Regulament pentru modificarea si completarea Regulamentului privind analiza si solutionarea plangerilor referitoare la incalcarea prevederilor art. 5, 6 si 9 din Legea concurentei nr. 21/1996 si a prevederilor art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene

In M. Of. nr. 673 din 21 septembrie 2011 a fost publicat Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 710/2011 privind punerea in aplicare a Regulamentului pentru modificarea si completarea Regulamentului privind analiza si solutionarea plangerilor referitoare la incalcarea prevederilor art. 5, 6 si 9 din Legea concurentei nr. 21/1996 si a prevederilor art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, pus in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 499/2010.

Din cuprins:

    ART. 1

    In urma adoptarii in Plenul Consiliului Concurentei se pune in aplicare Regulamentul pentru modificarea si completarea Regulamentului privind analiza si solutionarea plangerilor referitoare la incalcarea prevederilor art. 5, 6 si 9 din Legea concurentei nr. 21/1996 si a prevederilor art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, pus in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 499/2010, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

    ART. 2

    Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurentei vor urmari punerea in aplicare a prevederilor prezentului ordin.

    ART. 3

    Prezentul ordin intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

    ANEXA 1

 

                         REGULAMENT

pentru modificarea si completarea Regulamentului privind analiza si solutionarea plangerilor referitoare la incalcarea prevederilor art. 5, 6 si 9 din Legea concurentei nr. 21/1996 si a prevederilor art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, pus in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 499/2010

 

    In temeiul art. 27 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

    Consiliul Concurentei adopta prezentul regulament.

 

    ART. I

    Regulamentul privind analiza si solutionarea plangerilor referitoare la incalcarea prevederilor art. 5, 6 si 9 din Legea concurentei nr. 21/1996 si a prevederilor art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, pus in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 499/2010, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 687 din 12 octombrie 2010, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

    1. La articolul 2, alineatele (2) – (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    “(2) Reclamantii trebuie sa demonstreze interesul lor legitim direct sau indirect. Existenta interesului nu poate fi prezumata. Consiliul Concurentei este indreptatit, fara a aduce atingere dreptului sau de a declansa o investigatie din oficiu, sa nu dea curs plangerii unei persoane fizice sau juridice care nu poate demonstra un interes legitim.

    (3) Consiliul Concurentei poate verifica, in orice etapa a procedurii, daca este indeplinita sau nu aceasta conditie. In mod particular, in cazul asociatiilor de protectie a consumatorilor, asociatiilor patronale sau profesionale legal inregistrate exista un interes indirect care poate fi considerat acceptabil din punctul de vedere al posibilitatii de formulare a unei plangeri, cu conditia ca, pe de o parte, asociatia sa aiba dreptul de a reprezenta interesele membrilor sai si, pe de alta parte, comportamentul denuntat sa fie susceptibil de a leza interesele a cel putin 2 membri ai asociatiei.

    (4) Autoritatile publice locale pot avea si ele un interes legitim, in calitatea acestora de cumparatori ori de utilizatori ai bunurilor sau serviciilor afectate de comportamentul impotriva caruia depun plangere. Acestea insa nu sunt considerate ca avand un interes legitim, in sensul art. 40 din lege, in masura in care aduc in atentia Consiliului Concurentei pretinse incalcari pro bono publico.”

    2. La articolul 3, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(1) Plangerile depuse de catre persoanele fizice sau juridice trebuie sa contina toate informatiile minime solicitate prin formularul de plangere prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul regulament. Persoanele fizice si juridice trebuie sa furnizeze si copii ale documentelor relevante pentru a sustine plangerea depusa, documente care le sunt in mod rezonabil disponibile, si, in masura posibilului, sa indice Consiliului Concurentei de unde pot fi obtinute alte informatii si documente relevante in cauza, care nu le sunt disponibile reclamantilor.”

