Modificarea si completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern

In M. Of. nr. 780 din 3 noiembrie 2011 a fost publicata Legea nr. 191/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern.

Din cuprins:

ART. I

Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 953 din 24 decembrie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 1

Prezenta lege reglementeaza organizarea si exercitarea auditului public intern in entitatile publice.”

2. La articolul 2, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“a) audit public intern – activitate functional independenta si obiectiva, de asigurare si consiliere, conceputa sa adauge valoare si sa imbunatateasca activitatile entitatii publice; ajuta entitatea publica sa isi indeplineasca obiectivele, printr-o abordare sistematica si metodica, evalueaza si imbunatateste eficienta si eficacitatea managementului riscului, controlului si proceselor de guvernanta;”.

3. La articolul 2, dupa litera a) se introduc cinci noi litere, literele a^1) – a^5), cu urmatorul cuprins:

“a^1) autoritate publica – orice organ de stat sau al unitatilor administrativ-teritoriale care actioneaza, in regim de putere publica, pentru satisfacerea unui interes legitim public; sunt asimilate autoritatilor publice structurile asociative ale autoritatilor publice locale si alte persoane juridice de drept privat care, potrivit legii, au obtinut statut de utilitate publica si sunt autorizate sa presteze un serviciu public, in regim de putere publica;

a^2) cadrul general de competente profesionale al auditorului intern din sectorul public, denumit in continuare cadrul general de competente profesionale – cuprinde domeniile si, in cadrul lor, cunostintele, abilitatile si valorile profesionale necesare exercitarii activitatii de audit public intern in entitatile publice si care sunt specificate in Standardul Ocupational <<Auditor intern in sectorul public>>;

a^3) Carta auditului public intern – document oficial care defineste scopul, obiectivele, organizarea, competentele, responsabilitatile si autoritatea structurii de audit in cadrul entitatii publice, sfera de aplicare, natura serviciilor de asigurare si consiliere, metodologia de lucru, regulile de conduita a auditorilor interni si stabileste necesitatea accesului la documente, bunuri si informatii, cu ocazia misiunilor de audit desfasurate;

a^4) certificat de atestare a auditorului intern din sectorul public, denumit in continuare certificat de atestare – document emis de Ministerul Finantelor Publice, prin Unitatea Centrala de Armonizare pentru Auditul Public Intern (UCAAPI), care atesta indeplinirea conditiilor necesare pentru ca un auditor intern sa desfasoare activitati de audit public intern in entitatile publice;

a^5) compartiment de audit public intern – notiune generica privind tipul de structura functionala de baza a auditului public intern care, in functie de volumul si complexitatea activitatilor si riscurile asociate de la nivelul entitatii publice, poate fi: directie generala, directie, serviciu, birou sau compartiment cu minimum 2 auditori interni, angajati cu norma intreaga;”.

4. La articolul 2, literele b) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“b) control intern – totalitatea politicilor si procedurilor elaborate si implementate de managementul entitatii publice pentru a asigura: atingerea obiectivelor entitatii intr-un mod economic, eficient si eficace; respectarea regulilor specifice domeniului, a politicilor si deciziilor managementului; protejarea bunurilor si informatiilor, prevenirea si depistarea fraudelor si erorilor; calitatea documentelor contabile, precum si furnizarea in timp util de informatii de incredere pentru management;

c) control financiar public intern – intregul sistem de control intern din sectorul public, format din sistemele de control ale entitatilor publice, ale altor structuri abilitate de Guvern si din unitatile centrale responsabile cu armonizarea si implementarea principiilor si standardelor de control si de audit;”.

5. La articolul 2, dupa litera c) se introduc doua noi litere, literele c^1) si c^2), cu urmatorul cuprins:

“c^1) cooperare pentru asigurarea activitatii de audit public intern in entitatile publice locale – exercitarea in comun a activitatii de audit public intern de catre mai multe entitati, una indeplinind rol de organizator, sau realizarea acestei activitati, pentru mai multe entitati publice locale, de compartimente de audit organizate la nivelul structurilor asociative de utilitate publica ale autoritatilor administratiei publice locale, in conformitate cu hotararile consiliilor locale; conditiile si termenii cooperarii sunt stabiliti intr-un acord;

c^2) dobandirea competentelor – procesul prin care se obtin cunostintele, abilitatile si valorile profesionale necesare unei persoane pentru a planifica si executa misiuni de audit public intern la entitatile publice si a caror detinere este confirmata de catre institutii autorizate prin lege;”.

