Modificarea Instructiunilor privind regulile de acces la dosarul Consiliului Concurentei in cazurile referitoare la art. 5, 6 si 9 din Legea concurentei nr. 21/1996, art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, precum si in cazurile de concentrari economice

In M. Of. nr. 756 din 27 octombrie 2011 a fost publicat Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 794/2011 privind punerea in aplicare a Instructiunilor pentru modificarea Instructiunilor privind regulile de acces la dosarul Consiliului Concurentei in cazurile referitoare la art. 5, 6 si 9 din Legea concurentei nr. 21/1996, art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, precum si in cazurile de concentrari economice, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 421/2011.

Din cuprins:

    ART. 1

    In urma adoptarii lor in plenul Consiliului Concurentei, se pun in aplicare Instructiunile pentru modificarea Instructiunilor privind regulile de acces la dosarul Consiliului Concurentei in cazurile referitoare la art. 5, 6 si 9 din Legea concurentei nr. 21/1996, art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, precum si in cazurile de concentrari economice, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 421/2011, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

    ART. 2

    Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurentei vor urmari punerea in aplicare a prevederilor prezentului ordin.

    ART. 3

    Prezentul ordin intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

    ANEXA 1

 

                                   INSTRUCTIUNI

pentru modificarea Instructiunilor privind regulile de acces la dosarul Consiliului Concurentei in cazurile referitoare la art. 5, 6 si 9 din Legea concurentei nr. 21/1996, art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, precum si in cazurile de concentrari economice

 

    In temeiul art. 27 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

    Consiliul Concurentei adopta prezentele instructiuni.

 

    ART. I

    Instructiunile privind regulile de acces la dosarul Consiliului Concurentei in cazurile referitoare la art. 5, 6 si 9 din Legea concurentei nr. 21/1996, art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, precum si in cazurile de concentrari economice, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 421/2011, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 189 din 18 martie 2011, se modifica dupa cum urmeaza:

    1. Punctul 1 va avea urmatorul cuprins:

    “1. Accesul la dosarul Consiliului Concurentei constituie una dintre garantiile procedurale menite a contribui la respectarea principiului egalitatii de tratament si a dreptului la aparare. Dreptul de acces la dosar este prevazut de art. 44 alin. (2) – (7) din Legea concurentei nr. 21/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare lege. Odata cu transmiterea raportului de investigatie, presedintele Consiliului Concurentei stabileste:

    a) termenul-limita pana la care partile in cauza pot consulta dosarul si obtine copii si extrase ale actelor procedurii de investigatie;

    b) termenul-limita pentru depunerea observatiilor scrise.

    Data audierilor va fi stabilita in functie de complexitatea cazului, dar nu mai devreme de 30 de zile de la comunicarea raportului de investigatie.”

    2. Punctul 3 si nota de subsol aferenta vor avea urmatorul cuprins:

    “3. In sensul prezentelor instructiuni, expresia acces la dosar semnifica accesul permis reprezentantilor autoritatilor si institutiilor administratiei publice centrale sau locale*2), persoanelor, intreprinderilor si asociatiilor de intreprinderi al caror comportament face obiectul raportului de investigatie al Consiliului Concurentei.

    In sensul prezentelor instructiuni, expresia acces la documente semnifica accesul autorilor plangerilor sau al altor parti implicate a caror audiere poate fi admisa, potrivit prevederilor art. 43 alin. (2) din lege. Aceste situatii sunt diferite de cea a destinatarilor raportului de investigatie si, prin urmare, nu intra in sfera definitiei notiunii de <<acces la dosar>> reglementata de prezentele instructiuni. Aceste situatii fac obiectul unei sectiuni separate din prezentele instructiuni.

————

    *2) In cazurile privind posibila incalcare a art. 9 din lege.”

 

    3. Punctul 5 si notele de subsol aferente vor avea urmatorul cuprins:

    “5. Accesul la dosar, potrivit prevederilor pct. 1, este menit sa asigure exercitarea efectiva a dreptului la aparare fata de concluziile si propunerile din raportul de investigatie. In acest sens, atat in cazurile prevazute la art. 5, 6 sau 9 din lege, art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, denumit in continuare TFUE, cat si in cazurile privind concentrarile economice, accesul la dosar este asigurat, la cerere, persoanelor, reprezentantilor autoritatilor si institutiilor administratiei publice centrale sau locale*3), intreprinderilor*4) respectiv asociatiilor de intreprinderi al caror comportament face obiectul raportului de investigatie al Consiliului Concurentei, denumite in continuare destinatari ai raportului de investigatie.

