Procedura de aplicare a art. 78^1 alin. (1) lit. a) din Codul de procedura fiscala. Modelul si continutului unor formulare

In M. Of. nr. 754 din 26 octombrie 2011 a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3347/2011 pentru aprobarea unor proceduri de aplicare a art. 78^1 alin. (1) lit. a) din Codul de procedura fiscala, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare.

Din cuprins:

    ART. 1

    Se aproba Procedura privind declararea contribuabililor inactivi potrivit art. 78^1 alin. (1) lit. a) din Codul de procedura fiscala, prevazuta in anexa nr. 1.

    ART. 2

    Se aproba Procedura de reactivare a contribuabililor declarati inactivi potrivit art. 78^1 alin. (1) lit. a) din Codul de procedura fiscala, prevazuta in anexa nr. 2.

    ART. 3

    Se aproba Procedura de indreptare a erorilor materiale, prevazuta in anexa nr. 3.

    ART. 4

    Se aproba Procedura de scoatere din evidenta contribuabililor declarati inactivi a contribuabililor radiati, prevazuta in anexa nr. 4.

    ART. 5

    Se aproba modelul si continutul formularelor:

    a) Decizie de declarare in inactivitate, cod M.F.P. 14.13.26.90;

    b) Decizie de reactivare, cod M.F.P. 14.13.26.91;

    c) Decizie de anulare a deciziei de declarare in inactivitate, cod M.F.P. 14.13.26.92;

    d) Decizie de respingere a cererii de reactivare/indreptare a erorii materiale, cod M.F.P. 14.13.26.93;

    e) Notificare privind indeplinirea conditiilor pentru declararea ca inactiv potrivit prevederilor art. 78^1 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cod M.F.P. 14.13.07.99/1;

    f) Notificare privind neconcordante intre documentele furnizate si evidenta fiscala, cod M.F.P. 14.13.07.99/2, prevazute in anexele nr. 5.a) – 5.f).

    ART. 6

    Caracteristicile de tiparire, modul de utilizare si de pastrare a formularelor mentionate la art. 5 sunt prevazute in anexa nr. 6.

    ART. 7

    (1) Pe perioada cat contribuabilii sunt declarati inactivi le sunt aplicabile procedurile de administrare referitoare la declararea, stabilirea, verificarea si colectarea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat.

    (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), contribuabilii declarati inactivi nu vor fi supusi procedurilor curente de notificare si de impunere din oficiu pentru nedepunerea declaratiilor.

    ART. 8

    (1) Contribuabililor declarati inactivi li se anuleaza, din oficiu, inregistrarea in scopuri de TVA, incepand cu data de intai a lunii urmatoare comunicarii deciziei de declarare in inactivitate.

    (2) Persoanele impozabile carora li s-a anulat inregistrarea in scopuri de TVA, datorita declararii inactivitatii fiscale, au obligatia sa solicite organului fiscal competent, in cazul reactivarii, inregistrarea in scopuri de TVA. Data inregistrarii in scopuri de TVA se considera valabila incepand cu data reactivarii.

    ART. 9

    Registrul contribuabililor inactivi/reactivati se organizeaza la nivelul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, potrivit procedurii prevazute in anexa nr. 7.

    ART. 10

    Registrul contribuabililor inactivi/reactivati este public si se afiseaza pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare fiscala, www.anaf.ro, la sectiunea “Informatii publice”.

    ART. 11

    Competenta pentru declararea starii de inactivitate fiscala, reactivare si indreptarea erorilor, conform art. 78^1 alin. (1) lit. a) din Codul de procedura fiscala, revine directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, respectiv Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, la propunerea compartimentelor cu atributii in domeniul gestionarii registrului contribuabililor din cadrul organelor fiscale in a caror evidenta fiscala sunt inregistrati contribuabilii.

    ART. 12

    Procedurile prevazute la art. 1 – 4 se aplica de catre compartimentele cu atributii in domeniul gestionarii registrului contribuabililor din cadrul organelor fiscale in a caror evidenta fiscala sunt inregistrati contribuabilii, denumite in continuare compartimente de specialitate.

