Regulamentul BNR nr. 11/2011 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si determinarea si utilizarea ajustarilor prudentiale de valoare

In M. Of. nr. 684 din 27 septembrie 2011 a fost publicat Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 11/2011 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si determinarea si utilizarea ajustarilor prudentiale de valoare.

Din cuprins:

    CAPITOLUL I

    Dispozitii generale

 

    ART. 1

    (1) Prezentul regulament se aplica, la nivel individual, institutiilor de credit, persoane juridice romane, si sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit din state terte, care, pentru toate/o parte din expunerile din categoria creditelor/plasamentelor definite potrivit prezentului regulament, determina cerinte minime de capital pentru riscul de credit, la nivel individual, potrivit abordarii standard.

    (2) Prezentul regulament reglementeaza:

    a) clasificarea expunerilor reprezentand credite/plasamente;

    b) determinarea ajustarilor prudentiale de valoare aferente creditelor/plasamentelor clasificate;

    c) utilizarea ajustarilor prudentiale de valoare in scopul stabilirii valorii la care expunerile reprezentand credite/plasamente urmeaza a fi luate in calcul in vederea determinarii indicatorilor prudentiali in calculul carora este necesara utilizarea valorii nete a acestor expuneri;

    d) utilizarea ajustarilor prudentiale de valoare in scopul stabilirii sumei totale care urmeaza a fi dedusa din fondurile proprii in vederea determinarii nivelului total al acestora.

    ART. 2

    Termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

    a) institutii de credit – entitati definite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;

    b) imprumutatori – institutiile de credit, persoane juridice romane, si sucursalele din Romania ale institutiilor de credit din state terte, carora li se aplica prezentul regulament;

    c) grupul imprumutatorului – grupul format din societatea-mama, filialele societatii-mama si filialele imprumutatorului;

    d) tari din categoria A – statele membre ale Uniunii Europene*1) si tarile care sunt membre cu drepturi depline ale Organizatiei de Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), precum si acele tari care au incheiat acorduri speciale de imprumut cu Fondul Monetar International (FMI) in cadrul acordurilor generale de imprumut (GAB); in cazul in care o tara din aceasta categorie isi reesaloneaza datoria publica externa, tara respectiva este exclusa din categoria A pe o perioada de 5 ani;

    e) banci de dezvoltare multilaterala – Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (the International Bank for Reconstruction and Development), Societatea Financiara Internationala (the International Finance Corporation), Banca Inter-americana de Dezvoltare (the Inter-American Development Bank), Banca Asiatica de Dezvoltare (the Asian Development Bank), Banca Africana de Dezvoltare (the African Development Bank), Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (the Council of Europe Development Bank), Banca Nordica de Investitii (the Nordic Investment Bank), Banca de Dezvoltare din Caraibe (the Caribbean Development Bank), Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (the European Bank for Reconstruction and Development), Banca Europeana de Investitii (the European Investment Bank), Fondul European de Investitii (the European Investment Fund), Agentia de Garantare Multilaterala a Investitiilor (the Multilateral Investment Guarantee Agency), Facilitatea Internationala de Finantare pentru Imunizare (the International Finance Facility for Immunisation), Banca Islamica de Dezvoltare (the Islamic Development Bank);

    f) debitor – entitate fata de care imprumutatorul inregistreaza expuneri din credite si/sau plasamente;

    g) debitor, persoana fizica, expus la riscul valutar – debitor, persoana fizica, ce nu genereaza fluxuri de numerar nete pozitive in valuta de exprimare a creditului, care sa permita rambursarea la termen a fiecarei rate de credit (principal si dobanda). Fluxurile de numerar se ajusteaza in functie de gradul de certitudine si de caracterul de permanenta al acestora;

    h) situatii financiare – situatiile financiare anuale si periodice, intocmite conform reglementarilor emise de Ministerul Finantelor Publice sau de alte autoritati cu competente privind emiterea de reglementari similare din Romania sau alte tari;

    i) serviciul datoriei – numarul de zile de intarziere la plata fata de data scadentei datoriei;

    j) performanta financiara – reflectarea potentialului economic si a soliditatii financiare ale unei entitati, obtinuta in urma analizarii unui ansamblu de factori cantitativi si calitativi;

    k) initiere de proceduri judiciare – cel putin una dintre urmatoarele masuri luate in scopul recuperarii creantelor:

