Modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a institutiei Avocatul Poporului

In M. Of. nr. 692 din 29 septembrie 2011 a fost publicata Hotararea Birourilor permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului nr. 1/2011 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a institutiei Avocatul Poporului.

Din cuprins:

    ART. I

    Regulamentul de organizare si functionare a institutiei Avocatul Poporului, aprobat prin Hotararea Biroului permanent al Senatului nr. 5/2002, republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 922 din 11 octombrie 2004, cu completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

    1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 1

    Institutia Avocatul Poporului, denumita in continuare institutie, se organizeaza si functioneaza potrivit prevederilor art. 58 – 60 din Constitutia Romaniei, republicata, ale Legii nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale prezentului regulament.”

    2. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 2

    Regulamentul de organizare si functionare a institutiei Avocatul Poporului, denumit in continuare regulament, stabileste structura organizatorica, atributiile compartimentelor de specialitate, procedura de primire si de solutionare a petitiilor, statutul personalului, precum si raspunderea disciplinara a acestuia.”

    3. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 3

    Prevederile regulamentului sunt in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 35/1997, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si se completeaza cu reglementarile legale aplicabile personalului de specialitate si personalului angajat cu contract individual de munca.”

    4. La articolul 4, literele b) si c) se abroga.

    5. La articolul 4, litera n) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “n) stabileste si aproba programul de audiente si dispecerat;”.

    6. La articolul 4 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:

    “(2) Avocatul Poporului poate delega exercitarea acestor atributii adjunctilor sai sau unor persoane cu functii de conducere din cadrul institutiei.”

    7. La articolul 6, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “a) coordoneaza activitatea din domeniul lor de activitate;”.

    8. La articolul 6, litera b) se abroga.

    9. La articolul 6, literele c) si d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    “c) informeaza Avocatul Poporului cu privire la activitatea domeniului de activitate;

    d) repartizeaza petitiile in cadrul domeniilor de activitate;”.

    10. Articolul 7^1 se abroga.

    11. La capitolul II, titlul sectiunii a 3-a si articolul 8 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

 

    “SECTIUNEA a 3-a

    Directorul coordonator

 

    ART. 8

    (1) Directorul coordonator este numit prin concurs sau examen, pe criterii de profesionalism, prin ordin al Avocatului Poporului si se subordoneaza conducerii institutiei Avocatul Poporului.

    (2) Principalele atributii si responsabilitati ale directorului coordonator sunt urmatoarele:

    a) indruma si raspunde de activitatea Biroului financiar si Biroului administrativ si asigura comunicarea dintre Avocatul Poporului si conducatorii acestora;

    b) urmareste si controleaza elaborarea raportarilor statistice periodice ale institutiei Avocatul Poporului din domeniul economic-administrativ, prevazute de reglementarile in vigoare;

    c) organizeaza gestionarea patrimoniului institutiei si ia masuri pentru asigurarea integritatii acestuia;

    d) organizeaza activitatea de intretinere, de dotare si stabileste masuri pentru paza si folosirea sediului institutiei si a bunurilor sale, prin structurile de resort;

    e) urmareste modul de executare a contractelor pentru asigurarea utilitatilor (apa, caldura, energie electrica, telefon etc.);

    f) dispune masuri pentru efectuarea inventarierii anuale a tuturor bunurilor din patrimoniul institutiei si prezinta conducerii institutiei un raport asupra acestui inventar;

    g) raspunde de respectarea dispozitiilor legale privind utilizarea fondurilor cuprinse in bugetul de venituri si cheltuieli al institutiei si de intocmirea proiectului bugetului anual al institutiei;

    h) raspunde de organizarea si de realizarea sistemului informatic general al institutiei;

    i) dispune masurile care trebuie luate cu privire la circulatia si la transferul bunurilor;

    j) organizeaza activitatea de prevenire si de stingere a incendiilor, precum si activitatea de protectie a muncii;

    k) aproba valoarea de inventar a cartilor primite gratuit;

    l) indeplineste si alte atributii prevazute de lege sau incredintate de Avocatul Poporului.”

    12. La articolul 9, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:

    “(1^1) Biroul contencios constitutional, juridic, resurse umane, protocol este in directa subordonare a Avocatului Poporului.”

    13. La articolul 9, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:

    “(4) In cadrul fiecarui birou teritorial isi desfasoara activitatea 2 experti, cu exceptia Biroului Teritorial Alba Iulia, birou-pilot, care are 3 angajati.”

    14. La articolul 10, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 10

    (1) In cadrul institutiei functioneaza Consiliul consultativ, in componenta caruia intra Avocatul Poporului, adjunctii acestuia, precum si alte persoane desemnate prin ordin de Avocatul Poporului.”

    15. Articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 11

    Activitatea de audit public intern este organizata si se desfasoara in directa subordonare a conducerii institutiei, potrivit legii.”