6. La articolul 2, litera g) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“g) entitate publica – autoritatea publica, institutia publica, compania/societatea nationala, regia autonoma, societatea comerciala la care statul sau o unitate administrativ-teritoriala este actionar majoritar si care are personalitate juridica, precum si entitatea finantata in proportie de peste 50% din fonduri publice;”.

7. La articolul 2, dupa litera h) se introduce o noua litera, litera h^1), cu urmatorul cuprins:

“h^1) guvernanta – ansamblul proceselor si structurilor implementate de management in scopul informarii, directionarii, conducerii si monitorizarii activitatilor entitatii publice catre atingerea obiectivelor sale;”.

8. La articolul 2, litera i) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“i) institutie publica – denumire generica ce include Parlamentul, Administratia Prezidentiala, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice, alte autoritati publice, institutiile publice autonome, unitatile administrativ-teritoriale, respectiv comunele, orasele, municipiile, judetele, sectoarele si municipiul Bucuresti, institutiile publice centrale si locale subordonate, aflate in coordonarea sau sub autoritatea altor entitati publice, indiferent de modul de finantare a activitatii lor;”.

9. La articolul 2, dupa litera j) se introduce o noua litera, litera j^1), cu urmatorul cuprins:

“j^1) institutii autorizate – institutii de invatamant superior acreditate in Romania, precum si furnizori de formare profesionala autorizati de Consiliul National al Calificarilor si al Formarii Profesionale a Adultilor (CNCFPA);”.

10. La articolul 2, litera l) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“l) pista de audit – stabilirea fluxurilor informatiilor, atributiilor si responsabilitatilor referitoare la acestea, precum si a modului de arhivare a documentatiei justificative complete, pentru toate stadiile desfasurarii unei actiuni, care sa permita, totodata, reconstituirea operatiunilor de la suma totala pana la detalii individuale si invers;”.

11. La articolul 2, dupa litera l) se introduc doua noi litere, literele m) si n), cu urmatorul cuprins:

“m) Standard Ocupational <<Auditor intern in sectorul public>> – document aprobat in baza Legii nr. 132/1999 privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al Calificarilor si al Formarii Profesionale a Adultilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care precizeaza unitatile de competenta si nivelul calitativ asociat rezultatelor activitatilor specifice privind ocupatia de auditor intern in sectorul public;

n) structuri asociative ale autoritatilor publice locale, denumite in continuare structuri asociative – includ Asociatia Comunelor din Romania, Asociatia Oraselor din Romania, Asociatia Municipiilor din Romania, Uniunea Nationala a Consiliilor Judetene din Romania si alte forme asociative de interes general pentru administratia publica locala, constituite potrivit legii, precum si structurile teritoriale cu personalitate juridica ale acestora, dupa caz.”

12. La articolul 3, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“ART. 3

(1) Obiectivul general al auditului public intern in entitatile publice il reprezinta imbunatatirea managementului acestora si poate fi atins, in principal, prin:

a) activitati de asigurare, care reprezinta examinari obiective ale elementelor probante, efectuate in scopul de a furniza entitatilor publice o evaluare independenta a proceselor de management al riscurilor, de control si de guvernanta;

b) activitati de consiliere menite sa adauge valoare si sa imbunatateasca procesele guvernantei in entitatile publice, fara ca auditorul intern sa isi asume responsabilitati manageriale.

(2) Sfera auditului public intern cuprinde toate activitatile desfasurate in cadrul entitatilor publice pentru indeplinirea obiectivelor acestora, inclusiv evaluarea sistemului de control managerial.”

13. La articolul 4, dupa litera b) se introduce o noua litera, litera b^1), cu urmatorul cuprins:

“b^1) comitetele de audit intern;”.

14. La articolul 5 alineatul (2), litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“e) experti din alte domenii de activitate, respectiv contabilitate publica, juridic, sisteme informatice – 3 persoane;”.

15. La articolul 5 alineatul (2), dupa litera e) se introduce o noua litera, litera f), cu urmatorul cuprins:

“f) un reprezentant din conducerea structurilor asociative ale autoritatilor publice locale.”

