Decizia Curtii Constitutionale nr. 910/2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 254 alin. (7) din Codul fiscal

In M. Of. nr. 649 din 12 septembrie 2011 a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale nr. 910/2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 254 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Din cuprins:

    Pe rol se afla pronuntarea asupra exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 254 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicata de Biroul Notarului Public “Szen Maria” din Sfantu Gheorghe in Dosarul nr. 2.801/305/2009 al Judecatoriei Sfantu Gheorghe si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 2.938D/2010.

    La apelul nominal lipsesc partile, fata de care procedura de citare a fost legal indeplinita.

    Cauza fiind in stare de judecata, presedintele acorda cuvantul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neintemeiata, sens in care invoca jurisprudenta in materie a Curtii Constitutionale.

 

    CURTEA,

avand in vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:

    Prin Incheierea din 22 februarie 2010, pronuntata in Dosarul nr. 2.801/305/2009, Judecatoria Sfantu Gheorghe a sesizat Curtea Constitutionala cu solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 254 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicata de Biroul Notarului Public “Szen Maria” din Sfantu Gheorghe intr-o cauza avand ca obiect o cerere pentru constatarea nulitatii absolute a unui contract de vanzare-cumparare.

    In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine ca, prin conditiile impuse de textul de lege criticat, dreptul de dispozitie asupra constructiilor si terenurilor este suprimat, atunci cand titularul dreptului de proprietate are o creanta fiscala neachitata fata de bugetul local. Limitarea excesiva a prerogativelor dreptului de proprietate consta in introducerea in norma criticata a sintagmei “orice creante fiscale locale”, intrucat aceasta presupune interzicerea instrainarii si in situatiile in care contribuabilul nu are nicio datorie fata de bugetul local referitoare la imobilul care urmeaza a fi instrainat, ci are alte datorii, fara nicio legatura cu acesta. Conditia referitoare la stingerea oricaror creante ale titularului dreptului de proprietate al imobilului exclude posibilitatea persoanei, care are in proprietate mai multe imobile (constructii, terenuri) si care este indatorata bugetului local sau altor creditori, de a instraina unul dintre aceste imobile in vederea satisfacerii obligatiilor fata de creditori, inclusiv fata de bugetul local.

    In conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

    Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

 

    CURTEA,

examinand incheierea de sesizare, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

    Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

    Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie prevederile art. 254 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederi care au urmatorul continut: “Instrainarea unei cladiri, prin oricare dintre modalitatile prevazute de lege, nu poate fi efectuata pana cand titularul dreptului de proprietate asupra cladirii respective nu are stinse orice creante fiscale locale, cu exceptia obligatiilor fiscale aflate in litigiu, cuvenite bugetului local al unitatii administrativ-teritoriale unde este amplasata cladirea sau al celei unde isi are domiciliul fiscal contribuabilul in cauza, cu termene de plata scadente pana la data de intai a lunii urmatoare celei in care are loc instrainarea. Atestarea achitarii obligatiilor bugetare se face prin certificatul fiscal emis de compartimentul de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale. Actele prin care se instraineaza cladiri cu incalcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept.”

    In opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse in art. 44 alin. (1) – Dreptul de proprietate privata.

    Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca s-a mai pronuntat asupra dispozitiilor de lege criticate raportate la aceleasi prevederi din Constitutie ca si cele invocate in prezenta cauza. Astfel, prin Decizia nr. 1.069 din 14 iulie 2009, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 567 din 14 august 2009, Curtea a statuat ca “dispozitiile legale criticate prevad ca instrainarea unui teren sau a unei constructii nu poate fi efectuata, sub sanctiunea nulitatii absolute a actului translativ de proprietate, pana cand titularul dreptului de proprietate asupra terenului respectiv nu are stinse orice creante fiscale locale, cu exceptia obligatiilor fiscale aflate in litigiu, cuvenite bugetului local al unitatii administrativ-teritoriale unde este amplasat terenul sau al celei unde isi are domiciliul fiscal contribuabilul in cauza.

    Curtea constata ca ratiunea care a stat la baza unei atari solutii legislative a fost crearea unui climat de stabilitate si securitate juridica, precum si preocuparea statului in a gasi metode eficiente pentru a determina contribuabilul sa isi execute obligatiile fiscale indiferent de natura si cuantumul lor. Astfel, Curtea retine ca o asemenea masura este expresia obligatiei pozitive a statului de a asigura ritmicitatea si certitudinea alimentarii bugetelor locale cu sumele de bani aferente obligatiilor fiscale care revin in sarcina contribuabililor. Prin urmare, faptul ca legiuitorul a conditionat instrainarea unui teren sau a unei cladiri de stingerea tuturor creantelor fiscale locale ale titularului dreptului de proprietate nu echivaleaza cu instituirea unei incapacitati de a vinde sau de a dona bunul imobil in cauza, ci, din contra, o asemenea conditionare este menita sa asigure in mod eficient indeplinirea unei obligatii legale si constitutionale a persoanelor fizice sau juridice, si anume plata sarcinilor fiscale, indiferent de natura lor, la bugetele locale. Or, in aceste conditii, Curtea constata ca instituirea unei masuri de protectie a bugetelor locale nu este de natura sa incalce prevederile art. 44 din Constitutie.”

    Intrucat nu au intervenit elemente noi, de natura sa determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, atat solutia, cat si considerentele cuprinse in decizia anterioara isi pastreaza valabilitatea si in cauza de fata.

 

    Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 – 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

    CURTEA CONSTITUTIONALA

    In numele legii

    DECIDE:

 

    Respinge, ca neintemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 254 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicata de Biroul Notarului Public “Szen Maria” din Sfantu Gheorghe in Dosarul nr. 2.801/305/2009 al Judecatoriei Sfantu Gheorghe.

    Definitiva si general obligatorie.

    Pronuntata in sedinta publica din data de 5 iulie 2011.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close