Modificarea si completarea HG nr. 1.239/2010 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010

In M. Of. nr. 737 din 20 octombrie 2011 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 1000/2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.239/2010 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010, precum si pentru aprobarea unor masuri privind reorganizarea Unitatii centrale pentru coordonarea parteneriatului public-privat din cadrul Ministerului Finantelor Publice si pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 405/2007 privind functionarea Secretariatului General al Guvernului.

Din cuprins:

ART. I

Hotararea Guvernului nr. 1.239/2010 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010, precum si pentru aprobarea unor masuri privind reorganizarea Unitatii centrale pentru coordonarea parteneriatului public-privat din cadrul Ministerului Finantelor Publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 833 din 13 decembrie 2010, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(2) Personalul ce isi desfasoara activitatea la prezenta data in Unitatea centrala pentru coordonarea parteneriatului public-privat se preia in cadrul Secretariatului General al Guvernului, beneficiind de drepturile salariale acordate, potrivit legii, pentru categoriile de functii din cadrul Secretariatului General al Guvernului.”

2. Anexa nr. 1 se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

a) La articolul 2, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 2

(1) Proiectul de parteneriat public-privat este creat pentru proiectarea, finantarea, constructia, reabilitarea, modernizarea, operarea, intretinerea, dezvoltarea si transferarea oricarui bun sau serviciu public, pe baza unui tip de contract de parteneriat public-privat, realizat conform prevederilor art. 5 si 6 din Legea nr. 178/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.”

b) Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 7

Proiectele de parteneriat public-privat pentru proiectarea, constructia, reabilitarea, modernizarea, operarea, intretinerea si dezvoltarea lucrarilor publice de interes national sunt initiate de catre Guvernul Romaniei, ministere si partenerii publici, asa cum sunt definiti la art. 8 din Legea nr. 178/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.”

c) La articolul 8, litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“f) organizeaza, conform legii si mandatului dat de autoritatile deliberative, primirea ofertelor sau, dupa caz, a scrisorilor de intentie, lucrarile comisiei de evaluare, semnarea acordurilor de proiect cu investitorii privati selectati, lucrarile comisiei de negociere, analiza ofertei finale a investitorului privat selectat, incheierea contractului de parteneriat public-privat.”

d) La articolul 9, partea introductiva si litera f) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“ART. 9

In vederea realizarii unui proiect de parteneriat public-privat, reprezentantii legali ai partenerilor publici, asa cum sunt definiti la art. 8 din Legea nr. 178/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, au urmatoarele atributii:

………………………………………………………………..

f) organizeaza, conform legii si mandatului dat de autoritatile deliberative/organele de conducere, primirea ofertelor/scrisorilor de intentie, lucrarile comisiei de evaluare, semnarea acordurilor de proiect cu investitorii privati selectati, lucrarile comisiei de negociere, analiza ofertei finale a investitorului privat selectat, incheierea contractului de parteneriat public-privat.”

e) Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 10

In vederea realizarii unui proiect de parteneriat public-privat, ministerul cu atributii in gestionarea domeniului de aplicabilitate a proiectului de parteneriat public-privat are urmatoarele atributii:

a) identifica obiectivul proiectului de parteneriat public-privat;

b) executa studiul de prefezabilitate sau de fundamentare cu specialistii proprii ori, dupa caz, prin intermediul unei firme cu expertiza in domeniu, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

c) publica anuntul de intentie si documentul atasat, potrivit Legii nr. 178/2010, cu modificarile si completarile ulterioare;

d) distribuie, fara plata, documentul atasat la anuntul de intentie;

e) organizeaza, conform legii si mandatului dat de Guvern, primirea ofertelor/scrisorilor de intentie, lucrarile comisiei de evaluare, semnarea acordurilor de proiect cu investitorii privati selectati, lucrarile comisiei de negociere, analiza ofertei finale a investitorului privat selectat, incheierea contractului de parteneriat public-privat;

f) asigura incadrarea proiectului de parteneriat public-privat in strategia fiscal-bugetara, aprobata conform Legii responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010.”

f) La articolul 10, dupa litera f) se introduce o noua litera, litera g), cu urmatorul cuprins:

“g) asigura incadrarea proiectului de parteneriat public-privat in strategia fiscal-bugetara, aprobata conform Legii nr. 69/2010.”

g) La articolul 11, litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“e) aproba criteriile de evaluare, grilele de punctaj si modul de tratare a ofertelor/scrisorilor de intentie intarziate sau primite nesigilate, potrivit Legii nr. 178/2010, cu modificarile si completarile ulterioare;”.

h) La articolul 12, litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“e) aproba criteriile de evaluare, grilele de punctaj si modul de tratare a ofertelor/scrisorilor de intentie intarziate sau primite nesigilate, potrivit Legii nr. 178/2010, cu modificarile si completarile ulterioare;”.

i) La articolul 13, partea introductiva si litera e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“ART. 13

Organele deliberative de conducere ale partenerilor publici prevazuti la art. 8 din Legea nr. 178/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, au urmatoarele atributii:

………………………………………………………………..

e) aproba criteriile de evaluare, grilele de punctaj si modul de tratare a ofertelor/scrisorilor de intentie intarziate sau primite nesigilate, potrivit Legii nr. 178/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.”

j) Dupa articolul 14 se introduc doua noi articole, articolele 14^1 – 14^2, cu urmatorul cuprins:

“ART. 14^1

In documentul atasat, partenerul public poate solicita investitorului privat sa indice, in oferta sa, partea din contract pe care intentioneaza sa o subcontracteze unor terti, precum si subcontractantii propusi. Aceasta precizare nu aduce atingere aspectului responsabilitatii investitorului privat.

ART. 14^2

(1) Partenerul public poate indica in documentul atasat organismul sau organismele de la care investitorii privati pot obtine informatii pertinente privind obligatiile referitoare la impozite, protectia mediului, dispozitiile de protectie si conditiile de munca in vigoare, in regiunea sau in localitatea in care urmeaza sa fie realizate lucrarile sau serviciile, si care se vor aplica lucrarilor efectuate pe santier sau serviciilor furnizate in decursul perioadei de executare a contractului.

(2) Partenerul public care furnizeaza informatiile prevazute la alin. (1) solicita investitorilor privati sa mentioneze la procedurile de selectie ca la elaborarea ofertei/scrisorii de intentie au tinut seama de obligatiile referitoare la dispozitiile privind protectia si conditiile de munca in vigoare in locul in care urmeaza sa fie realizate lucrarile sau serviciile. Alin. (1) nu aduce atingere punerii in aplicare a dispozitiilor art. 54^35 privind verificarea ofertelor anormal de scazute.”

k) Capitolul III se abroga.

l) La articolul 37, literele c) si d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“c) pe baza acestuia, sa se primeasca oferte/scrisori de intentie din partea investitorilor potentiali, care sa permita autoritatii publice sa isi formuleze un punct de vedere privind investitorii capabili sa realizeze proiectul public-privat cat mai aproape posibil de obiectivele proiectului;

d) furnizarea de informatii suficiente si coerente pentru ca potentialii investitori sa prezinte oferte/scrisori de intentie complete, pe baza carora autoritatea publica sa faca o selectie fundamentata;”.

m) La articolul 38, partea introductiva a literei b), literele c.2) si d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“b) detalii privind baza de evaluare a ofertelor/scrisorilor de intentie pentru selectarea investitorilor cu care se vor incheia acordurile de proiect, care trebuie sa acopere, fara a se limita la acestea, urmatoarele:

………………………………………………………………..

c.2) declararea faptului ca autoritatea publica nu va rambursa niciunuia dintre investitorii participanti la selectie costurile realizate de acestia ca urmare a pregatirii ofertelor/scrisorilor de intentie sau altor activitati desfasurate pe timpul negocierilor;

………………………………………………………………..

d) formatul, data-limita si locul primirii ofertelor/scrisorilor de intentie;”.

n) Dupa articolul 38 se introduce un nou articol, articolul 38^1, cu urmatorul cuprins:

“ART. 38^1

(1) Specificatiile tehnice sunt definite in anexa nr. 4, care face parte integranta din prezentele norme, specificatii care sunt mentionate in documentele contractului, precum anunturile de selectie, documentul atasat, studiul de prefezabilitate sau fundamentare. Respectivele specificatii tehnice trebuie stabilite astfel incat sa tina seama de criteriile de accesibilitate pentru persoanele cu handicap si pentru toti utilizatorii.

(2) Specificatiile tehnice trebuie sa permita accesul egal al investitorilor privati si sa nu aiba ca efect impunerea unor obstacole nejustificate in calea concurentei in ceea ce priveste lansarea procedurilor de selectie.

(3) Fara a aduce atingere normelor tehnice obligatorii de drept intern, specificatiile tehnice sunt formulate:

a) fie prin trimitere la specificatiile tehnice definite in anexa nr. 4 si, in ordinea preferintelor, la standardele nationale care transpun standardele europene, la acordurile tehnice europene, la specificatiile tehnice comune, la standardele internationale sau la alte sisteme tehnice de referinta stabilite de organismele europene de standardizare ori, in cazul in care acestea nu exista, la standardele nationale, la acordurile tehnice nationale sau la specificatiile tehnice nationale in materie de proiectare, calcul si executie a lucrarilor, precum si de utilizare a produselor. Fiecare trimitere este insotita de mentiunea <<sau echivalent>>;

b) fie in termeni de performante sau de cerinte functionale; acestea pot include caracteristici de mediu. Cu toate acestea, specificatiile tehnice trebuie sa fie suficient de exacte pentru ca investitorii sa poata determina obiectul contractului si pentru ca partenerii publici sa poata atribui contractul;

c) fie in termeni de performante sau de cerinte functionale, prevazute la lit. b), facand trimitere la specificatiile mentionate la lit. a) ca mijloc de prezumtie a conformitatii cu respectivele performante ori cerinte functionale;

d) fie prin trimitere la specificatiile prevazute la lit. a), pentru anumite caracteristici, si la performantele sau cerintele functionale prevazute la lit. b), pentru alte caracteristici.

(4) In cazul in care se folosesc de posibilitatea de a face trimitere la specificatiile prevazute la alin. (3) lit. a), partenerii publici nu pot respinge o oferta pe motiv ca bunurile sau serviciile oferite nu sunt conforme cu specificatiile la care au facut trimitere, daca investitorul dovedeste in oferta sa, intr-un mod care sa raspunda cerintelor partenerului public, prin orice mijloace adecvate, ca solutiile pe care le propune indeplinesc in mod echivalent cerintele definite in specificatiile tehnice. Prin mijloc adecvat se poate intelege un dosar tehnic emis de producator sau un raport de testare emis de un organism recunoscut.

(5) In cazul in care se folosesc de posibilitatea, prevazuta la alin. (3), de a stabili performante sau cerinte functionale de indeplinit, partenerii publici nu pot respinge o oferta de lucrari, de bunuri si de servicii conforme cu un standard national care transpune un standard european, cu un acord tehnic european, cu o specificatie tehnica comuna, cu un standard international ori cu un sistem tehnic de referinta elaborat de un organism european de standardizare, daca aceste specificatii se refera la performantele sau cerintele functionale pe care le-au impus.

