Modificarea si completarea OMFP nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscala pentru persoane juridice si fizice, a certificatului de obligatii bugetare, precum si a modelului si continutului acestora

In M. Of. nr. 712 din 10 octombrie2011 afost publicat Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2618/2011 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscala pentru persoane juridice si fizice, a certificatului de obligatii bugetare, precum si a modelului si continutului acestora.

Din cuprins:

    ART. I

    Ordinul ministrului finantelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscala pentru persoane juridice si fizice, a certificatului de obligatii bugetare, precum si a modelului si continutului acestora, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 450 din 24 mai 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

    1. La articolul 1, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(2) In situatiile prevazute la alin. (1) lit. a) si b), solicitantii depun cererea/adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscala la organul fiscal competent. Cererea/Adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscala se depune la registratura organului fiscal competent sau se comunica prin posta, cu confirmare de primire. Cererea/Adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscala poate fi transmisa si prin mijloace de transmitere la distanta, insotita de o copie a documentului eliberat de autoritatea contractanta, dupa caz.”

    2. La articolul 1, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (2^1) si (2^2), cu urmatorul cuprins:

    “(2^1) In situatia in care contribuabilul are de incasat sume certe, lichide si exigibile de la autoritatile contractante definite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, odata cu depunerea cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscala depune, in original, si documentul eliberat de autoritatile contractante prin care se certifica cuantumul sumelor certe, lichide si exigibile pe care contribuabilul le are de incasat de la acestea. Documentul este valabil 20 de zile de la data emiterii si trebuie sa fie in termen de valabilitate la data depunerii cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscala.

    (2^2) Documentul emis de autoritatea contractanta cuprinde, obligatoriu, urmatoarele elemente:

    a) denumirea autoritatii contractante;

    b) data emiterii documentului;

    c) numarul si data incheierii contractului dintre contribuabil si autoritatea contractanta;

    d) sumele certe, lichide si exigibile datorate pana la data emiterii documentului de catre autoritatea contractanta, defalcate pe fiecare contract in parte;

    e) precizarea ca documentul este emis in vederea eliberarii certificatului de atestare fiscala;

    f) numele, prenumele, functia si semnatura persoanelor imputernicite ale autoritatii contractante;

    g) stampila autoritatii contractante.”

    3. La articolul 3, dupa litera d) se introduce o noua litera, litera e), cu urmatorul cuprins:

    “e) existenta documentului eliberat de autoritatile contractante prin care se certifica cuantumul sumelor certe, lichide si exigibile pe care contribuabilul le are de incasat de la acestea.”

    4. La articolul 4, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:

    “(4) Ori de cate ori considera necesar, organul fiscal poate solicita informatii de la autoritatile contractante in legatura cu datele inscrise in documentele emise de acestea.”

    5. La articolul 5, alineatul (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(8) La sectiunea D se inscriu:

    a) la pct. I si II – informatiile prevazute la alin. (5);

    b) la pct. III – mentiuni relevante pentru situatia fiscala a contribuabilului, cum ar fi esalonare/plan de reorganizare, aprobat, in curs de derulare;

    c) la pct. IV – sumele certe, lichide si exigibile pe care contribuabilul le are de incasat de la autoritatile contractante, inclusiv numarul si data documentului emis de autoritatea contractanta.”

    6. La articolul 5, dupa alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu urmatorul cuprins:

    “(9) Pentru contribuabilii care au infiintate sedii secundare inregistrate fiscal ca platitoare de salarii si de venituri asimilate salariilor, certificatul de atestare fiscala se emite la cererea contribuabilului si cuprinde atat obligatiile fiscale ale contribuabilului, cat si obligatiile fiscale ale sediilor secundare.”

    7. La articolul 11, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

    “(3) Pentru contribuabilii prevazuti la alin. (1) care solicita inscrierea in certificatul de atestare fiscala a sumelor certe, lichide si exigibile pe care le au de incasat de la autoritatile contractante, documentele eliberate de autoritatile contractante prin care se certifica cuantumul acestor sume se depun, in original, la administratia finantelor publice in a carei raza teritoriala isi are domiciliul fiscal contribuabilul. Acest organ fiscal, dupa vizualizarea certificatului de atestare fiscala, verifica daca informatiile cuprinse la sectiunea D pct. IV concorda cu cele din documentul eliberat de autoritatea contractanta, prezentat de contribuabil in original. Certificatul de atestare fiscala, imprimat pe suport hartie de catre contribuabil, se certifica prin semnarea de catre conducatorul administratiei finantelor publice si aplicarea stampilei.”

    8. Anexa nr. 1 “Certificat de atestare fiscala” se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin.

    9. Anexa nr. 2 “Cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscala” se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin.

    ART. II

    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close