Modelul si continutul formularisticii necesare pentru solicitarea si comunicarea datelor inscrise in cazierul fiscal, modul de organizare, gestionare si acces la informatiile din cazierul fiscal

In M. Of. nr. 756 din 27 octombrie 2011 a fost publicat Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2696/2011 privind aprobarea modelului si continutului formularisticii necesare pentru solicitarea si comunicarea datelor inscrise in cazierul fiscal, modul de organizare, gestionare si acces la informatiile din cazierul fiscal.

Din cuprins:

    ART. 1

    Se aproba modelul si continutul formularelor:

    a) 500 “Fisa de inscriere in cazierul fiscal”, cod MFP: 14.13.43.15/1;

    b) 501 “Fisa de actualizare a inscrierilor in cazierul fiscal”, cod MFP: 14.13.43.15/2;

    c) 502 “Cerere de eliberare a certificatului de cazier fiscal”, cod MFP: 14.13.25.15/1;

    d) 503 “Cerere de rectificare a datelor inscrise in cazierul fiscal”, cod MFP: 14.13.25.15/2;

    e) 504 “Certificat de cazier fiscal” si anexa la certificatul de cazier fiscal, cod MFP: 14.13.21.15;

    f) 505 “Fisa de inscriere in cazierul fiscal a atragerii raspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent”, cod MFP: 14.13.43.15/3;

    g) 506 “Fisa de inscriere in cazierul fiscal privind inactivitatea fiscala”, cod MFP: 14.13.43.15/4;

    h) 507 “Fisa de actualizare a inscrierilor in cazierul fiscal privind atragerea raspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent”, cod MFP: 14.13.43.15/5;

    i) 508 “Fisa de actualizare a inscrierilor in cazierul fiscal privind inactivitatea fiscala”, cod MFP: 14.13.43.15/6, prevazute in anexa nr. 1.

    ART. 2

    Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de pastrare ale formularelor mentionate sunt prevazute in anexa nr. 2.

    ART. 3

    Fisa de inscriere in cazierul fiscal si fisa de actualizare a inscrierilor in cazierul fiscal se completeaza si se editeaza numai cu ajutorul programului de asistenta.

    ART. 4

    Cazierul fiscal se organizeaza in format electronic astfel:

    a) la nivelul Ministerului Finantelor Publice, prin intermediul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala se organizeaza cazierul fiscal national, care tine evidenta contribuabililor de pe intregul teritoriu al Romaniei;

    b) la nivelul directiilor generale ale finantelor publice judetene si al municipiului Bucuresti, al Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, al administratiilor finantelor publice ale municipiilor si ale sectoarelor municipiului Bucuresti se organizeaza cazierul fiscal local, care tine evidenta contribuabililor care au domiciliul fiscal in raza teritoriala a acestora sau sunt inregistrati in evidentele lor fiscale.

    ART. 5

    Cazierul fiscal este gestionat, din punct de vedere informatic, de Directia generala de tehnologia informatiei din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si serviciile de tehnologia informatiei din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, al Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, al administratiilor finantelor publice ale municipiilor si ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

    ART. 6

    (1) La informatiile privind cazierul fiscal au acces numai persoanele cu atributii in gestionarea cazierului fiscal din cadrul organelor fiscale competente.

    (2) Baza de date care cuprinde informatiile referitoare la cazierul fiscal este administrata de Directia generala de tehnologia informatiei din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

    ART. 7

    Procedura de inscriere si actualizare a datelor din cazierul fiscal este prevazuta in anexa nr. 3.

    ART. 8

    Anexele nr. 1 – 3 fac parte integranta din prezentul ordin.

    ART. 9

    Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de tehnologia informatiei si Directia generala de administrare a marilor contribuabili din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

    ART. 10

    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    ART. 11

    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 260/2007 privind aprobarea modelului si continutului formularisticii necesare pentru solicitarea si comunicarea datelor inscrise in cazierul fiscal, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 389 din 8 iunie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

    ANEXA 3

 

                                PROCEDURA

de inscriere si actualizare a datelor din cazierul fiscal

 

    I. Procedura de inscriere in cazierul fiscal a faptelor si situatiilor prevazute la art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

    Inscrierea datelor in cazierul fiscal se face numai pe baza fiselor de inscriere.