(6) In oferta sa, investitorul privat trebuie sa dovedeasca, intr-un mod care sa raspunda cerintelor partenerului public si prin orice mijloace adecvate, ca lucrarile, bunurile si serviciile conforme cu standardul raspund performantelor sau cerintelor functionale ale partenerului public. Prin mijloc adecvat se poate intelege un dosar tehnic emis de producator sau un raport de testare emis de un organism recunoscut.

(7) In cazul in care prevad caracteristici de mediu in termeni de performante sau de cerinte functionale, astfel cum sunt mentionate la alin. (3) lit. b), partenerii publici pot utiliza specificatiile detaliate ori, daca este necesar, parti ale acestora, conform etichetelor ecologice europene sau (multi)nationale ori conform oricaror alte etichete ecologice, cu conditia ca:

a) respectivele specificatii sa fie adecvate astfel incat sa defineasca caracteristicile bunurilor sau serviciilor care fac obiectul contractului;

b) cerintele etichetei sa fie elaborate pe baza unor informatii stiintifice;

c) etichetele ecologice sa fie adoptate printr-o procedura la care sa poata participa toate partile implicate, precum organismele guvernamentale, consumatorii, producatorii, distribuitorii si organizatiile de mediu;

d) specificatiile sa fie accesibile tuturor partilor interesate.

(8) Partenerii publici pot preciza ca bunurile sau serviciile care prezinta etichete ecologice sunt considerate ca respectand specificatiile tehnice definite in documentul atasat; partenerii publici trebuie sa accepte orice alte justificari adecvate, cum ar fi un dosar tehnic emis de producator sau un raport de testare emis de un organism recunoscut.

(9) In sensul prezentului articol, prin organisme recunoscute se intelege laboratoarele de testare si de calibrare, organismele de inspectie si de certificare care sunt conforme cu standardele europene aplicabile. Partenerii publici accepta certificatele emise de organismele recunoscute din alte state membre.

(10) Cu exceptia cazului in care sunt justificate de obiectul contractului, specificatiile tehnice nu pot preciza o productie determinata, o origine determinata sau un procedeu determinat si nici nu se pot referi la o marca comerciala, la un brevet, la un tip, la o origine sau la o productie determinata, care ar avea ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor intreprinderi sau produse. Aceasta mentiune sau referire este autorizata, cu titlu exceptional, in cazul in care nu este posibila o descriere suficient de exacta si de inteligibila a obiectului contractului, in conformitate cu alin. (3) si (4); o astfel de mentiune ori referire este insotita de cuvintele <<sau echivalent>>.”

o) Titlul capitolului VI se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“CAPITOLUL VI

Comisiile de evaluare a ofertelor/scrisorilor de intentie si de negociere a ofertelor finale ale investitorilor privati”

p) Articolul 42 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 42

(1) Procedurile de selectie a investitorului privat cu care se incheie contractul de parteneriat public-privat sunt: procedura deschisa si procedura de dialog competitiv.

(2) Partenerul public numeste, potrivit legii, urmatoarele comisii:

a) comisia de evaluare a ofertelor/scrisorilor de intentie si a documentelor insotitoare ale investitorilor privati;

b) comisia de negociere cu investitorii privati selectati si cu care s-au semnat acorduri de proiect, in cazul aplicarii procedurii de dialog competitiv.”

q) La articolul 43, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“ART. 43

(1) Comisia de evaluare a ofertelor/scrisorilor de intentie si a documentelor insotitoare este formata din minimum 5 membri din cadrul expertilor si specialistilor partenerului public si, dupa caz, membrii autoritatilor deliberative/organelor de conducere, membri ai executivului partenerului public definit la art. 8 din Legea nr. 178/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alta persoana cu expertiza in domeniul obiectivului proiectului de parteneriat public-privat, in calitate de expert cooptat, care nu se afla in conflict de interese, astfel cum este acesta reglementat de Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Rolul comisiei de evaluare a ofertelor/scrisorilor de intentie si a documentelor insotitoare este acela de a analiza si selecta investitorii privati, care participa la procedura de selectie in vederea semnarii contractului de parteneriat public-privat sau a acordului de proiect, dupa caz.”

r) Articolul 44 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 44

Criteriile de selectie au ca scop demonstrarea potentialului tehnic, financiar si organizatoric al fiecarui investitor privat participant la procedura, potential care trebuie sa reflecte posibilitatea concreta a acestuia de a indeplini contractul si de a rezolva eventualele dificultati legate de indeplinirea acestuia, in cazul in care acesta va fi declarat castigator.”

s) Dupa articolul 44 se introduc 14 noi articole, articolele 44^1 – 44^14, cu urmatorul cuprins:

“ART. 44^1

Partenerul public are dreptul de a aplica criterii de calificare si selectie referitoare numai la:

a) situatia personala a investitorului privat;

b) capacitatea de exercitare a activitatii profesionale;

c) situatia economica si financiara;

d) capacitatea tehnica si/sau profesionala;

e) standarde de asigurare a calitatii;

f) standarde de protectie a mediului.

ART. 44^2

(1) Investitorii privati au dreptul de a prezenta certificate emise de catre o autoritate publica competenta sau de catre un organism de drept public ori privat care respecta standarde europene de certificare, pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de selectie formulate in conformitate cu prevederile art. 44^1.

(2) Partenerul public nu are dreptul de a impune investitorilor privati obligativitatea prezentarii unei certificari specifice, acestia din urma avand dreptul de a prezenta, in scopul demonstrarii indeplinirii anumitor cerinte, orice alte documente echivalente cu o astfel de certificare sau care probeaza, in mod concludent, indeplinirea respectivelor cerinte. Partenerul public are dreptul de a solicita, daca se considera necesar, clarificari sau completari ale documentelor prezentate.

(3) Prin ordin al secretarului general al Guvernului se pot stabili modalitati de certificare sau includere pe liste oficiale, la nivel national, a investitorilor privati care opteaza pentru un astfel de sistem de certificare. In acest caz, Unitatea centrala pentru coordonarea parteneriatului public-privat (UCCPPP) are obligatia de a informa Comisia Europeana cu privire la coordonatele si modul de functionare a sistemului.

(4) In cazul utilizarii listelor oficiale ale investitorilor privati desemnati, partenerii publici vor solicita adeverinte suplimentare, care sa ateste indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

ART. 44^3

(1) Partenerul public nu are dreptul de a restrictiona participarea la procedura de incheiere a contractului de parteneriat public-privat prin introducerea unor criterii minime de selectie, care:

a) nu prezinta relevanta in raport cu natura si complexitatea contractului de parteneriat public-privat ce urmeaza sa fie incheiat;

b) sunt disproportionate in raport cu natura si complexitatea contractului de parteneriat public-privat ce urmeaza sa fie incheiat.

(2) Partenerul public va impune criterii minime de selectie referitoare la situatia economica si financiara ori la capacitatea tehnica si/sau profesionala a investitorilor privati, elaborand in acest sens o nota justificativa.

ART. 44^4

In sensul prevederilor art. 44^3 alin. (1) lit. b) se prezuma ca cerintele minime de selectie sunt disproportionate in raport cu natura si complexitatea contractului de parteneriat public-privat ce urmeaza sa fie incheiat, daca se impune indeplinirea unor conditii cum ar fi:

a) suma valorilor/cantitatilor de bunuri furnizate, servicii prestate si lucrari executate, incluse in contractul/contractele prezentat/prezentate de catre investitorul privat ca dovada a experientei lui similare, sa fie mai mare decat valoarea/cantitatea de produse/servicii/lucrari ce vor fi furnizate/prestate/executate in baza contractului de parteneriat public-privat care urmeaza sa fie incheiat;

b) valoarea cifrei de afaceri a investitorului privat sa fie mai mare decat valoarea estimata a contractului, multiplicata cu 2.

ART. 44^5

(1) Atunci cand solicita indeplinirea anumitor criterii de selectie, partenerul public trebuie sa precizeze in anuntul de selectie si in documentul atasat anuntului de selectie informatiile pe care investitorii privati urmeaza sa le prezinte in acest scop, precum si documentele specifice prin care se pot confirma informatiile respective.

(2) Documentele solicitate nu trebuie sa limiteze posibilitatea investitorului privat de a demonstra indeplinirea criteriilor de selectie si prin alte mijloace, in masura in care acestea pot fi considerate edificatoare de catre partenerul public.

(3) In sensul prevederilor alin. (2), se considera inclus in categoria mijloacelor edificatoare orice site oficial al unei institutii publice sau al unei alte entitati abilitate prin lege in acest scop, in masura in care sursa de date respectiva contine informatii actualizate.

(4) In cazul in care exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste anumite documente prezentate, partenerul public are dreptul de a solicita detalii, precizari ori confirmari suplimentare atat de la investitorul privat in cauza, cat si de la autoritatile competente care pot furniza informatii in acest sens. In orice situatie, partenerul public are obligatia de a asigura o perioada rezonabila de timp pentru furnizarea precizarilor/confirmarilor solicitate.

(5) Partenerul public nu are dreptul de a impune indeplinirea unor criterii de selectie pentru eventualii subcontractanti, dar resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se iau in considerare pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens.

ART. 44^6

(1) Partenerul public are obligatia de a utiliza pentru selectia investitorilor privati numai criteriile de selectie si negociere prevazute in anuntul de selectie.

(2) Etapa de selectie in cadrul procedurii de dialog competitiv a investitorilor privati reprezinta un proces distinct care are ca scop doar limitarea numarului de investitori privati care vor participa la dialog. Selectia se realizeaza prin acordarea pentru fiecare investitor privat a unui punctaj care trebuie sa reflecte capacitatea acestuia de a indeplini contractul de parteneriat public-privat ce urmeaza sa fie incheiat.

(3) Partenerul public are obligatia sa precizeze in anuntul de selectie si in documentul atasat modalitatea de acordare a punctajului pe baza caruia se va realiza clasamentul investitorilor privati ori de cate ori urmeaza sa realizeze o selectie a acestora.

ART. 44^7

Nu pot participa la procedurile de selectie in vederea atribuirii unui contract de parteneriat public-privat persoanele aflate in situatia prevazuta la art. 12 alin. (2) din Legea nr. 178/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 44^8

(1) Partenerul public are obligatia de a accepta ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca investitorul privat nu se incadreaza in una dintre situatiile prevazute la art. 44^7 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, in tara de origine sau in tara in care acesta este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare ori alte documente echivalente emise de autoritatile competente din tara respectiva.

(2) In cazul in care exista incertitudini in ceea ce priveste situatia personala a respectivilor investitori privati, partenerul public are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente de natura celor prevazute la alin. (1).

(3) In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit investitorul privat nu se emit documente de natura celor prevazute la alin. (1) ori respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 44^7, partenerul public are obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative ori judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.

ART. 44^9

Partenerul public are dreptul de a solicita oricarui investitor privat sa prezinte documente edificatoare care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana juridica si, dupa caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care investitorul privat este stabilit.

ART. 44^10

(1) In cazul in care partenerul public solicita demonstrarea situatiei economice si financiare, atunci acesta are obligatia de a indica in documentul atasat si informatiile pe care investitorii privati urmeaza sa le prezinte in acest scop.

