Unele masuri de organizare a activitatii de imbunatatiri funciare

In M. Of. nr. 694 din 30 septembrie 2011 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82/2011 privind unele masuri de organizare a activitatii de imbunatatiri funciare.

Din cuprins:

    ART. 1

    (1) In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se infiinteaza Agentia Nationala de Imbunatatiri Funciare, denumita in continuare Agentie, institutie publica cu personalitate juridica, finantata din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, in subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin reorganizarea Administratiei Nationale a Imbunatatirilor Funciare.

    (2) Sediul central al Agentiei este in municipiul Bucuresti, Sos. Oltenitei nr. 35 – 37, sectorul 4.

    (3) Agentia are in structura sa o unitate centrala si 41 de filiale judetene fara personalitate juridica, ce pot avea in alcatuire unitati de administrare organizate la nivelul amenajarilor de imbunatatiri funciare sau al grupurilor de amenajari de imbunatatiri funciare.

    (4) Numarul maxim de posturi al Agentiei si filialelor judetene este de 1.500.

    (5) Regulamentul de organizare si functionare a Agentiei se aproba prin hotarare a Guvernului, in termen de 15 zile de la infiintare.

    (6) Infiintarea unitatilor de administrare organizate la nivelul amenajarilor de imbunatatiri funciare sau al grupurilor de amenajari de imbunatatiri funciare se face prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, la propunerea Agentiei.

    ART. 2

    (1) Activitatea fiecarei filiale judetene este supravegheata de un consiliu de filiala, iar activitatea fiecarei unitati de administrare este supravegheata de un consiliu de unitate de administrare.

    (2) Din consiliile prevazute la alin. (1) fac parte reprezentanti ai organizatiilor, federatiilor si ai altor beneficiari de servicii de imbunatatiri funciare prestate de Agentie. Din consiliile de filiala fac parte si specialisti recunoscuti pe plan local in domeniul imbunatatirilor funciare.

    (3) Atributiile consiliilor de filiala si ale consiliilor de unitate de administrare, conditiile si procedura de desemnare si de numire a membrilor lor, precum si functionarea acestor consilii sunt prevazute de regulamentul de organizare si functionare a Agentiei.

    (4) Pentru activitatea desfasurata membrii consiliului de filiala si ai consiliului de unitate de administrare nu sunt remunerati.

    ART. 3

    (1) Patrimoniul Agentiei se constituie prin preluarea elementelor de activ si de pasiv ale Administratiei Nationale a Imbunatatirilor Funciare, pe baza de protocol de predare-preluare, incheiat in termen de 30 de zile de la data infiintarii Agentiei.

    (2) La data incheierii protocolului de predare-preluare prevazut la alin. (1), Administratia Nationala a Imbunatatirilor Funciare se desfiinteaza.

    (3) Dupa preluarea patrimoniului conform alin. (1), Agentia va preda Administratiei Nationale “Apele Romane” lucrarile de aparare impotriva inundatiilor de pe raurile interioare si a celor de pe Dunare, compuse din diguri si baraje cu rol de aparare impotriva inundatiilor, impreuna cu instalatiile, si terenurile aferente, stocurile de materiale si mijloace de aparare, mijloace de interventie si avertizare, mijloace fixe si echipamente de protectie, siguranta si cazarmament pentru apararea impotriva inundatiilor, pe baza de protocol de predare-preluare, care se incheie in termen de 10 zile de la data predarii-preluarii prevazute la alin. (1).

    (4) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, respectiv Ministerul Mediului si Padurilor isi vor actualiza in mod corespunzator datele din evidenta cantitativ-valorica si impreuna cu Ministerul Finantelor Publice vor propune Guvernului spre aprobare proiectul de hotarare pentru modificarea anexei nr. 3, respectiv a anexei nr. 12 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificarile si completarile ulterioare.

