Republicare. OUG nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani

In M. Of. nr. 719 din 12 octombrie 2011 a fost republicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani.

Din cuprins:

*) Republicata in temeiul art. 218 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011, dandu-se textelor o noua numerotare.

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 641 din 20 iulie 2005 si ulterior adoptarii a mai fost modificata si completata prin:

– Legea nr. 290/2005 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 959 din 28 octombrie 2005;

– Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/2006 pentru completarea art. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 897 din 3 noiembrie 2006, aprobata prin Legea nr. 54/2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 192 din 20 martie 2007;

– Legea nr. 53/2007 pentru completarea art. 27 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 192 din 20 martie 2007;

– Legea nr. 241/2007 pentru abrogarea unor reglementari prin care sunt acordate scutiri sau exonerari de la plata taxelor vamale ale unor bunuri, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 496 din 24 iulie 2007;

– Legea nr. 252/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative care reglementeaza evidenta persoanelor, eliberarea actelor de identitate si activitatea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 506 din 27 iulie 2007;

– Legea nr. 243/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 84/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/2003 privind dobandirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 445 din 29 iunie 2009 si rectificata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 542 din 4 august 2009.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

ART. 1

Prezenta ordonanta de urgenta constituie cadrul care reglementeaza evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, prin care se asigura realizarea raporturilor juridice dintre persoanele fizice, juridice si institutiile statului de drept.

ART. 2

(1) Evidenta cetatenilor romani reprezinta un sistem national de inregistrare si actualizare a datelor cu caracter personal ale acestora, necesar cunoasterii populatiei, miscarii acesteia si comunicarii de date, in interesul cetatenilor, al statului si al institutiilor publice.

(2) Evidenta cetatenilor romani se tine dupa principiul locului de domiciliu al acestora, de catre Ministerul Administratiei si Internelor, prin Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date**), impreuna cu serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor, in Registrul national de evidenta a persoanelor din cadrul Sistemului national informatic de evidenta a populatiei.

(3) Pentru cetatenii romani care au domiciliul in strainatate, evidenta acestora se tine dupa principiul ultimului domiciliu avut in tara si dupa resedinta declarata in Romania.

————

**) Potrivit art. 1 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 1.367/2009 privind infiintarea, organizarea si functionarea Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 802 din 25 noiembrie 2009, Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date se infiinteaza prin comasarea prin fuziune a Inspectoratului National pentru Evidenta Persoanelor si a Centrului National de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor, care se desfiinteaza.

 

ART. 3

Sistemul national informatic de evidenta a populatiei, denumit in continuare S.N.I.E.P., este administrat de catre Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, denumita in continuare D.E.P.A.B.D., si reprezinta ansamblul activitatilor desfasurate cu mijloace informatice pentru tinerea evidentei persoanelor, producerea, emiterea si evidenta documentelor de stare civila, a cartilor de identitate, a cartilor de alegator si a altor documente necesare persoanei in relatiile cu statul.

ART. 4

Registrul national de evidenta a persoanelor, denumit in continuare R.N.E.P., este componenta principala a S.N.I.E.P. si reprezinta ansamblul datelor cu caracter personal ale cetatenilor romani, rezultate in urma procesarii automate, intr-o conceptie unitara, in scopul cunoasterii numarului, structurii si miscarii populatiei pe teritoriul tarii.

ART. 5

(1) Intocmirea, actualizarea, exploatarea si valorificarea datelor din R.N.E.P. se fac de catre Ministerul Administratiei si Internelor, prin D.E.P.A.B.D., si de catre serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor.

(2) Administrarea bazelor de date integrate, precum si producerea cartilor de identitate si a cartilor de alegator, in sistem informatizat, se realizeaza de catre D.E.P.A.B.D.

(3) Continutul R.N.E.P. se aproba si se modifica prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Administratiei si Internelor.

(4) R.N.E.P. functioneaza in sistem deschis, servind ca suport unic pentru furnizarea de date, in conditiile legii, pentru toate sistemele informatice care prelucreaza date nominale privind persoana fizica.

(5) Cetatenii romani sunt inregistrati in R.N.E.P. la nastere, pe baza datelor de stare civila din actele de nastere.

ART. 6

(1) Codul numeric personal, denumit in continuare C.N.P., reprezinta un numar semnificativ ce individualizeaza o persoana fizica si constituie singurul identificator pentru toate sistemele informatice care prelucreaza date cu caracter personal privind persoana fizica.

