Republicare. OUG nr. 86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor in insolventa

In M. Of. nr. 724 din 13 octombrie 2011 a fost republicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor in insolventa.

Din cuprins:

*) Republicata in temeiul art. 218 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011, dandu-se textelor o noua numerotare.

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 86/2006 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 944 din 22 noiembrie 2006, a fost aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 254/2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 507 din 30 iulie 2007, rectificata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 628 din 13 septembrie 2007 si modificata prin Legea nr. 85/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor in insolventa, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 327 din 18 mai 2010.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

ART. 1

Procedurile de insolventa, procedurile de lichidare voluntara, precum si procedurile de prevenire a insolventei prevazute de lege, inclusiv masurile de supraveghere financiara ori de administrare speciala, sunt conduse de practicieni in insolventa compatibili.

ART. 2

Administratorul judiciar este practicianul in insolventa compatibil, autorizat in conditiile legii, desemnat sa exercite atributiile prevazute de lege sau stabilite de instanta de judecata, in procedura insolventei, in perioada de observatie si pe durata procedurii de reorganizare.

ART. 3

Lichidatorul este practicianul in insolventa compatibil, autorizat in conditiile legii, desemnat sa conduca activitatea debitorului in cadrul procedurii de faliment, atat in procedura generala, cat si in procedura simplificata, si sa exercite atributiile prevazute de lege sau pe cele stabilite de instanta de judecata.

 

CAPITOLUL II

Forme de exercitare a profesiei

 

ART. 4

(1) Practicienii in insolventa isi pot exercita profesia in cabinete individuale, cabinete asociate, societati profesionale cu raspundere limitata (SPRL) si intreprinderi unipersonale cu raspundere limitata sau pot avea calitatea de colaboratori ori angajati ai uneia dintre formele de exercitare a profesiei.

(2) Un practician in insolventa isi poate exercita activitatea intr-o singura forma de organizare a profesiei si va putea avea calitatea de asociat intr-o singura societate profesionala sau intreprindere profesionala unipersonala, cu exceptia constituirii de filiale ale SPRL, in care este partener.

 

SECTIUNEA 1

 

ART. 5

(1) Cabinetul individual se constituie pe baza deciziei practicianului in insolventa si se inregistreaza in Registrul formelor de organizare.

(2) Bunurile constituite de practicianul in insolventa ca aport la cabinetul sau se supun regulilor patrimoniului profesional de afectatiune.

(3) Cabinetele individuale se pot asocia, prin contract, in scopul exercitarii in comun a profesiei. Cabinetele asociate sunt supuse inregistrarii in Registrul formelor de organizare. Drepturile si obligatiile practicienilor in insolventa, titulari ai unor cabinete asociate, isi pastreaza caracterul personal si independent si nu pot fi cedate. In mod corespunzator, cabinetele individuale se pot asocia si cu societatile profesionale.

ART. 6

(1) Cabinetul individual isi constituie patrimoniul initial din aporturile titularului. Patrimoniul cabinetului individual este afectat exclusiv activitatii profesionale si are regimul patrimoniului profesional de afectatiune.

(2) Patrimoniul profesional de afectatiune reprezinta totalitatea bunurilor, drepturilor si obligatiilor practicianului in insolventa afectate scopului exercitarii profesiei sale, constituite ca o fractiune distincta a patrimoniului practicianului, separata de gajul general al creditorilor personali ai acestuia.

(3) Creditorii ale caror creante sunt nascute din activitatea profesionala a practicianului in insolventa care are ca forma de exercitare a profesiei cabinetul individual vor urmari bunurile aflate in patrimoniul de afectatiune. Doar in masura in care aceste bunuri nu sunt suficiente pot fi urmarite si celelalte bunuri aflate in proprietatea practicianului in insolventa.

 

SECTIUNEA a 2-a

 

ART. 7

(1) Societatea profesionala cu raspundere limitata, denumita in continuare si SPRL, se constituie prin contract de societate, prin asocierea practicienilor in insolventa, persoane fizice.

(2) Aportul social al asociatilor poate fi in numerar, in natura si in industrie.

(3) Aportul in industrie consta in activitatea profesionala a practicianului in insolventa asociat.

(4) Contractul de societate este supus inregistrarii in Registrul formelor de organizare, tinut de Secretariatul general al UNPIR.

(5) SPRL este titulara a unui patrimoniu propriu. Obligatiile si raspunderea SPRL sunt garantate cu patrimoniul propriu. Asociatii SPRL raspund personal in limita aportului social al fiecaruia.

(6) SPRL este supusa regimului transparentei fiscale, plata impozitului pe venit facandu-se de catre asociati, si tine contabilitatea in partida simpla potrivit reglementarilor contabile.

(7) SPRL isi poate constitui filiale care se inregistreaza in Registrul formelor de organizare.

(8) Filiala este constituita cu aportul integral al unei societati profesionale sau prin asocierea unei societati profesionale cu unul sau mai multi practicieni in insolventa, cu conditia ca societatea profesionala sa detina calitatea de asociat majoritar.

(9) Prevederile prezentului capitol referitoare la SPRL se aplica, in masura compatibilitatii, si filialelor.

ART. 8

Societatea profesionala cu raspundere limitata va avea ca obiect unic de activitate exercitarea profesiei de practician in insolventa.

ART. 9

Societatea profesionala cu raspundere limitata se individualizeaza printr-o denumire specifica. Aceasta denumire poate cuprinde numele unuia sau mai multor asociati, urmat de acronimul SPRL, sau o denumire proprie, urmata de acelasi acronim SPRL.

ART. 10

(1) Contractul de societate al societatii profesionale cu raspundere limitata este incheiat in forma scrisa. Daca printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se afla si un imobil, contractul de societate va fi incheiat in forma autentica.

(2) Contractul de societate al societatii profesionale cu raspundere limitata va cuprinde:

a) numele si prenumele, numele purtate anterior, codul numeric personal, locul si data nasterii si domiciliul asociatilor;

b) data dobandirii calitatii de practician in insolventa si data definitivarii in profesie a asociatilor;

c) denumirea, sediul si, daca este cazul, emblema societatii;

d) aportul social, integral varsat, cu mentionarea aportului fiecarui asociat; aportul social nu va putea fi inferior sumei de 3.500 lei;

e) numarul si valoarea nominala ale partilor sociale, precum si numarul partilor sociale atribuite fiecarui asociat pentru aportul sau, respectiv participarea la beneficii si pierderi a fiecarui asociat;

f) asociatii coordonatori care reprezinta si administreaza societatea impreuna cu puterile ce li s-au conferit; daca sunt mai multi coordonatori si acestia formeaza un consiliu de coordonare, se vor preciza regulile de organizare si functionare a acestui organism;

g) reguli privind transmiterea partilor sociale si conditiile de retragere a asociatilor.

(3) Orice modificare a contractului de societate se poate face numai in scris sau, dupa caz, in forma autentica.

ART. 11

Formele de organizare a profesiei de practician in insolventa cu personalitate juridica dobandesc personalitate juridica la data inregistrarii in Registrul formelor de organizare tinut de UNPIR.

ART. 12

Pot detine calitatea de asociati 2 sau mai multi practicieni in insolventa definitivi. Contractul de societate se va transmite in scop de informare catre filialele unde sunt inscrisi asociatii.

ART. 13

(1) Capitalul social al societatii profesionale cu raspundere limitata, reprezentand minimum 3.500 lei, se varsa la momentul constituirii societatii. Secretariatul general al UNPIR este obligat sa verifice varsarea integrala a capitalului social la momentul constituirii si, daca este cazul, sa verifice evaluarea aporturilor in industrie, in natura sau in clientela. Evaluarea se realizeaza de catre un evaluator autorizat, membru al Asociatiei Nationale a Evaluatorilor din Romania (ANEVAR), desemnat de adunarea asociatilor.

(2) In cazul transmiterii partilor sociale, retragerii sau decesului unui asociat al unei SPRL, aportul social ramane in proprietatea societatii daca prin lege sau contractul de societate nu se prevede altfel.

ART. 14

(1) SPRL este condusa de adunarea asociatilor.

(2) Adunarea asociatilor se intruneste la sediul principal al societatii sau, cu acordul unanim al asociatilor, in orice alt loc.

ART. 15

(1) Hotararile adunarii asociatilor se iau prin votul asociatilor reprezentand majoritatea partilor sociale, cu exceptia cazurilor prevazute in contractul de societate.