    ART. 13

    Declararea in inactivitate/reactivarea, precum si indreptarea erorilor in conditiile art. II alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 29/2011 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala se fac potrivit prevederilor prezentului ordin.

    ART. 14

    Anexele nr. 1 – 7 fac parte integranta din prezentul ordin.

    ART. 15

    Referirile la Codul de procedura fiscala din cuprinsul prezentului ordin reprezinta trimiteri la Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

    ART. 16

    La data publicarii prezentului ordin se abroga Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 819/2008 pentru aprobarea Procedurii privind declararea contribuabililor inactivi, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 404 din 29 mai 2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

    ART. 17

    Contribuabilii declarati inactivi potrivit procedurii aplicabile inainte de intrarea in vigoare a prezentului ordin isi pastreaza aceasta calitate pana la indeplinirea conditiilor de reactivare prevazute de lege.

    ART. 18

    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    ART. 19

    Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

 

    ANEXA 1

 

                                 PROCEDURA

privind declararea contribuabililor inactivi potrivit art. 78^1 alin. (1) lit. a) din Codul de procedura fiscala

 

    A. Prevederi generale

    1. In evidenta contribuabililor declarati inactivi potrivit prevederilor art. 78^1 alin. (1) lit. a) din Codul de procedura fiscala sunt inscrisi contribuabilii persoane juridice sau orice alte entitati fara personalitate juridica care nu isi indeplinesc, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligatie declarativa prevazuta de lege.

    2. In sensul ordinului, prin obligatie declarativa se intelege obligatia de depunere a urmatoarelor formulare:

    – 100 “Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat”;

    – 112 “Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”;

    – 101 “Declaratie privind impozitul pe profit”;

    – 300 “Decont de taxa pe valoarea adaugata”;

    – 301 “Decont special de taxa pe valoarea adaugata”;

    – 390 VIES “Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile intracomunitare de bunuri”;

    – 394 “Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national”.

    3. Procedura pentru intocmirea listei contribuabililor declarati inactivi se aplica semestrial, astfel:

    a) incepand cu data de 25 iunie, pentru termenele de declarare 25 ianuarie – 25 iunie (declaratii aferente lunilor decembrie anul precedent – mai anul curent);

    b) incepand cu data de 25 decembrie, pentru termenele de declarare 25 iulie – 25 decembrie (declaratii aferente lunilor iunie – noiembrie).

    4. Nu se inscriu in evidenta contribuabililor declarati inactivi acei contribuabili care, ca urmare a notificarilor transmise de organul fiscal, depun declaratiile fiscale aferente perioadei de referinta pana la expirarea termenului de 15 zile prevazut in continutul notificarii.

    5. Prezenta procedura nu se aplica contribuabililor care au fost declarati inactivi potrivit conditiilor prevazute la art. 78^1 alin. (1) lit. b) si c) din Codul de procedura fiscala.

    6. Sediile secundare inregistrate fiscal ale contribuabililor declarati inactivi sunt considerate inactive pe perioada in care contribuabilii care le-au infiintat raman inactivi.

 

    B. Fluxul privind declararea contribuabililor inactivi

    1. Lunar, organul fiscal in a carui evidenta fiscala sunt inregistrati contribuabilii intocmeste lista contribuabililor care nu si-au indeplinit obligatiile declarative, emite si transmite notificari acestei categorii de contribuabili, potrivit procedurilor de administrare in vigoare.

    2. Semestrial, in termen de 15 zile de la termenul de transmitere a notificarilor pentru termenele de declarare 25 iunie, respectiv 25 decembrie, compartimentul de specialitate intocmeste lista contribuabililor care indeplinesc conditiile pentru a fi declarati inactivi, eliminand din lista contribuabililor care nu si-au indeplinit obligatiile declarative pe acei contribuabili care au depus declaratiile ca urmare a notificarilor primite potrivit pct. 1.

    3. Pentru intocmirea listei prevazute la pct. 2 se au in vedere urmatoarele:

    a) se selecteaza numai acei contribuabili care, in decursul unui semestru calendaristic, nu au depus nicio declaratie fiscala din cele prevazute la lit. A pct. 2;

    b) nu se selecteaza:

    – contribuabilii carora li s-a aprobat, la cerere, de catre organul fiscal competent o masura privind indeplinirea obligatiilor fiscale declarative (regim derogatoriu);

    – contribuabilii care au obligatiile fiscale stabilite, prin decizie, de catre organele de inspectie fiscala;

    – sediile secundare ale contribuabililor care sunt platitoare de impozit pe venitul din salarii.