16. La articolul 7, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 7

(1) In cadrul Ministerului Finantelor Publice se constituie Unitatea Centrala de Armonizare pentru Auditul Public Intern (UCAAPI), structurata pe servicii de specialitate, in subordinea directa a ministrului finantelor publice.”

17. La articolul 8, literele f), g) si i) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“f) avizeaza normele metodologice specifice diferitelor sectoare de activitate in domeniul auditului public intern, inclusiv normele metodologice proprii ale compartimentelor de audit public intern organizate la nivelul structurilor asociative;

g) dezvolta sistemul de raportare a rezultatelor activitatii de audit public intern si elaboreaza raportul anual, precum si sinteze, pe baza rapoartelor primite inclusiv de la compartimentele de audit public intern organizate la nivelul structurilor asociative;

………………………………………………………………..

i) verifica respectarea de catre compartimentele de audit public intern, inclusiv de catre cele organizate la nivelul structurilor asociative, a normelor, instructiunilor, precum si a Codului privind conduita etica a auditorului intern, evalueaza activitatea acestora si poate initia masurile corective necesare, in cooperare cu conducatorul entitatii publice, respectiv al structurii asociative in cauza;”.

18. La articolul 8, dupa litera i) se introduc trei noi litere, literele i^1) – i^3), cu urmatorul cuprins:

“i^1) stabileste cadrul general al acordului de cooperare pentru asigurarea activitatii de audit public intern in entitatile publice locale;

i^2) indruma entitatile publice locale si structurile asociative in implementarea sistemului de cooperare pentru asigurarea activitatii de audit public intern;

i^3) stabileste, in conditiile legii, pentru domeniile cadrului general de competente profesionale cunostintele, abilitatile si valorile pe care o persoana trebuie sa le detina pentru exercitarea activitatii de audit public intern;”.

19. La articolul 8, literele j) si l) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“j) coordoneaza sistemul de recrutare in domeniul auditului public intern, sistemul de atestare nationala a auditorilor interni din entitatile publice, precum si sistemul de formare profesionala continua a acestora;

………………………………………………………………..

l) coopereaza cu Curtea de Conturi pentru asigurarea complementaritatii activitatilor de audit public intern si audit public extern si a cresterii eficientei acestora, precum si cu alte autoritati si institutii publice din Romania, cu respectarea independentei, functiilor si cerintelor specifice fiecarei profesii;”.

20. Dupa articolul 8 se introduc doua noi articole, articolele 8^1 si 8^2, cu urmatorul cuprins:

“ART. 8^1

(1) Institutiile publice centrale care deruleaza in cursul unui exercitiu bugetar un buget mai mare de 2.000.000.000 lei trebuie sa constituie un comitet de audit intern pentru a actiona in vederea cresterii eficientei activitatii de audit public intern.

(2) Comitetul de audit intern cuprinde intre 5 si 7 membri, numiti de conducatorul institutiei publice centrale, si are urmatoarea componenta:

a) auditori interni cu experienta de minimum 5 ani, 2 – 3 persoane;

b) specialisti cu vechime de minimum 5 ani care activeaza in domeniul specific de activitate al institutiei publice sau in domeniile-suport: financiar-contabilitate, resurse umane, juridic, sisteme informatice, 2 – 3 persoane;

c) conducatorul compartimentului de audit public intern.

(3) Auditorii interni nominalizati la alin. (2) lit. a) isi desfasoara activitatea in alte institutii publice care nu sunt subordonate, aflate in coordonarea sau sub autoritatea institutiei publice in cauza.

(4) Specialistii nominalizati la alin. (2) lit. b) isi desfasoara activitatea in cadrul institutiei publice centrale si nu ocupa functii de conducere.

(5) Echilibrul decizional in cadrul comitetului de audit intern se asigura prin cooptarea in numar egal a persoanelor nominalizate la alin. (2) lit. a) si b).

(6) Comitetul de audit intern este condus de un presedinte, ales cu majoritate simpla de voturi dintre membrii comitetului, pentru un mandat de 3 ani, care poate fi reinnoit o singura data; conducatorul compartimentului de audit public intern nu poate indeplini functia de presedinte.

