Modificarea si completarea Legii nr. 217/2005 privind constituirea, organizarea si functionarea comitetului european de intreprindere

In M. Of. nr. 763 din 28 octombrie 2011 a fost publicata Legea nr. 186/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 217/2005 privind constituirea, organizarea si functionarea comitetului european de intreprindere.

Din cuprins:

    ART. I

    Legea nr. 217/2005 privind constituirea, organizarea si functionarea comitetului european de intreprindere, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 250 din 13 aprilie 2007, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

    1. La articolul 2, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:

    “(1^1) Modalitatile de informare si consultare a salariatilor prevazute la alin. (1) se definesc si se aplica in baza principiului eficientei, astfel incat sa se asigure exercitarea efectiva a dreptului de informare si consultare transnationala a salariatilor si sa se permita luarea unor decizii eficiente de catre intreprinderi sau grupuri de intreprinderi.”

    2. Dupa articolul 2 se introduc doua noi articole, articolele 2^1 si 2^2, cu urmatorul cuprins:

    “ART. 2^1

    (1) Informarea si consultarea salariatilor se efectueaza la un nivel relevant de conducere si de reprezentare, in functie de subiectul tratat.

    (2) In sensul alin. (1), competenta comitetului european de intreprindere si domeniul de aplicare a procedurii de informare si consultare a lucratorilor, reglementata de prezenta lege, se limiteaza la aspectele transnationale.

    (3) Aspectele transnationale prevazute la alin. (2) sunt acele aspecte care se refera la intreprinderea de dimensiune comunitara sau grupul de intreprinderi de dimensiune comunitara, ca intreg, ori la cel putin doua intreprinderi sau filiale, sucursale ori alte sedii secundare ale unei intreprinderi sau ale grupului, situate in doua state membre diferite.

    (4) In stabilirea caracterului de transnationalitate a unui aspect se iau in considerare, indiferent de numarul de state membre implicate, nivelul de conducere si de reprezentare pe care il implica, precum si amploarea posibilelor efecte asupra fortei de munca europene sau care presupun transferuri de activitati intre state membre.

    ART. 2^2

    (1) Informarea si consultarea comitetului european de intreprindere sunt corelate cu informarea si consultarea organismelor nationale de reprezentare a salariatilor, tinand seama in mod corespunzator de competentele si sfera de interventie a fiecareia dintre acestea si de principiile enuntate la art. 2^1.

    (2) Modalitatile de corelare a informarii si consultarii comitetului european de intreprindere cu informarea si consultarea organismelor nationale de reprezentare a salariatilor sunt stabilite prin acordul prevazut la art. 19.

    (3) In lipsa modalitatilor prevazute la alin. (2) si in cazul in care se prevad decizii care ar putea sa produca modificari importante ale organizarii muncii sau ale contractelor colective de munca, procesele de informare si de consultare se desfasoara concomitent, la nivel national, de ramura sau grup de unitati, dupa caz, si in cadrul comitetului european de intreprindere.

    (4) Exprimarea unui punct de vedere de catre comitetul european de intreprindere nu aduce atingere capacitatii conducerii centrale de a organiza consultarile necesare, respectand, in acelasi timp, termenele prevazute de legislatiile si/sau practicile nationale.”

    3. La articolul 4, dupa punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 7^1, cu urmatorul cuprins:

    “7^1. informare – transmiterea de date de catre angajator catre reprezentantii salariatilor pentru a le permite sa se familiarizeze cu subiectul tratat si sa il examineze in cunostinta de cauza; informarea se face intr-un moment, intr-un mod si cu un continut corespunzator, pentru a permite reprezentantilor salariatilor sa examineze problema in mod adecvat si sa pregateasca, daca este cazul, consultarea;”.