(2) Pentru hotararile avand ca obiect modificarea contractului de societate este necesar votul tuturor asociatilor, in afara de cazul in care contractul de societate prevede altfel.

ART. 16

(1) Activitatea executiva este condusa de unul sau mai multi asociati coordonatori, numiti, cu majoritatea voturilor asociatilor, pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reinnoit.

(2) Asociatii coordonatori reprezinta SPRL in raporturile cu tertii.

ART. 17

Asociatii societatii profesionale cu raspundere limitata pot hotari numirea unor cenzori sau a unui auditor.

ART. 18

(1) Asociatul care intentioneaza sa transmita partile sociale pe care le detine intr-o societate profesionala cu raspundere limitata este obligat sa notifice aceasta intentie cu minimum 30 de zile anterior transmiterii, catre toti ceilalti asociati, indicand persoana sau persoanele catre care doreste sa transmita respectivele parti sociale si pretul.

(2) Transmiterea catre terti nu poate fi efectuata fara acordul unanim, exprimat in scris, al celorlalti asociati si nu inainte de expirarea termenului prevazut la alin. (1).

ART. 19

(1) Asociatul se poate retrage oricand din societate, cu conditia de a notifica in scris celorlalti asociati intentia de retragere, cu cel putin 3 luni inainte.

(2) La implinirea termenului prevazut in notificare, UNPIR va lua act de retragerea asociatului, operand modificarile corespunzatoare in evidentele sale.

(3) In caz de retragere, desocotirea dintre asociati se face in mod amiabil, tinandu-se seama de prevederile din contractul de societate. In caz de neintelegere, sunt aplicabile dispozitiile privind arbitrajul prevazute in Statut.

ART. 20

In situatiile in care, din orice motive, in societate ramane un singur asociat o perioada mai mare de 3 luni, acesta este obligat sa o transforme in cabinet individual sau in intreprindere profesionala unipersonala cu raspundere limitata, sub sanctiunea radierii.

ART. 21

(1) In mod exceptional, se poate constitui si o intreprindere profesionala unipersonala cu raspundere limitata, denumita in continuare si IPURL, fie prin actul de vointa al unui singur practician in insolventa, fie ca urmare a decesului, incompatibilitatii, retragerii sau excluderii unuia ori mai multor asociati dintr-o SPRL, care au ca efect reducerea asociatilor la unul singur, daca acest din urma asociat opteaza pentru organizarea activitatii sale sub forma IPURL.

(2) O persoana fizica nu poate fi asociat decat intr-o IPURL. O IPURL nu poate avea ca asociat unic o alta IPURL.

(3) Prevederile prezentului capitol privitoare la SPRL se aplica si IPURL, in masura compatibilitatii lor.

ART. 22

(1) Practicianul in insolventa isi poate schimba oricand forma de exercitare a profesiei, cu instiintarea UNPIR.

(2) Formele de exercitare a profesiei de practician in insolventa se pot transforma in oricare dintre celelalte forme de exercitare a profesiei, fara a intra in lichidare.

(3) Transformarea se poate realiza separat sau odata cu reorganizarea formelor de exercitare a profesiei de practician in insolventa prin fuziune, absorbtie, divizare totala sau partiala.

(4) Fuziunea se face prin absorbirea unei societati profesionale de catre o alta societate sau prin contopirea a doua ori a mai multor societati pentru a alcatui o societate noua.

(5) Divizarea totala se face prin impartirea intregului patrimoniu, inclusiv a portofoliului de dosare al unei societati care isi inceteaza existenta, intre doua sau mai multe societati existente sau care iau astfel fiinta.

(6) Divizarea partiala reprezinta desprinderea unei parti din patrimoniul de afectatiune profesionala, astfel cum este reflectat in evidentele financiar-contabile ale formei de exercitare a profesiei supuse divizarii partiale.

(7) In cazul transformarii unei forme de exercitare a profesiei, practicienii in insolventa titulari ai cabinetelor individuale, cabinetele asociate, asociatii societatilor profesionale si ai societatilor profesionale cu raspundere limitata pot aporta cota-parte indiviza din patrimoniul de afectatiune profesionala. Aceasta operatiune se face conform evidentelor financiar-contabile ale formei de exercitare a profesiei care se transforma, aporturile transferate operand la valoarea nominala reflectata in aceste evidente.

(8) Practicianul in insolventa este obligat sa instiinteze in scris filiala UNPIR din care face parte despre orice modificare intervenita in forma de exercitare a profesiei.

 

CAPITOLUL III

Dobandirea calitatii de practician in insolventa

 

ART. 23

Poate dobandi calitatea de practician in insolventa persoana care indeplineste urmatoarele conditii:

a) detine diploma de studii de invatamant superior de lunga durata in drept ori stiinte economice si are o experienta in domeniul juridic sau economic de cel putin 3 ani de la data obtinerii diplomei de studii superioare;

b) nu se gaseste in vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevazute la art. 25 alin. (1);

c) a promovat examenul de admitere in profesia de practician in insolventa, in conditiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta si de Statut.

ART. 24

(1) Persoanele fizice si juridice straine pot exercita profesia de practician in insolventa, potrivit prezentei ordonante de urgenta, daca in statele in care isi au domiciliul sau, dupa caz, sediul profesional au aceasta specializare, certificata de organismele profesionale recunoscute sau, dupa caz, de autoritatile publice care le autorizeaza si in conditiile stabilite prin conventii bilaterale incheiate in acest scop de UNPIR cu organismele similare din statele respective.

(2) Persoanele fizice sau persoanele juridice avand cetatenia, respectiv nationalitatea unui stat membru al Uniunii Europene sau a unui stat apartinand Spatiului Economic European pot dobandi calitatea de practician in insolventa, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, in aceleasi conditii ca si cetatenii romani, respectiv persoanele juridice romane.

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), cetatenii unui stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European care au dobandit calitatea de practician in insolventa in unul dintre aceste state se pot inscrie in Tabloul UNPIR, in vederea exercitarii profesiei in Romania in conditiile prezentei ordonante de urgenta, fiind exceptati de la procedura de examinare. UNPIR recunoaste automat documentul emis de autoritatea competenta din statul membru al Uniunii Europene, respectiv statul apartinand Spatiului Economic European in baza caruia cetateanul acestor state exercita legal profesia de practician in insolventa.

(4) Persoanele juridice stabilite intr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European unde exercita in mod legal activitatea de practician in insolventa se pot inscrie in Tabloul UNPIR, in vederea exercitarii profesiei in Romania in conditiile prezentei ordonante de urgenta, fiind recunoscuta in mod automat calitatea de practician in insolventa dobandita in statul de origine.

(5) Pentru situatiile prevazute la alin. (3) si (4), solutionarea cererii de inscriere in Tabloul UNPIR se va realiza in termen de cel mult 30 de zile de la data depunerii documentatiei complete.

(6) Persoanele fizice sau juridice practicieni in insolventa, avand cetatenia, respectiv nationalitatea unui stat membru al Uniunii Europene sau a unui stat apartinand Spatiului Economic European, pot exercita profesia de practician in insolventa si in mod temporar sau ocazional. In aceasta situatie, practicianul in insolventa este exceptat de la procedura de inscriere in UNPIR.

(7) In cazul in care, in vederea exercitarii temporare sau ocazionale a profesiei de practician in insolventa, solicitantul prevazut la alin. (6) se afla la prima aplicatie in Romania sau daca intervine o modificare substantiala a situatiei sale, acesta va inainta UNPIR o declaratie privind serviciile pe care le va presta, insotita de urmatoarele documente:

a) dovada cetateniei, in cazul persoanei fizice, respectiv a nationalitatii, in cazul persoanei juridice;

b) denumirea si forma juridica, in cazul persoanei juridice;

c) dovada calificarii profesionale, in cazul persoanei fizice, si a autorizarii functionarii, in cazul persoanei juridice;

d) o atestare care sa confirme faptul ca solicitantul persoana fizica este legal stabilit intr-un stat membru in scopul desfasurarii profesiei de practician in insolventa si ca nu ii este interzis sa practice profesia, chiar si cu caracter temporar, la momentul eliberarii atestatului.

(8) Declaratia prevazuta la alin. (7) poate fi inaintata prin orice mijloace si se reinnoieste anual, daca prestatorul intentioneaza sa exercite, in mod temporar sau ocazional, in cursul anului respectiv, profesia de practician in insolventa in Romania.

(9) Dispozitiile prezentului articol sunt aplicabile si cetatenilor apartinand Confederatiei Elvetiene.