(7) Regulamentul de organizare si functionare a comitetului de audit intern este aprobat de plenul acestuia, cu o majoritate simpla din voturi.

(8) Secretariatul tehnic al comitetului de audit intern este asigurat de compartimentul de audit public intern din cadrul institutiei publice centrale.

(9) Membrii comitetului de audit intern primesc o indemnizatie de sedinta stabilita in aceleasi conditii ca si indemnizatia de sedinta a membrilor Comitetului pentru Audit Public Intern (CAPI); indemnizatia se suporta din bugetul de stat, prin bugetul institutiei publice centrale in cauza.

(10) Comitetul de audit intern se intruneste de doua ori pe an, in sedinte ordinare, sau ori de cate ori este nevoie, in sedinte extraordinare, numai pentru realizarea atributiilor prevazute la art. 8^2 lit. b), d) si f).

(11) La cererea conducatorului institutiei publice centrale, presedintele comitetului de audit intern va participa la sedintele managementului la varf, pentru a exprima opinia comitetului cu privire la problemele supuse dezbaterii.

(12) Institutiile publice cu un buget mai mic de 2.000.000.000 lei in cursul unui exercitiu bugetar pot constitui comitete de audit intern in scopul cresterii eficientei activitatii de audit intern.

ART. 8^2

In realizarea obiectivelor sale, comitetul de audit intern are urmatoarele atributii principale:

a) dezbate si avizeaza planul multianual si planul anual pentru activitatea de audit public intern;

b) analizeaza si emite o opinie asupra recomandarilor formulate de auditorii interni, inclusiv asupra celor care nu au fost acceptate de conducatorul institutiei publice centrale;

c) avizeaza Carta auditului public intern;

d) examineaza sesizarile referitoare la nerespectarea Codului privind conduita etica a auditorului intern si propune conducatorului institutiei publice centrale masurile necesare;

e) analizeaza si avizeaza Raportul anual al activitatii de audit public intern;

f) avizeaza acordurile de cooperare cu alte institutii publice privind exercitarea activitatii de audit public intern.”

21. La articolul 9, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“a) conducatorul institutiei publice sau, in cazul altor entitati publice, organul de conducere colectiva are obligatia asigurarii cadrului organizatoric si functional necesar desfasurarii activitatii de audit public intern;”.

22. La articolul 9, dupa litera a) se introduc doua noi litere, literele a^1) si a^2), cu urmatorul cuprins:

“a^1) entitatile publice locale care coopereaza pentru asigurarea activitatii de audit public intern utilizeaza capacitatea de audit a compartimentului care se constituie in cadrul entitatii organizatoare sau la nivelul structurii asociative, dupa caz; compartimentul de audit astfel constituit se organizeaza si functioneaza potrivit prevederilor prezentei legi;

a^2) la entitatile publice locale care nu si-au constituit compartiment propriu de audit intern sau nu au intrat in cooperare pentru asigurarea activitatii de audit intern, aceasta poate fi asigurata de catre auditori interni, persoane fizice atestate, pe baza contractelor de prestari servicii, conform prevederilor prezentei legi;”.

23. La articolul 9, dupa litera b) se introduce o noua litera, litera b^1), cu urmatorul cuprins:

“b^1) la entitatile publice centrale ai caror conducatori sunt ordonatori principali de credite si gestioneaza un buget de pana la 5.000.000 lei si nu au constituit un compartiment de audit public intern, activitatea de audit este realizata de Ministerul Finantelor Publice, prin UCAAPI, pe baza unui protocol de colaborare;”.

24. La articolul 10, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“ART. 10

(1) Compartimentul de audit public intern se constituie distinct in subordinea directa a conducatorului entitatii.

(2) Conducatorul compartimentului de audit public intern este numit/destituit de catre conducatorul entitatii/structurii asociative, cu avizul UCAAPI; pentru entitatile publice subordonate, aflate in coordonarea sau sub autoritatea altor entitati publice, numirea/destituirea se face cu avizul entitatii publice ierarhic superioare, in conditiile legii.”

25. La articolul 10, dupa alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (3^1) – (3^3), cu urmatorul cuprins:

“(3^1) Compartimentul de audit public intern este dimensionat, ca numar de auditori, pe baza volumului de activitate si a marimii riscurilor asociate, astfel incat sa asigure auditarea activitatilor cuprinse in sfera auditului public intern.

