Normele de aplicare a OUG nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

In M. Of. nr. 677 din 23 septembrie 2011 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 921/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

Din cuprins:

    ART. 1

    Se aproba Normele de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

    ART. 2

    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 942/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 661 din 1 august 2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

    ANEXA 1

 

                                   NORME

de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

 

    Ordonanta de urgenta:

    ART. 1

    (1) Se desemneaza Ministerul Finantelor Publice ca organ de specialitate al administratiei publice centrale responsabil pentru indeplinirea functiei de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor care intra sub incidenta legislatiei privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

 

    Norme:

    1. Intra sub incidenta legislatiei privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii procedurile de atribuire initiate si organizate de:

    a) autoritatea contractanta, astfel cum este definita la art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

    b) entitatea juridica fara calitate de autoritate contractanta in conditiile art. 9 lit. c) si c^1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare entitate juridica.

 

    Ordonanta de urgenta:

    (2) Verificarea priveste etapele procesului de achizitie publica, dupa publicarea anuntului/invitatiei de participare si pana la semnarea contractului. In situatiile exceptionale reglementate de lege, in care este permisa incheierea contractului fara publicarea prealabila a anuntului de participare, verificarea priveste etapele procesului de achizitie incepand cu transmiterea invitatiei de participare la negociere si pana la semnarea contractului.

 

    Norme:

    2. Etapele procesului de achizitie publica supuse verificarii procedurale, derulate dupa publicarea anuntului/invitatiei de participare si pana la semnarea contractului, in functie de tipul procedurii de atribuire sunt:

    a) etapa de dupa publicarea anuntului/invitatiei de participare, respectiv de dupa transmiterea invitatiei de participare la negociere, si pana la sedinta de deschidere a ofertelor/candidaturilor, respectiv pana la inceperea negocierii;

    b) sedinta de deschidere a ofertelor/candidaturilor, dupa caz;

    c) derularea evaluarii ofertelor/selectiei candidaturilor/negocierii ofertelor;

    d) stabilirea ofertei castigatoare si intocmirea Raportului procedurii de atribuire.

    3. In situatia exceptionala de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare, reglementata prin art. 122 lit. i) si art. 252 lit. j) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea verificarii etapelor procesului de achizitie prevazute la pct. 2, se au in vedere si motivatiile prevazute in nota justificativa privind alegerea procedurii.

 

    Ordonanta de urgenta:

    ART. 2

    (1) Ministerul Finantelor Publice, prin structurile sale specializate de la nivel central si teritorial, efectueaza verificarea procesului de atribuire a contractelor, in mod selectiv, pe baza unor criterii de selectie. Metodologia de selectie va fi stabilita prin normele de aplicare ale prezentei ordonante de urgenta.

 

    Norme:

    4. Metodologia de selectie are la baza urmatoarele criterii de selectie:

    a) sursa de finantare a contractului ce urmeaza a fi incheiat. Se selecteaza cu prioritate procedurile initiate de autoritatile contractante pentru atribuirea contractelor finantate din fonduri comunitare nerambursabile;

    b) tipul procedurii de atribuire. Se au in vedere tipurile prevazute la art. 18 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

    c) tipul contractului ce urmeaza a fi incheiat. Se selecteaza procedurile de atribuire in ordinea complexitatii, astfel: contracte de lucrari, contracte de servicii, contracte de furnizare;

    d) valoarea estimata a contractului de achizitie publica. Se selecteaza procedurile de atribuire in ordinea descrescatoare a valorii estimate a contractelor ce urmeaza a fi incheiate;

    e) istoricul si experienta autoritatii contractante/entitatii juridice in domeniul achizitiilor publice. Se selecteaza in functie de rezultatul analizei asupra numarului neconformitatilor inregistrate in ultimii 3 ani in evidenta Unitatii pentru coordonarea si verificarea achizitiilor publice (UCVAP)/compartimentelor de verificare a achizitiilor publice (CVAP), precum si a remedierii sau nu a acestora de catre autoritatea contractanta/entitatea juridica.

