Hotararea Guvernului nr. 358/1991 privind infiintarea si organizarea Regiei Autonome “Monitorul Oficial” – republicare

In M. Of. nr. 653 din 14 septembrie 2011 a fost republicata Hotararea Guvernului nr. 358/1991 privind infiintarea si organizarea Regiei Autonome “Monitorul Oficial”.

Din cuprins:

    *) Republicata in temeiul art. II din Hotararea Guvernului nr. 750/2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 358/1991 privind infiintarea si organizarea Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 554 din 4 august 2011, dandu-se textelor o noua numerotare.

    Hotararea Guvernului nr. 358/1991 a fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 95 din 13 aprilie 1994 si ulterior a mai fost modificata prin:

    – Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 470 din 8 iulie 2009;

    – Ordonanta Guvernului nr. 1/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitatilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si a autoritatilor publice centrale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 30 din 17 ianuarie 2007, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 176/2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 413 din 20 iunie 2007, si abrogata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 276 din 8 aprilie 2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 275/2008, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 767 din 14 noiembrie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

    ART. 1

    (1) Regia Autonoma “Monitorul Oficial”, denumita in continuare Regia autonoma, cu sediul in municipiul Bucuresti, este infiintata si functioneaza sub autoritatea Camerei Deputatilor.

    (2) Regia autonoma se constituie prin reorganizarea Atelierului tipografic “Monitorul Oficial” din Str. Jiului nr. 163, sectorul 1, a Biroului de publicitate si difuzare pentru “Monitorul Oficial” din Str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, ambele din cadrul Regiei Autonome a Imprimeriilor – Imprimeria “Coresi” Bucuresti, si a compartimentului “Monitorul Oficial” din Directia serviciilor legislative din aparatul Camerei Deputatilor, Calea 13 Septembrie – Casa Republicii, care se desfiinteaza.

    (3) Regia autonoma este persoana juridica care desfasoara activitate de interes public national si functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara.

    ART. 2

    Obiectul principal de activitate al Regiei autonome il constituie productia editoriala si tipografica, precum si difuzarea publicatiilor executate, potrivit Regulamentului de organizare si functionare a Regiei autonome, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

    ART. 3

    (1) Monitorul Oficial al Romaniei, publicatia oficiala a statului roman, este organizat si functioneaza potrivit prevederilor Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei, republicata.

    (2) Serviciul public de editare a Monitorului Oficial al Romaniei este asigurat de catre Regia autonoma si este protejat de lege. Copierea, transpunerea si difuzarea, indiferent de suport, a publicatiei Monitorul Oficial al Romaniei, in formatul protejat de lege, fara consimtamantul titularului de drepturi, sunt interzise. Este de asemenea interzisa, fara acordul titularului de drepturi, punerea la dispozitia publicului, inclusiv prin internet sau alte retele de calculatoare, a produselor protejate potrivit Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare, care apartin Regiei autonome sau a copiilor de pe acestea, indiferent de suport.

    (3) Pana la realizarea unei retele proprii, difuzarea Monitorului Oficial al Romaniei se va asigura de catre organele de difuzare ale Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale si alti operatori economici.

    ART. 4

    Patrimoniul net al Regiei autonome este de 165.898,6 mii lei, stabilit pe baza situatiilor financiare intocmite la data de 31 decembrie 2010.

    ART. 5

    Personalul trecut la Regia autonoma se considera transferat in interesul serviciului si beneficiaza, timp de 3 luni, de salariul tarifar avut si de sporul de vechime, dupa caz, daca este incadrat in functii cu niveluri de salarizare mai mici.

    ART. 6

    (1) Activitatea Regiei autonome se desfasoara in sediul aflat in municipiul Bucuresti, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, si in subunitatea – punctul de lucru din municipiul Bucuresti, sos. Panduri nr. 1, bl. P33, sectorul 5.

    (2) Regia autonoma poate infiinta filiale, unitati si subunitati, puncte de lucru, sectii, potrivit legii.

    ART. 7

    Conducerea Regiei autonome este asigurata de catre consiliul de administratie. Presedintele consiliului de administratie este directorul general al Regiei autonome, desemnat de catre membrii acestuia si numit de catre secretarul general al Camerei Deputatilor prin ordin.