ART. 25

(1) Este nedemna de a fi practician in insolventa:

a) persoana condamnata prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila pentru savarsirea unei infractiuni intentionate, de natura sa aduca atingere prestigiului profesiei, inclusiv orice infractiune de coruptie, precum si pentru infractiunile prevazute de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care determina incapacitatea legala de a dobandi sau de a detine calitatea de fondator, administrator, membru in consiliul de supraveghere, membru al directoratului ori director al unei societati comerciale, si de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) persoana careia i s-a aplicat pedeapsa complementara a interdictiei de a exercita profesia de practician in insolventa ori dreptul de a gestiona sau de a administra o persoana juridica, prin hotarare judecatoreasca irevocabila.

(2) Existenta nedemnitatii impiedica accesul persoanei in cauza in profesie. Survenirea nedemnitatii determina incetarea calitatii de practician in insolventa.

ART. 26

(1) Exercitarea profesiei de practician in insolventa este incompatibila cu:

a) activitatea salarizata in cadrul altor profesii, cu exceptia celor a caror compatibilitate este prevazuta la alin. (2);

b) ocupatiile care lezeaza demnitatea si independenta profesiei sau bunele moravuri;

c) lipsa sau limitarea capacitatii de exercitiu, in cazul persoanei fizice;

d) exercitarea calitatii de notar public sau executor judecatoresc.

(2) Exercitarea profesiei de practician in insolventa este compatibila cu:

a) activitati si functii didactice in invatamantul superior juridic sau economic;

b) calitatea de avocat, expert contabil, contabil autorizat, evaluator, auditor financiar, arbitru, mediator, conciliator, expert financiar si expert tehnic judiciar, care lucreaza in interiorul profesiei lor.

ART. 27

(1) Practicianul in insolventa care anterior a indeplinit functia de judecator-sindic, devenind practician in insolventa in conditiile legii, nu poate fi numit in calitate de administrator sau lichidator in raza instantei in care a functionat, decat dupa trecerea unei perioade de minimum 3 ani de la incetarea activitatii.

(2) Profesia de practician in insolventa nu poate fi exercitata la tribunale, tribunalele specializate si curtile de apel, nici la parchetele de pe langa aceste instante la care sotul practicianului in insolventa, ruda sau afinul pana la gradul al III-lea inclusiv indeplineste functia de judecator sau procuror.

(3) Interdictiile prevazute la alin. (1) si (2) se aplica si practicianului in insolventa care se foloseste de forma de organizare profesionala sau de raporturile de conlucrare profesionala stabilite de prezenta ordonanta de urgenta in scopul eludarii interdictiilor. Practicienii in insolventa sunt obligati sa comunice UNPIR instantele la care nu isi pot exercita profesia din motive de incompatibilitate, sub sanctiunea suspendarii.

(4) Profesia de practician in insolventa nu poate fi exercitata la tribunalele la care rudele sau afinii pana la gradul al III-lea indeplinesc functia de judecator-sindic.

(5) Profesia de practician in insolventa nu poate fi exercitata de persoane care in ultimii 2 ani au detinut functii in cadrul directiilor generale ale finantelor publice, al Curtii de Conturi sau al Autoritatii de Valorificare a Activelor Statului din raza teritoriala a curtii de apel unde functioneaza.

ART. 28

(1) Nu poate fi desemnat ca administrator judiciar sau lichidator ori delegat permanent al unei forme de exercitare a profesiei practicianul in insolventa persoana fizica care a avut, intr-o perioada de 2 ani anterioara datei pronuntarii hotararii de deschidere a procedurii, calitatea de: avocat, consilier juridic, auditor financiar, expert contabil, contabil autorizat al persoanei juridice sau a fost numit ca evaluator, arbitru, mediator, expert judiciar, expert tehnic intr-o cauza privind acea persoana juridica.

(2) Interdictia prevazuta la alin. (1) se aplica si formei de exercitare a profesiei din care face parte practicianul in insolventa respectiv, cu conditia ca la momentul exercitarii calitatii de avocat sa fi facut parte din forma de exercitare a profesiei numite in cauza.

(3) Nu poate fi numita in calitate de practician in insolventa la o persoana juridica persoana care a detinut calitatea de administrator, asociat, actionar, director sau membru in consiliul de administratie ori alte functii sau pozitii similare la acea persoana juridica.

(4) Practicianul in insolventa nu poate fi concomitent administrator judiciar sau lichidator al unui debitor si al creditorului acestuia.

(5) Interdictia prevazuta la alin. (4) nu se aplica daca la data numirii practicianului intr-o procedura creanta care ar determina aparitia starii de incompatibilitate are caracter nelitigios, fiind stabilita prin inscrisuri intocmite de cele doua societati sau prin hotarare judecatoreasca irevocabila, precum si daca in cele doua societati calitatea de administrator judiciar sau lichidator este indeplinita de o SPRL, respectiv de o filiala a acesteia.

ART. 29

In cadrul procedurii insolventei, practicianul este obligat sa se abtina, sub sanctiunea suspendarii din profesie, daca:

a) se afla in stare de incompatibilitate profesionala sau conflict de interese, astfel cum sunt acestea definite in Statut si in Codul de etica profesionala;

b) se afla in unul dintre cazurile prevazute la art. 27 din Codul de procedura civila, cu exceptia celui prevazut la art. 27 pct. 7.

ART. 30

(1) Admiterea in profesie se face pe baza unui examen organizat de UNPIR, conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta si ale Statutului.

(2) Pot fi primite in profesie, la cerere, cu scutire de examen si de perioada de stagiu, persoanele care au exercitat cel putin 5 ani functia de judecator-sindic, precum si persoanele care au exercitat timp de 10 ani functia de avocat, judecator sau notar public. Inscrierea in Tabloul UNPIR se face in termen de cel mult un an de la eliberarea din functia de magistrat sau notar public, cu conditia ca aceasta sa nu ii fie imputabila.

(3) Dupa inscrierea in Tabloul UNPIR, practicienii in insolventa depun juramant scris.

(4) Juramantul are urmatoarea formulare:

“Jur sa aplic in mod corect si fara partinire legile tarii, sa respect prevederile Statutului, sa pastrez secretul profesional si sa aduc la indeplinire cu constiinciozitate indatoririle ce imi revin in calitate de practician in insolventa.”

ART. 31

(1) Cererea de admitere in profesie formulata potrivit art. 30 alin. (2) se solutioneaza in termen de cel mult 30 de zile de la data depunerii documentatiei complete, potrivit prezentei ordonante de urgenta si Statutului.

(2) Termenul prevazut la alin. (1) poate fi prelungit o singura data, pentru o perioada de maximum 15 zile calendaristice. Valabilitatea documentelor depuse initial nu este afectata de aceasta prelungire. Prelungirea termenului de autorizare, precum si durata acestei prelungiri trebuie motivate in mod corespunzator si notificate solicitantului inainte de expirarea termenului initial.

(3) In cazul in care solicitantul nu indeplineste conditiile prevazute de lege sau daca cererea formulata nu este insotita de actele doveditoare, UNPIR comunica persoanei interesate refuzul de autorizare ori, dupa caz, necesitatea completarii dovezilor impuse de prezenta ordonanta de urgenta. Refuzul de autorizare se motiveaza in mod corespunzator.

ART. 32

(1) Deciziile organelor de conducere ale UNPIR de respingere a cererilor formulate potrivit art. 30 alin. (2), precum si a cererilor de inscriere la examenul pentru dobandirea calitatii de practician trebuie motivate corespunzator si pot fi atacate la instanta judecatoreasca competenta, in conformitate cu procedura prevazuta de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Dispozitiile alin. (1) se aplica, in mod corespunzator, si pentru deciziile de respingere a contestatiilor formulate in situatia neadmiterii la examenul pentru dobandirea calitatii de practician in insolventa.

ART. 33

(1) La inceputul exercitarii profesiei, practicianul in insolventa efectueaza un stagiu de pregatire profesionala cu durata de 2 ani, perioada in care are calitatea de practician in insolventa stagiar. Sunt scutite de stagiu persoanele care au exercitat timp de 10 ani functia de avocat, magistrat si notar public.

(2) Practicianul in insolventa stagiar nu poate exercita profesia in mod independent, ci numai ca salariat sau colaborator al unui practician in insolventa definitiv ori al unei societati profesionale.

(3) Practicianul in insolventa stagiar nu poate dobandi calitatea de asociat intr-o societate profesionala.

