Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 668/2011 pentru punerea in aplicare a Regulamentului privind constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor de catre Consiliul Concurentei

In M. Of. nr. 631 din 5 septembrie 2011 a fost publicat Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 668/2011 pentru punerea in aplicare a Regulamentului privind constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor de catre Consiliul Concurentei.

Din cuprins:

    ART. 1

    In urma adoptarii in plenul Consiliului Concurentei se pune in aplicare Regulamentul privind constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor de catre Consiliul Concurentei, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

    ART. 2

    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 519/2010 pentru punerea in aplicare a Regulamentului privind constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor de catre Consiliul Concurentei, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 705 din 22 octombrie 2010, se abroga.

    ART. 3

    Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurentei vor urmari punerea in aplicare a prevederilor prezentului ordin.

    ART. 4

    Prezentul ordin intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

    ANEXA 1

 

                                 REGULAMENT

privind constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor de catre Consiliul Concurentei

 

    In temeiul art. 27 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 34 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 137/2007,

 

    Consiliul Concurentei adopta prezentul regulament.

 

    INTRODUCERE

 

    Regulamentul are ca scop stabilirea regimului de constatare a contraventiilor si aplicare a sanctiunilor prevazute de Legea concurentei nr. 21/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Legea nr. 21/1996, ale celor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 137/2007, denumita in continuare Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 117/2006, precum si ale Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Legea nr. 11/1991.

    Contraventiile prevazute de Legea nr. 21/1996 se constata si se sanctioneaza de catre Consiliul Concurentei in plen, comisii sau prin inspectorii de concurenta.

    Contraventiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 117/2006 se constata si se sanctioneaza de catre Consiliul Concurentei, prin persoane imputernicite.

    Contraventiile prevazute de Legea nr. 11/1991 se constata si se sanctioneaza de catre Consiliul Concurentei, prin personalul de control imputernicit, respectiv inspectorii de concurenta.

 

    CAPITOLUL I

    Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute de Legea nr. 21/1996, de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 117/2006 si de Legea nr. 11/1991 de catre inspectorii de concurenta

 

    ART. 1

    (1) Inspectorii de concurenta, cu exceptia inspectorilor debutanti, constata si aplica sanctiunile pentru contraventiile prevazute la art. 50 lit. d) si e) din Legea nr. 21/1996.

    (2) Inspectorii de concurenta, cu exceptia inspectorilor debutanti, constata si aplica sanctiunile pentru contraventiile prevazute la art. 33 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 117/2006.

    (3) Inspectorii de concurenta, cu exceptia inspectorilor debutanti, constata si aplica sanctiunile pentru contraventiile prevazute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 11/1991.

    (4) Contraventiilor prevazute la alin. (1) li se aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia art. 5, 8, 28, 29, 32 si 34.

    (5) Contraventiilor prevazute la alin. (3) li se aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia art. 13, 28 si 29.

    ART. 2

    Constatarea contraventiilor prevazute la art. 1 si aplicarea sanctiunilor revine inspectorilor de concurenta, care intocmesc in acest sens un proces-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii.

    ART. 3

    (1) Procesul-verbal va fi redactat cu respectarea dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit modelului prevazut la pct. I, II si III din anexa care face parte integranta din prezentul regulament.

    (2) Procesul-verbal se semneaza pe fiecare pagina de inspectorii de concurenta si de reprezentantul legal al contravenientului si se inregistreaza atat la sediul contravenientului, cat si in Registrul special de procese-verbale al Consiliului Concurentei.

    (3) In momentul incheierii procesului-verbal, inspectorii de concurenta sunt obligati sa aduca la cunostinta contravenientului dreptul de a face obiectii cu privire la continutul actului de constatare si sanctionare. Eventualele obiectii vor fi consemnate la rubrica “Alte mentiuni”, sub sanctiunea nulitatii procesului-verbal.

    (4) In cazul in care contravenientul nu este de fata, refuza sau nu poate sa semneze, inspectorii de concurenta vor face mentiune despre aceste imprejurari, care trebuie sa fie confirmate de un martor.

    (5) In situatia prevazuta la alin. (4), procesul-verbal va cuprinde si datele personale din actul de identitate al martorului si semnatura acestuia. Nu poate avea calitate de martor un alt inspector de concurenta.

    (6) In lipsa unui martor, inspectorii de concurenta vor preciza motivele care au condus la incheierea procesului-verbal in acest mod.