(3^2) Compartimentul de audit public intern din cadrul entitatii organizatoare, respectiv de la nivelul structurii asociative este dimensionat, ca numar de auditori, astfel incat sa asigure realizarea activitatii de audit public intern la toate entitatile publice locale cuprinse in acordul de cooperare; cheltuielile ocazionate de activitatea de audit public intern desfasurata in sistem de cooperare, reprezentand cheltuieli de personal, cheltuieli privind impozite, contributii si alte taxe aferente drepturilor de personal acordate si cele cu deplasarile interne sunt repartizate, in mod corespunzator, pe entitatile semnatare ale acordului, in functie de numarul de zile/auditor prestate; celelalte cheltuieli materiale, daca partile nu convin altfel, raman in sarcina entitatii organizatoare sau a structurii asociative, dupa caz; modalitatea concreta de decontare a cheltuielilor se stabileste prin acordul de cooperare.

(3^3) Contractele de prestari servicii cuprind activitatile de elaborare a planurilor anuale, respectiv a planurilor multianuale ale activitatii de audit intern, misiunile de audit si natura acestora, in functie de volumul de activitate si marimea riscurilor asociate, astfel incat sa asigure auditarea activitatilor cuprinse in sfera auditului public intern, precum si numarul de auditori interni, tinand cont si de necesitatea asigurarii functiei de supervizare a desfasurarii procesului de audit intern.”

26. La articolul 11, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“b) elaboreaza proiectul planului multianual de audit public intern, de regula pe o perioada de 3 ani, si, pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern;”.

27. La articolul 13, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 13

(1) Auditul public intern se exercita asupra tuturor activitatilor desfasurate intr-o entitate publica, inclusiv asupra activitatilor entitatilor subordonate, aflate in coordonarea sau sub autoritatea altor entitati publice.”

28. La articolul 13 alineatul (2), literele a) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“a) activitatile financiare sau cu implicatii financiare desfasurate de entitatea publica din momentul constituirii angajamentelor pana la utilizarea fondurilor de catre beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din finantare externa;

………………………………………………………………..

c) administrarea patrimoniului, precum si vanzarea, gajarea, concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale;”.

29. La articolul 14, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 14

(1) Proiectul planului multianual, respectiv proiectul planului anual de audit public intern se elaboreaza de catre compartimentul de audit public intern, pe baza evaluarii riscului asociat diferitelor structuri, activitati, programe/proiecte sau operatiuni, precum si prin preluarea sugestiilor conducatorului entitatii publice, prin consultare cu entitatile publice ierarhic superioare, tinand seama de recomandarile Curtii de Conturi a Romaniei si ale organismelor Comisiei Europene; activitatile care prezinta in mod constant riscuri ridicate trebuie sa fie auditate, de regula, anual.”

30. La articolul 14, dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineate, alineatele (1^1) si (1^2), cu urmatorul cuprins:

“(1^1) Proiectele planurilor multianuale si proiectele planurilor anuale de audit public intern ale entitatilor publice locale care isi asigura activitatea de audit prin cooperare se elaboreaza in conformitate cu prevederile stabilite la alin. (1) si se centralizeaza in planul multianual si in planul anual de audit ale entitatii publice organizatoare, respectiv ale structurii asociative, dupa caz.

(1^2) Proiectele planurilor multianuale si ale planurilor anuale de audit public intern ale entitatilor publice locale unde se desfasoara activitatea pe baza de contracte de prestari servicii se elaboreaza in conformitate cu prevederile stabilite la alin. (1) si se aproba de catre conducatorul entitatii publice locale.”

31. La articolul 14, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(3) Auditorii din cadrul compartimentelor de audit public intern desfasoara, cu aprobarea conducatorului entitatii publice, misiuni de audit ad-hoc, considerate misiuni de audit public intern cu caracter exceptional, necuprinse in planul anual, in conditiile prevazute la art. 15.”

32. La articolul 16, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 16

(1) Compartimentul de audit public intern notifica structura care va fi auditata cu 15 zile calendaristice inainte de declansarea misiunii de audit; notificarea cuprinde scopul, principalele obiective si durata misiunii de audit; notificarea va fi insotita de Carta auditului public intern.”