    3. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 5

    Incadrarea legala a faptelor

    (1) Incadrarea legala exacta a faptelor este atributul Consiliului Concurentei. Reclamantii nu sunt obligati sa ofere o incadrare exacta a faptelor, ci doar opinia lor in aceasta privinta. Reclamantii trebuie sa se refere la regulamentele si instructiunile adoptate de Consiliul Concurentei si, in masura in care au cunostinta de acestea, la cele emise de Comisia Europeana, precum si la practica si jurisprudenta europeana.

    (2) Intelegerile si practicile intra sub incidenta legii atunci cand sunt capabile sa afecteze concurenta pe piata romaneasca ori pe o parte a acesteia, in cazul art. 5 din lege, sau in masura in care pot afecta activitatea economica ori pot prejudicia consumatorii, in cazul art. 6 din lege. Ori de cate ori Consiliul Concurentei aplica prevederile art. 5 si 6 din lege, in masura in care faptele analizate pot afecta comertul dintre statele membre, acesta aplica, de asemenea, prevederile art. 101 si 102 din TFUE. Atunci cand o intelegere sau practica nu este capabila sa afecteze comertul dintre statele membre, se poate aplica legislatia nationala, nu si legislatia comunitara.

    (3) Actiunile sau inactiunile autoritatilor si institutiilor administratiei publice centrale ori locale si ale entitatilor catre care acestea isi deleaga atributiile, precum limitarea libertatii comertului sau a autonomiei intreprinderilor, exercitate cu respectarea reglementarilor legale si/sau stabilirea de conditii discriminatorii pentru activitatea intreprinderilor, sunt interzise daca restrang, impiedica sau denatureaza concurenta. Autoritatile, institutiile publice si entitatile catre care acestea isi deleaga atributiile au obligatia activa de a asigura respectarea liberei concurente, iar restrictiile de la aceasta trebuie sa fie justificate temeinic pe motive de interes public general si sa fie limitate ca durata si arie geografica in masura maxima posibila.”

    4. La articolul 6 alineatul (1), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “c) transmiterea unei instiintari, in scris, cu privire la faptul ca plangerea nu intra sub incidenta legii in ceea ce priveste faptele reclamate;”.

    5. La articolul 6, alineatele (2) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    “(2) Consiliul Concurentei poate decide sa declanseze procedura de investigatie privind o eventuala incalcare a art. 5, 6 sau 9 din lege si a art. 101 sau 102 din TFUE in orice moment, dar nu mai tarziu de expirarea termenului de 60 de zile, prevazut de art. 40 alin. (2) din lege, pentru emiterea unei decizii referitoare la o plangere. Termenul de 60 de zile incepe sa curga de la data la care i se confirma reclamantului faptul ca plangerea este considerata completa si indeplineste toate conditiile, potrivit art. 3 din prezentul regulament. Decizia va fi luata de comisia de caz, cu exceptia situatiei in care cel putin unul dintre membrii comisiei solicita motivat dezbaterea plangerii de catre Plenul Consiliului Concurentei.

    ………………………………………………………………..

    (5) Procedura de investigatie se va derula potrivit dispozitiilor art. 41 – 44 din lege. Raportul asupra investigatiei, cu exceptia prevazuta la art. 42 alin. (1) din lege, va fi transmis spre luare la cunostinta persoanelor supuse investigatiei, acordandu-se acestora un termen de minimum 30 de zile in care sa isi formuleze, in scris, observatiile lor asupra continutului raportului. Termenul pentru comunicarea observatiilor de catre partile implicate este fixat de presedintele Consiliului Concurentei, de la caz la caz, tinand seama de complexitatea cazului, si nu va fi mai scurt de 30 de zile de la data primirii raportului asupra investigatiei de catre parti.”

