Eliminarea stimulentelor pentru personalul din sectorul bugetar

In M. Of. nr. 637 din 6 septembrie 2011 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2011 pentru modificarea unor acte normative in vederea eliminarii prevederilor referitoare la acordarea de stimulente pentru personalul din sectorul bugetar.

Din cuprins:

    ART. I

    Alineatul (4) al articolului 52 din Legea petrolului nr. 238/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 535 din 15 iunie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(4) Veniturile extrabugetare realizate conform prevederilor alin. (1) si (2) de catre autoritatea competenta se fac venit la bugetul de stat.”

    ART. II

    Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 354 din 11 decembrie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

    1. La articolul 5, alineatul 4 va avea urmatorul cuprins:

    “Pentru produsele scoase din rezervele de stat, Administratia Nationala a Rezervelor de Stat poate percepe o cota de adaos de pana la 8% din valoarea acestora, in scopul recuperarii cheltuielilor materiale de administrare aferente.”

    2. Articolul 5^4 va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 5^4

    Pentru produsele scoase cu titlu de imprumut pe termen scurt sau pentru improspatare, operatorii economici vor constitui garantii reale mobiliare ori imobiliare, ale caror cuantumuri sa asigure reintregirea stocurilor.

    In cazul in care executarea garantiei pentru stingerea datoriilor depaseste 30 de zile de la data termenului de restituire sau scadenta, operatorii economici vor suporta pentru obligatiile restante si majorari de intarziere, in cuantumul celor in vigoare pentru creantele bugetare, calculate de la data scadentei pana la stingerea in totalitate a acestora.

    Contractele de imprumut, de vanzare-cumparare sau de schimb, incheiate de unitatile teritoriale subordonate Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat, constituie titluri executorii.”

    ART. III

    Alineatul (3) al articolului 28 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 208 din 28 martie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(3) Guvernul va stabili, prin hotarari, reglementari-cadru in domeniul protectiei consumatorilor.”

    ART. IV

    Articolele 25 si 25^1 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    “ART. 25

    Sumele realizate din cheltuielile judiciare avansate de stat din bugetele aprobate Ministerului Justitiei si Ministerului Public pentru desfasurarea proceselor penale, care sunt suportate de parti sau de alti participanti la proces, in conditiile prevazute de Codul de procedura penala, precum si din amenzile judiciare, constituie venituri la bugetul de stat si se cuprind distinct in bugetul de venituri si cheltuieli al Ministerului Justitiei. Executarea silita a debitelor se efectueaza de organele de executare ale unitatilor teritoriale subordonate Ministerului Finantelor Publice in a caror raza teritoriala isi are domiciliul sau sediul debitorul, potrivit legislatiei privind executarea silita a creantelor bugetare.

    ART. 25^1

    In scopul colectarii sumelor prevazute la art. 25, se vor deschide pe seama Ministerului Justitiei conturi la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului – nr. 50.32. <<Disponibil din sume colectate pentru bugetul de stat>>.”

    ART. V

    Articolul 8 din Ordonanta Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 201 din 30 august 1995, aprobata cu modificari prin Legea nr. 106/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 8

    Veniturile incasate din vanzarea timbrului judiciar se vor folosi pentru buna functionare a judecatoriilor, tribunalelor, curtilor de apel, Inaltei Curti de Casatie si Justitie, a parchetelor de pe langa aceste instante, laboratoarelor de expertiza criminalistica, pentru administrarea justitiei prin organul de specialitate al administratiei publice centrale, pentru realizarea de noi emisiuni ale timbrului judiciar, pentru achizitionarea de publicatii si lucrari de specialitate din tara si din strainatate, de sisteme moderne de informatizare si aparatura specifica, pentru organizarea unor actiuni cu caracter profesional sau social.”

    ART. VI

    Alineatele (2) si (4) ale art. 48 din Legea minelor nr. 85/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 197 din 27 martie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    “(2) Veniturile extrabugetare realizate conform alin. (1) de autoritatea competenta sunt utilizate pentru finantarea cheltuielilor pentru alcatuirea pachetelor de date si lansarea apelurilor publice de oferte, organizarea rundelor de prezentare a conditiilor de participare la oferta publica, tinerea licitatiilor si elaborarea de studii, expertizari si consultanta tehnica si alte cheltuieli materiale, precum si pentru dotari.

