Modificarea si completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila

In M. Of. nr. 694 din 30 septembrie 2011 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila.

Din cuprins:

    ART. I

    Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 743 din 2 noiembrie 2009, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

    1. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 2

    (1) Actele de nastere, de casatorie si de deces se intocmesc in registre de stare civila, in doua exemplare, ambele originale, si se completeaza manual, cu cerneala speciala de culoare neagra.

    (2) De la data asigurarii infrastructurii informatice necesare, al doilea exemplar al actelor de stare civila, precum si mentiunile ulterioare vor fi intocmite in format electronic.”

    2. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 9

    (1) Orice modificare intervenita in statutul civil al unei persoane, fie ca urmare a intocmirii unui act de stare civila, fie dispusa printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila ori printr-un act administrativ, se comunica din oficiu, in termen de 10 zile, serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, ofiterului de stare civila din cadrul primariei unitatii administrativ-teritoriale care a intocmit actul de nastere, de casatorie sau de deces al persoanei la care aceasta modificare se refera, in vederea inscrierii mentiunilor corespunzatoare.

    (2) Daca modificarea a fost dispusa printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, aceasta se comunica, din oficiu, in termenul prevazut la alin. (1) de catre instanta care s-a pronuntat ultima asupra fondului.”

    3. Articolul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 16

    (1) In cazul prevazut la art. 10, starea civila se poate dovedi prin orice mijloace de proba in fata instantei judecatoresti, in situatiile prevazute la art. 103 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata.

    (2) Prevederile art. 103 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu privire la dovada starii civile sunt aplicabile si in cazul in care se solicita serviciilor publice comunitare locale de evidenta a persoanelor sau ofiterului de stare civila din cadrul primariei unitatii administrativ-teritoriale competente reconstituirea sau intocmirea ulterioara a actelor de stare civila.”

    4. Articolul 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 18

    (1) Numele de familie si prenumele copilului se stabilesc potrivit art. 84 din Legea nr. 287/2009, republicata.

    (2) Ofiterul de stare civila are obligatia de a refuza inregistrarea prenumelor formate din cuvinte indecente, ridicole ori altele asemenea, de natura a afecta ordinea publica si bunele moravuri sau interesele copilului, dupa caz.

    (3) Daca parintii nu au nume de familie comun sau exista neconcordanta intre prenumele copilului trecut in certificatul medical constatator al nasterii si declaratia verbala a declarantului, intocmirea actului de nastere se face pe baza declaratiei scrise si semnate de ambii parinti, din care sa rezulte numele de familie si prenumele copilului. In lipsa acordului parintilor cu privire la numele de familie, instanta de tutela hotaraste si comunica de indata hotararea ramasa definitiva si irevocabila serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, ofiterului de stare civila din cadrul primariei unitatii administrativ-teritoriale unde s-a produs evenimentul, in vederea intocmirii actului de nastere.”

    5. La articolul 21, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(2) Actiunea se introduce la judecatoria in a carei raza teritoriala are domiciliul persoana interesata sau unde are sediul serviciul de protectie speciala a copilului. Cererea se solutioneaza potrivit dispozitiilor privind procedura necontencioasa din Codul de procedura civila. In vederea solutionarii, instanta solicita serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor in a carui raza administrativ-teritoriala are domiciliul persoana interesata sau se afla sediul serviciului de protectie speciala a copilului verificari pentru stabilirea identitatii, precum si avizul medicului legist cu privire la varsta si sexul persoanei al carei act de nastere se cere a fi intocmit. Judecarea cauzei se face cu participarea procurorului.”

    6. Articolul 23 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 23

    (1) Intocmirea actului de nastere, in cazul copilului parasit de mama in maternitate, se face imediat dupa implinirea termenului de 30 de zile de la intocmirea procesului-verbal de constatare a parasirii copilului, semnat de reprezentantul directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului, de reprezentantul politiei si de cel al maternitatii.

    (2) Daca identitatea mamei nu a fost stabilita in termenul prevazut la alin. (1), serviciul public de asistenta sociala in a carui raza administrativ-teritoriala a fost gasit copilul, pe baza documentatiei transmise de directia generala de asistenta sociala si protectia copilului, are obligatia ca in termen de 5 zile sa obtina dispozitia primarului competent sa intocmeasca actul de nastere privind stabilirea numelui si prenumelui copilului si sa faca declaratia de inregistrare a nasterii la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor.