    5. Criteriile de selectie se aplica zilnic, in ordinea prevazuta la pct. 4, asupra:

    a) anunturilor/invitatiilor de participare publicate in ziua precedenta in Sistemul electronic al achizitiilor publice – SEAP;

    b) instiintarilor primite de la autoritatile contractante/entitatile juridice pentru initierea negocierilor fara publicarea prealabila a unui anunt de participare, inregistrate la UCVAP in ziua precedenta.

    6. Activitatea de verificare procedurala in domeniul achizitiilor publice se exercita de UCVAP si CVAP pe baza de programe de verificare lunare intocmite de UCVAP si aprobate de ministrul finantelor publice.

    La intocmirea programelor de verificare se vor avea in vedere si:

    a) personalul disponibil;

    b) numarul de proceduri ce poate fi verificat de o echipa de observatori, conform normativului aprobat;

    c) recomandarile autoritatilor de management cu privire la procedurile de atribuire a contractelor finantate din instrumente structurale.

    7. Metodologia de selectie va fi cuprinsa in Manualul operational privind desfasurarea activitatii de verificare procedurala si va cuprinde pasii ce trebuie urmati pentru selectarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica care vor fi cuprinse in programul de verificare lunar.

 

    Ordonanta de urgenta:

    (2) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (1), Ministerul Finantelor Publice, prin structurile sale specializate de la nivel central si teritorial, efectueaza verificarea procesului de atribuire a contractelor la toate procedurile de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare pentru care a fost instiintat de catre autoritatea contractanta in baza art. 5 alin. (2).

 

    Norme:

    8. Toate procedurile de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare initiate de autoritatile contractante/entitatile juridice in baza art. 122 lit. i) sau art. 252 lit. j) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt cuprinse, prin exceptie, in mod obligatoriu, in programul de verificare lunara.

 

    Ordonanta de urgenta:

    ART. 3

    Obiectivul functiei de verificare prevazute la art. 1 alin. (1) este asigurarea conformitatii cu legislatia din domeniul achizitiilor publice a procedurilor si a documentelor intocmite in timpul derularii acestora in vederea atribuirii contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

 

    Norme:

    9. Asigurarea conformitatii cu legislatia din domeniul achizitiilor publice a procedurilor de atribuire presupune:

    a) respectarea etapelor ce trebuie parcurse de autoritatea contractanta/entitatea juridica in functie de tipul procedurii de atribuire (licitatie deschisa, licitatie restransa, dialog competitiv, negociere cu/fara publicare prealabila a unui anunt de participare, cerere de oferte, concurs de solutii), dupa publicarea anuntului/invitatiei de participare/transmiterea invitatiei de participare si pana la semnarea contractului;

    b) exercitarea de catre Comisia de evaluare a atributiilor prevazute de legislatia specifica;

    c) aplicarea pe tot parcursul procedurii de atribuire a principiilor prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a) – e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

    10. Asigurarea conformitatii documentelor intocmite de Comisia de evaluare in timpul derularii procedurii de atribuire presupune:

    a) completarea si verificarea tuturor informatiilor prevazute a fi cuprinse in documentele intocmite pe parcursul derularii procedurii de atribuire;

    b) prezentarea modului de desfasurare a deschiderii/evaluarii/negocierii ofertelor si a modului de aplicare a criteriului de atribuire ofertelor admisibile;

    c) evidentierea indeplinirii obligatiei Comisiei de evaluare de a analiza si a verifica indeplinirea criteriilor de calificare de catre fiecare ofertant, de a analiza si a verifica fiecare oferta atat din punctul de vedere al elementelor tehnice propuse, cat si din punctul de vedere al aspectelor financiare pe care le implica, prin mentionarea succinta, dar precisa a modului concret de indeplinire a cerintelor, asa cum au fost solicitate prin anuntul de participare si prin documentatia de atribuire.