    1. darea de catre instanta a hotararii de deschidere a procedurii falimentului;

    2. declansarea procedurii de executare silita fata de persoanele fizice sau juridice.

    Se aplica acelasi regim si pentru investirea cu formula executorie a contractelor de credit, contractelor de garantie si a hotararilor judecatoresti definitive ce dispun asupra contractelor de credit, precum si asupra contractelor de garantie, daca este cazul, sau asupra contractelor de plasament;

    l) operatiuni de inlocuire a expunerilor existente – operatiuni definite potrivit Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activitatii institutiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvarii capitalului la riscuri si conditiile de externalizare a activitatilor acestora, cu modificarile si completarile ulterioare;

    m) active-problema – categorie de active definita potrivit Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 18/2009, cu modificarile si completarile ulterioare;

    n) credite si plasamente – categoriile de credite si plasamente care se clasifica de imprumutatori in conformitate cu prevederile prezentului regulament, sistematizate din punctul de vedere al apartenentei debitorului la sectorul institutiilor de credit, precum si al conturilor in care sunt evidentiate. Acestea sunt prezentate la sectiunea 1 “Credite”, respectiv la sectiunea a 2-a “Plasamente” din anexa nr. 1;

    o) garantii – garantiile primite care pot fi luate in considerare de imprumutatori pentru diminuarea expunerii fata de debitor, in conformitate cu prevederile prezentului regulament, sistematizate din punctul de vedere al categoriei garantiei, precum si al conturilor in care sunt evidentiate. Acestea sunt prezentate la sectiunea a 3-a “Garantii” din anexa nr. 1. Garantiile se impart in urmatoarele categorii:

    1. garantii personale – se refera la garantii furnizate de terti (de exemplu: cautiunea, avalul etc.), ce pot fi incadrate, in functie de caracteristicile pe care le prezinta, dupa cum urmeaza:

    1.1. garantie expresa – protectia furnizata de garantie este legata in mod clar de expuneri ce pot fi identificate cu exactitate sau de un portofoliu de expuneri clar delimitat, astfel incat gradul de acoperire al protectiei este clar definit si nu poate fi pus la indoiala;

    1.2. garantie irevocabila – in afara nerespectarii de catre cumparatorul protectiei a obligatiei de a plati la scadenta costul protectiei, contractul prin care este furnizata protectia nu contine nicio clauza care ar putea sa permita furnizorului protectiei sa anuleze unilateral garantia sau ar putea sa conduca la cresterea costului efectiv al garantiei;

    1.3. garantie neconditionata – contractul prin care este furnizata protectia nu contine nicio clauza asupra careia cumparatorul protectiei (imprumutatorul) nu detine controlul, clauza care sa poata scuti garantul de obligatia de a plati in timp util, dar nu mai tarziu de 90 de zile calendaristice de la data solicitarii, in cazul in care obligatul principal nu achita la termen plata scadenta/platile scadente;

    2. garantii reale – se refera la bunuri corporale sau necorporale, executabile in orice moment, primite in garantie pentru operatiunile realizate (de exemplu: ipoteca, gajul cu deposedare, inclusiv depozitul colateral, gajul fara deposedare etc.);