    (3) Intocmirea actului de nastere se face pe baza procesului verbal prevazut la alin. (1), a certificatului medical constatator al nasterii, a autorizarii instantei de tutela in a carei circumscriptie a fost gasit copilul, cu privire la masura plasamentului in regim de urgenta, a raspunsului politiei cu privire la rezultatul verificarilor privind identitatea mamei, a dispozitiei de stabilire a numelui si prenumelui copilului si a declaratiei de inregistrare a nasterii.”

    7. La articolul 27, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(2) Casatoria se poate incheia in afara sediului serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, al primariei competente, pentru motive temeinice, cu aprobarea primarului.”

    8. La articolul 27, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (3) si (4), cu urmatorul cuprins:

    “(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), casatoria poate fi incheiata la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, la o alta primarie decat cea in a carei raza teritoriala domiciliaza sau isi au resedinta viitorii soti, cu aprobarea primarului unitatii administrativ-teritoriale unde se incheie casatoria.

    (4) Serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor ori primaria unde urmeaza sa se incheie casatoria va instiinta, de indata, primaria de domiciliu sau de resedinta a viitorilor soti, in vederea publicarii declaratiei de casatorie.”

    9. Articolul 28 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 28

    (1) Declaratia de casatorie se face personal de catre viitorii soti, in scris, la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, la primaria competenta, misiunea diplomatica ori oficiul consular unde urmeaza a se incheia casatoria. In declaratia de casatorie, viitorii soti vor arata ca nu exista niciun impediment legal la casatorie si vor mentiona numele de familie pe care il vor purta in timpul casatoriei, precum si regimul matrimonial ales.

    (2) Pentru motive temeinice, daca unul dintre viitorii soti se afla in imposibilitatea de a se deplasa la sediul serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, al primariei competente, declaratia de casatorie se poate face si in afara sediului acestuia/acesteia.

    (3) Ofiterul de stare civila care primeste declaratia de casatorie solicita viitorilor soti sa prezinte actele de identitate, certificatele de nastere, certificatele medicale privind starea sanatatii acestora, precum si:

    a) autorizarea instantei de tutela in a carei circumscriptie isi are domiciliul cel care cere incuviintarea pentru incheierea casatoriei, in cazul existentei unor impedimente rezultate din conditiile de rudenie fireasca sau adoptie, in conditiile prevazute de lege;

    b) avizul medical, dovada incuviintarii parintilor ori, dupa caz, a tutorelui si autorizarea instantei de tutela in a carei circumscriptie minorul isi are domiciliul pentru incheierea casatoriei, in cazul existentei unor impedimente legate de varsta matrimoniala; dispozitiile art. 272 alin. (2) ultima teza si alin. (3) – (5) din Legea nr. 287/2009, republicata, se aplica in mod corespunzator.

    (4) Daca unul dintre viitorii soti, parintii sau tutorele nu se afla in unitatea administrativ-teritoriala unde urmeaza a se incheia casatoria, ei pot face declaratia de casatorie, respectiv pot depune dovada incuviintarii prevazute la alin. (3) lit. b) la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, la primaria unitatii administrativ-teritoriale unde au domiciliul sau resedinta, care o transmite in termen de 48 de ore serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, primariei unde urmeaza a se incheia casatoria.”

    10. Articolul 29 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 29

    Ofiterul de stare civila dispune publicarea declaratiei de casatorie in ziua primirii acesteia, prin afisarea in extras intr-un loc special amenajat la sediul serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor sau al primariei, respectiv al misiunii diplomatice sau al oficiului consular unde urmeaza sa se incheie casatoria, precum si pe pagina de internet a acestuia/acesteia. Dupa caz, declaratia de casatorie se afiseaza si la sediul serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor sau al primariei unde celalalt sot isi are domiciliul sau resedinta.”

    11. Articolul 30 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 30

    (1) Casatoria se incheie dupa 10 zile de la afisarea declaratiei de casatorie, termen in care se cuprind atat data afisarii, cat si data incheierii casatoriei.

    (2) Primarul municipiului, al sectorului municipiului Bucuresti, al orasului sau al comunei unde urmeaza a se incheia casatoria poate sa incuviinteze, pentru motive temeinice, incheierea casatoriei inainte de implinirea termenului prevazut la alin. (1).