 

    Ordonanta de urgenta:

    ART. 4

    (1) In indeplinirea functiei de verificare, Ministerul Finantelor Publice urmareste derularea etapelor procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, pentru prevenirea si corectarea neconformitatilor in raport cu legislatia din domeniu.

    (2) Activitatea Ministerului Finantelor Publice prevazuta la alin. (1) este exercitata la nivel central printr-o structura de specialitate, fara personalitate juridica, respectiv Unitatea pentru coordonarea si verificarea achizitiilor publice, denumita in continuare UCVAP, si la nivel teritorial prin structuri specializate, coordonate direct de UCVAP, de la nivelul directiilor generale ale finantelor publice, denumite compartimente de verificare a achizitiilor publice “CVAP”. Functionarii publici din cadrul acestor structuri au calitatea de observatori.

 

    Norme:

    11. UCVAP/CVAP verifica derularea etapelor procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, precum si documentele aferente, exercitand un rol preventiv si proactiv prin detectarea neconformitatilor cu legislatia din domeniu si recomandarea masurilor de remediere a acestora, in timpul derularii procedurii de atribuire.

    12. UCVAP este organizata si functioneaza la nivel de directie generala in subordinea ministrului finantelor publice.

    13. CVAP sunt organizate si functioneaza la nivel de compartiment/birou/serviciu in coordonarea directa a UCVAP.

    14. Observatorii din cadrul CVAP au competenta teritoriala pentru verificarea procedurilor de atribuire derulate de autoritatile contractante/entitatile juridice din judetul respectiv si care sunt cuprinse in programul de verificare transmis de UCVAP.

    15. Competenta teritoriala a CVAP poate fi delegata altei structuri de verificare de catre conducerea UCVAP.

 

    Ordonanta de urgenta:

    (3) In indeplinirea functiei de verificare, Ministerul Finantelor Publice, la nivel central/directiile generale ale finantelor publice, la nivel teritorial, are/au urmatoarele atributii:

    a) emite/emit decizia de verificare pentru fiecare procedura de atribuire, inaintea desfasurarii activitatii de observare, si o comunica autoritatii contractante, in scris, in maximum doua zile lucratoare de la data publicarii anuntului/invitatiei de participare sau, in cazul negocierii fara publicarea prealabila a unui anunt de participare, in prima zi lucratoare de la data inregistrarii instiintarii la UCVAP;

 

    Norme:

    16. Decizia de verificare, prin care sunt desemnati observatorii, conform programelor de verificare aprobate, atat pentru nivel central, cat si pentru nivel teritorial, este emisa de catre UCVAP. Decizia de verificare reprezinta documentul prin care UCVAP instiinteaza autoritatea contractanta/entitatea juridica cu privire la selectarea pentru verificarea procedurii de achizitie publica initiata de aceasta.

    17. Ordinul de serviciu se emite in baza deciziei de verificare. In cazul UCVAP ordinul de serviciu este semnat de catre directorul general al acesteia, iar in cazul CVAP este semnat de directorul executiv al directiei generale a finantelor publice teritoriale.

 

    Ordonanta de urgenta:

    b) exprima opinia privind derularea procedurii de atribuire in conformitate cu legislatia din domeniu, in termen de 3 zile lucratoare de la primirea Raportului procedurii de atribuire, in conditiile art. 4^1 lit. d);

 

    Norme:

    18. Opinia UCVAP/CVAP asupra derularii procedurii de atribuire poate fi “cu observatii”, situatie in care sunt descrise observatiile constand in neconformitati neremediate, sau “fara observatii”, atunci cand procedura de atribuire s-a desfasurat fara afectarea principiilor care stau la baza atribuirii contractului de achizitie publica.

    19. Opinia UCVAP este inscrisa in Raportul procedurii de atribuire sub semnatura directorului general si stampila UCVAP.

    20. Opinia CVAP este inscrisa in Raportul procedurii de atribuire sub semnatura sefului de serviciu/birou/compartiment, dupa caz, si stampila CVAP.

