Metodologia privind promovarea a 2 ani de studii intr-un an scolar in invatamantul preuniversitar

In M. Of. nr. 736 din 19 octombrie 2011 a fost publicat Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5489/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind promovarea a 2 ani de studii intr-un an scolar in invatamantul preuniversitar.

Din cuprins:

    ART. 1

    Se aproba Metodologia privind promovarea a 2 ani de studii intr-un an scolar in invatamantul preuniversitar, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

    ART. 2

    Directia generala educatie si invatare pe tot parcursul vietii, Directia generala management, resurse umane si retea scolara, Directia generala invatamant in limbile minoritatilor, relatia cu Parlamentul si partenerii sociali, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti, unitatile de invatamant preuniversitar duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 3

    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

    ANEXA 1

 

                                  METODOLOGIE

privind promovarea a 2 ani de studii intr-un an scolar in invatamantul preuniversitar

 

    CAPITOLUL I

    Dispozitii generale

 

    ART. 1

    Prezenta metodologie reglementeaza accelerarea promovarii elevilor din invatamantul preuniversitar, forma de invatamant cu frecventa, capabili de performante scolare exceptionale.

    ART. 2

    (1) Accelerarea promovarii se realizeaza prin parcurgerea a 2 ani de studii intr-un singur an scolar de catre elevii care au rezultate scolare exceptionale si care au capacitatea fizica si intelectuala de a se adapta cerintelor parcurgerii a 2 ani de studii intr-un an scolar si integrarii intr-o clasa cu elevi de varsta mai mare.

    (2) Parcurgerea a 2 ani de studii intr-un singur an scolar se face pentru 2 ani de studii consecutivi: anul in care este inscris elevul in urma promovarii, in regim obisnuit, a clasei anterioare, numit in continuare “an curent/clasa curenta”, si anul urmator acestuia, pe care elevul il parcurge suplimentar, in acelasi timp cu anul curent, prin aplicarea prevederilor prezentei metodologii, numit in continuare “al doilea an de studiu”.

    ART. 3

    (1) Parcurgerea a 2 ani de studii intr-un an scolar se poate realiza o singura data in fiecare dintre ciclurile de invatamant: primar, gimnazial si liceal.

    (2) Clasele de inceput de ciclu de invatamant se exclud din programul de parcurgere a 2 ani de studii intr-un an scolar.

 

    CAPITOLUL II

    Accesul elevilor la programul de parcurgere a 2 ani de studii intr-un an scolar

 

    ART. 4

    Elevii care se inscriu in programul de parcurgere a 2 ani de studii intr-un an scolar trebuie sa indeplineasca in mod cumulativ urmatoarele criterii de selectie:

    a) sa aiba, in anul scolar anterior anului curent, calificativul sau media generala la fiecare disciplina de studiu:

    – “foarte bine”, pentru elevii din invatamantul primar;

    – minimum 9,00, pentru elevii din invatamantul gimnazial si liceal;

    b) sa aiba, in anul scolar anterior anului curent, calificativul sau media anuala la purtare:

    – “foarte bine”, pentru elevii din invatamantul primar;

    – minimum 9,50, pentru elevii din invatamantul gimnazial si liceal.

    c) sa promoveze un test transdisciplinar din curriculumul clasei anterioare clasei curente, cu un punctaj de cel putin 80% din totalul punctajului acordat pe test.

    ART. 5

    Inscrierea elevilor pentru a parcurge 2 ani de studii intr-un an scolar este conditionata de existenta urmatoarelor documente:

    a) cererea parintelui sau a tutorelui legal al elevului;

    b) avizul favorabil al psihologului scolar;

    c) avizul favorabil al medicului scolar sau al medicului de familie;

    d) avizul consiliului profesoral al unitatii de invatamant.

    ART. 6

    (1) In vederea organizarii si desfasurarii in bune conditii a programului de parcurgere a 2 ani de studii intr-un an scolar se va constitui, la nivelul unitatii de invatamant, in urma hotararii consiliului de administratie si prin decizia directorului unitatii de invatamant, o comisie de monitorizare a programului.

    (2) Comisia de monitorizare a programului de parcurgere a 2 ani de studii intr-un an scolar, denumita in continuare comisie, va fi alcatuita din:

    a) directorul/directorul adjunct al unitatii de invatamant – presedinte;

    b) pentru invatamantul primar: 2 profesori pentru invatamantul primar, dintre care unul al clasei din care face parte elevul in momentul depunerii cererii;

    c) pentru invatamantul gimnazial si liceal: 2 – 3 profesori de specialitate de la disciplinele din trunchiul comun si dirigintele clasei din care face parte elevul in momentul depunerii cererii;

    d) psihologul scolar si/sau medicul scolar.

