Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private

In M. Of. nr. 766 din 31 octombrie 2011 a fost publicata Legea nr. 187/2011 privind infiintarea, organizarea si functionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private.

Din cuprins:

    CAPITOLUL I

    Dispozitii generale

 

    ART. 1

    La data intrarii in vigoare a prezentei legi se infiinteaza Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, denumit in continuare Fondul de garantare.

    ART. 2

    (1) Fondul de garantare se constituie ca persoana juridica de drept public.

    (2) Organizarea si functionarea Fondului de garantare se stabilesc prin statut propriu, aprobat de Consiliul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumita in continuare Comisia, la propunerea Consiliului de administratie al Fondului de garantare, si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    (3) Sediul Fondului de garantare este in municipiul Bucuresti.

    ART. 3

    (1) Scopul Fondului de garantare este acela de a garanta drepturile participantilor si ale beneficiarilor, dupa caz, dobandite in cadrul sistemului de pensii private, reglementat si supravegheat de catre Comisie, potrivit conditiilor si in limitele stabilite in prezenta lege.

    (2) Fondul de garantare compenseaza pierderile participantilor si/sau beneficiarilor la fondurile de pensii private, atat in perioada de acumulare a contributiilor, cat si dupa deschiderea dreptului la pensie, provenite din incapacitatea administratorilor sau a furnizorilor de pensii de a onora obligatiile asumate si asigura plata drepturilor participantilor ori ale beneficiarilor la fondurile de pensii private, in cazul imposibilitatii asigurarii lor de catre administratorii sau furnizorii de pensii private, dupa caz.

    (3) Fondul de garantare este organizat astfel incat constituirea, evidenta si utilizarea resurselor pentru plata compensatiei catre participantii fondurilor de pensii facultative sa se faca in mod distinct fata de constituirea, evidenta si utilizarea resurselor pentru plata compensatiei catre participantii fondurilor de pensii administrate privat, respectiv pentru perioada de acumulare a contributiilor si perioada de plata a pensiilor, iar resursele pentru plata compensatiei se gestioneaza distinct de resursele pentru acoperirea cheltuielilor de administrare si functionare a Fondului de garantare.

    ART. 4

    (1) Termenii si expresiile utilizate in prezenta lege au semnificatia prevazuta la art. 2 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si la art. 2 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificarile si completarile ulterioare.

    (2) In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

    a) compensatie – suma care se plateste de catre Fondul de garantare, pana la concurenta atat a obligatiei totale a administratorilor fata de participantul sau beneficiarul unui fond de pensii private administrat de acesta, cat si a obligatiei totale a furnizorilor de pensii;

    b) contributia initiala – suma nerambursabila datorata Fondului de garantare de catre administratorii si furnizorii de pensii private, autorizati de Comisie, utilizata pentru acoperirea cheltuielilor legate de administrarea si functionarea Fondului de garantare;

    c) contributia anuala – suma datorata de catre administratorii si furnizorii de pensii private, autorizati de Comisie, stabilita conform prevederilor art. 17 alin. (4);

    d) contributia majorata – suma datorata Fondului de garantare, in situatii deosebite si justificate, de catre administratorii si furnizorii de pensii private pentru completarea necesarului de resurse, in vederea acoperirii obligatiei pe care Fondul de garantare o are fata de participanti si beneficiari;

    e) imposibilitate definitiva de exercitare a mandatului – orice imprejurare care creeaza o indisponibilitate de exercitare a mandatului de catre unul dintre membrii Consiliului de administratie al Fondului de garantare, cu o durata mai mare de 90 de zile calendaristice consecutive.

 

    CAPITOLUL II

    Organizarea si administrarea Fondului de garantare

 

    ART. 5

    (1) Fondul de garantare este administrat de un consiliu de administratie, compus din:

    a) presedintele Consiliului de administratie, desemnat de catre Comisie;

    b) un membru numit de Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din Romania;

    c) un membru numit de Ministerul Finantelor Publice.