    (5) Nu vor face obiectul predarii-preluarii prevazute la alin. (3) trecerile prin dig sau peste dig aferente evacuarilor din cadrul sistemelor de desecare, cele care asigura preluarea apei pentru irigatii, precum si barajele din cadrul amenajarilor pentru combaterea eroziunii solurilor fara rol de atenuare a viiturilor.

    (6) In termen de 6 luni de la preluarea patrimoniului conform alin. (1), Agentia va efectua reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, atat a celor aflate in exploatare, cat si a celor aflate in conservare, precum si a imobilizarilor in curs de executie, cu reflectarea diferentelor pe seama conturilor de capital si rezerve.

    ART. 4

    (1) Agentia desfasoara urmatoarele activitati:

    a) exploatarea, intretinerea si reparatiile amenajarilor de imbunatatiri funciare declarate de utilitate publica, cu exceptia amenajarilor sau partilor de amenajare preluate de federatii, precum si a amenajarilor carora li s-a retras recunoasterea de utilitate publica si in cadrul carora s-au constituit organizatii;

    b) executarea lucrarilor de conservare a amenajarilor de imbunatatiri funciare sau a partilor de amenajare carora li s-a retras recunoasterea de utilitate publica;

    c) scoaterea din functiune a lucrarilor din amenajarile de imbunatatiri funciare sau parti de amenajare carora li s-a retras recunoasterea de utilitate publica si valorificarea materialelor rezultate, in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta;

    d) redarea in circuitul agricol a terenurilor rezultate in urma dezafectarii lucrarilor de imbunatatiri funciare;

    e) realizarea de investitii pentru reabilitarea amenajarilor de imbunatatiri funciare existente si executia de noi amenajari;

    f) informarea si instruirea in domeniul imbunatatirilor funciare;

    g) realizarea si asigurarea functionarii sistemului national de supraveghere, evaluare, prognoza si avertizare privind efectele economice si ecologice ale activitatilor de imbunatatiri funciare;

    h) asigurarea alimentarii cu apa a unor localitati, amenajari piscicole, incinte agricole si industriale, prin amenajarile de imbunatatiri funciare aflate in administrarea sa, in conditiile legii;

    i) prestarea de servicii de imbunatatiri funciare catre organizatii, federatii si alte persoane fizice si juridice;

    j) cooperarea internationala, in limitele imputernicirii acordate de minister;

    k) desfasurarea altor activitati de interes public prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.

    (2) Agentia aplica principiile realizarii obiectivelor imbunatatirilor funciare stabilite de lege, gestioneaza eficient resursele proprii si pe cele date in administrarea sa, prin valorificarea optima a acestora, si, totodata, asigura integritatea si functionarea durabila a amenajarilor de imbunatatiri funciare aflate in administrarea sa si contracteaza cu terti furnizori achizitia de bunuri si servicii, cu respectarea legislatiei privind achizitiile publice de bunuri si servicii, pentru desfasurarea activitatilor prevazute la alin. (1).

    ART. 5

    Agentia indeplineste urmatoarele atributii:

    a) intocmeste si pune in aplicare planurile anuale de exploatare, intretinere si reparatii ale amenajarilor de imbunatatiri funciare declarate de utilitate publica;

    b) face propuneri Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale cu privire la bugetul propriu si planul de activitate pentru exercitiul financiar urmator;

    c) inventariaza anual amenajarile de irigatii, cu evidentierea distincta a celor functionale;

    d) elaboreaza tarife pentru servicii de imbunatatiri funciare;

    e) elaboreaza studii, proiecte, programe de cercetare si propuneri anuale pentru investitii in reabilitarea amenajarilor de imbunatatiri funciare existente sau executa noi amenajari si supravegheaza realizarea acestor lucrari de investitii, precum si propuneri de elemente de strategie si politici sectoriale;

    f) urmareste impactul asupra mediului inconjurator al activitatilor de imbunatatiri funciare si ia masuri de diminuare sau corective in conformitate cu legislatia protectiei mediului;