(2) Dovada capacitatii economice si financiare a investitorului privat poate fi facuta, ca regula generala, prin una sau mai multe dintre urmatoarele referinte:

a) declaratii bancare corespunzatoare sau, dupa caz, dovada unei asigurari a riscului profesional;

b) prezentarea bilanturilor sau a extraselor de bilant, in cazul in care publicarea bilanturilor este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit investitorul privat;

c) o declaratie privind cifra totala de afaceri si, dupa caz, cifra de afaceri din domeniul de activitate care face obiectul contractului, pentru cel mult ultimele 3 exercitii financiare, disponibile in functie de data infiintarii sau inceperii activitatilor investitorului privat, in masura in care informatiile privind cifrele de afaceri sunt disponibile. In acest ultim caz, partenerul public are obligatia de a lua in considerare si data la care investitorul privat a fost infiintat sau si-a inceput activitatea comerciala.

(3) Dupa caz, un investitor privat poate include si prezenta in oferta lui capacitatile altor entitati, indiferent de natura juridica a relatiilor dintre acesta si respectivele entitati. In acest caz, investitorul privat trebuie sa dovedeasca partenerului public ca va dispune de mijloacele necesare, prezentand, de exemplu, angajamentul ferm al respectivelor entitati in acest sens.

(4) In aceleasi conditii, un grup de investitori privati poate mentiona capacitatile membrilor grupului sau ale altor entitati.

(5) In cazul in care, din motive intemeiate, investitorul privat nu poate prezenta referintele solicitate de partenerul public, este autorizat sa faca dovada capacitatii sale economice si financiare prin orice alt document pe care partenerul public il considera si il accepta ca fiind corespunzator.

ART. 44^11

(1) Capacitatile tehnice ale investitorilor privati pot fi dovedite in unul dintre urmatoarele moduri, in functie de natura, cantitatea sau importanta si utilizarea lucrarilor, a bunurilor ori a serviciilor:

a) prezentarea listei de lucrari executate in decursul ultimilor 5 ani, insotita de certificate de buna executie. Respectivele certificate indica valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor si precizeaza daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit; dupa caz, autoritatea competenta trimite certificatele direct partenerului public;

b) prezentarea unei liste a principalelor livrari sau a principalelor servicii efectuate in decursul ultimilor 3 ani, indicand valoarea, data si beneficiarii publici ori privati. Livrarile sau prestarile de servicii pot fi dovedite:

(i) in cazul in care beneficiarul a fost un partener public, prin certificate emise sau contrasemnate de autoritatea competenta;

(ii) in cazul in care beneficiarul a fost privat, prin certificarea din partea acestuia, sau in lipsa acesteia, printr-o declaratie a investitorului privat;

c) indicarea tehnicienilor sau organismelor tehnice, indiferent daca fac sau nu parte din intreprinderea investitorului privat, in special a celor care raspund de controlul calitatii si, daca este vorba de contracte de parteneriat public-privat de lucrari, a celor de care va dispune contractantul in vederea executiei lucrarilor;

d) descrierea echipamentului tehnic afectat pentru derularea proiectului de parteneriat public-privat, a masurilor aplicate de furnizor sau de prestatorul de servicii in vederea asigurarii calitatii si a resurselor sale de studiu si de cercetare;

e) in cazul in care bunurile sau serviciile care urmeaza sa fie furnizate sunt complexe ori in care, cu titlu exceptional, sunt destinate unui anumit scop – un control efectuat de partenerul public sau, in numele acestuia, de un organism oficial competent din tara in care furnizorul ori prestatorul de servicii este stabilit, sub rezerva acordului respectivului organism; controlul urmareste capacitatile de productie ale furnizorului sau capacitatea tehnica a prestatorului de servicii si, daca este necesar, masurile pe care urmeaza sa le ia in vederea controlarii calitatii;

f) indicarea nivelurilor de studii si profesionale ale investitorului privat care presteaza servicii sau gestioneaza lucrarile si ale personalului din conducere si, in special, ale responsabilului ori responsabililor cu prestarea serviciilor sau coordonarea lucrarilor;

g) pentru contractele de parteneriat public-privat de lucrari si de servicii si numai in cazuri adecvate – indicarea masurilor de gestionare a mediului pe care investitorul privat le poate aplica in timpul executarii contractului;

h) printr-o declaratie care sa indice efectivele medii anuale de personal ale investitorului privat care presteaza servicii si numarul personalului din conducere pe o perioada de 3 ani;

i) printr-o declaratie care sa indice utilajele, materialele si echipamentul tehnic de care va dispune investitorul privat care presteaza servicii sau executa lucrari pentru executarea contractului;

j) indicarea partii din contract pe care investitorul privat care presteaza servicii are intentia sa o subcontracteze;

k) in ceea ce priveste bunurile care urmeaza sa fie furnizate, prin solicitarea de catre partenerul public de esantioane, descrieri si fotografii a caror autenticitate poate fi dovedita la cererea partenerului public;

l) in ceea ce priveste bunurile care urmeaza sa fie furnizate, prin certificate emise de institutiile sau de serviciile oficiale responsabile cu controlul calitatii si cu competente recunoscute, care sa ateste conformitatea produselor clar identificata prin trimiterea la specificatii ori standarde corespunzatoare.

(2) Dupa caz si pentru un contract de parteneriat public-privat determinat, un investitor privat poate mentiona capacitatile altor entitati, indiferent de ce caracter legal au relatiile dintre el si respectivele entitati. In acest caz, investitorul privat trebuie sa dovedeasca partenerului public ca va dispune de mijloacele necesare, prezentand, de exemplu, angajamentul ferm al respectivelor entitati in acest sens.

(3) In aceleasi conditii, un grup de investitori privati prevazut la art. 3^1 din Legea nr. 178/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, poate mentiona capacitatile membrilor grupului sau ale altor entitati.

(4) In cazul procedurilor de atribuire a contractelor de parteneriat public-privat de bunuri care necesita lucrari de montaj sau de instalatii, prestarea unor servicii si executia unor lucrari, capacitatea operatorilor economici de a furniza serviciile ori de a executa instalatiile sau lucrarile poate fi evaluata in special in functie de capacitatile, eficienta, experienta si fiabilitatea lor.

(5) Partenerul public precizeaza, in anuntul de selectie sau in documentul atasat, referintele pe care doreste sa le primeasca dintre cele prevazute la alin. (1) – (4).

ART. 44^12

In cazul in care solicita prezentarea unor certificate eliberate de organisme independente, care sa ateste ca investitorul privat respecta anumite standarde de garantare a calitatii, partenerul public se raporteaza la sistemele de asigurare a calitatii fondate pe seriile de standarde europene relevante si certificate de organisme conforme cu standardele europene privind certificarea. Partenerii publici recunosc certificatele echivalente ale organismelor stabilite in alte state membre. De asemenea, partenerii publici accepta si alte dovezi ale masurilor echivalente de garantare a calitatii prezentate de investitorii privati.

ART. 44^13

In cazul in care partenerul public solicita prezentarea unor certificate eliberate de organisme independente, care sa ateste ca investitorul privat se conformeaza anumitor standarde de gestionare a mediului, partenerul public se raporteaza la Sistemul comunitar de management ecologic si audit (EMAS) sau la standardele de gestionare a mediului bazate pe standardele europene ori internationale in domeniu si certificate de organisme conforme cu legislatia comunitara sau cu standardele europene ori internationale privind certificarea. Partenerii publici recunosc certificatele echivalente ale organismelor stabilite in alte state membre. De asemenea, partenerii publici accepta si alte dovezi ale masurilor echivalente de gestionare a mediului prezentate de investitorii privati, daca sunt conforme cu legislatia in domeniu.

ART. 44^14

Partenerul public poate invita investitorii sa clarifice certificatele si documentele prezentate in temeiul art. 44^7 – 44^13.”

s) La articolul 46, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 46

(1) Comisia de negociere cu investitorii privati selectati si cu care s-au semnat acorduri de proiect este formata din minimum 5 membri din cadrul expertilor si specialistilor partenerului public, dupa caz, consilieri locali sau judeteni, ministri, secretari de stat, membri ai consiliilor de administratie ori membri ai executivului partenerilor publici, definiti la art. 8 din Legea nr. 178/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, sau orice alta persoana cu expertiza in domeniul obiectivului proiectului de parteneriat public-privat, care nu este in situatie de conflict de interese astfel cum este acesta reglementat de Legea nr. 161/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.”

t) Articolele 49 – 52 se abroga.

t) Titlul capitolului VII se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“CAPITOLUL VII

Metode de calcul al valorii estimate a contractelor de parteneriat public-privat”

u) Articolul 53 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 53

(1) Calcularea valorii estimate a unui contract de parteneriat public-privat se bazeaza pe valoarea totala, fara TVA, estimata de partenerul public, reprezentand suma valorii dintre valoarea aportului partenerului public si costul total rezultat din studiul de prefezabilitate sau fundamentare, inclusiv suma valorii riscurilor de proiect. Acest calcul tine seama inclusiv de orice forma de optiune posibila si de eventualele reinnoiri ale contractului.

(2) Estimarea trebuie sa fie valabila la momentul expedierii anuntului de selectie.

(3) Niciun contract de parteneriat public-privat de lucrari si niciun contract de parteneriat public-privat cu scopul obtinerii unei anumite cantitati de bunuri si de servicii nu pot fi impartite in vederea sustragerii de la aplicarea dispozitiilor prezentei hotarari.”

v) Articolul 54 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 54

Valoarea estimata a contractelor de parteneriat public-privat trebuie sa includa suma costurilor actualizate, generate de proiectarea, finantarea, constructia/realizarea sau transformarea, reabilitarea/modernizarea, intretinerea, mentenanta, operarea, exploatarea ori managementul lucrarilor, echipamentelor si valorilor imateriale/materiale si de prestarea de servicii prevazute pe durata contractului.”

w) Dupa articolul 54 se introduc 64 de noi articole, articolele 54^1 – 54^64, cu urmatorul cuprins:

“ART. 54^1

La calcularea valorii estimate a contractului de parteneriat public-privat se va tine cont si de valoarea riscurilor de proiect.

ART. 54^2

(1) In cazul contractelor de parteneriat public-privat, riscul poate fi de doua tipuri: riscul transferabil si riscul retinut.

(2) Riscul transferabil reprezinta cuantificarea valorica a tuturor riscurilor de proiect care urmeaza sa fie preluate de investitor.

(3) Riscul retinut reprezinta cuantificarea valorica a tuturor riscurilor de proiect care urmeaza sa fie preluate de partenerul public.

ART. 54^3

Evaluarea riscului presupune parcurgerea urmatoarelor etape:

a) identificarea tuturor riscurilor;

b) cuantificarea consecintelor riscurilor;

c) estimarea probabilitatii riscurilor;

d) cuantificarea financiara a riscurilor;

e) identificarea structurii de alocare a riscurilor;

f) calcularea riscului transferabil;

g) calcularea riscului retinut.

ART. 54^4

In contextul valorii estimate, riscul reflecta potentiale costuri suplimentare peste costul de baza al valorii estimate a contractului de parteneriat public-privat.

ART. 54^5

In mod general, riscul poate fi inclus in valoarea estimata a contractului de parteneriat public-privat, prin una dintre urmatoarele metode:

a) includerea costurilor riscurilor de proiect in cash flow-ul general;

b) ajustarea ratei de actualizare a costului capitalului in vederea reflectarii nivelului specific al riscului pentru fiecare proiect.