    (2) Membrii Consiliului de administratie al Fondului de garantare sunt numiti pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reinnoit o singura data.

    (3) Membrii Consiliului de administratie ale caror mandate au expirat isi pastreaza aceasta calitate pana la numirea succesorilor lor.

    (4) In cazul unei situatii de incompatibilitate prevazute la art. 7 sau de imposibilitate definitiva de exercitare a mandatului de catre unul dintre membrii Consiliului de administratie al Fondului de garantare, numirea inlocuitorului se face, cu respectarea conditiilor prevazute la art. 6, pentru durata ramasa a mandatului.

    (5) Presedintele Consiliului de administratie al Fondului de garantare primeste o indemnizatie lunara de 25% din salariul lunar al directorului general al Fondului de garantare, iar ceilalti membri ai Consiliului de administratie primesc o indemnizatie lunara de 20% din salariul lunar al directorului general al Fondului de garantare, indiferent de numarul sedintelor din luna respectiva.

    ART. 6

    (1) Membrii Consiliului de administratie al Fondului de garantare trebuie:

    a) sa fie rezidenti in Romania, sa aiba o buna reputatie si pregatire profesionala si o experienta de cel putin 5 ani intr-una din activitatile: financiar-bancara, de asigurari si reasigurari, de investitii, juridica, legislativa sau executiva din domeniul pensiilor private;

    b) sa aiba onorabilitatea necesara pentru a ocupa aceste functii;

    c) sa nu fie membri ai vreunui partid politic pe perioada exercitarii mandatului;

    d) sa nu aiba mentiuni in cazierul judiciar cu privire la condamnare pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, pentru infractiunile prevazute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru infractiunile prevazute la art. 143 – 145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare;

    e) sa nu aiba mentiuni in cazierul fiscal.

    (2) Nu pot detine calitatea de membru al Consiliului de administratie al Fondului de garantare persoanele nominalizate in anexa la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea si combaterea utilizarii sistemului financiar-bancar in scopul finantarii de acte de terorism, aprobata prin Legea nr. 466/2002, cu modificarile ulterioare, precum si in lista intocmita potrivit prevederilor art. 27 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului.

    ART. 7

    (1) Membrii Consiliului de administratie al Fondului de garantare nu pot fi soti, rude sau afini pana la gradul al doilea intre ei.

    (2) Membrii Consiliului de administratie al Fondului de garantare nu pot fi membri in niciun consiliu de administratie, consiliu de supraveghere sau membri in directorat la un administrator ori furnizor de pensii.

    ART. 8

    (1) Calitatea de membru al Consiliului de administratie al Fondului de garantare inceteaza in urmatoarele situatii:

    a) la incheierea mandatului;

    b) prin demisie;

    c) in cazul unei situatii de incompatibilitate;

    d) in cazul imposibilitatii definitive de exercitare a mandatului;

    e) prin revocare;

    f) prin deces.

    (2) Revocarea din functie a oricarui membru al Consiliului de administratie al Fondului de garantare se face in aceleasi conditii ca si numirea acestuia, caz in care conducatorul institutiei sau asociatiei al carei reprezentant a fost revocat va face o noua propunere, in termen de 10 zile lucratoare de la data revocarii.

    (3) Verificarea indeplinirii conditiilor prevazute la art. 6 pentru membrii Consiliului de administratie al Fondului de garantare se realizeaza de catre Consiliul Comisiei.

    ART. 9

    (1) Consiliul de administratie al Fondului de garantare se intruneste cel putin o data pe luna, in sedinta ordinara.

    (2) Consiliul de administratie al Fondului de garantare poate fi convocat in sedinta extraordinara de catre presedinte sau la cererea a 2/3 dintre membrii Consiliului de administratie.

    (3) Consiliul de administratie trebuie sa fie convocat in scris, cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de data sedintei.

    (4) Convocarea trebuie sa contina ordinea de zi, data si documentele supuse discutiei, precum si locul de desfasurare a sedintei.