    4. Lista prevazuta la pct. 2 contine, in mod obligatoriu, urmatoarele informatii:

    a) denumirea contribuabilului;

    b) codul de identificare fiscala;

    c) domiciliul fiscal;

    d) codul de identificare fiscala pentru fiecare sediu secundar inregistrat fiscal al respectivului contribuabil.

    5. In maximum 5 zile de la expirarea termenului prevazut la pct. 2, compartimentul de specialitate transmite fiecarui contribuabil din lista aflat in competenta sa de administrare o notificare privind indeplinirea conditiilor pentru declararea ca inactiv potrivit prevederilor art. 78^1 alin. (1) lit. a) din Codul de procedura fiscala, conform modelului prevazut in anexa nr. 5.e) la ordin. Comunicarea notificarii se realizeaza potrivit art. 44 din Codul de procedura fiscala.

    6. Contribuabilii care, in termen de 15 zile de la data comunicarii notificarilor prevazute la pct. 5, si-au indeplinit obligatiile declarative sunt eliminati din lista contribuabililor care indeplinesc conditiile pentru a fi declarati inactivi.

    7. Dupa expirarea termenului de 15 zile, pentru fiecare contribuabil inscris in lista se intocmeste o decizie de declarare in inactivitate, care se inainteaza, spre semnare, directorului executiv al directiei generale a finantelor publice. In cazul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, decizia se semneaza de catre directorul general. Modelul deciziei de declarare in inactivitate este prevazut in anexa nr. 5.a) la ordin.

    8. Decizia de declarare in inactivitate se emite in doua exemplare, din care un exemplar se comunica contribuabilului, potrivit art. 44 din Codul de procedura fiscala, iar un exemplar se arhiveaza la dosarul fiscal. Declararea contribuabililor inactivi se face cu data comunicarii deciziei de declarare in inactivitate.

    9. In termen de cel mult 3 zile de la data comunicarii deciziei de declarare in inactivitate, potrivit legii, compartimentul de specialitate inscrie in Registrul contribuabililor inactivi/reactivati, prin intermediul Directiei generale de tehnologia informatiei, urmatoarele date:

    a) denumirea contribuabilului;

    b) codul de identificare fiscala;

    c) domiciliul fiscal;

    d) data declararii inactivitatii fiscale, si anume data comunicarii catre contribuabil a deciziei de declarare in inactivitate;

    e) denumirea organului fiscal care a emis decizia de declarare in inactivitate, respectiv directia generala a finantelor publice judeteana sau a municipiului Bucuresti ori Directia generala de administrare a marilor contribuabili, dupa caz.

    10. Decizia de declarare in inactivitate produce efecte fata de terti de la data inscrierii in Registrul contribuabililor inactivi/reactivati.

 

    ANEXA 2

 

                                 PROCEDURA

de reactivare a contribuabililor declarati inactivi potrivit art. 78^1 alin. (1) lit. a) din Codul de procedura fiscala

 

    A. Prevederi generale

    1. Pentru a fi reactivati, contribuabilii declarati inactivi trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

    a) sa isi indeplineasca toate obligatiile declarative prevazute de lege;

    b) sa isi indeplineasca toate obligatiile de plata;

    c) organele fiscale sa constate ca acestia functioneaza la domiciliul fiscal declarat.

    2. Conditia prevazuta la pct. 1 lit. a) se considera indeplinita si in cazul in care obligatiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de catre organele de inspectie fiscala.

    3. Contribuabilii pentru care s-a deschis procedura insolventei in forma simplificata, contribuabilii care au intrat in faliment sau cei pentru care s-a pronuntat ori a fost adoptata o hotarare de dizolvare se reactiveaza de organul fiscal, la cererea acestora, dupa indeplinirea obligatiilor declarative.

    4. Reactivarea contribuabililor se face cu data comunicarii deciziei de reactivare. Decizia de reactivare produce efecte fata de terti de la data inscrierii in Registrul contribuabililor inactivi/reactivati.

