Unele masuri in domeniul evaluarii bunurilor

In M. Of. nr. 628 din 2 septembrie 2011 a fost publicata ordonanta Guvernului nr. 24/2011 privind unele masuri in domeniul evaluarii bunurilor.

Din cuprins:

    CAPITOLUL I

    Dispozitii generale

 

    ART. 1

    Prezenta ordonanta reglementeaza activitatea de evaluare, precum si modalitatea de organizare si functionare a profesiei de evaluator autorizat.

    ART. 2

    (1) Activitatea de evaluare poate fi desfasurata de orice persoana care are calitatea de evaluator autorizat.

    (2) Prin evaluare, in sensul prezentei ordonante, se intelege activitatea de estimare a valorii, materializata intr-un inscris, denumit raport de evaluare, realizata in conformitate cu standardele specifice acestei activitati si cu deontologia profesionala de un evaluator autorizat.

    (3) Evaluatorul autorizat este persoana care a dobandit aceasta calitate dupa parcurgerea etapelor reglementate de prezenta ordonanta.

    (4) Rapoartele de evaluare se elaboreaza la solicitarea oricarei persoane fizice sau juridice, de drept public ori privat.

    ART. 3

    (1) Se infiinteaza Uniunea Nationala a Evaluatorilor Autorizati din Romania, denumita in continuare Uniunea, persoana juridica autonoma, potrivit legii, care functioneaza ca organizatie profesionala de utilitate publica fara scop patrimonial, din care fac parte evaluatorii autorizati, in conditiile stabilite de prezenta ordonanta.

    (2) Uniunea este autoritatea competenta care organizeaza, coordoneaza si autorizeaza desfasurarea activitatii de evaluator autorizat in Romania. Uniunea reprezinta interesele profesiei de evaluator autorizat la nivel national si international.

    (3) Evaluatorii autorizati, membri ai Uniunii, in exercitarea independenta a profesiei, desfasoara, in principal, urmatoarele activitati:

    a) evaluari de bunuri imobile;

    b) evaluari de intreprinderi;

    c) evaluari de bunuri mobile;

    d) evaluari de actiuni si alte instrumente financiare;

    e) evaluari de fond de comert si alte active necorporale;

    f) verificari de rapoarte de evaluare.

    (4) Evaluatorii autorizati, in exercitarea independenta a profesiei, trebuie sa fie perceputi a fi liberi de orice constrangere care ar putea aduce atingere principiilor de obiectivitate si integritate profesionala.

 

    CAPITOLUL II

    Organizarea si functionarea Uniunii

 

    ART. 4

    (1) Uniunea are sediul central in municipiul Bucuresti si isi poate constitui filiale, cu personalitate juridica, in resedintele de judet, in conditiile prevazute in regulamentul propriu de organizare si functionare.

    (2) Organizarea si functionarea Uniunii se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare al acesteia, aprobat prin hotarare a Guvernului.

    (3) Activitatea Uniunii se finanteaza din urmatoarele surse:

    a) taxe de inscriere si de examinare;

    b) cotizatii anuale ale membrilor;

    c) fonduri rezultate din manifestari stiintifice, tarife pentru servicii de formare si pregatire profesionala continua prestate in conformitate cu prevederile legale;

    d) drepturi editoriale specifice;

    e) donatii, sponsorizari si alte venituri, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.

    ART. 5

    (1) Uniunea are urmatoarele atributii:

    a) atribuie calitatea de evaluator autorizat si emite autorizatii pentru exercitarea acestei profesii in conditiile stabilite de regulamentul de organizare si functionare;

    b) organizeaza examenele pentru dobandirea calitatii de evaluator autorizat;

    c) adopta standardele de evaluare obligatorii pentru desfasurarea activitatii de evaluare;

    d) monitorizeaza aplicarea in desfasurarea activitatii de evaluare a evaluatorilor autorizati a standardelor de evaluare adoptate de aceasta;

    e) adopta regulile si principiile deontologice care guverneaza activitatea evaluatorilor autorizati, in conformitate cu responsabilitatile si demnitatea profesiei;

    f) monitorizeaza respectarea regulilor si principiilor deontologice care guverneaza activitatea evaluatorilor autorizati;

    g) sprijina formarea si perfectionarea profesionala a evaluatorilor autorizati;

    h) organizeaza evidenta evaluatorilor autorizati, prin inscrierea acestora in Tabloul Uniunii;

    i) asigura buna desfasurare a activitatii de evaluare;

    j) apara prestigiul si independenta profesionala a membrilor sai in raporturile cu autoritatile publice, organismele specializate, precum si cu alte persoane fizice si juridice din tara si din strainatate;

    k) colaboreaza cu organisme profesionale din tara si din strainatate;

    l) elaboreaza si publica ghiduri profesionale in domeniul evaluarii;

    m) editeaza publicatii de specialitate;

    n) organizeaza manifestari stiintifice in domeniul studierii si dezbaterii problemelor teoretice si practice ale evaluarii;

    o) organizeaza sau participa la conferinte, congrese, colocvii, seminare sau alte manifestari profesionale cu caracter intern si international cu tematici din domeniul sau de activitate ori din domenii conexe;

    p) elaboreaza propuneri de modificare si completare a actelor normative din domeniul de activitate al evaluatorilor autorizati si le inainteaza institutiilor abilitate pentru promovare;

    q) indeplineste orice alte atributii prevazute prin lege sau regulamentul propriu de organizare si functionare;

    r) editeaza periodic un buletin informativ destinat evaluatorilor autorizati pentru comunicarea tuturor actelor normative, hotararilor si deciziilor adoptate de organele sale de conducere.