    (5) Sedintele vor avea loc la sediul Fondului de garantare sau in orice alt loc unde s-a convenit.

    (6) In situatia in care se solicita decizii urgente, termenul de 5 zile poate fi redus, iar convocarea va fi efectuata prin mijloace electronice.

    (7) Consiliul de administratie delibereaza in mod valabil in prezenta a cel putin 2 din numarul membrilor sai, din care un membru este presedintele Consiliului de administratie.

    (8) Deciziile Consiliului de administratie se iau cu majoritate simpla de voturi din totalul membrilor acestuia.

    (9) Procesul-verbal al sedintei, care contine ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate, daca este cazul, se semneaza de catre toti membrii prezenti la sedinta.

    (10) Pentru indeplinirea atributiilor, Consiliul de administratie al Fondului de garantare adopta decizii si hotarari, dupa deliberarea in sedinte, conform alin. (8).

    ART. 10

    Atributiile Consiliului de administratie al Fondului de garantare sunt urmatoarele:

    I. analizeaza, avizeaza si propune Consiliului Comisiei, spre aprobare:

    a) statutul Fondului de garantare;

    b) structura organizatorica si de personal;

    c) bugetul de venituri si cheltuieli al Fondului de garantare;

    d) norme cu privire la stabilirea cotei contributiei anuale a administratorilor de fonduri si a furnizorilor de pensii private, autorizati de Comisie, precum si a platii acesteia;

    e) norme cu privire la majorarea sau diminuarea contributiilor, in conformitate cu art. 17 alin. (4);

    f) norme cu privire la stabilirea contributiei majorate, in conformitate cu art. 15 alin. (1) lit. e);

    g) raportul anual de activitate si situatiile financiare anuale, insotite de raportul de audit;

    h) strategia anuala privind resursele financiare ale Fondului de garantare, care are ca obiective principale minimizarea riscului si lichiditatea plasamentelor, iar ca obiectiv complementar randamentul acestora. Criteriile de selectare a plasamentelor vor fi cuantificate si ierarhizate in functie de aceste 3 obiective;

    i) calculul contributiei anuale si majorarea acesteia, dupa caz;

    j) procedurile si mecanismele adecvate de control intern si audit intern;

    II. analizeaza si aproba:

    a) numirea si eliberarea din functie a membrilor conducerii executive;

    b) propuneri cu privire la modalitatile, plafoanele maxime, termenele si conditiile de plasare a resurselor financiare, stabilite in cadrul strategiei anuale privind Fondul de garantare;

    c) raportul cu privire la selectarea auditorului financiar pe baza de licitatie;

    d) reglementari si proceduri interne elaborate de Fondul de garantare in aplicarea prezentei legi;

    III. exercita orice alte sarcini prevazute de legislatia in vigoare sau primite de la Consiliul Comisiei;

    IV. aplica sanctiunile prevazute de lege, in situatia in care administratorii si furnizorii de pensii private nu isi indeplinesc obligatiile prevazute de prezenta lege si de reglementarile emise in aplicarea acesteia.

    ART. 11

    Presedintele Consiliului de administratie al Fondului de garantare are urmatoarele atributii:

    a) reprezinta Fondul de garantare in raporturile cu Comisia, administratorii de fonduri si furnizorii de pensii private, ministerele si alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, autoritati ale administratiei publice locale, alte persoane fizice si juridice, romane sau straine, precum si in fata instantelor judecatoresti si arbitrale;

    b) stabileste ordinea de zi si convoaca Consiliul de administratie, in conformitate cu prevederile legii;

    c) conduce lucrarile sedintelor Consiliului de administratie al Fondului de garantare;

    d) solicita directorului general prezentarea materialelor ce constituie obiectul ordinii de zi;

    e) face propuneri de numire in functie a membrilor conducerii executive;

    f) semneaza contractul de munca al directorului general;

    g) exercita orice alte sarcini in aplicarea prevederilor legale.

