Regulamentul de organizare si functionare a institutiei Avocatul Poporului. Republicare

In M. Of. nr. 758 din 27 octombrie 2011 a fost republicata Hotararea Senatului nr. 5/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a institutiei Avocatul Poporului.

Din cuprins:

                             REGULAMENT

de organizare si functionare a institutiei Avocatul Poporului*)

 

    *) Republicat in temeiul art. II din Hotararea Birourilor permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului nr. 1/2011 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a institutiei Avocatul Poporului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 692 din 29 septembrie 2011, dandu-se textelor o noua numerotare.

    Regulamentul de organizare si functionare a institutiei Avocatul Poporului a fost aprobat prin Hotararea Biroului permanent al Senatului nr. 5/2002, a fost republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 922 din 11 octombrie 2004 si a mai fost completat prin Hotararea Birourilor permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului nr. 6/2007 privind completarea Regulamentului de organizare si functionare a institutiei Avocatul Poporului, republicat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 445 din 29 iunie 2007.

 

    CAPITOLUL I

    Dispozitii generale

 

    ART. 1

    Institutia Avocatul Poporului, denumita in continuare institutie, se organizeaza si functioneaza potrivit prevederilor art. 58 – 60 din Constitutia Romaniei, republicata, ale Legii nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale prezentului regulament.

    ART. 2

    Regulamentul de organizare si functionare a institutiei Avocatul Poporului, denumit in continuare regulament, stabileste structura organizatorica, atributiile compartimentelor de specialitate, procedura de primire si de solutionare a petitiilor, statutul personalului, precum si raspunderea disciplinara a acestuia.

    ART. 3

    Prevederile regulamentului sunt in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 35/1997, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si se completeaza cu reglementarile legale aplicabile personalului de specialitate si personalului angajat cu contract individual de munca.

 

    CAPITOLUL II

    Conducerea institutiei

 

    SECTIUNEA 1

    Avocatul Poporului

 

    ART. 4

    (1) Avocatul Poporului conduce institutia, exercitandu-si autoritatea si competenta prevazute de lege, avand si urmatoarele atributii:

    a) prezinta celor doua Camere ale Parlamentului rapoarte, anual sau la cererea acestora;

    b) semneaza rapoartele, punctele de vedere, obiectiile si exceptiile de neconstitutionalitate, recomandarile, precum si orice alte acte necesare bunei desfasurari a activitatii institutiei;

    c) aproba statul de functii si fisa postului pentru personalul din institutie;

    d) aproba organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor din cadrul institutiei;

    e) numeste, promoveaza, elibereaza din functie personalul, potrivit dispozitiilor legale;

    f) aproba trecerea personalului dintr-un departament in altul;

    g) aproba deplasarile personalului in strainatate;

    h) aproba, indruma si coordoneaza programul de pregatire si formare profesionala a personalului de specialitate;

    i) imputerniceste personalul de specialitate cu indeplinirea unora dintre atributiile sale, potrivit legii;

    j) aproba planificarea si efectuarea concediilor anuale de odihna;

    k) aproba compensarea orelor prestate peste programul normal de lucru;

    l) stabileste si aproba programul de audiente si dispecerat;

    m) exercita orice alte atributii care ii revin potrivit legii.

    (2) Avocatul Poporului poate delega exercitarea acestor atributii adjunctilor sai sau unor persoane cu functii de conducere din cadrul institutiei.

    ART. 5

    In exercitarea atributiilor legate de activitatea interna a institutiei, Avocatul Poporului emite ordine, instructiuni, norme metodologice si regulamente.

 

    SECTIUNEA a 2-a

    Adjunctii Avocatului Poporului

 

    ART. 6

    Adjunctii Avocatului Poporului indeplinesc urmatoarele atributii:

    a) coordoneaza activitatea din domeniul lor de activitate;

    b) informeaza Avocatul Poporului cu privire la activitatea domeniului de activitate;

    c) repartizeaza petitiile in cadrul domeniilor de activitate;

    d) avizeaza rapoartele, punctele de vedere privind exceptiile de neconstitutionalitate, recomandarile, precum si orice alte acte supuse aprobarii Avocatului Poporului;

    e) indeplinesc, in ordinea stabilita de Avocatul Poporului, atributiile acestuia in caz de imposibilitate temporara a exercitarii functiei;

    f) indeplinesc orice alte atributii stabilite de Avocatul Poporului.