    (3) Atributiile comisiei sunt: elaborarea testului transdisciplinar, organizarea si desfasurarea testarii elevilor care solicita inscrierea in program, parcurgerea etapelor procedurale pentru demararea programului, monitorizarea desfasurarii programului si a rezultatelor scolare ale elevilor admisi in programul de parcurgere a 2 ani de studii intr-un an scolar.

 

    CAPITOLUL III

    Desfasurarea programului de parcurgere a 2 ani de studii intr-un an scolar

 

    ART. 7

    Parcurgerea celor 2 ani de studii intr-un an scolar se realizeaza prin:

    a) frecventarea a cel putin 50% din cursurile scolare aferente anului curent si a cel putin 40% din cursurile scolare aferente celui de-al doilea an de studiu;

    b) studiu individual;

    c) consultatii/tutoriale asigurate de profesorul pentru invatamantul primar/profesorii clasei celui de-al doilea an de studiu;

    d) programe de instruire diferentiata pentru elevii capabili de performanta.

    ART. 8

    (1) In vederea promovarii a 2 ani de studii intr-un an scolar, elevul va fi evaluat la fiecare disciplina/modul din planul-cadru de invatamant al celor 2 ani.

    (2) Elevul va participa la formele de evaluare curenta de la ambele clase, in scopul pregatirii pentru evaluarea finala.

    (3) Probele de evaluare pot fi: scrise, orale, practice si de aptitudini, periodice si finale, dupa un calendar stabilit de comun acord de catre parinte/tutore legal, elev si dirigintele clasei si avizat de catre consiliul profesoral.

    (4) Continutul probelor de evaluare va respecta curriculumul scolar.

    (5) Evaluarile se realizeaza pe baza standardelor nationale de evaluare pentru fiecare disciplina/modul de pregatire, respectiv domeniu de studiu.

    ART. 9

    (1) Inregistrarea situatiei scolare se face in cataloagele si registrele matricole ale celor doua clase in care elevul este inmatriculat.

    (2) In cele doua documente, la rubrica “Mentiuni”, se va face precizarea ca “Elevul parcurge programul de promovare a 2 ani de studii intr-un an scolar, conform prevederilor metodologiei aprobate prin ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. …”.

    ART. 10

    (1) Intreruperea programului de promovare a 2 ani de studii intr-un an scolar se realizeaza in urmatoarele situatii:

    a) la cererea elevului sau a parintilor/tutorelui legal al elevului;

    b) daca elevul nu promoveaza cel putin 3 dintre disciplinele/module aferente semestrului I pentru fiecare clasa;

    c) daca elevul nu promoveaza evaluarile sumative la cel putin 3 dintre disciplinele/modulele la care a optat pentru evaluarea sumativa;

    d) la recomandarea argumentata a comisiei.

    (2) In urma intreruperii programului, elevul isi continua studiile in clasa curenta.

    ART. 11

    Reglementarile procedurale privind promovarea a 2 ani de studii intr-un an scolar in invatamantul preuniversitar sunt cuprinse in anexa care face parte integranta din prezenta metodologie.

 

    ANEXA 1

    la metodologie

 

                          REGLEMENTARI PROCEDURALE

privind promovarea a 2 ani de studii intr-un an scolar in invatamantul preuniversitar

 

    1. Inscrierea

    1.1. Cererea de inscriere in programul de parcurgere a 2 ani de studii intr-un an scolar, denumit in continuare program, se depune de catre parintele/tutorele legal al elevului, la unitatea de invatamant la care este inscris elevul, in perioada 1 martie – 1 mai a anului scolar precedent celui de intrare in program.

    1.2. Cererea de inscriere este analizata de consiliul de administratie al unitatii de invatamant, care decide aprobarea sau respingerea acesteia, in functie de rezultatele scolare obtinute de elev pana la depunerea cererii. Respingerea cererii de inscriere din cauza rezultatelor scolare se poate face numai daca rezultatele scolare obtinute pana la depunerea cererii nu ii mai permit elevului sa obtina calificativele/mediile prevazute la art. 4 din Metodologia privind promovarea a 2 ani de studii intr-un an scolar in invatamantul preuniversitar.

    1.3. Dupa aprobarea cererii de inscriere, elevul va sustine un test transdisciplinar, care va avea in vedere evaluarea competentelor dobandite in anul scolar precedent celui de intrare in program. Testul va fi sustinut pana la sfarsitul anului scolar in care a depus cererea de intrare in program.

