Normele metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora

In M. Of. nr. 659 din 15 septembrie 2011 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora.

Din cuprins:

    ART. 1

    Se aproba Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

    ART. 2

    Activitatile de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare care sunt in desfasurare la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se finalizeaza si se valorifica cu aplicarea prevederilor legale in vigoare la data initierii lor.

 

    ANEXA 1

 

                             NORME METODOLOGICE

de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora

 

    CAPITOLUL I

    Definitii

 

    ART. 1

    In sensul prezentelor norme metodologice, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:

    a) programe finantate din fonduri europene – programele PHARE, Programul SAPARD, Programul ex-ISPA, Facilitatea Schengen, Facilitatea de tranzitie, programele finantate din fonduri structurale si de coeziune, programul finantat din Fondul european de pescuit, programele de cooperare teritoriala europeana, Programul national de dezvoltare rurala 2007 – 2013, finantat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala si in conformitate cu Planul european de redresare economica, Fondul european de garantare agricola, Programul general Solidaritatea si gestionarea fluxurilor migratorii, precum si programe finantate de Comisia Europeana in sistem centralizat (de tipul Lifelong Learning, Marco Polo si altele);

    b) programe finantate din fonduri de la donatori publici internationali – Mecanismul financiar al Spatiului Economic European, Programul de cooperare romano-elvetian vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse, Fondul frontierelor externe, Mecanismul financiar norvegian;

    c) fonduri publice nationale aferente fondurilor europene – fonduri alocate in aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobata cu modificari prin Legea nr. 362/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricola, prin preluarea riscului de creditare de catre fondurile de garantare, republicata, cu modificarile ulterioare, ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricola, Fondul european agricol de dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeana si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfasurarii politicii comune in domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere in domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricola, prin preluarea riscului de creditare de catre fondurile de garantare, aprobata cu modificari prin Legea nr. 371/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate Romaniei de catre Comunitatea Europeana, precum si a fondurilor de cofinantare aferente acestora, aprobata cu modificari prin Legea nr. 22/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 63/2007 privind regimul veniturilor incasate de autoritatile contractante pe parcursul licitarii si implementarii contractelor din cadrul proiectelor ex-ISPA si PHARE finantate de Uniunea Europeana, aprobata prin Legea nr. 367/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea si finalizarea masurilor ex-ISPA, aprobata prin Legea nr. 187/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 161/2008 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea si finalizarea proiectelor PHARE, aprobata prin Legea nr. 132/2009, ale Ordonantei Guvernului nr. 24/2009 privind gestionarea financiara a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului Financiar al Spatiului Economic European, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 30/2010, ale Legii nr. 105/2011 privind gestionarea si utilizarea fondurilor externe nerambursabile si a cofinantarii publice nationale, pentru obiectivul “Cooperare teritoriala europeana”, si ale Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, cu modificarile si completarile ulterioare;

    d) autoritati cu competente in gestionarea fondurilor europene – Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial Mediu, Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial Transport, Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial Cresterea competitivitatii economice, Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial Dezvoltarea resurselor umane, Autoritatea de management pentru Programul operational Asistenta tehnica, Autoritatea de management pentru Programul operational regional, Autoritatea de management pentru Programul operational Dezvoltarea capacitatii administrative, Ministerul Finantelor Publice prin Autoritatea de management ex-ISPA si Oficiul de Plati si Contractare PHARE, Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, Agentia de Plati si Interventie in Agricultura, Autoritatea de management pentru Programul national de dezvoltare rurala, Autoritatea comuna de management pentru Programul operational comun Bazinul Marii Negre, Autoritatea de management pentru Programul de cooperare transfrontaliera Romania – Bulgaria, Autoritatea de management pentru Programul IPA de cooperare transfrontaliera Romania – Serbia, Autoritatea nationala pentru Programul de cooperare transfrontaliera ENPI Ungaria – Slovacia – Romania – Ucraina, Autoritatea nationala pentru Programul de cooperare transnationala Sud-Estul Europei, Autoritatea nationala pentru Programul de cooperare transnationala Europa Centrala 2007 – 2013, Autoritatea nationala pentru Programul de cooperare interregionala INTERREG IVC, Autoritatea nationala pentru Programul pentru reteaua de dezvoltare urbana URBACT II, Autoritatea nationala pentru Programul de cooperare transfrontaliera Ungaria – Romania, Autoritatea nationala pentru Programul INTERACT II, Autoritatea nationala pentru Programul ESPON 2013, Ministerul Finantelor Publice prin Unitatea nationala de coordonare (Directia generala pregatire ECOFIN si asistenta comunitara) pentru Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale din cadrul Uniunii Europene extinse, Autoritatea comuna de management pentru Programul operational comun Romania – Ucraina – Republica Moldova, Autoritatea de management pentru Programul operational pentru pescuit, Ministerul Administratiei si Internelor prin Directia generala afaceri europene si relatii internationale pentru Programul general Solidaritatea si gestionarea fluxurilor migratorii, alte institutii/structuri cu rol de autoritate de management sau asimilate acestora, precum si alte autoritati nationale cu competente in programele gestionate de Comisia Europeana in sistem centralizat;