    3. garantii reale intrinseci – se refera la garantii incluse in caracteristicile operatiunii insesi (de exemplu: valorile primite in cadrul operatiunilor reverse repo, titlurile luate cu imprumut garantate cu numerar, bunurile ce fac obiectul contractelor de leasing financiar etc.); imprumutatorul inregistreaza garantiile reale intrinseci in contul 9981 – Alte valori primite;

    p) ajustari prudentiale de valoare aferente creditelor/plasamentelor – ajustari de valoare aferente creditelor/plasamentelor, determinate si inregistrate extracontabil, reprezentand nivelul cu care, dupa caz, trebuie corectate valorile expunerilor din credite/plasamente in scopul stabilirii valorii la care acestea urmeaza a fi luate in calcul in vederea determinarii indicatorilor prudentiali ai imprumutatorului in calculul carora este necesara utilizarea valorii nete a acestor expuneri, si in functie de care se stabileste suma totala care urmeaza a fi dedusa din fondurile proprii ale imprumutatorului in vederea determinarii nivelului total al acestora;

    q) activ financiar reprezentand credit/plasament – resursa controlata de imprumutatori ca rezultat al unor evenimente trecute si de la care sunt asteptate beneficii economice viitoare si care are un cost/o valoare care poate fi evaluat(a) in mod credibil si care corespunde totodata prevederilor lit. n);

    r) valoarea bruta a activului financiar reprezentand credit/plasament – valoarea la care activul financiar este evaluat la data recunoasterii initiale minus rambursarile de principal, plus sau minus amortizarea cumulata, utilizand metoda dobanzii efective, a oricarei diferente dintre valoarea initiala si valoarea la scadenta;

    s) ajustari pentru deprecierea creditelor/plasamentelor – ajustari pentru depreciere determinate potrivit Standardelor internationale de raportare financiara (IFRS), inregistrate in contabilitate in conturile prevazute la sectiunea a 4-a “Ajustari pentru deprecierea creditelor/plasamentelor” din anexa nr. 1;

    t) ajustare pentru depreciere alocata unui activ financiar reprezentand credit/plasament – ajustarea IFRS pentru deprecieri identificate la nivel individual pe fiecare activ financiar reprezentand credit/plasament sau, dupa caz, ajustari IFRS pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare/ajustari colective pentru pierderi generate, dar neidentificate, alocate pe fiecare activ financiar reprezentand credit/plasament;

    u) fonduri proprii – au semnificatia prevazuta de Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii, republicat.

————

    *1) Pentru scopurile prezentului regulament, Romania este tratata separat de celelalte state membre ale Uniunii Europene.

 

    ART. 3

    (1) Normele interne ale imprumutatorilor, la care se face referire in prezentul regulament, se constituie ca un singur act normativ.

    (2) Normele interne prevazute la alin. (1) se aproba, in cazul imprumutatorilor care nu sunt organizatii cooperatiste, de catre organele cu functie de conducere ale acestora, iar in cazul organizatiilor cooperatiste de credit, de catre organele cu functie de conducere ale caselor centrale.

    (3) In vederea aplicarii, normele interne ale imprumutatorilor trebuie validate de Banca Nationala a Romaniei – Directia supraveghere.

    ART. 4

    Pentru scopurile prezentului regulament, entitatile reprezentand persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, precum si cele reprezentand asociatii, fundatii sau alte entitati fara scop patrimonial se asimileaza persoanelor juridice.

 

    CAPITOLUL II

    Performanta financiara a debitorilor

 

    ART. 5

    (1) In scopul realizarii operatiunii de clasificare a creditelor/plasamentelor, imprumutatorii urmaresc sa dispuna de o imagine cat mai fidela, la momentul respectiv, a performantei financiare a debitorilor lor.

    (2) Performanta financiara a debitorilor se incadreaza in categorii care se noteaza de la A la E, in ordinea descrescatoare a calitatii acesteia.

    (3) Pentru scopurile prevazute la alin. (1), imprumutatorii utilizeaza date cat mai relevante, certe, exacte si actuale, pe care le prelucreaza cu ajutorul unor metodologii de evaluare adecvate.