    ART. 7

    Conditiile pentru numirea in functia de adjunct al Avocatului Poporului sunt urmatoarele:

    a) absolvent, cu diploma de licenta, al unei facultati de stiinte juridice, stiinte administrative, stiinte politice sau stiinte economice;

    b) vechime de cel putin 10 ani in specialitatea studiilor absolvite (judecator, procuror, avocat, notar, consilier juridic, economist, politist sau alte functii asimilate);

    c) cunoasterea unei limbi straine de larga circulatie, atestata prin documente oficiale;

    d) capacitate deplina de exercitiu si o buna reputatie morala;

    e) stare de sanatate corespunzatoare functiei pentru care candideaza;

    f) fara antecedente penale;

    g) fara apartenenta politica.

 

    SECTIUNEA a 3-a

    Directorul coordonator

 

    ART. 8

    (1) Directorul coordonator este numit prin concurs sau examen, pe criterii de profesionalism, prin ordin al Avocatului Poporului si se subordoneaza conducerii institutiei Avocatul Poporului.

    (2) Principalele atributii si responsabilitati ale directorului coordonator sunt urmatoarele:

    a) indruma si raspunde de activitatea Biroului financiar si Biroului administrativ si asigura comunicarea dintre Avocatul Poporului si conducatorii acestora;

    b) urmareste si controleaza elaborarea raportarilor statistice periodice ale institutiei Avocatul Poporului din domeniul economic-administrativ, prevazute de reglementarile in vigoare;

    c) organizeaza gestionarea patrimoniului institutiei si ia masuri pentru asigurarea integritatii acestuia;

    d) organizeaza activitatea de intretinere, de dotare si stabileste masuri pentru paza si folosirea sediului institutiei si a bunurilor sale, prin structurile de resort;

    e) urmareste modul de executare a contractelor pentru asigurarea utilitatilor (apa, caldura, energie electrica, telefon etc.);

    f) dispune masuri pentru efectuarea inventarierii anuale a tuturor bunurilor din patrimoniul institutiei si prezinta conducerii institutiei un raport asupra acestui inventar;

    g) raspunde de respectarea dispozitiilor legale privind utilizarea fondurilor cuprinse in bugetul de venituri si cheltuieli al institutiei si de intocmirea proiectului bugetului anual al institutiei;

    h) raspunde de organizarea si de realizarea sistemului informatic general al institutiei;

    i) dispune masurile care trebuie luate cu privire la circulatia si la transferul bunurilor;

    j) organizeaza activitatea de prevenire si de stingere a incendiilor, precum si activitatea de protectie a muncii;

    k) aproba valoarea de inventar a cartilor primite gratuit;

    l) indeplineste si alte atributii prevazute de lege sau incredintate de Avocatul Poporului.

 

    CAPITOLUL III

    Structura organizatorica

 

    ART. 9

    (1) Structura organizatorica a institutiei este prevazuta in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentul regulament.

    (2) Biroul contencios constitutional, juridic, resurse umane, protocol este in directa subordonare a Avocatului Poporului.

    (3) In cadrul structurii organizatorice, prin ordin al Avocatului Poporului, se pot organiza directii, servicii, birouri, alte categorii de compartimente sau comisii cu activitate temporara, stabilindu-se numarul posturilor de conducere, atributiile, precum si personalul necesar pentru fiecare compartiment, in raport cu competenta institutiei, stabilita de lege.

    (4) In vederea realizarii atributiilor ce ii revin potrivit legii, Avocatul Poporului organizeaza birouri teritoriale.

    (5) In cadrul fiecarui birou teritorial isi desfasoara activitatea 2 experti, cu exceptia Biroului Teritorial Alba Iulia, birou-pilot, care are 3 angajati.

    ART. 10

    (1) In cadrul institutiei functioneaza Consiliul consultativ, in componenta caruia intra Avocatul Poporului, adjunctii acestuia, precum si alte persoane desemnate prin ordin de Avocatul Poporului.

    (2) Consiliul consultativ se convoaca de catre Avocatul Poporului.

    ART. 11

    Activitatea de audit public intern este organizata si se desfasoara in directa subordonare a conducerii institutiei, potrivit legii.