    ART. 12

    (1) Pentru asigurarea conducerii executive a activitatii Fondului de garantare, Consiliul de administratie numeste, prin decizie, directorul general.

    (2) Directorul general al Fondului de garantare duce la indeplinire hotararile si deciziile Consiliului de administratie al Fondului de garantare si informeaza asupra modului de indeplinire a acestora.

    (3) Directorul general al Fondului de garantare are urmatoarele atributii:

    a) propune Consiliului de administratie al Fondului de garantare, spre avizare, respectiv spre aprobare, documentele prevazute la art. 10 pct. I si II;

    b) aproba informarile si rapoartele privind activitatea Fondului de garantare;

    c) asigura plasarea resurselor financiare ale Fondului de garantare, urmarind minimizarea riscului si lichiditatea plasamentelor, ca obiective principale, precum si randamentul plasamentului, ca obiectiv complementar, potrivit strategiei anuale aprobate de Consiliul Comisiei si hotararilor Consiliului de administratie al Fondului de garantare, care va fi informat trimestrial asupra aplicarii strategiei anuale;

    d) asigura efectuarea investitiilor prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat, cu respectarea reglementarilor in vigoare si in limita plafoanelor aprobate;

    e) incheie, modifica si desface, in conditiile legii, contractele individuale de munca ale salariatilor Fondului de garantare;

    f) aproba cererile cu privire la informatiile solicitate Comisiei sau administratorilor de fonduri si furnizorilor de pensii private, necesare functionarii in bune conditii a Fondului de garantare;

    g) angajeaza cheltuielile legate de functionarea Fondului de garantare, in limita prevederilor bugetului de venituri si cheltuieli aprobat;

    h) asigura organizarea si exercitarea controlului intern si auditului intern, in conformitate cu normele proprii;

    i) incheie contracte de servicii de asistenta si de consultanta de specialitate cu persoane fizice si juridice romane si straine;

    j) indeplineste orice alta atributie care ii revine in aplicarea prevederilor legale ori data in sarcina sa de catre Consiliul de administratie al Fondului de garantare.

    (4) Pe perioada absentei directorului general al Fondului de garantare, acesta poate delega din atributiile sale personalului din subordine, astfel incat sa se asigure continuarea activitatilor Fondului de garantare. Competentele care pot fi delegate se stabilesc prin reglementarile interne ale Fondului de garantare.

    ART. 13

    Reglementarile interne ale Fondului de garantare vor contine cel putin urmatoarele:

    I. detalierea prevederilor din statut referitoare la:

    a) atributiile si modul de desfasurare a activitatii Consiliului de administratie si a conducerii executive a Fondului de garantare;

    b) compartimentele functionale si atributiile personalului executiv;

    II. prevederi referitoare la procedurile si mecanismele adecvate de control intern si audit intern, la gradul de adecvare a sistemului informatic preconizat a fi utilizat la specificul activitatii ce urmeaza a fi desfasurata, avandu-se in vedere aspecte precum: capacitatea de a desfasura activitatile propuse, gradul de securitate a informatiei, capacitatea de a furniza raportarile solicitate de Comisie, indeplinirea criteriilor minimale privind programele informatice utilizate in activitatea financiara si contabila, prevazute de normele metodologice de intocmire si utilizare a documentelor financiar-contabile;

    III. orice alte aspecte pe care Fondul de garantare le considera necesare.

 

    CAPITOLUL III

    Resursele financiare si plasarea disponibilitatilor Fondului de garantare

 

    SECTIUNEA 1

    Resursele financiare ale Fondului de garantare

 

    ART. 14

    Administratorii de fonduri si furnizorii de pensii private autorizati de Comisie au obligatia platii contributiei initiale, a contributiei anuale, respectiv a contributiei majorate, dupa caz, la Fondul de garantare, precum si asigurarea platii resurselor financiare necesare pentru acoperirea cheltuielilor legate de administrarea si functionarea Fondului de garantare.