    21. Metodologia de inscriere a opiniei UCVAP/CVAP in Raportul procedurii de atribuire va fi aprobata prin Manualul operational privind desfasurarea activitatii de verificare procedurala.

 

    Ordonanta de urgenta:

    c) elaboreaza un raport de activitate pentru fiecare procedura de atribuire verificata, in termen de 3 zile lucratoare de la finalizarea activitatii de verificare.

 

    Norme:

    22. Finalizarea activitatii de verificare este:

    a) data expirarii termenului de contestare a comunicarilor privind rezultatul procedurii, in situatia in care nu au fost depuse contestatii la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor;

    b) data expirarii termenului de contestare a ultimelor comunicari intocmite dupa punerea in executare a dispozitiilor obligatorii cuprinse in deciziile Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor si care nu au mai fost contestate;

    c) data comunicarii deciziei Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, in cazul in care dispozitia obligatorie cuprinsa in aceasta se refera la anularea/continuarea procedurii, continuare care consta in mentinerea comunicarilor privind rezultatul procedurii, iar termenul legal pentru contestare este expirat.

 

    Ordonanta de urgenta:

    (4) Observatorii au obligatia de a preciza, in cuprinsul documentelor intocmite de catre autoritatea contractanta in cadrul procesului de evaluare, observatiile asupra derularii procedurii de atribuire privitoare la respectarea prevederilor legale din domeniu.

 

    Norme:

    23. Documentele intocmite de Comisia de evaluare desemnata de autoritatea contractanta/entitatea juridica pentru evaluarea ofertelor sunt:

    a) procesul-verbal al sedintei de deschidere, dupa caz;

    b) inscrisuri prin care se formalizeaza deciziile adoptate in cadrul procesului de evaluare;

    c) raportul procedurii de atribuire.

    24. De indata ce observatorii constata o neconformitate in derularea procedurii de atribuire, o vor aduce la cunostinta presedintelui Comisiei de evaluare, mai intai verbal, mentionand si masurile necesare pentru remedierea acesteia. In cazul in care Comisia de evaluare nu remediaza neconformitatea constatata, observatorii vor inscrie respectiva neconformitate in documentele intocmite de Comisia de evaluare, impreuna cu masurile de remediere, in prezenta membrilor acesteia. Dupa inscrierea observatiilor, Comisia de evaluare are din nou posibilitatea sa remedieze neconformitatea constatata de observatori.

    25. Prin Manualul operational privind desfasurarea activitatii de verificare procedurala se stabilesc cadrul unitar de aplicare a procedurilor, metodele utilizate pentru constatarea neconformitatilor si inscrierii observatiilor si recomandarilor in documentele mentionate la pct. 23, cu scopul de a asigura calitatea activitatii de verificare.

 

    Ordonanta de urgenta:

    (5) Raportul de activitate prevazut la alin. (3) lit. c) cuprinde opiniile prevazute la alin. (3) lit. b). Rapoartele de activitate se transmit Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice in termen de maximum 3 zile de la data intocmirii acestora.

 

    Norme:

    26. Raportul de activitate se intocmeste de observatorii desemnati pentru fiecare procedura de achizitie publica verificata in doua exemplare si se inregistreaza la UCVAP/CVAP. Un exemplar se transmite Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice. In conditiile in care opinia UCVAP/CVAP este “cu observatii”, exemplarul transmis este insotit de copia Raportului procedurii de atribuire, aprobat de conducatorul autoritatii contractante/entitatii juridice, si cu punctul de vedere al acesteia.

 

    Ordonanta de urgenta:

    (6) Pe parcursul derularii activitatii de verificare, observatorii au dreptul sa consulte Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, prin intermediul UCVAP. Punctul de vedere emis de Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice reprezinta interpretarea oficiala a legislatiei din domeniul achizitiilor publice si va fi pus in aplicare de catre observatori.