    ART. 4

    (1) Un exemplar al procesului-verbal se inmaneaza contravenientului, iar daca acesta nu este prezent sau, desi este prezent, refuza ori nu poate sa primeasca procesul-verbal, acesta i se va comunica in termen de cel mult o luna de la data incheierii lui.

    (2) Impreuna cu procesul-verbal, contravenientului i se va inmana sau, dupa caz, i se va comunica si instiintarea de plata, potrivit modelului prevazut la pct. VI din anexa.

    (3) Comunicarea se face prin intermediul serviciilor de trimiteri postale, cu confirmare de primire, si, in caz ca acest lucru nu este posibil, prin afisare la sediul/domiciliul contravenientului, in termen de cel mult o luna de la data aplicarii acesteia. Operatiunea de afisare se consemneaza intr-un proces-verbal de afisare semnat de cel putin un martor, potrivit modelului prevazut la pct. IV din anexa.

 

    CAPITOLUL II

    Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute de Legea nr. 21/1996 de catre comisiile Consiliului Concurentei

 

    ART. 5

    (1) Comisiile Consiliului Concurentei constata si aplica sanctiuni pentru contraventiile prevazute la art. 50 lit. a) – c), art. 50^1 si art. 51 alin. (1) lit. d) si e) si aplica art. 53 si 54 din Legea nr. 21/1996.

    (2) Comisiile de solutionare din cadrul Consiliului Concurentei constata si aplica sanctiuni pentru contraventiile prevazute la art. 51 lit. a) – c) in caz de delegare a atributiilor Plenului catre o astfel de comisie, in conformitate cu prevederile art. 20 alin. (4^1) din Legea nr. 21/1996.

    (3) Comisiile de solutionare din cadrul Consiliului Concurentei sunt desemnate, pentru fiecare caz in parte, prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei.

    (4) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor de catre comisiile de solutionare din cadrul Consiliului Concurentei se realizeaza prin decizii.

    ART. 6

    (1) In cazul faptelor susceptibile a constitui contraventiile prevazute la art. 50 lit. a) – c) si art. 51 alin. (1) lit. d) si e), precum si in situatia aplicarii art. 53 din Legea nr. 21/1996, inspectorii de concurenta vor inainta comisiei o nota avizata de superiorul ierarhic cuprinzand prezentarea situatiei de fapt si de drept, propunerea de sanctionare a faptuitorului si punctul de vedere al acestuia cu privire la fapta sa.

    (2) Comisia va analiza situatia, iar in cazul constatarii savarsirii uneia dintre faptele prevazute la alin. (1) se va pronunta prin decizie si va stabili cuantumul amenzii aplicate sau al amenzii maxime, dupa caz.

    ART. 7

    (1) In cazul faptelor susceptibile a constitui contraventiile prevazute la art. 51 alin. (1) lit. a) – c) din Legea nr. 21/1996, raportul de investigatie care va fi inaintat comisiei de solutionare careia i-au fost delegate atributii, in conformitate cu prevederile art. 20 alin. (4^1) din Legea nr. 21/1996, va cuprinde prezentarea situatiei de fapt si de drept, propunerea de sanctionare si punctul de vedere al faptuitorului cu privire la fapta sa.

    (2) Comisia va analiza situatia, iar in cazul constatarii savarsirii uneia dintre faptele prevazute la alin. (1) se va pronunta prin decizie si va stabili cuantumul amenzii aplicate.

    ART. 8

    (1) In cazul faptelor susceptibile a constitui contraventiile prevazute la art. 50^1 alin. (1) din Legea nr. 21/1996, inspectorii de concurenta vor inainta comisiei de solutionare o nota avizata de superiorul ierarhic cuprinzand prezentarea situatiei de fapt si de drept, propunerea de sanctionare si punctul de vedere al autoritatii sau institutiei administratiei publice centrale ori locale cu privire la fapta sa.

    (2) Comisia va analiza situatia, iar in cazul constatarii savarsirii uneia dintre faptele prevazute la alin. (1) se va pronunta prin decizie si va stabili cuantumul amenzii aplicate.

    (3) Decizia poate cuprinde stabilirea unui nou termen pentru autoritatile sau institutiile administratiei publice centrale sau locale, in vederea indeplinirii obligatiilor prevazute de Legea nr. 21/1996.