    ART. 15

    (1) Resursele financiare ale Fondului de garantare se constituie din:

    a) sume platite la Fondul de garantare cu titlu de contributie initiala la constituirea Fondului de garantare de catre administratorii si furnizorii de pensii private;

    b) sume platite cu titlu de contributii anuale la Fondul de garantare, distinct pentru fondurile de pensii facultative, respectiv fondurile de pensii administrate privat;

    c) sume platite la Fondul de garantare cu titlu de penalitati de intarziere pentru neachitarea la termen a contributiilor datorate Fondului de garantare;

    d) sume rezultate din fructificarea disponibilitatilor plasate;

    e) sume platite la Fondul de garantare cu titlu de contributii majorate;

    f) venituri din recuperarea creantelor compensate de Fondul de garantare, decurgand din subrogarea in drepturile participantilor si/sau ale beneficiarilor;

    g) donatii, sponsorizari, asistenta tehnica, fonduri nerambursabile;

    h) alte resurse financiare, inclusiv credite bancare;

    i) sume platite Fondului de garantare pentru acoperirea cheltuielilor legate de administrarea si functionarea acestuia.

    (2) Resursele financiare prevazute la alin. (1) lit. b) – f) vor fi utilizate numai pentru asigurarea platii drepturilor participantilor si ale beneficiarilor.

    (3) Resursele financiare prevazute la alin. (1) lit. a) si g) – i) vor putea fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor legate de administrarea si functionarea Fondului de garantare, in limitele prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat de Consiliul Comisiei.

    (4) Penalitatile datorate Fondului de garantare pentru neplata la termen a contributiilor se calculeaza in conformitate cu reglementarile legale in vigoare aplicabile in materia colectarii creantelor bugetare.

    (5) In situatia in care se constata de catre Consiliul de administratie al Fondului de garantare ca resursele financiare ale Fondului de garantare prevazute la alin. (1) sunt insuficiente pentru acoperirea platii compensatiei catre participanti si beneficiari, acesta poate apela la imprumuturi garantate de statul roman, contractate in conformitate cu prevederile legale in vigoare privind datoria publica.

    (6) Resursele financiare necesare pentru acoperirea cheltuielilor legate de administrarea si functionarea Fondului de garantare sunt prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli al Fondului de garantare, care se elaboreaza anual de catre Consiliul de administratie al Fondului de garantare, pana la data de 1 noiembrie a anului curent pentru anul urmator, si se aproba de catre Consiliul Comisiei.

    (7) Sumele rezultate ca fiind necesare pentru acoperirea cheltuielilor de administrare si functionare a Fondului de garantare se impart in mod egal la toti administratorii de fonduri si furnizorii de pensii private autorizati la data aprobarii bugetului de venituri si cheltuieli si vor fi platite pana la data de 31 martie a anului urmator.

    ART. 16

    (1) Contributia initiala la Fondul de garantare a fiecarui administrator de fonduri si furnizor de pensii private reprezinta echivalentul a 1% din capitalul social minim legal aferent autorizarii pentru administrarea de fonduri de pensii private, respectiv autorizarii pentru plata de pensii private.

    (2) Administratorii de fonduri si furnizorii de pensii private ce vor rezulta ca urmare a unei fuziuni sau a altei modalitati de transformare sunt scutiti de la plata contributiei initiale.

    ART. 17

    (1) Contributia anuala este destinata garantarii drepturilor participantilor si beneficiarilor, dupa caz.

    (2) Contributia anuala datorata Fondului de garantare se calculeaza de catre acesta pana la data de 31 ianuarie pentru anul in curs. Calculul sumelor necesare se realizeaza prin metode actuariale.

    (3) Fondul de garantare elaboreaza norme cu privire la calculul actuarial reprezentand contributia anuala si le supune spre aprobare Consiliului Comisiei.

