Contributia pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii

In M. Of. nr. 680 din 26 septembrie 2011 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii.

Din cuprins:

    ART. 1

    Detinatorii autorizatiilor de punere pe piata a medicamentelor sau reprezentantii legali ai acestora au obligatia de a plati trimestrial pentru medicamentele incluse in programele nationale de sanatate, precum si pentru medicamentele cu sau fara contributie personala, folosite in tratamentul ambulatoriu pe baza de prescriptie medicala prin farmaciile cu circuit deschis, in tratamentul spitalicesc si pentru medicamentele utilizate in cadrul serviciilor medicale acordate prin centrele de dializa, suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii, o contributie trimestriala calculata conform prezentei ordonante de urgenta.

    ART. 2

    In intelesul prezentei ordonante de urgenta, reprezentant legal este persoana juridica romana imputernicita de catre detinatorul autorizatiei de punere pe piata care nu este persoana juridica romana pentru raportarea si plata contributiei trimestriale.

    ART. 3

    (1) Contributia trimestriala se calculeaza prin aplicarea unui procent “p” asupra valorii consumului de medicamente, suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii, consum aferent vanzarilor fiecarui platitor de contributie.

    (2) Procentul “p” se calculeaza astfel:

 

         (CTt – BAt)

    p = ————- x 100,

             CTt

 

    unde:

    CTt = consumul total trimestrial de medicamente, suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii;

    BAt = bugetul aprobat trimestrial, aferent medicamentelor suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii, calculat prin impartirea la 4 a bugetului anual aprobat initial prin legea bugetului de stat.

 

    (3) Valoarea procentului “p” se comunica persoanelor prevazute la art. 1 de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, odata cu consumul trimestrial prevazut la art. 5 alin. (7).

    (4) Contributia trimestriala prevazuta la alin. (1) se calculeaza si se datoreaza pentru valoarea consumului de medicamente realizat dupa data de 30 septembrie 2011.

    ART. 4

    (1) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta, detinatorii autorizatiilor de punere pe piata a medicamentelor, care nu sunt persoane juridice romane, au obligatia sa depuna la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate datele de identificare ale reprezentantilor legali care vor duce la indeplinire obligatiile legale prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, precum si lista medicamentelor pentru care se datoreaza contributia trimestriala.

    (2) Detinatorii autorizatiilor de punere pe piata a medicamentelor, persoane juridice romane, au obligatia sa depuna la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, in termenul prevazut la alin. (1), lista medicamentelor pentru care se datoreaza contributia trimestriala.

    (3) In acelasi termen, persoanele juridice romane prevazute la alin. (1) si (2) au obligatia sa se inregistreze fiscal la Agentia Nationala de Administrare Fiscala ca platitori ai contributiei trimestriale prevazute la art. 1.

    ART. 5

    (1) Agentia Nationala de Administrare Fiscala administreaza contributia trimestriala prevazuta la art. 1, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

    (2) Contributia trimestriala prevazuta la art. 1 este asimilata obligatiei fiscale.

    (3) Stabilirea, calculul si declararea contributiei se efectueaza de catre persoanele obligate la plata acesteia, prevazute la art. 4 alin. (3), pe baza informatiilor furnizate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate. Contributia trimestriala se declara de catre platitori la organul fiscal competent, pana la termenul de plata al acesteia prevazut la alin. (8).

    (4) Farmaciile cu circuit deschis, unitatile sanitare cu paturi si centrele de dializa care utilizeaza medicamente potrivit prevederilor art. 1 raporteaza consumul de medicamente care se suporta din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii, dupa cum urmeaza:

    a) farmaciile cu circuit deschis raporteaza lunar consumul, in conditiile Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate;

    b) unitatile sanitare cu paturi si centrele de dializa care utilizeaza medicamentele prevazute la art. 1 raporteaza lunar, pana la data de 15 a lunii curente pentru luna anterioara, la casele de asigurari de sanatate consumul de medicamente pe baza formularelor de raportare aprobate prin ordin comun al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, in termen de 30 de zile.

