Decizia Curtii Constitutionale nr. 798/2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. (1) lit. h) din Legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004. Opinie separata

In M. Of. nr. 674 din 21 septembrie 2011 a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale nr. 798/2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. (1) lit. h) din Legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004.

Din cuprins:

    Cu participarea, in sedinta publica din data de 31 mai 2011, a reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

 

    Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) lit. h) din Legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, exceptie ridicata de Consiliul General al Municipiului Bucuresti in Dosarul nr. 12.371/3/2009 al Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

    Dezbaterile au avut loc in sedinta publica din data de 31 mai 2011, in prezenta reprezentantului partii Administratia Cimitirelor si Crematoriilor Umane si a reprezentantului Ministerului Public, fiind consemnate in incheierea de la acea data, cand Curtea a amanat pronuntarea pentru data de 16 iunie 2011.

 

    CURTEA,

avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

    Prin Incheierea din 20 mai 2010, pronuntata in Dosarul nr. 12.371/3/2009, Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) lit. h) din Legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004. Exceptia a fost ridicata intr-o cauza avand ca obiect solutionarea recursului formulat impotriva unei hotarari judecatoresti prin care a fost atribuit un loc de veci in concesiune, si nu in proprietate, la cererea unui luptator participant la Revolutia Romana din Decembrie 1989.

    In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se arata ca, in aplicarea dispozitiilor art. 136 alin. (3) teza finala din Constitutie, legiuitorul a stabilit prin dispozitiile art. 3 alin. (4) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia ca “Domeniul public al comunelor, al oraselor si al municipiilor este alcatuit din bunurile prevazute la pct. III din anexa”, iar la pct. III subpct. 10 din anexa sunt mentionate “cimitirele orasenesti si comunale”. Intrucat locurile de veci sunt situate in “cimitirele orasenesti si comunale” care fac parte din domeniul public al comunelor, al oraselor si al municipiilor, textul de lege criticat, prin care acestea sunt atribuite in proprietate luptatorilor pentru victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989, precum si urmasilor eroilor-martiri, respectiv sotului supravietuitor, parintilor si fiecaruia dintre copiii acestuia, contravine art. 136 alin. (4) din Constitutie, potrivit caruia bunurile proprietate publica sunt inalienabile.

    Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal, contrar art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992, nu si-a exprimat opinia asupra exceptiei invocate.

    Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

    Avocatul Poporului considera ca textul de lege criticat este constitutional, aratand ca prin acesta nu se opereaza trecerea unor bunuri proprietate publica in proprietate privata, ci se reglementeaza dreptul luptatorilor pentru victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989 si al urmasilor eroilor-martiri la atribuirea in proprietate, fara plata, a locului de veci. Acest drept urmeaza sa fie exercitat de titularul sau in conditiile stabilite de lege si naste obligatia corelativa a autoritatilor publice competente de a identifica mijloacele legale prin care sa ii fie asigurata respectarea. Astfel, in ipoteza in care cu ocazia aplicarii textului de lege criticat se impune atribuirea in proprietate a unor bunuri apartinand proprietatii publice, nu opereaza impedimentul constitutional al inalienabilitatii unor astfel de bunuri, deoarece, in temeiul art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998, trecerea din domeniul public in domeniul privat se face, dupa caz, prin hotarare a Guvernului, a consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a consiliului local, daca prin Constitutie sau prin lege nu se dispune altfel. Trecerea bunurilor din domeniul public in domeniul privat reprezinta o modalitate specifica de exercitare a dispozitiei juridice asupra bunurilor ce au regim de proprietate publica, fara a constitui o incalcare a caracterului inalienabil al acestora.

    Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

    CURTEA,

examinand incheierea de sesizare, raportul intocmit de judecatorul-raportor, punctul de vedere al Avocatului Poporului, concluziile aparatorului partii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

    Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze prezenta exceptie.

    Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art. 5 alin. (1) lit. h) din Legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, care au urmatorul continut: “(1) Persoanele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b), precum si la art. 4 alin. (1) beneficiaza, pe langa indemnizatia calculata conform prevederilor art. 4, si de urmatoarele drepturi: […]

    h) atribuirea in proprietate, fara plata, a locului de veci.”

    Persoanele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) si art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004 sunt: luptatorii pentru victoria Revolutiei din Decembrie 1989 si urmasii eroilor-martiri, respectiv sotul supravietuitor, parintii celui decedat si fiecare dintre copiii acestuia.

    Autorul exceptiei de neconstitutionalitate considera ca prevederile criticate contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 136 alin. (2) privind garantarea si ocrotirea prin lege a proprietatii publice si ale art. 136 alin. (4) potrivit caruia “bunurile proprietate publica sunt inalienabile. In conditiile legii organice, ele pot fi date in administrare regiilor autonome ori institutiilor publice sau pot fi concesionate ori inchiriate; de asemenea, ele pot fi date in folosinta gratuita institutiilor de utilitate publica”.

    Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea observa ca locurile de veci situate in cimitirele orasenesti si comunale apartin domeniul public local al comunelor, oraselor si municipiilor, potrivit art. 3 alin. (4) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 448 din 24 noiembrie 1998, coroborat cu subpct. 10 al pct. III din anexa la Legea nr. 213/1998.

    Curtea constata insa ca Legea nr. 213/1998 nu stabileste ca locurile de veci fac obiectul exclusiv al proprietatii publice, astfel incat acestor bunuri nu li se aplica teza finala a art. 136 alin. (3) din Constitutie. Prin urmare, Curtea observa ca pot fi trecute in domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale, in temeiul art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998, prin hotarare a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, urmand apoi regimul juridic de drept comun al bunurilor proprietate privata, inclusiv in ceea ce priveste prerogativa dispozitiei, potrivit art. 5 alin. (2) din acelasi act normativ.