    5. Sediile secundare inregistrate fiscal ale contribuabililor reactivati sunt considerate active incepand cu data reactivarii contribuabililor care le-au infiintat.

 

    B. Fluxul de reactivare a contribuabililor inactivi

    1. In cazul in care un contribuabil indeplineste conditiile de reactivare, acesta poate solicita reactivarea, prin depunerea unei cereri la organul fiscal in a carui evidenta fiscala este inregistrat.

    2. Dupa primirea cererii, compartimentul de specialitate verifica in evidentele fiscale proprii daca respectivul contribuabil indeplineste conditiile de reactivare prevazute la lit. A pct. 1.

    3. Verificarea indeplinirii obligatiilor declarative se realizeaza de catre compartimentul cu atributii in gestionarea declaratiilor fiscale.

    4. Perioada supusa verificarii cuprinde termenele de declarare aferente perioadei de prescriptie a dreptului organelor fiscale de a stabili obligatii fiscale, inclusiv pentru perioada in care contribuabilul a fost declarat inactiv.

    5. Se considera ca un contribuabil si-a indeplinit obligatiile declarative pentru perioada in care acesta a beneficiat de regimul derogatoriu de declarare sau pentru care obligatiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de catre organele de inspectie fiscala.

    6. Indeplinirea obligatiilor de plata se verifica de compartimentul cu atributii in organizarea evidentei pe platitori, la solicitarea compartimentului de specialitate.

    7. Daca intre datele si documentele furnizate de contribuabil prin cerere si datele din evidenta fiscala exista neconcordante privitoare la indeplinirea obligatiilor de declarare si plata, compartimentul de specialitate solicita prezenta contribuabilului la sediul sau, in vederea clarificarii situatiei fiscale, prin transmiterea notificarii prevazute in anexa nr. 5.f) la ordin.

    8. Notificarea se intocmeste in doua exemplare, din care un exemplar se comunica contribuabilului, potrivit art. 44 din Codul de procedura fiscala, iar cel de-al doilea exemplar se arhiveaza la dosarul fiscal al acestuia.

    9. In cazul in care contribuabilul notificat nu se prezinta, pentru clarificarea situatiei fiscale, in termen de 15 zile de la data comunicarii notificarii, solicitarea de reactivare se respinge.

    10. In acest caz, compartimentul de specialitate intocmeste o nota care cuprinde, in mod obligatoriu, motivatia respingerii si la care se anexeaza notificarea transmisa contribuabilului. Nota se supune aprobarii conducatorului organului fiscal in a carui evidenta fiscala este inregistrat contribuabilul. In cazul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, nota se aproba de directorul general adjunct care coordoneaza compartimentul registrul contribuabililor.

    11. In baza notei aprobate, compartimentul de specialitate intocmeste decizia de respingere a cererii de reactivare, care se inainteaza, spre semnare, directorului executiv al directiei generale a finantelor publice. In cazul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili decizia se semneaza de catre directorul general. Modelul deciziei de respingere a cererii de reactivare este prevazut in anexa nr. 5.d) la ordin.

    12. Decizia de respingere a cererii de reactivare se emite in doua exemplare, din care un exemplar se comunica contribuabilului, potrivit art. 44 din Codul de procedura fiscala, iar un exemplar se arhiveaza la dosarul fiscal.

    13. In cazul in care contribuabilul revine cu o noua cerere, se reia procedura prevazuta la pct. 1 – 12.

    14. Rezultatele analizei efectuate se inscriu intr-un referat care cuprinde, pentru fiecare contribuabil:

    – datele de identificare ale acestuia (denumirea, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscala);

    – numarul si data deciziei prin care respectivul contribuabil a fost declarat inactiv;

    – motivatia propunerii de reactivare.

    15. Referatul se avizeaza, dupa caz, de:

    – directorul general adjunct care coordoneaza compartimentul registrul contribuabililor, in cazul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili;

    – conducatorul organului fiscal pentru administratiile finantelor publice ale contribuabililor mijlocii, ale municipiilor resedinta de judet si ale sectoarelor municipiului Bucuresti, administratiile finantelor publice comunale si orasenesti.