ART. 54^6

Principalele categorii de riscuri sunt reprezentate de:

a) riscul indeplinirii cerintelor specifice impuse proiectului;

b) riscul de proiectare si constructie;

c) riscul ca cererea de utilizare sa fie mai mica decat estimarile;

d) riscul asociat protectiei mediului;

e) riscul de finantare;

f) riscul aparitiei unei situatii de forta majora;

g) riscul operational si al asigurarii nivelului de performanta;

h) riscul schimbarii legislative;

i) riscul uzurii morale si al necesitatii modernizarii;

j) riscul specific proiectului.

ART. 54^7

La finalizarea identificarii tuturor riscurilor partenerul public trebuie sa evalueze si sa cuantifice posibilele urmari ale fiecarui risc, incluzand si efectul oricarei succesiuni sau sincronizari a elementelor de risc.

ART. 54^8

Consecinta aparitiei unui risc masoara diferenta dintre nivelul de baza al valorii estimate si noul cost generat prin aparitia acelui risc, armonizat cu probabilitatea de aparitie a acestui risc.

ART. 54^9

Consecintele aparitiei riscului pot fi directe sau indirecte. Consecintele directe includ valoarea, timpul si costurile ce depasesc nivelul de baza al valorii estimate. Consecintele indirecte apar din interactiunea dintre riscuri diferite.

ART. 54^10

Toate riscurile identificate si cuantificate trebuie incluse in valoarea estimata a contractului de parteneriat public-privat.

ART. 54^11

Dupa identificarea si evaluarea tuturor riscurilor materiale, fiecare risc trebuie analizat ca un risc transferabil sau retinut, in masura in care el poate fi transferat partenerului privat ori retinut de catre partenerul public in cadrul unui aranjament de tip parteneriat public-privat.

ART. 54^12

Riscul retinut reprezinta suma acelor riscuri propuse sa fie asumate de partenerul public in cadrul parteneriatului public-privat. Aceste riscuri trebuie adaugate la valoarea proiectelor, obtinandu-se astfel costul real suportat de partenerul public in cadrul unui parteneriat public-privat. Astfel de riscuri pot fi: schimbari in legislatie, riscuri induse de omisiuni in cadrul specificatiilor de proiect, portiunea asumata de partenerul public din riscul diminuarii cererii etc.

ART. 54^13

Factorii care pot diminua riscurile retinute sunt:

a) abilitatea de a influenta direct probabilitatea aparitiei unui risc;

b) colaborarea cu contractanti cu reputatie si utilizarea de tehnologii performante, parghii eficiente de monitorizare si management al riscului, acoperirea eficienta a riscurilor prin asigurare.

ART. 54^14

(1) Riscurile retinute pot fi estimate pe baza unor pierderi anterioare sau in comparatie cu valoarea primei de asigurare pentru un risc echivalent.

(2) Toate riscurile retinute trebuie evaluate, cuantificate si incluse pentru a da o valoare reala a costului suportat de partenerul public.

ART. 54^15

(1) Criteriul utilizat in vederea atribuirii contractelor de parteneriat public-privat il reprezinta <<oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic>>, iar stabilirea ofertei castigatoare se realizeaza prin aplicarea unui sistem de factori de evaluare pentru care se stabilesc ponderi relative sau un algoritm specific de calcul.

(2) Algoritmul de calcul, precum si factorii de evaluare a ofertelor, care vor fi luati in considerare, se precizeaza in mod clar si detaliat in cadrul documentului atasat la anuntul de selectie si vor reflecta metodologia concreta de punctare a avantajelor care vor rezulta din propunerile tehnice si financiare prezentate de investitorii privati.

ART. 54^16

(1) Partenerul public nu are dreptul de a utiliza criteriile de selectie drept criterii de evaluare a ofertelor/scrisorilor de intentie.

(2) Atunci cand stabilesc criteriile de evaluare a ofertelor/scrisorilor de intentie, partenerul public nu are dreptul de a utiliza criterii care:

a) nu au o legatura directa cu natura si obiectul contractului de parteneriat public-privat ce urmeaza sa fie incheiat;

b) nu reflecta un avantaj real si evident pe care partenerul public il poate obtine prin utilizarea criteriului de evaluare respectiv.

(3) Ponderea stabilita pentru fiecare criteriu de evaluare nu trebuie sa conduca la distorsionarea rezultatului aplicarii procedurii pentru incheierea contractului de parteneriat public-privat. Pentru fiecare criteriu de evaluare partenerul public are obligatia de a stabili o pondere care sa reflecte in mod corect:

a) importanta caracteristicii tehnice/functionale considerate a reprezenta un avantaj calitativ ce poate fi punctat; sau

b) cuantumul valoric al avantajelor de natura financiara pe care investitorii privati le pot oferi prin asumarea unor angajamente suplimentare in raport cu cerintele minime prevazute in caietul de sarcini.

(4) Partenerul public mentioneaza in anuntul de selectie sau in documentul atasat ponderea relativa pe care o confera fiecaruia dintre criteriile selectate in vederea determinarii ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic.

(5) Ponderea poate fi exprimata printr-un punctaj intocmit corespunzator in ceea ce priveste intervalul dintre maxim si minim.

(6) Daca partenerul public considera ca o astfel de ponderare nu este posibila din punct de vedere obiectiv, criteriile de evaluare vor fi ierarhizate in ordinea importantei lor si partenerul public va intocmi o nota justificativa in acest sens.

ART. 54^17

Garantia de participare se constituie de catre investitorul privat in scopul de a proteja partenerul public fata de riscul unui eventual comportament necorespunzator al acestuia pe intreaga perioada derulata pana la incheierea contractului de parteneriat public-privat.

ART. 54^18

Partenerul public are obligatia de a preciza in documentul atasat anuntului de selectie ca pentru participarea la procedura de selectie este prevazuta obligatia investitorilor privati de a constitui o garantie de participare. In acest caz, documentul atasat trebuie sa contina si urmatoarele informatii:

a) cuantumul garantiei de participare in suma fixa de 1% din valoarea estimata a contractului de parteneriat public-privat;

b) perioada de valabilitate a garantiei de participare, care va fi cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei, astfel cum a fost solicitata prin documentul atasat.

ART. 54^19

(1) Garantia de participare se constituie prin virament bancar, printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari sau prin depunere la casieria partenerului public si se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentul atasat.

(2) Garantia trebuie sa fie irevocabila.

(3) Partenerul public nu are dreptul:

a) de a impune sau de a interzice prezentarea unui instrument de garantare emis de catre o anumita societate bancara ori societate de asigurari, nominalizata in mod expres in documentatia de atribuire;

b) de a limita posibilitatea de prezentare a instrumentelor de garantare numai la cele care sunt emise de catre societati bancare sau numai la cele care sunt emise de catre societati de asigurari;

c) de a impune sau de a interzice prezentarea scrisorilor de garantie in oricare dintre formele prevazute ori de a acorda, in cadrul procesului de evaluare, un punctaj suplimentar uneia dintre formele de constituire a garantiei.

(4) Garantia de participare se poate constitui si prin depunerea la casieria partenerului public:

a) a unui ordin de plata sau a unei file cec, cu conditia confirmarii acestora de catre banca pana la data deschiderii ofertelor;

b) a unei sume in numerar.

(5) In orice situatie, dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor/scrisorilor de intentie.

ART. 54^20

Partenerul public are dreptul de a retine garantia pentru participare, investitorul privat pierzand astfel suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare dintre urmatoarele situatii:

a) isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia;

b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de parteneriat public-privat in perioada de valabilitate a ofertei.

ART. 54^21

(1) Garantia pentru participare, constituita de investitorul privat a carui oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare, se restituie de partenerul public in cel mult 3 zile lucratoare de la data semnarii contractului de parteneriat public-privat.

(2) Garantia de participare, constituita de investitorii privati a caror oferta nu a fost stabilita castigatoare, se returneaza de partenerul public dupa semnarea contractului de parteneriat public-privat cu investitorul privat a carui oferta a fost desemnata castigatoare, dar nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei.

(3) In cazul in care partenerul public se afla in situatia de a anula procedura de incheiere a contractului de parteneriat public-privat, garantia de participare se restituie dupa data expirarii termenului de depunere a contestatiilor cu privire la aceasta decizie, dar nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la aceasta data.

(4) Dupa primirea comunicarii privind rezultatul procedurii, investitorii privati ale caror oferte au fost declarate necastigatoare au dreptul de a obtine eliberarea garantiei de participare inainte de expirarea perioadei prevazute la alin. (2) sau, dupa caz, la alin. (3), daca transmit partenerului public o solicitare in acest sens.

ART. 54^22

(1) Anuntul de selectie se publica in conformitate cu dispozitiile art. 24 din Legea nr. 178/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Partenerul public are obligatia de a transmite spre publicare anuntul de selectie, inclusiv pe cele de tip erata la respectivele anunturi, catre operatorul SEAP.

(3) Transmiterea spre publicare a anunturilor catre operatorul SEAP se realizeaza numai prin mijloace electronice.

(4) Orice alta modalitate privind publicarea anuntului de selectie si a documentului atasat in afara celei prevazute la alin. (1), inclusiv orice modificari aduse acestora, nu este permisa.

ART. 54^23

(1) Anunturile pentru care Legea nr. 178/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, impune obligatia publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene se redacteaza de partenerul public intr-o limba oficiala a Uniunii Europene, cu respectarea prevederilor si formelor prevazute in Regulamentul (CE) nr. 1.564/2005 al Comisiei din 7 septembrie 2005 de stabilire a formularelor standard pentru publicarea anunturilor in cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii publice in conformitate cu directivele 2004/17/CE si 2004/18/CE ale Parlamentului European si Consiliului.

(2) Anunturile publicate in SEAP nu trebuie sa cuprinda alte informatii decat cele cuprinse in anunturile publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si trebuie sa mentioneze data la care anuntul a fost trimis catre Comisia Europeana.

ART. 54^24

(1) Dupa transmiterea anunturilor catre operatorul SEAP, UCCPPP are obligatia de a verifica anunturile respective din punctul de vedere al respectarii regulilor formale de completare, in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data primirii acestora in SEAP.

(2) UCCPPP are obligatia ca in termenul prevazut la alin. (1) sa comunice operatorului SEAP acceptul de publicare sau respingerea publicarii anuntului.

ART. 54^25

In cazul in care UCCPPP constata, in cursul verificarii anuntului transmis de partenerul public catre operatorul SEAP, ca in forma sau in continutul acestuia exista erori ori omisiuni, aceasta are obligatia:

a) de a comunica operatorului SEAP respingerea publicarii anuntului;

b) de a informa partenerul public asupra deciziei de respingere a publicarii anuntului, motivand decizia respectiva si indicand modul in care erorile/omisiunile pot fi remediate.

ART. 54^26

(1) Anunturile transmise ulterior remedierii erorilor/omisiunilor constatate conform prevederilor art. 54^25 sunt considerate anunturi noi si fac obiectul tuturor regulilor de transmitere si verificare prevazute in prezentele norme.

(2) In cazul in care, dupa publicarea unui anunt, intervin anumite modificari fata de informatiile deja publicate, partenerul public are obligatia de a transmite spre publicare un anunt de tip erata la anuntul initial, in conditiile prevazute de Regulamentul (CE) nr. 1.564/2005.