    (2) In exercitarea atributiilor sale legale, Uniunea adopta, prin organele sale, in conditiile prezentei ordonante, hotarari, regulamente, codul de etica al profesiei si procedura disciplinara. Hotararile si regulamentele aprobate de Conferinta nationala, codul de etica al profesiei, precum si orice acte de interes general ale Uniunii sau ale organelor sale de conducere se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    ART. 6

    (1) Organele de conducere ale Uniunii sunt: Conferinta nationala, Consiliul director si presedintele in exercitiu, denumit in continuare presedinte.

    (2) In afara organelor prevazute la alin. (1), in cadrul Uniunii functioneaza Comisia de etica si disciplina, Comisia de calificare si atestare profesionala, Comisia stiintifica si de standarde, Comisia de evidenta a membrilor, Comisia de verificare si monitorizare, Comisia de relatii interne si internationale si Comisia juridica. Comisiile isi desfasoara activitatea potrivit regulamentelor aprobate de Conferinta nationala sau de Consiliul director, dupa caz.

    ART. 7

    (1) Conferinta nationala este organul reprezentativ de conducere, care se constituie din membrii Consiliului director, fostii presedinti ai Uniunii, precum si din cate un reprezentant la 20 de membri titulari desemnat de adunarea generala a fiecarei filiale infiintate potrivit art. 4 alin. (1).

    (2) Conferinta nationala si adunarile generale ale filialelor se reunesc o data pe an si ori de cate ori se considera necesar, in conditiile prevazute in regulamentul de organizare si functionare al Uniunii, respectiv de organizare si functionare al filialelor.

    (3) Conferinta nationala are urmatoarele atributii:

    a) stabileste strategia si obiectivele generale ale Uniunii;

    b) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si situatiile financiare anuale;

    c) aproba raportul si programul de activitate ale Consiliului director;

    d) alege si revoca presedintele si membrii Consiliului director;

    e) aproba si revoca auditorul statutar;

    f) numeste si revoca membrii Comisiei de etica si disciplina;

    g) aproba membrii de onoare, la propunerea Consiliului director;

    h) aproba, la propunerea Consiliului director, infiintarea si desfiintarea filialelor, precum si regulamentul de organizare si functionare al acestora;

    i) aproba codul de etica al profesiei, regulamentul Comisiei de etica si disciplina si regulamentul de organizare si functionare al Consiliului director, la propunerea Consiliului director;

    j) aproba, prin hotarare, standardele de evaluare, obligatorii pentru membrii Uniunii, la propunerea Consiliului director;

    k) hotaraste sanctionarea disciplinara a membrilor Consiliului director al Uniunii, la propunerea Comisiei de etica si disciplina, potrivit regulamentului Comisiei de etica si disciplina si codului de etica al profesiei. Contestarea sanctiunilor aplicate se poate face, in conditiile legii, la instanta de contencios administrativ;

    l) decide dizolvarea si lichidarea Uniunii;

    m) stabileste destinatia bunurilor ramase dupa lichidare, potrivit legii;

    n) indeplineste orice alte atributii prevazute de prezenta ordonanta si de regulamentul de organizare si functionare al Uniunii.

    (4) Termenul de reunire a Conferintei nationale nu poate fi stabilit mai devreme de 30 de zile de la data publicarii convocarii intr-un ziar de larga raspandire nationala, iar, daca la prima convocare Conferinta nationala nu poate fi tinuta din cauza lipsei cvorumului, a doua convocare se poate fixa dupa minimum 10 zile de la prima convocare. Convocarea va cuprinde locul si data desfasurarii Conferintei nationale, precum si ordinea de zi.

    (5) Pentru validitatea deliberarilor Conferintei nationale, la prima convocare este necesara prezenta a jumatate plus unu din numarul participantilor cu drept de vot, iar hotararile se adopta cu votul majoritatii membrilor prezenti.

    (6) La a doua convocare Conferinta nationala poate sa delibereze oricare ar fi numarul celor prezenti, iar hotararile se adopta cu votul majoritatii participantilor.

    (7) Conferinta nationala este condusa de presedinte sau, in lipsa acestuia, de prim-vicepresedinte.

    (8) Fiecare participant are dreptul la un vot. Membrii de onoare nu au drept de vot.