    (4) Contributia anuala a fiecarui administrator si furnizor de pensii private se stabileste pe baza declaratiilor transmise de catre acestia Fondului de garantare prin intermediul unui formular, ale carui format si data de raportare se vor stabili de catre Fondul de garantare si care va fi avizat de catre Comisie.

    (5) Plata contributiei anuale se va face pana cel tarziu la data de 30 aprilie a fiecarui an. In conditiile in care plata contributiei anuale nu se va efectua la termen, se vor aplica prevederile art. 30.

    (6) In situatii deosebite si justificate, la propunerea Consiliului de administratie al Fondului de garantare si cu aprobarea Consiliului Comisiei, contributia anuala poate fi majorata pana la dublul nivelului acesteia, in functie de necesarul de resurse pentru acoperirea obligatiilor acestuia.

    (7) In cazul in care, la propunerea Consiliului de administratie al Fondului de garantare, Consiliul Comisiei decide majorarea contributiei anuale in conditiile prevazute la alin. (6), administratorii si furnizorii de pensii private sunt instiintati despre aceasta decizie de catre Fondul de garantare, in termen de 15 zile de la aprobarea majorarii.

    (8) Decizia Consiliului Comisiei contine si termenul de plata a contributiei majorate.

    ART. 18

    (1) Contributiile platite de administratorii si furnizorii de pensii private nu se restituie, inclusiv in cazul lichidarii judiciare si/sau al dizolvarii acestora.

    (2) Activele Fondului de garantare nu pot face obiectul unei executari silite, al unei tranzactii, nu pot fi cesionate sau gajate, sub sanctiunea nulitatii absolute.

    (3) Fondul de garantare nu poate fi declarat in stare de faliment.

 

    SECTIUNEA a 2-a

    Plasarea disponibilitatilor Fondului de garantare

 

    ART. 19

    (1) Strategia de investire a resurselor Fondului de garantare, inclusiv stabilirea instrumentelor financiare prevazute la alin. (2) si a emitentilor acestora, are in vedere minimizarea riscurilor si asigurarea eficientei si a lichiditatii plasamentelor respective. Expunerea Fondului de garantare, atat pe fiecare dintre instrumentele financiare, cat si pentru fiecare emitent, se stabileste anual, in cadrul strategiei de investire a resurselor Fondului de garantare, elaborate de catre Consiliul de administratie al Fondului de garantare si aprobate de catre Consiliul Comisiei.

    (2) Resursele financiare prevazute la art. 15 alin. (1) lit. b), c), e), f) si i), aflate la dispozitia Fondului de garantare, pot fi investite de Fondul de garantare in:

    a) instrumente ale pietei monetare, inclusiv conturi si depozite in lei la o institutie de credit persoana juridica romana sau o sucursala a unei institutii de credit straine autorizate sa functioneze pe teritoriul Romaniei, care nu se afla in procedura de supraveghere speciala ori administrare speciala;

    b) titluri de stat emise de Ministerul Finantelor Publice, de state membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European;

    c) alte instrumente financiare aprobate de Comisie, cu grad scazut de risc.

 

    CAPITOLUL IV

    Situatii financiare anuale si controlul acestora

 

    ART. 20

    Fondul de garantare are obligatia organizarii si conducerii contabilitatii potrivit prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si normelor si reglementarilor contabile aplicabile Fondului de garantare, emise de Comisie, potrivit legii.

    ART. 21

    In vederea indeplinirii atributiilor sale, Fondul de garantare dispune de proceduri si mecanisme adecvate de control intern si audit intern, care se elaboreaza de catre Fondul de garantare, se avizeaza de catre Consiliul de administratie al Fondului de garantare si se aproba de catre Consiliul Comisiei.

    ART. 22

    In scopul auditarii situatiilor financiare anuale, Fondul de garantare incheie un contract cu un auditor financiar, persoana juridica, membru activ al Camerei Auditorilor Financiari din Romania, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, avizat de Comisie, pentru desfasurarea de activitati ca auditor financiar in sistemul pensiilor private.