    16. La articolul 12, partea introductiva si literele c), d) si e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    “ART. 12

    Angajatii din cadrul Biroului contencios constitutional, juridic, resurse umane, protocol, aflat in directa subordonare a Avocatului Poporului, indeplinesc urmatoarele atributii:

    ………………………………………………………………..

    c) avizeaza ordinele, instructiunile, regulamentele, contractele si orice alte acte emise de Avocatul Poporului, adjunctii acestuia si directorul coordonator in exercitarea atributiilor legate de activitatea institutiei;

    d) participa la activitatea de pregatire a rapoartelor anuale si speciale, inclusiv prin centralizarea periodica a petitiilor si dosarelor aflate in lucru;

    e) informeaza Avocatul Poporului cu privire la aspectele sociale care pot constitui obiectul autosesizarilor, colaborand, dupa caz, cu domeniile de activitate;”.

    17. La articolul 13, partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 13

    In stabilirea structurii organizatorice se vor avea in vedere domeniile de activitate, astfel cum sunt stabilite prin lege:”.

    18. La articolul 14 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “b) registrele de dosare in care se inregistreaza toate lucrarile in legatura cu solutionarea petitiilor;”.

    19. La articolul 14 alineatul (1), litera h) se abroga.

    20. La articolul 14 alineatul (1), dupa litera h) se introduc doua noi litere, literele i) si j), cu urmatorul cuprins:

    “i) registrul sesizarilor din oficiu;

    j) registrul anchetelor.”

    21. La articolul 14, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(3) La sfarsitul fiecarui an, dupa ultima operatiune din fiecare registru se va intocmi un proces-verbal de inchidere, care va fi contrasemnat de directorul coordonator.”

    22. La capitolul IV, titlul sectiunii a 2-a se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

    “SECTIUNEA a 2-a

    Procedura de primire si de solutionare a petitiilor. Procedura in cazul sesizarii din oficiu”

 

    23. La articolul 16, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 16

    (1) Petitiile adresate institutiei Avocatul Poporului trebuie formulate in scris, cu respectarea conditiilor prevazute de lege, si pot fi transmise prin posta, inclusiv cea electronica, fax ori pot fi depuse personal sau prin mandatar.”

    24. La articolul 16, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:

    “(1^1) In cazul petitiilor transmise institutiei prin posta electronica (e-mail) care nu contin datele de identificare ale petitionarului, acestea vor fi solicitate tot prin intermediul postei electronice. In cazul in care datele de identificare solicitate nu sunt comunicate, petitia va fi considerata anonima.”

    25. La articolul 16, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    “(2) In cazul in care petitia se depune prin mandatar se vor solicita datele de identificare ale acestuia.

    (3) Pentru motive temeinice, la solicitarea petitionarului, acestuia i se poate incuviinta sa isi prezinte oral sau prin serviciul dispecerat petitia, care va fi consemnata de catre persoanele care asigura serviciul de audiente si dispecerat, pe formularele-tip, ale caror modele sunt prezentate in anexele nr. 2 si 3.”

    26. Dupa articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 16^1, cu urmatorul cuprins:

    “ART. 16^1

    (1) Persoanele lezate in drepturile sau libertatile lor cetatenesti de catre autoritatile administratiei publice pot sesiza institutia Avocatul Poporului in cadrul programului de audiente. Audientele se acorda de personalul de specialitate, in baza programarii avizate de adjunctii Avocatului Poporului si aprobate de Avocatul Poporului. Birourile teritoriale ale institutiei Avocatul Poporului au acelasi program de audiente ca si sediul central al institutiei.

    (2) Daca aspectele sesizate se refera la acte ale autoritatilor administratiei publice sau ale regiilor autonome si conditiile prevazute de Legea nr. 35/1997, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, petitionarul poate sesiza institutia, prin completarea unui formular-tip de cerere, care primeste numar si data de inregistrare. In cazul in care petitia se depune prin mandatar, se vor solicita datele de identificare ale acestuia. Pentru motive temeinice, la solicitarea petitionarului, formularul-tip de cerere va fi completat de expertul/consilierul de serviciu care acorda audienta.

    (3) Petitionarii care solicita audienta la un adjunct al Avocatului Poporului vor depune o cerere referitoare la problemele reclamate, urmand a li se comunica data la care adjunctul Avocatului Poporului le poate acorda audienta. Dupa acordarea audientei de catre personalul de specialitate, persoanele nemultumite pot solicita motivat acordarea de audiente la adjunctul Avocatului Poporului specializat in problema sesizata.

    (4) Daca, dupa parcurgerea procedurii mentionate mai sus, petitionarii solicita audienta la Avocatul Poporului, acestia vor fi indrumati sa formuleze in scris o cerere motivata, urmand ca Avocatul Poporului sa decida asupra temeiniciei cererii si acordarii audientei.”

    27. Articolul 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 17

    (1) Petitiile, avand atasate si plicurile, se depun la registratura unde, in aceeasi zi, sunt trecute in registrul general de intrare-iesire a corespondentei si primesc numar si data de inregistrare, dupa care se predau adjunctilor Avocatului Poporului.

    (2) Adjunctii Avocatului Poporului repartizeaza petitiile in functie de domeniul de activitate, pe baza de condica.