    (9) Alegerea si revocarea presedintelui, membrilor Consiliului director, membrilor Comisiei de etica si disciplina, precum si alegerea si revocarea auditorului statutar se fac numai prin vot secret, in conformitate cu procedura de alegeri aprobata de Consiliul director.

    ART. 8

    (1) Consiliul director este organul executiv de conducere care indeplineste obiectivele Uniunii si asigura punerea in executare a hotararilor Conferintei nationale si este alcatuit din 11 membri.

    (2) Structura Consiliului director este urmatoarea:

    a) presedintele;

    b) prim-vicepresedintele, care este viitorul presedinte;

    c) fostul presedinte, imediat anterior presedintelui;

    d) 6 vicepresedinti;

    e) secretarul general;

    f) trezorierul.

    (3) Vicepresedintii Uniunii sunt presedintii urmatoarelor comisii de specialitate: Comisia de calificare si atestare profesionala, Comisia stiintifica si de standarde, Comisia de evidenta a membrilor, Comisia de verificare si monitorizare, Comisia de relatii interne si internationale si Comisia juridica.

    (4) Mandatul membrilor Consiliului director este de 2 ani, cu incepere de la data Conferintei nationale in care acestia au fost alesi.

    (5) Functia de presedinte va fi ocupata de prim-vicepresedinte, la 2 ani de la alegerea sa in aceasta din urma functie.

    (6) O persoana poate fi aleasa membru in Consiliul director pentru maximum doua mandate consecutive.

    (7) Persoana care a exercitat functia de presedinte nu mai poate candida pentru un nou mandat de prim-vicepresedinte decat dupa expirarea unei perioade de 2 ani de la incheierea mandatului.

    (8) Consiliul director are urmatoarele atributii:

    a) prezinta Conferintei nationale raportul de activitate, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, situatiile financiare anuale, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si programele Uniunii;

    b) aproba incheierea de acte juridice in numele si pe seama Uniunii;

    c) propune spre aprobare Conferintei nationale standardele de evaluare, care devin obligatorii pentru desfasurarea activitatii evaluatorilor autorizati;

    d) aproba afilierea Uniunii la asociatii si organisme de profil, nationale si internationale;

    e) aproba organigrama si politica de personal a Uniunii, stabilind anual numarul de posturi si salariile personalului angajat de aceasta;

    f) aproba programul anual de pregatire continua a evaluatorilor autorizati persoane fizice, pe baza propunerii Comisiei de calificare si atestare profesionala;

    g) stabileste anual cuantumul taxelor, cotizatiilor si indemnizatiilor, precum si termenele de plata ale acestora;

    h) elaboreaza propuneri cu privire la infiintarea si desfiintarea filialelor;

    i) elaboreaza regulamentul propriu, regulamentul Comisiei de etica si disciplina, regulamentul de organizare si functionare al Uniunii si regulamentul de organizare si functionare al filialelor, pe care le supune aprobarii Conferintei nationale;

    j) aproba regulamentele de organizare si functionare ale comisiilor de specialitate, regulamentul de acreditare, regulamentul de derulare si finalizare a stagiaturii, procedurile de alegeri pentru organele de conducere, regulamentul de organizare a examenului de atribuire a calitatii de membru stagiar, alte reguli si proceduri;

    k) acorda, prin hotarare, calitatea de evaluator autorizat, pe baza propunerii Comisiei de evidenta a membrilor;

    l) hotaraste sanctionarea disciplinara a evaluatorilor autorizati, altii decat proprii membri, la propunerea Comisiei de etica si disciplina, potrivit regulamentului Comisiei de etica si disciplina si codului de etica al profesiei. Hotararile Consiliului director sunt definitive. Contestarea sanctiunilor aplicate se poate face, in conditiile legii, la instanta de contencios administrativ;

    m) hotaraste schimbarea sediului Uniunii;

    n) organizeaza, la nivel national, examenele de atribuire a calitatii de membru stagiar si de dobandire a calitatii de evaluator autorizat;

    o) aproba cursurile de formare in domeniul evaluarii prevazute la art. 15 alin. (6);

    p) comunica institutiilor publice interesate punctul de vedere asupra conformitatii cu standardele de evaluare adoptate de Uniune a rapoartelor de evaluare realizate de catre evaluatorii autorizati in conditiile prezentei ordonante;

    q) intervine pentru a concilia si, la cerere, pentru a arbitra litigiile profesionale dintre membrii Uniunii;

    r) elaboreaza propuneri pentru modificarea si completarea actelor normative in domeniul de activitate al evaluatorilor autorizati;

    s) indeplineste orice alte atributii stabilite de Conferinta nationala sau de prezenta ordonanta.

    (9) Vacantarea functiilor de presedinte si prim-vicepresedinte se constata ca urmare a demisiei, revocarii, imposibilitatii definitive de exercitare a functiei, decesului, precum si a oricaror cauze care conduc la incetarea calitatii de evaluator autorizat, potrivit prezentei ordonante.