    (4) Frecventa cu care sunt prelucrate datele trebuie sa fie, de asemenea, adecvata scopului urmarit. Categoria de performanta financiara a debitorilor, persoane juridice, se determina cel putin de doua ori pe an.

    (5) Categoria de performanta financiara a debitorilor, persoane fizice/juridice, determinata la un moment dat se mentine pana la urmatoarea reevaluare.

    ART. 6

    (1) Prin derogare de la prevederile art. 5, imprumutatorii incadreaza institutiile de credit direct in categoria A de performanta financiara.

    (2) Prin derogare de la prevederile art. 5, imprumutatorii pot incadra debitorii care sunt entitati prevazute in anexa nr. 2, altele decat institutiile de credit si fondurile de garantare a creditelor (FGC) din Romania, direct in categoria A de performanta financiara.

    (3) Evaluarea performantei financiare a unui debitor, persoana fizica, se realizeaza potrivit normelor interne ale imprumutatorilor, cu respectarea prevederilor art. 5.

    (4) Evaluarea performantei financiare a unui debitor, persoana juridica, se realizeaza potrivit normelor interne ale imprumutatorilor, cu respectarea prevederilor art. 5, pe baza de punctaj atribuit unor factori cantitativi si calitativi. Factorii cantitativi se refera in principal la urmatorii indicatori, acolo unde acestia pot fi determinati: lichiditate, solvabilitate, profitabilitate si risc, inclusiv riscul valutar. Factorii calitativi se refera cel putin la aspecte legate de modul de administrare a entitatii analizate, de calitatea actionariatului, de garantiile primite (altele decat cele care sunt acceptate la diminuarea expunerii fata de debitor), de conditiile de piata in care aceasta isi desfasoara activitatea.

    (5) Fara a aduce atingere prevederilor art. 5, indicatorii prevazuti la alineatul precedent se determina in principal pe baza datelor cuprinse in situatiile financiare ale debitorului.

    (6) In cazul in care imprumutatorii se gasesc in imposibilitatea de a evalua performanta financiara a unui debitor, persoana juridica, aceasta se incadreaza direct in categoria E.

    (7) In situatia in care expunerile fata de un debitor din afara sectorului institutiilor de credit, reprezentand credite din categoria activelor-problema, au facut in cursul perioadei de la ultima operatiune de clasificare obiectul unor operatiuni de inlocuire care au avut ca rezultat credite care in urma evaluarii au ramas in continuare, dupa inlocuire, in categoria activelor-problema, si care au implicat diminuarea serviciului datoriei, imprumutatorii reevalueaza, pentru scopurile urmatoarei operatiuni de clasificare, performanta financiara a debitorului, in conditii mai stricte fata de cele avute in vedere anterior acestor operatiuni, prin revizuirea corespunzatoare a factorilor cantitativi si/sau calitativi.

 

    CAPITOLUL III

    Diminuarea expunerilor pe baza garantiilor

 

    ART. 7

    Pentru scopurile aplicarii prevederilor prezentului capitol, imprumutatorii asigura indeplinirea cerintelor prevazute in cap. V “Cerinte de natura informationala”, referitoare la garantii.

    ART. 8

    Garantiile care pot fi luate in considerare de catre imprumutatori in vederea diminuarii expunerii fata de debitor sunt cele din tabelul prevazut in anexa nr. 2, precum si alte garantii reale, in conformitate cu normele interne ale imprumutatorilor. Gajul general, garantiile constituite asupra bunurilor viitoare*1), precum si titlurile emise de debitor sau de catre orice entitate din grupul din care acesta face parte nu pot fi luate in considerare de catre imprumutatori in vederea diminuarii expunerii fata de debitor.

————

    *1) Garantiile pe bunuri viitoare nu produc efecte decat din momentul in care debitorul obtine proprietatea asupra bunurilor si, in consecinta, nu pot fi luate in considerare in scopul diminuarii expunerilor (de exemplu, garantiile reprezentate de cesionarea incasarilor din creante viitoare).