    4. La articolul 4, punctele 8 si 12 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    “8. consultare – schimbul de opinii si stabilirea unui dialog intre reprezentantii salariatilor si conducerea centrala sau orice alt nivel de conducere. Consultarea are loc:

    a) intr-un moment, intr-un mod si cu un continut corespunzatoare, pentru a permite reprezentantilor salariatilor sa elaboreze un punct de vedere;

    b) pe baza informatiilor puse la dispozitia reprezentantilor salariatilor privind masurile propuse la care se refera consultarea;

    c) fara a afecta responsabilitatile conducerii;

    d) intr-un termen rezonabil, care poate fi luat in considerare in cadrul intreprinderii de dimensiune comunitara sau al grupului de intreprinderi de dimensiune comunitara;

    ………………………………………………………………..

    12. state membre – statele membre ale Uniunii Europene si celelalte state apartinand Spatiului Economic European.

    Pentru stabilirea numarului de salariati, in cazul intreprinderilor de dimensiune comunitara si al grupurilor de intreprinderi de dimensiune comunitara, se ia in calcul numarul mediu de salariati, inclusiv salariatii incadrati cu contract individual de munca cu timp partial, angajati in cursul a 2 ani anteriori datei la care s-a initiat negocierea prevazuta la art. 8.”

    5. Dupa articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 7^1, cu urmatorul cuprins:

    “ART. 7^1

    (1) Conducerea fiecarei intreprinderi din cadrul grupului de intreprinderi de dimensiune comunitara, a fiecarei filiale, sucursale sau a fiecarui sediu secundar al unei intreprinderi de dimensiune comunitara, precum si conducerea centrala ori conducerea centrala prezumata in sensul art. 5 alin. (1) lit. c) a intreprinderii sau a grupului de intreprinderi de dimensiune comunitara sunt responsabile de obtinerea si transmiterea catre partile interesate de aplicarea prezentei legi a informatiilor necesare deschiderii negocierilor prevazute la art. 8, in special a informatiilor referitoare la structura intreprinderii ori a grupului si la efectivele sale.

    (2) In sensul alin. (1), prin parte interesata se intelege salariatii si reprezentantii salariatilor unei intreprinderi sau ai unui grup de intreprinderi de dimensiune comunitara, conducerea centrala situata in Romania, reprezentantul conducerii centrale in Romania, in cazul in care a fost desemnat, sau, in absenta unui astfel de reprezentant, conducerea centrala prezumata in sensul art. 5 alin. (1) lit. c).

    (3) Informatiile prevazute la alin. (1) se refera in special la informatiile privind numarul de salariati prevazut la art. 4 pct. 4 si 6.

    (4) Informatiile prevazute la alin. (1) sunt necesare pentru a permite salariatilor sau reprezentantilor acestora sa adreseze cererea privind initierea negocierilor pentru constituirea comitetului european de intreprindere sau pentru instituirea procedurii de informare prevazuta la art. 8 si nu pot fi conditionate de primirea acesteia.”

    6. Articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 11

    Grupul special de negociere este compus din membrii desemnati sau alesi in numar proportional cu numarul de salariati angajati in fiecare stat membru de catre intreprinderea de dimensiune comunitara sau de grupul de intreprinderi de dimensiune comunitara, alocandu-se fiecarui stat membru cate un loc pentru fiecare transa de salariati angajati in statul membru respectiv care reprezinta 10% din numarul de salariati angajati in toate statele membre in ansamblu sau o fractiune din transa respectiva.”

    7. Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 13

    Pentru asigurarea continuitatii in cadrul grupului special de negociere in situatii prevazute de regulamentul de organizare si functionare, se constituie o lista de rezerva, alocandu-se fiecarui stat membru cate un inlocuitor pentru fiecare transa de salariati angajati in statul membru, respectiv care reprezinta 10% din numarul de salariati angajati in toate statele membre in ansamblu sau o fractiune din transa respectiva.”

