Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 153/2011 privind masuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor

In M. Of. nr. 712 din 10 octombrie 2011 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 945/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 153/2011 privind masuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor.

Din cuprins:

    ART. 1

    Se aproba Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 153/2011 privind masuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

    ART. 2

    (1) Pentru anul 2011, plafonul total al garantiilor care pot fi emise potrivit art. 22 alin. (1) din Legea nr. 153/2011 privind masuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor, cu modificarile ulterioare, este de 100 milioane lei.

    (2) Sursa de plata a valorii de executare a garantiilor emise in numele si in contul statului este bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finantelor Publice – Actiuni generale.

 

    ANEXA 1

 

                            NORME METODOLOGICE

de aplicare a Legii nr. 153/2011 privind masuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor

 

    CAPITOLUL I

    Dispozitii generale

 

    ART. 1

    Prezentele norme metodologice de aplicare, denumite in continuare norme, au fost elaborate in conformitate cu prevederile Legii nr. 153/2011 privind masuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Lege.

    ART. 2

    Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A. – IFN, denumit in continuare FNGCIMM, garanteaza, in numele si in contul statului, creditele acordate beneficiarilor pentru executarea lucrarilor de interventie prevazute la art. 6 din Lege la cladirile de locuit detinute de asociatiile de proprietari/proprietarii de locuinte, denumite/denumiti in cele ce urmeaza beneficiari de credite.

    ART. 3

    Termenii si expresiile utilizate in prezentele norme au semnificatiile prevazute la art. 4 din Lege si in anexa nr. 1.

 

    CAPITOLUL II

    Criterii de eligibilitate

 

    SECTIUNEA 1

    Lucrarile de interventie

 

    ART. 4

    Fluxul informational-decizional privind reabilitarea structural-arhitecturala a anvelopei cladirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentala si dobanda subventionata este prevazut in anexa nr. 2.

    ART. 5

    Lucrarile eligibile pentru contractare de credite bancare cu garantie guvernamentala si dobanda subventionata sunt lucrarile de interventie privind reabilitarea structural-arhitecturala a anvelopei cladirilor, prevazute la art. 6 din Lege, precum si, dupa caz, lucrarile de interventie privind reabilitarea termica, mentionate la art. 7 din Lege.

 

    SECTIUNEA a 2-a

    Decizia si eligibilitatea beneficiarului de credit

 

    ART. 6

    (1) Decizia de reabilitare structural-arhitecturala a anvelopei cladirilor de locuit cu credite bancare cu garantie guvernamentala si dobanda subventionata se ia de catre asociatia de proprietari/proprietarul locuintei unifamiliale – persoana fizica, in calitate de beneficiari de credite, potrivit prevederilor art. 16 alin. (2) din Lege.

    (2) In cazul asociatiei de proprietari, hotararea pentru executarea lucrarilor de interventie pentru reabilitarea structural-arhitecturala a anvelopei cladirii de locuit se ia cu votul a minimum 90% din membrii asociatiei de proprietari, iar hotararea de contractare a unui imprumut bancar in conditiile Legii se ia cu votul a minimum 90% din membrii asociatiei de proprietari care nu pot asigura din surse proprii cota-parte care le revine din lucrarile de interventie. Presedintele asociatiei de proprietari are obligatia de a instiinta toti proprietarii din condominiu, inclusiv pe cei care nu sunt membri ai asociatiei de proprietari, prin afisarea hotararii adunarii generale a asociatiei de proprietari la avizierul asociatiei, in termen de 5 zile de la data adoptarii acesteia.

    (3) Hotararea de contractare a unui imprumut bancar in conditiile Legii, prevazuta la alin. (2), se redacteaza conform modelului prevazut in anexa nr. 3 si se semneaza si se stampileaza de presedintele asociatiei de proprietari.

    (4) La hotarare se anexeaza lista proprietarilor, redactata conform modelului prevazut in anexa nr. 4 si care va cuprinde datele de identificare a proprietarilor, precum si acordul acestora cu privire la executarea lucrarilor de interventie pentru reabilitarea structural-arhitecturala a anvelopei cladirii de locuit si contractarea unui imprumut bancar, cu respectarea prevederilor alin. (2).

    ART. 7

    (1) Beneficiarul de credit – asociatia de proprietari – este eligibil in conditiile prevazute la art. 17 alin. (2) lit. a) din Lege daca nu inregistreaza mai mult de doua rate scadente si neachitate la plata facturilor de utilitati in ultimele 3 luni calendaristice anterioare evaluarii eligibilitatii de catre finantator.

