Normele privind modul de constituire, administrare si utilizare a fondului de risc pentru Programul Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii, precum si reflectarea acestuia in contabilitatea Trezoreriei Statului

In M. Of. nr. 713 din 10 octombrie2011 afost publicat Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2595/2011 pentru aprobarea Normelor privind modul de constituire, administrare si utilizare a fondului de risc pentru Programul Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii, precum si reflectarea acestuia in contabilitatea Trezoreriei Statului.

Din cuprins:

    ART. 1

    Se aproba Normele privind modul de constituire, administrare si utilizare a fondului de risc pentru Programul Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii, precum si reflectarea acestuia in contabilitatea Trezoreriei Statului, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

    ART. 2

    Directia generala de trezorerie si datorie publica, Directia generala trezorerie si contabilitate publica, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, administratiile finantelor publice municipale, orasenesti, comunale si ale sectoarelor municipiului Bucuresti, Directia generala de planificare strategica si monitorizare a realizarii creantelor bugetare, Directia generala de administrare a marilor contribuabili din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 3

    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

    ANEXA 1

 

                                   NORME

privind modul de constituire, administrare si utilizare a fondului de risc pentru Programul Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii, precum si reflectarea acestuia in contabilitatea Trezoreriei Statului

 

    CAPITOLUL I

    Incasari si plati din fondul de risc pentru Programul Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii

 

    Incasari in fondul de risc pentru Programul Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii

    1. Fondul de risc se constituie potrivit art. 8 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii, denumita in continuare ordonanta, din urmatoarele surse:

    a) comisionul de risc incasat de la beneficiarii programului;

    b) sumele recuperate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala prin organele fiscale competente in contul valorii de executare a garantiilor platite de catre Ministerul Finantelor Publice;

    c) obligatii fiscale accesorii calculate de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala prin organele fiscale competente si aplicate creantelor rezultate din plata garantiilor in cadrul programului;

    d) dobanzile bonificate la disponibilul fondului de risc in cadrul programului;

    e) in cazul in care disponibilul fondului de risc al programului nu acopera valoarea de executare a garantiilor, acesta se alimenteaza de la bugetul de stat prin alocatiile bugetare anuale pe perioada 2011 – 2014.

    2. Beneficiarii programului au obligatia de a plati comisionul de risc in cuantumul si pana la termenul stipulat in contractul de garantare prevazut de art. 2 lit. b) din ordonanta in contul IBAN RO24TREZ999650101XXXXXXX deschis pe numele Ministerului Finantelor Publicela Trezoreria OperativaCentrala, cod de identificare fiscala 8609468.

    3. Titlul de creanta, impreuna cu dovada efectuarii procedurii de transmitere catre debitorul beneficiar al programului, insotit de contractul de garantare si documentele prevazute in normele metodologice de aplicare a ordonantei, se inainteaza de catre Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (F.N.G.C.I.M.M.) organelor fiscale competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in vederea recuperarii, in conditiile legii.

    4. Dupa inceperea procedurii de executare silita de catre organele fiscale competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, beneficiarii programului au obligatia de a plati creantele aferente fondului de risc in contul de disponibil 50.86.04 “Disponibil din executarea silita a sumelor fondului de risc” deschis la unitatea de trezorerie a organului fiscal competent, pe codul de identificare fiscala al debitorilor.

    5. Unitatea de trezorerie a organului fiscal competent, in ziua imediat urmatoare incasarii sumelor, comunica compartimentului cu atributii de executare din cadrul organului fiscal competent operatiunile efectuate in contul de disponibil 50.86.04, impreuna cu “Borderoul insotitor extras de cont”.

    6. Pana cel tarziu in ziua imediat urmatoare primirii operatiunilor prevazute la pct. 5, organele fiscale competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala sting obligatiile care se incaseaza in contul de disponibil 50.86.04, aplicand in mod corespunzator prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

   7. Intermenul prevazut la pct. 6, compartimentul cu atributii de executare silita din cadrul organului fiscal competent intocmeste si transmite unitatii trezoreriei statului un referat prin care sa dispuna transferul sumelor incasate in contul 50.86.04 in contul prevazut la pct. 2. Pe baza acestui referat, unitatile trezoreriei statului transfera sumele corespunzatoare in contul indicat in referat.

    8. Pentru neachitarea creantelor aferente fondului de risc se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere incepand cu ziua imediat urmatoare datei platii sumei rezultate din executarea garantiei pana la data stingerii integrale a sumei datorate inclusiv, care se stabilesc prin decizii emise de organele fiscale competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, potrivit legii.

   9. Insituatia achitarii creantelor aferente fondului de risc de catre beneficiarii programului in interiorul termenelor prevazute la art. 25 din Hotararea Guvernului nr. 682/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii, denumite in continuare norme metodologice de aplicare a ordonantei, Directia generala de trezorerie si datorie publica va informa organele fiscale competente cu privire la aceasta, indicand obligatia datorata, suma achitata de beneficiarii programului, data platii sumei rezultate din executarea garantiei si data incasarii in contul mentionat la pct.2. Inbaza acestei informari, precum si a documentelor transmise de F.N.G.C.I.M.M. potrivit pct. 3, organele fiscale competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala calculeaza obligatii fiscale accesorii conform pct. 8.