    g) asigura paza si protectia infrastructurii de imbunatatiri funciare din cadrul amenajarilor de imbunatatiri funciare pe care le administreaza, exploateaza, intretine si repara;

    h) urmareste permanent starea tehnica a amenajarilor de imbunatatiri funciare aflate in administrare;

    i) desfasoara actiuni de prevenire si protectie a amenajarilor de imbunatatiri funciare aflate in administrarea sa fata de actiunea factorilor de risc si a calamitatilor naturale, fenomenelor meteorologice periculoase si a accidentelor la constructiile hidrotehnice;

    j) pregateste si pune in aplicare planurile de actiune in cazuri de urgenta;

    k) emite avize tehnice pentru instalatiile care se amplaseaza si constructiile care se executa in zona amenajarilor de imbunatatiri funciare din administrarea sa;

    l) elaboreaza si finanteaza planul propriu de cercetare, proiectare si informatica;

    m) coordoneaza si indruma metodologic controlul tehnic de calitate al exploatarii, intretinerii si reparatiilor amenajarilor de imbunatatiri funciare, efectuat de filialele judetene;

    n) avizeaza documentatiile tehnice, contracteaza si finanteaza lucrarile de investitii contractate cu terti furnizori si verifica derularea si receptionarea lucrarilor, potrivit legii;

    o) elaboreaza studiile privind necesarul fortei de munca pe structuri de personal, pregatirea si perfectionarea intregului personal, selectarea si promovarea acestuia in cadrul unitatilor din subordine;

    p) organizeaza si aproba planul de audit public intern, organizeaza controlul financiar preventiv si evidenta angajamentelor conform legii, efectueaza analize economice si tehnice asupra organizarii si desfasurarii activitatilor;

    q) organizeaza si participa la activitati de cooperare tehnico-economica internationala in domeniul imbunatatirilor funciare, al gospodaririi apelor si protectiei mediului;

    r) verifica si dispune masuri privind organizarea propriei contabilitati potrivit legii;

    s) organizeaza si desfasoara actiuni de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si a accidentelor la constructiile hidrotehnice, precum si pentru constituirea stocurilor de materiale si mijloace de aparare, mijloace de interventie si avertizare, mijloace fixe si echipamente de protectie, siguranta si cazarmament, care se realizeaza conform normativelor in vigoare.

    ART. 6

    (1) Agentia exploateaza, administreaza, intretine si repara amenajarile de imbunatatiri funciare din domeniul public sau privat al statului, declarate de utilitate publica, cu exceptia prevazuta la art. 39 alin. (6) din Legea imbunatatirilor funciare nr. 138/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

    (2) Lista amenajarilor de imbunatatiri funciare ce se administreaza de Agentie se constituie ca anexa la regulamentul de organizare si functionare a Agentiei.

    (3) O amenajare de imbunatatiri funciare sau o parte autonoma functional a unei amenajari de imbunatatiri funciare este declarata de utilitate publica, potrivit criteriilor stabilite prin Normele metodologice de aplicare a Legii imbunatatirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.872/2005, cu modificarile ulterioare.

    (4) Anual, in functie de indeplinirea criteriilor stabilite conform alin. (3), lista amenajarilor ce se administreaza de Agentie se modifica sau se completeaza si se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Agentiei.

    (5) Cheltuielile necesare desfasurarii activitatilor prevazute la alin. (1) se asigura din bugetul Agentiei, cu incadrarea in fondurile aprobate anual cu aceasta destinatie.

    ART. 7

    (1) Beneficiarii terenurilor detinute in baza unui titlu valabil de proprietate ori de folosinta in amenajarile de imbunatatiri funciare sau in afara acestora, care beneficiaza direct sau indirect de lucrarile de imbunatatiri funciare, pentru administrarea amenajarilor de imbunatatiri funciare, sunt obligati sa achite Agentiei o taxa de imbunatatiri funciare, denumita in continuare taxa IF.

