarea si desfasurarea activitatii, in care sunt precizate detaliat: sarcinile si atributiile personalului, sistemul de evidenta financiar-contabila, modul de asigurare a securitatii documentelor, informatiilor si datelor, modalitatea de interconectare cu sistemul operatorului de monitorizare si raportare, precum si locatia in care este amplasat serverul, planul de recuperare dupa dezastru, sistemul de backup al bazei de date utilizat;

    5. actele privind dreptul de proprietate sau de utilizare asupra mijloacelor de joc si a echipamentelor tehnice care asigura suportul pentru organizarea, exploatarea si transmiterea jocurilor de noroc care fac obiectul cererii;

    6. punerea la dispozitia comisiei a contractului de monitorizare incheiat cu operatorul de monitorizare si raportare, in vederea avizarii;

    7. confirmarea eliberata de catre operatorul de monitorizare si raportare privind efectuarea auditului potrivit art. 73^3 lit. f) din hotarare asupra echipamentelor tehnice care asigura suportul pentru organizarea, exploatarea si transmiterea jocurilor de noroc care fac obiectul cererii;

    8. documentul eliberat de operatorul de monitorizare si raportare potrivit caruia programul de joc, procentul teoretic de premiere (RTP) si generatorul de numere aleatorii sunt certificate international de organisme/laboratoare recunoscute in domeniu;

    9. dovada privind constituirea fondului de garantie;

    10. date privind persoana de contact desemnata la nivelul conducerii executive pentru asigurarea conformitatii privind conditiile de autorizare;

    11. declaratie pe propria raspundere din partea organizatorului de jocuri ca spatiul/spatiile in care urmeaza a fi instalate si utilizate echipamentele tehnice care asigura suportul pentru organizarea, exploatarea si transmiterea jocurilor de noroc corespunde/corespund din punct de vedere sanitar si respecta normele P.S.I., in situatia in care detin echipamentele tehnice pe teritoriul Romaniei;

    12. pentru realizarea de transmisii live, dovada faptului ca locatia de unde se realizeaza transmisia live prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila, detine autorizatie valabila de exploatare a jocurilor de noroc in cazinouri;

    13. un document din care sa rezulte dreptul de utilizare acordat organizatorului de catre detinatorul de drept al programului informatic;

    14. dovada inregistrarii ca operator de date cu caracter personal la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.”

    36. La anexa nr. 11 “Situatia privind incasarile lunare la sala de joc tip bingo/jocuri bingo organizate prin intermediul sistemelor retelelor de televiziune”, punctul 1 al formularului se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “1. INCASARI EFECTIVE”

    37. Anexa nr. 12 “Situatia lunara privind incasarile din organizarea de tip pariuri in cota fixa” se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

    a) Titlul formularului se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “SITUATIA LUNARA

privind incasarile din organizarea de pariuri in cota fixa pentru luna …”

    b) Dupa punctul 2 al formularului se introduce un nou punct, punctul 2^1, cu urmatorul cuprins:

    “2^1. Venituri inregistrate”

    c) Instructiunile de completare a formularului “Situatia lunara privind incasarile din organizarea de tip pariuri in cota fixa” se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    “Instructiunile de completare a formularului <<Situatia lunara privind incasarile din organizarea de pariuri in cota fixa pentru luna …>>”

    Se intocmeste in 3 exemplare, de catre casierul general, intr-un registru de evidenta alcatuit din 100 de file, care trebuie snuruit, numerotat si vizat de catre organul fiscal competent in administrarea, din punct de vedere fiscal, a operatorului economic.