ART. 54^27

(1) Operatorul SEAP nu are dreptul de a publica anuntul transmis de partenerul public sau de a-l transmite spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene fara obtinerea acceptului de publicare emis de UCCPPP.

(2) Operatorul SEAP are obligatia de a asigura transmiterea anunturilor spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene in formatul standard adoptat de Comisia Europeana si in termen de cel mult doua zile lucratoare de la obtinerea acceptului de publicare.

(3) Atunci cand stabileste perioadele-limita pentru depunerea ofertelor/scrisorilor de intentie, partenerul public are obligatia de a lua in calcul si marja de timp de 7 zile lucratoare, necesara pentru verificarea anunturilor de catre UCCPPP si pentru transmiterea acestora catre Jurnalul Oficial al Uniunii Europene de catre operatorul SEAP.

(4) Pentru stabilirea termenelor de primire a ofertelor si a cererilor de participare, autoritatile contractante tin seama in special de complexitatea contractului si de timpul necesar pentru pregatirea ofertelor, fara a aduce atingere termenelor stabilite in prezentele norme.

(5) In cazul in care, indiferent de motiv, anumite documente sau informatiile suplimentare, desi solicitate in timp util, nu au fost furnizate in termenele stabilite la art. 22 alin. (4) din Legea nr. 178/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, sau in care ofertele/scrisorile de intentie nu pot fi formulate decat in urma unei vizite la fata locului, termenele de primire a ofertelor/scrisorilor de intentie sunt prelungite astfel incat toti investitorii privati sa poata avea acces la toate informatiile necesare pentru formularea ofertelor/scrisorilor de intentie.

ART. 54^28

(1) Operatorul SEAP are obligatia de a publica anuntul in SEAP in cel mult doua zile lucratoare de la primirea acceptului de publicare, dar in niciun caz inainte de data transmiterii acestuia spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, daca prevederile Legii nr. 178/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, impun aceasta obligatie.

(2) Pentru stabilirea termenelor de primire a ofertelor si a scrisorilor de intentie, partenerii publici tin seama in special de complexitatea contractului si de timpul necesar pentru pregatirea ofertelor/scrisorilor de intentie, fara a aduce atingere termenelor stabilite de prezentul articol.

(3) In cazul procedurii deschise, cand valoarea estimata a contractului de parteneriat public privat este egala cu sau mai mare decat pragurile valorice stabilite la art. 5^1 alin. (1) din Legea nr. 178/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, partenerul public are obligatia de a transmite anuntul de selectie spre publicare in SEAP si in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu cel putin 52 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor/scrisorilor de intentie.

(4) In cazul procedurii deschise, cand valoarea estimata a contractului de parteneriat public-privat este mai mica decat pragurile valorice stabilite la art. 5^1 alin. (1) din Legea nr. 178/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, partenerul public are obligatia de a transmite anuntul de selectie spre publicare in SEAP cu cel putin 22 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor/scrisorilor de intentie.

(5) In cazul procedurii de dialog competitiv, cand valoarea estimata a contractului de parteneriat public privat este egala cu sau mai mare decat pragurile valorice stabilite la art. 5^1 alin. (1) din Legea nr. 178/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, partenerul public are obligatia de a transmite anuntul de selectie spre publicare in SEAP si in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu cel putin 37 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor/scrisorilor de intentie.

(6) In cazul procedurii de dialog competitiv, cand valoarea estimata a contractului de parteneriat public-privat este mai mica decat pragurile valorice stabilite la art. 5^1 alin. (1) din Legea nr. 178/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, partenerul public are obligatia de a transmite anuntul de selectie spre publicare in SEAP cu cel putin 22 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor/scrisorilor de intentie.

(7) Termenul curge de la data trimiterii anuntului de selectie, in cazul ambelor proceduri.

(8) Partenerii publici care au atribuit un contract de parteneriat public-privat trimit un anunt privind rezultatele procedurii de selectie in termen de cel mult 48 de zile de la atribuirea contractului, ce se va publica in SEAP si in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, dupa caz, in aceleasi conditii in care se publica si anuntul de selectie.

ART. 54^29

Termenele-limita privind depunerea ofertelor in cazul aplicarii procedurii deschise sunt cele prevazute la art. 18 din Legea nr. 178/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 54^30

(1) In cazul in care partenerul public primeste solicitari de clarificare cu privire la prevederile documentului atasat anuntului de selectie, acesta are obligatia de a raspunde la aceste solicitari, respectand prevederile art. 22 alin. (4) din Legea nr. 178/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Partenerul public are obligatia, respectand prevederile art. 21 din Legea nr. 178/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, de a face cunoscute clarificarile sau eventualele modificari in legatura cu documentul atasat, prin crearea unui nou fisier electronic la care se va asigura accesul direct si nerestrictionat, in mod similar cu accesul la fisierul initial.

ART. 54^31

(1) Partenerul public are obligatia de a deschide ofertele si, dupa caz, alte documente prezentate de investitorii privati participanti, la data, ora si in locul indicate in anuntul de selectie. In cazul in care devine necesara prelungirea termenului de depunere a ofertelor, partenerul public are obligatia de a preciza aceasta modificare printr-o erata la anuntul de selectie, care trebuie insa publicata cu cel putin 3 zile inainte de data anuntata initial pentru deschiderea ofertelor.

(2) Orice investitor privat are dreptul de a participa la deschiderea ofertelor.

(3) In cadrul sedintei de deschidere nu este permisa respingerea niciunei oferte, cu exceptia celor care se incadreaza in una dintre urmatoarele situatii:

a) au fost depuse dupa data si ora-limita de depunere sau la o alta adresa decat cele stabilite in anuntul de selectie;

b) nu sunt insotite de garantia de participare, in cuantumul, forma si avand perioada de valabilitate solicitata in documentul atasat.

(4) Sedinta de deschidere se finalizeaza printr-un proces-verbal semnat de membrii comisiei de evaluare si de reprezentanti ai investitorilor privati prezenti la sedinta, in care se consemneaza modul de desfasurare a sedintei respective, aspectele formale constatate la deschiderea ofertelor, elementele principale ale fiecarei oferte, consemnandu-se totodata lista documentelor depuse de fiecare investitor privat.

(5) Partenerul public are obligatia de a transmite cate un exemplar al procesului-verbal tuturor investitorilor privati participanti la procedura de atribuire, in cel mult o zi lucratoare de la deschidere, indiferent daca acestia au fost sau nu prezenti la sedinta respectiva.

(6) Orice decizie cu privire la selectia investitorilor privati sau, dupa caz, cu privire la evaluarea ofertelor se adopta de catre comisia de evaluare in cadrul unor sedinte ulterioare sedintei de deschidere a ofertelor.

ART. 54^32

(1) In cazul in care in cadrul documentului atasat a fost prevazuta obligatia indeplinirii unor criterii de selectie, comisia de evaluare are obligatia verificarii modului de indeplinire a acestor criterii de catre fiecare investitor privat.

(2) Comisia de evaluare are obligatia de a analiza si de a verifica fiecare oferta/scrisoare de intentie, atat din punctul de vedere al elementelor tehnice propuse, cat si din punctul de vedere al aspectelor financiare pe care le implica.

(3) Propunerea tehnica trebuie sa corespunda cerintelor minime prevazute in documentul atasat.

ART. 54^33

Pe parcursul analizarii si verificarii documentelor prezentate de investitorii privati, comisia de evaluare are dreptul de a solicita oricand clarificari sau completari ale documentelor prezentate de acestia pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de selectie, astfel cum sunt acestea prevazute in prezentele norme, ori pentru demonstrarea conformitatii ofertei cu cerintele solicitate.

ART. 54^34

(1) Oferta este considerata inacceptabila in urmatoarele situatii:

a) se incadreaza in categoria celor prevazute la art. 54^31 alin. (3);

b) a fost depusa de un investitor privat care nu indeplineste una sau mai multe dintre cerintele de selectie stabilite in documentul atasat ori nu a prezentat documente relevante in acest sens;

c) nu asigura respectarea reglementarilor obligatorii referitoare la conditiile specifice de munca si de protectie a muncii, atunci cand aceasta cerinta este formulata in conformitate cu prevederile art. 14^2;

d) in urma verificarilor prevazute la art. 54^33 se constata ca oferta are un pret neobisnuit de scazut pentru ceea ce urmeaza a fi furnizat/prestat/executat, astfel incat nu se poate asigura indeplinirea contractului la parametrii cantitativi si calitativi solicitati prin documentul atasat.

(2) Oferta este considerata neconforma in urmatoarele situatii:

a) nu satisface in mod corespunzator cerintele documentului atasat;

b) contine propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit partenerul public in cadrul documentului atasat, care sunt in mod evident dezavantajoase pentru acesta din urma, iar investitorul privat, desi a fost informat cu privire la respectiva situatie, nu accepta renuntarea la clauzele respective;

c) contine in cadrul propunerii financiare preturi care nu sunt rezultatul liberei concurente si care nu pot fi justificate.

ART. 54^35

(1) In cazul in care pentru un anumit contract sunt prezentate oferte ce par anormal de scazute in raport cu bunurile, lucrarile sau serviciile prestate, partenerul public, inainte de a putea respinge respectivele oferte, solicita in scris detalii privind elementele ofertei pe care le considera relevante. Respectivele detalii se pot referi, in special, la:

a) economia procedeului de constructie, a procedeului de fabricare a produselor sau a prestarii serviciilor;

b) solutiile tehnice adoptate si conditiile exceptional de favorabile de care dispune investitorul privat pentru executia lucrarilor, pentru furnizarea bunurilor sau pentru prestarea serviciilor;

c) originalitatea lucrarilor, a bunurilor sau a serviciilor propuse de investitorul privat;

d) respectarea dispozitiilor privind protectia si conditiile de munca in vigoare in locul in care se presteaza serviciile, lucrarile sau bunurile;

e) posibilitatea ca investitorul privat sa obtina un ajutor de stat.

(2) Prin consultare cu investitorul privat, partenerul public verifica elementele mentionate la alin. (1), tinand seama de dovezile furnizate.

(3) Partenerul public care constata ca o oferta este anormal de scazuta, deoarece investitorul privat a obtinut un ajutor de stat, nu poate respinge respectiva oferta numai din acest motiv, cu exceptia cazului in care consulta investitorul privat in acest sens si acesta nu este in masura sa demonstreze, in decursul unei perioade suficiente de timp stabilite de partenerul public, ca ajutorul in cauza nu afecteaza concurenta loiala intre investitorii privati care participa la una dintre procedurile de selectie stabilite prin Legea nr. 178/2010, cu modificarile si completarile ulterioare. Partenerul public care respinge o oferta anormal de scazuta, deoarece investitorul privat a obtinut un ajutor de stat, informeaza Comisia Europeana cu privire la aceasta.

(4) In scopul efectuarii verificarilor prevazute la alin. (1), partenerul public va solicita investitorului privat inclusiv documente privind, dupa caz, preturile la furnizori, situatia stocurilor de materii prime si materiale, modul de organizare si metodele utilizate in cadrul procesului de lucru, nivelul de salarizare a fortei de munca, performantele si costurile implicate de anumite utilaje sau echipamente de lucru.