 

    A. Procedura de inscriere in cazierul fiscal a faptelor sanctionate de legile fiscale, financiare, vamale, precum si a celor care privesc disciplina financiara

    1. Fisele de inscriere a faptelor in cazierul fiscal se intocmesc, indiferent de locul situarii domiciliului fiscal al contribuabililor, de catre urmatoarele organe si la urmatoarele termene:

    a) organele cu atributii de control din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si al unitatilor sale teritoriale, precum si organele cu atributii de control din afara agentiei, care au constatat contraventiile si au aplicat sanctiunile, astfel:

    – in termen de 15 zile de la expirarea termenului legal de exercitare a caii de atac impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei, in cazul neexercitarii caii de atac;

    – in termen de 5 zile de la data primirii comunicarii de la compartimentele juridice a hotararii irevocabile prin care s-a solutionat calea de atac impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei;

    b) compartimentele juridice din cadrul organelor prevazute la lit. a) sau din cadrul organelor fiscale ierarhic superioare, dupa caz, pentru faptele care constituie infractiuni, in termen de 5 zile de la data primirii comunicarii hotararii judecatoresti definitive si irevocabile.

    2. Se completeaza cate o fisa pentru fiecare fapta care se inscrie in cazierul fiscal.

    3. Fisele de inscriere completate se inregistreaza si se transmit compartimentelor pentru gestionarea cazierului fiscal din cadrul organelor competente definite potrivit art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in a caror raza teritoriala contribuabilii isi au domiciliul fiscal sau Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, dupa caz.

    4. Compartimentele pentru gestionarea cazierului fiscal procedeaza la:

    a) inregistrarea in registrul unic de evidenta a fiselor de inscriere primite;

    b) analiza formala, din punctul de vedere al coerentei si completitudinii, a fiselor de inscriere primite;

    c) restituirea fiselor la care se constata neconcordante organelor de control sau compartimentului juridic pentru a fi corectate, dupa caz.

    5. Fisele valide sunt vizate de seful serviciului (biroului) care coordoneaza activitatea compartimentului pentru gestionarea cazierului fiscal si sunt repartizate de acesta pentru a fi inscrise in cazierul fiscal, in termen de cel mult 24 de ore de la data primirii.

 

    B. Procedura de inscriere in cazierul fiscal a atragerii raspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent

    1. In cazierul fiscal al persoanelor fizice si juridice se inscrie atragerea raspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent, stabilita prin decizie a organului fiscal competent ramasa definitiva in sistemul cailor administrative de atac sau prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, dupa caz.

    2. In situatia in care atragerea raspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent s-a dispus prin decizia privind angajarea raspunderii solidare, ca act administrativ fiscal emis in conditiile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumit in continuare Codul de procedura fiscala, fisele de inscriere in cazierul fiscal se intocmesc de compartimentul cu atributii de executare silita din cadrul organului fiscal competent in administrarea fiscala a debitorului declarat insolvabil sau insolvent.

    3. In situatia prevazuta la pct. 2, fisele de inscriere in cazierul fiscal se intocmesc:

    a) in cazul neexercitarii caii administrative de atac impotriva deciziei privind angajarea raspunderii solidare, in termen de 15 zile de la expirarea termenului legal de exercitare a acestei cai de atac;

    b) in cazul exercitarii caii administrative de atac impotriva deciziei privind angajarea raspunderii solidare, in termen de 5 zile de la data emiterii deciziei privind respingerea contestatiei.

    4. In situatia in care atragerea raspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent s-a dispus prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, fisele de inscriere in cazierul fiscal se intocmesc de compartimentul juridic din cadrul organului fiscal competent in administrarea fiscala a persoanelor pentru care a fost stabilita raspunderea solidara sau din cadrul organului fiscal ierarhic superior, dupa caz.

    5. In situatia prevazuta la pct. 4, fisele de inscriere in cazierul fiscal se intocmesc in termen de 5 zile de la data primirii comunicarii hotararii judecatoresti definitive si irevocabile.

    6. Fisele de inscriere in cazierul fiscal, pentru situatiile prevazute la pct. 2 si 4, se intocmesc prin completarea formularului 505 “Fisa de inscriere in cazierul fiscal a atragerii raspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent”, prevazut in anexa nr. 1 la ordin.