    (2) Beneficiarul de credit – proprietarul, persoana fizica – este eligibil in conditiile prevazute la art. 17 alin. (2) lit. b) din Lege, daca nu inregistreaza mai mult de doua rate scadente si neachitate la plata facturilor de utilitati – iluminat, gaze naturale si apa-canal – in ultimele 3 luni calendaristice anterioare evaluarii eligibilitatii de catre finantator.

    (3) Conditia de eligibilitate prevazuta la alin. (1) si (2) reprezinta conditie initiala care trebuie indeplinita obligatoriu de beneficiarul de credite in vederea solicitarii unui credit in conditiile Legii.

    (4) In vederea obtinerii creditului cu garantie guvernamentala si dobanda subventionata, beneficiarul de credit trebuie sa indeplineasca cumulativ conditia initiala prevazuta la alin. (1) si (2) si conditiile din normele de creditare ale finantatorului, precum si cele prevazute de prezentele norme.

 

    SECTIUNEA a 3-a

    Eligibilitatea finantatorului si eligibilitatea constructorului

 

    ART. 8

    Conditiile care trebuie indeplinite de catre finantator pentru acordarea creditelor bancare cu garantie guvernamentala si dobanda subventionata in vederea realizarii lucrarilor de interventie sunt urmatoarele:

    a) sa acorde finantarile in lei la urmatoarea structura de cost, respectiv indicatorul ROBOR la 3 luni, la care se adauga marja fixa de maximum 1,9% pe an si comisionul de gestiune datorat FNGCIMM;

    b) sa includa obligatoriu prevederi exprese in contractele de credit privind costurile cu dobanda exprimata in raport cu ROBOR la 3 luni si separat costurile cu comisioanele;

    c) sa nu perceapa comision de neutilizare si rambursare anticipata;

    d) sa accepte durata maxima a creditului de 5 ani;

    e) sa accepte rambursarea creditului garantat in rate egale, lunare, consecutive;

    f) sa nu prevada in contractul de credit clauze care sa permita modificarea unilaterala de catre finantator a acestuia;

    g) sa calculeze dobanda corespunzatoare anului calendaristic.

    ART. 9

    Pentru executarea lucrarilor de interventie pentru reabilitarea structural-arhitecturala la anvelopa cladirilor de locuit cu finantare din credite bancare cu garantie guvernamentala si dobanda subventionata, constructorul trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii care sa ateste ca:

    a) este inregistrat la registrul comertului ca operator economic cu activitate in constructii si/sau instalatii pentru constructii si prezinta certificatul de inregistrare fiscala;

    b) nu inregistreaza datorii la bugetul de stat si local, conform certificatelor de atestare fiscala din care reiese plata la zi a obligatiilor fiscale, valabile la data semnarii contractului pentru executarea lucrarilor de interventie;

    c) are capacitatea financiara de a angaja si executa lucrari, in conditiile in care plata pentru facturile depuse la finantator in luna curenta si aferente situatiilor de lucrari executate in luna precedenta se efectueaza in prima zi lucratoare a lunii urmatoare lunii depunerii documentelor de plata;

    d) are angajati calificati pentru lucrarile ce urmeaza a fi contractate, inclusiv responsabil tehnic cu executia lucrarilor atestat in conditiile legii;

    e) are experienta in domeniu, confirmata prin scrisoare de recomandare de la cel putin un beneficiar persoana juridica, pentru care a executat lucrari similare ca natura si valoare, insotita de copia procesului-verbal de receptie a lucrarilor, din care rezulta executarea lucrarilor fara obiectii.

 

    CAPITOLUL III

    Finantarea lucrarilor de interventie

 

    ART. 10

    In conformitate cu prevederile art. 18 din Lege, nota tehnica de constatare, proiectul tehnic si detaliile de executie, precum si, daca este cazul, documentatia de avizare a lucrarilor de interventie si documentatia pentru autorizarea lucrarilor de interventie se realizeaza, in conditiile legii, prin grija beneficiarilor de credite si se finanteaza din sursele proprii ale acestora.

    ART. 11

    Finantarea executarii lucrarilor de interventie la anvelopa cladirilor de locuit detinute de beneficiarii de credite se realizeaza, in conformitate cu prevederile art. 19 din Lege, astfel:

    a) din sursele proprii ale beneficiarilor, constituind contributia proprie a acestora si reprezentand minimum 10% din valoarea de executie a lucrarilor de interventie;

    b) din credite bancare, in lei, cu garantie guvernamentala si cu dobanda subventionata, contractate de beneficiarii de credite si garantate in cota de 100% de FNGCIMM, in numele si in contul statului, reprezentand maximum 90% din valoarea de executie a lucrarilor de interventie.