    e) autoritati de certificare – Autoritatea de Certificare si Plata in cazul programelor finantate din instrumente structurale si din Fondul european pentru pescuit, precum si pentru Programul Mecanismul financiar al Spatiului Economic European, Organismul de coordonare pentru programele finantate din fonduri pentru sprijinirea politicii agricole comune si Ministerul Finantelor Publice prin Oficiul de Plati si Contractare PHARE pentru Programul de cooperare romano-elvetian vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse, Ministerul Administratiei si Internelor prin Directia generala financiara pentru Programul general Solidaritatea si gestionarea fluxurilor migratorii, alte structuri cu rol de certificare in conformitate cu deciziile de instituire a sistemelor de management si control/cu deciziile de aprobare a programelor/fondurilor;

    f) donator public international – Liechtenstein, Islanda, Norvegia si Elvetia.

 

    CAPITOLUL II

    Dispozitii generale

 

    ART. 2

    Implementarea recomandarilor formulate de structuri/institutii de control/audit nationale si europene, care contin constatari cu implicatii financiare, nu restrange dreptul autoritatilor cu competente in gestionarea fondurilor europene de a transmite comentariile lor in raport cu aceste constatari, de a face propriile lor investigatii si, eventual, de a contesta aceste constatari, conform legislatiei aplicabile dupa caz.

    ART. 3

    (1) Analiza rezonabilitatii valorilor cuprinse in bugetele orientative care vor sta la baza contractelor/acordurilor/ordinelor/deciziilor de finantare reprezinta:

    a) o analiza bazata pe principiul utilizarii eficiente a fondurilor europene si/sau a fondurilor publice aferente acestora, respectiv al asigurarii unui raport corect intre rezultatul obtinut si resursele financiare alocate; si

    b) o analiza a corectitudinii estimarii resurselor financiare necesare pentru realizarea proiectului propus a fi finantat din fonduri europene.

    (2) Modalitatile de realizare a analizei prevazute la alin. (1) sunt urmatoarele:

    a) analizarea justificarii/fundamentarii valorii solicitate la finantare, care sa cuprinda preturile orientative ce au stat la baza acestei fundamentari si/sau o analiza cost-beneficiu detaliata, pentru proiectele care au la baza o analiza cost-beneficiu;

    b) verificarea rezonabilitatii preturilor din bugetul orientativ prin consultarea bazelor de date existente pe internet si/sau prin solicitarea efectiva de oferte de pret de la firme de specialitate; o alternativa a acestei metode este aceea de a solicita potentialului beneficiar sa furnizeze aceste oferte de pret, situatie in care realitatea si regularitatea acestor oferte sunt verificate de catre autoritatea cu competente in gestionarea fondurilor europene; de asemenea, se pot aplica si alte metode identificate si stabilite prin procedurile autoritatilor cu competente in gestionarea fondurilor europene.

    (3) In cazul analizei rezonabilitatii preturilor cuprinse in contractele de furnizare de bunuri, lucrari si servicii se aplica metoda descrisa la alin. (2) lit. b) si aceasta analiza este obligatorie pentru beneficiarii care nu au calitatea de autoritate contractanta conform prevederilor legislatiei in vigoare.