    8. Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 14

    (1) Conducerea centrala situata in Romania este informata cu privire la componenta grupului special de negociere si a persoanelor care figureaza pe lista de rezerva, precum si asupra deschiderii negocierilor.

    (2) Conducerea centrala informeaza, de asemenea, conducerile filialelor, sucursalelor si ale altor sedii secundare ale intreprinderii de dimensiune comunitara, conducerile intreprinderilor care compun grupul de intreprinderi de dimensiune comunitara, precum si organizatiile europene competente ale salariatilor si ale angajatorilor, consultate de Comisia Europeana in baza art. 154 al Tratatului privind functionarea Uniunii Europene.

    (3) Obligatia de informare revine partilor.”

    9. La articolul 16, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    “(2) Grupul special de negociere are dreptul de a se reuni anterior si dupa fiecare reuniune cu conducerea centrala, dispunand de toate mijloacele necesare comunicarii, fara ca reprezentantii conducerii centrale sa fie prezenti la reuniunile respective.

    (3) In scopul realizarii atributiilor sale, grupul special de negociere poate fi asistat de catre experti, la alegerea sa, care poate cuprinde reprezentanti ai organizatiilor sindicale prevazute la art. 14 alin. (2). Expertii si reprezentantii sindicali respectivi pot asista, cu titlu consultativ, la reuniunile de negociere, la solicitarea grupului special de negociere.”

    10. La articolul 19, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

    “(3) Acordul nu aduce atingere drepturilor la informare si consultare ale salariatilor, prevazute de legislatia romana in vigoare.”

    11. La articolul 20, literele b) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    “b) componenta comitetului european de intreprindere, numarul de membri, repartitia locurilor, tinand seama de necesitatea unei reprezentari echilibrate a salariatilor in functie de activitati, categorii si sexe, precum si durata mandatului membrilor;

    c) atributiile si procedura de informare si consultare a comitetului european de intreprindere, precum si modalitatile de corelare a informarii si consultarii comitetului european de intreprindere si a informarii si consultarii organizatiilor nationale de reprezentare a salariatilor, cu respectarea principiului enuntat la art. 2^1;”.

    12. La articolul 20, dupa litera d) se introduce o noua litera, litera d^1), cu urmatorul cuprins:

    “d^1) dupa caz, componenta, modalitatile de numire, atributiile si modalitatile de reunire a comitetului restrans constituit in cadrul comitetului european de intreprindere;”.

    13. La articolul 20, litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “f) data de intrare in vigoare a acordului si durata acestuia, procedura de modificare sau incetare a acordului, conditiile si procedura de renegociere a acestuia, inclusiv, dupa caz, atunci cand intervin modificari ale structurii intreprinderii de dimensiune comunitara sau a grupului de intreprinderi de dimensiune comunitara.”

    14. Dupa articolul 21 se introduce un nou articol, articolul 21^1, cu urmatorul cuprins:

    “ART. 21^1

    (1) In cazul in care intervin modificari semnificative ale structurii intreprinderii de dimensiune comunitara sau a grupului de intreprinderi de dimensiune comunitara si, fie in absenta unor dispozitii prevazute de acordurile in vigoare, fie in cazul unor conflicte intre dispozitiile prevazute in doua sau mai multe acorduri aplicabile, conducerea centrala initiaza, din proprie initiativa ori in urma primirii unei cereri scrise din partea a cel putin 100 de salariati sau a reprezentantilor acestora din cel putin doua intreprinderi ori filiale, sucursale sau alte sedii secundare situate in cel putin doua state membre diferite, negocierile prevazute la art. 8.

    (2) Cel putin 3 membri ai comitetului european de intreprindere existent sau ai fiecaruia dintre comitetele europene de intreprindere existente sunt desemnati ori alesi membri ai grupului special de negociere, in afara membrilor alesi sau desemnati in aplicarea dispozitiilor prevazute la art. 11 – 14.