    ART. 12

    Angajatii din cadrul Biroului contencios constitutional, juridic, resurse umane, protocol, aflat in directa subordonare a Avocatului Poporului, indeplinesc urmatoarele atributii:

    a) examineaza si propun solutii in problemele care privesc organizarea si functionarea institutiei;

    b) intocmesc sau participa la intocmirea unor note, studii, evaluari, lucrari de sinteza legate de specificul activitatii institutiei si furnizeaza datele de sinteza privind activitatea legislativa;

    c) avizeaza ordinele, instructiunile, regulamentele, contractele si orice alte acte emise de Avocatul Poporului, adjunctii acestuia si directorul coordonator in exercitarea atributiilor legate de activitatea institutiei;

    d) participa la activitatea de pregatire a rapoartelor anuale si speciale, inclusiv prin centralizarea periodica a petitiilor si dosarelor aflate in lucru;

    e) informeaza Avocatul Poporului cu privire la aspectele sociale care pot constitui obiectul autosesizarilor, colaborand, dupa caz, cu domeniile de activitate;

    f) participa la activitatea de redactare a corespondentei Avocatului Poporului;

    g) sesizeaza cu operativitate si participa la redactarea raspunsurilor la intrebarile si problemele ridicate de/si in mass-media cu privire la activitatea institutiei;

    h) reprezinta Avocatul Poporului in fata instantelor judecatoresti si a altor organe jurisdictionale;

    i) asigura, cu aprobarea ordonatorului de credite, achizitionarea la fondul de documentare stiintifica a culegerilor de acte normative si orice alte lucrari necesare desfasurarii activitatii institutiei, urmarind modul de gestionare, prelucrare si evidenta in cadrul bibliotecii (punctului de documentare);

    j) indeplinesc orice alte atributii stabilite de lege si de Avocatul Poporului.

    ART. 13

    In stabilirea structurii organizatorice se vor avea in vedere domeniile de activitate, astfel cum sunt stabilite prin lege:

    a) drepturile omului, egalitate de sanse intre barbati si femei, culte religioase si minoritati nationale;

    b) drepturile copilului, ale familiei, tinerilor, pensionarilor, persoanelor cu handicap;

    c) armata, justitie, politie, penitenciare;

    d) proprietate, munca, protectie sociala, impozite si taxe.

 

    CAPITOLUL IV

    Functionarea institutiei

 

    SECTIUNEA 1

    Registrele institutiei

 

    ART. 14

    (1) Registrele institutiei sunt urmatoarele:

    a) registrul general de intrare-iesire a corespondentei in care se inregistreaza, in ordine, toate documentele care intra si ies din institutie, primind numar si data de inregistrare;

    b) registrele de dosare in care se inregistreaza toate lucrarile in legatura cu solutionarea petitiilor;

    c) registrul de audiente;

    d) registrul de acte emise de Avocatul Poporului in exercitarea atributiilor legate de activitatea interna a institutiei, in care acestea se inregistreaza si li se da numar, in ordine cronologica;

    e) registrul special de corespondenta secreta si confidentiala, in care se inregistreaza documentele avand acest caracter;

    f) opisul alfabetic;

    g) registrul de arhiva;

    h) registrul sesizarilor din oficiu;

    i) registrul anchetelor.

    (2) Evidentele din opisul alfabetic vor fi realizate si in format electronic.

    (3) La sfarsitul fiecarui an, dupa ultima operatiune din fiecare registru se va intocmi un proces-verbal de inchidere, care va fi contrasemnat de directorul coordonator.

    ART. 15

    In scopul desfasurarii eficiente a activitatii institutiei, Avocatul Poporului poate aproba si intocmirea altor registre in afara celor prevazute la art. 14, in conformitate cu atributiile ce ii revin, potrivit legislatiei in vigoare.

 

    SECTIUNEA a 2-a

    Procedura de primire si de solutionare a petitiilor. Procedura in cazul sesizarii din oficiu

 

    ART. 16

    (1) Petitiile adresate institutiei Avocatul Poporului trebuie formulate in scris, cu respectarea conditiilor prevazute de lege, si pot fi transmise prin posta, inclusiv cea electronica, fax ori pot fi depuse personal sau prin mandatar.