    (4) In cazul in care se constata ca bugetul prevazut la alin. (1) nu este fundamentat in mod adecvat, respectiv ca valorile cuprinse in acesta nu sunt sustinute de o justificare corecta nici in ceea ce priveste nivelul preturilor utilizate si nici in ceea ce priveste raportul dintre investitia realizata si rezultatul asteptat, se solicita beneficiarului o micsorare corespunzatoare a bugetului orientativ.

    ART. 4

    In aplicarea prevederilor art. 6 alin. (3), art. 27, 28 si ale anexei din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, denumita in continuare ordonanta, in cazul in care, pentru acelasi contract de achizitie verificat, se constata existenta mai multor nereguli/abateri privind regimul achizitiilor pentru care trebuie aplicate corectiile financiare/reducerile procentuale prevazute in anexa la ordonanta, se va aplica valoarea cea mai mare a corectiei financiare/reducerii procentuale propuse.

    ART. 5

    (1) Autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene au obligatia ca inainte de efectuarea catre beneficiar a platii finale, respectiv de onorarea cererii de rambursare finala, sa verifice gradul in care au fost realizati toti indicatorii de rezultat/de output/obiective stabiliti prin contractele/acordurile/ordinele/deciziile de finantare.

    (2) In situatia in care se constata ca exista indicatori nerealizati sau numai partial realizati de rezultat/de output/obiective – in special cei care au fost utilizati in procesul de evaluare care a condus la aprobarea finantarii respectivelor proiecte si pentru care beneficiarii si-au angajat prin contractele/acordurile/ordinele/deciziile de finantare raspunderea realizarii acestora pana la plata finala – autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene, pe baza procedurilor proprii, aplica principiul proportionalitatii stabilit la art. 2 alin. (1) lit. n) din ordonanta, respectiv nu autorizeaza integral sau, dupa caz, autorizeaza partial la plata sumele prevazute la alin. (1). In aceeasi situatie, daca proiectul nu si-a atins scopul propus prin contractele/acordurile/ordinele/deciziile de finantare si sumele prevazute la alin. (1) sunt mai mici decat sumele de recuperat, autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene, prin structurile de control prevazute la art. 20 din ordonanta, intocmesc procese-verbale de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare.

    (3) In situatia in care, dupa finalizarea proiectelor, autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene sesizeaza ca nu sunt respectate cerintele de durabilitate/sustenabilitate prevazute de reglementarile aplicabile, aceste autoritati, aplica principiul proportionalitatii prevazut la art. 2 alin. (1) lit. n) din ordonanta, pe baza procedurilor proprii, in scopul stabilirii creantelor bugetare.

    ART. 6

    (1) In aplicarea art. 7 alin. (1) din ordonanta, in situatia in care autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene identifica, ca urmare a verificarilor administrative si la fata locului, o posibila abatere, pentru confirmarea careia sunt necesare investigatii suplimentare, acestea pot solicita structurilor de control prevazute la art. 20 din ordonanta investigarea caracterului eligibil al sumelor solicitate la plata/rambursare de beneficiar, inainte ca aceste sume sa fie acordate beneficiarului, iar rezultatul acestei investigatii suplimentare este consemnat intr-o nota de control.

    (2) Forma si continutul notei de control prevazute la alin. (1) sunt stabilite de fiecare autoritate cu competente in gestionarea fondurilor europene, in functie de specificul activitatii sale.

    (3) Nota de control se aproba de catre conducerea autoritatilor cu competente in gestionarea fondurilor europene.

    ART. 7

    (1) In toate situatiile in care autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene identifica, in activitatea lor curenta de verificare a cererilor de plata/rambursare prezentate de beneficiari, precum si ca urmare a verificarilor la fata locului, indicii privind o posibila frauda/tentativa de frauda, acestea au obligatia de a sesiza de indata Departamentul pentru lupta antifrauda – DLAF si de a-i transmite acestuia toate informatiile pe care le detin.

    (2) Sistemele si indicatorii de frauda ce trebuie avuti in vedere, in baza principiului bunelor practici, in scopul identificarii indiciilor privind o posibila frauda, in situatiile in care evaluarea riscurilor indica un risc de frauda ridicat, sunt prevazuti in anexa nr. 1.