 

    CAPITOLUL IV

    Reabilitarea structural-arhitecturala

 

    SECTIUNEA 1

    Etapele reabilitarii structural-arhitecturale

 

    ART. 12

    In conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) lit. e) – h) din Lege, reabilitarea structural-arhitecturala a anvelopei cladirilor de locuit cu finantare prin credite bancare si dobanda subventionata cuprinde urmatoarele etape:

    a) proiectarea lucrarilor de interventie in conditiile art. 11 din Lege;

    b) executarea lucrarilor de interventie;

    c) receptia la terminarea lucrarilor de interventie;

    d) receptia finala, dupa expirarea perioadei de garantie de buna executie a lucrarilor, de 5 ani de la receptia prevazuta la lit. c).

 

    SECTIUNEA a 2-a

    Elaborarea documentatiei de proiectare

 

    ART. 13

    Documentatia de proiectare cuprinde:

    a) nota tehnica de constatare, precum si documentatia de avizare a lucrarilor de interventie, daca este cazul;

    b) documentatia tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor de interventie, daca este cazul;

    c) proiectul tehnic si detaliile de executie, elaborate cu respectarea proiectului de arhitectura existent la cartea tehnica a constructiei si a caracteristicilor de culoare, materiale, detalii stabilite de regulamentele de interventie pentru zonele de actiune prioritara prevazute la art. 4 lit. e) din Lege, precum si a notei tehnice de constatare si, dupa caz, a documentatiei tehnice autorizate prevazute la lit. a) si b);

    d) devizul general si devizele pe obiect.

    ART. 14

    (1) Nota tehnica de constatare se elaboreaza de catre experti tehnici atestati, in scopul stabilirii starii tehnice a cladirii din punctul de vedere al asigurarii cerintelor esentiale de calitate a constructiilor, in conditiile art. 11 alin. (3) din Lege.

    (2) Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie, daca este cazul, se realizeaza in conditiile si cu respectarea legislatiei specifice aplicabile, in vigoare, privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii.

    (3) Documentatia tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor de interventie, precum si eliberarea certificatului de urbanism si a autorizatiei de construire, daca este cazul, se realizeaza cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

    (4) In situatia in care, in conditiile legii, lucrarile de interventie pot fi executate fara autorizatie de construire, acestea se realizeaza cu avizul tehnic prealabil emis in conditiile art. 11 alin. (8) din Lege, in baza proiectului tehnic si detaliilor de executie depuse de detinator la autoritatea administratiei publice locale competente.

    (5) Proiectul tehnic si detaliile de executie se elaboreaza de catre colective tehnice de specialitate coordonate de un arhitect cu drept de semnatura, cu respectarea reglementarilor tehnice si a celorlalte acte normative in vigoare la data elaborarii acestora, si se verifica, in conditiile legii, de catre verificatori de proiecte atestati in principal pentru cerintele esentiale de calitate “rezistenta mecanica si stabilitate”, “securitate la incendiu” si “siguranta in exploatare” si, dupa caz, pentru cerinta esentiala de calitate “economie de energie si izolare termica”, prevazute de Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare.

    (6) Devizul general si devizele pe obiect se intocmesc in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii, se semneaza si se stampileaza de proiectant – persoana fizica/juridica autorizata in conditiile legii – si se insusesc de beneficiar.

 

    SECTIUNEA a 3-a

    Executarea si receptia lucrarilor

 

    ART. 15

    (1) Pentru executarea lucrarilor de interventie, beneficiarul de credite solicita minimum 3 oferte de la constructorii care indeplinesc conditiile de eligibilitate prevazute la art. 9, analizeaza ofertele din punctul de vedere al elementelor pret si durata de executie, selecteaza constructorul cu oferta cea mai avantajoasa tehnico-economica, incheie cu acesta contractul de executie si prezinta finantatorului scrisoarea de garantie bancara de buna executie a lucrarilor constituita de constructor, reprezentand 10% din valoarea contractului de executie, valabila pe perioada de garantie prevazuta la art. 12 lit. d).

    (2) In cazul beneficiarului de credit – asociatie de proprietari/proprietar de locuinta unifamiliala – persoana fizica – aflat in situatiile prevazute la art. 13 alin. (1) lit. a) si c) din Lege, autoritatea administratiei publice locale organizeaza, in conditiile legii, procedura de achizitie publica de executare a lucrarilor de interventie, cu participarea reprezentantului asociatiei de proprietari sau a proprietarului de locuinta unifamiliala, dupa caz, in comisia de adjudecare a ofertelor, urmand ca beneficiarul de credit sa incheie direct contractul cu constructorul declarat eligibil in urma adjudecarii ofertei.