(2) Codurile numerice personale sunt generate si administrate prin mijloace informatice de catre D.E.P.A.B.D., care emite si distribuie anual catre serviciile publice comunitare judetene de evidenta a persoanelor, Serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor al municipiului Bucuresti si Departamentul Consular din Ministerul Afacerilor Externe listele continand codurile numerice personale precalculate pentru anul in curs.

(3) Fiecarei persoane fizice i se atribuie, incepand de la nastere, un C.N.P. care se inscrie in actele si certificatele de stare civila si se preia in celelalte acte cu caracter oficial, emise pe numele persoanei respective, precum si in R.N.E.P.

(4) Atribuirea C.N.P. se face, in tara, de catre serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor, iar in strainatate, de catre Ministerul Afacerilor Externe, prin misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei, in baza listelor prevazute la alin. (2).

(5) Pentru situatii de exceptie, la solicitarea institutiilor publice mentionate la alin. (2), D.E.P.A.B.D. genereaza coduri numerice personale suplimentare, in vederea atribuirii persoanelor fizice, in conditiile prezentei ordonante de urgenta.

(6) Gestionarea si verificarea atribuirii C.N.P. revin serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor sub coordonarea D.E.P.A.B.D.

 

CAPITOLUL II

Organizarea, actualizarea, valorificarea si administrarea datelor din R.N.E.P.

 

ART. 7

Activitatea de evidenta a persoanelor este organizata pe trei niveluri:

a) la nivel central, de catre D.E.P.A.B.D.;

b) la nivel judetean si al municipiului Bucuresti, de catre serviciile publice comunitare judetene de evidenta a persoanelor, respectiv al municipiului Bucuresti;

c) la nivel local si al sectoarelor municipiului Bucuresti, de catre serviciile publice comunitare locale de evidenta a persoanelor.

ART. 8

Incepand cu data de 1 iulie 2010, componentele informatice ale R.N.E.P. se organizeaza pe un singur nivel, nivelul central. Incepand cu aceasta data, serviciile publice comunitare locale de evidenta a persoanelor vor efectua activitatile de actualizare si verificare direct pe componenta informatica constituita la nivel central.

ART. 9

(1) Actualizarea datelor din R.N.E.P. se realizeaza de D.E.P.A.B.D. si de serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor, pe baza documentelor prezentate de persoana interesata sau comunicate de autoritati, potrivit atributiilor ce le revin, in situatiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.

(2) Autoritatile prevazute la alin. (1) sunt:

a) Ministerul Afacerilor Externe, pentru evenimentele de stare civila intervenite in strainatate;

b) Ministerul Justitiei, pentru cei care dobandesc sau pierd cetatenia romana;

c) instantele judecatoresti, pentru persoanele care au pierdut drepturile electorale, pentru modificari intervenite ca urmare a divortului si pentru cei supusi interdictiei de a parasi o localitate sau de a se afla intr-o localitate, in temeiul hotararilor judecatoresti care au ramas definitive si irevocabile;

d) Directia generala de pasapoarte, pentru cei care dobandesc sau detin statutul de cetatean roman cu domiciliul in strainatate.

ART. 10

(1) Datele cu caracter personal ale persoanelor fizice sunt protejate de legea speciala si nu pot fi prelucrate decat in conditiile prevazute de aceasta.

(2) Beneficiarii datelor cu caracter personal, comunicate din R.N.E.P., sunt obligati sa utilizeze datele numai pentru destinatia stabilita si sa asigure protectia acestora, in conditiile legii.

ART. 11

(1) Furnizarea datelor cu caracter personal din R.N.E.P., la cererea persoanelor fizice si juridice, se face cu plata, in conditiile stabilite de lege.

(2) Comunicarea unor date din R.N.E.P. in cadrul unor actiuni de interes public si achitarea taxelor corespunzatoare se fac pe baza de protocol incheiat intre Ministerul Administratiei si Internelor, prin D.E.P.A.B.D., si beneficiar.

(3) Pentru actiuni de interes public care necesita comunicarea unui volum mare de date cu caracter personal, in vederea indeplinirii unor obligatii legale ce revin Ministerului Administratiei si Internelor, furnizarea datelor din R.N.E.P. se face de catre D.E.P.A.B.D. si structurile sale teritoriale.