 

    ART. 9

    Garantiile care au ca obiect drepturi de creanta pot fi luate in considerare in vederea diminuarii expunerii fata de debitor numai in conditiile in care sunt indeplinite cerintele legale in vigoare privind garantiile reale mobiliare.

    ART. 10

    Politele de asigurare care au ca obiect garantarea/preluarea riscului de neplata se asimileaza scrisorilor de garantie emise de institutiile de credit si, in consecinta, pot fi luate in considerare de imprumutatori in calitate de diminuator de risc de credit, in situatia in care sunt indeplinite concomitent urmatoarele conditii:

    a) au caracteristici similare celor impuse scrisorilor de garantie emise de institutiile de credit (care trebuie sa fie directe, exprese, irevocabile si neconditionate);

    b) riscul de credit a fost transferat in afara grupului imprumutatorului prin intermediul operatiunilor de asigurare/reasigurare incheiate cu societati de asigurare/reasigurare, iar societatile de asigurare/reasigurare din afara grupului, care au preluat riscul, respecta cerintele prevazute de standardele comunitare in materie (sau de standarde aplicabile societatilor de asigurare/reasigurare, pe care, in urma analizei efectuate, imprumutatorul le considera in mod justificat echivalente standardelor comunitare). In cazul in care riscul de credit a fost partial transferat, calitatea de diminuator de risc de credit a politei de asigurare poate fi luata in considerare numai pentru partea transferata;

    c) normele interne ale imprumutatorului prevad un coeficient de maximum 0,8 pentru deducerea din expunerea acestuia fata de debitor, precum si modalitatea de determinare a calitatii societatilor de asigurare/reasigurare emitente si a nivelului coeficientilor pentru fiecare astfel de emitent/categorie de emitenti.

    ART. 11

    (1) Garantiile directe, exprese, irevocabile si neconditionate acordate de fondurile de garantare a creditelor (FGC) din Romania prin intermedierea resurselor alocate in acest sens de autoritatile centrale si pentru care acestea isi asuma raspunderea pot fi considerate garantii directe, exprese, irevocabile si neconditionate emise de stat*2), daca:

    a) fondurile alocate sunt efectiv transferate FGC de autoritatile centrale; si

    b) FGC demonstreaza imprumutatorului ca dispun de o gestiune care sa evidentieze distinct respectivele fonduri, iar acestea sunt utilizate doar pentru garantarea riscurilor aferente.

    (2) Dispozitiile alin. (1) se aplica numai in conditiile in care imprumutatorul dispune de documentatia care sa ateste indeplinirea cerintelor prevazute.

————

    *2) Garantiile directe, exprese, irevocabile si neconditionate emise de stat au, potrivit tabelului prevazut in anexa nr. 2, un coeficient de deducere de maximum 1.

 

    ART. 12

    (1) In scopul determinarii valorii cu care se diminueaza efectiv sumele reprezentand expuneri din credite/plasamente, sumele inregistrate in contabilitate, aferente garantiilor eligibile, se ajusteaza prin aplicarea de coeficienti stabiliti de imprumutator, rezultatul urmand a fi limitat la nivelul sumelor garantate.

    (2) Fara a aduce atingere prevederilor art. 13 si 14, valoarea coeficientilor poate fi cuprinsa, in cazul garantiilor din cadrul tabelului din anexa nr. 2, intre zero si valoarea maxima prevazuta in tabel, iar in cazul celorlalte garantii eligibile, intre 0 si 1.

    (3) Valoarea efectiva a coeficientilor se stabileste, pentru fiecare categorie/caz, prin norme interne, pe baza unei documentatii de fundamentare, aflata la dispozitia imprumutatorului.