    (3) Garantia bancara de buna executie a lucrarilor constituita de constructor se elibereaza, in conditiile prezentelor norme, astfel:

    a) 30%, la data receptionarii fara obiectii a lucrarilor la terminarea executarii acestora;

    b) 70% la receptia finala a lucrarilor.

    ART. 16

    (1) Executarea lucrarilor se realizeaza cu respectarea reglementarilor tehnice si a celorlalte acte normative in vigoare la data contractarii lucrarilor.

    (2) Materialele si, dupa caz, sistemele izolante utilizate de constructor trebuie sa fie insotite de declaratiile de conformitate ale producatorilor, prin care sa se ateste conformitatea cu specificatiile tehnice recunoscute in conditiile legii.

    ART. 17

    (1) Contractul de executie incheiat intre constructor si beneficiarul de credit prevede valoarea lucrarilor exprimata in lei, precum si perioada de executare a lucrarilor, de maximum 6 luni calendaristice de la data efectuarii primei trageri din creditul garantat.

    (2) In termenul prevazut la alin. (1) constructorul are obligatia de a finaliza lucrarile contractate, conform graficului de executie anexat contractului.

    (3) Contractul de executie cuprinde si clauza suspensiva privind intrarea in vigoare a acestuia in maximum 45 de zile calendaristice de la data semnarii de catre beneficiar si constructor, in conditiile in care banca finantatoare aproba creditul solicitat pentru finantarea executarii lucrarilor.

    ART. 18

    (1) Situatia lunara de lucrari executate fizic si valoric, exprimata in lei, se intocmeste de constructor, se verifica de dirigintele de santier autorizat, in calitate de reprezentant al beneficiarului de credit, se insuseste de beneficiar prin semnatura si impreuna cu factura aferenta se depune la finantator.

    (2) Pentru lucrarile executate in luna anterioara, constructorul depune la finantator situatiile de lucrari si facturile aferente cu viza “bun de plata” acordata de beneficiarul de credit, iar finantatorul efectueaza plata catre constructor pana cel mai tarziu in prima zi lucratoare a lunii urmatoare.

    ART. 19

    (1) Receptia lucrarilor se organizeaza cu respectarea prevederilor Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 273/1994, cu modificarile si completarile ulterioare.

    (2) Receptia lucrarilor este conditionata de notificarea autoritatii administratiei publice locale pe raza careia se afla cladirea.

    (3) In situatia in care odata cu lucrarile de interventie pentru reabilitarea structural-arhitecturala a anvelopei cladirii s-au executat si lucrari de reabilitare termica a acesteia, beneficiarul este obligat sa prezinte comisiei de receptie la terminarea lucrarilor si certificatul de performanta energetica a cladirii reabilitate termic, elaborat, la cererea beneficiarului, de catre un auditor energetic pentru cladiri atestat, si finantat din sursele proprii ale beneficiarului.

    (4) Certificatul de performanta energetica a cladirii face parte integranta din cartea tehnica a constructiei, in conditiile legii.

 

    CAPITOLUL V

    Finantarea prin credite bancare cu garantie guvernamentala si dobanda subventionata

 

    SECTIUNEA 1

    Contractarea si garantarea creditului bancar

 

    ART. 20

    Lista cu finantatorul/finantatorii care a/au acceptat sa acorde credite in conditiile Legii si ale prezentelor norme si cu care Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului a incheiat conventii de subventionare a dobanzii se publica pe pagina de internet a Ministerului Finantelor Publice, a Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului si a FNGCIMM.

    ART. 21

    (1) In vederea obtinerii creditului garantat de stat cu dobanda subventionata pentru executarea lucrarilor de interventie, beneficiarul de credite se prezinta la oricare dintre finantatorii din lista prevazuta la art. 20 cu urmatoarele documente:

    a) statutul asociatiei de proprietari si acordul de asociere, din care trebuie sa rezulte calitatea de reprezentant a presedintelui, in cazul in care beneficiarul de credite este o asociatie de proprietari, respectiv actul de identitate, titlul de proprietate si/sau extrasul de carte funciara, in cazul in care beneficiarul de credit este persoana fizica, proprietar al unei locuinte unifamiliale;

    b) hotararea adunarii generale a asociatiei de proprietari pentru executarea lucrarilor de interventie si, respectiv, hotararea de contractare a unui imprumut bancar in conditiile Legii, precum si lista proprietarilor prevazuta la art. 6 alin. (4), semnate si stampilate conform modelelor prevazute in anexele nr. 3 si 4, in cazul in care beneficiarul este o asociatie de proprietari, respectiv acordul scris prevazut la art. 8 alin. (1) lit. d) din Lege, in cazul in care beneficiarul de credit este persoana fizica, proprietar al unei locuinte unifamiliale;

    c) documentatia tehnica, in copie.