    (3) Daca de la data depunerii declaratiei de casatorie au trecut 30 de zile si casatoria nu a fost incheiata ori daca viitorii soti doresc sa modifice declaratia initiala, acestia vor face o noua declaratie de casatorie. Dispozitiile art. 29 si art. 30 alin. (1) – (2) se aplica in mod corespunzator.”

    12. Articolul 31 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 31

    (1) In cazul in care constata ca nu sunt indeplinite cerintele prevazute de lege pentru incheierea casatoriei, ofiterul de stare civila refuza sa incheie casatoria si consemneaza refuzul intr-un proces-verbal.

    (2) In cazul refuzului ofiterului de stare civila de a incheia casatoria, persoana nemultumita poate sesiza instanta de tutela in raza careia domiciliaza.”

    13. La articolul 32, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 32

    (1) La incheierea casatoriei, ofiterul de stare civila ia consimtamantul viitorilor soti, liber si deplin exprimat, in prezenta a 2 martori, dupa care ii declara casatoriti, le citeste dispozitiile privind drepturile si indatoririle sotilor din Legea nr. 287/2009, republicata, si intocmeste, de indata, actul de casatorie.”

    14. La articolul 34, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 34

    (1) Ofiterul de stare civila poate incheia casatoria intre cetateni straini sau intre acestia si cetateni romani numai daca, pe langa actele prevazute la art. 28, viitorii soti cetateni straini prezinta dovezi eliberate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale tarilor ai caror cetateni sunt, din care sa rezulte ca sunt indeplinite conditiile de fond, cerute de legea lor nationala, pentru incheierea casatoriei. Dispozitiile art. 277 alin. (1) din Legea nr. 287/2009, republicata, se aplica in mod corespunzator.”

    15. La articolul 35, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(2) Declarantul va depune certificatul medical constatator al decesului, documentul de identitate si, dupa caz, documentul de evidenta militara ale celui decedat.”

    16. La articolul 36, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(4) In cazul in care decesul nu a fost declarat in termenul prevazut la alin. (1) sau, dupa caz, la alin. (2), intocmirea actului de deces se face cu aprobarea Parchetului.”

    17. Articolul 39 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 39

    (1) Documentul cu care se face dovada identitatii persoanei decedate si documentele de evidenta militara ale acesteia, dupa caz, se retin de catre ofiterul de stare civila si se inainteaza serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor la care este arondata unitatea administrativ-teritoriala, respectiv centru militar zonal/judetean/de sector, pe raza careia persoana decedata a avut ultimul domiciliu, in termen de 10 zile de la data inregistrarii decesului.

    (2) In cazul misiunilor diplomatice si oficiilor consulare ale Romaniei, documentul cu care se face dovada identitatii persoanei decedate se transmite cu primul curier diplomatic, organizat de la data inregistrarii decesului.

    (3) In cazurile in care declarantul nu poate prezenta documentul prevazut la alin. (1) si (2), precizeaza in scris motivul neprezentarii acestuia si datele de stare civila ale decedatului. Declaratia se inainteaza autoritatii prevazute la alin. (1).”

    18. La articolul 42, partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 42

    Intocmirea actului de deces, in baza unei hotarari judecatoresti definitive declarative de moarte, se face din oficiu sau la cererea persoanei interesate, dupa caz, de catre serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau ofiterul de stare civila din cadrul primariei unitatii administrativ-teritoriale de la:”.

    19. La articolul 44, alineatele (2) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    “(2) Misiunile diplomatice si oficiile consulare de cariera ale Romaniei trimit, prin Ministerul Afacerilor Externe, actele din primul exemplar al registrelor de stare civila, pe masura completarii lor, la Directia Publica de Evidenta a Persoanelor si Stare Civila a Sectorului 1 al municipiului Bucuresti, impreuna cu documentele primare pe baza carora s-a intocmit actul. Al doilea exemplar al actelor din registrele de stare civila se trimite, in termen de 30 de zile de la data cand toate actele au fost completate, la Directia Generala de Evidenta a Persoanelor a municipiului Bucuresti.

    ………………………………………………………………..

    (5) Transcrierea certificatelor si a extraselor de stare civila privind cetatenii romani care nu au avut niciodata domiciliul in Romania se face cu aprobarea primarului sectorului 1 al municipiului Bucuresti si cu avizul prealabil al sefului Directiei Publice de Evidenta a Persoanelor si Stare Civila a Sectorului 1 al municipiului Bucuresti in termen de 60 de zile de la data depunerii cererii de transcriere.”