    ART. 13

    (1) Garantiile aferente expunerilor reprezentand principalul creditelor/plasamentelor clasificate in categoria “pierdere”, in cazul carora serviciul datoriei este mai mare de 90 de zile si/sau in cazul carora au fost initiate proceduri judiciare, se ajusteaza cu coeficienti a caror valoare nu poate fi mai mare de 0,25.

    (2) Garantiile aferente expunerilor reprezentand creante atasate si sume de amortizat aferente creditelor/plasamentelor de la alin. (1) nu se iau in considerare, coeficientul care se aplica sumelor aferente respectivelor garantii avand valoarea zero.

    ART. 14

    Prin derogare de la dispozitiile art. 13, garantiile prevazute la pozitiile 1 – 4, 7 si 8 din tabelul din anexa nr. 2 se ajusteaza cu coeficienti a caror valoare nu poate fi mai mare de 0,5.

 

    CAPITOLUL IV

    Clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si determinarea si utilizarea ajustarilor prudentiale de valoare

 

    ART. 15

    Pentru scopurile aplicarii prevederilor prezentului capitol, imprumutatorii asigura indeplinirea cerintelor prevazute in cap. V.

    ART. 16

    (1) Expunerile din credite inregistrate de imprumutatori fata de debitorii din afara sectorului institutiilor de credit se clasifica in urmatoarele categorii:

    a) standard;

    b) in observatie;

    c) substandard;

    d) indoielnic;

    e) pierdere.

    (2) Expunerile din credite/plasamente, inregistrate de imprumutatori fata de institutiile de credit, se clasifica numai in categoria “standard” sau “pierdere”.

    ART. 17

    Expunerile din credite/plasamente, inregistrate de imprumutatori fata de un anumit debitor, se incadreaza intr-o singura categorie de clasificare, pe baza principiului declasarii prin contaminare, respectiv prin luarea in considerare a celei mai slabe dintre categoriile individuale de clasificare.

    ART. 18

    Operatiunile acoperite, integral si pe toata durata desfasurarii acestora, cu garantie reala reprezentand depozit colateral plasat la imprumutator, pot fi excluse din portofoliul operatiunilor care fac obiectul clasificarii si determinarii ajustarilor prudentiale de valoare. Optiunea se exercita in mod unitar pentru toate operatiunile de acest tip aflate in portofoliu.

    ART. 19

    Pentru scopurile prezentului capitol, se parcurg urmatoarele etape:

    a) identificarea din cadrul sumelor inregistrate in conturile de credite/plasamente a tuturor extraselor reprezentand expuneri din operatiuni derulate cu un anumit debitor si, pentru fiecare dintre aceste expuneri, identificarea celorlalte atribute necesare pentru realizarea operatiunilor privind clasificarea creditelor/plasamentelor, precum si determinarea si utilizarea ajustarilor prudentiale de valoare;

    b) clasificarea acestor expuneri prin aplicarea simultana a urmatoarelor criterii:

    1. serviciul datoriei;

    2. performanta financiara;

    3. initierea de proceduri judiciare.

    Corespondenta dintre criterii si categoriile de clasificare este prevazuta in tabelele nr. 1.A si 1.B din anexa nr. 3;

    c) reclasificarea acestor expuneri, intr-o singura categorie, pe baza principiului declasarii prin contaminare;

 

    NOTA:

    Pentru scopuri de optimizare, ultimele doua etape pot fi integrate intr-o singura etapa care sa asigure direct incadrarea globala a expunerilor respective, fara a se mai stabili categorii individuale de clasificare.