(4) Furnizarea datelor cu caracter personal prevazute la alin. (3) se face in conditiile stabilite de lege, pe baza de protocol incheiat intre Ministerul Administratiei si Internelor, prin D.E.P.A.B.D., si beneficiar.

(5) Protocoalele prevazute la alin. (2) si (4) contin in mod obligatoriu destinatia datelor, volumul si structura acestora, suportul pe care se livreaza si masurile de protectie si securitate a datelor prevazute de lege.

(6) Se excepteaza de la plata taxelor prevazute de lege verificarile in R.N.E.P. sau, dupa caz, furnizarea unor date cu caracter personal, solicitate, in scopul exercitarii atributiilor legale, de catre:

a) institutiile publice cu atributii in domeniul apararii, ordinii publice, securitatii nationale si justitiei;

b) institutiile publice cu atributii in domeniul realizarii creantelor bugetare prin modalitatile de executare silita prevazute de lege;

c) casele de asigurari de sanatate judetene si a municipiului Bucuresti, Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor si Infrastructurii;

d) Ministerul Sanatatii, autoritatile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti;

e) Ministerul Finantelor Publice si structurile subordonate acestuia, in scopul urmaririi impozitului pe venit datorat de persoanele fizice;

f) institutiile cu atributii in domeniul protectiei drepturilor copilului si al asistentei si ocrotirii sociale a batranilor;

g) alte persoane juridice, in conditiile prevazute de lege.

 

CAPITOLUL III

Actele de identitate

 

ART. 12

(1) Actul de identitate este documentul care se elibereaza, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, cetateanului roman si care face dovada identitatii, a adresei de domiciliu si, dupa caz, a adresei de resedinta titularului acestuia. Acest document se elibereaza incepand cu varsta de 14 ani.

(2) In sensul prezentei ordonante de urgenta, prin act de identitate se intelege cartea de identitate, precum si cartea de identitate provizorie si buletinul de identitate, aflat in termen de valabilitate.

(3) Incepand cu data de 1 ianuarie 2011, prin act de identitate se intelege si cartea electronica de identitate.

(4) Buletinele de identitate, eliberate in conditiile legii, raman valabile pana la preschimbarea lor in totalitate.

ART. 13

Dovada identitatii si a cetateniei romane in cazul minorului caruia nu i s-a eliberat primul act de identitate se face cu certificatul de nastere al acestuia, iar dovada adresei de domiciliu se face cu actul de identitate al parintelui la care locuieste statornic sau cu actul de identitate al reprezentantului sau legal, precum si cu unul dintre documentele prevazute la art. 28.

ART. 14

(1) Actul de identitate se elibereaza de catre serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor de la locul de domiciliu sau resedinta a persoanei fizice, pe baza cererii scrise a acesteia sau, in cazul persoanei fizice puse sub interdictie, a reprezentantului sau legal.

(2) Minorul depune cererea pentru eliberarea actului de identitate, insotit de unul dintre parinti sau, dupa caz, de reprezentantul sau legal, de persoana desemnata din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenta sociala sau de persoana careia i-a fost incredintat in plasament.

(3) Cererea pentru eliberarea actului de identitate reprezinta formularul-tip pe care cetatenii romani il completeaza pentru obtinerea unui act de identitate si care contine informatiile cu caracter personal stabilite de lege pentru constituirea si actualizarea R.N.E.P.

(4) Cererea pentru eliberarea actului de identitate se semneaza in prezenta lucratorului serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor si trebuie sa fie insotita de documentele care fac, potrivit legii, dovada numelui de familie si a prenumelui, a datei de nastere, a starii civile, a cetateniei romane, a adresei de domiciliu si, dupa caz, a adresei de resedinta.

(5) In cazul pierderii, furtului, distrugerii sau al deteriorarii actelor de identitate, solicitantii vor prezenta un alt document oficial, cu fotografie de data recenta, pentru certificarea identitatii. Pentru persoana care nu detine astfel de documente ori in situatia in care se constata diferente intre fizionomia solicitantului si documentele prezentate sau informatiile din R.N.E.P., se solicita verificarea identitatii de catre structura teritoriala a politiei.

(6) In situatia cetatenilor romani care au domiciliul in Romania si se afla temporar in strainatate, eliberarea cartii de identitate se poate face prin intermediul altei persoane, pe baza de procura speciala, autentificata la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei din tara respectiva.