    ART. 8

    Atributiile prevazute de Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, cu modificarile ulterioare, pentru ministerul de resort se exercita de catre secretarul general al Camerei Deputatilor.

    ART. 9

    Pe data prezentei hotarari, Hotararea Guvernului nr. 170/1991**) privind infiintarea Regiei autonome a imprimeriilor se modifica corespunzator.

————

    **) Hotararea Guvernului nr. 170/1991 privind infiintarea Regiei autonome a imprimeriilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 61 din 23 martie 1991, a fost abrogata prin Hotararea Guvernului nr. 96/1999 privind infiintarea Companiei Nationale a Imprimeriilor “Coresi” – S.A., publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 70 din 22 februarie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

    ANEXA 1

 

                                 REGULAMENT

de organizare si functionare a Regiei Autonome “Monitorul Oficial”

 

    CAPITOLUL I

    Dispozitii generale

 

    ART. 1

    Regia Autonoma “Monitorul Oficial”, denumita in continuare Regia autonoma, este persoana juridica ce desfasoara activitate de interes public national, sub autoritatea Camerei Deputatilor, functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara si isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu prezentul regulament.

    ART. 2

    Activitatea Regiei autonome se desfasoara in sediul aflat in municipiul Bucuresti, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, si in subunitatea – punctul de lucru din municipiul Bucuresti, sos. Panduri nr. 1, bl. P33, sectorul 5.

 

    CAPITOLUL II

    Obiectul de activitate

 

    ART. 3

    Obiectul de activitate al Regiei autonome il constituie:

    a) editarea si tiparirea Monitorului Oficial al Romaniei, partile I – VII, in conformitate cu prevederile Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei, republicata, precum si potrivit altor acte normative;

    b) elaborarea si editarea pe orice tip de suport a colectiilor legislative si a culegerilor de acte normative grupate pe domenii de activitate, in limba romana si/sau in limbi straine;

    c) editarea si tiparirea de carte si presa, realizarea altor activitati de tiparire, servicii pregatitoare, legatorie si servicii conexe, reproducerea inregistrarilor;

    d) stocarea si prelucrarea informatiei legislative, imprimarea materialelor destinate activitatii parlamentare;

    e) realizarea de software, editarea altor produse software, consultanta in domeniul tehnologiei informatiei, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si portalurilor web, activitati conexe in realizarea obiectului de activitate si la comanda, alte activitati de servicii informationale;

    f) repararea masinilor, echipamentelor electronice si electrice, precum si activitati de intretinere in domeniul tipografic, intermediere in comertul cu masini, echipamente, consumabile, in legatura cu obiectul de activitate;

    g) comertul cu ridicata si cu amanuntul in realizarea obiectului de activitate, precum si valorificarea produselor chimice – cerneluri, adezivi, uleiuri, etc. in domeniul poligrafie, cu hartie, precum si cu produse fara specializare, din domeniul de activitate al regiei;

    h) comertul cu amanuntul al cartilor, ziarelor, CD-urilor si DVD-urilor in magazine specializate si nespecializate, standuri, chioscuri, piete, prin internet, precum si in afara acestora;

    i) activitati de distributie si expeditie a bunurilor realizate, transportul acestora si transport in realizarea obiectului de activitate;

    j) activitatile de testare si analize tehnice, cercetare, activitati de formare si perfectionare profesionala, precum si alte forme de invatamant, in conditiile legii, care au legatura cu obiectul de activitate;

    k) activitatile de promovare si publicitate a produselor si activitatii proprii, consultanta in domeniul relatiilor publice si al comunicarii, in legatura cu obiectul de activitate;

    l) activitatile de inchiriere a bunurilor proprii, masini, echipamente si alte bunuri tangibile, precum si a imobilelor proprietatea Regiei autonome;

    m) organizarea de expozitii, targuri, congrese si intruniri in legatura cu obiectul de activitate sau cu domenii conexe;

    n) activitatile de arhiva si biblioteca in legatura cu obiectul de activitate, activitati de servicii, suport pentru intreprinderi, in legatura cu obiectul de activitate.

 

    CAPITOLUL III

    Patrimoniul

 

    ART. 4

    Patrimoniul net al Regiei autonome este de 165.898,6 mii lei, stabilit pe baza situatiilor financiare intocmite la data de 31 decembrie 2010.