    (5) Unitatile sanitare cu paturi si centrele de dializa care utilizeaza medicamentele prevazute la art. 1, dupa aprobarea bugetului propriu, raporteaza caselor de asigurari de sanatate bugetul anual aferent medicamentelor suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii. Pentru anul 2011, raportarea se face in termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta.

    (6) Casele de asigurari de sanatate raporteaza lunar consumul centralizat catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate pana la data de 20 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza contributia, pe baza unei machete de raportare aprobate prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.

    (7) Casa Nationala de Asigurari de Sanatate transmite in format electronic persoanelor prevazute la art. 1, pana la finele lunii urmatoare expirarii trimestrului, consumul centralizat de medicamente inregistrat corespunzator datelor din sistemul de asigurari sociale de sanatate.

    (8) Contributia prevazuta la art. 3 se vireaza trimestrial, pana la data de 25 a celei de-a doua luni urmatoare incheierii trimestrului pentru care se datoreaza contributia.

    ART. 6

    (1) Datele comunicate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate potrivit prevederilor art. 5 alin. (7) pot fi contestate de persoanele prevazute la art. 1 in termen de 10 zile calendaristice din ziua comunicarii datelor.

    (2) Contestatiile se depun la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si se solutioneaza prin emiterea unui act administrativ, comunicat contestatarilor, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii acestora.

    (3) Depunerea contestatiilor nu suspenda obligatia de plata a contributiei prevazute la art. 3.

    (4) In cazul solutionarii contestatiilor pana la termenul de plata prevazut la art. 5 alin. (8), se vor plati contributiile aferente noilor sume comunicate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, iar in cazul depasirii acestui termen se vor face regularizari la termenele de plata aferente trimestrului urmator.

    (5) Ulterior comunicarii actului administrativ sau la expirarea termenului prevazut la alin. (2), contestatarul se poate adresa instantei de contencios administrativ potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

    ART. 7

    Sumele incasate din contributia prevazuta la art. 3 constituie venituri la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate si sunt folosite pentru medicamente incluse in programele nationale de sanatate, pentru medicamentele cu sau fara contributie personala si pentru servicii medicale.

    ART. 8

    (1) Pentru neachitarea la termenul prevazut la art. 5 alin. (8) de catre detinatorii autorizatiilor de punere pe piata a medicamentelor sau reprezentantii legali ai acestora a contributiei prevazute la art. 3 se datoreaza dupa acest termen dobanzi si penalitati de intarziere conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

    (2) Pentru persoanele juridice care nu isi indeplinesc obligatiile de plata a contributiei in termen de 180 de zile de la data scadentei, medicamentele pentru care detin autorizatie de punere pe piata se exclud, dupa caz, din:

    a) lista medicamentelor cu sau fara contributie personala, folosite in tratamentul ambulatoriu pe baza de prescriptie medicala prin farmaciile cu circuit deschis, in tratamentul spitalicesc si pentru medicamentele utilizate in cadrul serviciilor medicale acordate in alte unitati sanitare, aprobata prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, elaborata pe baza Listei cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 720/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, la prima actualizare; medicamentele pot fi reincluse la o urmatoare editie a acesteia, in conditiile indeplinirii integrale a obligatiilor de plata;

    b) lista denumirilor comerciale si a preturilor de decontare a medicamentelor care se acorda bolnavilor cuprinsi in cadrul programelor nationale de sanatate, corespunzatoare denumirilor comune internationale (DCI) prevazute in sectiunea C2 a sublistei C din anexa la Hotararea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata prin ordin al ministrului sanatatii, la prima actualizare; medicamentele pot fi reincluse la o urmatoare editie a acesteia, in conditiile indeplinirii integrale a obligatiilor de plata.

    (3) Pentru persoanele juridice care nu isi indeplinesc obligatiile prevazute la art. 4, dupa expirarea termenului, medicamentele pentru care detin autorizatie de punere pe piata se exclud din listele prevazute la alin. (2) si pot fi reincluse la o urmatoare editie a acestora in conditiile indeplinirii tuturor obligatiilor prevazute de prevederile prezentei ordonante de urgenta.