(5) In cazul in care investitorul privat nu prezinta informatiile solicitate sau aceste informatii nu pot justifica pretul aparent neobisnuit de scazut, oferta intra sub incidenta prevederilor art. 54^34 alin. (1) lit. d).

ART. 54^36

(1) Ofertele care nu se incadreaza in niciuna dintre situatiile prevazute la art. 54^34 sunt singurele oferte care pot fi considerate admisibile.

(2) Oferta castigatoare se stabileste numai dintre ofertele admisibile pe baza criteriului de atribuire <<oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic>>”, precizat in anuntul de selectie si in documentul atasat.

ART. 54^37

(1) Dupa ce a finalizat evaluarea ofertelor, comisia de evaluare are obligatia de a elabora, in conformitate cu prevederile art. 18 alin. (7) lit. k) din Legea nr. 178/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, un raport al procedurii de evaluare, care se aproba de catre conducatorul partenerului public.

(2) Conducatorul partenerului public are obligatia in acest scop de lua masurile necesare pentru informarea tuturor investitorilor privati in legatura cu rezultatul aplicarii procedurii de selectie a investitorului privat cu care se va incheia contractul de parteneriat public-privat.

ART. 54^38

(1) Inainte de initierea procedurii de dialog competitiv, partenerul public are obligatia de a verifica intrunirea conditiilor prevazute la art. 18 alin. (5) din Legea nr. 178/2010, cu modificarile si completarile ulterioare. Rezultatul verificarii se concretizeaza prin elaborarea unei note justificative, care devine parte a dosarului privind atribuirea contractului de parteneriat public-privat.

(2) In cazul proiectelor complexe din punct de vedere tehnic si/sau financiar, cand partenerul public nu este in masura sa defineasca, din motive obiective, fara ajutor si in avans, mijloacele tehnice care sa ii satisfaca nevoile ori sa faca aranjamentele financiare sau legale pentru proiect, acesta poate decide atribuirea contractului de parteneriat public-privat prin procedura de dialog competitiv, in masura in care considera ca aplicarea unei proceduri deschise nu poate permite atribuirea contractului.

(3) In procedura de dialog competitiv, partenerii publici pot limita numarul investitorilor privati corespunzatori pe care ii vor invita sa poarte un dialog, cu conditia sa fie disponibil un numar suficient de investitori privati. Partenerii publici indica in anuntul de selectie sau in documentul atasat criteriile ori normele obiective si nediscriminatorii pe care estimeaza ca le vor utiliza, numarul minim de investitori privati pe care estimeaza ca ii vor invita si, dupa caz, numarul maxim. In procedura de dialog competitiv, numarul minim este de 3. In orice caz, numarul de investitori privati invitati trebuie sa fie suficient pentru a asigura o concurenta reala.

(4) Partenerii publici invita un numar de investitori privati cel putin egal cu numarul minim prestabilit. In cazul in care numarul de investitori privati care indeplinesc criteriile de selectie si nivelurile minime este mai mic decat numarul minim, partenerul public poate continua procedura, invitand investitorul privat sau investitorii privati care au capacitatile solicitate. In cadrul aceleiasi proceduri, partenerul public nu poate include alti investitori privati care nu au depus o scrisoare de intentie sau alti investitori privati care nu au capacitatile solicitate.

ART. 54^39

(1) In cazul procedurii de dialog competitiv, cand valoarea estimata a contractului de parteneriat public privat este egala sau mai mare decat pragurile valorice stabilite la art. 5^1 alin. (1) din Legea nr. 178/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, perioada cuprinsa intre data transmiterii anuntului de selectie spre publicare in SEAP si in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si data-limita de depunere a scrisorilor de intentie trebuie sa fie de cel putin 37 de zile.

(2) In cazul procedurii de dialog competitiv, cand valoarea estimata a contractului de parteneriat public privat este mai mica decat pragurile valorice stabilite la art. 5^1 alin. (1) din Legea nr. 178/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, partenerul public are obligatia de a transmite anuntul de selectie spre publicare in SEAP cu cel putin 22 de zile inainte de data-limita de depunere a scrisorilor de intentie.

(3) Dupa ce a finalizat selectia investitorilor privati, comisia de evaluare are obligatia de a elabora un raport de evaluare unde vor fi stabiliti investitorii privati selectati ce vor fi invitati la negocierea si semnarea acordului de proiect, care se aproba de catre conducatorul partenerului public.

(4) Conducatorul partenerului public are obligatia de a lua masurile necesare pentru informarea tuturor investitorilor privati participanti la etapa selectiei cu privire la rezultatul acesteia.

(5) Partenerul public are obligatia de a transmite, concomitent, o invitatie la etapa a doua a procedurii de dialog competitiv tuturor investitorilor privati admisi.

(6) Invitatia trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele informatii:

a) referinte privind anuntul de selectie publicat;

b) adresa la care va avea loc dialogul, precum si data si ora lansarii acestuia;

c) limba/limbile in care se va derula dialogul;

d) daca este cazul, precizari referitoare la documentele suplimentare pe care investitorii privati trebuie sa le prezinte in scopul verificarii declaratiilor sau completarii documentelor, prezentate in prima etapa pentru demonstrarea capacitatii tehnice si economico-financiare.

(7) Partenerul public are obligatia de a include in invitatie informatii privind modul de accesare a documentului atasat.

ART. 54^40

(1) Etapa a doua a procedurii de dialog competitiv consta in organizarea de intalniri cu fiecare investitor privat admis, pe parcursul carora se deruleaza un dialog cu scopul identificarii solutiilor/optiunilor referitoare la aspectele tehnice, montajele financiare, problemele legate de cadrul juridic si orice alte elemente ale viitorului contract. La sfarsitul fiecarei intalniri, comisia de negociere are obligatia consemnarii problemelor discutate si a aspectelor convenite intr-un proces-verbal de sedinta.

(2) Identificarea solutiilor/optiunilor se structureaza in functie de necesitatile, obiectivele si constrangerile partenerului public, astfel cum au fost acestea evidentiate in documentul atasat.

(3) In cadrul dialogului, partenerii publici asigura egalitate de tratament pentru fiecare investitor privat. In special, partenerii publici nu prezinta in mod discriminatoriu informatii care pot avantaja anumiti investitori privati in raport cu ceilalti.

(4) Partenerii publici nu pot dezvalui celorlalti participanti solutiile propuse sau alte informatii confidentiale comunicate de un investitor privat care participa la dialog, fara acordul acestuia.

ART. 54^41

(1) Partenerul public are dreptul de a derula dialogul si in runde intermediare, care au ca scop reducerea succesiva a numarului de solutii discutate, daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:

a) aceasta posibilitate a fost prevazuta in documentul atasat;

b) numarul participantilor la dialog este suficient de mare, astfel incat o astfel de reducere sa nu afecteze concurenta reala.

(2) In sensul prevederilor alin. (1), partenerul public are dreptul de a organiza, dupa ce in urma dialogului cu fiecare dintre investitorii privati au fost clarificate o parte dintre aspectele prevazute la art. 54^40 alin. (1), runde intermediare in care participantii la dialog urmeaza sa prezinte propuneri tehnice si/sau financiare partiale.

(3) Partenerul public are obligatia de a anunta toti participantii la dialog cu privire la modalitatea de desfasurare a rundei intermediare, precum si la factorii de evaluare aplicabili si la modul concret de aplicare a acestora pentru reducerea numarului de participanti.

(4) Dupa finalizarea unei runde intermediare de reducere a numarului de participanti la dialog, comisia de negociere are obligatia de a elabora un nou raport, care se aproba de catre conducatorul partenerului public sau de persoana desemnata in acest scop.

(5) Conducatorul partenerului public sau persoana desemnata in acest scop are obligatia de a lua masurile necesare pentru informarea tuturor participantilor la dialog cu privire la rezultatul rundei intermediare.

(6) Urmatoarea runda de dialog se deruleaza numai cu participantii ramasi in competitie dupa finalizarea rundei intermediare organizate anterior. Participantii ramasi in competitie, odata admisi ca urmare a organizarii unei runde intermediare, nu au dreptul ca, in cadrul rundelor urmatoare ori atunci cand depun oferta finala, sa modifice angajamentele asumate prin propunerile tehnice si/sau financiare partiale pe care le-au prezentat, decat in sensul imbunatatirii acestora.

ART. 54^42

In cazul in care etapa a doua a procedurii de dialog competitiv nu se poate finaliza prin identificarea unei solutii viabile, partenerul public are dreptul de a anula procedura de atribuire, considerandu-se implicit indeplinirea conditiilor prevazute la art. 54^58 alin. (2).

ART. 54^43

(1) In cadrul ultimei etape a dialogului competitiv, investitorii privati trebuie sa depuna ofertele finale pe baza solutiei/solutiilor identificate in cursul etapei anterioare. Ofertele trebuie sa cuprinda toate elementele solicitate si necesare pentru realizarea proiectului.

(2) Partenerul public va publica in SEAP termenul-limita pentru depunerea ofertelor finale, in conformitate cu prevederile art. 18 alin. (7) lit. p) din Legea nr. 178/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Ofertele pot fi clarificate, precizate si perfectionate la cererea partenerilor publici. Totodata, precizarile, clarificarile, perfectionarile sau informatiile suplimentare nu pot avea ca efect modificarea elementelor de baza ale ofertei ori ale cererii de oferta, ale caror variatii pot denatura concurenta sau pot avea un efect discriminatoriu.

(4) Partenerii publici evalueaza ofertele primite in functie de criteriile de atribuire stabilite in anuntul de selectie sau in documentul atasat si aleg oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic.

(5) La cererea partenerului public, investitorul privat identificat ca avand oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic poate fi invitat sa clarifice unele aspecte din oferta sa ori sa confirme angajamentele prezentate in oferta, cu conditia ca acest lucru sa nu duca la modificarea unor elemente importante ale ofertei sau ale cererii de oferta, la denaturarea concurentei ori la situatii discriminatorii.

(6) Prevederile art. 54^29 – 54^37 se aplica in mod corespunzator.

ART. 54^44

Partenerul public are obligatia de a desemna pentru selectia investitorului privat persoanele responsabile pentru evaluarea ofertelor/scrisorilor de intentie, care se constituie intr-o comisie de evaluare.

ART. 54^45

(1) Partenerul public va numi o persoana responsabila cu aplicarea procedurii de selectie, persoana care devine totodata si presedintele comisiei de evaluare. Presedintele poate fi membru in cadrul comisiei de evaluare sau rolul sau poate fi limitat numai la aspectele de organizare si reprezentare, in acest din urma caz neavand drept de vot. In orice situatie, presedintele comisiei de evaluare semneaza raportul procedurii de atribuire.