    (3) Pe durata acestor negocieri, comitetul european de intreprindere existent continua sa functioneze in conformitate cu modalitatile adoptate prin acord intre membrii acestui comitet si conducerea centrala.”

    15. La articolul 24, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(2) Membrii comitetului european de intreprindere sunt alesi sau numiti in numar proportional cu numarul de salariati angajati in fiecare stat membru de catre intreprinderea de dimensiune comunitara ori de grupul de intreprinderi de dimensiune comunitara, alocandu-se fiecarui stat membru cate un loc pentru fiecare transa de salariati angajati in statul membru respectiv care reprezinta 10% din numarul de salariati angajati in toate statele membre in ansamblu sau o fractiune din transa respectiva.”

    16. Articolele 26 si 27 se abroga.

    17. La articolul 28, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(3) Comitetul european de intreprindere va desemna sau va alege noii membri, in conditiile prevazute in regulamentul de organizare si functionare, potrivit prevederilor art. 24 alin. (2).”

    18. Articolul 29 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 29

    Pentru a asigura continuitatea in cadrul comitetului european de intreprindere, in situatiile prevazute in regulamentul de organizare si functionare, se constituie o lista de rezerva, potrivit regulilor prevazute la art. 13.”

    19. La articolul 30, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 30

    (1) Pentru a asigura coordonarea activitatilor sale, comitetul european de intreprindere alege din randul membrilor sai un comitet restrans format din cel mult 5 membri, care trebuie sa dispuna de conditiile necesare pentru a-si putea desfasura activitatea in mod regulat.”

    20. Articolul 32 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 32

    Competenta comitetului european de intreprindere se stabileste potrivit prevederilor art. 2^1 alin. (2) – (4).”

    21. La articolul 33, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 33

    (1) Conducerea centrala convoaca, cel putin o data pe an, o reuniune cu comitetul european de intreprindere, pentru a-l informa si a-l consulta cu privire la evolutia activitatii intreprinderii de dimensiune comunitara sau a grupului de intreprinderi de dimensiune comunitara si a perspectivelor acesteia, in baza unui raport elaborat de conducerea centrala.”

    22. La articolul 33, dupa alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (1^1) – (1^3), cu urmatorul cuprins:

    “(1^1) Informarea comitetului european de intreprindere are in vedere, in special, urmatoarele aspecte:

    a) structura intreprinderii de dimensiune comunitara sau a grupului de intreprinderi de dimensiune comunitara;

    b) situatia economica si financiara a acestora;

    c) evolutia probabila a activitatilor intreprinderii sau grupului de intreprinderi;

    d) productia si vanzarile intreprinderii sau ale grupului de intreprinderi de dimensiune comunitara.

    (1^2) Informarea si consultarea comitetului european de intreprindere au in vedere, in special, urmatoarele aspecte:

    a) situatia angajarilor si previziunile de dezvoltare in acest domeniu;

    b) investitiile;

    c) principalele modificari care privesc organizarea intreprinderilor sau grupurilor de intreprinderi;

    d) introducerea de noi metode de lucru sau noi procedee de productie;

    e) transferurile de productie, fuziunile, reducerea dimensiunii sau inchiderea intreprinderilor, a filialelor, sucursalelor ori a altor sedii secundare sau a unor parti importante ale acestora;

    f) concedierile colective.

    (1^3) Consultarea are loc astfel incat sa permita reprezentantilor salariatilor sa se intalneasca cu conducerea centrala si sa obtina un raspuns motivat la orice punct de vedere pe care il pot formula.”

    23. Articolul 34 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 34

    (1) Prin exceptie de la prevederile art. 33, cand intervin situatii exceptionale sau in cazul unor decizii care afecteaza considerabil interesele salariatilor, in special in cazul schimbarii sediului, inchiderii intreprinderilor sau filialelor, sucursalelor ori a altor sedii secundare, concedierilor colective, comitetul restrans sau, daca acesta nu exista, comitetul european de intreprindere are dreptul de a fi informat.