(4) Conditiile efectuarii stagiului, drepturile si obligatiile practicianului in insolventa stagiar, ale practicianului in insolventa indrumator, precum si ale UNPIR fata de acestia sunt reglementate prin Statut.

(5) Stagiul se suspenda pe timpul serviciului militar sau al concentrarii, in caz de absenta motivata ori in caz de incetare a indrumarii profesionale fara culpa practicianului in insolventa stagiar. Perioada de stagiu efectuata anterior se socoteste pentru indeplinirea stagiului.

(6) In Tabloul UNPIR se va constitui o subsectiune in care vor fi inregistrati practicienii in insolventa stagiari.

(7) Dupa efectuarea stagiului, practicianul in insolventa stagiar va sustine examenul de definitivare, fiind obligat sa sustina si sa promoveze examenul in termen de 5 ani de la primirea in profesie, sub sanctiunea radierii din Tabloul UNPIR.

(8) Conditiile de organizare si desfasurare a examenului de definitivare se stabilesc prin Statut.

ART. 34

Dobandesc calitatea de practician in insolventa definitiv practicianul in insolventa stagiar care a promovat examenul de definitivare, precum si persoanele care pot fi primite in profesie cu scutire de examen, in conditiile art. 30 alin. (2).

ART. 35

Procedurile si formalitatile care trebuie indeplinite pentru exercitarea profesiei de practician in insolventa in Romania pot fi indeplinite si prin intermediul Punctului de contact unic electronic (PCU electronic), in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii in Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 68/2010. Prevederile prezentului articol se aplica de la data operationalizarii PCU electronic.

 

CAPITOLUL IV

Suspendarea si incetarea calitatii de practician in insolventa

 

ART. 36

Calitatea de practician in insolventa se suspenda:

a) in caz de incompatibilitate, pe durata existentei acestei stari;

b) pe perioada in care persoana a fost supusa interdictiei de a profesa;

c) in caz de neplata totala sau partiala a taxelor si a contributiilor profesionale catre UNPIR, in conditiile art. 44 alin. (2);

d) la cererea practicianului in insolventa, in conditiile prevazute in Statut;

e) in cazul neplatii primei de asigurare, in conditiile art. 42 alin. (8);

f) prin decizie a Comisiei de disciplina, in cazurile in care impotriva practicianului in insolventa s-a luat masura suspendarii, ca sanctiune disciplinara conform Statutului UNPIR;

g) pe perioada in care practicianul in insolventa se afla el insusi in procedura insolventei.

ART. 37

Calitatea de practician in insolventa inceteaza:

a) prin renuntarea la exercitiul profesiei;

b) prin deces;

c) daca impotriva practicianului in insolventa s-a luat masura excluderii din profesie, ca sanctiune disciplinara;

d) in cazul survenirii unei cauze de nedemnitate;

e) daca impotriva practicianului in insolventa a fost deschisa, prin hotarare irevocabila, procedura falimentului.

 

CAPITOLUL V

Drepturile si obligatiile profesionale ale practicienilor in insolventa

 

ART. 38

(1) Practicienii in insolventa au dreptul la onorarii pentru activitatea desfasurata, sub forma unor onorarii fixe, onorarii de succes sau o combinatie a acestora.

(2) La stabilirea nivelului onorariului se vor avea in vedere urmatoarele tipuri de factori care reflecta gradul de complexitate a activitatii depuse:

a) numarul de salariati ai debitorului;

b) riscul privind conflictele de munca;

c) cifra de afaceri a debitorului pe ultimii 3 ani;

d) valoarea totala a datoriilor si numarul creditorilor;

e) valoarea creantelor, numarul debitorilor;

f) numarul si complexitatea litigiilor aflate pe rol in care debitorul are calitate de reclamant si, respectiv, de parat;

g) valoarea patrimoniului, potrivit evaluarii;

h) natura activelor, atractivitatea pe piata, riscurile legate de conservarea lor;

i) nivelul de lichiditati aflate la dispozitia debitorului pentru acoperirea cheltuielilor initiale de lichidare.

(3) Depunerea sau acceptarea de catre practicianul in insolventa, in mod repetat, a unei oferte de onorariu care nu tine seama de prevederile alin. (2) constituie concurenta neloiala si se sanctioneaza conform prevederilor art. 40.

(4) Onorariul provizoriu pentru perioada de observatie este stabilit de judecatorul-sindic la deschiderea procedurii de insolventa, in temeiul criteriilor prevazute la alin. (2). Acesta va putea fi modificat de adunarea creditorilor care va tine seama in mod obligatoriu de prevederile alin. (2).

(5) Plata onorariilor practicienilor in insolventa – administratori judiciari sau lichidatori ori a cheltuielilor de procedura se va face din fondul constituit conform art. 4 din Legea nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, iar calculul acestora va fi efectuat conform tarifelor si standardelor de cost ce se vor stabili de catre Adunarea reprezentantilor permanenti a UNPIR.

ART. 39

(1) Atunci cand practicianul in insolventa considera necesar, organele de politie, jandarmerie sau alti agenti ai fortei publice, dupa caz, ii acorda concursul la indeplinirea efectiva a atributiilor sale, stabilite de lege sau dispuse de judecatorul-sindic.

(2) Expertizele dispuse de organul de urmarire penala ori de instanta de judecata in cazurile privind desfasurarea unor activitati de genul celor prevazute la art. 1, inclusiv cele de reorganizare judiciara sau lichidare, sunt efectuate de catre practicieni in insolventa definitivi si compatibili.

(3) UNPIR va proceda la intocmirea listei cu practicienii definitivi si compatibili care au dreptul de a intocmi expertize conform alin. (2). Lista practicienilor cu drept de a efectua expertiza se va comunica instantelor de judecata.

ART. 40

In exercitiul atributiilor sale practicianul in insolventa se abtine de la orice fapta de concurenta neloiala si de la orice practica anticoncurentiala, astfel cum sunt prevazute acestea in Statut si in Codul de etica profesionala, sub sanctiunea suspendarii sau excluderii din profesie.

ART. 41

(1) Atributiile legale ale practicianului in insolventa, precum si cele stabilite exclusiv in sarcina sa de judecatorul-sindic in procedurile de insolventa nu pot fi exercitate prin reprezentare.

(2) Cabinetele individuale, IPURL sau SPRL, indiferent de forma de organizare, pot fi reprezentate numai de persoane care au calitatea de practician in insolventa compatibil.

(3) Practicianul in insolventa poate fi totusi asistat de avocat in exercitiul acestor atributii si poate da mandat de reprezentare, in conditiile legii, pentru incheierea sau exercitarea unor acte juridice ori procesuale ce nu presupun exercitiul atributiilor exclusive ale practicianului in insolventa.

(4) Sunt atributii exclusive ale practicianului in insolventa:

a) notificarea creditorilor, intocmirea tabelelor de creante, formularea contestatiilor la declaratiile de creanta;

b) convocarea si prezidarea adunarilor creditorilor, actionarilor sau asociatilor ori ale membrilor debitorului persoana juridica, daca legea nu da aceste atributii in sarcina altor persoane;

c) vanzarea bunurilor din averea debitorului, precum si orice proceduri aferente acestora;

d) elaborarea planului de reorganizare judiciara a debitorului, in conditiile si in termenele prevazute de Legea nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

e) supravegherea operatiunilor de gestionare a patrimoniului debitorului;

f) conducerea, integrala sau in parte, a activitatii debitorului, atunci cand legea sau judecatorul-sindic fixeaza aceasta sarcina practicianului in insolventa;

g) incheierea de tranzactii, descarcarea de datorii, descarcarea fidejusorilor, renuntarea la garantii reale, in conditiile Legii nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

h) distribuirea sumelor rezultate din lichidare;

i) semnarea bilantului de lichidare;

j) introducerea de actiuni pentru anularea actelor frauduloase incheiate de debitor in dauna creditorilor, precum si a transferurilor cu caracter patrimonial, a operatiunilor comerciale incheiate de debitor si a constituirii de garantii acordate de acesta, susceptibile a prejudicia drepturile creditorilor;

k) elaborarea si sustinerea rapoartelor periodice in procedura insolventei;

l) elaborarea de expertize privind activitati cuprinse in procedurile de insolventa, la cererea judecatorului-sindic sau a altor organe judiciare, inclusiv de urmarire penala.

(5) In cazul societatilor profesionale, raspunderea pentru neindeplinirea prevederilor alin. (4) revine administratorilor acestora si se sanctioneaza potrivit prevederilor Statutului.