    6. La articolul 6, dupa alineatul (5) se introduc doua noi alineate, alineatele (5^1) si (5^2), cu urmatorul cuprins:

    “(5^1) In cadrul termenului pentru comunicarea observatiilor, destinatarii raportului de investigatie pot solicita organizarea de audieri. Presedintele Consiliului Concurentei poate organiza audieri si in lipsa unei solicitari din partea destinatarilor raportului de investigatie, in cazul in care apreciaza ca este util pentru stabilirea adevarului in cauza investigata.

    (5^2) In situatia in care investigatia a fost declansata ca urmare a unei plangeri si se constata ca aceasta nu a condus la descoperirea unor dovezi suficiente privind incalcarea legii, care sa justifice impunerea de masuri sau sanctiuni de catre Consiliul Concurentei, inchiderea investigatiei se va face prin decizie a Plenului Consiliului Concurentei, in urma audierii partilor implicate, daca autorul plangerii solicita organizarea de audieri.”

    7. La articolul 6, alineatele (9) si (12) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    “(9) Atunci cand Consiliul Concurentei, in urma analizei plangerii, considera ca, pe baza informatiilor pe care le are in posesie, nu sunt suficiente temeiuri pentru a justifica declansarea unei investigatii, va informa autorul plangerii despre intentia sa de a respinge plangerea, inclusiv despre motivele care stau la baza acestei intentii, si va stabili un termen rezonabil in cadrul caruia acesta sa isi prezinte punctul de vedere in scris in fata comisiei Consiliului Concurentei. Consiliul Concurentei poate admite ca reclamantul sa isi exprime punctul de vedere si verbal, in cazul in care acesta solicita in scris, in termenul mentionat de Consiliu, ascultarea sa. Consiliul Concurentei nu este obligat sa ia in considerare orice alte informatii sau documente transmise ulterior expirarii acestui termen de catre reclamant, inclusiv in scris.

    ………………………………………………………………..

    (12) In cazul in care reclamantul isi exprima punctul de vedere in termenul stabilit de Consiliul Concurentei, iar informatiile si documentele suplimentare furnizate nu duc la o evaluare diferita a plangerii, Consiliul Concurentei va respinge plangerea prin decizie. Respingerea plangerii se face, potrivit art. 7 din prezentul regulament, prin decizia comisiei Consiliului Concurentei. In situatia in care cel putin un membru al comisiei solicita motivat acest lucru, dupa ce autorului plangerii i s-a dat posibilitatea de a-si exprima punctul de vedere in scris, propunerea directiei de resort se supune dezbaterii plenului Consiliului Concurentei, care va hotari respingerea plangerii sau declansarea unei investigatii.”

    8. La articolul 9, alineatele (5) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    “(5) Consiliul Concurentei poate solicita reclamantilor, intreprinderilor sau asociatiilor de intreprinderi, autoritatilor si institutiilor administratiei publice centrale ori locale sau entitatilor catre care acestea isi deleaga atributiile, care furnizeaza informatii si documente in cadrul procedurii de analiza a plangerii, sa identifice documentele sau partile din anumite documente pe care acestia le considera a contine secrete de afaceri ori alte informatii confidentiale apartinand lor si sa identifice partile fata de care aceste documente sa fie considerate confidentiale. Consiliul Concurentei poate stabili un termen in care reclamantul, intreprinderile sau asociatiile de intreprinderi si autoritatile, institutiile administratiei publice centrale ori locale sau entitatile catre care acestea isi deleaga atributiile sa detalieze solicitarea de protejare a confidentialitatii cu privire la fiecare document sau parte dintr-un document, sa furnizeze Consiliului Concurentei o versiune neconfidentiala a documentelor ori declaratiilor in care pasajele confidentiale au fost sterse si sa furnizeze o descriere concisa a fiecarei piese ce contine o informatie stearsa.

    (6) Daca reclamantul, intreprinderile ori asociatiile de intreprinderi sau autoritatile, institutiile administratiei publice centrale sau locale ori entitatile catre care acestea isi deleaga atributiile nu se conformeaza cererii Consiliului Concurentei, documentele ori declaratiile in cauza sunt considerate a nu contine informatii confidentiale.”