(7) Cetatenii romani aflati in strainatate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate impreuna cu documentele prevazute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale Romaniei din statul respectiv.

(8) Termenul de solutionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de pana la 30 de zile, acesta putand fi prelungit cu cel mult 15 zile de catre seful serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor.

(9) Pentru testarea si urmarirea functionarii aplicatiilor informatice, pentru solutionarea unor cazuri deosebite, precum si pentru sprijinirea structurilor cu atributii in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale, in activitatea specifica, actele de identitate se elibereaza si de catre D.E.P.A.B.D., de catre serviciile publice comunitare judetene de evidenta a persoanelor, respectiv al municipiului Bucuresti.

ART. 15

(1) In termen de 15 zile de la implinirea varstei de 14 ani, minorul are obligatia sa solicite serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor eliberarea actului de identitate, prezentand, dupa caz, documentele mentionate la art. 14 alin. (3) si (4).

(2) Eliberarea primului act de identitate nu se poate face pe baza de procura speciala.

ART. 16

(1) Minorilor care la implinirea varstei de 14 ani se gasesc internati, in conditiile legii, in centre specializate aflate sub autoritatea serviciilor publice de asistenta sociala li se elibereaza acte de identitate prin grija acestor servicii de catre serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor din raza teritoriala de competenta.

(2) In situatia in care parintii celor prevazuti la alin. (1) nu sunt cunoscuti sau nu pot fi identificati, la rubrica “Domiciliu” se inscrie adresa centrului respectiv.

ART. 17

(1) Cartea de identitate se elibereaza dupa cum urmeaza:

a) prima carte de identitate se elibereaza la implinirea varstei de 14 ani;

b) pentru persoanele cu varsta cuprinsa intre 14 – 18 ani, termenul de valabilitate a cartii de identitate este de 4 ani;

c) pentru persoanele cu varsta cuprinsa intre 18 – 25 ani, termenul de valabilitate a cartii de identitate este de 7 ani;

d) cartile de identitate eliberate dupa implinirea varstei de 25 de ani au termen de valabilitate de 10 ani.

(2) Dupa implinirea varstei de 55 de ani, cartea de identitate se elibereaza cu termen de valabilitate permanent.

ART. 18

(1) Orice modificari, adaugari sau mentiuni, altele decat cele prevazute de lege, inscrise in actul de identitate sunt interzise si atrag nulitatea acestuia.

(2) In situatiile prevazute la alin. (1), nulitatea se constata de catre lucratorii de politie sau de catre lucratorii serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, dupa caz.

(3) Politistul care constata una dintre situatiile prevazute la alin. (1) este obligat sa retina actul de identitate si sa il depuna la cel mai apropiat serviciu public comunitar de evidenta a persoanelor, in termen de 24 de ore, cu proces-verbal din care sa rezulte imprejurarile si motivul retinerii.

ART. 19

(1) Serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor elibereaza o noua carte de identitate in urmatoarele cazuri:

a) la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmeaza a fi preschimbat;

b) daca s-a modificat numele sau prenumele titularului, prenumele parintilor, data ori locul nasterii;

c) in cazul schimbarii domiciliului;

d) in cazul schimbarii denumirii sau a rangului localitatilor si strazilor, al renumerotarii imobilelor sau rearondarii acestora, al infiintarii localitatilor sau strazilor;

e) in cazul atribuirii unui nou C.N.P.;

f) in cazul deteriorarii actului de identitate;

g) in cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;

h) cand fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;

i) in cazul schimbarii sexului;

j) in cazul anularii;

k) pentru preschimbarea buletinelor de identitate.

(2) In termen de 15 zile de la producerea uneia dintre situatiile prevazute la alin. (1) lit. b) – j), titularul sau reprezentantul legal al acestuia este obligat sa solicite serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor eliberarea unei noi carti de identitate, prezentand documentele prevazute la art. 14 alin. (3), (4) sau (5).

(3) Cu cel mult 180 de zile inainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, dar nu mai putin de 15 zile, titularul sau reprezentantul legal al acestuia are obligatia sa solicite serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor eliberarea unei noi carti de identitate, prezentand documentele prevazute la art. 14 alin. (3), (4) sau (5).