    (2) Documentatia tehnica prevazuta la alin. (1) lit. c) cuprinde, in copie, urmatoarele documente:

    a) nota tehnica de constatare, intocmita conform continutului-cadru prevazut in anexa nr. 2 la Lege;

    b) proiectul tehnic, elaborat si verificat in conditiile Legii si ale prezentelor norme;

    c) devizul general si devizele pe obiecte;

    d) autorizatia de construire sau avizul tehnic prealabil prevazut la art. 14 alin. (4), dupa caz;

    e) hotararea consiliului local de participare la finantare in conditiile art. 13 din Lege, dupa caz;

    f) contractul incheiat cu constructorul pentru executarea lucrarilor de interventie, inclusiv documentele care au stat la baza incheierii contractului, respectiv documentele de eligibilitate si oferta financiara, precum si hotararea de adjudecare a ofertei in cazul in care, potrivit legii, s-a aplicat o procedura de achizitie publica;

    g) conventiile de fideiusiune incheiate de catre proprietarul/coproprietarul de locuinta unifamiliala – persoana fizica -, precum si de catre membrii asociatiei de proprietari care au luat hotararea in cadrul adunarii generale de a contracta un credit bancar in conditiile Legii, in cazul in care beneficiarul de credite este o asociatie de proprietari;

    h) dovada constituirii contributiei proprii de minimum 10% din valoarea de executie a lucrarilor de interventie;

    i) devizul pentru executarea lucrarilor, cuprinzand lucrarile de interventie la cladire si la instalatiile aferente acesteia, defalcat pe fiecare proprietar, in cazul blocurilor de locuinte, proportional cu cota-parte indiviza detinuta din proprietatea comuna.

    (3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2) lit. g), nu incheie conventie de fideiusiune membrul/membrii asociatiilor de proprietari care finanteaza, din venituri proprii, cota-parte ce ii/le revine din valoarea de executie a lucrarilor de interventie.

    ART. 22

    (1) Finantatorul aproba credite garantate in limita a maximum 90% din valoarea de executie a lucrarilor de interventie, dar nu mai mult decat urmatoarele plafoane, dupa cum urmeaza:

    a) echivalentul in lei, inclusiv TVA, a 1.100 euro/camera de locuit conform datelor inscrise in lista proprietarilor prevazuta la art. 6 alin. (4), pentru credite solicitate de asociatiile de proprietari;

    b) echivalentul in lei, inclusiv TVA, a 4.400 euro pentru cladirea-locuinta unifamiliala.

    (2) In situatia in care, odata cu lucrarile de interventie pentru reabilitarea structural-arhitecturala a anvelopei cladirii, se executa si lucrari de reabilitare termica a acesteia, plafoanele prevazute la alin. (1) se majoreaza dupa cum urmeaza:

    a) echivalentul in lei, inclusiv TVA, a 1.850 euro/camera de locuit, conform datelor inscrise in lista proprietarilor, pentru credite solicitate de asociatiile de proprietari;

    b) echivalentul in lei, inclusiv TVA, a 7.400 euro, pentru cladirea-locuinta unifamiliala.

    (3) Pentru stabilirea echivalentului in lei prevazut la alin. (1) si (2) se va lua in considerare media anuala a cursului de schimb leu/euro estimata de Comisia Nationala de Prognoza pentru anul in curs.

    (4) Creditul garantat acordat beneficiarului in conditiile alin. (1) si (2) se ramburseaza de catre acesta in rate lunare egale, pe toata durata creditului, conform graficului de rambursare convenit cu finantatorul.

 

    SECTIUNEA a 2-a

    Subventionarea dobanzii aferente

 

    ART. 23

    Cuantumul sumelor de plata aferent dobanzii subventionate este proportional cu plafonul anual aprobat al garantiilor guvernamentale.

    ART. 24

    (1) Dobanda aferenta creditelor bancare cu garantie guvernamentala, in conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) din Lege, se suporta de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, in limita sumelor aprobate anual cu aceasta destinatie.

    (2) Dreptul la plata dobanzii de catre stat se constituie la data semnarii contractului de garantare, incheiat intre FNGCIMM, finantator si beneficiarul de credit.