33. La articolul 16, alineatul (2) se abroga.

34. La articolul 17, alineatele (2) – (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“(2) Proiectul raportului de audit public intern se transmite la structura auditata; aceasta poate comunica, in maximum 15 zile calendaristice de la primirea raportului, punctele sale de vedere, care vor fi analizate de auditorii interni.

(3) In termen de 10 zile calendaristice de la primirea punctelor de vedere, compartimentul de audit public intern organizeaza reuniunea de conciliere cu structura auditata, in cadrul careia se analizeaza constatarile si concluziile, in vederea acceptarii recomandarilor formulate.

(4) Conducatorul compartimentului de audit public intern transmite, dupa caz, raportul de audit public intern finalizat, pentru analiza si avizare, impreuna cu rezultatele concilierii:

a) conducatorului entitatii publice care a aprobat misiunea;

b) numai conducatorului entitatii publice locale care isi asigura activitatea de audit prin cooperare, pentru misiunile de audit public intern proprii, si nu informeaza alte persoane fizice sau juridice, cu exceptia celor prevazute de lege, despre date, fapte sau situatii constatate cu ocazia desfasurarii misiunilor;

c) conducatorului institutiei publice mici.”

35. La articolul 17, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu urmatorul cuprins:

“(4^1) Dupa avizare, recomandarile cuprinse in raportul de audit public intern sunt comunicate structurii auditate.”

36. La articolul 18, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 18

(1) Auditorii interni care sunt functionari publici sunt recrutati, se supun regimului juridic privind incompatibilitatile, au drepturi si obligatii, in conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu prevederile prezentei legi.”

37. La articolul 18, dupa alineatul (2) se introduc cinci noi alineate, alineatele (2^1) – (2^5), cu urmatorul cuprins:

“(2^1) Cadrul general de competente profesionale ale auditorilor interni din sectorul public acopera, potrivit standardului ocupational aprobat pentru aceasta ocupatie, cel putin urmatoarele domenii:

a) audit intern;

b) managementul riscului, controlul intern si guvernanta;

c) management;

d) contabilitate;

e) finante publice;

f) tehnologia informatiei;

g) drept.

(2^2) Recunoasterea competentelor profesionale dobandite de auditorul intern se realizeaza pe baza:

a) corespondentei disciplinelor inscrise in foile matricole, aferente studiilor universitare, postuniversitare si in certificatele de absolvire cu recunoastere nationala, acordate in conditiile legii, cu domeniile din cadrul general de competente profesionale;

b) pentru domeniile care nu se regasesc in cadrul foilor matricole sau in echivalent, auditorul intern trebuie sa isi completeze pregatirea profesionala prin programe organizate de institutii autorizate, finalizate prin diplome sau certificate de absolvire cu recunoastere nationala.

(2^3) Certificatul de atestare se elibereaza daca sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:

a) in urma procesului de recunoastere a rezultat indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (2^2);

b) experienta profesionala de minimum un an;

c) probitate profesionala confirmata prin doua recomandari din partea unor auditori interni sau specialisti in domeniu, cu experienta de minimum 5 ani in activitatea publica.

(2^4) Pentru auditorii interni care detin un certificat in audit intern emis de institutii de profil cu recunoastere internationala, respectiv: Institutul Auditorilor Interni din Statele Unite ale Americii, Institutul Francez al Auditului si Controlului Intern, Institutul Auditorilor Interni din Marea Britanie si Irlanda, nu mai este necesara indeplinirea conditiilor mentionate la alin. (2^3) lit. a).

(2^5) Certificatul de atestare isi pierde valabilitatea atunci cand:

a) auditorul intern/persoana fizica atestata nu a desfasurat activitati specifice de audit public intern timp de 5 ani;

b) auditorul intern/persoana fizica atestata nu a participat la cursuri de pregatire profesionala in cadrul programului de formare profesionala continua.”

38. La articolul 18, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:

“(5) Persoanelor fizice, altele decat auditorii interni, care solicita obtinerea certificatului de atestare li se aplica aceleasi conditii de acordare, mentinere sau de pierdere a valabilitatii stabilite pentru auditorii interni din entitatile publice.”