 

    Norme:

    27. Observatorii pot transmite Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, pe parcursul derularii activitatii de verificare, solicitari de puncte de vedere cu privire la modul de interpretare a prevederilor legislatiei in domeniul achizitiilor publice. Solicitarile se transmit prin intermediul UCVAP, iar modalitatea de colaborare, precum si termenele pentru primirea punctelor de vedere vor fi cuprinse in protocolul de colaborare ce se va incheia in conformitate cu prevederile art. 4 alin. (7) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 228/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

    28. Solicitarea punctelor de vedere ale observatorilor nu poate depasi termenul de 3 zile de la data identificarii unei probleme. Acest demers se va comunica autoritatii contractante sau Comisiei de evaluare, dupa caz, pentru a oferi acesteia posibilitatea de a pune la dispozitie documentele relevante pe care le considera necesare, in vederea formularii unui punct de vedere complet.

 

    Ordonanta de urgenta:

    (7) In exercitarea atributiilor sale, UCVAP colaboreaza cu Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, operatorul sistemului electronic de achizitii publice, Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, autoritatile de management, cu alte structuri de control si institutii publice. In acest scop, UCVAP incheie protocoale cu autoritatile si cu institutiile implicate.

 

    Norme:

    29. Protocoalele ce vor fi incheiate cu autoritatile si institutiile implicate in sistemul achizitiilor publice vor cuprinde procedura de cooperare interinstitutionala pentru indeplinirea functiilor si atributiilor specifice fiecarei institutii cu impact asupra cresterii gradului de incredere in sistemul de achizitii publice national.

 

    Ordonanta de urgenta:

    ART. 4^1

    Autoritatea contractanta initiatoare a procedurii de atribuire, selectata pentru verificare, are obligatia de a indeplini urmatoarele:

    a) de a pune la dispozitie documentatia de atribuire/documentatia descriptiva, in situatia in care aceasta nu este disponibila in sistemul electronic de achizitii publice, in termen de o zi lucratoare de la inregistrarea deciziei de verificare la autoritatea contractanta;

 

    Norme:

    30. In situatia in care atasarea documentatiei de atribuire in SEAP nu este posibila din motive tehnice, autoritatea contractanta/entitatea juridica are obligatia de a pune la dispozitia observatorilor un exemplar din documentatia de atribuire, pe suport hartie ori pe suport magnetic.

    Observatorii nu au dreptul de a solicita copii ale documentatiilor de atribuire care au fost publicate prin mijloace electronice, iar autoritatea contractanta/entitatea juridica a asigurat accesul direct, nerestrictionat si deplin la acestea.

 

    Ordonanta de urgenta:

    b) de a pune la dispozitie copii ale documentelor intocmite in timpul derularii procedurii de atribuire, in termen de o zi lucratoare de la intocmirea acestora;

 

    Norme:

    31. Documentele intocmite in timpul derularii sunt cele prezentate la pct. 23.

 

    Ordonanta de urgenta:

    c) de a informa asupra calendarului de derulare a procesului de evaluare a candidaturilor/ofertelor si asupra oricaror modificari aduse calendarului de derulare a procesului de evaluare, in termen de o zi lucratoare de la intocmirea/modificarea acestuia;

 

    Norme:

    32. Pentru procedura de atribuire cuprinsa in programul de verificare al UCVAP/CVAP si pentru care autoritatea contractanta/entitatea juridica a primit decizia de verificare, aceasta are obligatia de a pune la dispozitie calendarul estimativ de aplicare a procedurii de atribuire.

    33. Avand in vedere dreptul membrilor Comisiei de evaluare de a analiza si evalua documentele depuse de ofertanti/candidati individual si/sau in sedinte comune, autoritatea contractanta/entitatea juridica are obligatia, in termenul prevazut, de a comunica UCVAP/CVAP datele si orele de desfasurare a sedintelor/intalnirilor comisiei de evaluare in care se intocmesc inscrisuri prin care se formalizeaza deciziile adoptate in cadrul procesului de evaluare.