    16. Referatul cuprinzand contribuabilii propusi pentru reactivare se transmite organului de inspectie fiscala competent, in vederea verificarii conditiilor de reactivare prevazute la art. 78^1 alin. (3) lit. c) din Codul de procedura fiscala.

    17. Ca urmare a controlului, organele de inspectie fiscala completeaza in referatul cuprinzand contribuabilii care indeplinesc conditiile de reactivare, pentru fiecare contribuabil, numarul si data actului de control, precum si daca a fost indeplinita conditia de reactivare, prevazuta la art. 78^1 alin. (3) lit. c) din Codul de procedura fiscala.

    18. Referatul se avizeaza de conducerea activitatii de inspectie fiscala si se transmite organului fiscal in a carui evidenta fiscala este inregistrat contribuabilul.

    19. Pe baza referatului aprobat, compartimentul de specialitate intocmeste decizia de reactivare care se inainteaza, spre semnare, directorului executiv al directiei generale a finantelor publice. In cazul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, decizia se semneaza de catre directorul general. Modelul deciziei de reactivare este prevazut in anexa nr. 5.b) la ordin.

    20. Decizia de reactivare se emite in doua exemplare, din care un exemplar se comunica contribuabilului, potrivit art. 44 din Codul de procedura fiscala, iar un exemplar se arhiveaza la dosarul fiscal.

    21. In termen de cel mult 3 zile de la data comunicarii deciziei de reactivare, potrivit legii, compartimentul de specialitate inscrie in Registrul contribuabililor inactivi/reactivati, prin intermediul Directiei generale de tehnologia informatiei, urmatoarele date:

    a) denumirea contribuabilului;

    b) codul de identificare fiscala;

    c) domiciliul fiscal;

    d) data reactivarii, si anume data comunicarii deciziei de reactivare a contribuabilului;

    e) denumirea organului fiscal care a emis decizia de reactivare, respectiv directia generala a finantelor publice judeteana sau a municipiului Bucuresti ori Directia generala de administrare a marilor contribuabili, dupa caz.

    22. Daca, in urma solicitarii depuse de contribuabil, se constata ca respectivul contribuabil nu indeplineste conditiile de reactivare, compartimentul de specialitate intocmeste o nota care va cuprinde in mod obligatoriu motivatia respingerii cererii. Nota se supune aprobarii conducatorului organului fiscal in a carui evidenta fiscala este inregistrat contribuabilul. In cazul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, nota se aproba de directorul general adjunct care coordoneaza compartimentul registrul contribuabililor.

    23. In baza notei aprobate, compartimentul de specialitate intocmeste decizia de respingere a cererii de reactivare care se inainteaza, spre semnare, directorului executiv al directiei generale a finantelor publice. In cazul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, decizia se semneaza de catre directorul general. Modelul deciziei de respingere a cererii de reactivare este prevazut in anexa nr. 5.d) la ordin.

    24. Decizia de respingere a cererii de reactivare se emite in doua exemplare, din care un exemplar se comunica contribuabilului, potrivit art. 44 din Codul de procedura fiscala, iar un exemplar se arhiveaza la dosarul fiscal.

    25. Documentatia care a stat la baza aprobarii/respingerii cererii de reactivare se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului.

    26. Procedura prevazuta de prezentul capitol, cu exceptia pct. 6 si 15 – 17, se aplica si in cazul reactivarii, dupa indeplinirea obligatiilor declarative, a contribuabililor pentru care s-a deschis procedura insolventei in forma simplificata, a contribuabililor care au intrat in faliment sau a contribuabililor pentru care s-a pronuntat ori a fost adoptata o hotarare de dizolvare.

 

    ANEXA 3

 

                                 PROCEDURA

                     de indreptare a erorilor materiale

 

    1. Procedura de indreptare a erorilor materiale in cazul contribuabililor declarati inactivi se aplica, din oficiu, de catre organul fiscal competent sau la solicitarea scrisa a reprezentantului legal al contribuabilului declarat inactiv, dupa caz.