    (3) Cuantumul sumelor de plata aferent dobanzii subventionate corespunde volumului tragerilor efectuate de beneficiarul de credit pentru constructor.

    ART. 25

    (1) Intre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului si finantator/finantatori se incheie conventie/conventii cu privire la plata dobanzii subventionate.

    (2) Modelul-cadru al conventiei prevazute la alin. (1) se aproba prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si turismului, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme.

    ART. 26

    (1) Finantatorul transmite lunar cererea de plata a subventiei catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, pana la data de 5 a fiecarei luni, cumulat pentru ratele de capital scadente pana la finele lunii anterioare, precum si cele scadente in luna pentru care se solicita dobanda.

    (2) La cererea de plata se anexeaza documentele stabilite prin conventia prevazuta la art. 25.

    (3) Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului analizeaza cererea de plata si solicita, pana la data de 20 a lunii curente, Ministerului Finantelor Publice deschiderea de credite bugetare pentru plata in luna curenta, conform prevederilor prezentei norme, a dobanzii subventionate.

    (4) In limita creditelor bugetare deschise, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului efectueaza plata dobanzii subventionate in contul finantatorului deschis la trezorerie, in ultima zi lucratoare a lunii.

    (5) Pentru luna decembrie a fiecarui an, plata se efectueaza in ultima zi lucratoare stabilita de Ministerul Finantelor Publice pentru inchiderea anului bugetar.

    ART. 27

    Pentru plata dobanzii subventionate aferente creditelor bancare cu garantie guvernamentala, prevazuta la art. 21 alin. (1) din Lege, finantatorul va transmite Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, odata cu cererea de plata a subventiei prevazute la art. 26 alin. (1), urmatoarele informatii:

    a) borderoul creditelor garantate aprobate, grupate pe judete si localitati, cu numar de inregistrare si data incheierii contractelor de credit; pentru asociatiile de proprietari, acestea vor fi ierarhizate in ordinea codului unic de inregistrare;

    b) borderoul platilor efectuate de catre beneficiari, grupate pe judete si localitati si ierarhizate in ordinea codului unic de inregistrare; in cazul asociatiilor de proprietari, acestea vor fi insotite de listele nominale cu sumele platite de membrii acestora si care sunt transmise de catre asociatiile de proprietari beneficiare ale creditului garantat;

    c) graficul de finantare a executiei lucrarilor de interventie aferent fiecarui credit acordat, corespunzator fiecarei situatii lunare de lucrari executate fizic si valoric, prevazuta la art. 18 alin. (1), depusa de constructor la finantator;

    d) graficul de rambursare pentru credit aprobat, cu evidentierea dobanzii subventionate, calculata pe beneficiari, judete si localitati, cu urmatoarea structura: indicatorul ROBOR la 3 luni si nivelul marjei fixe de dobanda a finantatorului.

    ART. 28

    (1) Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului isi creeaza propria baza de date care va cuprinde datele de identificare a beneficiarilor, finantatorilor, creditelor aprobate, graficul de executie a lucrarilor, graficul de rambursare a creditului si altele.

    (2) Continutul bazei de date prevazute la alin. (1) se stabileste prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si turismului, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme.

 

    SECTIUNEA a 3-a

    Acordarea si monitorizarea garantiei

 

    ART. 29

    Garantia emisa de FNGCIMM, in numele si in contul statului, este irevocabila, neconditionata si expresa, conform reglementarilor Bancii Nationale a Romaniei, si are urmatoarele caracteristici:

    a) este platibila la prima cerere scrisa a finantatorului, in termenii si conditiile prevazute in contractul de garantare;

    b) are valoare determinata, egala cu creditul garantat;

    c) valoarea se reduce cu ratele de capital, respectiv cu principalul, rambursate de catre beneficiar sau, dupa caz, de catre Ministerul Finantelor Publice;

    d) acopera numai principalul, exclusiv dobanzile si comisioanele bancare si alte sume datorate de beneficiar in baza contractului de credit;

    e) se acorda, respectiv se plateste in moneda nationala.

    ART. 30

    (1) In vederea obtinerii unei garantii, finantatorul va transmite FNGCIMM solicitarea de garantare, dupa aprobarea finantarii de catre structurile sale competente, in conditiile prevazute in instructiunile generale.

    (2) FNGCIMM analizeaza, potrivit reglementarilor proprii si prezentelor norme, solicitarea de garantare si, in cazul in care constata ca aceasta indeplineste conditiile de acordare, incheie contractul de garantare ce va fi comunicat finantatorului.