(2) Atributiile comisiei de evaluare sunt urmatoarele:

a) deschiderea ofertelor si, dupa caz, a altor documente care insotesc oferta;

b) verificarea indeplinirii criteriilor de selectie/calificare de catre investitorii privati, in cazul in care acestea au fost solicitate prin documentul atasat;

c) realizarea selectiei/preselectiei investitorilor, daca este cazul;

d) realizarea dialogului cu investitorii privati, in cazul aplicarii procedurii de dialog competitiv;

e) verificarea propunerilor tehnice prezentate de investitorii privati, din punctul de vedere al modului in care acestea corespund cerintelor minime din studiul de fundamentare sau din documentul atasat;

f) verificarea propunerilor financiare prezentate de investitorii privati;

g) stabilirea ofertelor inacceptabile sau neconforme si a motivelor care stau la baza incadrarii ofertelor respective in aceasta categorie;

h) stabilirea ofertelor admisibile;

i) aplicarea criteriului de atribuire, astfel cum a fost prevazut in documentul atasat, si stabilirea ofertei castigatoare;

j) in cazuri justificate, elaborarea unei propuneri de anulare a procedurii de atribuire;

k) elaborarea raportului procedurii de atribuire.

(3) Partenerul public are dreptul de a nominaliza membri de rezerva pentru membrii comisiei de evaluare.

(4) Partenerul public are dreptul de a inlocui un membru al comisiei de evaluare cu un membru de rezerva numai daca persoana care urmeaza sa fie inlocuita nu are posibilitatea, din motive obiective, de a-si indeplini atributiile care rezulta din calitatea de membru al comisiei de evaluare. Dupa producerea inlocuirii, calitatea de membru al comisiei de evaluare este preluata de catre membrul de rezerva, care isi va exercita atributiile aferente pana la finalizarea procedurii de selectie.

ART. 54^46

(1) Partenerul public are dreptul de a decide, cu scopul de a sprijini activitatile de evaluare, desemnarea pe langa comisia de evaluare a unor specialisti externi, numiti experti cooptati. Expertii cooptati pot fi desemnati inca de la inceputul procesului de evaluare sau pe parcursul acestui proces, in functie de problemele care ar putea impune expertiza acestora.

(2) Decizia de desemnare a expertilor cooptati trebuie sa precizeze atributiile si responsabilitatile specifice ale acestora si sa justifice necesitatea participarii lor la procesul de evaluare.

(3) Atributiile si responsabilitatile expertilor externi cooptati se rezuma, dupa caz, la:

a) verificarea si evaluarea propunerilor tehnice;

b) analiza situatiei financiare a investitorilor privati ori analiza financiara a efectelor pe care le pot determina anumite elemente ale ofertei sau clauze contractuale propuse de investitorul privat;

c) analiza efectelor de natura juridica pe care le pot determina anumite elemente ale ofertei sau anumite clauze contractuale propuse de investitorul privat.

(4) Numai membrii comisiei de evaluare au drept de vot.

(5) Expertii cooptati nu au drept de vot, insa au obligatia de a elabora un raport de specialitate cu privire la aspectele tehnice, financiare sau juridice etc. asupra carora, pe baza expertizei pe care o detin, au fost cooptati sa isi exprime punctul de vedere.

(6) Raportul de specialitate prevazut la alin. (5) este destinat sa faciliteze comisiei de evaluare adoptarea deciziilor in cadrul procesului de analiza a ofertelor si de stabilire a ofertei/ofertelor castigatoare. Raportul de specialitate se ataseaza la raportul de atribuire si devine parte a dosarului de selectie a investitorului privat.

ART. 54^47

(1) Pe parcursul desfasurarii procesului de evaluare, comisia de evaluare si expertii cooptati au obligatia de a pastra confidentialitatea asupra continutului ofertelor, precum si asupra oricaror alte informatii prezentate de catre investitorii privati, a caror dezvaluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-si proteja proprietatea intelectuala sau secretele comerciale.

(2) Incalcarea angajamentelor referitoare la confidentialitate se sanctioneaza conform legii, disciplinar sau penal.

(3) Cu exceptia sedintei de deschidere a ofertelor, la intrunirile comisiei de evaluare au dreptul de a participa numai membrii acesteia si, dupa caz, expertii cooptati.

(4) Regulile de evitare a conflictului de interese sunt egal aplicabile atat comisiei de evaluare, cat si expertilor cooptati.

ART. 54^48

(1) Comisia de evaluare si membrii cooptati au obligatia de a semna pe propria raspundere o declaratie de confidentialitate si impartialitate, prin care confirma ca nu se afla intr-o situatie ce implica existenta unui conflict de interese.

(2) Declaratia prevazuta la alin. (1) trebuie semnata inainte de preluarea atributiilor specifice, in cadrul procesului de evaluare si selectie.

(3) In cazul in care unul dintre membrii desemnati in comisia de evaluare sau unul dintre expertii cooptati constata ca se afla intr-o situatie de incompatibilitate, atunci acesta are obligatia de a solicita de indata inlocuirea sa din componenta comisiei respective cu o alta persoana. Situatiile de incompatibilitate pot fi sesizate partenerului public si de catre terti.

(4) In cazul in care sunt sesizate astfel de situatii, partenerul public are obligatia de a verifica cele semnalate si, daca este cazul, de a adopta masurile necesare pentru evitarea/remedierea oricaror aspecte care pot determina aparitia unui conflict de interese.

ART. 54^49

(1) Modul de lucru al comisiei de evaluare este stabilit de comun acord intre membrii acesteia, urmand a se avea in vedere calendarul estimativ de aplicare a procedurii si perioada solicitata pentru valabilitatea ofertelor.

(2) Membrii comisiei de evaluare au dreptul de a analiza si evalua documentele depuse de investitorii privati, individual si/sau in sedinte comune, insa orice decizie a comisiei de evaluare trebuie sa intruneasca votul a cel putin doua treimi dintre membrii sai. Comisia de evaluare are obligatia sa intocmeasca inscrisuri prin care se formalizeaza deciziile adoptate in cadrul procesului de evaluare si selectie.

(3) Votul membrilor comisiei de evaluare se reflecta prin punctajul individual acordat fiecarei oferte.

(4) In cazul in care se ajunge in situatia ca prevederile alin. (2) sa nu fie respectate din cauza unor eventuale divergente de pareri intre membrii comisiei de evaluare, conducatorul partenerului public sau, dupa caz, presedintele comisiei va solicita reanalizarea punctelor de divergenta, in scopul finalizarii in timp util a etapei de evaluare a ofertelor si de stabilire a ofertei castigatoare. In cazul in care comisia de evaluare nu ajunge la un acord, decizia finala se adopta cu votul majoritatii membrilor sai.

(5) Membrii comisiei de evaluare care nu sunt de acord cu decizia adoptata au obligatia de a-si prezenta punctul de vedere in scris, elaborand in acest sens o nota individuala ce se ataseaza la raportul procedurii de atribuire.

ART. 54^50

Comisia de evaluare are obligatia de a stabili care sunt clarificarile si completarile formale sau de confirmare, necesare pentru evaluarea fiecarei oferte, precum si perioada de timp acordata pentru transmiterea clarificarilor. Comunicarea transmisa in acest sens catre investitorul privat trebuie sa fie clara, precisa si sa defineasca in mod explicit si suficient de detaliat in ce consta solicitarea comisiei de evaluare.

ART. 54^51

(1) In cazul in care investitorul privat nu transmite in perioada precizata de comisia de evaluare clarificarile/raspunsurile solicitate sau in cazul in care explicatiile prezentate nu sunt concludente, oferta sa va fi considerata neconforma.

(2) In cazul in care investitorul privat modifica prin raspunsurile pe care le prezinta continutul propunerii tehnice, oferta sa va fi considerata neconforma. Modificari ale propunerii tehnice se accepta in masura in care acestea:

a) pot fi incadrate in categoria viciilor de forma ori erorilor aritmetice; sau

b) reprezinta corectari ale unor abateri tehnice minore, iar o eventuala modificare a pretului, indusa de aceste corectari, nu ar fi condus la modificarea clasamentului investitorilor privati participanti la procedura de selectie.

(3) In cazul in care investitorul privat modifica prin raspunsurile pe care le prezinta continutul propunerii financiare, oferta sa va fi considerata neconforma, cu exceptia situatiei prevazute la art. 54^52 alin. (2).

ART. 54^52

(1) Comisia de evaluare are dreptul de a corecta erorile aritmetice sau viciile de forma numai cu acceptul investitorului privat. In cazul in care investitorul privat nu accepta corectia acestor erori/vicii, oferta sa va fi considerata neconforma.

(2) Erorile aritmetice se corecteaza dupa cum urmeaza:

a) daca exista o discrepanta intre pretul unitar si pretul total, trebuie luat in considerare pretul unitar, iar pretul total va fi corectat corespunzator;

b) daca exista o discrepanta intre litere si cifre, trebuie luata in considerare valoarea exprimata in litere, iar valoarea exprimata in cifre va fi corectata corespunzator.

(3) Viciile de forma reprezinta acele erori sau omisiuni din cadrul unui document a caror corectare/completare este sustinuta in mod neechivoc de sensul si de continutul altor informatii existente initial in alte documente prezentate de investitorul privat ori a caror corectare/completare are rol de clarificare sau de confirmare, nefiind susceptibile de a produce un avantaj incorect in raport cu ceilalti participanti la procedura de selectie.

ART. 54^53

Comisia de evaluare are obligatia de a respinge ofertele inacceptabile si ofertele neconforme.

ART. 54^54

(1) Comisia de evaluare are obligatia de a stabili oferta castigatoare dintre ofertele admisibile.

(2) Evaluarea ofertelor se realizeaza prin acordarea, pentru fiecare oferta, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicarii algoritmului de calcul stabilit in documentul atasat.

(3) In ordinea descrescatoare a punctajului acordat, comisia de evaluare trebuie sa intocmeasca clasamentul pe baza caruia se stabileste oferta castigatoare.

(4) Compararea preturilor prevazute in propunerile financiare ale investitorilor privati se realizeaza la valoarea fara TVA.

ART. 54^55

(1) Dupa finalizarea evaluarii ofertelor, comisia de evaluare are obligatia de a elabora raportul procedurii de selectie, care se semneaza de catre toti membrii comisiei de evaluare, inclusiv de presedintele acesteia.

(2) Raportul procedurii de selectie se inainteaza conducatorului partenerului public spre aprobare.

(3) Conducatorul partenerului public va desemna, din cadrul unitatii proprii, un manager de proiect care va supraveghea si controla, in conditiile legii, derularea activitatilor stabilite pe toata perioada de valabilitate a contractului de parteneriat public-privat.

ART. 54^56

(1) Partenerii publici informeaza in cel mai scurt timp investitorii privati cu privire la deciziile luate in ceea ce priveste incheierea contractului de parteneriat public-privat, inclusiv cu privire la motivele pentru care au decis sa renunte la incheierea acestuia, pentru care lansasera un anunt de selectie, sau daca vor relua procedura; in cazul in care partenerilor publici li se solicita acest lucru, informatiile sunt furnizate in scris.

(2) La cererea partii in cauza, partenerul public comunica in cel mai scurt timp:

a) fiecarui investitor privat motivele respingerii ofertei/scrisorii sale de intentie;

b) fiecarui investitor privat respins motivele respingerii ofertei sale, inclusiv, dupa caz, motivele deciziei de neechivalenta sau motivele deciziei conform careia lucrarile, bunurile ori serviciile nu corespund performantelor sau cerintelor functionale;

c) fiecarui investitor privat care a prezentat o oferta/scrisoare de intentie acceptabila caracteristicile si avantajele referitoare la oferta selectata, precum si numele castigatorului. Termenele nu pot depasi in niciunul dintre cazuri 15 zile de la data primirii unei cereri scrise.