    2. In cazul in care un contribuabil constata ca, din eroare, a fost inscris in registrul contribuabililor inactivi, poate solicita indreptarea erorii materiale, prin depunerea la organul fiscal in a carui evidenta fiscala este inregistrat, direct sau prin imputernicit, a unei cereri.

    3. Dupa primirea cererii, organul fiscal verifica in evidentele fiscale proprii daca respectivul contribuabil a fost declarat inactiv ca urmare a unei erori a organului fiscal.

    4. Daca intre datele si documentele furnizate de contribuabil prin cerere si datele din evidenta fiscala exista neconcordante privitoare la conditiile pe baza carora contribuabilul a fost declarat inactiv, compartimentul de specialitate solicita prezenta contribuabilului la sediul sau, in vederea clarificarii situatiei fiscale, prin transmiterea notificarii prevazute in anexa nr. 5.f) la ordin.

    5. Notificarea se intocmeste in doua exemplare, dintre care un exemplar se comunica contribuabilului, potrivit art. 44 din Codul de procedura fiscala, iar cel de-al doilea exemplar se arhiveaza la dosarul fiscal al acestuia.

    6. In cazul in care contribuabilul notificat nu se prezinta pentru clarificarea situatiei fiscale in termen de 15 zile de la data comunicarii notificarii, solicitarea de indreptare a erorii materiale se respinge.

    7. In acest caz, compartimentul de specialitate intocmeste o nota care cuprinde in mod obligatoriu motivatia respingerii si la care se anexeaza notificarea transmisa contribuabilului. Nota se supune aprobarii conducatorului organului fiscal in a carui evidenta fiscala este inregistrat contribuabilul. In cazul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, nota se aproba de directorul general adjunct care coordoneaza compartimentul registrul contribuabililor.

    8. In baza notei aprobate, compartimentul de specialitate intocmeste decizia de respingere a cererii de indreptare a erorii materiale care se inainteaza, spre semnare, directorului executiv al directiei generale a finantelor publice. In cazul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, decizia se semneaza de catre directorul general. Modelul deciziei de respingere a cererii de indreptare a erorii materiale este prevazut in anexa nr. 5.d) la ordin.

    9. Decizia de respingere a cererii de indreptare a erorii materiale se emite in doua exemplare, din care un exemplar se comunica contribuabilului, potrivit art. 44 din Codul de procedura fiscala, iar un exemplar se arhiveaza la dosarul fiscal.

    10. In cazul in care contribuabilul revine cu o noua cerere, se reia procedura prevazuta la pct. 1 – 9.

    11. Daca se constata, din oficiu sau ca urmare a solicitarii contribuabilului, ca un contribuabil a fost declarat inactiv ca urmare a unei erori, compartimentul de specialitate intocmeste un referat, care contine in mod obligatoriu:

    – datele de identificare ale contribuabilului (denumirea, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscala);

    – numarul si data deciziei prin care respectivul contribuabil a fost declarat inactiv;

    – daca propunerea de scoatere din evidenta contribuabililor inactivi este facuta din oficiu de catre organul fiscal sau ca urmare a unei cereri a contribuabilului (numarul si data cererii);

    – descrierea situatiei care a condus la inscrierea contribuabilului in evidenta contribuabililor declarati inactivi din eroare;

    – propunerea de indreptare a erorii materiale.

    12. Referatul se semneaza de catre persoana care l-a intocmit, se vizeaza de catre conducatorul compartimentului de specialitate si se inainteaza spre aprobare conducatorului organului fiscal in a carui evidenta fiscala este inregistrat contribuabilul. In cazul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, nota se aproba de directorul general adjunct care coordoneaza compartimentul registrul contribuabililor.

    13. Pe baza referatului aprobat, compartimentul de specialitate intocmeste decizia de anulare a deciziei de declarare in inactivitate a contribuabilului, cu efect pentru viitor si pentru trecut. Decizia de anulare a deciziei de declarare in inactivitate, prevazuta in anexa nr. 5.c) la ordin, se inainteaza, spre semnare, directorului executiv al directiei generale a finantelor publice. In cazul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, decizia se semneaza de catre directorul general.