    (3) Contractul de garantare va cuprinde, fara a se limita la acestea, identitatea partilor, obiectul si durata contractului, termenii si conditiile de acordare si plata a garantiei, obligatiile partilor, valoarea maxima a garantiei acordate in moneda nationala, modalitatea de calcul si termenele de plata ale comisionului de gestiune datorat FNGCIMM de catre finantator, celelalte drepturi si obligatii ale partilor, modalitatea de solutionare a eventualelor litigii.

    ART. 31

    (1) FNGCIMM monitorizeaza garantiile aprobate. Monitorizarea reprezinta ansamblul de actiuni intreprinse in perioada cuprinsa intre acordarea garantiei si incetarea valabilitatii acesteia, actiuni constand in principal in:

    a) urmarirea si verificarea indeplinirii de catre finantator a tuturor obligatiilor asumate prin contractul de garantare, la termenele si in conditiile prevazute de acesta;

    b) urmarirea periodica a stadiului derularii creditului garantat, pe baza situatiilor furnizate de catre finantator, conform prevederilor contractului de garantare.

    (2) FNGCIMM are dreptul sa solicite finantatorului informatii suplimentare in situatia in care elementele cuprinse in solicitarea de garantare si in documentatia furnizata nu sunt suficiente pentru efectuarea analizei.

 

    SECTIUNEA a 4-a

    Executarea garantiei si recuperarea sumelor platite

 

    ART. 32

    (1) Finantatorul este indreptatit la executarea garantiei numai daca a transmis FNGCIMM cererea de plata in cadrul perioadei de valabilitate a garantiei. FNGCIMM verifica incadrarea cererii de plata in prevederile instructiunilor generale, precum si in termenii si conditiile contractului de garantare.

    (2) Cererea de plata a ratei scadente va fi insotita de documentele justificative prevazute in contractul de garantare si in cazul asociatiilor de proprietari va contine in mod obligatoriu sumele si datele de identificare a proprietarului/proprietarilor restantieri comunicate finantatorului pe propria raspundere de catre asociatia de proprietari. Responsabilitatea in privinta comunicarii, precum si a realitatii informatiilor privind proprietarii restantieri si sumele datorate de acestia revine presedintelui asociatiei de proprietari.

    (3) Plata garantiei se va face in conditiile si in termenii prevazuti in conventia de implementare, instructiunile generale si contractul de garantare, in termen de maximum 15 zile calendaristice de la data primirii de catre FNGCIMM a cererii de plata, fara insa a se depasi 90 de zile calendaristice restante la plata de catre beneficiar.

    (4) Pe durata unui credit garantat, Ministerul Finantelor Publice efectueaza maximum 5 plati ale valorilor partiale de executare a garantiei, aferente ratelor de capital nerambursate la scadenta de catre beneficiar.

    (5) In cazul in care beneficiarul, pentru a sasea oara, nu ramburseaza la scadenta ratele de capital, partial sau integral, Ministerul Finantelor Publice va efectua plata valorii totale de executare a garantiei.

    ART. 33

    (1) In cazul asociatiei de proprietari, inscrisul prevazut la art. 24 alin. (3) din Lege se intocmeste de directia de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice si individualizeaza sumele de recuperat ca urmare a neachitarii de catre orice proprietar din blocul de locuinte a cotei-parti ce ii revine din valorile partiale sau totale de executare a garantiei, dupa caz.

    (2) In termenul prevazut la art. 24 alin. (4) din Lege, directia de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice transmite organelor competente subordonate Agentiei Nationale de Administrare Fiscala in a caror raza teritoriala isi are domiciliul fiscal debitorul, in vederea inscrierii in evidenta fiscala, contractul de garantare, precum si documentele care au stat la baza garantiei, impreuna cu titlurile de creanta si dovada comunicarii acesteia.

    (3) Formularistica utilizata in aplicarea Legii se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme.

 

    CAPITOLUL VI

    Dispozitii tranzitorii si finale

 

    ART. 34

    (1) In aplicarea prezentelor norme, modelul conventiei de implementare, al contractului de garantare, al conventiei de fideiusiune si al inscrisului prevazut la art. 24 alin. (3) din Lege se aproba prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme.

    (2) In vederea incheierii conventiilor de fideiusiune, Ministerul Finantelor Publice mandateaza directiile generale ale finantelor publice judetene/a municipiului Bucuresti sa semneze aceste conventii in numele Ministerului Finantelor Publice.