39. La articolul 19, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(7) Auditorii interni au obligatia sa isi imbunatateasca cunostintele, abilitatile si valorile in cadrul formarii profesionale continue, inclusiv dupa obtinerea certificatului de atestare, care se realizeaza prin:

a) participarea la cursuri si seminare pe teme aferente domeniilor cadrului general de competente profesionale sau celor specifice entitatii publice;

b) studii individuale pe teme aprobate de conducatorul compartimentului de audit public intern;

c) publicarea de materiale de specialitate.”

40. La articolul 19, dupa alineatul (7) se introduc doua noi alineate, alineatele (8) si (9), cu urmatorul cuprins:

“(8) Formarea profesionala continua se realizeaza in cadrul unei perioade de minimum 15 zile lucratoare pe an, activitate care intra in responsabilitatea conducatorului compartimentului de audit public intern, precum si a conducerii entitatii publice.

(9) Auditorii interni au obligatia de a transmite rapoarte privind modul de realizare a programelor de formare profesionala continua, avizate de conducatorul entitatii publice, catre organismul care a emis certificatul de atestare, o data la 5 ani, pe baza carora se va evalua mentinerea/pierderea valabilitatii certificatului de atestare.”

41. La articolul 21, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“a) incalcarea obligatiei de a asigura cadrul organizatoric si functional necesar desfasurarii activitatii de audit public intern, potrivit prevederilor art. 9 lit. a);”.

42. La articolul 22, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“a) de reprezentanti imputerniciti ai Ministerului Finantelor Publice, pentru contraventiile prevazute la art. 21;”.

ART. II

Comitetele de audit intern constituite potrivit prevederilor art. 8^1 alin. (1) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificarile si completarile ulterioare, functioneaza incepand cu data de 1 ianuarie 2012.

ART. III

Pentru atestarea auditorilor interni din entitatile publice, aflati in functie la data intrarii in vigoare a prezentei legi, se aplica urmatoarele dispozitii tranzitorii:

1. Auditorii interni in functie urmeaza sa obtina certificatul de atestare in termen de 6 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei legi; cheltuielile aferente obtinerii atestarii sunt suportate de angajator, in limita bugetului prevazut pentru pregatirea profesionala.

2. Prin exceptie de la prevederile art. 18 alin. (2^2) din Legea nr. 672/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, auditorilor interni din entitatile publice, cu o vechime de cel putin 5 ani in functie la data expirarii termenului prevazut la pct. 1, li se recunoaste detinerea competentelor profesionale in domeniul audit intern si in domeniul managementului riscurilor, control intern si guvernanta.

3. Dupa expirarea termenului prevazut la pct. 1, auditorii interni care nu detin certificatul de atestare din vina lor nu mai pot efectua si superviza misiuni de audit public intern, urmand sa desfasoare alte activitati cu caracter administrativ din domeniul auditului public intern sau sa fie transferati in alte compartimente din cadrul entitatii.

ART. IV

Dupa expirarea termenului prevazut la art. III pct. 1, detinerea certificatului de atestare sau indeplinirea conditiilor prevazute la art. 18 alin. (2^2) din Legea nr. 672/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa caz, constituie cerinte specifice prevazute in fisele posturilor vacante scoase la concurs pentru ocuparea functiei de auditor intern in entitatile publice.

ART. V

(1) Normele generale privind exercitarea auditului public intern, care vor include si activitatea de consiliere desfasurata de auditorii interni, prevazuta de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.702/2005 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si exercitarea activitatii de consiliere desfasurate de catre auditorii interni din cadrul entitatilor publice, se actualizeaza de Ministerul Finantelor Publice in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi si se aproba de Guvern.

(2) Normele privind sistemul de cooperare pentru asigurarea functiei de audit public intern se elaboreaza de Ministerul Finantelor Publice in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi si se aproba de Guvern.

(3) Coordonarea si desfasurarea proceselor de atestare nationala si de pregatire profesionala continua a auditorilor interni din sectorul public urmeaza a se realiza in baza normelor care se elaboreaza de Ministerul Finantelor Publice in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi si se aproba de Guvern.

(4) Normele privind infiintarea comitetelor de audit intern se realizeaza de Ministerul Finantelor Publice in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi si se aproba de Guvern.

ART. VI

Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 953 din 24 decembrie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close