    9. La articolul 10, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(4) Actiunile in despagubire pot fi intentate atat de cei afectati direct de catre un comportament anticoncurential, cat si de persoanele afectate in mod indirect, de exemplu, de persoanele care cumpara bunuri si servicii de la cei afectati in mod direct. Actiunea in justitie va putea fi intentata pentru consumatori si de catre asociatiile de protectia consumatorilor legal inregistrate, precum si de catre asociatiile profesionale sau patronale pentru membrii acestora afectati de o practica anticoncurentiala, pe baza atributiilor acestora si a imputernicirilor primite in acest sens, dupa caz.”

    10. La articolul 10, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:

    “(5) Actiunea in justitie poate fi intentata atat inainte, cat si dupa emiterea unei decizii de sanctionare de catre Consiliul Concurentei. Deciziile Consiliului Concurentei prin care sunt aplicate amenzi contraventionale, ramase definitive ori mentinute, in tot sau in parte, printr-o hotarare judecatoreasca, irevocabile, creeaza o prezumtie privind existenta faptului ilicit cauzator de prejudicii.”

    11. In anexa la regulament, partea introductiva si paragraful 2 de la punctul I si paragrafele 3, 5 si 6 de la punctul II se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    “I. Informatii privind reclamantul si intreprinderea sau asociatia de intreprinderi/autoritatea ori institutia administratiei publice centrale sau locale ori entitatile (societati comerciale, regii autonome etc.) catre care acestea isi deleaga atributiile impotriva careia se formuleaza plangerea

    ………………………………………………………………..

    2. Identificati intreprinderea (intreprinderile) sau asociatia de intreprinderi, autoritatea ori institutia administratiei publice centrale sau locale ori entitatile catre care aceasta isi deleaga atributiile al carei (caror) comportament constituie obiectul plangerii. In cazul intreprinderilor, furnizati toate informatiile disponibile dumneavoastra cu privire la grupul de intreprinderi din care aceasta (acestea) face (fac) parte si cu privire la domeniul de activitate al acesteia (acestora). Indicati pozitia reclamantului fata de intreprinderea sau asociatia de intreprinderi parate (de exemplu, client, furnizor, concurent etc.).

    ………………………………………………………………..

    3. Prezentati cat mai in detaliu faptele din care rezulta, in opinia dumneavoastra, ca s-a savarsit o incalcare a prevederilor art. 5, 6 sau 9 din lege si a prevederilor art. 101 sau 102 din TFUE, dupa caz. Indicati, in special, natura produselor (bunuri sau servicii) afectate de pretinsa incalcare si explicati, atunci cand este necesar, relatiile comerciale privind aceste produse. Furnizati toate detaliile disponibile despre intelegerile sau practicile intreprinderilor ori asociatiilor de intreprinderi/actiunile sau inactiunile autoritatilor si institutiilor administratiei publice centrale ori locale sau entitatilor catre care acestea isi deleaga atributiile care constituie obiectul plangerii. Indicati, in masura posibilului, cotele de piata estimative detinute de catre intreprinderea/intreprinderile impotriva carora este formulata plangerea.

    ………………………………………………………………..

    5. Prezentati punctul dumneavoastra de vedere referitor la dimensiunea pietei geografice pe care a avut loc presupusa incalcare a legii si explicati, daca nu reiese in mod evident, in ce masura a fost afectata concurenta.

    6. Mentionati daca, din informatiile de care dispuneti, intreprinderea sau asociatia de intreprinderi/autoritatea si institutia administratiei publice centrale ori locale sau entitatile (societati comerciale, regii autonome etc.) catre care acestea isi deleaga atributiile impotriva careia (carora) formulati plangerea are (au) cunostinta de intentia dumneavoastra de a va adresa autoritatii de concurenta in legatura cu faptele prezentate in plangere.”

    ART. II

    Prezentul regulament intra in vigoare la data publicarii lui in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close