ART. 42

(1) Practicienii in insolventa raspund, in desfasurarea activitatii lor, disciplinar, administrativ, civil sau penal, dupa caz.

(2) Fiecare membru al UNPIR este obligat ca, in termen de 30 de zile de la admiterea in UNPIR, sa se asigure profesional, prin subscrierea unei politie de asigurare valabile, care sa acopere eventualele prejudicii cauzate in indeplinirea atributiilor sale. Riscul asigurat trebuie sa reprezinte consecinta activitatii practicianului in insolventa pe perioada exercitarii calitatii sale.

(3) Este exceptat de la obligatia prevazuta la alin. (2) practicianul in insolventa care este acoperit, in alt stat membru al Uniunii Europene, al Spatiului Economic European sau in Confederatia Elvetiana, de o asigurare de raspundere profesionala ori de o garantie echivalenta. Daca valoarea politei de asigurare este mai mica decat cuantumul minim stabilit prin Statut sau daca echivalenta este doar partiala, UNPIR poate solicita fie o completare a acesteia, fie o garantie suplimentara.

(4) Proba asigurarii de raspundere profesionala sau a garantiei prevazute la alin. (3) se face cu actul doveditor eliberat de institutiile de credit sau asiguratorii stabiliti in alt stat membru al Uniunii Europene, al Spatiului Economic European sau in Confederatia Elvetiana.

(5) Este interzis practicianului in insolventa, sub sanctiunea revocarii din functie si a repararii eventualelor prejudicii cauzate, sa diminueze, in mod direct sau indirect, valoarea sumei asigurate prin contractul de asigurare.

(6) Limita minima a valorii politei de asigurare profesionala este stabilita prin Statut.

(7) In cazul neindeplinirii obligatiei prevazute la alin. (2), membrului UNPIR i se va putea acorda, dupa caz, un termen de gratie de 30 de zile de catre consiliul de conducere al filialei.

(8) Nerespectarea obligatiei de asigurare de raspundere profesionala in termenul prevazut la alin. (2) sau (7) duce la suspendarea calitatii de membru al UNPIR pe o perioada de maximum 6 luni. Aceeasi masura se va lua si in cazul in care politele de asigurare de raspundere profesionala nu sunt reinnoite la data expirarii lor.

(9) Neindeplinirea obligatiei de asigurare profesionala pana la expirarea sanctiunii suspendarii atrage radierea din Tabloul UNPIR. Masura radierii va fi comunicata practicianului.

ART. 43

Membrii UNPIR au obligatia de a participa la cursurile de pregatire profesionala continua, organizate in conformitate cu prevederile Statutului. Nerespectarea acestei obligatii constituie abatere si se va sanctiona cu suspendarea din activitate.

ART. 44

(1) Membrii UNPIR au obligatia sa plateasca cotizatia anuala si contributia pe transe de venituri stabilite prin Statut. Societatile profesionale si filialele acestora au obligatia platii taxei anuale stabilite prin Statut.

(2) Neplata cotizatiei anuale si a contributiei in termenul stabilit prin Statut atrage suspendarea pe o perioada de 3 luni, iar neplata acestora pana la incheierea perioadei de suspendare atrage radierea din Tabloul UNPIR. Neplata taxei anuale pentru societatile profesionale in termenul stabilit prin Statut atrage suspendarea pe o perioada de 3 luni a asociatului sau a asociatilor coordonatori.

(3) Practicienii in insolventa incompatibili vor plati cotizatia anuala redusa cu 33% fata de cea platita de practicienii compatibili.

ART. 45

Societatile profesionale de practicieni in insolventa, membre ale UNPIR, au obligatia sa comunice filialelor acesteia toate schimbarile intervenite in componenta asociatilor, colaboratorilor sau a angajatilor lor care au aceasta calitate, precum si orice modificare a contractului de societate, in termen de 30 de zile de la modificare. Aceeasi obligatie incumba, in mod corespunzator, si cabinetelor individuale, respectiv IPURL.

 

CAPITOLUL VI

Organizarea si functionarea Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania

 

SECTIUNEA 1

Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa din Romania

 

ART. 46

UNPIR este persoana juridica de utilitate publica, autonoma si fara scop lucrativ, din care fac parte practicienii in insolventa, in conditiile stabilite de prezenta ordonanta de urgenta. Sediul UNPIR se afla in municipiul Bucuresti.

ART. 47

(1) UNPIR controleaza si supravegheaza activitatea practicienilor in insolventa.

(2) Autoritatea UNPIR se intinde pe intregul teritoriu al tarii. Se pot constitui filiale locale ale UNPIR, cu personalitate juridica, in municipiul Bucuresti si in resedintele de judet, in conditiile stabilite prin Statut.

ART. 48

(1) In exercitiul atributiilor sale legale, UNPIR beneficiaza de competenta de autoreglementare, putand emite, in conditiile legii, Statutul privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa, regulamente, codul de etica al profesiei si procedura disciplinara.

(2) Statutul de organizare si functionare si Codul de etica profesionala si disciplina al UNPIR se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea de catre Congresul UNPIR.

ART. 49

Obiectivele UNPIR sunt:

a) stabilirea si mentinerea cadrului reglementar necesar dezvoltarii activitatii practicienilor in insolventa;

b) promovarea increderii in procedurile de insolventa si in activitatea practicienilor in insolventa;

c) asigurarea concurentei loiale intre practicienii in insolventa si combaterea practicilor neloiale, abuzive si frauduloase pe piata procedurilor de insolventa;

d) asigurarea transparentei si informarii asupra pietei procedurilor de insolventa;

e) asigurarea aplicarii standardelor de practica onesta pe piata procedurilor de insolventa.

ART. 50

Principalele atributii ale UNPIR sunt:

a) reglementeaza, controleaza si supravegheaza activitatea practicienilor in insolventa;

b) colaboreaza cu institutii publice, respectiv cu autoritatile publice centrale si locale, cu Consiliul Superior al Magistraturii, ca reprezentant al autoritatii judecatoresti, cu Parlamentul, avand dreptul la consultarea prealabila din partea acestora in chestiuni cu incidenta asupra activitatii practicienilor in insolventa, putand incheia in acest scop protocoale de colaborare;

c) adopta regulamente si instructiuni privind activitatea si conduita etica a practicienilor in insolventa;

d) emite, la cerere sau din oficiu, interpretari oficiale ale reglementarilor emise de UNPIR;

e) organizeaza evidenta practicienilor in insolventa si a societatilor profesionale prin inscrierea acestora in Tabloul UNPIR;

f) sprijina formarea si perfectionarea profesionala a practicienilor in insolventa;

g) apara prestigiul si independenta profesionala ale membrilor sai in raporturile cu autoritatile publice, organismele specializate, precum si cu alte persoane fizice si juridice din tara si din strainatate;

h) colaboreaza cu asociatii profesionale din tara si din strainatate;

i) coopereaza, prin intermediul Sistemului de informare al pietei interne (IMI), cu autoritatile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European, in cazul in care este necesara verificarea documentelor depuse in vederea autorizarii, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 68/2010;

j) editeaza publicatii de specialitate;

k) administreaza fondul de lichidare constituit potrivit legii, in conformitate cu prevederile Statutului. Toate cheltuielile efectuate de UNPIR pentru administrarea fondului de lichidare, atat la nivel central, cat si la nivelul filialelor, sunt suportate din fondul de lichidare constituit conform art. 4 din Legea nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

l) indeplineste alte atributii stabilite prin lege sau prin Statut.

ART. 51

Sumele cuprinse in fondul de lichidare nu pot face obiectul masurilor asiguratorii sau al executarii silite.

 

SECTIUNEA a 2-a

Organele de conducere centrale ale UNPIR

 

ART. 52

Organele de conducere ale UNPIR sunt Congresul UNPIR, presedintele UNPIR, Adunarea reprezentantilor permanenti si Consiliul national de conducere al UNPIR.

ART. 53

Activitatea curenta a UNPIR este coordonata de un secretariat general, ale carui atributii se stabilesc prin Statut.

ART. 54

(1) Congresul UNPIR se constituie din membrii Consiliului national de conducere al UNPIR, membrii consiliilor de conducere ale filialelor UNPIR, comisiilor de disciplina, precum si din cate un reprezentant la 20 de membri din fiecare filiala, desemnat de adunarea generala.