ART. 20

(1) Cartea de identitate provizorie se elibereaza in urmatoarele cazuri:

a) cand persoana fizica nu poseda toate documentele necesare pentru eliberarea cartii de identitate;

b) in cazul cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate, care locuiesc temporar in Romania.

(2) Pentru cartea de identitate provizorie, termenul de valabilitate se stabileste de serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor si nu poate fi mai mic de 30 de zile sau mai mare de un an.

ART. 21

Pe actul de identitate se fac mentiuni numai de lucratorii serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor si in situatiile prevazute de art. 14 alin. (9), de lucratorii D.E.P.A.B.D., referitoare la stabilirea resedintei.

ART. 22

(1) Actul de identitate al persoanei fizice retinute, arestate preventiv sau care executa pedeapsa inchisorii se pastreaza de catre administratia aresturilor ori a penitenciarelor si se restituie la punerea in libertate a titularului acestuia.

(2) Actul de identitate al persoanei fizice internate in institutii de reeducare si de protectie sociala se pastreaza pe durata internarii de catre administratia acestor institutii.

(3) Cererea de eliberare a actului de identitate pentru persoana aflata in una dintre situatiile prevazute la alin. (1) si (2) se primeste si se solutioneaza de catre serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor in a carui raza administrativ-teritoriala functioneaza institutiile respective.

ART. 23

(1) Titularii actelor de identitate, precum si autoritatile publice prevazute la art. 22 sunt obligati sa ia masuri pentru a evita deteriorarea, distrugerea, pierderea sau furtul acestora.

(2) Furtul actului de identitate trebuie reclamat de catre persoanele fizice si autoritatile publice mentionate in alin. (1) la unitatea de politie pe raza careia s-a produs, in termen de 24 de ore de la constatare, iar pierderea sau distrugerea documentului, la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor de la locul de domiciliu sau resedinta.

(3) Actele de identitate declarate pierdute, distruse sau furate sunt nule de drept.

ART. 24

(1) Persoana care a gasit un act de identitate, indiferent cine este titularul acestuia, este obligata sa il depuna ori sa il trimita, in 24 de ore, la cea mai apropiata unitate de politie sau la cel mai apropiat serviciu public comunitar de evidenta a persoanelor.

(2) Actul de identitate declarat pierdut sau furat, care a fost ulterior gasit de titular, trebuie predat in termen de 48 de ore la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor unde a fost declarat evenimentul.

ART. 25

(1) Actul de identitate al unei persoane fizice nu poate fi retinut in afara cazurilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.

(2) Este interzisa darea, primirea sau solicitarea actului de identitate drept garantie pentru prestarea unor servicii, pentru incredintarea unor bunuri si valori, pentru plata datoriilor sau in alte scopuri, de catre persoanele neautorizate.

 

CAPITOLUL IV

Domiciliul si resedinta

 

ART. 26

(1) Cetatenii romani au dreptul sa isi stabileasca sau sa isi schimbe, in mod liber, domiciliul ori resedinta, cu exceptia cazurilor expres prevazute de lege.

(2) Cetatenii romani nu pot avea in acelasi timp decat un singur domiciliu si/sau o singura resedinta. In cazul in care acestia detin mai multe locuinte, isi pot stabili domiciliul sau resedinta in oricare dintre ele.

ART. 27

(1) Domiciliul persoanei fizice este acolo unde aceasta declara ca are locuinta principala*).

(2) Domiciliul minorului este la parintii sai sau la acela dintre parinti la care el locuieste statornic ori, dupa caz, la reprezentantul sau legal sau la persoana fizica ori juridica la care este incredintat in plasament.

(3) Dispozitiile alin. (2) se aplica si in cazul persoanei fizice puse sub interdictie.

————

*) Art. 27 alin. (1) intra in vigoare la 1 octombrie 2011, data intrarii in vigoare a Legii nr. 71/2011.