    ART. 8

    In cazul in care constata abateri de la prevederile art. 11 alin. (2) si art. 14 alin. (1) din ordonanta referitoare la conflictul de interese, deciziile autoritatilor cu competente in gestionarea fondurilor europene si ale structurilor de control cu privire la nivelul sanctiunii pe care o aplica trebuie luate, pentru fiecare caz in parte, tinand cont de urmatoarele elemente:

    a) caracterul intentionat sau neintentionat al abaterii, stabilit de institutiile abilitate prin lege;

    b) evaluarea prejudiciului creat de situatia de conflict de interese, in sensul reanalizarii deciziei de acceptare a cererii de finantare sau de plata/rambursare care s-ar fi luat in cazul in care acest conflict de interese nu ar fi existat.

    ART. 9

    (1) Autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene au obligatia completarii unui formular, denumit Suspiciune de neregula/Suspiciune de frauda, pentru toate constatarile cu implicatii financiare sau cu posibile implicatii financiare si pentru toate sesizarile ce respecta conditiile prevazute la art. 18 alin. (3) din ordonanta, care este transmis catre structurile de control competente.

    (2) Forma si continutul formularului mentionat la alin. (1) sunt prevazute in anexa nr. 2. Formularul se utilizeaza pentru toate programele, cu exceptia acelora in cazul carora continutul acestuia a fost deja agreat de Comisia Europeana intr-o forma diferita.

    (3) Autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene au obligatia inregistrarii suspiciunilor de neregula intr-un Registru al neregulilor, care trebuie sa contina cel putin informatiile prevazute in anexa nr. 3, cu exceptia programelor pentru care continutul acestuia a fost deja agreat de Comisia Europeana intr-o forma diferita.

    (4) In aplicarea prevederilor art. 32 din ordonanta, formularul “Suspiciune de neregula/Suspiciune de frauda” se intocmeste numai pentru sume platite de catre autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene sau structurile cu functii de plata care actioneaza in numele acestora, organismele de implementare pentru masurile din domeniul transporturilor ale Programului ex-ISPA si beneficiarii proiectelor finantate in sistem centralizat de Comisia Europeana din fonduri europene si/sau din fonduri publice nationale aferente acestora.

    ART. 10

    (1) In vederea fundamentarii Procesului-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare/Notei de constatare a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare sau a clarificarii unor aspecte referitoare la acesta/aceasta, structura de control sau, dupa caz, autoritatea cu competente in gestionarea fondurilor europene poate utiliza rezultatele investigatiilor altor institutii/structuri abilitate prin lege care au identificat abateri privind aplicarea prevederilor legislatiei nationale, inclusiv in domeniul achizitiilor publice, si poate solicita acestora informatiile suplimentare necesare si, in plus, poate solicita puncte de vedere ori informatii oricaror alte entitati publice sau structuri de specialitate, in limita prevederilor legale aplicabile; termenul de finalizare a misiunilor de verificare poate fi prelungit cu durata necesara obtinerii acestor puncte de vedere/informatii, dar cu respectarea prevederilor art. 21 alin. (24) din ordonanta.

    (2) Entitatile publice/Structurile de specialitate au obligatia de a raspunde solicitarilor mentionate la alin. (1), cu prioritate, in cadrul termenului stabilit de legislatia aplicabila acestora.

    (3) Proiectul Procesului-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare/Notei de constatare a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare se prezinta spre aprobare conducerii institutiei publice in cadrul careia functioneaza structura de control sau, dupa caz, conducerii autoritatii cu competente in gestionarea fondurilor europene/organismului intermediar care l-a intocmit, insotit de punctul de vedere exprimat de structura verificata, dupa caz.

    (4) Procesul-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare, al carui model este prevazut in anexa nr. 4, se intocmeste in 3 exemplare originale, dintre care unul pentru structura verificata, unul pentru organul emitent si unul pentru organele de executare ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, daca este cazul, cu exceptia cazurilor in care, in functie de procedurile interne ale autoritatii cu competente in gestionarea fondurilor europene/structurii de control, poate fi intocmit in mai multe exemplare originale.