(2) Congresul UNPIR si adunarile generale ale filialelor se reunesc o data pe an si ori de cate ori se considera necesar, la convocarea Consiliului national de conducere al UNPIR, respectiv a consiliului de conducere al filialei sau a 25% din numarul membrilor sai. Congresul UNPIR este legal constituit in prezenta majoritatii membrilor prevazuti la alin. (1), iar hotararile sunt valabil adoptate cu votul majoritatii membrilor prezenti sau reprezentati. Daca la prima convocare nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii congresului, acesta se va desfasura in conditiile prevazute de Statut.

ART. 55

(1) Congresul UNPIR are urmatoarele atributii:

a) stabileste coordonatele de baza pentru asigurarea bunei desfasurari a activitatii practicienilor in insolventa;

b) adopta Statutul UNPIR, precum si modificarile si completarile acestuia; adopta Codul de etica profesionala si Regulamentul privind procedura disciplinara. Statutul va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I;

c) examineaza si aproba bugetul de venituri si cheltuieli si bilantul contabil ale UNPIR;

d) aproba indemnizatiile pentru conducerea UNPIR si a filialelor acesteia;

e) alege si revoca presedintele UNPIR, membrii Consiliului national de conducere al UNPIR si ai comisiei de cenzori a acesteia;

f) examineaza activitatea desfasurata de Consiliul national de conducere al UNPIR si de consiliile de conducere ale filialelor UNPIR si dispune masurile necesare;

g) hotaraste sanctionarea disciplinara a membrilor Consiliului national de conducere al UNPIR si ai consiliilor de conducere ale filialelor UNPIR, la propunerea comisiei de disciplina. Hotararile Congresului UNPIR sunt definitive. Contestatiile impotriva sanctiunilor hotarate de Congresul UNPIR pot fi formulate in termen de 30 de zile de la data comunicarii oficiale, in scris, a hotararii si se judeca de catre Curtea de Apel Bucuresti, conform procedurii contenciosului administrativ. Plangerea administrativa prealabila nu este necesara;

h) aproba planurile anuale de activitate ale Consiliului national de conducere al UNPIR si ale consiliilor de conducere ale filialelor UNPIR;

i) alege si revoca membrii Comisiei superioare de disciplina;

j) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege si de Statut.

(2) Congresul UNPIR poate decide organizarea Casei de Asigurari pentru Raspundere Profesionala a Membrilor UNPIR, care dobandeste personalitate juridica la data constituirii ei, in conditiile prezentei ordonante de urgenta si ale Statutului.

(3) Congresul UNPIR poate decide organizarea Casei de Asigurari Sociale a UNPIR, care dobandeste personalitate juridica la data constituirii ei, in conditiile legii si ale Statutului.

(4) Congresul UNPIR poate sa delege o parte din atributiile sale Adunarii reprezentantilor permanenti.

ART. 56

Adunarea reprezentantilor permanenti este constituita din Consiliul national de conducere si presedintii consiliilor de conducere ale filialelor UNPIR. Adunarea reprezentantilor permanenti se intruneste semestrial si adopta hotarari ce urmeaza a fi supuse ratificarii proximului Congres al UNPIR.

ART. 57

Adunarea reprezentantilor permanenti va stabili tarifele pentru onorarii si standardele de cost pentru cheltuielile de procedura, atunci cand acestea se platesc din fondul constituit conform art. 4 din Legea nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 58

Consiliul national de conducere al UNPIR este format din 15 membri titulari, dintre care un presedinte, un prim-vicepresedinte, 2 vicepresedinti, 11 membri, precum si 5 membri supleanti si are urmatoarele atributii principale:

a) organizeaza in mod unitar, la nivel national, examenele de dobandire a calitatii de practician in insolventa si examenele de definitivare in profesie;

b) intocmeste documentarea profesionala si asigura consultarea si informarea curenta a membrilor UNPIR; organizeaza intalniri profesionale, seminarii, simpozioane pentru toti membrii UNPIR, in special pentru cei recent intrati in corpul profesional; organizeaza, la cerere, cursuri de pregatire pentru candidatii la intrarea in UNPIR;

c) apara interesele legitime ale membrilor UNPIR in fata organelor administratiei publice, in fata instantelor judecatoresti, a oricaror alte institutii si persoane juridice, precum si in fata persoanelor fizice; in acest scop, are calitatea si dreptul de a interveni in orice litigiu in care sunt puse in discutie interesele UNPIR;

d) vegheaza la respectarea de catre membrii UNPIR a prevederilor prezentei ordonante de urgenta si ale Statutului, a eticii si demnitatii profesionale, a drepturilor persoanelor fizice si juridice;

e) organizeaza activitati sociale si culturale pentru membrii UNPIR si le acorda acestora asistenta, inclusiv financiara, in caz de nevoie;

f) vegheaza la armonia si la colaborarea dintre membrii UNPIR si ia masuri pentru impiedicarea concurentei neloiale intre ei si a practicilor anticoncurentiale;

g) intervine pentru a concilia si, la cerere, pentru a arbitra litigiile profesionale dintre membrii UNPIR;

h) verifica, prin membrii sai sau prin alti membri ai UNPIR, delegati in acest scop, activitatea profesionala; nu vor putea face obiectul verificarii aspectele legate de onorariu;

i) face propuneri de modificare a prezentei ordonante de urgenta si le transmite Ministerului Justitiei sau altor persoane ori institutii care au drept de initiativa legislativa;

j) reprezinta UNPIR in Parlament, in fata comisiilor de specialitate sau in plen, cu prilejul discutarii proiectelor de lege de modificare a prezentei ordonante de urgenta, precum si a legilor care reglementeaza celelalte aspecte, inclusiv cele fiscale, ale desfasurarii activitatii; asigura aparitia si difuzarea organului de presa al UNPIR;

k) convoaca Congresul UNPIR in termen de maximum 30 de zile, in cazul in care numarul membrilor sai a scazut sub jumatate;

l) urmareste realizarea obiectivelor UNPIR;

m) stabileste sarcini pentru biroul executiv;

n) aproba distribuirea sumelor din fondul de lichidare catre filiale UNPIR, pe baza criteriilor stabilite prin Statut;

o) aproba constituirea filialelor UNPIR, conform prevederilor Statutului;

p) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege sau de Statut.

ART. 59

(1) Presedintele UNPIR este si presedintele Consiliului national de conducere si este ales de Congres dintre membrii UNPIR. Mandatul unui presedinte este de 4 ani si poate fi reinnoit.

(2) Membrii titulari si membrii supleanti ai Consiliului national de conducere al UNPIR sunt alesi prin vot secret, pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reinnoit. Prim-vicepresedintele tine locul presedintelui in lipsa acestuia si il inlocuieste, in cazul imposibilitatii continuarii activitatii, pana la un nou congres electiv.

(3) Presedintele UNPIR reprezinta uniunea in fata autoritatilor publice, precum si in raporturile cu persoanele fizice si juridice din tara si din strainatate. Acesta poate delega atributiile de reprezentare unuia dintre vicepresedintii Consiliului national de conducere al UNPIR.

(4) Sub rezerva dispozitiilor art. 37 lit. e), in cazul scaderii numarului de membri ai Consiliului national de conducere al UNPIR, locul vacant va fi ocupat de un membru supleant desemnat prin vot secret de Consiliu.

ART. 60

(1) Pe langa Consiliul national de conducere al UNPIR functioneaza Comisia superioara de disciplina si Comisia de cenzori.

(2) Comisia superioara de disciplina este compusa din 7 membri titulari – presedintele si 6 membri – si 3 membri supleanti, desemnati de Congresul UNPIR pentru o perioada de 4 ani dintre practicienii in insolventa aflati in evidenta UNPIR si care se bucura de autoritate profesionala si morala deosebita.

(3) Comisia de cenzori este formata din 3 cenzori, dintre care cel putin unul are calitatea de contabil autorizat sau expert contabil. Comisia are ca principala atributie supravegherea modului de gestionare a fondului de lichidare prevazut la art. 4 din Legea nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

SECTIUNEA a 3-a

Conducerea filialelor UNPIR

 

ART. 61

In cazul filialelor UNPIR, organele de conducere sunt adunarea generala si consiliul de conducere.

ART. 62

(1) Adunarea generala a filialelor este formata din membri practicieni in insolventa, cu domiciliul, respectiv cu sediul principal stabilit in judetul respectiv sau in municipiul Bucuresti, dupa caz.

(2) Adunarea generala a filialei este legal constituita in prezenta majoritatii membrilor prevazuti la alin. (1), iar hotararile sunt valabil adoptate cu majoritatea celor prezenti.