 

ART. 28

(1) Dovada adresei de domiciliu se poate face cu unul dintre urmatoarele documente:

a) acte incheiate in conditiile de validitate prevazute de legislatia romana in vigoare, privind titlul locativ;

b) declaratia scrisa a gazduitorului, persoana fizica sau juridica, de primire in spatiu, insotita de unul dintre documentele prevazute la lit. a);

c) declaratia pe propria raspundere a solicitantului, insotita de nota de verificare a politistului de ordine publica, prin care se certifica existenta unui imobil, faptul ca solicitantul locuieste efectiv la adresa declarata, pentru persoana fizica ce nu poate prezenta documentele prevazute la lit. a) si b); pentru minorii si persoanele fizice puse sub interdictie, declaratia se da si se semneaza de catre parinti sau de catre reprezentantii lor legali;

d) documentul eliberat de primarii, din care sa rezulte ca solicitantul sau, dupa caz, gazduitorul acestuia figureaza inscris in Registrul agricol.

(2) Serviciul public comunitar de evidenta a persoanei pe raza caruia se afla ultimul domiciliu inscris in actul de identitate al solicitantului este obligat sa comunice la cererea cetatenilor romani, in termen de doua zile lucratoare, datele referitoare la domiciliile avute in Romania de catre persoana respectiva si orice mentiune privind starea civila, aflate in evidenta acestuia, incepand cu data de 1 ianuarie 2000.

(3) Pentru datele mentionate la alin. (2), referitoare la perioada anterioara anului 2000, termenul de comunicare este de maximum 20 de zile.

ART. 29

Declaratia de primire in spatiu a gazduitorului poate fi data in fata lucratorului din cadrul serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor, a politistului de siguranta publica, a notarului public ori a functionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al Romaniei.

ART. 30

Resedinta este acolo unde persoana fizica declara ca are locuinta secundara, alta decat cea de domiciliu**).

————

**) Art. 30 intra in vigoare la 1 octombrie 2011, data intrarii in vigoare a Legii nr. 71/2011.

 

ART. 31

(1) Resedinta se inscrie in actul de identitate la cererea persoanei fizice care locuieste mai mult de 15 zile la adresa la care are locuinta secundara.

(2) Mentiunea de stabilire a resedintei se acorda pentru perioada solicitata, dar nu mai mare de un an, si are valabilitate pe timpul cat persoana locuieste in mod efectiv la adresa declarata ca resedinta. La expirarea acestui termen, persoana poate solicita inscrierea unei noi mentiuni de stabilire a resedintei.

ART. 32

(1) Pentru inscrierea resedintei solicitantul va completa cererea pentru stabilirea resedintei, pe care o va depune impreuna cu actul sau de identitate si cu unul dintre documentele prevazute la art. 28.

(2) Se excepteaza de la obligatia prevazuta la alin. (1):

a) persoana care locuieste la o alta adresa decat cea de domiciliu, in interesul serviciului sau in scop turistic;

b) persoana internata intr-o unitate sanitara/medicala.

ART. 33

Mentiunea privind resedinta se completeaza pe un autocolant-tip care se aplica pe versoul actului de identitate.

ART. 34

(1) Persoanelor fizice care nu poseda act de identitate si sunt internate sau primite spre ingrijire ori gazduire in unitati de ocrotire si de protectie sociala, in scoli de reeducare sau in alte institutii li se pot elibera acte de identitate in care se inscrie domiciliul sau resedinta la adresa institutiei respective.

(2) In situatia in care, din motive obiective, nu poate fi stabilita identitatea persoanelor fizice prevazute la alin. (1), institutiile respective sunt obligate sa anunte imediat unitatea de politie pe raza careia isi desfasoara activitatea, care colaboreaza cu serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor in vederea stabilirii identitatii lor.

ART. 35

(1) In cazul in care mentiunea din actul de identitate privind stabilirea domiciliului sau a resedintei s-a efectuat in baza unui document care ulterior a fost anulat, s-a constatat ca era nul, fals ori falsificat, aceasta mentiune este nula de drept.

(2) In situatia prevazuta la alin. (1), autoritatea care a constatat nulitatea mentiunii comunica serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor situatia intervenita.

(3) Nulitatea mentiunii poate fi constatata de instanta de judecata, din oficiu ori ca urmare a sesizarii D.E.P.A.B.D., a serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor ori a persoanelor interesate.

ART. 36

Persoana care gazduieste o alta persoana, in mod neintrerupt, pe o perioada mai mare de 30 de zile, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 32 alin. (2) lit. a), are obligatia de a anunta politia sau serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor de la locul unde este situat imobilul.

ART. 37

(1) Evidenta locatarilor prin cartea de imobil se tine in urmatoarele categorii de imobile care dispun de mai multe unitati locative, astfel cum acestea sunt definite de Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:

a) destinate cazarii in comun;

b) care servesc total sau partial ca locuinta.