    ………………………………………………………………..

    (4) Categoriile de cheltuieli care se finanteaza din venituri extrabugetare aprobate prin legea bugetului de stat se stabilesc prin ordin al presedintelui autoritatii competente.”

    ART. VII

    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.196 din 30 decembrie 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

    1. La articolul 23, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:

    “(3) Sumele obtinute din incasarea tarifelor prevazute la alin. (1) se varsa la bugetul de stat”.

    2. La articolul 23, alineatele (4) si (5) se abroga.

    3. La articolul 96, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(4) Amenzile aplicate in temeiul unei legi, ordonante de urgenta, ordonante sau hotarari ale Guvernului din domeniul protectiei mediului si gospodaririi apelor se fac venit la bugetul de stat.”

    ART. VIII

    La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga:

    1. art. 17 alin. (3) si (4) din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului in sport, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 63 din 25 ianuarie 2011;

    2. art. 54 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 440 din 24 iunie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare;

    3. art. 25 din Ordonanta Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea si alte drepturi ale politistilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 65 din 2 februarie 2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 353/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;

    4. art. 12 alin. (5), (6) si (7) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.193 din 30 decembrie 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

    5. art. 137 alin. (5) si (6) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 60 din 26 martie 1996, cu modificarile si completarile ulterioare;

    6. art. 285 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

    7. Ordonanta Guvernului nr. 22/2006 privind reglementarea unor masuri fiscale din domeniul de activitate al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 80 din 30 ianuarie 2006, aprobata cu modificari prin Legea nr. 167/2006;

    8. art. 88 alin. (3) – (5) din Legea apelor nr. 107/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 244 din 8 octombrie 1996, cu modificarile si completarile ulterioare;

    9. art. IV din Ordonanta Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor masuri financiare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 90 din 31 ianuarie 2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 116/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;

    10. art. 78 din Ordonanta Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor masuri financiar-fiscale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 89 din 31 ianuarie 2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 266/2006, cu modificarile ulterioare;

    11. art. 13 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea Garzii Financiare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 712 din 13 octombrie 2003, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;

    12. art. 15 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 10/2004 privind Statutul personalului vamal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 256 din 23 martie 2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 243/2004, cu modificarile ulterioare;

    13. art. 19 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 22/2008 privind eficienta energetica si promovarea utilizarii la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 628 din 29 august 2008.

    ART. IX

    Prin legea de salarizare pentru anul 2012 se va reglementa modul de compensare a stimulentelor de care beneficia personalul din institutiile si autoritatile publice, in temeiul actelor normative prevazute la art. I – VIII.

    ART. X

    Legea nr. 171/2010 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 513 din 23 iulie 2010, se modifica dupa cum urmeaza:

    1. Articolul 34 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 34

    Sumele incasate din plata amenzilor la contraventiile silvice se varsa la bugetul de stat, in cazul contraventiilor savarsite de catre persoanele juridice, sau, dupa caz, la bugetul local, pentru contraventiile savarsite de catre persoanele fizice.”

    2. La articolul 36, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(5) Sumele incasate din vanzarea materialelor lemnoase confiscate, ramase dupa deducerea cheltuielilor de custodie, organizarea licitatiei si transport, dupa caz, precum si sumele incasate din plata contravalorii materialelor lemnoase confiscate care nu se gasesc sau care nu pot fi identificate, prevazute la art. 22 alin. (5), se varsa la bugetul de stat, in fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinatie silvica, in cazul in care materialul lemnos provine din fondul forestier proprietate publica a statului, sau la bugetele locale, in cazul in care materialul lemnos provine din fondul forestier proprietate publica/privata a unitatilor administrativ-teritoriale ori din cel proprietate privata daca proprietarul este contravenient, precum si in cazul materialelor lemnoase abandonate a caror provenienta nu poate fi stabilita.

    3. Articolul 40 se abroga.

    ART. XI

    Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la 1 ianuarie 2012.

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close