    (10) In cazul vacantarii functiei de presedinte, prim-vicepresedintele devine presedinte, durata mandatului sau prelungindu-se de drept cu perioada ramasa din mandatul presedintelui in exercitiu.

    (11) In cazul vacantarii functiei de prim-vicepresedinte, se vor organiza alegeri pentru aceasta functie in maximum 90 de zile de la data la care functia a devenit vacanta. Durata mandatului prim-vicepresedintelui ales va fi egala cu perioada ramasa din mandatul prim-vicepresedintelui pe care il inlocuieste.

    (12) Functiile devenite vacante in Consiliul director vor fi ocupate si exercitate interimar conform prevederilor regulamentului de organizare si functionare al Consiliului director, aprobat de Conferinta nationala.

    (13) Consiliul director se intruneste cel putin o data pe trimestru, la convocarea presedintelui.

    (14) Pentru validitatea deliberarilor Consiliului director este necesara prezenta a jumatate plus unu din numarul membrilor sai, iar hotararile vor fi luate cu votul majoritatii membrilor prezenti.

    (15) Sedinta Consiliului director este condusa de presedinte sau, in absenta presedintelui, de prim-vicepresedinte.

    (16) La sedintele Consiliului director au dreptul sa participe, fara drept de vot, un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice, desemnat de ministrul finantelor publice, precum si alte persoane reprezentand asociatii profesionale si patronate, in functie de ordinea de zi, la invitatia presedintelui. Data sedintei Consiliului director este adusa la cunostinta Ministerului Finantelor Publice cu 10 zile inainte de desfasurarea acesteia, reprezentantul ministerului avand posibilitatea sa participe din oficiu la sedintele Consiliului director.

    (17) Fostii presedinti ai Uniunii pot participa la sedintele Consiliului director si nu au drept de vot, cu exceptia fostului presedinte imediat anterior, care are drept de vot in calitate de membru al Consiliului director.

    (18) Consiliul director va solicita in scris membrilor care lipsesc nemotivat de la 3 sedinte consecutive sa demisioneze din functie, iar, daca acestia nu dau curs solicitarii, va propune Conferintei nationale revocarea lor din functie.

    ART. 9

    (1) Presedintele Uniunii este presedintele Consiliului director.

    (2) Presedintele reprezinta Uniunea in raporturile cu tertii.

    ART. 10

    (1) Comisia de etica si disciplina este compusa din 5 membri titulari si 3 membri supleanti, alesi de Conferinta nationala pentru o perioada de 4 ani dintre evaluatorii autorizati inscrisi in Tabloul Uniunii care se bucura de autoritate profesionala si probitate morala.

    (2) Comisia de etica si disciplina isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile regulamentului Comisiei de etica si disciplina, elaborat de Consiliul director si aprobat de Conferinta nationala, si aplica sanctiunile disciplinare prevazute la art. 26 potrivit codului de etica al profesiei si procedurii disciplinare, precum si regulamentului de organizare si functionare al Uniunii.

    ART. 11

    Situatiile financiare anuale ale Uniunii sunt supuse auditului statutar, conform legii.

 

    CAPITOLUL III

    Organizarea si exercitarea profesiei de evaluator autorizat

 

    SECTIUNEA 1

    Dobandirea calitatii de evaluator autorizat si formele de exercitare a profesiei

 

    ART. 12

    (1) Activitatea de evaluare poate fi desfasurata numai de persoanele ce au calitatea de evaluator autorizat, dobandita in conditiile prezentei ordonante, care sunt inscrise in Tabloul Uniunii si dovedesc aceasta cu legitimatia de membru sau autorizatia valabila la data evaluarii. Tabloul Uniunii se publica anual in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    (2) Informatiile si datele care se inscriu in Tabloul Uniunii vor fi stabilite prin regulamentul de organizare si functionare al Uniunii. Tabloul Uniunii cuprinde o sectiune dedicata evaluatorilor autorizati inactivi.

    ART. 13

    (1) Formarea profesionala initiala si continua a evaluatorilor autorizati se asigura prin cursuri de formare profesionala organizate de Uniune.

    (2) Cursurile si programele de formare profesionala a evaluatorilor autorizati vor fi aprobate de Consiliul director.

    ART. 14

    Uniunea are in componenta sa urmatoarele categorii de membri, evaluatori autorizati:

    a) membri stagiari, persoane fizice;

    b) membri titulari, persoane fizice;

    c) membri acreditati, persoane fizice;

    d) membri corporativi, persoane juridice;

    e) membri inactivi;

    f) membri de onoare.

    ART. 15

    (1) Examenele pentru atribuirea calitatii de membru stagiar al Uniunii se organizeaza de Consiliul director, in conformitate cu prevederile regulamentului de organizare a examenului de atribuire a calitatii de membru stagiar adoptat de acesta.