    Modul de completare a formularului:

    – rd. 1.1 – valoarea biletelor de participare vandute pentru jocurile organizate in luna respectiva, cumulat pana la finele lunii precedente celei de raportare;

    – rd. 1.2 – valoarea biletelor de participare vandute pentru jocurile organizate in luna de raportare; se cumuleaza totalurile zilnice ale vanzarilor;

    – rd. 1.3 – se cumuleaza valorile de la rd. 1.1 si rd. 1.2;

    – rd. 2.1. – valoarea premiilor platite aferente biletelor de participare vandute pana la luna de raportare; se cumuleaza totalurile zilnice ale premiilor;

    – rd. 2.2 – valoarea premiilor platite aferente biletelor de participare vandute in luna de raportare; se cumuleaza totalurile zilnice ale premiilor;

    – rd. 2.3 – se cumuleaza valorile de la rd. 2.1 si rd. 2.2;

    – rd. 2^1 – din valoarea de la rd. 1.2 se scade cea de la rd. 2.2, rezultatul reprezentand veniturile inregistrate de operatorul economic;

    – rd. 3 – taxa de autorizare calculata la valoarea lunii de raportare;

    – rd. 4 – taxa de autorizare efectiv platita;

    – rd. 5 – taxa datorata calculata ca diferenta dintre valorile de la rd. 3 si rd. 4.”

    38. Dupa anexa nr. 12 se introduc doua noi anexe, anexele nr. 13 si 14, avand cuprinsul prevazut in anexele nr. 1 si 2, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

 

    ANEXA 1

    (Anexa nr. 13 la Hotararea Guvernului nr. 870/2009)

 

                                DOCUMENTELE

necesare pentru obtinerea autorizatiei de monitorizare si raportare a jocurilor de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g) – i) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc

 

    1. cererea prin care se solicita Comisiei de autorizare a jocurilor de noroc acordarea autorizatiei de operator de monitorizare si raportare a jocurilor de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g) – i) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare ordonanta de urgenta. Cererea, redactata si dactilografiata in limba romana, semnata si stampilata de catre reprezentantul legal al operatorului economic, contine:

    – datele de identificare a solicitantului;

    – descrierea activitatii de monitorizare si raportare, cu indicarea solutiilor tehnice, a sistemului informatic folosit, precum si prezentarea personalului angajat;

    – descrierea echipamentelor tehnice;

    – descrierea spatiului in care vor fi instalate si operate echipamentele tehnice;

    2. certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului unde isi are sediul operatorul economic, din care sa rezulte:

    – elementele de identificare a operatorului economic (forma de organizare, denumirea, adresa sediului social, codul unic de inregistrare);

    – capitalul social subscris si varsat;

    – structura actionariatului sau a asociatilor, dupa caz;

    – numele, prenumele si adresa reprezentantilor legali;

    – ca obiectul de activitate cuprinde activitatile din grupa CAEN 620;

    – sediile secundare inregistrate si adresa acestora;

    3. certificatul de inmatriculare la oficiul registrului comertului unde isi are sediul operatorul economic;

    4. documentele care atesta indeplinirea conditiilor prevazute la art. 73^2 alin. (5) din hotarare;

    5. dovada inregistrarii ca operator de date cu caracter personal la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;

    6. actele privind dreptul de proprietate sau de utilizare asupra echipamentelor tehnice prin intermediul carora isi va desfasura activitatea specifica in calitate de operator de monitorizare si raportare a jocurilor de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g) – i) din ordonanta de urgenta;

    7. o descriere amanuntita a activitatii, inclusiv locatia in care este amplasat serverul. Se precizeaza modalitatea de interconectare cu organizatorii de jocuri de noroc on-line, modalitatea de colectare a datelor in sistemul informatic, modalitatea si garantarea securizarii informatiilor centralizate solicitate de Comisia de autorizare a jocurilor de noroc, precum si modalitatea de interconectare cu sistemul instalat la nivelul Ministerului Finantelor Publice;

    8. manualul de functionare a sistemului implementat de catre operatorul de monitorizare si raportare in vederea realizarii atributiilor prevazute in ordonanta de urgenta si prezenta hotarare;

    9. regulamentul de ordine interioara privind organizarea si desfasurarea activitatii, in care sunt precizate detaliat: sarcinile si atributiile personalului, sistemul de evidenta financiar-contabila, modul de asigurare a securitatii documentelor si datelor, precum si locatia in care este amplasat serverul;

    10. dovada privind constituirea fondului de garantie;

    11. date privind persoana de contact desemnata la nivelul conducerii executive pentru asigurarea conformitatii privind conditiile de autorizare;