    (5) Procesul-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare/Nota de constatare a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare se comunica debitorului, in urmatoarea ordine, prin:

    a) scrisoare recomandata cu confirmare de primire;

    b) remitere;

    c) afisaj public la sediul debitorului;

    d) publicarea pe site-ul oficial sau la sediul autoritatii cu competente in gestionarea fondurilor europene.

    (6) Data comunicarii titlului de creanta poate fi, dupa caz:

    a) data inscrisa in confirmarea de primire a scrisorii recomandate si a aplicarii stampilei pe mandatul postal;

    b) data semnaturii de primire sau, dupa caz, data inregistrarii in evidentele debitorului;

    c) data afisarii publice la sediul debitorului;

    d) data publicarii pe site-ul oficial sau la sediul autoritatii cu competente in gestionarea fondurilor europene.

    (7) In cazul in care se constata o neregula determinata de necorelarea dintre legislatia nationala si reglementarile comunitare, in Procesul-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare/Nota de constatare a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare se mentioneaza ca sumele reprezentand creante bugetare se recupereaza de autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene – in conturile programelor europene respective si/sau in conturile de la bugetul de stat aferente acestora si nu se completeaza rubrica “Debitor” – din:

    a) sume alocate in bugetul ordonatorilor principali de credite in cadrul carora functioneaza autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene, conform prevederilor legale aplicabile, in cazul beneficiarilor, altii decat cei prevazuti la art. 40 alin. (2) din ordonanta;

    b) conturile de venituri ale bugetelor in care a fost efectuata rambursarea cheltuielilor, pe baza referatului prevazut la art. 21 alin. (2), in cazul beneficiarilor prevazuti la art. 40 alin. (2) din ordonanta.

    (8) In stabilirea existentei unei necorelari intre legislatia nationala si reglementarile comunitare, consultarea entitatii publice/structurii de specialitate competente prevazute la alin. (1) este obligatorie.

    ART. 11

    (1) In toate situatiile in care structurile de control prevazute la art. 20 din ordonanta identifica nereguli care prezinta indicii privind o posibila frauda, acestea au obligatia de a sesiza de indata Departamentul pentru lupta antifrauda si de a transmite acestuia toate informatiile pe care le detin.

    (2) Conform prevederilor reglementarilor comunitare si ale acordurilor privind managementul financiar si controlul programelor operationale, autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene au obligatia raportarii catre autoritatile de certificare, prin intermediul formularului “Suspiciune de neregula/Suspiciune de frauda” prevazut la art. 9 alin. (1), a tuturor cazurilor in care au sesizat Departamentul pentru lupta antifrauda.

    (3) Autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene au obligatia de a inregistra suspiciunile de frauda in Registrul neregulilor prevazut la art. 9 alin. (3).

    ART. 12

    In aplicarea prevederilor art. 25 alin. (1) din ordonanta, autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene au obligatia transmiterii catre structurile de control prevazute la art. 20 din ordonanta a informatiilor necesare identificarii tuturor proiectelor/contractelor posibil afectate.

    ART. 13

    (1) In aplicarea art. 28 din ordonanta, stabilirea valorii corectiilor financiare prin aplicarea coeficientilor de corectie prevazuti in anexa la ordonanta se face cu incadrarea corecta a prevederilor actelor normative incalcate in categoria de abateri descrisa de aceasta.

    (2) Modelul Notei de constatare a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare este prevazut in anexa nr. 5.

    ART. 14

    Datele suplimentare necunoscute la data efectuarii verificarilor, prevazute la art. 31 alin. (1) din ordonanta, sunt cuprinse, fara a se limita la acestea: in sesizari, in rapoarte de control/audit interne sau externe ori in hotarari definitive si irevocabile pronuntate de instantele judecatoresti, primite de catre autoritatea cu competente in gestionarea fondurilor europene dupa data emiterii Procesului-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare initial.