    1.4. Dupa aprobarea cererii de inscriere, consiliul de administratie solicita psihologului scolar, medicului scolar, profesorului pentru invatamant primar/profesorului diriginte si, dupa caz, cadrelor didactice care predau la clasa la care este inscris elevul elaborarea si depunerea rapoartelor prevazute la pct. 2.2.

    1.5. In situatia in care unitatea de invatamant nu are medic scolar, raportul prevazut la pct. 2.2 lit. e) poate fi intocmit de medicul de familie, caz in care demersurile pentru obtinerea raportului si depunerea lui la conducerea unitatii de invatamant trebuie facute de parintele/tutorele legal al elevului.

 

    2. Avizarea intrarii in program

    2.1. Avizarea intrarii elevului in program este realizata de consiliul profesoral al unitatii de invatamant la care s-a depus cererea, pe baza analizei dosarului personal si a rezultatelor testului transdisciplinar.

    2.2. Dosarul personal al elevului cuprinde:

    a) portofoliul educational al elevului, intocmit conform legislatiei in vigoare;

    b) raportul profesorului pentru invatamantul primar/dirigintelui, finalizat cu propunerea “admis”/”respins”;

    c) raportul fiecarui profesor al clasei, finalizat cu propunerea “admis”/”respins”, in cazul elevilor din invatamantul gimnazial si liceal;

    d) raportul psihologului scolar privind capacitatea de adaptare la parcurgerea a 2 ani de studii intr-un an scolar si de integrare intr-o clasa cu elevi de varsta mai mare, finalizat cu propunerea “admis”/”respins”;

    e) raportul medicului scolar sau al medicului de familie privind starea de sanatate si dezvoltarea fizica a elevului, finalizat cu propunerea “admis”/”respins”;

    f) recomandari din partea unor persoane competente si abilitate prin activitatea desfasurata, care sa evidentieze realizari de exceptie ale elevului in domenii scolare sau extrascolare.

    2.3. Consiliul profesoral al unitatii de invatamant decide avizarea intrarii in program pe baza dosarului depus si a punctajului obtinut la testul transdisciplinar, in termen de cel mult 5 zile de la incheierea anului scolar precedent celui de intrare in program.

    2.4. Avizul favorabil este dat de consiliul profesoral in situatia in care sunt indeplinite simultan urmatoarele conditii:

    a) exista avizul favorabil al psihologului scolar;

    b) exista avizul favorabil al medicului scolar sau al medicului de familie;

    c) exista avizul favorabil al profesorului pentru invatamant primar/dirigintelui;

    d) exista avizul favorabil a cel putin 50% dintre profesorii clasei;

    e) punctajul obtinut la testul transdisciplinar este de cel putin 80% din punctajul total al testului.

    2.5. In cazul in care raportul psihologului scolar si/sau al medicului scolar/medicului de familie se finalizeaza cu propunerea “respins”, se poate cere o alta opinie de la un specialist agreat de catre unitatea de invatamant/inspectoratul scolar. Daca a doua opinie coincide cu prima, dosarul este respins.

    2.6. Respingerea cererii de inscriere in program de catre consiliul profesoral nu poate fi contestata.

    2.7. Avizarea inscrierii elevului in program, respectiv respingerea cererii de inscriere in program se comunica familiei si inspectoratului scolar in termen de 5 zile de la luarea deciziei de catre consiliul profesoral. In cazul respingerii cererii, in comunicare se va include si motivarea deciziei.

    2.8. In caz de respingere a cererii de inscriere, elevul nu poate participa la program.

 

    3. Monitorizarea procesului

    3.1. Demararea procesului de parcurgere a 2 ani de studii intr-un an scolar este conditionata de o perioada de monitorizare de 7 saptamani dupa inceperea anului scolar, timp in care elevul frecventeaza si cursurile clasei in care a fost repartizat pentru cel de-al doilea an de studiu. Monitorizarea este realizata de catre comisia constituita la nivelul unitatii de invatamant.

    3.2. In perioada de monitorizare sunt obligatorii organizarea de evaluari la fiecare disciplina de studiu, precum si sustinerea unor teste specifice aplicate de catre psihologul si/sau medicul scolar.

    3.3. In urma monitorizarii elevului, comisia constituita in unitatea de invatamant redacteaza un raport de monitorizare, finalizat cu propunerea de avizare pentru inceperea programului, in care se consemneaza toate rezultatele obtinute de catre elev la evaluarile si la testele specifice administrate.

