Gestionarea taxelor colectate in cadrul aplicarii politicii agricole comune si care fac parte din sistemul de finantare al fondurilor europene pentru agricultura, precum si din sistemul resurselor proprii al Uniunii Europene

In M. Of. nr. 763 din 28 octombrie 2011 a fost publicata Legea nr. 188/2011 privind gestionarea taxelor colectate in cadrul aplicarii politicii agricole comune si care fac parte din sistemul de finantare al fondurilor europene pentru agricultura, precum si din sistemul resurselor proprii al Uniunii Europene.

Din cuprins:

    CAPITOLUL I

    Dispozitii generale

 

    ART. 1

    Prezenta lege reglementeaza instituirea obligatiei de plata, stabilirea, determinarea, controlul si colectarea sumelor reprezentand taxe colectate in cadrul aplicarii politicii agricole comune si care fac parte din sistemul de finantare al fondurilor europene pentru agricultura, precum si din sistemul resurselor proprii al Uniunii Europene.

    ART. 2

    In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

    a) taxe instituite prin politica agricola comuna reprezinta sume de plata catre bugetul general al Uniunii Europene, precum si/sau la bugetul de stat si care fac parte din sistemul de finantare al fondurilor europene pentru agricultura, precum si din sistemul resurselor proprii al Uniunii Europene;

    b) autoritati cu competente in gestionarea taxelor instituite prin politica agricola comuna sunt Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, denumit in continuare M.A.D.R., si Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, denumita in continuare A.P.I.A., in privinta gestionarii sumelor prevazute la art. 34 alin. (1) lit. b) si c) din Regulamentul (CE) nr. 1.290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finantarea politicii agricole comune, cu modificarile si completarile ulterioare, iar in privinta gestionarii taxelor aferente organizarii pietei comune a zaharului la sistemul resurselor proprii al Uniunii Europene, M.A.D.R., prin A.P.I.A., si Ministerul Finantelor Publice, prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala si unitatile subordonate, potrivit competentelor stabilite prin prezenta lege;

    c) neregula aferenta gestionarii taxelor colectate in cadrul aplicarii politicii agricole comune reprezinta orice incalcare a unei dispozitii de drept al Uniunii Europene sau national care are sau ar putea avea ca efect prejudicierea bugetului general al Uniunii Europene ori a bugetului de stat, prin diminuarea sau pierderea veniturilor la sistemul de resurse proprii al Uniunii Europene ori a veniturilor transferate fondurilor europene pentru agricultura;

    d) creante bugetare reprezentand taxe instituite prin politica agricola comuna reprezinta sume de plata la Bugetul general al Uniunii Europene, precum si/sau la bugetul de stat, ca urmare a calculului taxelor instituite prin politica agricola comuna ori ca urmare a constatarii de nereguli aferente gestionarii taxelor colectate in cadrul aplicarii politicii agricole comune;

    e) constatarea existentei creantelor bugetare reprezentand taxe instituite prin politica agricola comuna este activitatea prin care se verifica, se stabileste, se individualizeaza obligatia de plata si se emite titlul de creanta;

    f) colectarea creantelor bugetare reprezentand taxe instituite prin politica agricola comuna consta in exercitarea functiei de administrare de catre autoritatile cu atributii specifice, in vederea stingerii creantelor bugetare reprezentand taxe instituite prin politica agricola comuna, si este reglementata de prezenta lege si de actele normative care vor fi emise in aplicarea acesteia;

    g) anul comercial pentru organizarea comuna a pietei zaharului este perioada care incepe la data de 1 octombrie si se incheie la 30 septembrie a anului urmator;

    h) anul comercial pentru organizarea comuna a pietei laptelui este perioada de 12 luni cuprinsa intre 1 aprilie a anului calendaristic curent si 31 martie a anului calendaristic urmator;

    i) Codul de procedura fiscala semnifica Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

    CAPITOLUL II

    Taxe instituite prin politica agricola comuna

 

    SECTIUNEA 1

    Taxa pe productia de zahar si izoglucoza si taxa pe excedent pentru productia de zahar si izoglucoza instituita in contextul organizarii comune a pietei zaharului

 

    ART. 3

    (1) Obligatia platii taxei pe productia de zahar si izoglucoza pentru productia realizata in cadrul cotelor repartizate Romaniei de catre Uniunea Europeana revine contribuabililor producatori de zahar din sfecla de zahar si contribuabililor producatori de izoglucoza, operatori economici, persoane fizice sau juridice.