 

    Ordonanta de urgenta:

    d) de a pune la dispozitie Raportul procedurii de atribuire, inainte de a fi aprobat de catre conducatorul autoritatii contractante, in vederea asigurarii scopului preventiv al functiei de verificare, in termen de o zi lucratoare de la intocmirea acestuia;

 

    Norme:

    34. Raportul procedurii de atribuire este transmis, pentru operativitate, de regula, prin observatori, inainte de a fi aprobat de catre conducatorul autoritatii contractante/entitatii juridice, cu adresa de inaintare. Acest raport trebuie sa contina pe ultima fila observatiile inscrise ale observatorilor desemnati, recomandarile de remediere a acestora, semnaturile lor, precum si semnaturile membrilor comisiei de evaluare.

    35. UCVAP/CVAP transmite autoritatii contractante/entitatii juridice Raportul procedurii de atribuire cuprinzand opinia exprimata in conformitate cu pct. 18, cu adresa de inaintare.

 

    Ordonanta de urgenta:

    e) de a pune la dispozitie Raportul procedurii de atribuire aprobat de catre conducatorul autoritatii contractante si punctul de vedere al autoritatii contractante cu privire la aspectele de neconformitate consemnate de catre observatorii desemnati care nu au fost remediate, in termen de o zi lucratoare de la aprobare.

 

    Norme:

    36. Autoritatea contractanta/entitatea juridica are obligatia de a transmite UCVAP/CVAP o copie a Raportului procedurii de atribuire aprobat, impreuna cu punctul de vedere al autoritatii contractante/entitatii juridice cu privire la aspectele de neconformitate consemnate de catre observatorii desemnati care nu au fost remediate. In cazul in care copia Raportului procedurii de atribuire aprobat nu este insotita de punctul de vedere cu privire la neconformitatile constatate si neremediate, daca este cazul, se considera netransmis Raportul procedurii de atribuire si se aplica prevederile art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 228/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

    Ordonanta de urgenta:

    ART. 5

    (1) Pentru procedura de atribuire care nu impune publicarea unui/unei anunt/invitatii de participare in sistemul electronic de achizitii publice, autoritatea contractanta are obligatia de a instiinta Ministerul Finantelor Publice asupra procedurii ce urmeaza a fi derulata, odata cu transmiterea invitatiilor de participare catre operatorii economici.

    (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in cazul aplicarii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare, prevazuta la art. 122 lit. i) sau art. 252 lit. j) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractanta are obligatia de a transmite UCVAP invitatia de participare si nota justificativa din care sa reiasa indeplinirea conditiilor specifice aferente acestei proceduri, cu cel putin 3 zile lucratoare inainte de data-limita stabilita pentru inceperea negocierilor.

 

    Norme:

    37. Instiintarea Ministerului Finantelor Publice consta in transmiterea catre UCVAP a unei adrese in care autoritatea contractanta/entitatea juridica va mentiona data si ora inceperii negocierilor, valoarea estimata a contractului/actului aditional ce urmeaza a fi incheiat in urma derularii negocierii fara publicarea prealabila a unui anunt de participare, sursa de finantare, precum si copii ale invitatiilor de participare transmise operatorilor economici.

    38. In cazul aplicarii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare, prevazuta la art. 122 lit. i) sau art. 252 lit. j) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractanta/entitatea juridica are obligatia de a transmite UCVAP si nota justificativa din care sa reiasa indeplinirea conditiilor specifice aferente acestei proceduri, impreuna cu copiile documentelor ce au stat la baza intocmirii si la care se face referire in aceasta, dupa caz.

 

    Ordonanta de urgenta:

    (3) In vederea indeplinirii atributiilor prevazute in prezenta ordonanta de urgenta, UCVAP desemneaza observatori care participa si verifica etapele procedurii de atribuire selectate in conformitate cu prevederile art. 2. Observatorii nu fac parte din comisiile de evaluare a ofertelor.