    (2) Pentru dobandirea calitatii de membru stagiar, persoana fizica trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

    a) sa aiba studii universitare finalizate cu diploma eliberata de o institutie de invatamant superior din Romania sau dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, recunoscuta de autoritatile romane competente, potrivit legii, care atesta incheierea de catre titular a ciclului de studii universitare de licenta, in domeniile propuse de catre Consiliul director si aprobate prin regulamentul de organizare a examenului de atribuire a calitatii de membru stagiar;

    b) sa nu fi fost condamnat pentru savarsirea unei infractiuni cu intentie, pentru care nu a intervenit reabilitarea;

    c) sa fie declarat admis la examenul organizat potrivit alin. (1);

    d) sa achite taxa de examen in cuantumul si in termenele stabilite de Consiliul director.

    (3) Perioada de stagiu se incheie cu examen de finalizare a stagiaturii in termen de maximum 2 ani de la data atribuirii calitatii de membru stagiar.

    (4) Desfasurarea stagiului presupune parcurgerea unor cursuri de pregatire si realizarea unor rapoarte de evaluare in conformitate cu regulamentul de derulare si finalizare a stagiaturii, adoptat de Consiliul director.

    (5) In perioada de stagiu, taxa de stagiu se achita in cuantumul si la termenele stabilite de Consiliul director.

    (6) Pot deveni membri stagiari fara sustinerea examenului prevazut la alin. (1) persoanele care indeplinesc conditiile prevazute la alin. (2) lit. a), b) si d) si care au absolvit cursuri de formare specifice in domeniul evaluarii, aprobate de Consiliul director.

    ART. 16

    (1) Poate fi membru titular numai acea persoana care a promovat examenul de finalizare a stagiaturii.

    (2) Calitatea de membru titular se pierde daca persoana se afla in oricare dintre urmatoarele situatii:

    a) nu urmeaza anual un program echivalent a minimum 20 de ore de pregatire continua;

    b) nu incheie un contract de asigurare de raspundere civila profesionala pentru activitatea de evaluare;

    c) nu achita cotizatia anuala in cuantumul si la termenele stabilite de Consiliul director;

    d) este condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni cu intentie.

    (3) Calitatea de membru titular se dovedeste cu legitimatia de membru si parafa care se vizeaza, respectiv se emite anual.

    ART. 17

    (1) Poate dobandi calitatea de membru acreditat orice membru titular cu o vechime in profesia de evaluator de cel putin 3 ani care a promovat un examen in conformitate cu normele specifice de acreditare stabilite prin regulamentul de acreditare, aprobat de Consiliul director.

    (2) Numai membrii acreditati pot fi alesi in Comisia de verificare si monitorizare.

    (3) Calitatea de membru acreditat este acordata pentru 5 ani de la data sustinerii examenului de acreditare.

    (4) Calitatea de membru acreditat se pierde daca persoana se afla in oricare dintre urmatoarele situatii:

    a) nu urmeaza anual un program echivalent a minimum 20 de ore de pregatire continua;

    b) nu incheie un contract de asigurare de raspundere civila profesionala pentru activitatea de evaluare;

    c) nu a achitat cotizatia anuala in cuantumul si la termenele stabilite de Consiliul director;

    d) este condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni cu intentie;

    e) nu promoveaza, la fiecare 5 ani de la data dobandirii calitatii de membru acreditat, un examen in conformitate cu normele specifice de acreditare stabilite prin regulamentul de acreditare, aprobat de Consiliul director.

    (5) Calitatea de membru acreditat se dovedeste cu legitimatia de membru acreditat si parafa care se vizeaza, respectiv se emite anual.

    ART. 18

    Membrii titulari care la sfarsitul anului calendaristic nu au urmat programul obligatoriu de pregatire sunt suspendati pana la efectuarea, intr-un termen de maximum 2 ani de la data suspendarii, a programului echivalent a 25 de ore pe an. Daca in acest termen nu se face dovada indeplinirii acestei conditii, calitatea de membru al Uniunii inceteaza de drept. Constatarea incetarii calitatii de membru al Uniunii se face prin hotarare a Consiliului director.

    ART. 19

    (1) Pot deveni membri de onoare persoanele fizice, personalitati marcante romane sau straine cu activitati prestigioase in domeniul evaluarii sau in domenii complementare profesiei de evaluator autorizat si care au avut o contributie importanta la consolidarea prestigiului Uniunii si a profesiei de evaluator autorizat. Membrii de onoare sunt desemnati prin vot de Conferinta nationala, la propunerea Consiliului director.

    (2) Calitatea de membru de onoare nu confera persoanelor respective dreptul de a profesa ca evaluator autorizat.

    (3) Calitatea de membru de onoare se dovedeste cu diploma eliberata de Uniune.

    ART. 20

    (1) Pot desfasura activitate de evaluare si persoanele juridice cu sediul in Romania sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European, membri corporativi ai Uniunii.