    (2) Taxa prevazuta la alin. (1) se plateste pana la sfarsitul lunii februarie a anului comercial respectiv de catre contribuabilii prevazuti la alin. (1) si se face venit la bugetul de stat, urmand a fi transferata sistemului de resurse proprii al Uniunii Europene.

    ART. 4

    Repartizarea cotelor de productie de zahar si izoglucoza pentru fiecare producator si calcularea cuantumului taxei in raport cu aceste cote se aproba prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, in functie de decizia Comisiei Europene privind cotele de productie de zahar si izoglucoza alocate Romaniei.

    ART. 5

    (1) In conformitate cu prevederile art. 64 din Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizari comune a pietelor agricole si privind dispozitii specifice referitoare la anumite produse agricole (“Regulamentul unic OCP”), cu modificarile si completarile ulterioare, se instituie obligatia de plata a taxei pe excedentul de zahar si izoglucoza, taxa care se face venit la bugetul de stat si se vireaza sistemului de resurse proprii al Uniunii Europene.

    (2) Taxele prevazute la alin. (1) sunt datorate de producatorii de zahar obtinut din sfecla de zahar si de producatorii de izoglucoza pentru productia realizata in afara cotei repartizate acestora pe an comercial care nu a fost utilizata conform uneia dintre destinatiile prevazute la art. 61 lit. a) si b) – d) din Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

    (3) Taxa prevazuta la alin. (1) se plateste de catre contribuabilii prevazuti la alin. (2) pana la data de 1 iunie a anului comercial care urmeaza anului comercial in care s-a produs excedentul.

    ART. 6

    (1) Calculul si urmarirea colectarii prin incasare a taxelor prevazute la art. 3 se realizeaza de M.A.D.R., prin A.P.I.A.

    (2) Incasarea taxelor prevazute la art. 3 se realizeaza in contul corespunzator de venituri al bugetului de stat, deschis pe numele A.P.I.A, urmand a fi transferate sistemului de resurse proprii al Uniunii Europene.

    (3) Pentru administrarea de catre M.A.D.R., prin A.P.I.A., a taxelor prevazute la art. 3 se aplica in mod corespunzator procedurile in materie de administrare a creantelor fiscale.

 

    SECTIUNEA a 2-a

    Sumele temporare de restructurare datorate in contextul instituirii unui regim temporar de restructurare a industriei zaharului in Comunitatea Europeana

 

    ART. 7

    In vederea finantarii masurilor de restructurare prevazute in Regulamentul (CE) nr. 320/2006 al Consiliului din 20 februarie 2006 de instituire a unui regim temporar de restructurare a industriei zaharului in Comunitatea Europeana si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.290/2005 privind finantarea politicii agricole comune, se instituie obligatia platii de sume temporare de restructurare.

    ART. 8

    (1) Sumele temporare de restructurare, stabilite conform art. 11 alin. (2) si (6) din Regulamentul (CE) nr. 320/2006 al Consiliului din 20 februarie 2006, se colecteaza de la producatorii de zahar din sfecla de zahar si de la producatorii de izoglucoza care detin o cota.

    (2) Sumele temporare de restructurare se platesc de catre contribuabilii prevazuti la alin. (1) la termenele si in transele stabilite de art. 11 alin. (5) din Regulamentul (CE) nr. 320/2006 al Consiliului din 20 februarie 2006.

    ART. 9

    Veniturile provenite din colectarea acestor sume se fac venit la bugetul de stat, urmand a fi transferate Fondului temporar pentru restructurarea industriei zaharului in Comunitatea Europeana, care face parte din Fondul European de Garantare Agricola, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 320/2006 al Consiliului din 20 februarie 2006, precum si ale Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunitatilor Europene, publicat in Jurnalul Oficial, seria L nr. 248 din 16 septembrie 2002, p. 1, cu modificarile si completarile ulterioare.

    ART. 10

    Sumele datorate si netransferate potrivit prevederilor art. 8 si 9 se pot compensa cu sumele ce urmeaza a fi rambursate de catre Comisia Europeana, fiind inregistrate in declaratia lunara de cheltuieli intocmita de catre A.P.I.A.

 

    SECTIUNEA a 3-a

    Taxe si contributii instituite prin politica agricola comuna in contextul organizarii comune a pietei laptelui de vaca

 

    ART. 11

    (1) Taxa pe excedent in sectorul laptelui reprezinta suma pe care Romania o datoreaza Comunitatii Europene ca urmare a comercializarii laptelui de vaca si a altor produse lactate peste cota nationala atribuita.