    ART. 9

    (1) Pentru medicamentele incluse in programele nationale de sanatate, pentru medicamentele de care beneficiaza asiguratii in tratamentul ambulatoriu, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, si pentru medicamentele de care beneficiaza asiguratii in tratamentul spitalicesc, vandute anterior intrarii in vigoare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta, contributia datorata potrivit art. 363^1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si se plateste conform reglementarilor legale in vigoare la data vanzarii acestora.

    (2) Incepand cu data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta, procedurile de administrare a creantelor reprezentand contributiile prevazute la alin. (1) vor fi continuate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, care se subroga in drepturile si obligatiile Ministerului Sanatatii – Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, in calitate de creditor bugetar, pe care le succeda de drept in aceasta calitate. Administrarea creantelor reprezentand contributiile prevazute la alin. (1) se indeplineste potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

    (3) Contributiile prevazute la alin. (1) constituie in continuare venituri proprii ale Ministerului Sanatatii si se utilizeaza potrivit prevederilor art. 362 din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

    (4) Sumele reprezentand contributiile prevazute la alin. (1), inclusiv dobanzile, penalitatile de intarziere sau majorarile de intarziere, pentru care dreptul de a cere executarea silita s-a prescris pana la data preluarii in administrare a acestora de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, raman in responsabilitatea Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.

    (5) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta, pentru obligatiile prevazute la alin. (1) Ministerul Sanatatii si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate vor comunica Agentiei Nationale de Administrare Fiscala:

    a) inscrisurile in care sunt individualizate creantele datorate si neachitate pana la data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta si care reprezinta titluri executorii;

    b) situatia soldurilor contributiilor stabilite inainte de data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta si neincasate pana la aceeasi data;

    c) notificarile privind contributiile stabilite, aferente trimestrului III 2011;

    d) orice alte informatii disponibile, necesare urmaririi si verificarii sumelor datorate.

    (6) Procedura de predare-primire a documentelor si informatiilor prevazute la alin. (5) va fi aprobata prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al ministrului sanatatii, in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta.

    (7) Debitorii platitori de contributii sunt obligati sa intocmeasca pe propria raspundere si sa depuna, pana la data de 25 a lunii urmatoare intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, la organul fiscal competent declaratii-inventar privind contributiile in sold la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si neachitate pana la data depunerii declaratiei-inventar, care sunt asimilate declaratiilor fiscale, prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aplicandu-se in mod corespunzator.

    (8) Incepand cu data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta, contributia prevazuta la alin. (1), inclusiv sumele restante aferente acestor contributii, se achita la unitatile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale in raza carora sunt luati in administrare contribuabilii, intr-un cont distinct de disponibilitati codificat cu codul de identificare fiscala al contribuabililor.

    (9) Sumele incasate in contul distinct prevazut la alin. (8) se transfera de unitatile Trezoreriei Statului in contul de venituri proprii al Ministerului Sanatatii, la data de 15 si in ultima zi lucratoare ale fiecarei luni.

    (10) Procedura de restituire a sumelor achitate in contul prevazut la alin. (8) se aproba prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al ministrului sanatatii.

    (11) Termenele de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita a obligatiilor bugetare cuprinse in declaratiile-inventar prevazute la alin. (7) se intrerup la data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta, dupa aceasta data urmand sa curga un nou termen de prescriptie.

    (12) Nedepunerea declaratiei-inventar in termenul prevazut la alin. (7) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei. Constatarea contraventiei si aplicarea amenzii se fac de catre organele fiscale competente.

    (13) Dispozitiile referitoare la contraventiile prevazute la alin. (12) se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

    (14) Modelul si continutul declaratiei-inventar prevazute la alin. (7) se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

    ART. 10

    Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la data de 1 octombrie 2011, cu exceptia prevederilor art. 9 alin. (12) care intra in vigoare la data de 10 octombrie 2011.

    ART. 11

    La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, art. 270 alin. (1) lit. x), art. 363^1 si art. 365 alin. (1^1) – (1^3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2011 pentru stabilirea unor masuri in domeniul sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 457 din 30 iunie 2011, se abroga.

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close