    (2) Pentru dobandirea calitatii de membru corporativ, persoana juridica trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

    a) sa aiba ca obiect de activitate exercitarea profesiei de evaluator autorizat;

    b) majoritatea actionarilor sau asociatilor sa fie evaluatori autorizati si sa detina majoritatea actiunilor sau a partilor sociale;

    c) consiliul de administratie al societatii comerciale sa fie ales in majoritate dintre actionarii sau asociatii evaluatori autorizati;

    d) sa fie beneficiara a unui contract de asigurare de raspundere civila profesionala pentru activitatea de evaluare;

    e) sa achite taxa de inscriere in Uniune in cuantumul si la termenele stabilite de Consiliul director.

    (3) Conditiile prevazute la alin. (2) lit. a) – d) trebuie indeplinite pe toata perioada detinerii calitatii de membru corporativ.

    (4) Membrul corporativ va achita cotizatia anuala in cuantumul si la termenele stabilite de Consiliul director.

    (5) Calitatea de membru corporativ se dovedeste cu autorizatia eliberata de Uniune.

    ART. 21

    Uniunea este autoritatea competenta pentru coordonarea activitatii de verificare a rapoartelor de evaluare in vederea asigurarii calitatii serviciilor prestate de evaluatorii autorizati.

 

    SECTIUNEA a 2-a

    Statutul evaluatorului autorizat. Drepturi si obligatii

 

    ART. 22

    (1) Uniunea are ca membri evaluatori autorizati persoane fizice care, din punctul de vedere al dreptului de exercitare a profesiei, sunt activi sau inactivi si persoane juridice.

    (2) Este evaluator autorizat inactiv persoana care nu are dreptul sa exercite profesia de evaluator autorizat deoarece se afla in una dintre urmatoarele situatii:

    a) a fost sanctionata disciplinar cu suspendarea dreptului de exercitare a calitatii de membru pe o perioada de pana la 12 luni, conform prezentei ordonante;

    b) are atributii de control financiar in cadrul Ministerului Finantelor Publice sau al altor institutii publice, cu exceptia situatiilor prevazute expres de lege;

    c) se afla intr-o situatie de incompatibilitate prevazuta de o lege speciala.

    (3) Schimbarea calitatii declarate de evaluator autorizat activ sau inactiv se va comunica in scris Uniunii de catre persoana in cauza, in termen de 10 zile de la modificarea situatiei sale.

    ART. 23

    Evaluatorii autorizati au dreptul:

    a) sa perceapa onorarii pentru activitatea desfasurata, onorarii care nu se stabilesc procentual din valoarea estimata prin raportul de evaluare;

    b) sa participe la toate activitatile si manifestarile care constituie obiectul de activitate al Uniunii;

    c) sa consulte bazele de date, lucrarile, publicatiile si materialele documentare de care dispune Uniunea si sa beneficieze de toate conditiile puse la dispozitie de Uniune pentru ridicarea nivelului de pregatire profesionala;

    d) sa fie alesi in organele de conducere si in comisiile Uniunii;

    e) sa fie inscrisi in Tabloul Uniunii.

    ART. 24

    Membrii Uniunii au urmatoarele obligatii:

    a) sa plateasca cotizatia anuala. Neplata acesteia in cuantumul si la termenele stabilite de Consiliul director atrage excluderea de drept din Uniune;

    b) sa elaboreze rapoartele de evaluare potrivit standardelor de evaluare adoptate de Uniune;

    c) sa respecte codul de etica al profesiei de evaluator autorizat, precum si regulamentele adoptate de organele de conducere ale Uniunii.

    ART. 25

    Evaluatorii raspund in desfasurarea activitatii lor disciplinar, civil sau penal, dupa caz.

    ART. 26

    Sanctiunile disciplinare care se aplica evaluatorilor autorizati, in raport cu gravitatea abaterilor savarsite, sunt urmatoarele:

    a) avertisment scris;

    b) avertisment cu actiune corectiva profesionala;

    c) suspendarea calitatii de membru pe o perioada de pana la 12 luni;

    d) retragerea calitatii de membru al Uniunii.

    ART. 27

    Abaterile in functie de care se aplica sanctiunile disciplinare se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare al Uniunii.

    ART. 28

    (1) Persoanele fizice si juridice straine care nu au domiciliul in Romania pot dobandi calitatea de evaluator autorizat si pot exercita aceasta profesie, potrivit prevederilor prezentei ordonante, daca in tarile in care isi au domiciliul sau, dupa caz, sediul profesional au aceasta specializare, certificata de organismele profesionale recunoscute sau, dupa caz, de autoritatile publice care le autorizeaza si in conditiile stabilite prin conventii bilaterale incheiate in acest scop de Uniune cu organismele similare din statele respective.

    (2) Persoanele fizice sau persoanele juridice avand cetatenia, respectiv nationalitatea unui stat membru al Uniunii Europene sau a unui stat apartinand Spatiului Economic European pot dobandi calitatea de evaluator autorizat, potrivit prevederilor prezentei ordonante, in aceleasi conditii ca si cetatenii romani, respectiv persoanele juridice romane.