    (2) Obligatia de plata a taxei in sectorul laptelui rezultata din depasirea cotei individuale de vanzari directe si livrari in sectorul laptelui de vaca revine persoanelor care contribuie la depasirea componentelor cotei de lapte, in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

    (3) Taxa pe excedent se calculeaza de catre A.P.I.A. si este stabilita la nivel national separat pentru livrari si vanzari directe.

    (4) Taxa pe excedent este repartizata in intregime intre producatorii care au contribuit la depasirea cotei nationale prin depasirea cotelor lor individuale.

    ART. 12

    (1) Taxa datorata rezultata din depasirea cotei individuale de livrari este platita de cumparator, care colecteaza de la producatori sumele datorate de acestia in scopul achitarii taxei in contul corespunzator de venituri al bugetului de stat, gestionat de M.A.D.R., deschis pe numele A.P.I.A.

    (2) Taxa datorata rezultata din depasirea cotei individuale de vanzari directe este platita direct de producatori in contul corespunzator de venituri al bugetului de stat, gestionat de M.A.D.R., deschis pe numele A.P.I.A.

    (3) In fiecare an, inainte de 1 octombrie a anului calendaristic, cumparatorul si, in cazul vanzarilor directe, producatorul care trebuie sa achite taxa platesc sumele datorate in contul corespunzator de venituri al bugetului de stat, gestionat de M.A.D.R. si deschis pe numele A.P.I.A.

    (4) Daca termenul de plata a taxei nu se respecta, sumele datorate sunt supuse procentelor de referinta la 3 luni aplicabile la data de 1 octombrie a fiecarui an calendaristic, stabilite de EURIBOR si majorate cu un procent, in conformitate cu prevederile Regulamentul (CE) nr. 595/2004 al Comisiei din 30 martie 2004 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.788/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 de stabilire a unei prelevari in sectorul laptelui si al produselor lactate, publicat in Jurnalul Oficial, seria L nr. 94 din 31 martie 2004, p. 22, cu modificarile si completarile ulterioare.

    (5) Sumele provenite din colectarea taxei pe excedent se fac venit la bugetul de stat si reprezinta venituri alocate Fondului European de Garantare Agricola, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002, cu modificarile ulterioare.

    (6) Taxa pe excedent se plateste de catre statul membru intre 16 octombrie si 30 noiembrie urmator anului de cota incheiat, in contul Fondului European de Garantare Agricola.

    ART. 13

    Termenii lapte, cumparator, livrare, vanzare directa, producator sunt utilizati in prezenta sectiune cu intelesul definit in Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

    ART. 14

    Sumele datorate si neplatite potrivit prevederilor art. 12 se pot compensa cu sumele ce urmeaza a fi rambursate de catre Comisia Europeana, fiind inregistrate in declaratia lunara de cheltuieli intocmita de catre A.P.I.A.

 

    SECTIUNEA a 4-a

    Taxe instituite prin politica agricola comuna in contextul stabilirii necesarului traditional de aprovizionare din import cu zahar brut

 

    ART. 15

    In conformitate cu art. 15 alin. (1), paragraful al doilea din Regulamentul (CE) nr. 891/2009 al Comisiei din 25 septembrie 2009 privind deschiderea si gestionarea anumitor contingente tarifare comunitare in sectorul zaharului, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu art. 11 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 828/2009 al Comisiei din 10 septembrie 2009 de stabilire, pentru anii de piata 2009/2010 – 2014/2015, a normelor de aplicare pentru importul si rafinarea produselor din sectorul zaharului incadrate la pozitia tarifara 1701 in cadrul acordurilor preferentiale, cu modificarile si completarile ulterioare, se instituie obligatia de plata, pana la data de 1 iunie urmatoare anului de piata vizat, pentru fiecare titular initial de licenta de import pentru zahar destinat rafinarii care nu prezinta in termen de 6 luni de la expirarea valabilitatii respectivei licente de import o dovada considerata admisibila de catre autoritatile competente a faptului ca rafinarea a avut loc inainte de sfarsitul celei de-a treia luni urmatoare celei in care expira respectiva licenta de import, a unei sume egale cu echivalentul in lei a 500 euro pe tona pentru cantitatile de zahar in cauza, fiind exceptate cazurile in care exista motive exceptionale de forta majora.