    ART. 15

    (1) Cuantumul creantei bugetare se calculeaza tinand cont de sumele platite/rambursate, in baza acordurilor/contractelor/deciziilor/ordinelor de finantare, catre beneficiari sau in numele acestora direct catre contractori ori catre bugetul de stat cu titlu de rambursare, in cazul beneficiarilor prevazuti la art. 40 alin. (2) din ordonanta, din:

    a) fonduri europene;

    b) bugetul de stat, reprezentand cofinantare a cheltuielilor eligibile;

    c) bugetul de stat, in cazul in care acestea sunt utilizate in vederea inlocuirii fondurilor europene in situatia indisponibilitatii/intreruperii/suspendarii temporare a platilor, reprezentand cheltuieli eligibile;

    d) bugetul de stat, in cazul in care acestea sunt utilizate in vederea finalizarii proiectelor, reprezentand cheltuieli eligibile.

    (2) Sumele platite/rambursate prevazute la alin. (1) si la art. 32 din ordonanta nu cuprind sumele alocate in bugetele ordonatorilor principali de credite din institutiile cu rol de autoritati cu competente in gestionarea fondurilor europene/organisme intermediare, transferate beneficiarilor prevazuti la art. 40 alin. (2) din ordonanta in scopul efectuarii de catre acestia a cheltuielilor necesare implementarii proiectelor din domeniul public, acolo unde mecanismele bugetare prevad un astfel de sistem de finantare.

    ART. 16

    (1) In Registrul debitorilor se inscriu titlurile de creanta si sumele platite necuvenit, din eroare, recuperate prin incasarea in contul autoritatilor cu competente in gestionarea fondurilor europene.

    (2) Registrul debitorilor trebuie sa contina cel putin informatiile prevazute in anexa nr. 3, cu exceptia programelor pentru care continutul acestuia a fost deja agreat de Comisia Europeana intr-o forma diferita, cum ar fi programele de finantare a politicii agricole comune.

    ART. 17

    (1) Deducerea creantelor bugetare din platile/rambursarile la care beneficiarul are dreptul se realizeaza cu conditia emiterii in prealabil a unui titlu de creanta.

    (2) In situatia in care beneficiarul isi exprima acordul scris, deducerea poate fi aplicata si inaintea expirarii termenului de plata corespunzator titlului de creanta emis de catre structura de control prevazuta la art. 20 din ordonanta; in acest caz deducerea se aplica la suma solicitata la rambursare.

    ART. 18

    Anularea titlurilor de creanta rezultate din nereguli in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si a fondurilor publice nationale aferente acestora se poate realiza, in tot sau in parte, numai in urmatoarele conditii:

    a) ca urmare a solutionarii unei contestatii administrative depuse impotriva titlului de creanta, prin decizie motivata de admitere in tot sau in parte a contestatiei in favoarea debitorului;

    b) prin hotarare definitiva si irevocabila a instantelor judecatoresti.

    ART. 19

    Autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene au obligatia si responsabilitatea urmaririi si stingerii creantelor bugetare rezultate din neregulile constatate in cadrul programelor finantate din fonduri europene pentru care au raspunderea gestiunii directe, indiferent care sunt structurile de control care au emis titlurile de creanta respective.

    ART. 20

    (1) In situatia prevazuta la art. 45 alin. (4) din ordonanta, autoritatea competenta va institui masuri asiguratorii si va dispune ducerea acestora la indeplinire de catre organul fiscal al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care se aplica in mod corespunzator.

    (2) In vederea instituirii masurilor asiguratorii se va utiliza modelul deciziei prevazute in anexa nr. 6.

    ART. 21

    (1) Mecanismul recuperarii creantelor bugetare rezultate din nereguli pentru care au fost stabilite ca debitori institutii publice finantate integral din bugetul de stat, prevazut la art. 40 alin. (2) din ordonanta, se aplica si cand acestea sunt beneficiari de fonduri europene si cand au calitatea de autoritati cu competente in gestionarea fondurilor europene.

    (2) Modelul referatului pe baza caruia se solicita unitatilor Trezoreriei Statului recuperarea sumelor constatate ca nereguli din conturile de venituri ale statului in vederea reintregirii conturilor fondurilor europene este prevazut in anexa nr. 7.