    (2) Prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, cu avizul Consiliului Concurentei, se aproba modul de calcul si de colectare, termenele de plata aferente taxei IF, precum si cuantumul acesteia, pentru anul 2012.

    (3) Cuantumul taxei IF se aproba anual de catre Agentie, pana la data de 31 august a fiecarui an pentru anul urmator, si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea IV-a.

    ART. 8

    (1) Se mandateaza Agentia sa inscrie in cartea funciara dreptul de proprietate a statului asupra bunurilor din domeniul public al statului, aflate in administrarea sa.

    (2) Costurile pentru intocmirea documentatiilor tehnice cadastrale, precum si a celor necesare pentru inscrierea dreptului de proprietate a statului in cartea funciara asupra bunurilor prevazute in anexa nr. 2 la Legea nr. 138/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se suporta din bugetul Agentiei.

    ART. 9

    Agentia administreaza infrastructura de imbunatatiri funciare apartinand domeniului public si privat al statului, cu exceptia celei situate pe terenurile incluse in fondul forestier proprietate publica a statului, administrate de Regia Nationala a Padurilor – Romsilva, si a celor prevazute la art. 3 alin. (3).

    ART. 10

    (1) Pentru realizarea atributiilor sale, Agentia contracteaza cu terti elaborarea de studii, prestarea de servicii de proiectare, executarea de lucrari de constructii, intretinere si reparatii, inclusiv achizitionarea sau inchirierea echipamentului necesar desfasurarii activitatilor sale, precum si a echipamentelor de interventie pentru a face fata situatiilor de urgenta, inclusiv pentru lucrarile de intretinere curenta in amenajarile de imbunatatiri funciare de utilitate publica, cu respectarea legislatiei privind achizitiile publice.

    (2) Pana la transmiterea catre organizatii si federatii a infrastructurii de imbunatatiri funciare, Agentia contracteaza serviciile de exploatare, intretinere si reparatii ale acesteia cu tertii prestatori de servicii, cu respectarea legislatiei privind achizitiile publice.

    (3) Agentia poate angaja pentru activitati sezoniere personal pe baza de contract de prestari de servicii, pe baza unei justificari fundamentate, aprobata de directorul general al Agentiei.

    ART. 11

    Veniturile proprii ale Agentiei se constituie din:

    a) taxa IF si tarife percepute beneficiarilor activitatilor de imbunatatiri funciare;

    b) dobanzi si penalitati percepute pentru serviciile prestate, a caror contravaloare nu a fost incasata la termen;

    c) tarife de prestari de servicii de alimentare cu apa a unor localitati, incinte agricole si industriale, a unor amenajari piscicole si de evacuare a apelor pluviale, menajere si industriale uzate, care respecta normele in vigoare;

    d) sumele incasate, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, din inchirierea bunurilor din domeniul public si privat al statului, aflate in patrimoniul propriu;

    e) tarifele de trecere pe digurile aflate in administrarea sa, percepute pentru intretinerea sectiunii acestora si a rampelor de acces;

    f) tarife pentru eliberarea avizelor tehnice si de specialitate, precum si a avizelor si acordurilor de scoatere din circuitul agricol si silvic, dupa caz;

    g) sumele incasate din scoaterea din functiune, valorificarea si casarea infrastructurii de imbunatatiri funciare, ca urmare a scoaterii din circuitul agricol si silvic, dupa caz, a suprafetelor ocupate cu lucrari de imbunatatiri funciare;

    h) valorificarea materialului lemnos rezultat in urma lucrarilor de intretinere si regenerare a plantatiilor silvice pentru combaterea eroziunii solului, in conditiile legii;

    i) sume rezultate din valorificarea masei ierboase, obtinute in urma lucrarilor de intretinere a digurilor si a retelei de canale, in conditiile legii;

    j) alte venituri realizate din exploatarea patrimoniului propriu, corelat cu activitatile si atributiile acesteia, in conformitate cu prevederile legale.