    (3) In situatia in care obiectul unei petitii este de competenta a doua sau mai multe domenii de activitate, adjunctii Avocatului Poporului vor desemna domeniul responsabil cu solutionarea petitiei, mentinandu-se totodata obligatia celorlalte domenii de a colabora.

    (4) Predarea si primirea petitiilor se fac sub semnatura, prin condica.”

    28. Articolul 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 18

    (1) Persoana careia i-a fost repartizata petitia, denumita in continuare titularul lucrarii, analizeaza obiectul acesteia, verifica daca petitionarul a mai adresat institutiei Avocatul Poporului sesizari avand acelasi obiect si propune prin fisa petitiei etapele rezolvarii si proiectul de raspuns pe care il supune spre analiza si avizare adjunctului Avocatului Poporului care coordoneaza domeniul de activitate din care face parte.

    (2) In situatia in care petitia nu intra in obiectul de activitate al institutiei Avocatul Poporului, proiectul de raspuns se aproba si se semneaza de catre adjunctul Avocatului Poporului care coordoneaza domeniul de activitate.

    (3) Daca petitia intra in obiectul de activitate al institutiei, titularul lucrarii verifica daca sunt indeplinite cerintele prevazute de lege si, daca este cazul, solicita, cu aprobarea adjunctului Avocatului Poporului, informatii suplimentare, telefonic sau in scris, de la petitionar ori de la autoritate. Atunci cand este necesar se poate solicita prezenta petitionarului. In acest caz se va deschide un dosar care va purta numarul de inregistrare al petitiei, acordat conform art. 17.”

    29. Articolul 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 19

    In situatia in care in urma cercetarilor preliminare rezulta necesitatea efectuarii unei anchete, titularul lucrarii face propunerea de ancheta, motivata in fapt si in drept, si o supune spre avizare adjunctului Avocatului Poporului care coordoneaza domeniul de activitate din care face parte. Avocatul Poporului aproba efectuarea anchetei si imputerniceste persoanele care o vor efectua.”

    30. La articolul 20, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 20

    (1) Avocatul Poporului poate intrerupe efectuarea anchetei ori de cate ori constata ca petitia a fost solutionata amiabil sau ca au incetat temeiurile pentru care a fost dispusa.”

    31. La articolul 21, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 21

    (1) Potrivit aceleiasi proceduri, in cazul in care in urma cercetarilor preliminare sau a anchetelor se constata ca petitia persoanei lezate este intemeiata, institutia Avocatul Poporului va sesiza autoritatea administratiei publice care a incalcat drepturile petitionarului, cerandu-i in scris sa reformeze sau sa revoce actul administrativ si sa repare prejudiciile produse, precum si sa repuna persoana lezata in situatia anterioara.”

    32. La articolul 23, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 23

    (1) Petitiile anonime nu se inregistreaza.”

    33. La articolul 23, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:

    “(1^1) In cazul in care o persoana adreseaza mai multe petitii, sesizand aceeasi problema, titularul lucrarii propune adjunctului Avocatului Poporului conexarea acestora, petitionarul urmand sa primeasca un singur raspuns, care sa faca referire la toate petitiile primite.”

    34. La articolul 23, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(2) Daca dupa trimiterea raspunsului se primeste o noua petitie cu acelasi continut si fara a se aduce noi dovezi, aceasta se claseaza la numarul initial, facandu-se mentiune despre faptul ca s-a raspuns.”

    35. La articolul 24, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    “ART. 24

    (1) Avocatul Poporului poate aproba sesizarea din oficiu atunci cand afla, prin orice mijloace, ca au fost incalcate drepturile sau libertatile persoanelor fizice.

    (2) Sesizarea din oficiu se inregistreaza in registrul general de intrare-iesire a corespondentei si in registrul sesizarilor din oficiu.”

    36. La articolul 30, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(2) Personalul este indreptatit sa primeasca, potrivit legii, o compensare in bani, corespunzatoare numarului de zile de concediu de odihna neefectuat, numai in cazul incetarii contractului individual de munca.”

    37. La articolul 32, partea introductiva si literele b) si e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    “ART. 32

    In relatia cu persoanele, personalul institutiei are urmatoarele indatoriri:

    ………………………………………………………………..

    b) sa asigure in procesul de elaborare si de aplicare a deciziilor, precum si de solutionare a petitiilor egalitatea de tratament a acestora, fara privilegii si fara discriminari;

    ………………………………………………………………..

    e) sa asigure accesul persoanelor la documente, in conformitate cu dispozitiile legale;”.

    38. La articolul 34, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    “(2) Avocatul Poporului aplica sanctiunea disciplinara prin ordin. Aceasta atributie poate fi delegata unuia dintre adjunctii Avocatului Poporului.

    (3) Salariatul nemultumit de sanctiunea disciplinara aplicata poate contesta ordinul de sanctionare la instanta competenta, potrivit dispozitiilor Codului muncii.”

    39. Anexa nr. 1 “Structura organizatorica a institutiei Avocatul Poporului” se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close