    (3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), cetatenii unui stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European care au dobandit calitatea de evaluator autorizat in unul dintre aceste state se pot inscrie in Tabloul Uniunii, in vederea exercitarii profesiei in Romania in conditiile prezentei ordonante, fiind exceptati de la procedura de examinare. Uniunea recunoaste automat documentul emis de autoritatea competenta din statul membru al Uniunii Europene, respectiv statul apartinand Spatiului Economic European in baza caruia cetateanul acestor state exercita legal profesia de evaluator autorizat.

    (4) Persoanele juridice stabilite intr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European unde exercita in mod legal activitatea de evaluator autorizat se pot inscrie in Tabloul Uniunii, in vederea exercitarii profesiei in Romania in conditiile prezentei ordonante, fiindu-le recunoscuta calitatea de evaluator autorizat dobandita in statul de origine.

    (5) Persoanele fizice sau juridice evaluatori autorizati avand cetatenia, respectiv nationalitatea unui stat membru al Uniunii Europene sau a unui stat apartinand Spatiului Economic European pot exercita profesia de evaluator autorizat si in mod temporar sau ocazional. In aceasta situatie, evaluatorul autorizat este exceptat de la procedura de inscriere in Uniune.

    (6) In cazul in care, in vederea exercitarii temporare sau ocazionale a profesiei de evaluator autorizat, solicitantul prevazut la alin. (5) se afla la prima aplicatie in Romania sau daca intervine o modificare substantiala a situatiei sale, acesta va inainta Uniunii o declaratie privind serviciile pe care le va presta, insotita de urmatoarele documente:

    a) dovada cetateniei, in cazul persoanei fizice, respectiv a nationalitatii, in cazul persoanei juridice;

    b) denumirea si forma juridica, in cazul persoanei juridice;

    c) dovada calificarii profesionale, in cazul persoanei fizice, si a autorizarii functionarii, in cazul persoanei juridice;

    d) o atestare care sa confirme faptul ca solicitantul persoana fizica este legal stabilit intr-un stat membru in scopul desfasurarii profesiei de evaluator autorizat si ca nu ii este interzis sa practice profesia, chiar si cu caracter temporar, la momentul eliberarii atestatului.

    (7) Declaratia prevazuta la alin. (6) poate fi inaintata prin orice mijloace si se reinnoieste anual, daca prestatorul intentioneaza sa exercite, in mod temporar sau ocazional, in cursul anului respectiv, profesia de evaluator autorizat in Romania.

    (8) Dispozitiile prezentului articol sunt aplicabile si cetatenilor apartinand Confederatiei Elvetiene.

    ART. 29

    Persoanele fizice care, prin dobandirea unei alte calitati, devin incompatibile cu exercitarea profesiei de evaluator autorizat potrivit dispozitiilor legale in vigoare sau potrivit statutelor de organizare ale altor profesii sunt inscrise in Tabloul evaluatorilor inactivi. Situatiile de incompatibilitate se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare al Uniunii.

    ART. 30

    Activitatea de evaluare este compatibila cu desfasurarea urmatoarelor activitati:

    a) consultanta de afaceri si management;

    b) elaborarea de proiecte de finantare;

    c) evaluarea de proiecte de finantare;

    d) expertiza contabila, audit financiar, reorganizare judiciara si lichidare, consultanta fiscala, cu respectarea reglementarilor specifice fiecareia dintre activitatile respective si a principiului independentei, dupa caz.

 

    CAPITOLUL IV

    Dispozitii tranzitorii si finale

 

    ART. 31

    Consiliul director al Asociatiei Nationale a Evaluatorilor din Romania, asociatie profesionala neguvernamentala, independenta, infiintata in anul 1992, declarata de utilitate publica prin Hotararea Guvernului nr. 1.447/2004, denumita in continuare ANEVAR, organizeaza si conduce prima adunare generala nationala si prima Conferinta nationala a Uniunii si verifica indeplinirea conditiilor de participare la acestea, precum si conditiile de dobandire initiala a calitatii de evaluator autorizat, prevazute la art. 32.

    ART. 32

    (1) Membrii ANEVAR, persoane fizice, precum si ai altor organizatii al caror profil de activitate face parte din domeniul de reglementare al prezentei ordonante care indeplinesc conditiile de dobandire a calitatii de evaluator autorizat, prevazute de art. 15 alin. (2) lit. a) si b), respectiv art. 17 alin. (1), devin membri titulari, respectiv acreditati ai Uniunii, potrivit dispozitiilor prezentului articol.

    (2) Pentru dobandirea calitatii de membru titular, respectiv acreditat se pot depune cereri, in maximum 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, la sediul ANEVAR din str. Scarlatescu nr. 7, sectorul 1, municipiul Bucuresti.

    (3) Indeplinirea conditiilor prevazute de art. 15 alin. (2) lit. a) si b), respectiv de art. 17 alin. (1) este verificata, in maximum 30 de zile de la data depunerii cererii, de o comisie formata din 5 membri desemnati de Consiliul director al ANEVAR, pe baza documentelor stabilite prin hotarare a Consiliului director afisata la sediul ANEVAR.