    ART. 12

    Cheltuielile curente si de capital ale Agentiei au urmatoarea destinatie:

    a) cheltuieli de personal, cheltuieli cu bunurile si serviciile necesare desfasurarii activitatii proprii;

    b) cheltuieli de investitii privind:

    (i) obiectivele de investitii noi sau in continuare privind infrastructura de imbunatatiri funciare din domeniul public si/sau privat al statului;

    (ii) studiile si proiectarea legate de obiectul sau de activitate;

    (iii) echipamentele tehnologice aferente amenajarilor de imbunatatiri funciare din domeniul public al statului;

    (iv) expertizarea lucrarilor de imbunatatiri funciare din cadrul infrastructurii apartinand domeniului public al statului si consultanta de specialitate referitoare la aceste lucrari;

    (v) lucrarile de intretinere si reparatii de natura investitiilor la prizele de apa pentru irigatii, dragarea/decolmatarea senalelor, andocarea si reparatiile specifice statiilor de pompare plutitoare, reparatiile accidentale, interventiile pentru inlaturarea efectelor calamitatilor naturale asupra infrastructurii de irigatii;

    c) exploatarea, intretinerea, reparatiile si administrarea amenajarilor de imbunatatiri funciare din domeniul public si privat al statului;

    d) actiunile de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice, precum si constituirea stocurilor de materiale si mijloace de aparare, mijloace de interventie si avertizare, mijloace fixe si echipamente de protectie, siguranta si cazarmament, care se realizeaza conform normativelor in vigoare;

    e) reabilitarea infrastructurii apartinand domeniului public al statului din amenajarile de imbunatatiri funciare existente sau conservarea obiectivelor de investitii sistate ori intrerupte temporar;

    f) reabilitarea infrastructurii apartinand domeniului privat al statului din amenajarile de imbunatatiri funciare existente;

    g) protectia mediului prin lucrari de imbunatatiri funciare si monitorizarea efectelor acestor lucrari, inclusiv lucrari de amenajamente silvice;

    h) informarea publica si instruirea in domeniul imbunatatirilor funciare;

    i) functionarea sistemului national de supraveghere, evaluare, prognoza si avertizare privind efectele economice si ecologice ale activitatilor de imbunatatiri funciare;

    j) conservarea si asigurarea pazei amenajarilor de imbunatatiri funciare aflate in conservare;

    k) executarea probelor tehnologice si a epuizmentelor si consumul de energie pe perioada nefunctionarii;

    l) alte cheltuieli necesare desfasurarii atributiilor prevazute la art. 5.

    ART. 13

    (1) Conducerea Agentiei este asigurata de directorul general.

    (2) In activitatea curenta, directorul general al Agentiei este ajutat de catre un director general adjunct.

    (3) Directorul general si directorul general adjunct sunt numiti prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, ca urmare a concursului organizat in conditiile legii.

    (4) Directorul general al Agentiei are calitatea de ordonator tertiar de credite.

    (5) Drepturile salariale ale directorului general si directorului general adjunct se stabilesc in ordinul de numire in functie, cu respectarea prevederilor legale in domeniul salarizarii personalului din sectorul bugetar.

    (6) Directorul general indeplineste urmatoarele atributii:

    a) prezinta un raport trimestrial si anual ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale privind activitatile si performantele Agentiei;

    b) aproba situatiile financiare anuale ale Agentiei si le transmite Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;

    c) elaboreaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli, al programului de activitate pentru exercitiul financiar urmator si al indicatorilor anuali de performanta ai Agentiei, pentru a fi inaintate Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;

    d) numeste directorii si directorii de filiale judetene, ca urmare a concursului organizat, potrivit prevederilor legale in vigoare;

    e) supune aprobarii ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale statul de functii al Agentiei, precum si al filialelor judetene;