    ART. 16

    Se instituie obligatia de plata, pana la data de 1 iunie care urmeaza anului de comercializare in cauza, pentru fiecare producator de zahar autorizat in conformitate cu art. 57 din Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, a sumei de 500 euro per tona pentru cantitatile de zahar mentionate la alin. (2) lit. c) al art. 15 din Regulamentul (CE) nr. 891/2009 al Comisiei din 25 septembrie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 11 alin. (2) lit. c) din Regulamentul (CE) nr. 828/2009 al Comisiei din 10 septembrie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru care nu pot prezenta o dovada care sa fie considerata admisibila si care sa arate ca rafinarea a fost efectuata din motive tehnice exceptionale si intemeiate.

    ART. 17

    (1) Angajamentele de rafinare si plata asumate in temeiul Regulamentului (CE) nr. 891/2009 al Comisiei din 25 septembrie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si al Regulamentului (CE) nr. 828/2009 al Comisiei din 10 septembrie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, constituie titluri de creanta.

    (2) Veniturile provenite din colectarea taxei prevazute la art. 15 si 16 se fac venit la bugetul de stat si se transfera la Fondul European de Garantare Agricola, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

    ART. 18

    Sumele datorate si netransferate potrivit art. 17 se pot compensa cu sumele ce urmeaza a fi rambursate de catre Comisia Europeana, fiind inregistrate in declaratia lunara de cheltuieli intocmita de catre A.P.I.A.

 

    SECTIUNEA a 5-a

    Taxe instituite prin politica agricola comuna pentru zaharul industrial de import

 

    ART. 19

    (1) Se instituie obligatia de plata a unei sume egale cu echivalentul in lei a 5 euro per tona pentru fiecare zi de intarziere, pentru intreprinderile de prelucrare a zaharului industrial de import, in cazul in care acestea nu furnizeaza pana la sfarsitul celei de-a saptea luni urmatoare celei in care s-a efectuat importul o dovada satisfacatoare din care reiese ca a utilizat cantitatile importate ca zahar industrial de import pentru fabricarea produselor prevazute in anexa la Regulamentul (CE) nr. 967/2006 al Comisiei din 29 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 318/2006 al Consiliului din 20 februarie 2006 privind productia peste cota in sectorul zaharului, cu modificarile ulterioare, si in conformitate cu autorizatia prevazuta la art. 5 din acelasi regulament, dovada care consta in inscrierea computerizata in registre a cantitatilor din produsele respective, efectuata in cursul procesului de productie sau la incheierea acestuia.

    (2) In cazul in care pana la sfarsitul celei de a noua luni urmatoare celei in care s-a efectuat importul intreprinderea de prelucrare nu a furnizat dovada prevazuta la alin. (1), cantitatea respectiva se considera declarata in surplus in sensul art. 13 din Regulamentul (CE) nr. 967/2006 al Comisiei din 29 iunie 2006, cu modificarile ulterioare, si intreprinderea de prelucrare are obligatia sa plateasca o suma egala cu echivalentul in lei a 500 euro per tona pentru cantitatea respectiva.

    (3) Veniturile provenite din colectarea taxei prevazute la alin. (1) si (2) se fac venit la bugetul de stat si se transfera la Fondul European de Garantare Agricola, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002, cu modificarile ulterioare.

    ART. 20

    Sumele datorate si netransferate potrivit art. 19 se pot compensa cu sumele ce urmeaza a fi rambursate de catre Comisia Europeana, fiind inregistrate in declaratia lunara de cheltuieli intocmita de catre A.P.I.A.

 

    CAPITOLUL III

    Calculul, controlul, constatarea si colectarea creantelor bugetare reprezentand taxe instituite prin politica agricola comuna

 

    SECTIUNEA 1

    Obiectul calculului, controlului si constatarii creantelor bugetare reprezentand taxe instituite prin politica agricola comuna

 

    ART. 21

    (1) Obiectul calculului creantelor bugetare reprezentand taxe instituite prin politica agricola comuna il constituie stabilirea bazei de calcul, individualizarea sumelor de plata si a persoanelor juridice ori persoanelor fizice debitoare, ca urmare a aplicarii sistemului de taxe instituite prin politica agricola comuna.

    (2) Obiectul controlului creantelor bugetare reprezentand taxe instituite prin politica agricola comuna il constituie verificarea modalitatii de stabilire a bazei de calcul, modalitatii de calcul si de individualizare a obligatiei de plata a taxei instituite prin politica agricola comuna.