 

    Norme:

    39. Observatorii au obligatia sa observe si sa verifice, in limitele competentelor si obiectiv, aspectele procedurale in timpul derularii lor, precum si sa indrume autoritatile contractante/entitatile juridice prin recomandari, pentru corectarea neconformitatilor si neconcordantelor constatate, ori de cate ori este cazul.

    40. Pentru verificarea unei proceduri de atribuire este desemnata o echipa de verificare formata, de regula, din 2 observatori.

    41. Pe parcursul derularii procedurii de atribuire, un observator desemnat poate fi inlocuit atunci cand se afla in urmatoarele situatii:

    a) se afla in concediu pentru incapacitate temporara de munca, are raportul de serviciu suspendat sau absenteaza din alte motive;

    b) se afla in conflict de interese, astfel cum este prevazut la pct. 52.

In cazul unei inlocuiri in circumstantele mentionate la lit. a) si b), noul observator desemnat in acest sens va finaliza activitatea de verificare, nefiind posibila revenirea celui inlocuit. La inlocuire se emite o noua decizie de verificare.

    42. Pe parcursul derularii procedurii, in functie de complexitatea procedurii de atribuire sau pentru alte circumstante, printr-o noua decizie se poate suplimenta numarul de observatori existenti la o procedura de atribuire.

    43. Observatorii raspund de observatiile si recomandarile inscrise in documentele intocmite de Comisia de evaluare pe parcursul derularii procesului de evaluare pentru fiecare procedura de achizitie publica verificata, in conditiile legii.

    44. Observatorii nu sunt raspunzatori pentru situatia in care observatiile inscrise in documente se dovedesc a fi eronate ca urmare a furnizarii de catre autoritatea contractanta/entitatea juridica a unor informatii si documente incorecte si/sau incomplete.

    45. Observatorii sunt obligati sa isi indeplineasca atributiile de serviciu cu responsabilitate, competenta, eficienta si corectitudine.

    46. Observatorii sunt obligati sa aiba o atitudine obiectiva, neutra fata de orice interes politic, economic, religios sau de alta natura, in exercitarea functiei publice. Acestora le este interzis sa solicite sau sa accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru altii, vreun avantaj ori beneficiu in considerarea functiei publice pe care o detin sau sa abuzeze in vreun fel de aceasta functie.

 

    Ordonanta de urgenta:

    ART. 6

    Responsabilitatea pentru deciziile adoptate pe parcursul procesului de atribuire a contractelor care intra sub incidenta legii privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii revine autoritatii contractante.

 

    Norme:

    47. Comisia de evaluare desemnata de autoritatea contractanta/entitatea juridica pentru evaluarea si atribuirea contractului de achizitie publica, pe baza recomandarilor de remediere a neconformitatilor inscrise de observatori in documentele intocmite pe parcursul derularii procedurii de atribuire, poate sa remedieze sau nu neconformitatile respective.

    48. Conducatorul autoritatii contractante, in situatia in care opinia UCVAP/CVAP este “cu observatii” cuprinzand descrierea neconformitatilor constatate, poate:

    a) sa dispuna reluarea procesului de evaluare de catre Comisia de evaluare in vederea remedierii neconformitatilor respective;

    b) sa aprobe Raportul procedurii de atribuire.

    49. Autoritatea contractanta/Entitatea juridica este responsabila pentru deciziile adoptate pe parcursul procesului de atribuire a contractului, cu respectarea tuturor dispozitiilor legale aplicabile.

    50. Autoritatea contractanta/Entitatea juridica va transmite UCVAP/CVAP impreuna cu Raportul procedurii de atribuire aprobat si punctul de vedere fata de decizia luata in situatia in care Raportul procedurii de atribuire a fost “cu observatii” si aprobat.

 

    Ordonanta de urgenta:

    ART. 7

    In cazul proiectelor finantate din fonduri comunitare nerambursabile, rapoartele de activitate se transmit autoritatilor de management competente.

 

    Norme:

    51. In cazul verificarii unei proceduri pentru atribuirea unui contract de achizitie publica finantat din fonduri comunitare nerambursabile, raportul de activitate se intocmeste in 3 exemplare, unul transmitandu-se Autoritatii de management corespunzatoare.