    10. Obligatiile fiscale accesorii prevazute la pct. 8 si 9 se platesc de catre beneficiarii programului in contul de disponibil prevazut la pct. 4.

 

    Plati din fondul de risc pentru Programul Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii

    Sumele aflate in fondul de risc sunt destinate achitarii obligatiilor de plata a valorii de executare a garantiilor de stat in cadrul programului.

    In cazul in care disponibilul fondului de risc al programului nu acopera valoarea de executare a garantiilor, acesta se alimenteaza de la bugetul de stat in limita alocatiilor bugetare anuale.

    La sfarsitul anului bugetar, Ministerul Finantelor Publice regularizeaza cu bugetul de stat disponibilitatile aflate in fondul de risc pentru Programul Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii in limita sumelor alocate din acest buget. Disponibilitatile ramase in fondul de risc la sfarsitul anului dupa regularizarea cu bugetul de stat se reporteaza in anul urmator cu aceeasi destinatie, pe perioada derularii programului.

 

    CAPITOLUL II

    Proceduri de plata

 

    1. Ministrul finantelor publice in calitate de ordonator principal de credite, in cazul administrarii si gestionarii fondului de risc, indeplineste atributiile si raspunderile prevazute in Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la aprobarea angajarii, lichidarii si ordonantarii cheltuielilor din fonduri publice.

    In situatia in care institutia de credit finantatoare solicita executarea garantiei si transmite F.N.G.C.I.M.M. o cerere de plata, ministrul finantelor publice sau persoana careia i-au fost delegate aceste atributii, in calitate de garant, dispune efectuarea platii pe baza urmatoarelor documente, dupa caz:

    a) decizia F.N.G.C.I.M.M. de aprobare a cererii de plata a garantiei;

    b) nota de decontare a sumei in lei necesara platii la scadenta prevazuta in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentele norme, din disponibilul fondului de risc pentru Programul Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii, pentru decontarea valorii de executare a garantiei aprobata de ordonatorul principal de credite sau de persoana careia i-au fost delegate aceste atributii.

    In cazul in care disponibilul din fondul de risc pentru Programul Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii nu acopera valoarea de executare a garantiei, Directia generala de trezorerie si datorie publica va intocmi si va transmitela Directiagenerala trezorerie si contabilitate publica, pe langa documentele mentionate mai sus, si urmatoarele documente:

    – nota de fundamentare, prevazuta in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentele norme, prin care se propune semnarea cererii pentru deschiderea de credite bugetare din capitolul 54.01 subcapitolul 50, titlul 51, articolul 02, alineatul 30 “Fondul de risc Programul Mihail Kogalniceanu” aprobata de ordonatorul principal de credite sau de persoana careia i-au fost delegate aceste atributii;

    – cererea pentru deschiderea de credite bugetare, semnata de ordonatorul principal de credite sau de persoana careia i-au fost delegate aceste atributii, cu viza controlului financiar preventiv propriu si delegat, dupa caz;

    – nota de lichidare, prevazuta in anexa nr. 3, care face parte integranta din prezentele norme, prin care se propune alimentarea contului “Disponibil fond de risc pentru Programul Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii”, de la capitolul 54.01 subcapitolul 50, titlul 51, articolul 02, alineatul 30 “Fondul de risc Programul Mihail Kogalniceanu”, aprobata pentru bun de plata de ordonatorul principal de credite sau de persoana careia i-au fost delegate aceste atributii;

    – ordonantare de plata, prevazuta in anexa nr. 4, care face parte integranta din prezentele norme, aprobata de ordonatorul principal de credite sau de persoana careia i-au fost delegate aceste atributii, cu viza controlului financiar preventiv propriu si delegat.

   2. Intermen de 5 zile lucratoare de la data platii, Ministerul Finantelor Publice prin Directia generala de trezorerie si datorie publica informeaza F.N.G.C.I.M.M. cu privire la efectuarea platii si data acesteia si va transmite F.N.G.C.I.M.M. dovada efectuarii platii.

 

    CAPITOLUL III

    Evidenta, raportarea, modul de constituire, administrare si utilizare a fondului de risc pentru Programul Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii

 

    1. Directia generala de trezorerie si datorie publica va prezenta, anual, conducerii ministerului, spre informare, un raport privind modul de constituire si utilizare a fondului de risc pentru Programul Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii, pe baza datelor privind comisionul la fondul de risc din contractul de garantare prevazut de art. 2 lit. b) din ordonanta, a extraselor si fiselor de cont intocmite de Directia generala trezorerie si contabilitate publica, precum si a informarilor primite dela Agentia Nationalade Administrare Fiscala prin Directia generala de planificare strategica si monitorizare a realizarii creantelor bugetare privind sumele recuperate de la beneficiarii programului in contul valorii de executare a garantiilor platite de catre Ministerul Finantelor Publice, precum si in contul obligatiilor fiscale accesorii aferente.