    (3) Obiectul constatarii existentei creantelor bugetare reprezentand taxe instituite prin politica agricola comuna il constituie stabilirea neregulilor, prejudiciilor si/sau a persoanelor juridice ori persoanelor fizice debitoare, ca urmare a nerespectarii dispozitiilor de drept al Uniunii Europene sau national, care au avut ca efect sau ar fi putut avea ca efect prejudicierea bugetului general al Uniunii Europene sau a bugetului de stat, prin diminuarea sau pierderea veniturilor la sistemul de resurse proprii al Uniunii Europene, sau a veniturilor transferate fondurilor europene pentru agricultura.

    ART. 22

    (1) Constituie titlu de creanta documentul de calcul si individualizare a obligatiilor de plata privind taxele instituite prin politica agricola comuna, precum si accesoriile aferente acestora, calculate pana la data emiterii titlului de creanta.

    (2) Titlul de creanta prevazut la alin. (1) cuprinde elementele actului administrativ fiscal prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si elemente specifice, acolo unde este necesar.

    (3) Titlul de creanta se emite de catre A.P.I.A. si se comunica debitorului de catre aceasta in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

    ART. 23

    (1) Pentru neachitarea la termenul scadent a obligatiilor de plata reprezentand taxe instituite prin politica agricola comuna, debitorul datoreaza, dupa acest termen, dobanzi si penalitati de intarziere, potrivit prevederilor legale in materie fiscala.

    (2) Dobanzile si penalitatile de intarziere se stabilesc prin titluri de creanta intocmite de catre A.P.I.A. sau, dupa caz, se actualizeaza de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin decizie referitoare la obligatiile fiscale accesorii, in conditiile legii, si se fac venit la bugetul de stat.

    ART. 24

    Impotriva titlului de creanta emis potrivit prevederilor art. 22 se poate formula contestatie, care se depune la organul emitent si se solutioneaza de catre acesta potrivit dispozitiilor titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

    SECTIUNEA a 2-a

    Obiectul colectarii creantelor bugetare reprezentand taxe instituite prin politica agricola comuna

 

    ART. 25

    Constituie obiect al colectarii creantelor bugetare reprezentand taxe instituite prin politica agricola comuna sumele de plata catre bugetul general al Uniunii Europene, precum si/sau catre bugetul de stat si care fac parte din sistemul de finantare al fondurilor europene pentru agricultura sau din sistemul resurselor proprii al Uniunii Europene, precum si accesoriile acestora, respectiv dobanzi si penalitati de intarziere, costuri bancare, precum si alte sume stabilite de lege in sarcina debitorului.

 

    CAPITOLUL IV

    Modalitati de stingere a creantelor bugetare reprezentand taxe instituite prin politica agricola comuna

 

    ART. 26

    (1) Stingerea creantelor bugetare reprezentand taxe instituite prin politica agricola comuna se realizeaza prin plata voluntara, prin executare silita, precum si prin alte modalitati prevazute de lege.

    (2) Dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind stingerea creantelor fiscale se aplica in mod corespunzator.

    ART. 27

    (1) Colectarea creantelor bugetare reprezentand taxe instituite prin politica agricola comuna prin plata voluntara de catre persoanele obligate la plata conform prezentei legi se realizeaza de catre A.P.I.A.

    (2) Plata, conform alin. (1), se efectueaza in lei, la termenele si in conturile indicate in titlul de creanta.

    (3) Colectarea creantelor bugetare reprezentand taxe instituite prin politica agricola comuna, prin executare silita si alte modalitati de stingere a creantelor fiscale prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se realizeaza de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, in conditiile legii.

    ART. 28

    (1) Pentru creantele bugetare reprezentand taxe instituite prin politica agricola comuna, actul prevazut la art. 22 alin. (1), comunicat debitorului, devine titlu executoriu in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

    (2) Pentru creantele bugetare reprezentand taxe instituite prin politica agricola comuna, asupra carora s-a pronuntat instanta judecatoreasca, executarea silita se efectueaza in temeiul hotararii judecatoresti care constituie titlu executoriu in conditiile prevazute de Codul de procedura civila.