 

    4. Derularea programului

    4.1. La inceputul anului scolar, dupa avizarea inceperii programului, se stabilesc, de catre unitatea de invatamant, prin consultarea cu parintele/tutorele legal al elevului, urmatoarele:

    a) lista bibliografica aferenta programelor de studiu la fiecare disciplina/modul;

    b) disciplinele/modulele la care se realizeaza evaluarea periodica si evaluarea finala;

    c) temele pentru referate, proiecte, rezolvari de probleme etc.;

    d) calendarul de prezentare a referatelor, proiectelor, portofoliilor;

    e) calendarul evaluarilor periodice si finale, pe discipline;

    f) graficul consultatiilor/tutorialelor si al intalnirilor cu psihologul si cu medicul scolar;

    g) orarul elevului, prin care se asigura frecventarea a cel putin 50% din cursurile scolare aferente anului curent si a minimum 40% din cursurile scolare aferente celui de-al doilea an de studiu.

    4.2. Familia/tutorele legal si elevul pot solicita modificarea programului, in baza unei cereri adresate consiliului profesoral al unitatii de invatamant.

    4.3. Elevul este obligat sa se prezinte la cel putin 50% din orele prevazute pentru anul curent si la cel putin 40% din orele celui de-al doilea an de studii. De asemenea, elevul este obligat sa se prezinte la cel putin 75% din evaluarile curente convenite. Verificarea prezentei la cursuri si la evaluari se face de catre profesorul pentru invatamant primar/dirigintele clasei curente.

    4.4. Psihologul scolar va monitoriza evolutia emotionala si comportamentala a elevului pe toata durata programului.

 

    5. Evaluarea elevilor

    5.1. In program evaluarea elevilor se realizeaza prin evaluare curenta si evaluare sumativa.

    5.2. Evaluarea curenta se desfasoara pe parcursul anului scolar, la cel putin 50% din totalul disciplinelor clasei curente si la cel putin 40% din orele celui de-al doilea an de studiu, dar la minimum 75% din totalul cumulat al disciplinelor celor doua clase.

    5.3. Evaluarea sumativa se realizeaza pe parcursul anului scolar, conform calendarului stabilit. In cazuri exceptionale, evaluarea sumativa se desfasoara in vacantele prevazute in structura anului scolar.

    5.4. Notele obtinute la evaluarile curente si sumative trebuie sa asigure posibilitatea incheierii mediilor la toate disciplinele prevazute in planul de invatamant, conform prevederilor regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, pentru cei 2 ani de studii.

 

    6. Completarea documentelor scolare

    6.1. Dupa avizarea inceperii programului, elevul va fi inregistrat in catalogul clasei curente si in catalogul clasei corespunzatoare celui de-al doilea an de studiu, la rubrica “Mentiuni” precizandu-se ca “Elevul parcurge programul de promovare a 2 ani de studii intr-un an scolar conform prevederilor metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. …”.

    6.2. Notarea se face cu note/calificative, conform prevederilor regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar.

    6.3. In cataloage se vor trece rezultatele evaluarilor curente, la care se vor incheia medii, precum si rezultatele evaluarilor sumative la disciplinele convenite, ca medii anuale. In rubricile disciplinelor la care s-a realizat evaluarea sumativa se precizeaza data evaluarii.

    6.4. Rezultatele scolare se valideaza conform prevederilor regulamentului scolar si sunt trecute in registrul matricol, unde se mentioneaza parcurgerea programului, conform prevederilor metodologiei aprobate prin ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. …, si data la care s-a validat situatia scolara in consiliul profesoral.

 

    7. Dispozitii finale

    7.1. Intreruperea procesului de promovare a 2 ani de studii intr-un an scolar se realizeaza in urmatoarele cazuri:

    a) la cererea elevului sau a parintilor/tutorelui legal al elevului;

    b) nepromovarea evaluarilor finale la cel putin 3 dintre disciplinele/modulele aferente semestrului I pentru fiecare clasa;

    c) nepromovarea evaluarilor sumative la cel putin 3 dintre disciplinele/modulele pentru care a optat pentru evaluarea sumativa;

    d) la recomandarea argumentata a comisiei.

    7.2. La intreruperea procesului de promovare a 2 ani de studii intr-un an scolar, elevul isi continua scolarizarea in unitatea de invatamant si in clasa curenta. Pentru disciplinele la care elevul nu a promovat evaluarea sumativa, situatia scolara se considera neincheiata.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close