————

    *3) In cazurile privind posibila incalcare a art. 9 din lege.

    *4) In cuprinsul acestor instructiuni, termenul intreprindere include atat intreprinderile, cat si asociatiile de intreprinderi. Termenul persoana se refera atat la persoana fizica, cat si la persoana juridica. Multe entitati sunt in acelasi timp si persoane juridice si intreprinderi, iar in acest caz ele sunt acoperite de ambii termeni. Aceeasi situatie este si in cazul in care o persoana fizica este intreprindere in intelesul art. 5 si 6 din lege, respectiv art. 101 si 102 din TFUE. In procedurile legate de concentrari economice trebuie sa se tina seama si de persoanele prevazute la art. 10 din lege, chiar daca este vorba de persoane fizice. In cazul entitatilor fara personalitate juridica, dar care nu sunt nici intreprinderi si sunt implicate in procedurile desfasurate de Consiliul Concurentei, acesta din urma aplica, atunci cand este cazul, mutatis mutandis, principiile stipulate in prezentele instructiuni.”

 

    4. Punctul 6 si nota de subsol aferenta vor avea urmatorul cuprins:

    “6. Dosarul Consiliului Concurentei intr-o investigatie privind posibila incalcare a legii, a prevederilor art. 101 si 102 din TFUE, precum si intr-o investigatie avand ca obiect compatibilitatea unei operatiuni de concentrare economica cu un mediu concurential normal cuprinde toate documentele*5) care au fost obtinute, produse si/sau colectate de catre Consiliul Concurentei in cadrul investigatiei.

————

    *5) Conform prezentelor instructiuni, termenul document se refera la orice tip de informatie, indiferent de modul de stocare a datelor. Acesta acopera totodata si orice dispozitiv de stocare a datelor care este sau poate deveni disponibil.”

 

    5. Punctul 7 va avea urmatorul cuprins:

    “7. Accesul la declaratiile intreprinderilor efectuate in vederea aplicarii politicii de clementa este acordat numai destinatarilor raportului de investigatie, in urmatoarele conditii:

    a) daca se angajeaza – impreuna cu reprezentantii legali care primesc acces in numele lor – sa nu realizeze nicio copie, utilizand mijloace mecanice sau electronice, a informatiilor din declaratiile la care li s-a permis accesul; si

    b) daca se angajeaza ca informatiile obtinute din declaratie vor fi utilizate exclusiv pentru proceduri judiciare ori administrative care au ca obiect aplicarea art. 5 alin. (1) din lege sau a art. 101 din TFUE.

    Altor persoane, precum autorii plangerilor, de exemplu, nu li se va acorda accesul la declaratiile efectuate in vederea aplicarii politicii de clementa.”

    6. Punctul 8 va avea urmatorul cuprins:

    “8. In cursul unei investigatii desfasurate potrivit prevederilor art. 34 si urmatoarele din lege, Consiliul Concurentei poate aduna o serie de documente, dintre care unele, ca urmare a unei cercetari mai detaliate, se dovedesc a nu avea legatura cu obiectul investigatiei in cauza. Aceste documente vor fi returnate celor de la care au fost ridicate, iar orice copii ale acestora vor fi distruse. Dupa returnare, aceste documente nu mai fac parte din dosarul cauzei.”

    7. Punctul 13 va avea urmatorul cuprins:

    “13. In situatia unui studiu comandat avand legatura cu procedurile initiate de Consiliul Concurentei, corespondenta dintre Consiliul Concurentei si cel ce realizeaza studiul, referitoare la evaluarea muncii acestuia sau in legatura cu aspecte financiare ale studiului, face parte din categoria documentelor interne, nefiind accesibila.”

    8. Punctul 15 va avea urmatorul cuprins:

    “15. In circumstante exceptionale, Consiliul Concurentei acorda accesul la documentele ce provin de la autoritatile de concurenta din alte state membre numai dupa inlaturarea eventualelor informatii secrete de afaceri sau a altor informatii confidentiale. Consiliul Concurentei va consulta autoritatea publica ce a remis documentele, inainte de a permite accesul, cu scopul de a identifica eventualele secrete de afaceri sau alte informatii confidentiale. Este situatia documentelor care fac parte din elementele de proba folosite in procesul de investigare, intr-un mod similar documentelor obtinute de la terti. Aceste reguli se aplica, in particular, documentelor si informatiilor obtinute potrivit prevederilor art. 12 din Regulamentul (CE) nr. 1/2003.”