    (2) In cazul petitiilor transmise institutiei prin posta electronica (e-mail) care nu contin datele de identificare ale petitionarului, acestea vor fi solicitate tot prin intermediul postei electronice. In cazul in care datele de identificare solicitate nu sunt comunicate, petitia va fi considerata anonima.

    (3) In cazul in care petitia se depune prin mandatar se vor solicita datele de identificare ale acestuia.

    (4) Pentru motive temeinice, la solicitarea petitionarului, acestuia i se poate incuviinta sa isi prezinte oral sau prin serviciul dispecerat petitia, care va fi consemnata de catre persoanele care asigura serviciul de audiente si dispecerat, pe formularele-tip, ale caror modele sunt prezentate in anexele nr. 2 si 3.

    ART. 17

    (1) Persoanele lezate in drepturile sau libertatile lor cetatenesti de catre autoritatile administratiei publice pot sesiza institutia Avocatul Poporului in cadrul programului de audiente. Audientele se acorda de personalul de specialitate, in baza programarii avizate de adjunctii Avocatului Poporului si aprobate de Avocatul Poporului. Birourile teritoriale ale institutiei Avocatul Poporului au acelasi program de audiente ca si sediul central al institutiei.

    (2) Daca aspectele sesizate se refera la acte ale autoritatilor administratiei publice sau ale regiilor autonome si conditiile prevazute de Legea nr. 35/1997, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, petitionarul poate sesiza institutia, prin completarea unui formular-tip de cerere, care primeste numar si data de inregistrare. In cazul in care petitia se depune prin mandatar, se vor solicita datele de identificare ale acestuia. Pentru motive temeinice, la solicitarea petitionarului, formularul-tip de cerere va fi completat de expertul/consilierul de serviciu care acorda audienta.

    (3) Petitionarii care solicita audienta la un adjunct al Avocatului Poporului vor depune o cerere referitoare la problemele reclamate, urmand a li se comunica data la care adjunctul Avocatului Poporului le poate acorda audienta. Dupa acordarea audientei de catre personalul de specialitate, persoanele nemultumite pot solicita motivat acordarea de audiente la adjunctul Avocatului Poporului specializat in problema sesizata.

    (4) Daca, dupa parcurgerea procedurii mentionate mai sus, petitionarii solicita audienta la Avocatul Poporului, acestia vor fi indrumati sa formuleze in scris o cerere motivata, urmand ca Avocatul Poporului sa decida asupra temeiniciei cererii si acordarii audientei.

    ART. 18

    (1) Petitiile, avand atasate si plicurile, se depun la registratura unde, in aceeasi zi, sunt trecute in registrul general de intrare-iesire a corespondentei si primesc numar si data de inregistrare, dupa care se predau adjunctilor Avocatului Poporului.

    (2) Adjunctii Avocatului Poporului repartizeaza petitiile in functie de domeniul de activitate, pe baza de condica.

    (3) In situatia in care obiectul unei petitii este de competenta a doua sau mai multe domenii de activitate, adjunctii Avocatului Poporului vor desemna domeniul responsabil cu solutionarea petitiei, mentinandu-se totodata obligatia celorlalte domenii de a colabora.

    (4) Predarea si primirea petitiilor se fac sub semnatura, prin condica.

    ART. 19

    (1) Persoana careia i-a fost repartizata petitia, denumita in continuare titularul lucrarii, analizeaza obiectul acesteia, verifica daca petitionarul a mai adresat institutiei Avocatul Poporului sesizari avand acelasi obiect si propune prin fisa petitiei etapele rezolvarii si proiectul de raspuns pe care il supune spre analiza si avizare adjunctului Avocatului Poporului care coordoneaza domeniul de activitate din care face parte.

    (2) In situatia in care petitia nu intra in obiectul de activitate al institutiei Avocatul Poporului, proiectul de raspuns se aproba si se semneaza de catre adjunctul Avocatului Poporului care coordoneaza domeniul de activitate.

    (3) Daca petitia intra in obiectul de activitate al institutiei, titularul lucrarii verifica daca sunt indeplinite cerintele prevazute de lege si, daca este cazul, solicita, cu aprobarea adjunctului Avocatului Poporului, informatii suplimentare, telefonic sau in scris, de la petitionar ori de la autoritate. Atunci cand este necesar se poate solicita prezenta petitionarului. In acest caz se va deschide un dosar care va purta numarul de inregistrare al petitiei, acordat conform art. 18.

