Regulamentul privind desfasurarea audierilor in cadrul Consiliului Concurentei si adoptarea deciziilor

In M. Of. nr. 792 din 8 noiembrie 2011 a fost publicat Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 789/2011 pentru punerea in aplicare a Regulamentului privind desfasurarea audierilor in cadrul Consiliului Concurentei si adoptarea deciziilor.

Din cuprins:

ART. 1

In urma adoptarii in plenul Consiliului Concurentei, se pune in aplicare Regulamentul privind desfasurarea audierilor in cadrul Consiliului Concurentei si adoptarea deciziilor, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 2

Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurentei vor urmari punerea in aplicare a prevederilor prezentului ordin.

ART. 3

Prezentul ordin intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

ANEXA 1

 

REGULAMENT

privind desfasurarea audierilor in cadrul Consiliului Concurentei si adoptarea deciziilor

 

In temeiul art. 27 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

Consiliul Concurentei adopta prezentul regulament.

 

Introducere

Regulamentul are ca obiect reglementarea procedurii de desfasurare a audierilor in cadrul Consiliului Concurentei, conform Legii concurentei nr. 21/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Procedura audierilor cuprinde 3 etape, si anume:

A. etapa premergatoare;

B. sedinta de audiere propriu-zisa;

C. deliberarea, adoptarea si comunicarea deciziilor.

 

A. Etapa premergatoare reprezinta etapa in care se deruleaza activitatile de pregatire a desfasurarii sedintei de audieri.

ART. 1

(1) Presedintele Consiliului Concurentei, dupa primirea raportului de investigatie, decide daca este necesara organizarea de audieri pentru dezbaterea acestuia. Daca nu este decisa organizarea de audieri, se va solicita partilor implicate, odata cu trimiterea raportului de investigatie, ca, in termen de cel mult doua saptamani de la primirea raportului, sa comunice daca doresc ca raportul sa fie dezbatut in cadrul unei audieri. Daca partile opteaza pentru organizarea de audieri, presedintele Consiliului Concurentei va fixa data la care acestea vor avea loc.

(2) Secretarul de sedinta transmite partilor pentru fiecare caz data sedintei de audieri fixata de catre presedintele Consiliului Concurentei pentru cazul lor.

(3) Odata cu fixarea datei audierii, presedintele va hotari, impreuna cu membrii Plenului Consiliului Concurentei, daca audierea se va face de catre toti membrii plenului sau de catre o comisie formata din 3 membri ai acestuia, conform art. 20 alin. (4^1) din Legea nr. 21/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (denumita in continuare lege).

(4) In baza hotararii Plenului Consiliului Concurentei, prin ordin semnat de presedinte, se va stabili totodata si componenta comisiei care va participa la audiere si la adoptarea deciziei in cazul respectiv.

ART. 2

(1) Presedintele Consiliului Concurentei propune desemnarea unui secretar de sedinta cu atributii permanente.

(2) Secretarul de sedinta redacteaza ordinea de zi si mapa sedintei de audieri, pe baza documentelor primite de la raportor.

(3) Secretarul de sedinta verifica, cu o saptamana inainte de ziua fixata pentru audiere, existenta la dosar a formalitatilor privind indeplinirea procedurii de convocare, potrivit demersurilor realizate de raportor.

(4) In cazul in care dovada de comunicare a convocarii nu s-a intors, secretarul de sedinta solicita telefonic persoanei convocate sa confirme in scris, pe orice cale, inclusiv fax, e-mail, scrisoare, ca are cunostinta de termenul si ora stabilite pentru desfasurarea sedintei de audiere.

(5) In cazul in care dovada de comunicare a convocarii exista in dosar, dar procedura de convocare nu poate fi considerata legal indeplinita intrucat lipsesc anumite elemente, cum ar fi numele si calitatea primitorului ori stampila intreprinderii sau asociatiei de intreprinderi ori in cazul in care convocarea este restituita cu mentiunea ca persoana convocata nu locuieste sau nu are sediul la adresa indicata, se poate dispune efectuarea de urgenta a procedurii de convocare.