    f) aproba propunerile de tarife si structura tarifelor pentru livrarea apei pentru irigatii, precum si pentru alte servicii de imbunatatiri funciare;

    g) urmareste continuu si analizeaza performantele financiare si de functionare ale Agentiei;

    h) asigura organizarea contabilitatii separat cu privire la activitatea de irigatii si separat cu privire la alte activitati de imbunatatiri funciare, pe surse de finantare;

    i) aproba regulamentele interne de functionare ale Agentiei;

    j) aproba planurile de interventie in caz de urgenta sau de accidente la constructiile hidrotehnice aflate in administrarea sa;

    k) propune proiecte de investitii pentru realizarea de noi amenajari de imbunatatiri funciare sau executarea de lucrari la amenajarile existente, care vor fi prezentate Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale spre aprobare;

    l) aproba lista bunurilor din domeniul privat al statului, aflate in administrarea Agentiei, care vor fi inchiriate prin licitatie publica;

    m) aproba orice alta masura necesara desfasurarii activitatii Agentiei, cu incadrarea in prevederile bugetare aprobate;

    n) incheie acte juridice in numele Agentiei;

    o) reprezinta Agentia in relatiile cu tertii;

    p) indeplineste alte atributii stabilite de ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale.

    (7) Activitatea curenta a filialelor judetene este condusa de directori numiti prin decizie a directorului general, ca urmare a promovarii concursului organizat, potrivit legii.

    (8) Personalul Agentiei este angajat pe baza de contract individual de munca si se salarizeaza potrivit reglementarilor legale aplicabile personalului platit din fonduri publice.

    ART. 14

    (1) Personalul angajat in cadrul Administratiei Nationale a Imbunatatirilor Funciare, care se desfiinteaza, se preia de catre Agentie, in limita posturilor prevazute la art. 1 alin. (4).

    (2) Incadrarea in numarul maxim de posturi stabilit potrivit prevederilor alin. (1) se face in termenele si cu procedura stabilite de lege.

    ART. 15

    (1) Agentia se substituie in toate drepturile si obligatiile decurgand din toate actele normative, contractele, conventiile, intelegerile, protocoalele, memorandumurile, acordurile si altele asemenea, precum si in toate litigiile in care Administratia Nationala a Imbunatatirilor Funciare este parte.

    (2) Contractele, conventiile, intelegerile, protocoalele, memorandumurile, acordurile si altele asemenea incheiate de Administratia Nationala a Imbunatatirilor Funciare si aflate in executare la data adoptarii prezentei ordonante de urgenta isi mentin valabilitatea si se preiau de catre Agentie.

    (3) Prevederile alin. (2) se aplica si contractelor de furnizare a energiei electrice si a celorlalte utilitati.

    ART. 16

    De la data incheierii protocolului prevazut la art. 3 alin. (1), Agentia administreaza bunurile din domeniul public al statului, bunurile proprietate publica prevazute in anexa nr. 2 din Legea nr. 138/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si bunurile din domeniul privat al statului, pana la transmiterea acestora catre organizatii si federatii, precum si patrimoniul propriu stabilit pe baza situatiilor financiare existente la sfarsitul lunii anterioare datei inregistrarii ca institutie publica la organul fiscal competent.

    ART. 17

    (1) Cuantumul tarifelor anuale si al tarifelor de livrare a apei pentru irigatii, stabilite in conditii concurentiale, se aproba de catre directorul general al Agentiei.

    (2) Cuantumul tarifelor, stabilite in conditii concurentiale, pentru serviciile de exploatare, intretinere si reparatii ale acestei infrastructuri se aproba de catre directorul general al Agentiei.

    (3) Dupa propunerea de catre consiliul de unitate de administrare sau, dupa caz, de consiliul de filiala si aprobarea de catre directorul general al Agentiei a unor tarife pentru noi puncte de livrare a apei pentru irigatii sau dupa aprobarea tarifelor reactualizate, cuantumul aprobat al acestor tarife se transmite pentru publicare la Monitorul Oficial al Romaniei, Partea IV-a, in termen de 5 zile de la data aprobarii.