    ART. 23

    Exercitiul financiar al Fondului de garantare incepe la data de 1 ianuarie si se termina la data de 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data constituirii Fondului.

    ART. 24

    (1) Situatiile financiare anuale se aproba de Consiliul Comisiei, la propunerea Consiliului de administratie al Fondului de garantare.

    (2) Raportul anual de activitate, impreuna cu situatiile financiare anuale, aprobate de Consiliul Comisiei, precum si raportul auditorului financiar vor fi publicate pe pagina de internet a Fondului de garantare si a Comisiei, pana cel tarziu la data de 15 iunie din anul urmator incheierii exercitiului financiar.

    (3) Raportul anual de activitate include metodele actuariale utilizate pentru calculul contributiei anuale prevazute la art. 17 alin. (2), precum si rezultatele acestor calcule.

    ART. 25

    (1) Compensatia va fi platita de catre Fondul de garantare numai in conditiile in care Comisia constata ca administratorii de fonduri si furnizorii de pensii private nu au capacitatea de a-si onora obligatiile asumate, dupa utilizarea provizioanelor tehnice constituite si a fondurilor proprii.

    (2) Procedura de compensare va fi reglementata prin norme elaborate de Fondul de garantare si supuse aprobarii Consiliului Comisiei.

 

    CAPITOLUL V

    Obligatii privind transparenta activitatii Fondului de garantare

 

    ART. 26

    (1) Administratorii si furnizorii de pensii private sunt obligati sa intocmeasca si sa transmita, anual, Fondului de garantare, raportarile privind modul de constituire si de virare a contributiilor datorate.

    (2) Fondul de garantare transmite Comisiei, anual, rapoarte privind colectarea contributiilor si plasamentele efectuate, impreuna cu situatiile financiare anuale.

    (3) Fondul de garantare transmite Comisiei rapoarte in legatura cu orice eveniment de natura sa afecteze functionarea acestuia.

    ART. 27

    (1) La cererea Consiliului de administratie al Fondului de garantare, administratorii de fonduri si furnizorii de pensii private comunica orice informatii necesare pentru indeplinirea atributiilor Fondului.

    (2) Informatiile obtinute vor fi utilizate de catre Fondul de garantare exclusiv pentru indeplinirea atributiilor sale.

    ART. 28

    Pentru indeplinirea atributiilor sale, Fondul de garantare verifica la administratorii de fonduri si la furnizorii de pensii private realitatea datelor inscrise in declaratiile privind calculul si plata contributiilor datorate.

    ART. 29

    Membrii Consiliului de administratie al Fondului de garantare, salariatii Fondului de garantare, precum si celelalte persoane angajate de catre Fondul de garantare au obligatia de a nu dezvalui secretul profesional asupra informatiilor obtinute in cursul activitatii lor decat in conditiile prevazute de legislatia in vigoare.

 

    CAPITOLUL VI

    Sanctiuni

 

    ART. 30

    (1) Incalcarea prevederilor prezentei legi, precum si ale normelor emise in aplicarea acesteia constituie contraventie, in cazul in care nu constituie infractiune, si atrage raspunderea civila, contraventionala sau penala, dupa caz.

    (2) In situatia in care administratorii si furnizorii de pensii private nu isi indeplinesc obligatiile prevazute de prezenta lege si de reglementarile emise in aplicarea acesteia, Fondul de garantare, prin decizie a Consiliului de administratie, semnata de presedintele acestuia, dispune masurile necesare pentru a asigura indeplinirea acestora si aplica sanctiuni.

    ART. 31

    (1) Incalcarea obligatiilor prevazute de prezenta lege, de normele emise in aplicarea acesteia, precum si nerespectarea indeplinirii obligatiilor in termenele prevazute in decizia Consiliului de administratie al Fondului de garantare de catre administratorii de fonduri si furnizorii de pensii private constituie contraventie si se sanctioneaza cu:

    a) avertisment scris;

    b) amenda contraventionala.