    (3) Autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene intocmesc si prezinta referatele, prevazute la alin. (2), la unitatile Trezoreriei Statului – la care autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene sau, dupa caz, structurile cu functii de plata care actioneaza in numele acestora au virat initial sumele respective in conturile de venituri ale statului – numai dupa ce titlurile de creanta au devenit executorii si stingerea creantelor bugetare nu s-a putut realiza prin incasare sau prin deducere din platile/rambursarile urmatoare la care beneficiarii sunt indreptatiti.

    (4) In cazul in care se constata nereguli care provin din necorelari intre legislatia nationala si cea comunitara pentru care, din acest motiv, nu se poate stabili un debitor, autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene intocmesc si prezinta referatele la unitatile Trezoreriei Statului la care au virat initial sumele respective in conturile de venituri ale statului, in termen de 10 zile lucratoare de la data emiterii Procesului-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare.

    ART. 22

    (1) Dobanda datorata pentru neachitarea la termen a obligatiilor prevazute in titlul de creanta se calculeaza la sumele ramase de plata, stabilite si/sau exprimate in lei dupa ultima recuperare.

    (2) Modelul Procesului-verbal de stabilire a creantelor bugetare rezultate din aplicarea dobanzii datorate este prevazut in anexa nr. 8.

    ART. 23

    Obligatia de a nu reutiliza sumele excluse de la finantarea unei operatiuni ca urmare a aplicarii unei corectii financiare va fi indeplinita cu respectarea prevederilor art. 52 alin. (2) din ordonanta si a celor din regulamentele comunitare incidente; astfel, in cazul programelor cu finantare europeana pentru care este folosit mecanismul recuperarilor, valoarea eligibila a acordului/contractului/deciziei/ordinului de finantare este micsorata definitiv cu valoarea corectiei financiare aplicate, fara sa existe posibilitatea inlocuirii de catre beneficiar a cheltuielilor supuse corectiei.

    ART. 24

    In aplicarea prevederilor art. 21 alin. (4) din ordonanta, prin stadiul de proiect al actului de control/raportului de audit se intelege momentul primirii de catre autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene a variantei in limba romana – care constituie varianta oficiala – a actului de control/raportului de audit, cu exceptia programelor de preaderare, pentru care limba oficiala este limba engleza.

    ART. 25

    (1) In vederea asigurarii desfasurarii activitatii de inregistrare, monitorizare si raportare a neregulilor, autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene au obligatia numirii unui ofiter de nereguli.

    (2) Principalele atributii ale ofiterului de nereguli sunt:

    a) indeplinirea obligatiilor de inregistrare in Registrul debitorilor si de transmitere a constatarilor prevazute la art. 18 alin. (1) din ordonanta;

    b) indeplinirea obligatiilor de primire, analizare si inregistrarea in Registrul neregulilor a tuturor sesizarilor prevazute la art. 18 alin. (2) din ordonanta, atat a celor validate, cat si a celor clasate in baza prevederilor art. 18 alin. (3) din ordonanta;

    c) informarea in scris a conducerii autoritatii cu competente in gestiunea fondurilor europene cu privire la necesitatea declansarii verificarilor cu privire la sesizarile validate si indeplinirea obligatiei de transmitere a acestora, prevazuta la art. 18 alin. (2) din ordonanta;

    d) primirea rezultatului investigatiilor structurilor de control – Procesul-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare/Nota de constatare a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare – si inregistrarea acestuia in Registrul neregulilor;

    e) intocmirea rapoartelor de nereguli in aplicarea prevederilor art. 58 si 59 din ordonanta si inaintarea acestora pentru aprobarea de catre conducatorul autoritatii cu competente in gestiunea fondurilor europene;

    f) monitorizarea progreselor realizate in procesul de recuperare a debitelor generate de nereguli, in colaborare cu serviciile financiar-contabile ale autoritatii cu competente in gestiunea fondurilor europene;

    g) asigurarea notificarii autoritatilor de certificare, conform prevederilor reglementarilor comunitare si ale acordurilor privind managementul financiar si controlul programelor operationale, asupra: suspiciunilor de nereguli si/sau posibile fraude, la aceleasi termene la care se comunica structurilor de control prevazute la art. 20 din ordonanta, proceselor-verbale de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare/notelor de constatare a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare, contestarilor titlurilor de creanta si modului de solutionare a acestora, hotararilor definitive si irevocabile ale instantelor de judecata, recuperarii creantelor bugetare si, dupa caz, a dobanzilor aferente, in termen de 5 zile de la data luarii la cunostinta cu privire la constatarea evenimentului;

    h) asigurarea completarii datelor necesare in Registrul debitorilor.