    In aceste conditii, Curtea constata ca exista mijloacele legale de a parcurge etapele necesare trecerii locului de veci din proprietatea publica a comunelor, oraselor si municipiilor in proprietatea privata a acestora, cu respectarea continutului normativ al Legii nr. 213/1998, in vederea aplicarii art. 5 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 341/2004. Rezulta ca aspectele invederate reprezinta mai degraba probleme de interpretare si aplicare a legii in speta, atribut exclusiv al instantei de judecata. Prin urmare, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 341/2004, astfel cum a fost formulata de catre autorul acesteia, este inadmisibila.

 

    Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1 – 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

 

    CURTEA CONSTITUTIONALA

    In numele legii

    DECIDE:

 

    Respinge, ca inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) lit. h) din Legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, exceptie ridicata de Consiliul General al Municipiului Bucuresti in Dosarul nr. 12.371/3/2009 al Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

    Definitiva si general obligatorie.

    Pronuntata in sedinta publica din data de 16 iunie 2011.

 

                                  *

 

                            OPINIE SEPARATA

 

    In opozitie cu solutia data in decizie, consideram ca exceptia trebuia admisa pentru urmatoarele considerente:

    Autorul exceptiei, unitate administrativ-teritoriala (Municipiul Bucuresti – prin consiliul general), este titular al dreptului de proprietate publica asupra terenurilor aflate pe raza sa teritoriala administrate de catre Administratia Cimitirelor si Crematoriilor Umane Bucuresti, cu exceptia acelora care au o reglementare juridica speciala, cum ar fi cele apartinand de Ministerul Apararii Nationale sau proprietate privata a unor persoane fizice ori persoane juridice.

    In speta, prin art. 5 alin. 1 lit. h) din Legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, s-a reglementat posibilitatea persoanelor aflate in aceste situatii sa beneficieze, pe langa indemnizatia calculata conform legii, si de “atribuirea in proprietate, fara plata, a locului de veci”.

    Potrivit Constitutiei [art. 136 alin. (4)], “Bunurile proprietate publica sunt inalienabile. In conditiile legii organice, ele pot fi date in administrarea regiilor autonome ori institutiilor publice sau pot fi concesionate ori inchiriate; de asemenea, ele pot fi date in folosinta gratuita institutiilor de utilitate publica”, atat timp cat isi pastreaza regimul juridic de proprietate publica (s.n.). Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia prevede la art. 19 ca “inventarul bunurilor din domeniul public (proprietatea publica – s.n.) se intocmeste in termen de 9 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi”, iar, in termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare, “Departamentul de Administratie Publica Locala va elabora, pe baza propunerilor consiliilor judetene, ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau ale consiliilor locale, dupa caz, normele tehnice pentru intocmirea inventarului, pe care le va supune spre aprobare Guvernului”. Acest inventar s-a intocmit potrivit legii (art. 21) de comisii special constituite, conduse de presedintii consiliilor judetene, respectiv de primarul general al municipiului Bucuresti, sau de primari.

    Inventarele se insusesc, dupa caz, de consiliile judetene, de Consiliul General al Municipiului Bucuresti sau de consiliile locale.

    Centralizarea lor se face de consiliul judetean, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucuresti si se trimit Guvernului, ca prin hotarare sa se ateste apartenenta bunurilor la proprietatea publica de interes judetean sau de interes local. In anexa la aceeasi lege – Lista cuprinzand unele bunuri care alcatuiesc domeniul public (proprietatea publica – s.n.) al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale, care face parte integranta din aceasta, la pct. II (subpct. 10), se arata expres ca cimitirele orasenesti si comunale fac parte din proprietatea publica a comunelor, oraselor si municipiilor.

    Asa fiind, din punct de vedere juridic, terenurile din aceste cimitire constituie proprietatea publica a unitatilor administrativ-teritoriale.

    In atari conditii, nicio reglementare legala nu poate impune trecerea acestor bunuri din proprietatea publica a unitatilor administrativ-teritoriale in proprietatea privata a unei persoane fizice sau a unei persoane juridice, atat timp cat acestea isi pastreaza regimul juridic de proprietate publica.

    Pentru a fi instrainate, Legea nr. 213/1998, la art. 10 alin. (2), prevede ca “trecerea din domeniul public in domeniul privat se face, dupa caz, prin hotarare a Guvernului, a consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a consiliului local, daca prin Constitutie sau prin lege nu se dispune altfel”. Mai mult, Legea nr. 213/1998 preia dispozitiile Constitutiei din art. 136 alin. (4), aratand in art. 11 ca “Bunurile din domeniul public sunt inalienabile […]”, iar la lit. a) teza a II-a a aceluiasi articol se precizeaza ca “ele pot fi date numai in administrare, concesionate sau inchiriate, in conditiile legii”.

    In speta, potrivit Consiliului General al Municipiului Bucuresti, acesta poate concesiona gratuit, pe o anumita durata sau pe durata nelimitata, locuri de veci, concesiunea putand fi transmisa, potrivit regulamentelor cimitirelor, mostenitorilor in linie ascendenta si/sau descendenta, cu atat mai mult luptatorilor pentru victoria Revolutiei din Decembrie 1989 si urmasilor de eroi-martiri.

    Socotim ca legea este intr-un deficit conceptual cu privire la notiunea de proprietate publica, atat timp cat isi pastreaza acest regim juridic, bine delimitat prin folosirea criteriilor de uz si utilitate publica, incalcandu-se astfel art. 136 alin. (4) din Constitutie.

 

                               Judecator,

                    prof. univ. dr. Aspazia Cojocaru

 

                               Judecator,

                     prof. univ. dr. Tudorel Toader

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close