(3) Daca la prima convocare nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii adunarii generale, aceasta va avea loc in conditiile prevazute de Statut.

(4) Filiala dobandeste personalitate juridica la data inregistrarii sale legale la UNPIR.

ART. 63

Adunarea generala a filialei are urmatoarele atributii:

a) examineaza si aproba bugetul de venituri si cheltuieli al filialei si executia acestuia;

b) asigura buna desfasurare a activitatii profesionale pe plan local;

c) alege si revoca presedintele, membrii consiliului de conducere, ai comisiei de disciplina a filialei;

d) propune, dintre membrii sai, candidati pentru Consiliul national de conducere al UNPIR;

e) examineaza activitatea desfasurata de consiliul de conducere al filialei si de comitetul de disciplina care functioneaza pe langa acesta si hotaraste.

ART. 64

(1) Consiliul de conducere al filialei este compus din 3 – 5 membri, dintre care un presedinte, precum si 2 membri supleanti, alesi de adunarea generala a filialei dintre membrii filialei, pe o perioada de 4 ani.

(2) Prevederile art. 59 alin. (1) si (2), referitoare la alegeri, sunt aplicabile in mod corespunzator si consiliilor de conducere ale filialelor UNPIR.

(3) Consiliul de conducere gestioneaza sumele rezultand din cotizatii si contributii ale membrilor filialei, precum si sumele din fondul de lichidare aflate la dispozitia filialei, primite de la UNPIR. Din sumele rezultate din cotizatii si contributii, 50% se vireaza catre UNPIR.

(4) Consiliul de conducere al filialei convoaca adunarea generala a filialei in termen de maximum 30 de zile, in cazul in care numarul membrilor sai a scazut sub jumatate.

(5) In cazul scaderii numarului de membri ai consiliilor de conducere ale filialelor UNPIR, locul vacant va fi ocupat de un membru supleant desemnat prin vot secret de Consiliu.

ART. 65

(1) Pe langa consiliul de conducere al filialei functioneaza o comisie de disciplina, compusa din 3 membri titulari – presedintele si 2 membri – si 3 membri supleanti, alesi de adunarea generala pentru o perioada de 4 ani dintre membrii practicieni in insolventa, care se bucura de autoritate profesionala si morala deosebita.

(2) Pe langa consiliul de conducere functioneaza si o comisie de cenzori, formata din 3 membri, dintre care cel putin unul are calitatea de contabil autorizat sau expert contabil.

ART. 66

(1) Uniunea si filialele sale isi acopera cheltuielile din venituri care se constituie din:

a) taxa de inscriere la examenul de dobandire a calitatii de practician in insolventa si la examenul de definitivare in profesie;

b) taxa de inscriere in evidenta Tabloului UNPIR;

c) contributiile membrilor, stabilite pe transe de venituri, precum si cotizatiile acestora;

d) incasari din vanzarea publicatiilor proprii;

e) alte venituri din activitatea UNPIR si a filialelor sale, stabilite prin Statut.

(2) 50% din veniturile realizate de filiale se varsa la UNPIR, potrivit normelor stabilite in Statut.

(3) Taxele de inscriere in evidenta, taxele de examen de acces in profesie si taxele de examen de definitivat, taxele de eliberare de certificate, cotizatia si contributiile pe transe de venituri se stabilesc anual de catre Congresul UNPIR.

 

CAPITOLUL VII

Inregistrare si publicitate

 

SECTIUNEA 1

Tabloul UNPIR

 

ART. 67

(1) UNPIR are obligatia sa intocmeasca anual Tabloul practicienilor in insolventa din Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa din Romania, denumit in continuare Tabloul UNPIR. Informatiile si datele care se inscriu in Tabloul UNPIR se stabilesc prin Statut.

(2) In Tabloul UNPIR se inscriu toti membrii, persoane fizice, precum si societatile profesionale de profil.

(3) Structura Tabloului UNPIR este prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.

(4) Tabloul UNPIR se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I bis.

(5) Inscrierea in tablou se face dupa achitarea taxei de inscriere.

ART. 68

Se interzice inregistrarea unor societati profesionale cu nume identic sau asemanator unei alte societati profesionale, care beneficiaza de anterioritate.

ART. 69

(1) Inscrierea in Tabloul UNPIR a practicienilor in insolventa se face la cererea persoanei interesate adresata filialei judetene si a municipiului Bucuresti si transmisa Consiliului national de conducere al UNPIR spre aprobare. La cerere vor fi anexate actele care sa dovedeasca indeplinirea conditiilor prevazute la art. 30.

(2) Cererea va fi depusa in termen de cel mult 6 luni de la promovarea examenului de dobandire a calitatii de practician in insolventa. Nedepunerea cererii in acest termen duce la pierderea dreptului de inscriere in Tabloul UNPIR.

(3) Contestatia impotriva deciziei de respingere/admitere a cererii de inscriere in Tabloul UNPIR se depune in termen de 30 de zile de la data primirii comunicarii si se solutioneaza de Consiliul national de conducere al UNPIR. Deciziile Consiliului national de conducere al UNPIR sunt definitive si pot fi atacate la Curtea de Apel Bucuresti. Dispozitiile Legii nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.

 

SECTIUNEA a 2-a

Registrul formelor de organizare

 

ART. 70

(1) Se constituie Registrul formelor de organizare a practicienilor in insolventa, in scopul evidentei centralizate a acestora, in care sunt inregistrate societatile profesionale cu personalitate juridica si cabinetele individuale de insolventa.

(2) Registrul formelor de organizare se tine de Secretariatul general al UNPIR, prin compartimentul de specialitate.

ART. 71

(1) In registrul prevazut la art. 70 vor fi inregistrate cel putin urmatoarele elemente pentru societatile profesionale:

a) contractul de societate al societatii profesionale;

b) sediul social;

c) lista asociatilor, cu indicarea numelui si prenumelui, domiciliului, cetateniei, datei si locului nasterii, codului numeric personal, numarului de inmatriculare in Tabloul UNPIR;

d) lista angajatilor societatii profesionale, cu sau fara personalitate juridica, cu indicarea numarului de inregistrare in Registrul formelor de organizare si in Tabloul UNPIR;

e) lista angajatilor si a colaboratorilor permanenti, practicieni in insolventa;

f) in cazul SPRL, filialele si lista practicienilor, persoane fizice, angajate in cadrul acestora sau avand statutul de colaboratori permanenti;

g) pentru societatile profesionale, numele si prenumele asociatilor coordonatori, iar pentru SPRL, componenta organelor de conducere executive si/sau de administrare;

h) informatii financiare, prezentate anual, in formatul prevazut prin Statut;

i) mentiuni cu privire la schimbarea formei de exercitare a profesiei.

(2) In registrul prevazut la art. 70 vor fi inregistrate cel putin urmatoarele elemente pentru cabinetele individuale:

a) decizia de infiintare a cabinetului individual;

b) sediul social;

c) lista angajatilor si a colaboratorilor permanenti, practicieni in insolventa;

d) informatii financiare, prezentate anual, in formatul prevazut prin Statut;

e) mentiuni cu privire la schimbarea formei de exercitare a profesiei.

(3) Inmatricularea si inregistrarea mentiunilor sunt opozabile tertilor de la data efectuarii lor in Registrul formelor de organizare.

(4) Persoana care are obligatia sa solicite o inregistrare nu poate opune tertilor actele ori faptele neinregistrate.

ART. 72

(1) UNPIR este obligata sa elibereze, pe cheltuiala persoanei solicitante, copii certificate de pe inregistrarile efectuate in Registrul formelor de organizare si de pe inscrisurile doveditoare.

(2) Inscrisurile prevazute la alin. (1) pot fi cerute si eliberate si prin corespondenta.

 

CAPITOLUL VIII

Raspunderea disciplinara

 

ART. 73

Constituie abateri disciplinare urmatoarele fapte:

a) indeplinirea de activitati specifice profesiei pentru persoane cu interese contrare;

b) divulgarea secretului profesional, cu exceptia cazurilor prevazute expres de lege;

c) nerespectarea obligatiei de asigurare de raspundere profesionala;

d) neplata primei de asigurare;

e) incalcarea principiilor fundamentale de etica profesionala, definite de Codul de etica profesionala;

f) desfasurarea de activitati politice in cadrul UNPIR si cu ocazia manifestarilor organizate de aceasta;

g) neparticiparea fara motive temeinice a membrilor Congresului UNPIR la doua congrese succesive la care au fost convocati;

h) neparticiparea fara motive temeinice a membrilor adunarilor generale ale filialelor la doua adunari generale succesive la care au fost convocati;

i) neplata cotizatiei si a contributiei conform art. 44;

j) declararea incorecta a veniturilor obtinute ca urmare a desfasurarii activitatii de practician in insolventa si, implicit, plata unei contributii anuale pe transe de venituri neconforme cu realitatea;

k) necomunicarea in termen de 30 de zile a schimbarilor intervenite in legatura cu datele inscrise in Tabloul UNPIR si in Registrul formelor de organizare.