(6) Efectuarea de urgenta a procedurii de convocare se dispune de presedintele Consiliului Concurentei si se realizeaza prin deplasarea unui reprezentant al institutiei la sediul sau la domiciliul persoanei convocate.

(7) Indeplinirea procedurii de convocare se verifica si in cadrul sedintei de audiere, prin grija secretarului de sedinta. Presedintele poate dispune amanarea audierii pentru o data ulterioara care va fi comunicata partilor prezente, in cazul in care persoana fata de care procedura de convocare nu a fost indeplinita nu este prezenta sau este prezenta si solicita acest lucru in vederea pregatirii apararii. In situatia in care persoana fata de care procedura de convocare nu a fost indeplinita este prezenta si nu solicita amanarea audierilor, presedintele dispune continuarea sedintei de audiere.

ART. 3

(1) Secretarul de sedinta pregateste sedinta de audieri prin afisarea listei cu ordinea de zi pe pagina de internet a institutiei si in anticamera salii de audieri.

(2) Lista cuprinzand ordinea de zi a sedintei de audieri mentioneaza numarul dosarului, datele de identificare a partilor convocate si obiectul cauzei.

(3) Daca in cadrul aceleiasi sedinte au loc audieri in mai multe cauze, fiecare dosar este numerotat distinct si se precizeaza ora la care se va face audierea pentru fiecare caz.

(4) Ordinea cronologica a cauzelor se stabileste tinand seama de numarul dosarului si anul inregistrarii acestuia la Consiliul Concurentei.

ART. 4

(1) Secretarul de sedinta multiplica lista cuprinzand ordinea de zi si mapa de sedinta si le distribuie membrilor Plenului Consiliului Concurentei care participa la sedinta de audieri, mentionand si numele reprezentantilor partilor prezenti la audiere.

(2) Transmiterea listei cuprinzand ordinea de zi si a mapelor de sedinta se face cel tarziu odata cu comunicarea raportului de investigatie catre intreprinderile a caror audiere s-a dispus.

(3) Secretarul de sedinta executa orice alte sarcini incredintate de catre presedintele Consiliului Concurentei sau de catre membrul Plenului Consiliului Concurentei care prezideaza sedinta de audieri, dupa caz.

(4) Secretarul de sedinta poate asigura accesul la dosar si comunicarea cu partile, poate asigura asistenta membrilor Plenului Consiliului Concurentei, la solicitarea acestora, si intocmeste minuta deliberarilor pentru fiecare cauza, indiferent daca au avut loc sau nu audieri.

 

B. Sedinta de audieri propriu-zisa

ART. 5

(1) Avand in vedere obligatia respectarii confidentialitatii informatiilor comerciale ale partilor, sedintele de audieri nu sunt publice.

(2) La sedinta de audieri participa membrii Plenului Consiliului Concurentei sau membrii comisiei de solutionare desemnati pentru audierea respectiva, dupa caz, raportorul impreuna cu echipa de investigatie si partile sau reprezentantii si consultantii acestora. La sedinta pot participa si secretarul general, directorul directiei de specialitate din care face parte raportorul si directorul Directiei juridic-contencios si/sau inspectorul de concurenta desemnat de acesta.

(3) In masura in care este necesar si util stabilirii adevarului in cauza investigata, presedintele Consiliului Concurentei poate desemna experti si poate admite participarea si audierea autorului plangerii si a oricarei persoane fizice sau juridice care detine date si informatii relevante, la solicitarea acestora, conform art. 43 alin. (2) din lege.

(4) La sedinta pot participa si alte persoane interesate din cadrul Consiliului Concurentei, cu incuviintarea prealabila a presedintelui Consiliului Concurentei, solicitata in scris inainte de inceperea sedintei de audieri.

ART. 6

(1) Presedintele Consiliului Concurentei sau, in lipsa acestuia, persoana desemnata sa il inlocuiasca, potrivit legii, conduce sedinta de audieri in calitate de presedinte de sedinta.