 

    Ordonanta de urgenta:

    ART. 8

    Observatorii desemnati in procesul de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii se supun dispozitiilor legale referitoare la situatiile de incompatibilitate sau conflict de interese, aplicabile persoanelor implicate in procesul de verificare sau evaluare a candidatilor sau ofertantilor, prevazute in cadrul legal privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

 

    Norme:

    52. Observatorul din cadrul UCVAP/CVAP implicat intr-o activitate de verificare a unei proceduri de atribuire se afla in conflict de interese, daca:

    a) in cadrul procedurii respective acesta este sot/sotie al/a ofertantului, este ruda a ofertantului pana la gradul al treilea inclusiv, este reprezentant sau imputernicit al ofertantului;

    b) in cadrul procedurii respective poate dobandi un avantaj ori poate suporta un dezavantaj direct;

    c) exista un conflict intre el, sotul/sotia, rudele sale pana la gradul al treilea inclusiv si una dintre parti sau sotul/sotia, rudele partii pana la gradul al treilea inclusiv;

    d) in alte cazuri prevazute de lege.

    53. Observatorul care stie ca se afla in una dintre situatiile prevazute la pct. 52 este obligat sa solicite de indata conducerii UCVAP sa decida inlocuirea sa cu o alta persoana care va fi desemnata in acest sens, conform prevederilor prevazute la pct. 41. Pana la inlocuirea sa, observatorul care a solicitat acest lucru, in circumstantele anterior mentionate, se va abtine de la indeplinirea activitatii de verificare procedurala. Respectivele situatii in care exista conflict de interese pot fi sesizate conducerii UCVAP si de catre terti.

    In cazul in care sunt sesizate astfel de situatii, conducerea UCVAP are obligatia de a verifica cele semnalate si, daca este cazul, de a adopta masurile necesare pentru evitarea/remedierea oricaror aspecte care pot determina aparitia unor astfel de conflicte de interese.

    54. Observatorii au obligatia sa pastreze confidentialitatea in legatura cu faptele, informatiile sau documentele de care iau cunostinta in derularea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii publice, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii in conditiile legii, cu exceptia informatiilor de interes public. Imediat dupa numirea lor ca observatori, acestia au obligatia de a semna declaratia de impartialitate si confidentialitate.

 

    Ordonanta de urgenta:

    ART. 10

    (1) Urmatoarele fapte constituie contraventii si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

    a) nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 4^1, cu amenda de la 10.000 lei la 15.000 lei;

    b) incalcarea prevederilor art. 5 alin. (1) si (2), cu amenda de la 20.000 lei la 40.000 lei;

    c) netrimiterea in termen de 3 zile lucratoare a documentelor si informatiilor solicitate de observatorii desemnati, cu amenda de la 5.000 lei la 8.000 lei.

    (2) Constatarea si aplicarea sanctiunilor sunt de competenta observatorilor desemnati pentru verificarea aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor.

    (3) Contravenientul poate achita in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia jumatate din minimul amenzii prevazute la alin. (1), agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.

 

    Norme:

    55. Observatorii sunt indreptatiti sa constate contraventii si sa aplice sanctiuni, urmarind ca sanctiunea aplicata sa fie proportionala cu gradul de pericol social al faptei savarsite de autoritatea contractanta/entitatea juridica. In analiza efectuata observatorii vor identifica si vor avea in vedere toate circumstantele edificatoare ale fiecarui caz.

    56. In scopul aplicarii prezentelor norme, UCVAP va elabora Manualul operational privind desfasurarea activitatii de verificare procedurala a procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, care va fi aprobat prin ordin al ministrului finantelor publice, in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentelor norme.

    57. UCVAP va prezenta ministrului finantelor publice raportul anual asupra activitatii de verificare desfasurate de aparatul central si teritorial, pana la data de 31 martie a anului curent pentru anul precedent.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close