Modelul si continutul formularului „Cerere de autorizare ca operator economic comerciant de tutun brut si/sau tutun partial prelucrat”, modelul si continutul formularului „Autorizatie de operator economic comerciant de tutun brut si/sau tutun partial prelucrat”. Instructiunile privind procedura de solutionare a cererii de autorizare a operatorilor economici care doresc sa comercializeze tutun brut si/sau tutun partial prelucrat

In M. Of. nr. 699 din 3 octombrie 2011 a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3139/2011 pentru aprobarea modelului si continutului formularului „Cerere de autorizare ca operator economic comerciant de tutun brut si/sau tutun partial prelucrat”, a modelului si continutului formularului „Autorizatie de operator economic comerciant de tutun brut si/sau tutun partial prelucrat”, precum si a Instructiunilor privind procedura de solutionare a cererii de autorizare a operatorilor economici care doresc sa comercializeze tutun brut si/sau tutun partial prelucrat.

Din cuprins:

    ART. 1

    Se aproba modelul si continutul formularului “Cerere de autorizare ca operator economic comerciant de tutun brut si/sau tutun partial prelucrat”, prevazut in anexa nr. 1.

    ART. 2

    Se aproba modelul si continutul formularului “Autorizatie de operator economic comerciant de tutun brut si/sau tutun partial prelucrat”, prevazut in anexa nr. 2.

    ART. 3

    Se aproba Instructiunile privind procedura de solutionare a cererii de autorizare a operatorilor economici care doresc sa comercializeze tutun brut si/sau tutun partial prelucrat, prevazute in anexa nr. 3.

    ART. 4

    Anexele nr. 1 – 3 fac parte integranta din prezentul ordin.

    ART. 5

    Directiile judetene si a municipiului Bucuresti pentru accize si operatiuni vamale, precum si Directia de autorizari din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

    ART. 6

    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 800/2008 pentru aprobarea modelului cererii de autorizare ca operator economic comerciant de tutun brut si/sau tutun partial prelucrat, al autorizatiei de operator economic comerciant de tutun brut si/sau tutun partial prelucrat si a instructiunilor privind procedura de solutionare a cererii de autorizare a operatorilor economici care doresc sa comercializeze tutun brut si/sau tutun partial prelucrat, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 378 din 19 mai 2008, se abroga.

    ART. 7

    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

    ANEXA 3

 

                                INSTRUCTIUNI

privind procedura de solutionare a cererii de autorizare a operatorilor economici care doresc sa comercializeze tutun brut si/sau tutun partial prelucrat

 

    1. Autorizarea activitatii de comercializare a tutunului brut si/sau a tutunului partial prelucrat se efectueaza la cererea contribuabililor interesati, prin depunerea formularului “Cerere de autorizare ca operator economic comerciant de tutun brut si/sau tutun partial prelucrat”, denumita in continuare cerere, conform modelului prevazut in anexa nr. 1 la ordin.

    2. Cererea, insotita de documentele mentionate la pct. 12 din anexa nr. 1 la ordin se depune la directia judeteana sau a municipiului Bucuresti pentru accize si operatiuni vamale in raza careia isi are sediul social contribuabilul solicitant, ori, dupa caz, la Directia de autorizari din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor, se analizeaza si se solutioneaza de catre compartimentul specializat de autorizare in termen de 30 de zile de la primirea documentatiei complete.

    3. La primirea cererii, compartimentul prevazut la pct. 2 verifica toate informatiile furnizate in cerere, precum si pe cele rezultate din documentatia depusa.

    4. In masura in care considera necesar, organul vamal, in solutionarea cererii, poate solicita contribuabilului furnizarea de informatii si inscrisuri suplimentare sau poate efectua constatari la fata locului, potrivit prevederilor art. 57 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

    5. Concluziile analizelor si/sau verificarilor intreprinse se vor consemna intr-un referat care sta la baza emiterii autorizatiei sau a deciziei de respingere a cererii.

    6. In cazul aprobarii cererii, organul vamal va emite autorizatia, conform modelului prevazut in anexa nr. 2 la ordin, in doua exemplare, dintre care un exemplar pentru contribuabil, iar al doilea exemplar este pastrat in evidenta emitentului. Pentru referatele aprobate in perioada 1 – 15 a lunii, autorizatiile vor fi valabile incepand cu data de 16 a lunii, iar pentru referatele aprobate in perioada 16 – sfarsitul lunii, autorizatiile vor fi valabile incepand cu data de 1 a lunii urmatoare.

    7. Compartimentele specializate de autorizare au obligatia organizarii evidentei autorizatiilor emise, prin inregistrarea acestora intr-un registru special de evidenta a operatorilor economici care desfasoara activitati de comercializare a tutunului brut si/sau a tutunului partial prelucrat. De asemenea, vor asigura publicarea pe site-ul Autoritatii Nationale a Vamilor a listei cuprinzand acesti operatori economici, lista care va fi actualizata lunar pana la data de 15 a lunii urmatoare celei in care au fost emise autorizatiile.

    8. In situatia in care cererea nu este aprobata, organul vamal va instiinta contribuabilul despre aceasta printr-o decizie, in care se vor mentiona motivele de fapt si de drept pentru care nu s-a efectuat inregistrarea activitatii de comercializare de tutun brut si/sau tutun partial prelucrat si nu s-a eliberat autorizatia. Decizia este act administrativ-fiscal si va contine elementele prevazute de art. 43 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

    9. Impotriva deciziei mentionate la pct. 8, operatorul economic care considera ca a fost lezat in drepturile sale poate formula contestatie potrivit legii.

    10. Autorizatia prevazuta la pct. 6 sau decizia mentionata la pct. 8 se comunica contribuabilului conform prevederilor art. 44 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

    11. Contribuabilul are dreptul sa efectueze activitatea care face obiectul autorizatiei de la data la care aceasta devine valabila, astfel cum este prevazuta in autorizatie.

    12. La modificarea ulterioara a unor date inscrise initial in formularul “Cerere de autorizare ca operator economic comerciant de tutun brut si/sau tutun partial prelucrat”, contribuabilul va depune o noua cerere pentru emiterea autorizatiei, insotita de documentele justificative pentru modificare, caz in care va depune odata cu cererea si autorizatia, in original, in vederea anularii.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close