(2) Dispozitiile alin. (1) nu sunt aplicabile locatarilor imobilelor situate in incinta unitatilor militare, a sediilor misiunilor diplomatice si a oficiilor consulare sau locuintelor destinate exclusiv personalului acestora, precum si, dupa caz, membrilor familiilor si persoanelor aflate in ingrijirea acestora.

ART. 38

(1) Organizarea activitatii de tinere a evidentei locatarilor prin cartea de imobil revine Ministerului Administratiei si Internelor, prin unitatile de politie.

(2) Cartea de imobil se intocmeste si se actualizeaza de catre persoana anume desemnata, cu acordul acesteia, de catre proprietarul imobilului sau de asociatia de proprietari; in cazul asociatiei de proprietari, responsabilul cartii de imobil este, de regula, administratorul sau un membru al comitetului executiv al asociatiei.

(3) Pastrarea, actualizarea si utilizarea datelor din cartea de imobil de catre persoana desemnata in acest sens, conform alin. (2), se fac cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.

(4) Responsabilul cartii de imobil are obligatia sa inscrie, pe baza actului de identitate, persoanele care domiciliaza sau au resedinta in imobilul respectiv si sa o prezinte, la cerere, politistilor sau lucratorilor serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor.

(5) Cartea de imobil se intocmeste intr-un singur exemplar, care se pastreaza la responsabilul cartii de imobil.

ART. 39

(1) Persoanele care isi schimba domiciliul sau isi stabilesc resedinta sunt obligate sa ceara inscrierea in cartea de imobil la noua locuinta in termen de 15 zile de la mutare.

(2) Persoanele care locuiesc in imobil sunt obligate sa prezinte actul de identitate responsabilului cartii de imobil, la solicitarea acestuia, pentru actualizarea cartii de imobil.

ART. 40

La hoteluri si in alte locuri de cazare in comun, inscrierea in cartea de imobil se face la sosire, prin grija proprietarului sau a administratorului acestora, dupa caz.

ART. 41

(1) In cazul in care, in conditiile legii, se schimba denumirea unor unitati administrativ-teritoriale sau se aproba reorganizarea ori trecerea in alt rang a unei unitati administrativ-teritoriale, precum si in situatia in care se schimba denumirea strazilor sau se renumeroteaza imobilele, cheltuielile pentru schimbarea cartii de identitate si a celorlalte documente prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se suporta din bugetele unitatilor administrativ-teritoriale respective.

(2) Pentru eliberarea actelor de identitate persoanelor retinute sau arestate care nu poseda asemenea documente si care nu dispun de mijloace financiare, precum si persoanelor cu handicap si celor fara venituri, seful serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor poate acorda scutire de la plata cheltuielilor de producere si eliberare a actelor de identitate.

(3) Se excepteaza de la plata cheltuielilor de producere si eliberare a actelor de identitate persoanele care sunt victime ale calamitatilor naturale, incendiilor sau ale altor dezastre si care declara pe propria raspundere, la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor in a carui raza teritoriala domiciliaza ori isi au resedinta, faptul ca actul de identitate a fost pierdut, distrus sau deteriorat ca urmare a producerii unei astfel de situatii.

 

CAPITOLUL V

Sanctiuni

 

ART. 42

Incalcarea dispozitiilor prevazute in prezenta ordonanta de urgenta atrage, dupa caz, raspunderea civila, materiala, disciplinara, contraventionala sau penala a persoanelor vinovate.

ART. 43

Constituie contraventii si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

a) nerespectarea dispozitiilor art. 16 alin. (1), art. 23 alin. (1), art. 24 si art. 38 alin. (4), cu amenda de la 25 lei la 50 lei;

b) nerespectarea dispozitiilor art. 15 alin. (1), art. 18 alin. (1), art. 19 alin. (2) si (3), art. 39 si 40, cu amenda de la 40 lei la 80 lei;

c) nerespectarea dispozitiilor art. 25 si 36, cu amenda de la 75 lei la 150 lei.

ART. 44

Constatarea contraventiilor prevazute la art. 43 si aplicarea sanctiunilor se fac de catre persoane imputernicite din cadrul serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor si de catre politisti.