(2) Presedintele de sedinta declara sedinta de audieri deschisa si asigura respectarea ordinii in cadrul acesteia, putand lua masurile care se impun in acest sens.

(3) Presedintele de sedinta da cuvantul secretarului de sedinta in vederea anuntarii cauzei in care are loc audierea. In continuare, secretarul de sedinta face apelul persoanelor convocate, identitatea reprezentantilor acestora, dupa caz, fiind verificata anterior inceperii sedintei de audieri pe baza de documente de identitate.

(4) Presedintele de sedinta da cuvantul, in ordine, raportorului si partilor audiate, in scopul prezentarii concluziilor raportului, a apararilor sau a sustinerilor partilor, considerate de acestea relevante fata de constatarile si propunerile raportului si, in special, in scopul clarificarii aspectelor esentiale de fapt si de drept, care tin de cazul analizat.

(5) Audierea partilor se va face separat in situatia in care faptele din raportul de investigatie privesc posibile acorduri verticale sau comportamente unilaterale si se doreste pastrarea confidentialitatii cu privire la faptele imputabile partilor si la informatiile cu caracter comercial ale acestora.

(6) In vederea clarificarii aspectelor esentiale, daca apreciaza ca sunt necesare explicatii suplimentare, membrii Plenului Consiliului Concurentei pot adresa intrebari atat echipei de investigatie, cat si partilor audiate, fara ca din continutul acestora sa rezulte posibila lor optiune in ceea ce priveste solutionarea cazului. Raspunsurile echipei de investigatie vor fi prezentate de raportor sau de alt membru al echipei de investigatie desemnat de catre raportor.

(7) Comunicarea intre membrii Plenului Consiliului Concurentei si parti, inclusiv intre membrii Plenului Consiliului Concurentei si echipa de investigatie, se face prin presedintele de sedinta. Pentru facilitarea comunicarii, presedintele de sedinta poate incuviinta, atunci cand considera necesar, ca membrii Plenului Consiliului Concurentei sa adreseze intrebari direct partilor sau echipei de investigatie.

(8) Presedintele de sedinta poate da cuvantul in replica raportorului sau altui membru al echipei de investigatie, desemnat de raportor, iar in final este ascultata partea audiata, care va prezenta concluziile sale finale.

(9) La finalul sedintei de audieri, presedintele de sedinta va aduce la cunostinta partilor audiate faptul ca, potrivit art. 52 alin. (2) din lege, au posibilitatea sa obtina o diminuare a amenzii daca, in cadrul audierilor, recunosc expres savarsirea faptei contraventionale, precizand in acelasi timp daca este necesar ca recunoasterea sa fie insotita de remedii propuse de catre parte. Remediile vor putea fi propuse si in scris, ulterior audierilor, iar acordarea reducerii de amenda este conditionata de acceptarea acestora de catre Consiliul Concurentei.

(10) Presedintele de sedinta va putea solicita evacuarea din sala a oricarei persoane care nu respecta ordinea sedintei sau care nu intruneste conditiile pentru a participa la audieri, prevazute in acest regulament. Presedintele va putea dispune, de asemenea, luarea unor pauze sau continuarea sedintei de audieri la o alta data, cu consultarea membrilor prezenti ai Plenului Consiliului Concurentei.

ART. 7

(1) Secretarul de sedinta consemneaza, prin note scrise, dezbaterile care au loc in cadrul sedintei de audieri.

(2) Totodata, dezbaterile din cadrul sedintei de audieri sunt inregistrate pe suport audiovideo, prin grija Secretariatului General al Consiliului Concurentei, in colaborare cu serviciul IT al institutiei, daca este cazul. Partile audiate sau alte persoane prezente in cadrul sedintei nu pot folosi niciun fel de dispozitive de inregistrare a dezbaterilor.

ART. 8

Dupa audierea partilor si finalizarea dezbaterilor, presedintele de sedinta declara sedinta inchisa.

ART. 9

(1) La incheierea dezbaterilor, presedintele de sedinta, dupa consultarea cu ceilalti membri ai Plenului Consiliului Concurentei, dispune fie ca deliberarea sa se faca in aceeasi zi, fie ca aceasta sa se amane pentru o alta data, care nu va depasi insa un interval de timp de 15 zile lucratoare.