    7. Fisele de inscriere completate se transmit, in vederea introducerii in baza de date privind cazierul fiscal, compartimentului pentru gestionarea cazierului fiscal din cadrul organului fiscal in a carui sfera de competenta intra gestionarea cazierului fiscal al persoanei in sarcina careia s-a stabilit raspunderea solidara.

    8. Dispozitiile sectiunii A pct. 4 si 5 se aplica in mod corespunzator.

 

    C1. Procedura de inscriere in cazierul fiscal a starii de inactivitate fiscala pentru persoanele juridice declarate inactive pentru nedepunerea declaratiilor fiscale, in conditiile art. 78^1 alin. (1) lit. a) din Codul de procedura fiscala

    1. In termen de cel mult 5 zile de la data comunicarii deciziei de declarare in inactivitate pentru nedepunerea declaratiilor fiscale, potrivit art. 78^1 alin. (1) lit. a) din Codul de procedura fiscala, compartimentele cu atributii in gestionarea Registrului contribuabililor din cadrul organelor fiscale competente intocmesc fisele de inscriere in cazierul fiscal a inactivitatii fiscale, prin completarea formularului 506 “Fisa de inscriere in cazierul fiscal privind inactivitatea fiscala”, prevazut in anexa nr. 1 la ordin, la care se bifeaza casuta “persoana juridica declarata inactiva fiscal”.

    2. Fisa de inscriere intocmita potrivit pct. 1 se transmite compartimentului pentru gestionarea cazierului fiscal din cadrul organului fiscal in a carui sfera de competenta intra gestionarea cazierului fiscal al persoanei juridice declarate in inactivitate fiscala.

    3. Dispozitiile sectiunii A pct. 4 si 5 se aplica in mod corespunzator.

 

    C2. Procedura de inscriere in cazierul fiscal a starii de inactivitate fiscala pentru reprezentantii legali ai persoanelor juridice declarate inactive pentru nedepunerea declaratiilor fiscale, in conditiile art. 78^1 alin. (1) lit. a) din Codul de procedura fiscala

    1. Compartimentele cu atributii in gestionarea Registrului contribuabililor din cadrul organelor fiscale competente intocmesc lista cu persoanele juridice pentru care se propune declararea in inactivitate fiscala si o comunica odata cu transmiterea spre aprobare, potrivit procedurii aplicabile in materie, a deciziilor de declarare in inactivitate catre directia generala a finantelor publice in a carei sfera de competenta functioneaza.

    2. In termen de o zi de la aprobarea deciziilor de declarare in inactivitate, directia generala a finantelor publice transmite lista actualizata Directiei generale de tehnologia informatiei, care solicita Oficiului National al Registrului Comertului, in baza protocolului de colaborare, datele de identificare ale reprezentantilor legali ai persoanelor juridice care figureaza in aceasta lista. Sunt solicitate informatii referitoare la reprezentantii legali care erau desemnati la data aprobarii deciziilor de declarare in inactivitate fiscala.

    3. Dupa primirea informatiilor solicitate, Directia generala de tehnologia informatiei transmite datele de identificare ale reprezentantilor legali catre directiile generale ale finantelor publice solicitante, care le transmit compartimentelor cu atributii in gestionarea Registrului contribuabililor prevazute la pct. 1 din prezenta sectiune.

    4. Compartimentele cu atributii in gestionarea Registrului contribuabililor prevazute la pct. 1 intocmesc fisele de inscriere in cazierul fiscal pentru reprezentantii legali ai persoanelor juridice pentru care s-au comunicat deciziile de declarare in inactivitate, prin completarea formularului 506 “Fisa de inscriere in cazierul fiscal privind inactivitatea fiscala”, prevazut in anexa nr. 1 la ordin, la care se bifeaza casuta “reprezentant legal al persoanei juridice declarate inactiva fiscal”.

    5. Fisele de inscriere intocmite potrivit pct. 4 se transmit, in vederea introducerii in baza de date privind cazierul fiscal, catre compartimentele pentru gestionarea cazierului fiscal din cadrul organelor fiscale in a caror sfera de competenta intra gestionarea cazierului fiscal al reprezentantilor legali.