    12. declaratie pe propria raspundere din partea operatorului de monitorizare si raportare ca spatiul/spatiile in care sunt instalate si utilizate echipamentele tehnice care asigura suportul pentru monitorizarea si raportarea jocurilor de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g) – i) din ordonanta de urgenta corespunde/corespund din punct de vedere sanitar si respecta normele P.S.I.;

    13. avizul organelor de politie acordat tuturor reprezentantilor legali ai operatorului economic. In situatia in care reprezentant legal este un operator economic, se prezinta avizul organelor de politie acordat tuturor reprezentantilor legali ai acestuia;

    14. declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal al operatorului economic (in situatia in care exista mai multi reprezentanti legali se va prezenta declaratia fiecaruia) din care sa rezulte urmatoarele:

    – operatorul economic nu a fost condamnat printr-o hotarare definitiva de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea;

    – reprezentantul legal nu se afla intr-o stare de incompatibilitate, astfel cum aceasta este reglementata de lege;

    – reprezentantul legal cunoaste legislatia specifica in vigoare;

    15. certificatele de cazier judiciar sau alte acte emise de autoritatile competente pe a caror raza de competenta se afla ultimul domiciliu/sediu social cunoscut, din care sa rezulte ca impotriva oricaruia dintre reprezentantii legali ai operatorului economic nu s-a pronuntat o hotarare judecatoreasca definitiva de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea, in Romania sau intr-un stat strain, pentru o infractiune prevazuta de ordonanta de urgenta sau pentru o alta infractiune savarsita cu intentie pentru care a fost aplicata o pedeapsa de minimum 2 ani cu inchisoarea;

    16. certificat de atestare fiscala, eliberat de organul fiscal competent in administrarea din punct de vedere fiscal a operatorului economic, din care sa rezulte ca nu inregistreaza obligatii de plata restante fata de bugetul general consolidat la data solicitarii autorizatiei de operator de monitorizare si raportare;

    17. planul de securitate a sistemului informatic, aprobat prin semnatura de catre reprezentantul legal al operatorului, cuprinzand totalitatea masurilor tehnice si organizatorice prevazute pentru asigurarea urmatoarelor cerinte: confidentialitatea si integritatea comunicatiilor, confidentialitatea si nonrepudierea tranzactiilor, confidentialitatea si integritatea datelor, protectia datelor cu caracter personal, impiedicarea, detectarea si monitorizarea accesului neautorizat in sistem, restaurarea informatiilor gestionate de sistem in cazul unor calamitati naturale si evenimente imprevizibile, gestionarea si administrarea sistemului informatic, orice alte activitati sau masuri tehnice intreprinse pentru exploatarea in siguranta a sistemului;

    18. certificarile, din punctul de vedere al securitatii, asupra solutiei informatice sau produselor continute in aceasta, emise de organizatii nationale ori internationale recunoscute;

    19. auditul asupra planului de securitate prevazut si a solutiilor informatice folosite in activitatea de monitorizare, realizat de catre o firma de specialitate, impreuna cu o declaratie in care este exprimata independenta auditorului fata de sistemul informatic auditat prin intermediul careia se certifica faptul ca membrii echipei de audit si societatile comerciale la care sunt angajati nu au fost implicati in misiuni de consultanta legate de sistemul auditat. Declaratia va fi semnata de toti membrii echipei de audit si semnata si stampilata de reprezentantul legal al fiecarui angajator al membrilor echipei de audit.

 

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 14 la Hotararea Guvernului nr. 870/2009)

 

                                  CONDITII

pentru laboratoarele internationale/nationale de certificare

 

    1. sa aiba o activitate neintrerupta in ultimii 3 ani in domeniul jocurilor de noroc definite la art. 10 alin (1) lit. g) – i) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare ordonanta de urgenta;

    2. sa aiba experienta in activitatea de certificare a software-ului utilizat de organizatori de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g) – i) din ordonanta de urgenta, recunoscute in domeniu;

    3. sa nu se fi constatat deficiente in exploatarea programelor certificate de acestea;

    4. sa fie recunoscute/autorizate pentru efectuarea de certificari ale programelor de joc de autoritatile competente ale unui stat membru al Uniunii Europene.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close