    (2) Limitele amenzilor se stabilesc, pentru persoanele juridice prevazute la alin. (1), intre 0,1% si 5% din capitalul social al acestora.

    (3) Fondul de garantare aplica sanctiuni persoanelor fizice carora, in calitate de administratori, reprezentanti legali sau exercitand in drept ori in fapt functii de conducere sau exercitand cu titlu profesional activitati reglementate de prezenta lege, le este imputabila respectiva contraventie.

    (4) Faptele ce constituie contraventii, savarsite de persoanele fizice prevazute la alin. (3), atrag raspunderea patrimoniala a acestora, in conditiile legii, pentru prejudiciile cauzate. Daca fapta este imputabila mai multor persoane, acestea sunt tinute solidar la repararea prejudiciului cauzat.

    (5) La individualizarea sanctiunii se tine seama de circumstantele personale si reale ale savarsirii faptei si de conduita faptuitorului.

    (6) In cazul in care la savarsirea unei contraventii au participat mai multe persoane, sanctiunea se va aplica fiecareia separat.

    (7) Constatarea contraventiilor se face de catre personalul imputernicit in acest scop, prin decizie a presedintelui Consiliului de administratie al Fondului de garantare.

    ART. 32

    (1) Orice persoana care se considera vatamata ca urmare a neaplicarii sau aplicarii necorespunzatoare a prevederilor prezentei legi are dreptul de a se adresa instantelor judecatoresti competente, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

    (2) Plangerea formulata conform alin. (1) nu suspenda, pe timpul solutionarii acesteia, masurile dispuse de presedintele Consiliului de administratie al Fondului de garantare.

    ART. 33

    Dispozitiile art. 30 si 31 referitoare la contraventii se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

    CAPITOLUL VII

    Dispozitii finale

 

    ART. 34

    (1) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi vor fi numiti membrii Consiliului de administratie. In termen de 30 de zile de la data numirii tuturor membrilor, presedintele Consiliului de administratie convoaca prima sedinta a Consiliului de administratie al Fondului de garantare.

    (2) Fondul de garantare elaboreaza statutul propriu si structura organizatorica si de personal, in termen de 30 de zile de la data numirii membrilor Consiliului de administratie, pe care le supune spre aprobare Consiliului Comisiei.

    (3) In termenul prevazut la alin. (2), Consiliul de administratie numeste directorul general.

    (4) In termen de 90 de zile de la aprobarea documentelor prevazute la alin. (2), Consiliul de administratie aproba reglementarile interne prevazute la art. 13 pct. I.

    (5) Dupa aprobarea reglementarilor interne, directorul general angajeaza personalul necesar desfasurarii activitatii Fondului de garantare, potrivit legii.

    ART. 35

    (1) In termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, administratorii de fonduri si furnizorii de pensii private care detin autorizatie de functionare sunt obligati la plata contributiei initiale la Fondul de garantare.

    (2) Administratorii de fonduri si furnizorii de pensii private autorizati dupa intrarea in vigoare a prezentei legi sunt obligati la plata contributiei initiale la Fondul de garantare, in termen de 60 de zile de la data autorizarii lor de catre Comisie.

    ART. 36

    Fondul de garantare si Comisia, dupa caz, sunt imputernicite sa emita reglementarile necesare pentru a pune in aplicare si a impune respectarea prevederilor legislatiei referitoare la activitatea Fondului de garantare. Reglementarile elaborate de Fondul de garantare pot fi sub forma de norme, proceduri, circulare, comunicate si instructiuni. Reglementarile sub forma de norme si instructiuni se aproba de catre Comisie si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    ART. 37

    Comisia supravegheaza si controleaza modul in care Fondul de garantare isi desfasoara activitatea.

    ART. 38

    Autoritatile si institutiile publice furnizeaza in mod gratuit Fondului de garantare informatiile solicitate, in scopul indeplinirii de catre acesta a atributiilor care ii revin potrivit prevederilor prezentei legi.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close