    ART. 9

    (1) In situatia aplicarii art. 50^1 alin. (2) sau art. 54 din Legea nr. 21/1996, inspectorii de concurenta vor inainta comisiei de solutionare o nota avizata de superiorul ierarhic cuprinzand prezentarea situatiei de fapt si de drept, propunerea de aplicare a amenzilor cominatorii si punctul de vedere al faptuitorului cu privire la fapta sa.

    (2) Comisia va analiza situatia, iar in cazul constatarii incidentei art. 50^1 alin. (2) sau art. 54 din Legea nr. 21/1996 se va pronunta prin decizie si va stabili cuantumul amenzilor cominatorii si data de la care acestea incep sa curga.

    (3) La incetarea faptei care a condus la aplicarea amenzilor cominatorii sau in cazul in care fapta nu inceteaza, dar se apreciaza ca nu mai este necesara mentinerea acestei masuri, inspectorii de concurenta vor inainta comisiei o nota avizata de superiorul ierarhic cuprinzand prezentarea situatiei de fapt si propunerea de incetare a aplicarii amenzilor cominatorii.

    (4) Comisia va analiza situatia si va emite o decizie prin care va constata incetarea aplicarii amenzilor cominatorii si care va contine numarul de zile pentru care s-au aplicat amenzile cominatorii, cuantumul pe zi de intarziere, precum si cuantumul total al acestora.

    ART. 10

    (1) Deciziile prin care se constata si se sanctioneaza o contraventie trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente: datele de identificare ale contravenientului, descrierea faptei contraventionale, indicarea dispozitiei legale incalcate, punctul de vedere al faptuitorului cu privire la fapta sa, amenda aplicata, termenul si modalitatea de plata, termenul de contestare si instanta competenta sa solutioneze contestatia.

    (2) In cazul contraventiilor prevazute de Legea nr. 21/1996, deciziile vor prevedea si criteriile de individualizare a sanctiunii potrivit instructiunilor Consiliului Concurentei.

    ART. 11

    Comunicarea deciziilor prin care se constata si se sanctioneaza o contraventie se face prin intermediul serviciilor de trimiteri postale, cu confirmare de primire, si, in caz ca acest lucru nu este posibil, prin afisare la sediul intreprinderii, in termen de 30 de zile de la emiterea acesteia. In situatia in care comunicarea deciziei se realizeaza prin afisare, se intocmeste un proces-verbal de afisare semnat de cel putin un martor, potrivit modelului prevazut la pct. V din anexa.

 

    CAPITOLUL III

    Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute de Legea nr. 21/1996 de catre Plenul Consiliului Concurentei

 

    ART. 12

    (1) Plenul Consiliului Concurentei constata si aplica sanctiuni pentru contraventiile prevazute la art. 51 alin. (1) lit. a) – c) si aplica art. 53 din Legea nr. 21/1996.

    (2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor de catre Plenul Consiliului Concurentei se realizeaza prin decizii.

    ART. 13

    (1) In cazul faptelor susceptibile a constitui contraventiile prevazute la art. 51 alin. (1) lit. a) – c) din Legea nr. 21/1996, raportul de investigatie care va fi inaintat Plenului Consiliului Concurentei va cuprinde prezentarea situatiei de fapt si de drept, propunerea de sanctionare si punctul de vedere al faptuitorului cu privire la fapta sa.

    (2) Plenul Consiliului Concurentei va analiza situatia, iar in cazul constatarii savarsirii uneia dintre faptele prevazute la alin. (1), se va pronunta stabilind cuantumul amenzii aplicate, fiind emisa o decizie in acest sens.

    ART. 14

    (1) In situatia aplicarii art. 53 din Legea nr. 21/1996, daca decizia, ale carei masuri nu au fost respectate, a fost luata de catre Plenul Consiliului Concurentei, inspectorii de concurenta vor inainta Plenului Consiliului Concurentei o nota avizata de superiorul ierarhic, cu prezentarea situatiei de fapt si de drept si propunerea de aplicare a maximului amenzii prevazute de Legea nr. 21/1996.

    (2) Plenul Consiliului Concurentei va analiza situatia, iar in cazul constatarii incidentei art. 53 din Legea nr. 21/1996, va putea dispune aplicarea amenzii maxime prevazute la art. 51 sau 51^1 din Legea nr. 21/1996, fiind emisa o decizie in acest sens.