ART. 74

(1) Sanctiunile disciplinare care se aplica practicienilor in insolventa in raport cu gravitatea abaterilor savarsite sunt urmatoarele:

a) avertisment scris;

b) suspendarea calitatii de practician in insolventa pe o perioada cuprinsa intre 3 luni si un an;

c) sanctiuni pecuniare, care se fac venit la bugetul UNPIR si al caror cuantum se stabileste si se actualizeaza periodic prin hotarare a Congresului UNPIR;

d) excluderea definitiva din UNPIR, insotita de pierderea calitatii de practician in insolventa; excluderea societatii profesionale atrage dizolvarea de drept si lichidarea acesteia.

(2) Limitele sanctiunilor aplicabile abaterilor disciplinare prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se stabilesc prin Statut.

(3) Comisia de disciplina a filialei judeca, in prima instanta si in complet de 3 membri, abaterile disciplinare savarsite de membrii filialei respective. Hotararile comisiei de disciplina a filialei sunt definitive si executorii. Executarea poate fi suspendata, la cerere, prin hotarare a Comisiei superioare de disciplina, care va judeca o astfel de cerere de suspendare de urgenta si cu precadere.

(4) Comisia superioara de disciplina solutioneaza contestatiile impotriva hotararilor comisiei de disciplina a filialei, pronuntate in materie disciplinara, in complet de 3 membri, potrivit prevederilor Statutului.

(5) Procedura disciplinara se reglementeaza de catre UNPIR prin Statut.

(6) Impotriva deciziei Comisiei superioare de disciplina persoana lezata poate formula actiune in contencios administrativ, la Curtea de Apel Bucuresti, in termen de 30 de zile de la comunicare.

(7) Membrii organelor de conducere ai UNPIR si ai filialelor nu pot asista sau reprezenta alti membri ai UNPIR, practicieni in insolventa, in fata comisiei de disciplina a filialelor sau a comisiei superioare de disciplina.

 

CAPITOLUL IX

Infractiuni

 

ART. 75

Exercitarea fara a detine calitatea de practician in insolventa a activitatilor prevazute la art. 1 constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

 

CAPITOLUL X

Dispozitii tranzitorii si finale

 

ART. 76

(1) Persoanele fizice care au calitatea de membri compatibili ai Uniunii Nationale a Practicienilor in Reorganizare si Lichidare, denumita in continuare si UNPRL, la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta pot sa isi desfasoare activitatea in forma cabinetelor individuale.

(2) Actualele societati comerciale de practicieni in reorganizare judiciara si lichidare pot continua sa functioneze ca societati profesionale de practicieni in insolventa, cu sau fara personalitate juridica, inclusiv sub forma IPURL, cu conditia ca, pana la data de 31 decembrie 2006, sa se inregistreze in Registrul societatilor profesionale.

(3) Societatile comerciale de practicieni care nu vor efectua aceasta optiune in termenul stabilit la alin. (1) vor fi radiate din Tabloul UNPIR.

ART. 77

(1) Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa din Romania este succesoarea de drept a Uniunii Nationale a Practicienilor in Reorganizare si Lichidare (UNPRL).

(2) In termen de cel mult 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, se convoaca Congresul extraordinar al UNPIR in vederea aprobarii Regulamentului de organizare si functionare a UNPRL.*)

(3) Actualele organe de conducere ale UNPRL isi vor indeplini in continuare atributiile potrivit prezentei ordonante de urgenta si Regulamentului, ca organe de conducere ale UNPIR, pe intreaga perioada a mandatului pentru care au fost alese.

(4) Mandatul exercitat de membrii organelor de conducere ale UNPRL se considera parte a mandatului ce se va exercita in continuare potrivit prezentei ordonante de urgenta.

————

*) Fost art. 73 alin. (2), nemodificat, reprodus asa cum a fost redactat in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 86/2006.

 

ART. 78

(1) Membrii UNPRL, persoane fizice compatibile, inregistrati in Tabloul UNPIR la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, vor avea statutul de membri ai UNPIR, practicieni in insolventa definitivi, si, in mod similar, membrii UNPRL, persoane fizice incompatibile, vor avea statutul de membri ai UNPIR incompatibili, practicieni definitivi.

(2) Membrii UNPRL, persoane juridice, vor putea sa functioneze ca practicieni in insolventa pana la expirarea termenului prevazut la art. 76 alin. (2). Ulterior, societatile profesionale, respectiv IPURL formate potrivit art. 76 alin. (1), vor succeda in drepturi si obligatii societatilor comerciale transformate.

(3) Societatile comerciale de practicieni in reorganizare si lichidare isi pot transmite intreg patrimoniul SPRL sau IPURL infiintate conform prevederilor legale, fara lichidare. Portofoliul de dosare se transmite de drept cabinetelor individuale, in cazul practicienilor in insolventa persoane fizice, sau SPRL ori IPURL nou-infiintate de catre asociatii acestora membri UNPIR, indiferent daca societatile comerciale de practicieni in insolventa care il detineau sunt radiate sau isi continua activitatea, fara insa a mai avea in obiectul de activitate reorganizarea si lichidarea.

ART. 79

In cuprinsul anexei nr. 2 la Legea nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in cel al oricaror alte acte normative, sintagma “practician in reorganizare si lichidare” se inlocuieste cu sintagma “practician in insolventa”.

ART. 80

In cuprinsul anexei nr. 3 la Legea nr. 200/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in cel al oricaror alte acte normative, denumirea “Uniunea Nationala a Practicienilor in Reorganizare si Lichidare” se inlocuieste cu denumirea “Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa din Romania”.

ART. 81

(1) Dispozitiile art. 19 alin. (6) si (7) din Legea nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alta dispozitie contrara prevederilor prezentei ordonante de urgenta se abroga.

(2) La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga Ordonanta Guvernului nr. 79/1999 privind organizarea activitatii practicienilor in reorganizare si lichidare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 421 din 31 august 1999, aprobata prin Legea nr. 505/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 82

In ceea ce priveste procedura si formalitatile care trebuie indeplinite pentru accesul la profesia de practician in insolventa, respectiv pentru exercitarea acesteia, prevederile prezentei ordonante de urgenta se completeaza cu dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 68/2010.

 

ANEXA 1

 

STRUCTURA

Tabloului UNPIR

 

Tabloul UNPIR va fi impartit astfel:

Sectiunea I: Persoane fizice romane – date de identificare

Subsectiunea I A: Practicieni stagiari

Subsectiunea I B: Practicieni definitivi organizati in cabinete individuale

Subsectiunea I C: Practicieni definitivi asociati in societati profesionale

Subsectiunea I D: Practicieni definitivi angajati sau colaboratori ai formelor de exercitare a profesiei

Sectiunea a II-a: Societati profesionale – date de identificare

Subsectiunea a II-a A: Societati profesionale cu personalitate juridica

Subsectiunea a II-a B: Filiale ale societatilor profesionale cu personalitate juridica

Sectiunea a III-a: Persoane fizice straine – date de identificare

Sectiunea a IV-a: Persoane juridice straine – date de identificare

Sectiunea a V-a: Persoane incompatibile – date de identificare

Sectiunea a VI-a: Sanctiuni

Sectiunea a VII-a: Radieri.

 

NOTA:

Reproducem mai jos prevederile art. II si III din Legea nr. 85/2010, care nu sunt incorporate in forma republicata si care se aplica, in continuare, ca dispozitii proprii ale acesteia:

“ART. II

Persoanele care au dobandit calitatea de membru al UNPIR inainte de intrarea in vigoare a prezentei legi isi pastreaza calitatea de membri ai UNPIR.

ART. III

Consiliul national de conducere va fi completat cu 4 membri alesi prin vot secret al Consiliului dintre membrii supleanti, iar la urmatorul Congres, dupa intrarea in vigoare a prezentei legi, noii membri supleanti vor fi alesi prin vot in cadrul lucrarilor acestuia.”

 

 

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close