ART. 45

Contraventiilor prevazute in prezenta ordonanta de urgenta le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

ART. 46

Evidenta manuala a cetatenilor romani constituita pentru perioada 15 iulie 1949 – 1 iulie 2000, pe baza de fise si registre, aflata in conservare la D.E.P.A.B.D., se exploateaza si se utilizeaza in continuare pentru furnizarea unor date, la solicitarea persoanelor fizice si juridice, precum si a institutiilor interesate, in conditiile legii.

ART. 47

(1) Formularele-tip utilizate de serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor se completeaza olograf sau prin alte sisteme de tehnoredactare, cu exceptia rubricii destinate semnaturii, care trebuie completata numai olograf de catre solicitantul actului de identitate.

(2) In cazul in care semnarea cererii de catre solicitant nu este posibila, se face mentiune despre aceasta in cerere de catre lucratorul serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor care primeste cererea.

ART. 48

Forma si continutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea resedintei si ale cartii de imobil se stabilesc de Ministerul Administratiei si Internelor, la propunerea D.E.P.A.B.D., si se aproba prin hotarare a Guvernului.

ART. 49

Procedura de preschimbare esalonata a buletinelor de identitate aflate in termen de valabilitate se stabileste prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Administratiei si Internelor.

ART. 50

(1) In scopul asigurarii resurselor financiare pentru materialele necesare producerii documentelor prevazute la art. 3, Ministerul Administratiei si Internelor prevede sumele necesare, anual, in mod distinct, in bugetul de venituri si cheltuieli al D.E.P.A.B.D.

(2) In scopul asigurarii resurselor financiare necesare achizitionarii echipamentelor de calcul si programelor software licentiate, utilizate pentru producerea cartilor de identitate si a cartilor de alegator, precum si pentru incheierea si derularea contractelor de service la aceste echipamente, Ministerul Administratiei si Internelor prevede sumele necesare, anual, in mod distinct, in bugetul de venituri si cheltuieli al D.E.P.A.B.D.

(3) Dotarea D.E.P.A.B.D. cu materialele necesare indeplinirii atributiilor legale se realizeaza, prin grija Ministerului Administratiei si Internelor, din productia interna si din import.

ART. 51

(1) D.E.P.A.B.D., prin intermediul structurilor sale teritoriale, comunica directiilor judetene de statistica sau, dupa caz, Directiei regionale de statistica a municipiului Bucuresti datele necesare pentru statistica demografica, referitoare la persoanele fizice care isi schimba domiciliul ori resedinta dintr-o unitate sau subunitate administrativ-teritoriala in alta.

(2) Schimbarile intervenite in denumirea unor unitati administrativ-teritoriale, precum si situatiile de reorganizare sau de trecere in alt rang a unei unitati administrativ-teritoriale sunt comunicate D.E.P.A.B.D. de catre structura de specialitate din cadrul Institutului National de Statistica.

(3) Schimbarile prevazute la alin. (1) si (2) se comunica in sistem informatic, periodicitatea si circuitul lor fiind stabilite de Ministerul Administratiei si Internelor de comun acord cu Institutul National de Statistica.

(4) Infiintarea, desfiintarea sau schimbarea denumirii strazilor, facuta in conditiile legii, este comunicata birourilor judetene de administrare a bazelor de date privind evidenta persoanelor sau, dupa caz, Serviciului de administrare a bazelor de date privind evidenta persoanelor Bucuresti, de catre consiliile locale, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

(5) Datele prevazute la alin. (4) se comunica in scris, anexandu-se copia hotararii prin care s-a infiintat, s-a desfiintat sau s-a schimbat denumirea strazilor.

ART. 52

Ministerul Administratiei si Internelor elaboreaza, in termen de 60 de zile de la publicarea prezentei ordonante de urgenta, norme metodologice de aplicare unitara a prevederilor acesteia, care se aproba prin hotarare a Guvernului*).

————

*) A se vedea Hotararea Guvernului nr. 1.375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a dispozitiilor legale privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 851 din 17 octombrie 2006.

 

ART. 53

In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Guvernul adopta, la propunerea Ministerului Administratiei si Internelor, normele metodologice pentru comunicarea datelor, care sa asigure actualizarea R.N.E.P.

ART. 54

Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga Legea nr. 105/1996 privind evidenta populatiei si cartea de identitate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 237 din 30 septembrie 1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close