    (3) In cazul in care creantele bugetare reprezentand taxe instituite prin politica agricola comuna nu pot fi colectate prin plata voluntara, autoritatile cu competente in gestionarea taxelor instituite prin politica agricola comuna vor transmite titlurile executorii prevazute la alin. (1) si (2) Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in conditiile legii, care va efectua procedura de executare silita. A.P.I.A. va informa organul fiscal cu privire la suma ramasa de plata, in cazul in care debitorul a efectuat plati partiale in perioada voluntara, precum si cu privire la orice plata survenita dupa data transmiterii titlului executoriu. Prevederile titlului VIII din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.

    (4) A.P.I.A. este abilitata sa dispuna masurile asiguratorii prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, atunci cand exista pericolul ca debitorul sa se sustraga, sa isi ascunda ori sa isi risipeasca patrimoniul, periclitand sau ingreunand in mod considerabil colectarea.

    (5) Masurile asiguratorii se dispun prin decizie emisa de directorul general A.P.I.A., cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si se duc la indeplinire de catre organele fiscale teritoriale ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

    (6) In titlurile executorii prevazute la alin. (1) si (2) creantele bugetare se inscriu in moneda nationala. In cazul in care in titlurile executorii emise de instanta judecatoreasca creantele bugetare sunt inscrise in alta moneda decat cea nationala, A.P.I.A. este obligata sa transmita organului fiscal echivalentul in lei al acestor sume. Echivalarea in lei a sumelor inscrise in titlurile executorii in alta moneda decat cea nationala se va realiza utilizandu-se cursul de schimb prevazut in Regulamentul (CE) nr. 1.913/2006 al Comisiei din 20 decembrie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a sistemului agromonetar al euro in sectorul agricol si de modificare a anumitor regulamente, cu modificarile si completarile ulterioare.

    (7) Necuprinderea in titlurile executorii a elementelor obligatorii prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sub conditia nulitatii absolute, precum si netransmiterea dovezii comunicarii acestora catre debitor, conduce la restituirea urgenta si motivata a acestora catre A.P.I.A..

    (8) Sumele colectate de organele competente prevazute la alin. (3) se fac venit la bugetul de stat si se vireaza in conturile indicate in titlul executoriu sau comunicate de catre A.P.I.A., dupa caz.

    (9) Agentia Nationala de Administrare Fiscala, in conditiile legii, este abilitata sa emita decizii referitoare la obligatiile fiscale accesorii pentru recuperarea dobanzilor si penalitatilor de intarziere prevazute la art. 23.

    ART. 29

    Dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu privire la prescriptia dreptului de a stabili obligatii fiscale si prescriptia dreptului de a cere executarea silita si a dreptului de a cere compensarea sau restituirea creantelor fiscale, se aplica in mod corespunzator.

 

    CAPITOLUL V

    Dispozitii tranzitorii si finale

 

    ART. 30

    La data intrarii in vigoare a prezentei legi, art. 2 si 2^1 din Ordonanta Guvernului nr. 41/2005 privind reglementarea unor masuri financiare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 677 din 28 iulie 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 97/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.

    ART. 31

    Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

    1. La articolul 180 alineatul (1), litera b) va avea urmatorul cuprins:

    “b) contributiilor, cotizatiilor, taxelor si altor drepturi prevazute in cadrul aplicarii Politicii Agricole Comune;”.

    2. La articolul 181 alineatul (1), litera a) va avea urmatorul cuprins:

    “a) pentru creantele prevazute la art. 180 alin. (1) lit. a), b), e), f) si h), Agentia Nationala de Administrare Fiscala;”.

    3. La articolul 181 alineatul (1), litera b) se abroga.

    ART. 32

    La art. 3 din Legea nr. 1/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 162 din 25 februarie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa litera u) se introduce o noua litera, litera v), cu urmatorul cuprins:

    “v) dispune masuri asiguratorii asupra patrimoniului debitorilor proprii, in conformitate cu actele normative care reglementeaza regimul juridic al creantelor administrate de Agentie, precum si in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.”

    ART. 33

    Prin derogare de la dispozitiile art. 4 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile prezentei legi intra in vigoare in termen de 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    ART. 34

    Reglementarile emise in temeiul actelor normative prevazute la art. 30, 31 si 32 raman aplicabile pana la data aprobarii actelor normative de aplicare a prezentei legi, in masura in care nu contravin prevederilor acesteia.

    ART. 35

    In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi se vor elabora instructiuni si formulare aprobate prin ordin comun al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului finantelor publice.

    ART. 36

    Dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator, in masura in care acestea nu contravin prevederilor prezentei legi.

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close