    ART. 5

    Regia autonoma este proprietara imobilelor dobandite potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 7/2000 privind aprobarea achizitiei unui spatiu de catre Regia Autonoma “Monitorul Oficial”, aprobata cu modificari prin Legea nr. 196/2000, ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 81/2001 privind aprobarea achizitiei unui imobil de catre Regia Autonoma “Monitorul Oficial”, aprobata prin Legea nr. 658/2001, ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 83/2002 privind transmiterea cu plata a unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Bancare in proprietatea Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, aprobata prin Legea nr. 576/2002, si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2011 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome “Monitorul Oficial” in proprietatea acesteia si are in administrare imobilul proprietatea statului potrivit Hotararii Guvernului nr. 551/1992 privind transmiterea unui imobil din administrarea Societatii Comerciale “Herastrau Nord” – S.A. in administrarea Regiei Autonome “Monitorul Oficial”.

 

    CAPITOLUL IV

    Organele de conducere

 

    ART. 6

    Conducerea Regiei autonome se asigura de consiliul de administratie.

    ART. 7

    (1) Consiliul de administratie se numeste prin ordin al secretarului general al Camerei Deputatilor si este compus din 9 persoane, dintre care una este directorul general al Regiei autonome.

    (2) Din consiliul de administratie al Regiei autonome fac parte, in mod obligatoriu, un reprezentant al secretarului general al Camerei Deputatilor si un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice.

    (3) Ceilalti membri vor fi numiti dintre juristi, filologi, economisti si alti specialisti din domeniul de activitate al Regiei autonome.

    ART. 8

    Consiliul de administratie al Regiei autonome isi desfasoara activitatea in conformitate cu regulamentul sau de organizare si functionare si cu prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, cu modificarile ulterioare.

    ART. 9

    Consiliul de administratie are urmatoarele atributii principale:

    a) aproba structura organizatorica si functionala a Regiei autonome, numarul de posturi si Regulamentul de ordine interioara;

    b) aproba infiintarea/desfiintarea de filiale, sectii, unitati, subunitati sau puncte de lucru;

    c) aproba programele economice ale Regiei autonome;

    d) propune si aproba, dupa caz, atragerea de surse de finantare pentru realizarea obiectului de activitate al Regiei autonome;

    e) aproba preturile si tarifele pentru publicatiile, lucrarile si serviciile Regiei autonome, precum si acordarea de reduceri de preturi, potrivit legii, a perioadelor de gratie si a intinderii riscului contractual;

    f) aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei autonome si situatiile financiare anuale;

    g) stabileste clauzele contractului de mandat si reprezinta Regia autonoma la semnarea acestuia;

    h) prezinta secretarului general al Camerei Deputatilor un raport asupra activitatii Regiei autonome in anul precedent si programul de activitate pentru anul in curs;

    i) aproba propunerile de asociere cu persoane fizice sau juridice, potrivit legii, altele decat cele stabilite de legislatia in domeniul achizitiilor publice;

    j) aproba planul de investitii anual;

    k) aproba scoaterea din functiune si casarea mijloacelor fixe, modalitatea de amortizare a activelor corporale si necorporale;

    l) hotaraste in toate problemele privind activitatea Regiei autonome, cu exceptia celor date in competenta altor autoritati, potrivit legii.

    ART. 10

    Activitatea curenta a Regiei autonome este condusa de un director general, care este si presedintele consiliului de administratie.

    ART. 11

    Consiliul de administratie al Regiei autonome se intruneste in sedinte ordinare o data pe luna si, la cererea presedintelui sau a cel putin 3 membri, ori de cate ori este necesar.

 

    CAPITOLUL V

    Bugetul de venituri si cheltuieli

 

    ART. 12

    Regia autonoma intocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli, care se aproba de Guvern, precum si situatii financiare anuale in conformitate cu reglementarile contabile conforme cu directivele europene, dupa modelele stabilite de Ministerul Finantelor Publice.

    ART. 13

    Regia autonoma isi acopera, din veniturile realizate, toate cheltuielile evidentiate in costuri, precum si cheltuielile si platile prevazute a fi suportate direct din venituri, potrivit legii.

    ART. 14

    Exercitiul economico-financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close