    ART. 20

    In situatia in care in urma cercetarilor preliminare rezulta necesitatea efectuarii unei anchete, titularul lucrarii face propunerea de ancheta, motivata in fapt si in drept, si o supune spre avizare adjunctului Avocatului Poporului care coordoneaza domeniul de activitate din care face parte. Avocatul Poporului aproba efectuarea anchetei si imputerniceste persoanele care o vor efectua.

    ART. 21

    (1) Avocatul Poporului poate intrerupe efectuarea anchetei ori de cate ori constata ca petitia a fost solutionata amiabil sau ca au incetat temeiurile pentru care a fost dispusa.

    (2) Incetarea procedurii se aduce la cunostinta petitionarului.

    ART. 22

    (1) Potrivit aceleiasi proceduri, in cazul in care in urma cercetarilor preliminare sau a anchetelor se constata ca petitia persoanei lezate este intemeiata, institutia Avocatul Poporului va sesiza autoritatea administratiei publice care a incalcat drepturile petitionarului, cerandu-i in scris sa reformeze sau sa revoce actul administrativ si sa repare prejudiciile produse, precum si sa repuna persoana lezata in situatia anterioara.

    (2) In cazul in care se constata incalcarea grava a drepturilor petitionarului sau ilegalitatea actului administrativ, Avocatul Poporului emite o recomandare adresata autoritatii administratiei publice, care a incalcat drepturile respective sau a emis actul ilegal.

    ART. 23

    (1) In situatia in care autoritatea administratiei publice in cauza isi insuseste recomandarea, Avocatul Poporului sau persoana desemnata de acesta aproba propunerea de inchidere a dosarului.

    (2) In caz contrar Avocatul Poporului va proceda la sesizarea autoritatilor ierarhic superioare.

    (3) In ambele cazuri rezultatele finale se aduc la cunostinta petitionarului.

    ART. 24

    (1) Petitiile anonime nu se inregistreaza.

    (2) In cazul in care o persoana adreseaza mai multe petitii, sesizand aceeasi problema, titularul lucrarii propune adjunctului Avocatului Poporului conexarea acestora, petitionarul urmand sa primeasca un singur raspuns, care sa faca referire la toate petitiile primite.

    (3) Daca dupa trimiterea raspunsului se primeste o noua petitie cu acelasi continut si fara a se aduce noi dovezi, aceasta se claseaza la numarul initial, facandu-se mentiune despre faptul ca s-a raspuns.

    ART. 25

    (1) Avocatul Poporului poate aproba sesizarea din oficiu atunci cand afla, prin orice mijloace, ca au fost incalcate drepturile sau libertatile persoanelor fizice.

    (2) Sesizarea din oficiu se inregistreaza in registrul general de intrare-iesire a corespondentei si in registrul sesizarilor din oficiu.

    (3) Procedura de solutionare este cea prevazuta in prezenta sectiune.

    (4) Procedura desfasurata ca urmare a sesizarii din oficiu inceteaza si la solicitarea persoanei lezate in drepturile si libertatile sale.

 

    CAPITOLUL V

    Statutul personalului institutiei

 

    ART. 26

    Personalului institutiei Avocatul Poporului ii sunt aplicabile prevederile Statutului personalului din structurile de specialitate ale Parlamentului si cele din prezentul regulament.

    ART. 27

    Conditiile pentru ocuparea functiilor de conducere, altele decat cele de adjunct al Avocatului Poporului, precum si a celor de executie sunt stabilite de Avocatul Poporului.

    ART. 28

    Evaluarea activitatii profesionale a personalului institutiei se face in conditiile prevazute de reglementarile legale in vigoare aplicabile personalului din aparatul Parlamentului.

    ART. 29

    Personalul cu functii de conducere si de executie beneficiaza de drepturile prevazute de lege pentru functiile similare din aparatul Parlamentului.

    ART. 30

    Salarizarea personalului cu functii de conducere si de executie se face la nivelul prevazut de lege pentru functiile similare din aparatul Parlamentului.

    ART. 31

    (1) Personalul institutiei are dreptul la un concediu de odihna platit, stabilit in raport cu vechimea in munca prin regulamentul privind concediile de odihna, aprobat de Avocatul Poporului.