    6. Dispozitiile sectiunii A pct. 4 si 5 se aplica in mod corespunzator.

 

    D1. Procedura de inscriere in cazierul fiscal a starii de inactivitate fiscala pentru persoanele juridice declarate inactive de catre activitatea de inspectie fiscala, in conditiile art. 78^1 alin. (1) lit. b) – c) din Codul de procedura fiscala

    1. Compartimentele cu atributii de inspectie fiscala competente, dupa declararea inactivitatii fiscale in conditiile art. 78^1 alin. (1) lit. b) – c) din Codul de procedura fiscala, intocmesc fisele de inscriere in cazierul fiscal a inactivitatii fiscale, prin completarea formularului 506 “Fisa de inscriere in cazierul fiscal privind inactivitatea fiscala”, prevazut in anexa nr. 1 la ordin, la care se bifeaza casuta “persoana juridica declarata inactiva fiscal”.

    2. Dispozitiile sectiunii A pct. 3 – 5 se aplica in mod corespunzator.

 

    D2. Procedura de inscriere in cazierul fiscal a starii de inactivitate fiscala pentru reprezentantii legali ai persoanelor juridice declarate inactive de catre activitatea de inspectie fiscala, in conditiile art. 78^1 alin. (1) lit. b) – c) din Codul de procedura fiscala

    1. Compartimentele cu atributii de inspectie fiscala competente, dupa declararea inactivitatii fiscale in conditiile art. 78^1 alin. (1) lit. b) – c) din Codul de procedura fiscala, intocmesc fisele de inscriere in cazierul fiscal a inactivitatii fiscale pentru reprezentantii legali ai persoanelor juridice declarate inactive, prin completarea formularului 506 “Fisa de inscriere in cazierul fiscal privind inactivitatea fiscala”, prevazut in anexa nr. 1 la ordin, la care se bifeaza casuta “reprezentant legal al persoanei juridice declarate inactiva fiscal”.

    2. Pentru identificarea reprezentantilor legali ai persoanelor juridice declarate inactive fiscal, compartimentele cu atributii de inspectie fiscala competente pot aplica procedura prevazuta la sectiunea C2 pct. 2 si 3.

    3. Fisele de inscriere intocmite potrivit pct. 1 din prezenta sectiune se transmit, in vederea introducerii in baza de date privind cazierul fiscal, catre compartimentele pentru gestionarea cazierului fiscal din cadrul organelor fiscale in a caror sfera de competenta intra gestionarea cazierului fiscal al reprezentantilor legali.

    4. Dispozitiile sectiunii A pct. 4 si 5 se aplica in mod corespunzator.

 

    II. Procedura de actualizare a faptelor si situatiilor inscrise in cazierul fiscal

 

    A. Dispozitii generale privind actualizarea faptelor si situatiilor inscrise in cazierul fiscal

    1. Actualizarea datelor din bazele de date cuprinzand cazierul fiscal se face numai pe baza fiselor de actualizare, prin completarea formularelor 501 “Fisa de actualizare a inscrierilor in cazierul fiscal”, 507 “Fisa de actualizare a inscrierilor in cazierul fiscal privind atragerea raspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent” sau 508 “Fisa de actualizare a inscrierilor in cazierul fiscal privind inactivitatea fiscala”, prevazute in anexa nr. 1 la ordin.

    2. Fisele de actualizare mentionate la pct. 1 se utilizeaza si pentru scoaterea din evidenta cazierului fiscal, in conditiile prevazute de art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

    3. Fisele de actualizare a datelor din bazele de date cuprinzand cazierul fiscal se intocmesc, la cererea contribuabilului sau din oficiu, de catre compartimentul cu atributii de gestionare a cazierului fiscal, pe baza urmatoarelor documente justificative:

    a) comunicarea primita de la serviciul cu atributii in gestionarea si functionarea cazierului fiscal din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, care cuprinde actele normative care abroga sau modifica prevederile legale in baza carora au fost sanctionate faptele inscrise in cazier;

    b) listele primite de la compartimentul cu atributii in gestionarea Registrului contribuabililor, care cuprind persoanele radiate, respectiv decedate, dupa caz;

    c) nota de serviciu prin care se aproba fisa de actualizare pentru rectificarea erorilor constatate la inscrierea faptelor in cazierul fiscal, aprobata de conducatorul organului fiscal competent;

    d) nota de serviciu prin care se aproba fisa de actualizare in vederea scoaterii din cazier pe baza hotararilor judecatoresti prin care se constata reabilitarea de drept sau prin care se pronunta reabilitarea judecatoreasca, dupa caz, avizata de compartimentul juridic.