    ART. 15

    Deciziile prin care se constata si se sanctioneaza o contraventie trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente: datele de identificare ale contravenientului, descrierea faptei contraventionale, indicarea dispozitiei legale incalcate, punctul de vedere al faptuitorului cu privire la fapta sa, criteriile de individualizare a sanctiunii, amenda aplicata, termenul si modalitatea de plata, termenul de contestare si instanta competenta sa solutioneze contestatia.

    ART. 16

    Comunicarea deciziilor prin care se constata si se sanctioneaza o contraventie se face prin intermediul serviciilor de trimiteri postale, cu confirmare de primire, si, in caz ca acest lucru nu este posibil, prin afisare la sediul intreprinderii, in termen de 30 de zile de la emiterea acesteia. In situatia in care comunicarea deciziei se realizeaza prin afisare, se intocmeste proces-verbal de afisare semnat de cel putin un martor, potrivit modelului prevazut la pct. V din anexa.

 

    CAPITOLUL IV

    Modalitatea de plata a amenzilor si urmarirea executarii

 

    ART. 17

    Procesul-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii si decizia Consiliului Concurentei prin care se aplica sanctiuni, neatacate in termenul prevazut de lege, constituie titlu executoriu, fara vreo alta formalitate.

    ART. 18

    (1) Suma reprezentand cuantumul amenzii aplicate cu titlu de sanctiune pentru contraventia savarsita, stabilita prin proces-verbal, se achita de contravenient prin numerar sau ordin de plata, catre bugetul de stat, in termen de 15 zile de la comunicarea procesului-verbal.

    (2) Suma reprezentand cuantumul amenzii aplicate cu titlu de sanctiune pentru contraventia savarsita sau al amenzii maxime, dupa caz, stabilite prin decizie, se achita de contravenient prin numerar sau ordin de plata, catre bugetul de stat, in termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei.

    (3) O copie de pe dovada achitarii amenzii se transmite Consiliului Concurentei in maximum 15 zile de la comunicarea procesului-verbal sau in termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei, pentru a fi atasata dosarului cauzei. In cazul in care plata se face prin ordin de plata, acesta va fi certificat de trezoreria de care apartine platitorul.

    ART. 19

    (1) In caz de neprezentare a documentului prin care se face dovada achitarii amenzii stabilite prin proces-verbal, Consiliul Concurentei va transmite copia acestuia la organele de specialitate ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala in a caror raza teritoriala isi are sediul/domiciliul contravenientul, spre executare, in termen de 30 de zile de la data expirarii termenului de contestare, ori, dupa caz, dispozitivul hotararii judecatoresti irevocabile prin care s-a solutionat plangerea, in termen de 30 de zile de la data la care hotararea a devenit irevocabila, spre executare.

    (2) In caz de neprezentare a documentului prin care se face dovada achitarii amenzii stabilite prin decizie, Consiliul Concurentei va transmite copia acesteia la organele de specialitate ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala in a caror raza teritoriala isi are sediul/domiciliul contravenientul, spre executare, in termen de 30 de zile de la data expirarii termenului de contestare, daca decizia nu a fost atacata in acest termen.

    (3) In acele situatii in care contravenientul a formulat actiune in anulare impotriva deciziei prin care a fost aplicata sanctiunea amenzii contraventionale, Consiliul Concurentei va transmite la finalizarea procedurii judiciare organelor de specialitate ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala copia hotararii judecatoresti ramase irevocabila in cazul respingerii actiunii contravenientului sau a reducerii cuantumului amenzii aplicate.

 

    CAPITOLUL V

    Caile de atac

 

    ART. 20

    Deciziile Plenului si comisiilor Consiliului Concurentei prin care se aplica amenzi contraventionale potrivit prevederilor Legii nr. 21/1996 pot fi contestate, in termen de 30 de zile de la comunicare, la Curtea de Apel Bucuresti.

    ART. 21

    Procesele-verbale prin care se aplica sanctiuni contraventionale potrivit prevederilor Legii nr. 21/1996 si Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 117/2006 pot fi contestate la Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti, in termen de 15 zile de la comunicare.

    ART. 22

    Procesele-verbale prin care se aplica sanctiuni contraventionale potrivit prevederilor Legii nr. 11/1991 pot fi contestate la judecatoria in circumscriptia careia s-a savarsit contraventia, in termen de 15 zile de la comunicare.

 

    CAPITOLUL VI

    Dispozitii finale

 

    ART. 23

    Prezentul regulament va fi pus in aplicare prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei si va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close