 

    d) pentru fiecare dintre aceste expuneri:

    1. determinarea ajustarii prudentiale de valoare aferente:

    1.1. etapa cu caracter optional – diminuarea valorii expunerii in conformitate cu prevederile cap. III “Diminuarea expunerilor pe baza garantiilor”;

    1.2. aplicarea coeficientului de ajustare prudentiala asupra sumei rezultate dupa etapa prevazuta la subpct. 1.1; corespondenta dintre categoriile de clasificare si coeficientii de ajustare prudentiala este prevazuta in tabelul nr. 2 din anexa nr. 3;

    e) pentru fiecare dintre grupele de expuneri care impreuna constituie un activ financiar reprezentand credit/plasament:

    1. determinarea ajustarii prudentiale de valoare aferente prin agregarea ajustarilor prudentiale de valoare corespunzatoare, determinate la etapa prevazuta la lit. d);

    2. determinarea ajustarii pentru depreciere alocate activului financiar reprezentand credit/plasament, prin luarea in considerare a uneia dintre urmatoarele valori:

    2.1. valoarea ajustarii determinata potrivit IFRS si inregistrata in contabilitate in conturile de ajustari specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual prevazute la sectiunea a 4-a din anexa nr. 1;

    2.2. valoarea ajustarii determinata prin aplicarea procentului de ajustare colectiva la valoarea bruta a fiecarui activ financiar din cadrul fiecarui grup de active financiare; procentul de ajustare colectiva este calculat ca raport intre valoarea ajustarilor constituite, potrivit IFRS, la nivelul fiecarui grup de active financiare pentru care nu au fost constituite ajustari pentru depreciere la nivel individual – inregistrata in conturile de ajustari specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare si de ajustari colective pentru pierderi generate, dar neidentificate, prevazute la sectiunea a 4-a din anexa nr. 1 – si valoarea contabila bruta totala a activelor financiare din grupul respectiv;

    3. stabilirea valorii la care expunerile reprezentand credite/plasamente urmeaza a fi luate in calcul in scopul determinarii indicatorilor prudentiali in calculul carora este necesara utilizarea valorii nete a acestor expuneri. Valoarea se stabileste prin deducerea din valoarea expunerii a valorii maxime dintre suma aferenta ajustarii prudentiale de valoare, determinata pe baza prezentei metodologii la etapa prevazuta la lit. e) pct. 1 si cea aferenta ajustarii pentru depreciere alocate activului financiar reprezentand credit/plasament, determinata pe baza inregistrarilor din contabilitatea imprumutatorului la etapa prevazuta la lit. e) pct. 2;

    4. stabilirea sumei totale care urmeaza a fi dedusa din fondurile proprii ale imprumutatorului in vederea determinarii nivelului total al acestora. Suma totala se stabileste prin determinarea si agregarea diferentei pozitive dintre suma aferenta ajustarii prudentiale de valoare, determinata pe baza prezentei metodologii la etapa prevazuta la lit. e) pct. 1, si cea aferenta ajustarii pentru depreciere alocate activului financiar reprezentand credit/plasament, determinata pe baza inregistrarilor din contabilitatea imprumutatorului la etapa prevazuta la lit. e) pct. 2;

    f) reluarea etapelor anterioare pentru toti ceilalti debitori fata de care imprumutatorul inregistreaza expuneri din credite/plasamente.

    ART. 20

    In cazul imprumutatorilor care aplica prevederile prezentului regulament numai pentru o parte dintre expunerile din categoria creditelor/plasamentelor, acestia vor aplica prevederile art. 19 in mod corespunzator.

    ART. 21

    (1) Calculele se efectueaza in echivalent lei, pentru acest scop fiind utilizate cursurile de schimb prevazute in lista comunicata de Banca Nationala a Romaniei in ziua pentru care se intocmesc raportarile aferente, in baza prevederilor cap. VI “Cerinte de raportare”.

    (2) In cazul in care ultima zi a termenului de intocmire a raportarilor prevazute la alin. (1) este o zi nelucratoare, cursurile de schimb utilizate vor fi cele comunicate de Banca Nationala a Romaniei in ultima zi lucratoare anterioara acesteia.