    14. Decizia se comunica contribuabilului cu respectarea art. 44 din Codul de procedura fiscala.

    15. Procedura prevazuta la pct. 10 – 14 se desfasoara in maximum 5 zile lucratoare.

    16. Contribuabilii pentru care s-a emis decizia de anulare a deciziei de declarare in inactivitate se elimina din Registrul contribuabililor inactivi/reactivati si isi pastreaza calitatea de contribuabili activi pe toata perioada de la data comunicarii deciziei de declarare in inactivitate pana la data comunicarii deciziei de anulare a acesteia.

    17. In cazul acestor contribuabili se anuleaza si scoaterea din evidenta persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA. In acest caz, se mentine data inregistrarii in scopuri de TVA initiala, contribuabilul pastrandu-si aceasta calitate inclusiv pe perioada cuprinsa intre data comunicarii deciziei de declarare in inactivitate si data comunicarii deciziei de anulare a acesteia.

    18. Daca, in urma solicitarii depuse de contribuabil, se constata ca respectivul contribuabil nu a fost declarat inactiv ca urmare a unei erori, compartimentul de specialitate intocmeste o nota care va cuprinde in mod obligatoriu motivatia respingerii cererii. Nota se supune aprobarii conducatorului organului fiscal in a carui evidenta fiscala este inregistrat contribuabilul. In cazul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, nota se aproba de directorul general adjunct care coordoneaza compartimentul registrul contribuabililor.

    19. In baza notei aprobate, compartimentul de specialitate intocmeste decizia de respingere a cererii de indreptare a erorii materiale, care se inainteaza, spre semnare, directorului executiv al directiei generale a finantelor publice. In cazul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, decizia se semneaza de catre directorul general. Modelul deciziei de respingere a cererii de indreptare a erorii materiale este prevazut in anexa nr. 5.d) la ordin.

    20. Decizia de respingere a cererii de indreptare a erorii materiale se emite in doua exemplare, din care un exemplar se comunica contribuabilului, potrivit art. 44 din Codul de procedura fiscala, iar un exemplar se arhiveaza la dosarul fiscal.

    21. Documentatia care a stat la baza aprobarii/respingerii cererii de indreptare a erorii materiale se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului.

 

    ANEXA 4

 

                                 PROCEDURA

de scoatere din evidenta contribuabililor declarati inactivi a contribuabililor radiati

 

    1. Pentru contribuabilii care au fost declarati inactivi si care isi inceteaza activitatea se actualizeaza corespunzator, de catre organele fiscale in a caror evidenta fiscala acestia sunt inregistrati, Registrul contribuabililor inactivi/reactivati.

    2. In sensul prezentei proceduri, contribuabilii care isi inceteaza activitatea, denumiti in continuare contribuabili radiati, sunt:

    a) comerciantii radiati din registrul comertului;

    b) ceilalti contribuabili, cu exceptia comerciantilor, care la incetarea conditiilor care au generat inregistrarea fiscala au depus certificatul de inregistrare fiscala, in vederea anularii.

    3. In prima zi a fiecarei luni, compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal competent intocmeste un referat, care contine in mod obligatoriu:

    – datele de identificare ale contribuabililor radiati (denumirea, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscala);

    – numarul si data documentului care atesta radierea;

    – data radierii;

    – numarul si data deciziei prin care respectivii contribuabili au fost declarati inactivi;

    – propunerea de scoatere din evidenta contribuabililor declarati inactivi a contribuabililor radiati.

    4. Referatul se semneaza de catre persoana care l-a intocmit, se vizeaza de catre conducatorul compartimentului de specialitate si se aproba de catre conducatorul organului fiscal in a carui evidenta fiscala este inregistrat contribuabilul.

    5. In cazul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, referatul se aproba de catre directorul general adjunct care coordoneaza compartimentul registrul contribuabililor.

    6. Pe baza referatului aprobat se intocmeste lista cuprinzand datele de identificare ale contribuabililor declarati inactivi care au fost radiati din Registrul contribuabililor.

    7. Listele avizate de conducatorul organului fiscal/directorul general adjunct se transmit in format electronic, scanate, de directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si de Directia generala de administrare a marilor contribuabili catre Directia generala de tehnologia informatiei si vor fi insotite de o adresa de inaintare, semnata de directorul executiv/directorul general, care va include numarul de contribuabili cuprinsi in lista.