    9. Punctul 16 va avea urmatorul cuprins:

    “16. Dosarul Consiliului Concurentei poate contine si documente ce includ alte doua categorii de informatii, si anume secrete de afaceri si alte informatii confidentiale, cu privire la care accesul la dosar poate fi partial sau total restrictionat. Se acorda accesul, daca este posibil, la o versiune neconfidentiala a informatiilor initiale, astfel cum aceasta a fost transmisa de intreprinderea care beneficiaza de acordarea caracterului confidential. In situatia in care confidentialitatea poate fi asigurata printr-un rezumat al informatiilor relevante, se acorda accesul la acest rezumat. Toate celelalte documente sunt accesibile in forma lor initiala.”

    10. Punctul 17 si nota de subsol aferenta vor avea urmatorul cuprins:

    “17. Daca dezvaluirea unor informatii despre activitatea economica a unei intreprinderi poate dauna grav intereselor acelei intreprinderi, aceste informatii constituie secrete de afaceri*8). Informatiile ce ar putea fi calificate drept secrete de afaceri sunt, cu titlu de exemplu: informatii tehnice si/sau financiare legate de know-how-ul unei intreprinderi, metode de evaluare a costurilor, procese si secrete de productie, surse de aprovizionare, cantitati produse si vandute, cote de piata, liste de clienti si distribuitori, planuri de marketing, structura costurilor si a preturilor, strategia de vanzari.

    Afectarea grava a activitatii se refera, printre altele, la acele situatii in care este vorba de informatii protejate de dispozitii legale exprese sau informatii care pot duce, in situatia in care sunt cunoscute, la coordonarea comportamentului pe piata al unor intreprinderi.

————

    *8) Decizia din 18 septembrie 1996 in Cazul T-353/94 Postbank NV impotriva Comisiei (1996) ECR II-921, paragraful 87.”

 

    11. Punctul 18 si nota de subsol aferenta vor avea urmatorul cuprins:

    “18. Categoria <<alte informatii confidentiale>> cuprinde informatii, altele decat secretele de afaceri, care pot fi considerate confidentiale, in masura in care dezvaluirea acestora poate dauna semnificativ unei persoane sau unei intreprinderi. De asemenea, in functie de circumstantele specifice fiecarui caz, alte informatii confidentiale pot fi reprezentate de informatiile transmise de catre terti despre operatorii economici implicati care ar putea exercita o presiune considerabila din punct de vedere economic si comercial asupra concurentilor sau asupra partenerilor comerciali, clientilor si/sau furnizorilor respectivilor operatori economici. Instantele comunitare au confirmat ca este legitim refuzul de a dezvalui intreprinderilor anumite adrese primite de la clientii acestora, din moment ce aceasta dezvaluire i-ar putea expune pe autorii adreselor riscului unor masuri represive*9). Prin urmare, notiunea de <<alte informatii confidentiale>> poate include informatii care ar permite partilor sa ii identifice pe autorii plangerilor sau pe alti terti, atunci cand acestia din urma au o optiune motivata de a ramane anonimi, pe care o probeaza in scris.

————

    *9) Instantele comunitare s-au pronuntat asupra acestei probleme atat in cazuri de pretins abuz de pozitie dominanta (art. 82 din TFUE) [Cazul T-65/89, BPB Industries si British Gypsum (1993) ECR II-389, Cazul C-310/93 P, BPB Industries si British Gypsum (1995) ECR I-865], cat si in cazuri de concentrare economica [Cazul T-221/95 Endemol impotriva Comisiei (1999) ECR II-1299, paragraful 69, si Cazul T-5/02 Laval impotriva Comisiei (2002) ECR II-4381, paragraful 98 si urmatoarele].”

 

    12. Punctul 19 si nota de subsol aferenta vor avea urmatorul cuprins:

    “19. Pentru ca o informatie sa fie considerata ca fiind confidentiala, persoana, autoritatea sau institutia publica ori intreprinderea in cauza trebuie sa faca o solicitare motivata in acest sens si aceasta solicitare sa fie acceptata de Consiliul Concurentei*10).

————

    *10) A se vedea pct. 44.”

 

    13. Punctul 21 si notele de subsol aferente vor avea urmatorul cuprins:

    “21. Informatiile referitoare la o intreprindere care sunt deja cunoscute de catre terti*11) carora li s-au comunicat informatiile respective de catre aceasta intreprindere, in mod normal, nu sunt considerate ca fiind informatii confidentiale*12). Informatiile care si-au pierdut importanta comerciala*13) nu mai pot fi considerate confidentiale. Ca regula generala, Consiliul Concurentei prezuma ca informatiile referitoare la vanzari, datele privind cotele de piata ale partilor si alte informatii similare care sunt mai vechi de 5 ani nu mai sunt confidentiale.