    (2) Personalul este indreptatit sa primeasca, potrivit legii, o compensare in bani, corespunzatoare numarului de zile de concediu de odihna neefectuat, numai in cazul incetarii contractului individual de munca.

    (3) Personalul institutiei beneficiaza, in conditiile legii, de concedii de studii, concedii suplimentare, concedii medicale, concedii fara plata, zile libere platite si ore suplimentare.

    ART. 32

    In exercitarea atributiilor sale personalul institutiei trebuie sa actioneze cu profesionalism, loialitate, corectitudine, promptitudine si sa isi perfectioneze permanent pregatirea profesionala.

    ART. 33

    In relatia cu persoanele, personalul institutiei are urmatoarele indatoriri:

    a) sa manifeste solicitudine si politete;

    b) sa asigure in procesul de elaborare si de aplicare a deciziilor, precum si de solutionare a petitiilor egalitatea de tratament a acestora, fara privilegii si fara discriminari;

    c) sa exercite atributiile conferite functiei numai in scopul prevazut de lege;

    d) sa nu fie influentat in conduita sa de interese personale sau de interventii politice;

    e) sa asigure accesul persoanelor la documente, in conformitate cu dispozitiile legale;

    f) sa poarte ecuson.

 

    CAPITOLUL VI

    Raspunderea disciplinara

 

    ART. 34

    (1) Incalcarea cu vinovatie a indatoririlor de serviciu atrage raspunderea disciplinara a personalului institutiei.

    (2) Abaterea disciplinara este o fapta in legatura cu munca si care consta intr-o actiune sau o inactiune savarsita cu vinovatie de catre salariat, prin care acesta a incalcat normele legale, prezentul regulament, contractul individual de munca, ordinele si dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici.

    (3) Sanctiunile disciplinare aplicabile in cazul savarsirii abaterilor prevazute la alin. (2) sunt cele stabilite de Codul muncii.

    (4) Procedura de cercetare, de aplicare si contestare a sanctiunilor disciplinare este cea prevazuta de prezentul regulament si de Codul muncii. Cercetarea disciplinara prealabila este efectuata de persoana imputernicita, prin ordin, de Avocatul Poporului.

    ART. 35

    (1) Persoana imputernicita de Avocatul Poporului sa efectueze cercetarea disciplinara prealabila propune, printr-un raport motivat, sanctiunea disciplinara aplicabila sau clasarea sesizarii.

    (2) Avocatul Poporului aplica sanctiunea disciplinara prin ordin. Aceasta atributie poate fi delegata unuia dintre adjunctii Avocatului Poporului.

    (3) Salariatul nemultumit de sanctiunea disciplinara aplicata poate contesta ordinul de sanctionare la instanta competenta, potrivit dispozitiilor Codului muncii.

    ART. 36

    (1) Sanctiunile disciplinare aplicate se radiaza de drept in termen de un an de la aplicare, daca salariatul sanctionat nu a mai savarsit o alta abatere disciplinara in aceasta perioada.

    (2) Radierea sanctiunilor disciplinare nu duce la anularea efectelor patrimoniale ale acestora.

    ART. 37

    Raporturile de munca inceteaza in conditiile prevazute de Codul muncii.

 

    CAPITOLUL VII

    Dispozitii finale

 

    ART. 38

    Avocatul Poporului intretine relatii cu autoritati similare din alte state si poate participa la activitatea unor organizatii internationale din domeniul sau de activitate ori poate sa devina membru al acestora.

    ART. 39

    Normativele de cheltuieli pentru protocol, deplasari in strainatate, dotari cu autoturisme si consum lunar de carburanti se stabilesc prin ordin al Avocatului Poporului, potrivit legii.

    ART. 40

    Prezentul regulament intra in vigoare de la data publicarii lui in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea sa de catre birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului.

    ART. 41

    (1) La data intrarii in vigoare a prezentului regulament se abroga Regulamentul de organizare si functionare a institutiei Avocatul Poporului, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 393 din 19 august 1999.

    (2) De la data intrarii in vigoare a prezentului regulament dispozitiile acestuia se aplica intregului personal al institutiei.

    (3) Anexele nr. 1 – 3 fac parte integranta din prezentul regulament.

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close