    2. Directia generala trezorerie si contabilitate publica transmite Directiei generale de trezorerie si datorie publica, pentru codificare, extrasele de cont continand sumele incasate in contul comisionului de risc de catre Ministerul Finantelor Publice de la beneficiarii programului. Codificarea documentelor justificative se efectueaza in termen de 3 zile lucratoare de la primirea acestora.

    Odata cu codificarea sumelor incasate in contul comisionului de risc, Directia generala de trezorerie si datorie publica va comunica Directiei generale trezorerie si contabilitate publica si valoarea comisionului de risc datorat in baza contractului de garantare, in vederea inregistrarii acestuia in contabilitate.

   3. Inbaza platilor din fondul de risc pentru Programul Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii evidentiate in extrasele de cont si a documentelor justificative aferente acestora, Directia generala trezorerie si contabilitate publica inregistreaza beneficiarii programului, ca debitori la fondul de risc pentru obligatiile de plata aferente executarii garantiilor.

    4. Directia generala trezorerie si contabilitate publica transmite Directiei generale de trezorerie si datorie publica, pentru codificare, extrasele de cont continand sumele recuperate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala prin organele fiscale competente in contul valorii de executare a garantiilor platite de catre Ministerul Finantelor Publice, precum si in contul obligatiilor fiscale accesorii aferente. Codificarea documentelor justificative se efectueaza in termen de 3 zile lucratoare de la primirea acestora, pe baza informarilor primite dela Agentia Nationalade Administrare Fiscala prin organele fiscale competente.

    5. Incepand cu prima plata efectuata de Ministerul Finantelor Publice din fondul de risc pentru Programul Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii potrivit prevederilor ordonantei, in urma notificarii primite dela Directiagenerala de trezorerie si datorie publica, Agentia Nationala de Administrare Fiscala prin Directia generala de planificare strategica si monitorizare a realizarii creantelor bugetare va transmite Directiei generale trezorerie si contabilitate publica, pana la data de20 alunii urmatoare trimestrului incheiat, in vederea inregistrarii in contabilitatea publica, urmatoarele situatii, intocmite distinct pentru fiecare debitor beneficiar al programului:

    a) situatia sumelor recuperate la sfarsitul trimestrului incheiat in contul valorii de executare a garantiilor platite de catre Ministerul Finantelor Publice;

    b) situatia obligatiilor fiscale accesorii aferente valorii de executare a garantiilor platite de catre Ministerul Finantelor Publice, calculate pana la sfarsitul trimestrului incheiat.

    Obligatia intocmirii acestor situatii si transmiterii lor Directiei generale de planificare strategica si monitorizare a realizarii creantelor bugetare in vederea centralizarii revine organelor fiscale competente din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

    Directia generala de planificare strategica si monitorizare a realizarii creantelor bugetare din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala va transmite situatiile de mai sus, spre informare si Directiei generale de trezorerie si datorie publica.

    6. Directia generala trezorerie si contabilitate publica transmite anual Directiei generale de planificare strategica si monitorizare a realizarii creantelor bugetare – Agentia Nationala de Administrare Fiscala fisele de cont aferente debitelor de recuperat la fondul de risc pentru programul Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii in vederea confirmarii lor de catre organele fiscale competente si spre informare Directiei generale de trezorerie si datorie publica.

    Directia generala trezorerie si contabilitate publica transmite anual debitorilor beneficiari ai programului extrasele de cont aferente debitelor de recuperat la fondul de risc pentru Programul Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii pentru a fi confirmate potrivit prevederilor Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.861/2009.

    7.1. Directia generala trezorerie si contabilitate publica, pe baza situatiilor primite dela Directiagenerala de trezorerie si datorie publica, va scadea din evidenta contabila a Ministerului Finantelor Publice creantele fiscale reprezentand valoarea de executare a garantiilor platite de catre Ministerul Finantelor Publice, precum si obligatiile fiscale accesorii aferente acestora datorate de beneficiarii programului care nu mai pot fi recuperate potrivit prevederilor legale in vigoare, datorita faptului ca beneficiarii programului au fost radiati din registrul comertului, nu exista nici succesori de drept ai acestora care sa preia drepturile si obligatiile si nu a fost atrasa raspunderea altor persoane pentru plata obligatiilor conform legii.

    7.2. Directia generala de trezorerie si datorie publica va intocmi situatiile prevazute la alin. (1) pe baza comunicarilor primite de la organele fiscale competente din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

 

    CAPITOLUL IV

    Contabilitatea fondului de risc pentru Programul Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii

 

    1. Evidenta contabila sintetica si analitica a fondului de risc pentru Programul Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii se organizeaza in cadrul Directiei generale trezorerie si contabilitate publica potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si reglementarilor contabile aplicabile trezoreriei centrale aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare.

    2. Evidentierea distincta a operatiunilor aferente fondului de risc pentru Programul Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii se asigura prin deschiderea de conturi analitice distincte in cadrul conturilor sintetice aferente fondului de risc din planul de conturi al trezoreriei centrale.

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close