    (4) Lista persoanelor care indeplinesc conditiile de dobandire a calitatii de evaluator autorizat se afiseaza la sediul ANEVAR in maximum 30 de zile de la expirarea termenului prevazut la alin. (2).

    ART. 33

    (1) Adunarea generala nationala a membrilor care indeplinesc conditiile de dobandire a calitatii de evaluator autorizat, potrivit art. 32, se organizeaza in maximum 30 de zile de la data afisarii listei persoanelor care indeplinesc conditiile de dobandire a calitatii de evaluator autorizat. In cadrul acestei adunari se aleg participantii la prima Conferinta nationala a Uniunii si la Conferinta nationala prevazuta la art. 43, astfel incat sa fie respectata norma de reprezentare prevazuta la art. 7 alin. (1).

    (2) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale, la prima convocare este necesara prezenta a jumatate plus unu din numarul persoanelor carora le-a fost admisa cererea de dobandire a calitatii de evaluator autorizat, in conditiile art. 32, iar hotararile vor fi luate cu votul majoritatii participantilor.

    (3) La a doua convocare adunarea generala poate sa delibereze oricare ar fi numarul celor prezenti, iar hotararile vor fi luate cu votul majoritatii participantilor.

    ART. 34

    Prima Conferinta nationala a Uniunii se organizeaza de Consiliul director al ANEVAR in maximum 30 de zile de la data adunarii generale nationale in care au fost alesi participantii la aceasta conferinta, iar in cadrul acesteia se alege primul Consiliu director al Uniunii.

    ART. 35

    Membrii ANEVAR, persoane fizice, precum si ai altor organizatii al caror profil de activitate face parte din domeniul de reglementare al prezentei ordonante care indeplinesc conditiile de dobandire a calitatii de evaluator autorizat, potrivit art. 15 alin. (2) lit. a) si b), si care nu au depus cereri in conditiile art. 32 alin. (2) pot depune astfel de cereri in maximum 60 de zile de la data primei Conferinte nationale. Dupa expirarea acestui termen, calitatea de evaluator autorizat se dobandeste numai in conditiile art. 15 – 17.

    ART. 36

    Persoanele care sunt membri aspiranti ai ANEVAR devin membri stagiari ai Uniunii si in termen de maximum 2 ani de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante vor sustine examenul de finalizare a stagiaturii pentru a deveni membri titulari.

    ART. 37

    Primul Consiliul director al Uniunii va fi format din 10 membri, lipsind functia de fost presedinte. La data alegerii primului Consiliu director, alaturi de ceilalti membri vor fi alesi atat presedintele, cat si prim-vicepresedintele.

    ART. 38

    Membrii inactivi ai ANEVAR vor fi inscrisi in Tabloul Uniunii, in sectiunea “inactivi”, urmand sa redobandeasca calitatea de membru activ doar dupa respectarea conditiilor prevazute de regulamentul adoptat in acest scop de Consiliul director.

    ART. 39

    Membrii acreditati ai ANEVAR devin membri acreditati ai Uniunii in sensul prezentei ordonante.

    ART. 40

    Persoanele impotriva carora s-a dispus sanctiunea suspendarii din calitatea de membru al ANEVAR sau al altor organizatii al caror profil de activitate face parte din domeniul de reglementare al prezentei ordonante care indeplinesc conditiile de dobandire a calitatii de evaluator autorizat nu pot deveni membri de drept ai Uniunii daca nu a expirat termenul pentru care s-a dispus sanctiunea pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.

    ART. 41

    Membrii fondatori si membrii de onoare ai ANEVAR devin membri de onoare ai Uniunii.

    ART. 42

    Ori de cate ori in cuprinsul unui act normativ se face referire la evaluatori autorizati sau evaluatori membri ai ANEVAR sau membri ai unei asociatii de utilitate publica din domeniul evaluarii, referirea se va intelege ca este facuta la evaluatori autorizati in conformitate cu dispozitiile prezentei ordonante.

    ART. 43

    Prevederile art. 12 alin. (1) intra in vigoare in termen de 10 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a hotararii Guvernului de aprobare a regulamentului de organizare si functionare al Uniunii, a hotararilor Conferintei nationale privind standardele de evaluare prevazute la art. 7 alin. (3) lit. j), a Regulamentului Comisiei de etica si disciplina, precum si a codului de etica al profesiei.

    ART. 44

    Hotararea Guvernului prevazuta la art. 4 alin. (2), precum si regulamentele prevazute la art. 43 se adopta in maximum 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.

    ART. 45

    Procedurile si formalitatile care trebuie indeplinite pentru exercitarea profesiei de evaluator in Romania pot fi indeplinite si prin intermediul punctului de contact unic, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii in Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 68/2010. Prevederile prezentului articol se aplica de la data operationalizarii punctului de contact unic.

    ART. 46

    Dispozitiile prezentei ordonante se completeaza cu prevederile Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 68/2010.

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close