    20. La articolul 44, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu urmatorul cuprins:

    “(7) Este interzisa transcrierea/inscrierea certificatelor sau extraselor de stare civila emise de autoritatile straine privind casatoria dintre persoane de acelasi sex ori a parteneriatelor civile incheiate sau contractate in strainatate, fie de cetateni romani, fie de cetateni straini.”

    21. Articolul 50 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 50

    Desfacerea, anularea sau constatarea nulitatii adoptiei, dispusa prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, se inscrie, prin mentiune, pe actul de nastere initial si, dupa caz, pe cel intocmit in urma adoptiei, pe actul de casatorie si pe actele de nastere ale copiilor minori ai celui adoptat, iar in cazul copiilor majori, numai la cererea acestora. Mentiunea se inscrie, din oficiu sau la cererea persoanei interesate, pe baza hotararii judecatoresti definitive si irevocabile.”

    22. Articolul 51 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 51

    Incetarea casatoriei prin decesul sau prin declararea judecatoreasca a mortii unuia dintre soti, constatarea nulitatii, anularea sau desfacerea casatoriei se inscrie prin mentiune pe actul de casatorie si pe cele de nastere ale fostilor soti. Mentiunea se inscrie, din oficiu, pe baza comunicarii primite de la ofiterul starii civile care a intocmit actul de deces, a hotararii judecatoresti definitive si irevocabile, a certificatului de divort transmis de ofiterul de stare civila sau de notarul public ori la cererea persoanei interesate.”

    23. Articolul 56 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 56

    Intocmirea ulterioara a actelor de stare civila se poate cere daca:

    a) intocmirea actului de nastere sau de deces a fost omisa sau refuzata, desi au fost depuse actele necesare intocmirii acestuia;

    b) intocmirea actului de casatorie a fost omisa sau refuzata, desi a fost luat consimtamantul sotilor de catre ofiterul de stare civila.”

    24. La articolul 60, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:

    “(4) Hotararea judecatoreasca prevazuta la alin. (1), precum si inregistrarea facuta in temeiul acesteia sunt opozabile oricarei alte persoane, atat timp cat printr-o noua hotarare nu s-a stabilit contrariul.”

    25. La articolul 61, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:

    “(1^1) Cererile inregistrate la serviciile de stare civila ale sectoarelor municipiului Bucuresti se avizeaza in prealabil de catre seful serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor.”

    26. La articolul 61, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:

    “(2^1) Dispozitia prevazuta la alin. (1), precum si inregistrarea facuta in baza acesteia sunt opozabile oricarei persoane pana la proba contrara.”

    27. La articolul 66 alineatul (1), litera n) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “n) netransmiterea comunicarilor cu privire la inregistrarea nasterii cetatenilor romani cu domiciliul in Romania ori a modificarilor intervenite in statutul civil al persoanelor, a actelor de identitate ale persoanelor decedate serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor competente;”.

    28. Articolul 69 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 69

    (1) La intocmirea actului de nastere, precum si a celorlalte acte de stare civila, numele de familie si prenumele titularului se scriu in limba materna, folosindu-se alfabetul latin.

    (2) Numele sau prenumele formate din doua sau mai multe cuvinte se scriu fara cratima.

    (3) Dispozitiile alin. (2) nu se aplica in situatiile prevazute la art. 5 alin. (2).”

    29. La articolul 75, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 75

    (1) Serviciile publice comunitare locale de evidenta a persoanelor si ofiterii de stare civila din cadrul primariilor intocmesc buletine statistice de nastere, de casatorie, de divort si de deces, iar instanta de tutela, buletine statistice de divort.”

    30. In tot cuprinsul legii, denumirea “Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti” se inlocuieste cu denumirea “Ministerul Justitiei”.

    ART. II

    Odata cu asigurarea suportului tehnic necesar informatizarii activitatii de stare civila vor fi furnizate servicii electronice privind informatii si documente cetatenilor ale caror acte si fapte de stare civila au fost inregistrate in Romania.

    ART. III

    Inregistrarile existente in actele de stare civila la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, privind numele sau prenumele formate din doua sau mai multe cuvinte scrise cu cratima, raman valabile.

    ART. IV

    Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la data intrarii in vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata.

    ART. V

    Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close