 

    CAPITOLUL V

    Cerinte de natura informationala

 

    ART. 22

    Pentru scopurile aplicarii prezentului regulament, imprumutatorii trebuie sa dispuna de metode adecvate de organizare a informatiei si de proceduri care sa asigure indeplinirea cerintelor necesare realizarii obiectivelor prevazute la art. 1 alin. (2). In particular, printre cerintele a caror indeplinire trebuie asigurata de metodele si procedurile mentionate, imprumutatorii trebuie sa aiba in vedere urmatoarele cerinte*1):

    a) identificarea tuturor debitorilor fata de care imprumutatorul inregistreaza expuneri din credite/plasamente si a tuturor operatiunilor, reprezentand credite/plasamente si garantii aferente, desfasurate cu fiecare dintre acestia;

    b) identificarea din cadrul sumelor inregistrate in conturile de credite/plasamente, in conturile de garantii si in conturile in care sunt inregistrate ajustarile pentru deprecierea creditelor/plasamentelor, prevazute in anexa nr. 1, a tuturor extraselor aferente unei anumite operatiuni;

    c) identificarea/determinarea, pentru fiecare dintre extrasele de la lit. b), a tuturor atributelor necesare pentru realizarea operatiunilor privind clasificarea creditelor/plasamentelor, precum si determinarea si utilizarea ajustarilor prudentiale de valoare, cum ar fi, de exemplu: serviciul datoriei, categoria de performanta financiara a debitorului, daca s-au initiat sau nu proceduri judiciare – in cazul extraselor din conturile de credite/plasamente – sau coeficientul de ajustare – in cazul extraselor din conturile de garantii.

————

    *1) Cerintele cu privire la garantii sunt obligatorii numai in cazurile in care garantiile se utilizeaza in scopul diminuarii expunerilor.

 

    ART. 23

    Imprumutatorii au obligatia sa dispuna de metode adecvate de organizare si conservare a informatiei, precum si de proceduri care sa permita verificarea datelor primare si a modului in care acestea au fost prelucrate pentru scopurile prezentului regulament.

 

    CAPITOLUL VI

    Cerinte de raportare

 

    ART. 24

    (1) Fara a aduce atingere prevederilor alin. (3), imprumutatorii raporteaza periodic Bancii Nationale a Romaniei situatii aferente aplicarii prezentului regulament.

    (2) Forma si continutul situatiilor de la alin. (1), precum si frecventa si modalitatile de transmitere a acestora se stabilesc prin ordin emis de Banca Nationala a Romaniei.

    (3) La solicitarea Bancii Nationale a Romaniei, imprumutatorii raporteaza orice alta situatie aferenta aplicarii prezentului regulament.

 

    CAPITOLUL VII

    Sanctiuni si dispozitii tranzitorii si finale

 

    ART. 25

    Nerespectarea prezentului regulament atrage aplicarea masurilor si/sau a sanctiunilor prevazute la art. 226 si 229 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

    ART. 26

    (1) Imprumutatorii aplica metodologia prevazuta in cap. IV “Clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si determinarea si utilizarea ajustarilor prudentiale de valoare”, incepand cu data de 1 ianuarie 2012.

    (2) Pana la data prevazuta la alin. (1), imprumutatorii au obligatia de a se conforma prevederilor art. 3 alin. (3), privind validarea normelor interne de catre Directia supraveghere din cadrul Bancii Nationale a Romaniei.

    (3) La data prevazuta la alin. (1), prevederile Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 3/2009 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, nr. 200 din 30 martie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordinului Bancii Nationale a Romaniei nr. 5/2009 privind raportarea situatiilor referitoare la clasificarea expunerilor din credite/plasamente si necesarul de provizioane specifice de risc de credit aferent acestora, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 284 din 30 aprilie 2009, aplicabile institutiilor de credit, persoane juridice romane, si sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit din state terte, se abroga.

    ART. 27

    Anexele nr. 1 – 3 fac parte integranta din prezentul regulament.

    ART. 28

    Prezentul regulament se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare incepand cu prima zi din luna imediat urmatoare celei in care a avut loc publicarea.

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close