    4. Fisele de actualizare pot fi completate si de organele cu atributii de control, compartimentele juridice, compartimentele cu atributii in gestionarea Registrului contribuabililor sau de compartimentele cu atributii de executare silita, pentru a rectifica eventualele erori din fisele de inscriere transmise de acestea.

    5. Se completeaza cate o fisa pentru fiecare fapta care se actualizeaza.

    6. Pentru fisele de actualizare intocmite de alte compartimente, compartimentele pentru gestionarea cazierului fiscal procedeaza la:

    a) inregistrarea in registrul unic de evidenta a fiselor de actualizare primite;

    b) analiza formala, din punctul de vedere al coerentei si completitudinii, a fiselor de actualizare primite;

    c) restituirea fiselor la care se constata neconcordante, compartimentelor emitente, pentru a fi corectate, dupa caz.

    7. Fisele de actualizare valide sunt vizate de seful serviciului (biroului) care coordoneaza activitatea compartimentului cu atributii de gestionare a cazierului fiscal si sunt repartizate de acesta pentru a fi introduse in baza de date, in termen de cel mult 24 de ore de la data primirii.

 

    B. Dispozitii speciale privind scoaterea faptelor sanctionate ca infractiuni inscrise in cazierul fiscal

    1. Pentru scoaterea din evidenta cazierului fiscal a faptelor sanctionate ca infractiuni, pentru care s-a scurs perioada de 5 ani, fisa de actualizare se intocmeste de catre compartimentul cu atributii de gestionare a cazierului fiscal, pe baza de nota de serviciu, avizata de compartimentul juridic.

    2. Nota de serviciu cuprinde informatii privind identificarea contribuabilului, fapta sanctionata ca infractiune, hotararea judecatoreasca in temeiul careia a fost inscrisa fapta in cazierul fiscal si data la care fapta a fost introdusa in baza de date privind cazierul fiscal.

    3. Dupa intocmirea notei de serviciu, aceasta se transmite compartimentului juridic din cadrul organului fiscal competent sau din cadrul organului fiscal ierarhic superior, dupa caz, in vederea acordarii unui aviz de legalitate.

 

    C1. Dispozitii speciale privind scoaterea faptelor sanctionate drept contraventii, altele decat contraventiile la regimul produselor accizabile, inscrise in cazierul fiscal

    1. Faptele sanctionate drept contraventii, altele decat contraventiile la regimul produselor accizabile, se scot din evidenta cazierului fiscal, in conditiile art. 7 alin. (1) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa trecerea perioadei de un an de la data ramanerii definitive a ultimului act prin care au fost sanctionate aceste fapte, cu conditia achitarii cuantumului amenzilor contraventionale.

    2.1. La cererea contribuabilului de scoatere din evidenta cazierului fiscal a faptelor prevazute la pct. 1, formulata dupa implinirea termenului de 1 an prevazut de lege, compartimentul cu atributii de gestionare a cazierului fiscal intocmeste nota de serviciu pe care o transmite compartimentului cu atributii de evidenta pe platitori sau organelor cu atributii de control care au constatat contraventiile si au aplicat sanctiunile, dupa caz, in vederea avizarii din punctul de vedere al indeplinirii conditiei prevazute de lege privind achitarea cuantumului amenzii contraventionale.

    2.2. Dupa primirea notei de serviciu avizate, compartimentul cu atributii de gestionare a cazierului fiscal intocmeste de indata fisa de actualizare, prin completarea formularului 501 “Fisa de actualizare a inscrierilor in cazierul fiscal”, dispozitiile sectiunii A pct. 7 fiind aplicabile in mod corespunzator.

    3.1. Pentru scoaterea, din oficiu, din evidenta cazierului fiscal a faptelor prevazute la pct. 1, compartimentul cu atributii de gestionare a cazierului fiscal intocmeste, in prima zi lucratoare a fiecarei luni, liste cu contribuabilii care au inscrise in cazierul fiscal astfel de fapte si pentru care s-a implinit, in luna anterioara, un an de la data la care fapta a fost introdusa in cazierul fiscal.