    (2) In aceasta situatie, comitetul european de intreprindere sau, dupa caz, comitetul restrans are dreptul de a se reuni, la solicitarea sa, cu conducerea centrala din Romania sau cu orice alt nivel de conducere din cadrul intreprinderii de dimensiune comunitara ori al grupului de intreprinderi de dimensiune comunitara care are competenta sa ia decizii, pentru a fi informat si consultat.

    (3) La reuniunea organizata cu comitetul restrans au de asemenea dreptul sa participe membrii care a fost alesi sau desemnati de filialele, sucursalele ori alte sedii secundare si/sau de intreprinderile care sunt direct afectate de masurile sau deciziile respective.”

    24. Dupa articolul 36 se introduce un nou articol, articolul 36^1, cu urmatorul cuprins:

    “ART. 36^1

    Informarea si consultarea prevazuta la art. 34 se efectueaza fara a aduce atingere dispozitiilor prevazute la art. 2 alin. (1^1) si la art. 44 – 46.”

    25. Articolul 37 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 37

    Anterior si dupa orice reuniune cu conducerea centrala, comitetul european de intreprindere sau comitetul restrans, care poate fi extins atunci cand este cazul, potrivit prevederilor art. 34 alin. (3), are dreptul sa se reuneasca fara sa fie prezenta conducerea centrala.”

    26. Dupa articolul 41 se introduc doua noi articole, articolele 41^1 si 41^2, cu urmatorul cuprins:

    “ART. 41^1

    Fara a aduce atingere capacitatii altor organisme sau organizatii in acest domeniu, membrii comitetului european de intreprindere dispun de mijloacele necesare de aplicare a drepturilor care decurg din prezenta lege, pentru reprezentarea, in mod colectiv, a intereselor salariatilor intreprinderii de dimensiune comunitara sau ai grupului de intreprinderi de dimensiune comunitara.

    ART. 41^2

    Fara a aduce atingere art. 44, membrii comitetului european de intreprindere informeaza reprezentantii salariatilor din filiale, sucursale sau oricare alt sediu secundar al intreprinderilor de dimensiune comunitara sau ai intreprinderilor apartinand unui grup de intreprinderi de dimensiune comunitara ori, in absenta reprezentantilor, totalitatea salariatilor, cu privire la continutul si rezultatele procedurii de informare si consultare puse in practica in conditiile legii.”

    27. Dupa articolul 42 se introduce un nou articol, articolul 42^1, cu urmatorul cuprins:

    “ART. 42^1

    In masura in care acest fapt este necesar pentru exercitarea atributiei lor de reprezentare intr-un cadru international, membrilor grupului special de negociere si ai comitetului european de intreprindere li se asigura cursuri de formare, fara pierderi salariale.”

    28. Articolul 50 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 50

    (1) Dispozitiile prezentei legi nu aduc atingere legislatiei romane privind:

    a) cadrul general de informare si consultare a angajatilor;

    b) procedurile specifice de informare si consultare in cazul concedierilor colective;

    c) procedurile specifice de informare si consultare in cazul transferului intreprinderii.

    (2) Prezenta lege nu aduce atingere nivelului general de protectie a salariatilor in domeniul informarii si consultarii salariatilor prevazut de legislatia romana in vigoare.”

    29. Primul punct al textului explicativ privind transpunerea normelor comunitare se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “Directiva 2009/38/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 6 mai 2009 privind instituirea unui comitet european de intreprindere sau a unei proceduri de informare si consultare a lucratorilor in intreprinderile si grupurile de intreprinderi de dimensiune comunitara, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 122 din 16 mai 2009;”.

    ART. II

    Legea nr. 217/2005 privind constituirea, organizarea si functionarea comitetului european de intreprindere, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 250 din 13 aprilie 2007, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va republica, dandu-se textelor o noua numerotare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close