(2) In situatia in care, din cauza complexitatii deosebite a cauzei sau din alte cauze care tin de activitatea institutiei, deliberarea nu este posibila, aceasta se poate amana pentru un alt termen de cel mult 15 zile lucratoare, cu instiintarea partilor de catre secretarul de sedinta.

ART. 10

(1) Dupa inchiderea dezbaterilor, secretarul de sedinta intocmeste procesul-verbal al sedintei de audieri pe baza notelor sale scrise, cate un exemplar al acestuia fiind transmis si raportorului, si partilor.

(2) Totodata, prin grija Secretariatului General al Consiliului Concurentei, intr-un termen rezonabil, continutul dezbaterilor, inregistrate pe suport audiovideo, va fi transcris pe suport material.

ART. 11

(1) Pentru fiecare cauza se constituie un dosar distinct, care cuprinde toate actele si lucrarile legate de procedura audierii, precum raportul de investigatie si anexele acestuia, observatiile partilor la raportul de investigatie, convocarile si dovezile de inmanare a acestora, procesul-verbal de sedinta, actele depuse de parti in timpul audierilor si dupa inchiderea acestora si, dupa caz, orice alt document supus atentiei Plenului Consiliului Concurentei.

(2) Arhivarea documentelor din dosar se face prin grija Secretariatului General al Consiliului Concurentei.

 

C. Deliberarea, adoptarea si comunicarea deciziilor

ART. 12

(1) Procedura deliberarii are un caracter secret, la aceasta participand exclusiv membrii Plenului Consiliului Concurentei.

(2) In urma deliberarilor, Plenul Consiliului Concurentei sau comisia de solutionare delegata de acesta adopta o solutie cu privire la cazul in discutie.

ART. 13

Daca este necesar, Directia relatii externe si comunicare solicita, la initiativa Plenului Consiliului Concurentei, informatii in cadrul Retelei Europene de Concurenta cu privire la aspecte specifice cazului in discutie.

ART. 14

(1) Deciziile asupra cazului se iau cu majoritatea de voturi ale membrilor Plenului Consiliului Concurentei sau, dupa caz, ale membrilor comisiei, presedintele de sedinta formuland ultimul punctul sau de vedere.

(2) Dupa inchiderea deliberarilor, presedintele de sedinta dicteaza secretarului de sedinta solutia adoptata de Plenul Consiliului Concurentei, acesta intocmind minuta in care se consemneaza rezultatul deliberarilor.

(3) Secretarul de sedinta consemneaza, daca este cazul, si opinia separata, astfel cum ii este comunicata de autorul sau autorii acesteia.

(4) Dupa intocmirea minutei si a opiniei sau opiniilor separate, secretarul de sedinta consemneaza solutia si opiniile separate in condica de sedinta si transmite o copie a acesteia raportorului.

(5) De asemenea, secretarul de sedinta inscrie solutia in registrul de deliberari. In registrul de deliberari semneaza toti membrii Plenului Consiliului Concurentei care au participat la deliberari.

ART. 15

(1) Decizia se redacteaza de catre secretarul de sedinta, se semneaza de catre presedinte si se comunica partilor de indata, prin grija secretarului de sedinta sau a directiei de concurenta din care face parte raportorul investigatiei, conform dispozitiei presedintelui, fara a se depasi un termen de 30 de zile de la data deliberarii. In situatii exceptionale, justificate de complexitatea cazului, acest termen se poate prelungi cu cel mult 15 zile. Dupa primirea deciziei de catre parti, aceasta va fi publicata si pe pagina de internet a Consiliului Concurentei, in limba romana, insotita de un rezumat in limba engleza.

(2) Prevederile alin. (1) se aplica si pentru deciziile de acceptare a angajamentelor adoptate in baza art. 46^2 din Legea nr. 21/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 16

Prezentul regulament va fi pus in aplicare prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei si va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close