    3.2. Listele intocmite potrivit pct. 4.1 se transmit compartimentului cu atributii de evidenta pe platitori sau organelor cu atributii de control care au constatat contraventiile si au aplicat sanctiunile, dupa caz, in vederea confirmarii indeplinirii conditiei prevazute de lege privind achitarea cuantumului amenzii contraventionale.

    3.3. Dupa primirea confirmarii privind achitarea cuantumului amenzii contraventionale, compartimentul cu atributii de gestionare a cazierului fiscal intocmeste de indata fisele de actualizare, prin completarea formularului 501 “Fisa de actualizare a inscrierilor in cazierul fiscal”, dispozitiile sectiunii A pct. 7 fiind aplicabile in mod corespunzator.

    3.4. Contribuabilii pentru care s-a implinit termenul de 1 an de la data la care fapta a fost introdusa in cazierul fiscal, dar care nu au achitat cuantumul amenzii contraventionale, se preiau in listele lunare in vederea confirmarii ulterioare a platii.

    3.5. In situatia in care cuantumul amenzilor nu a fost achitat in termen de 5 ani de la data inscrierii faptei in cazierul fiscal, compartimentul cu atributii de gestionare a cazierului fiscal intocmeste fisele de actualizare pentru scoaterea faptelor din cazier, prin completarea formularului 501 “Fisa de actualizare a inscrierilor in cazierul fiscal”, dispozitiile sectiunii A pct. 7 fiind aplicabile in mod corespunzator.

 

    C2. Dispozitii speciale privind scoaterea faptelor sanctionate drept contraventii la regimul produselor accizabile inscrise in cazierul fiscal

    1. Faptele sanctionate drept contraventii la regimul produselor accizabile se scot din evidenta cazierului fiscal, in conditiile art. 7 alin. (1) lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa o perioada 5 ani de la data ramanerii definitive a ultimului act prin care au fost sanctionate aceste fapte.

    2. Pentru scoaterea din evidenta cazierului fiscal a acestor fapte, fisa de actualizare se intocmeste de catre compartimentul cu atributii de gestionare a cazierului fiscal, pe baza de nota de serviciu, avizata de compartimentul juridic.

    3. Dispozitiile sectiunii B pct. 2 – 3 din prezentul capitol sunt aplicabile in mod corespunzator.

 

    D. Dispozitii speciale privind scoaterea situatiilor privind atragerea raspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent, inscrise in cazierul fiscal

    1. Situatiile privind atragerea raspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent se scot din evidenta cazierului fiscal, in conditiile art. 7 alin. (1) lit. f) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la data stingerii creantelor fiscale, insa nu mai devreme de un an de la data comunicarii deciziei organului fiscal competent ramase definitiva in sistemul cailor administrative sau judiciare de atac ori un an de la data primirii comunicarii hotararii judecatoresti definitive si irevocabile prin care s-a dispus atragerea raspunderii solidare.

    2.1. Pentru scoaterea din evidenta cazierului fiscal a situatiilor prevazute la pct. 1, la cererea contribuabilului formulata dupa implinirea termenului de 1 an prevazut de lege, compartimentul cu atributii de gestionare a cazierului fiscal intocmeste nota de serviciu pe care o transmite compartimentului cu atributii de evidenta pe platitori, in vederea avizarii din punctul de vedere al indeplinirii conditiei, prevazute de lege, privind stingerea creantei fiscale.

    2.2. Dupa primirea notei de serviciu avizate, compartimentul cu atributii de gestionare a cazierului fiscal intocmeste de indata fisa de actualizare, prin completarea formularului 507 “Fisa de actualizare a inscrierilor in cazierul fiscal privind atragerea raspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent”, dispozitiile sectiunii A pct. 7 fiind aplicabile in mod corespunzator.

    3.1. Pentru scoaterea din evidenta cazierului fiscal a situatiilor prevazute la pct. 1, din oficiu, compartimentul cu atributii de gestionare a cazierului fiscal intocmeste, in prima zi lucratoare a fiecarei luni, liste cu contribuabilii care au inscrise in cazierul fiscal astfel de situatii si pentru care s-a implinit, in luna anterioara, un an de la data la care situatia a fost introdusa in cazierul fiscal.