    ART. 35

    Nivelul comisionului de gestiune datorat FNGCIMM se negociaza semestrial intre Ministerul Finantelor Publice si FNGCIMM si se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice. Comisionul de gestiune datorat FNGCIMM se calculeaza pe an la soldul creditului garantat si se va plati de catre finantator, care, ulterior, il recupereaza de la beneficiarul garantiei guvernamentale.

    ART. 36

    In aplicarea prezentelor norme, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului si Ministerul Finantelor Publice pot emite instructiuni aprobate prin ordin comun al ministrului dezvoltarii regionale si turismului si al ministrului finantelor publice.

    ART. 37

    In aplicarea prevederilor art. 22 alin. (5) din Lege, se acorda reprezentantilor legali ai finantatorilor un mandat special in vederea notarii si radierii mentiunilor privind existenta contractului de imprumut si a conventiei de fideiusiune in partea a III-a a cartilor funciare ale imobilelor.

    ART. 38

    (1) Beneficiarul si finantatorul raspund, in conditiile legii, pentru realitatea si exactitatea datelor si informatiilor furnizate.

    (2) La solicitarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, a Ministerului Finantelor Publice sau a FNGCIMM, beneficiarul de credite si finantatorul pun la dispozitie datele si informatiile in legatura cu creditele bancare garantate si dobanda subventionata acordata, in vederea fundamentarii necesarului de fonduri din alocatii bugetare si a modului de utilizare a fondurilor publice utilizate.

    ART. 39

    Anexele nr. 1 – 4 fac parte integranta din prezentele norme.

 

    ANEXA 1

    la norme

 

                              TERMENI SI EXPRESII

 

    Termenii si expresiile utilizate in norme au urmatoarele semnificatii:

    1. asociatie de proprietari – persoana juridica fara scop patrimonial, constituita in baza Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, cu modificarile ulterioare;

    2. cerere de plata partiala – documentul prin care finantatorul solicita plata valorii partiale de executare a garantiei;

    3. cerere de plata totala – documentul prin care finantatorul solicita plata valorii totale de executare a garantiei;

    4. cladire de locuit – bloc de locuinte sau locuinta unifamiliala, indiferent de data construirii;

    5. constructor – operator economic cu activitate in constructii si/sau instalatii pentru constructii care accepta sa execute lucrari de interventie la anvelopa cladirilor de locuit, in conditiile normelor;

    6. conventie de implementare – document-cadru, incheiat intre Ministerul Finantelor Publice si Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii S.A. – I.F.N., denumit in continuare FNGCIMM, care cuprinde, in principal, termenii si conditiile mandatului acordat FNGCIMM si clauze privind drepturile si obligatiile acestora privind acordarea, monitorizarea, raportarea si executarea garantiilor, precum si data incetarii raspunderii;

    7. conventie de subventionare a dobanzii – conventie care se incheie intre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului si finantatori, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, privind termenii si conditiile de plata a dobanzii subventionate, in limita fondurilor alocate anual de la bugetul de stat;

    8. documentatie tehnica – totalitatea documentelor, piese scrise si desenate, necesare emiterii, in conditiile legii, a autorizatiei de construire sau a avizului tehnic prealabil prevazut la art. 11 alin. (8) din Legea nr. 153/2011 privind masuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor, cu modificarile ulterioare, precum si contractarii si executarii lucrarilor de interventie pentru reabilitarea cladirii;

    9. instructiuni generale – document-cadru, aprobat de FNGCIMM, care stabileste cadrul general aplicabil finantatorilor in privinta gestionarii finantarilor garantate, in conformitate cu normele;

    10. perioada de executare a lucrarilor de interventie – perioada de maximum 6 luni calendaristice de la data efectuarii primei trageri din creditul garantat, in care constructorul are obligatia de a finaliza lucrarile de interventie conform graficului de executie a acestora;

    11. risc de credit – neplata, partiala sau totala, de catre beneficiarul de credit a creditului garantat;

    12. soldul creditului garantat – suma trasa si nerambursata din creditul garantat;

    13. valoarea partiala de executare a garantiei – suma aferenta unei rate de capital restante sau unei parti din rata restanta ce urmeaza a fi platita de catre Ministerul Finantelor Publice de maximum 5 ori pe durata unui credit, ca urmare a producerii riscului de credit;

    14. valoarea totala de executare a garantiei – suma aferenta soldului creditului garantat ce urmeaza a fi platita de catre Ministerul Finantelor Publice ca urmare a producerii riscului de credit, dupa ce a fost efectuata plata a 5 rate de capital restante pe durata unui credit;

    15. valoarea de executie a lucrarilor de interventie – valoarea totala a cheltuielilor prevazute in devizul general, intocmit in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close