    (3) Unele atributii prevazute la alin. (2), cum este gestionarea Registrului debitorilor, pot fi indeplinite de diferite structuri ale autoritatilor cu competente in gestionarea fondurilor europene, in functie de organizarea interna a acestora.

    ART. 26

    (1) Structura de control prevazuta la art. 20 alin. (7) din ordonanta este o structura de specialitate care functioneaza in cadrul Ministerului Finantelor Publice, independent de autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene si de autoritatile de certificare.

    (2) Structura, numarul de personal si competentele acestei structuri se stabilesc, cu respectarea prevederilor ordonantei, prin ordin al ministrului finantelor publice.

    (3) Structura de control prevazuta la alin. (1) constata abaterile prevazute la art. 60 din ordonanta cu ocazia misiunilor de verificare organizate in vederea constatarii unor nereguli in aplicarea art. 20 alin. (7) din ordonanta.

    ART. 27

    (1) Valoarea abaterilor/corectiilor financiare prevazute in anexa la ordonanta se calculeaza astfel:

    a) in cazul in care abaterile de la reglementarile/instructiunile/ghidurile in vigoare privind achizitiile sunt constatate inainte de efectuarea platii catre beneficiari, autoritatea cu competente in gestionarea fondurilor europene are obligatia de a reduce procentual sumele pe care le vor aproba la plata aplicand coeficientul de corectie stabilit in aplicarea prevederilor art. 6 alin. (3) si anexei din ordonanta;

    b) in cazul in care abaterile de la reglementarile/instructiunile/ghidurile in vigoare privind achizitiile sunt constatate dupa efectuarea platilor catre beneficiari, structurile de control prevazute la art. 20 din ordonanta vor constata neregula in conformitate cu prevederile art. 28 din ordonanta si vor calcula valoarea creantei bugetare prin aplicarea procentului de corectie prevazut in anexa la ordonanta la sumele care au fost platite deja beneficiarului.

    (2) Sumele platite beneficiarului la care se refera alin. (1) nu cuprind sumele alocate in bugetele ordonatorilor principali de credite din institutiile cu rol de autoritati cu competente in gestionarea fondurilor europene/organisme intermediare, transferate beneficiarilor prevazuti la art. 40 alin. (2) din ordonanta in scopul efectuarii de catre acestia a cheltuielilor necesare implementarii proiectelor din domeniul public, acolo unde mecanismele bugetare prevad un astfel de sistem de finantare.

    ART. 28

    Anexele nr. 1 – 8 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

1 comentariu to “Normele metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora”

 1. LA RAMBURSAREA CONTRACTULUI 106/2010 POS CCE axa 0.2.3.3 am constatat urmatoarele suprapuneri:
  Se cer documentele de dou[ ori:
  la rapoartele de progres si la cererile de rambursare in doua exemplare;
  Se cer toate ofertele din timpul licitatiei pentru doua echipamente procedura care insumeaza 1 mie de pagini in doua exemplare.
  – toate documentele contabile privind: balanta facturi ordine de plata, extrase de banca, in doua exemplare.
  – indicatorul de pastrare a locurilor de munca trebuie justificat cu copii dupa contractele de munca, in copie 2 exemplare, desi aplicantul face in prezent angajari. Consumul de hirtie este nejustificat.

  In concluzie este o munca suplimentara care consuma timp si mai ales consum de hirtie , care poate fi inlocuita cu un audit la locul aplicantului, rapid si concludent, urmarindu-se concret atingerea indicatorilor de rezultat. Metoda a fost aplicata cu succes la decontarile pe programul de cercetare PN-2 perioada 2007-2010.
  Cu deosebita stima
  Prof. dr.ing. Paraschiv Dragos
  Univ. tehnica-Gh. Asachi Iasi

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close