    3.2. Listele intocmite potrivit pct. 3.1 se transmit compartimentului cu atributii de evidenta pe platitori, in vederea confirmarii indeplinirii conditiei prevazute de lege privind stingerea creantei fiscale.

    3.3. Dupa primirea confirmarii privind stingerea creantei fiscale, compartimentul cu atributii de gestionare a cazierului fiscal intocmeste de indata fisele de actualizare, prin completarea formularului 507 “Fisa de actualizare a inscrierilor in cazierul fiscal privind atragerea raspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent”, dispozitiile sectiunii A pct. 7 fiind aplicabile in mod corespunzator.

    3.4. Contribuabilii pentru care s-a implinit termenul de un an de la data la care situatia a fost introdusa in cazierul fiscal, dar care nu au stins creantele fiscale pentru care s-a dispus atragerea raspunderii solidare, se preiau in listele lunare in vederea confirmarii ulterioare a stingerii creantelor.

    3.5. In situatia in care creantele fiscale nu se sting in termen de 5 ani de la data inscrierii situatiei in cazierul fiscal, compartimentul cu atributii de gestionare a cazierului fiscal intocmeste fisele de actualizare pentru scoaterea faptelor din cazier, prin completarea formularului 507 “Fisa de actualizare a inscrierilor in cazierul fiscal privind atragerea raspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent”, dispozitiile sectiunii A pct. 7 fiind aplicabile in mod corespunzator.

 

    E1. Dispozitii speciale privind scoaterea situatiilor privind inactivitatea fiscala, declarata pentru nedepunerea declaratiilor fiscale in conditiile art. 78^1 alin. (1) lit. a) din Codul de procedura fiscala, inscrise in cazierul fiscal al persoanei juridice reactivate

    1. Situatiile privind inactivitatea fiscala, declarata pentru nedepunerea declaratiilor fiscale prevazute de lege, se scot din cazierul fiscal al persoanei juridice declarate inactive, in conditiile art. 7 alin. (1) lit. g) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la data reactivarii contribuabilului.

    2. Pentru scoaterea din evidenta cazierului fiscal a acestor situatii inscrise in cazierul fiscal al persoanei juridice reactivate, fisa de actualizare se intocmeste de catre compartimentul cu atributii in gestionarea Registrului contribuabililor, dupa comunicarea deciziei privind reactivarea persoanelor juridice declarate inactive, prin completarea formularului 508 “Fisa de actualizare a inscrierilor in cazierul fiscal privind inactivitatea fiscala”, prevazut in anexa nr. 1 la ordin, la care se bifeaza casuta “persoana juridica declarata inactiva fiscal”.

    3. In situatia reactivarii contribuabililor declarati inactivi ca urmare a unei erori materiale, fisa de actualizare se intocmeste dupa comunicarea deciziei de anulare a deciziei de declarare in inactivitate fiscala.

    4. Fisa de actualizare intocmita conform pct. 2 sau 3, dupa caz, se transmite compartimentului pentru gestionarea cazierului fiscal din cadrul organului fiscal in a carui sfera de competenta intra gestionarea cazierului fiscal al persoanei juridice reactivate.

    5. Dispozitiile sectiunii A pct. 6 si 7 se aplica in mod corespunzator.

 

    E2. Dispozitii speciale privind scoaterea situatiilor privind inactivitatea fiscala, declarata pentru nedepunerea declaratiilor fiscale in conditiile art. 78^1 alin. (1) lit. a) din Codul de procedura fiscala, inscrise in cazierul fiscal al reprezentantilor legali ai persoanei juridice reactivate

    1. Situatiile privind inactivitatea fiscala, declarata pentru nedepunerea declaratiilor fiscale prevazute de lege, se scot din cazierul fiscal al reprezentantului legal al persoanei juridice declarate inactive, in conditiile art. 7 alin. (1) lit. g) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la data reactivarii persoanei juridice.