    ART. 18

    Tarifele de prestatii pentru alte activitati de imbunatatiri funciare decat irigatiile se calculeaza anual de catre Agentie, in baza normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, iar cuantumul tarifelor se aproba de directorul general al Agentiei.

    ART. 19

    La data desfiintarii Administratiei Nationale a Imbunatatirilor Funciare, Legea imbunatatirilor funciare nr. 138/2004, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 88 din 13 februarie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

    1. La articolul 4, litera c) va avea urmatorul cuprins:

    “c) realizarea de catre proprietarii de teren a exploatarii, intretinerii si reparatiilor amenajarilor de imbunatatiri funciare situate pe terenurile pe care le detin, inclusiv a lucrarilor de reabilitare, executare de investitii si suportarea costurilor acestor activitati. Statul intervine prin Agentie numai pentru finantarea lucrarilor de investitii care sunt efectuate pe terenuri proprietate publica si privata a statului;”.

    2. La articolul 27, alineatul (5) va avea urmatorul cuprins:

    “(5) Punerea in functiune a infrastructurii de irigatii care face obiectul transmiterii la cerere, fara plata, in folosinta sau in proprietatea unei organizatii se realizeaza din fonduri asigurate din bugetul Agentiei.”

    3. La articolul 28, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:

    “(3) Punerea in functiune a infrastructurii de irigatii care face obiectul transmiterii la cerere, fara plata, in folosinta unei federatii se realizeaza din fonduri asigurate din bugetul Agentiei.”

    4. La articolul 39, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 39

    (1) Daca o amenajare de imbunatatiri funciare sau o parte a unei amenajari de imbunatatiri funciare nu mai indeplineste criteriile prevazute pentru declararea de utilitate publica, prin hotarare a Guvernului i se retrage recunoasterea de utilitate publica si, dupa caz, se trece din domeniul public in domeniul privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale.”

    5. Alineatul (1) al articolului 30, articolele 36 – 38, 40 – 42, 44 – 55, 64, 67, 70, 71, literele g), i), j), k), l) si n) ale articolului 74, litera e) a articolului 76, alineatele (5) si (6) ale articolului 83 si articolul 90 se abroga.

    6. La anexa nr. 2, punctul 4 va avea urmatorul cuprins:

    “4. Lucrarile de combatere a eroziunii solului, cu exceptia celor realizate pe terenuri care nu sunt in administrarea Agentiei.”

    7. In tot cuprinsul legii, sintagma “sucursala teritoriala/sucursale teritoriale” se inlocuieste cu sintagma “filiala judeteana/filiale judetene”, dupa caz, iar sintagma “Administratia/Administratie” se inlocuieste cu sintagma “Agentia/Agentie”, dupa caz.

    ART. 20

    Administratia Nationala a Imbunatatirilor Funciare va solicita fonduri Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pentru activitatile desfasurate pana la semnarea contractelor de exploatare, intretinere si reparatii privind amenajarile de imbunatatiri funciare, altele decat irigatiile, referitoare la cheltuielile prevazute la art. 42 alin. (4) din Legea nr. 138/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit prevederilor anexei nr. 2 la Regulamentul privind modul de alocare, acordare si justificare a transferurilor de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor necesare desfasurarii activitatilor reglementate prin Legea imbunatatirilor funciare nr. 138/2004, altele decat irigatiile, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 203/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la desfiintarea acesteia, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2011.

    ART. 21

    (1) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificarile ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta in structura bugetului de stat si a bugetului Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pe anul 2011, in baza protocolului de predare-preluare care cuprinde si creditele bugetare ramase neutilizate la data incheierii acestuia.

    (2) Se autorizeaza Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale sa detalieze modificarile prevazute la alin. (1) si sa le introduca in bugetul propriu si in anexele la acesta.

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close