————

    *11) In cazul unui grup sau al unei asociatii, calitatea de <<tert>> se va aprecia fata de grup sau asociatie.

    *12) Cu toate acestea, secretele de afaceri sau alte informatii confidentiale comunicate unei asociatii profesionale de catre membrii sai nu isi pierd caracterul de secret profesional in ceea ce ii priveste pe terti si nu pot fi transmise autorului plangerii. A se vedea cauzele conexate 209 – 215 si 218/78 Fedetab, Culegere 1980, p. 3125, pct. 46.

    *13) Spre exemplu, datorita trecerii timpului.”

 

    14. Punctul 22 va avea urmatorul cuprins:

    “22. In procedurile desfasurate in cazurile privind practicile anticoncurentiale, calificarea unei informatii ca fiind confidentiala nu constituie in sine o interdictie de a dezvalui o astfel de informatie daca aceasta este necesara pentru a dovedi o pretinsa incalcare (document incriminator) sau este necesara pentru disculparea unei parti (document dezincriminator).

    Consiliul Concurentei apreciaza, de la caz la caz, daca necesitatea de a proteja dreptul la aparare al destinatarilor raportului de investigatie prin intermediul asigurarii accesului la dosar, intr-un mod cat mai larg posibil, poate depasi ca importanta preocuparea de a proteja informatiile confidentiale ale altor parti. Aceasta impune o evaluare a tuturor elementelor relevante si in special a urmatoarelor elemente:

    a) masura in care informatia contribuie in mod determinant la stabilirea existentei sau inexistentei faptei ilegale si forta sa probanta;

    b) masura in care informatia este indispensabila;

    c) gradul de sensibilitate a anumitor informatii (in ce masura dezvaluirea acestor informatii poate vatama interesele economice ale persoanei sau ale intreprinderii in cauza).

    Consideratii similare se aplica si procedurilor desfasurate in cazul concentrarilor economice, atunci cand Consiliul Concurentei considera ca dezvaluirea de informatii este necesara.”

    15. Punctul 25 va avea urmatorul cuprins:

    “25. Accesul la dosar va fi asigurat la cerere, o singura data, dupa transmiterea de catre Consiliul Concurentei a raportului de investigatie, in scopul asigurarii principiului egalitatii de tratament si al dreptului de aparare al destinatarilor raportului de investigatie.”

    16. Punctul 26 va avea urmatorul cuprins:

    “26. Accesul la dosar poate fi asigurat de catre raportor si membrii echipei de investigatie. Partile nu au acces la observatiile altor parti la raportul de investigatie.”

    17. Punctul 27 va avea urmatorul cuprins:

    “27. Prezenta sectiune se refera la situatiile in care Consiliul Concurentei poate sau trebuie sa acorde acces autorului plangerii la anumite documente pe care le contine dosarul in procedurile privind practicile anticoncurentiale sau altor parti implicate in procedurile privind concentrarile economice. Din perspectiva sferei de aplicare si a drepturilor detinute, aceste situatii sunt diferite de accesul la dosar, astfel cum este definit in sectiunea II, avand in vedere ca imperativele dreptului la aparare nu subzista in acest caz.”

    18. Punctul 44 va avea urmatorul cuprins:

    “44. Atat in cadrul procedurilor privind practici anticoncurentiale, cat si in cadrul celor privind concentrari economice, in cazul persoanei sau al intreprinderii care indeplineste conditiile prevazute la pct. 39 – 41, in masura in care acestea sunt aplicabile, Consiliul Concurentei va putea:

    a) sa accepte provizoriu solicitarile de confidentialitate care prima facie par a fi justificate; sau

    b) sa informeze partea in cauza ca accepta acordarea in tot sau in parte a caracterului confidential solicitat, in cazurile in care solicitarea este justificata.”

    19. Punctul 45 va avea urmatorul cuprins:

    “45. Anterior transmiterii raportului de investigatie, Consiliul Concurentei poate reveni asupra acceptarii provizorii a solicitarii de confidentialitate atunci cand informatia respectiva este considerata necesara pentru a dovedi o pretinsa incalcare a legii (document incriminator) sau pentru disculparea unei parti (document dezincriminator), in conformitate cu dispozitiile pct. 22 si 53 din prezentele instructiuni.”

    ART. II

    Prezentele instructiuni se pun in aplicare prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei si intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close