    8. Procedura prevazuta la pct. 3 – 7 se desfasoara in maximum 5 zile lucratoare.

    9. In prima zi de la primirea listelor prevazute la pct. 7, Directia generala de tehnologia informatiei verifica fiecare contribuabil din liste cu informatiile existente din Registrul contribuabililor la nivel central si in situatia confirmarii radierii opereaza in Registrul contribuabililor inactivi/reactivati, inscriind, pentru fiecare contribuabil din lista, data radierii. In cazul in care se constata ca unii contribuabili nu figureaza ca fiind radiati in Registrul contribuabililor la nivel central, Directia generala de tehnologia informatiei comunica directiilor generale ale finantelor publice judetene lista contribuabililor care se afla in aceasta situatie.

    10. Contribuabililor declarati inactivi care au fost radiati li se pastreaza istoricul in Registrul contribuabililor inactivi/reactivati, pe o perioada de 5 ani, incepand cu 1 ianuarie a anului urmator celui in care au fost radiati.

 

    ANEXA 7

 

                                ORGANIZAREA

             Registrului contribuabililor inactivi/reactivati

 

    1. Se organizeaza evidenta contribuabililor declarati inactivi/reactivati in cadrul Registrului contribuabililor inactivi/reactivati, cu urmatoarea structura:

    a) datele de identificare a contribuabilului:

    – denumirea contribuabilului;

    – codul de identificare fiscala;

    – domiciliul fiscal;

    b) situatia curenta a contribuabilului care cuprinde, dupa caz, informatii referitoare la:

    b1) date privind declararea inactivitatii fiscale:

    – data declararii ca inactiv (zz/ll/aa), si anume data comunicarii deciziei de declarare in inactivitate a contribuabilului;

    – numarul si data deciziei de declarare in inactivitate;

    – organul fiscal care a emis decizia de declarare in inactivitate, respectiv directia generala a finantelor publice judeteana sau a municipiului Bucuresti ori Directia generala de administrare a marilor contribuabili, dupa caz;

    – data inscrierii inactivitatii fiscale in Registrul contribuabililor inactivi/reactivati;

    – data anularii codului de inregistrare in scopuri de TVA (zz/ll/aa);

    b2) date privind reactivarea:

    – data reactivarii ca urmare a indeplinirii conditiilor de reactivare (zz/ll/aa), si anume data comunicarii deciziei de reactivare;

    – numarul si data deciziei de reactivare;

    – data inscrierii deciziei de reactivare in Registrul contribuabililor inactivi/reactivati;

    – organul fiscal care a emis decizia de reactivare, respectiv directia generala a finantelor publice judeteana sau a municipiului Bucuresti ori Directia generala de administrare a marilor contribuabili, dupa caz;

    – data reinregistrarii in scopuri de TVA;

    b3) date privind incetarea activitatii/radierea contribuabilului:

    – data incetarii activitatii/radierii;

    c) situatia anterioara a contribuabilului (istoricul) care cuprinde, dupa caz:

    – perioadele anterioare de inactivitate (de la zz/ll/aa pana la zz/ll/aa).

    Pentru fiecare perioada de inactivitate se vor mentiona data anularii codului de TVA, data reinregistrarii in scopuri de TVA si ordinul/decizia prin care a fost declarat inactiv ori a fost reactivat, dupa caz;

    – data radierii.

    2. In cazul contribuabililor care au sedii secundare, in evidenta se inscriu si sediile secundare inregistrate fiscal.

    3. Registrul contribuabililor inactivi/reactivati se actualizeaza in termen de 3 zile de la data comunicarii fiecarei decizii de declarare in inactivitate, reactivare sau anulare a deciziei de declarare in inactivitate.

    4. Registrul contribuabililor inactivi/reactivati se actualizeaza cu contribuabilii radiati, inscriind pentru fiecare contribuabil data radierii/incetarii activitatii. Contribuabilii radiati se mentin in evidenta contribuabililor declarati inactivi 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care au fost radiati.

    5. Registrul contribuabililor inactivi/reactivati se afiseaza pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, www.anaf.ro, la sectiunea “Informatii publice”.

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close