    2. Pentru scoaterea din evidenta cazierului fiscal a acestor situatii, fisa de actualizare se intocmeste de catre compartimentul cu atributii in gestionarea Registrului contribuabililor din cadrul organului fiscal in a carui evidenta este inregistrata persoana juridica declarata inactiva fiscal, dupa comunicarea deciziei privind reactivarea acestei persoane juridice, prin completarea formularului 508 “Fisa de actualizare a inscrierilor in cazierul fiscal privind inactivitatea fiscala”, prevazut in anexa nr. 1 la ordin, la care se bifeaza casuta “reprezentant legal al persoanei juridice declarate inactiva fiscal”.

    3. In situatia reactivarii contribuabililor declarati inactivi ca urmare a unei erori materiale, fisa de actualizare se intocmeste dupa comunicarea deciziei de anulare a deciziei de declarare in inactivitate fiscala.

    4. Fisa de actualizare intocmita conform pct. 2 sau 3, dupa caz, se transmite compartimentului pentru gestionarea cazierului fiscal din cadrul organului fiscal in a carui sfera de competenta intra gestionarea cazierului fiscal al reprezentantului legal al persoanei juridice reactivate.

    5. Dispozitiile sectiunii A pct. 6 si 7 se aplica in mod corespunzator.

 

    F.1. Dispozitii speciale privind scoaterea situatiilor privind inactivitatea fiscala, declarata de activitatea de inspectie fiscala in conditiile art. 78^1 alin. (1) lit. b) – c) din Codul de procedura fiscala, inscrise in cazierul fiscal al persoanei juridice reactivate

    1. Situatiile privind inactivitatea fiscala, declarata de activitatea de inspectie fiscala, se scot din cazierul fiscal al persoanei juridice declarate inactive, in conditiile art. 7 alin. (1) lit. g) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa implinirea unui termen de 3 luni de la data reactivarii contribuabilului.

    2. Pentru scoaterea din evidenta cazierului fiscal a acestor situatii inscrise in cazierul fiscal al persoanei juridice reactivate, fisa de actualizare se intocmeste de catre compartimentul cu atributii de inspectie fiscala, dupa implinirea unui termen de 3 luni de la data reactivarii persoanelor juridice declarate inactive, prin completarea formularului 508 “Fisa de actualizare a inscrierilor in cazierul fiscal privind inactivitatea fiscala”, prevazut in anexa nr. 1 la ordin, la care se bifeaza casuta “persoana juridica declarata inactiva fiscal”.

    3. Fisa de actualizare intocmita conform pct. 2 se transmite compartimentului pentru gestionarea cazierului fiscal din cadrul organului fiscal in a carui sfera de competenta intra gestionarea cazierului fiscal al persoanei juridice reactivate.

    4. Dispozitiile sectiunii A pct. 6 si 7 se aplica in mod corespunzator.

 

    F.2. Dispozitii speciale privind scoaterea situatiilor privind inactivitatea fiscala, declarata de activitatea de inspectie fiscala in conditiile art. 78^1 alin. (1) lit. b) – c) din Codul de procedura fiscala, inscrise in cazierul fiscal al reprezentantului legal al persoanei juridice reactivate

    1. Situatiile privind inactivitatea fiscala, declarata de activitatea de inspectie fiscala, se scot din cazierul fiscal al reprezentantului legal al persoanei juridice declarate inactive, in conditiile art. 7 alin. (1) lit. g) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa implinirea unui termen de 3 luni de la data reactivarii persoanelor juridice declarate inactive.

    2. Pentru scoaterea din evidenta cazierului fiscal a acestor situatii, fisa de actualizare se intocmeste de catre compartimentul cu atributii de inspectie fiscala, dupa implinirea unui termen de 3 luni de la data reactivarii persoanelor juridice, prin completarea formularului 508 “Fisa de actualizare a inscrierilor in cazierul fiscal privind inactivitatea fiscala”, prevazut in anexa nr. 1 la ordin, la care se bifeaza casuta “reprezentant legal al persoanei juridice declarate inactiva fiscal”.

    3. Fisa de actualizare intocmita conform pct. 2 se transmite compartimentului pentru gestionarea cazierului fiscal din cadrul organului fiscal in a carui sfera de competenta intra gestionarea cazierului fiscal al reprezentantului legal al persoanei juridice reactivate.

    4. Dispozitiile sectiunii A pct. 6 si 7 se aplica in mod corespunzator.

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close