(3) Cu toate acestea, partenerii publici pot decide sa nu comunice anumite informatii privind atribuirea contractelor, in cazurile in care dezvaluirea respectivelor informatii ar impiedica punerea in aplicare a legislatiei, ar fi contrara interesului public, ar aduce atingere intereselor comerciale legitime ale investitorilor privati sau ar aduce atingere concurentei loiale dintre acestia.

ART. 54^57

(1) Toate comunicarile, precum si toate schimburile de informatii prevazute de prezentul titlu pot fi realizate, la alegerea partenerului public, prin posta, prin fax sau pe cale electronica (e-mail).

(2) Mijloacele de comunicare alese trebuie sa fie in general disponibile si, prin urmare, nu trebuie sa limiteze accesul investitorilor privati la procedura de selectie.

(3) Comunicarile, schimburile de informatii si stocarea lor se realizeaza astfel incat sa se asigure pastrarea integritatii datelor si confidentialitatea ofertelor si a scrisorilor de intentie, precum si faptul ca partenerii publici analizeaza continutul ofertelor si al scrisorilor de intentie numai dupa expirarea termenului prevazut pentru prezentarea lor.

(4) Instrumentele utilizate pentru comunicarea pe cale electronica, precum si caracteristicile tehnice ale acestora trebuie sa aiba un caracter nediscriminatoriu, sa fie permanent disponibile publicului si compatibile cu tehnologiile de informare si de comunicare general utilizate.

ART. 54^58

(1) Partenerul public are obligatia de a finaliza procedura de selectie prin incheierea contractului de parteneriat public-privat.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), partenerul public are dreptul de a finaliza procedura de selectie prin anularea acesteia, dar numai in urmatoarele circumstante:

a) au fost depuse numai oferte inacceptabile si/sau neconforme;

b) nu a fost depusa nicio oferta ori au fost depuse oferte care, desi pot fi luate in considerare, nu pot fi comparate datorita modului neuniform de abordare a solutiilor tehnice si/sau financiare;

c) abaterile grave de la prevederile legislative afecteaza procedura de selectie sau este imposibila incheierea contractului;

d) ca urmare a deciziei pronuntate de Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor prin care se dispune eliminarea oricaror specificatii tehnice, economice sau financiare din anuntul de selectie, din documentul atasat ori din alte documente emise in legatura cu procedura de selectie.

(3) Dispozitiile alin. (1) nu pot aduce atingere obligatiei partenerului public de a anula o procedura de selectie in urma unei hotarari judecatoresti sau a unei decizii in acest sens a Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.

(4) In sensul prevederilor alin. (2) lit. c), procedura de selectie se considera afectata in cazul in care se indeplinesc, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:

a) in cadrul documentului atasat si/sau in modul de aplicare a procedurii de selectie se constata erori sau omisiuni care au ca efect incalcarea principiilor prevazute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 178/2010, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) partenerul public se afla in imposibilitatea de a adopta masuri corective, fara ca acestea sa conduca, la randul lor, la incalcarea principiilor prevazute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 178/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.

(5) Partenerul public nu are dreptul ca, fara o justificare temeinica, sa intarzie adoptarea unei decizii de finalizare a procedurii de selectie, sa intarzie incheierea contractului sau sa adopte orice alte masuri cu scopul de a crea circumstante artificiale de anulare a procedurii. Aceste situatii sunt considerate incalcari ale principiilor prevazute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 178/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, si se sanctioneaza in consecinta. Investitorul privat care se considera lezat de un astfel de comportament are dreptul de a solicita despagubiri prin actiune in justitie.

ART. 54^59

(1) Ca anexe ce devin parte integranta a contractului de parteneriat public-privat se constituie cel putin urmatoarele documente:

a) studiul de prefezabilitate sau de fundamentare;

b) propunerea tehnica si propunerea financiara;

c) graficul de indeplinire a contractului;

d) angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert, daca este cazul.

(2) In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in studiul de fundamentare, prevaleaza prevederile studiului de fundamentare.

ART. 54^60

(1) In cazul in care parti din contractul de parteneriat public-privat urmeaza sa se indeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti, partenerul public are obligatia de a solicita, la incheierea contractului de parteneriat public-privat respectiv, prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de parteneriat public-privat.

(2) Pe parcursul derularii contractului, investitorul privat nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta fara acceptul partenerului public, iar eventuala inlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale.

ART. 54^61

(1) Pretul contractului de parteneriat public-privat se poate exprima in lei sau, dupa caz, in valuta.

(2) Pe parcursul indeplinirii contractului, pretul poate fi ajustat in urmatoarele situatii:

a) au avut loc modificari legislative, modificari ale normelor tehnice sau au fost emise de catre autoritatile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea ori renuntarea la anumite taxe/impozite locale, al caror efect se reflecta in cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului;

b) pe piata au aparut anumite conditii, in urma carora s-a constatat cresterea/diminuarea indicilor de pret pentru elemente constitutive ale ofertei, al caror efect se reflecta in cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului.

(3) Pentru a se respecta principiul transparentei, posibilitatea de ajustare a pretului trebuie sa fie precizata atat in documentul atasat, cat si in contractul care urmeaza sa fie incheiat, prin clauze speciale in acest sens. In cazul prevazut la alin. (2) lit. b), partenerul public are obligatia de a preciza totodata si modul concret de ajustare a pretului, indicii care vor fi utilizati, precum si sursa informatiilor cu privire la evolutia acestora, cum ar fi buletine statistice sau cotatii ale burselor de marfuri. Lipsa, modificarea sau completarea respectivelor informatii/clauze determina inaplicabilitatea prevederilor referitoare la posibilitatea de ajustare a pretului contractului de parteneriat public-privat.

(4) Ajustarea pretului fara a fi indeplinite conditiile prevazute la alin. (3) este posibila numai in urmatoarele cazuri:

a) atunci cand survin circumstante imprevizibile si independente de vointa partilor, altele decat cele prevazute la alin. (2); sau

b) atunci cand durata de aplicare a procedurii de selectie se prelungeste, in mod neprevazut, peste perioada preconizata initial si din motive care exclud orice culpa a investitorului privat.

(5) In orice situatie, pretul contractului nu poate fi majorat decat in masura strict necesara pentru acoperirea cresterii costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului. Modul de ajustare a pretului contractului de parteneriat public-privat nu trebuie sa conduca in niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de selectie, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia investitorul privat respectiv a fost declarat castigator in urma finalizarii respectivei proceduri.

(6) In cazul in care durata de indeplinire a contractului se prelungeste peste termenele stabilite initial in respectivul contract, din motive care se datoreaza culpei partenerului public, nu este posibila invocarea prevederilor alin. (4), investitorul privat fiind insa indreptatit sa solicite penalitati si/sau daune-interese.

(7) Orice alta modificare privind clauzele contractului de parteneriat public-privat se face prin act aditional, cu acordul partilor semnatare.

ART. 54^62

(1) Monitorizarea atribuirii contractelor de parteneriat public-privat se realizeaza de UCCPPP.

(2) Partenerii publici au obligatia transmiterii catre UCCPPP a unui raport anual privind contractele de parteneriat public-privat atribuite in anul anterior.

(3) Informatiile solicitate se transmit in format electronic, conform formatului standardizat care se pune la dispozitie prin intermediul SEAP, cel mai tarziu pana la data de 31 martie a fiecarui an.

ART. 54^63

(1) UCCPPP prelucreaza informatiile relevante din anunturile de selectie, precum si din alte informari primite de la partenerii publici, constituind o baza de date statistice utilizata pentru:

a) prezentarea in termen a rapoartelor solicitate de Comisia Europeana;

b) furnizarea de informatii tuturor celor interesati in legatura cu modul de functionare a sistemului de parteneriat public-privat;

c) supravegherea modului de incheiere a contractelor de parteneriat public-privat;

d) prevenirea si, dupa caz, constatarea unor incalcari ale legislatiei in domeniu.

(2) Pentru a permite aprecierea rezultatelor punerii in aplicare a legislatiei romane in domeniul parteneriatului public-privat, UCCPPP comunica Comisiei Europene, cel tarziu pana la data de 31 octombrie a fiecarui an, un raport statistic elaborat in conformitate cu art. 54^64, care are ca obiect, in mod separat, contractele de parteneriat public-privat de bunuri, contractele de parteneriat public-privat de servicii si contractele de parteneriat public-privat de lucrari, atribuite de partenerii publici in decursul anului anterior.

ART. 54^64

(1) Pentru fiecare partener public, raportul statistic prevazut la art. 54^63 alin. (2) prezinta cel putin:

a) numarul si valoarea contractelor de parteneriat public-privat atribuite, reglementate de Legea nr. 178/2010, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) numarul si valoarea totala a contractelor atribuite in temeiul derogarilor de la acordul privind contractele de achizitii publice incheiat in cadrul negocierilor multilaterale ale Rundei Uruguay.

(2) In masura posibilului, datele prevazute la alin. (1) lit. a) sunt clasificate in functie de:

a) procedurile de atribuire a contractelor de parteneriat public-privat ce au fost utilizate;

b) pentru fiecare dintre procedurile prevazute la lit. a), tipurile de contracte de parteneriat public-privat: de bunuri si servicii, respectiv de lucrari;

c) cetatenia sau nationalitatea investitorului privat caruia i s-a atribuit contractul.

(3) Raportul statistic mentioneaza orice alte informatii statistice solicitate in temeiul acordului.”

x) Articolele 55 – 84 se abroga.

y) Articolul 88 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 88

La fiecare acord de proiect se anexeaza scrisoarea de intentie/oferta investitorului impreuna cu documentele atasate prezentate de investitor, anexa care devine parte integranta a respectivului acord.”

z) La articolul 93 se introduc doua noi alineate, alineatele (2) si (3), cu urmatorul cuprins:

“(2) Partenerul public aduce ca aport la capitalul social al companiei de proiect, in conditiile legii, bunuri aflate in proprietatea privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale.

(3) Prin contractul de parteneriat public-privat, companiei de proiect i se permite sa perceapa, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, tarife corespunzatoare pentru utilizarea de catre terti a bunului public pentru o perioada stabilita, investitorul putand sa isi recupereze investitia, sa finanteze intretinerea si sa realizeze profit.”

aa) Articolul 96 se modifica dupa cum urmeaza:

“ART. 96

(1) Pe toata perioada de derulare a contractului de parteneriat public-privat, respectiv pana la data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii de dizolvare a companiei de proiect, liderul asocierii care formeaza partenerul privat nu poate fi inlocuit din compania de proiect.

(2) In conformitate cu forma de intelegere sau asociere a entitatilor private care formeaza asocierea sub care se inregistreaza partenerul privat, unele entitati se pot retrage din proiect, cu acordul partenerului public, pe masura ce au fost indeplinite activitatile din cadrul proiectului pentru care ele au fost implicate si si-au obtinut drepturile contractuale in cadrul asocierii.

(3) Documentul care sta la baza formarii si functionarii asocierii care formeaza partenerul privat va fi anexat la contractul de parteneriat public-privat.”

ab) Articolul 100 se abroga.

ac) Articolul 102 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 102

Continutul si forma contractului de parteneriat public-privat se negociaza pe baza unui proiect de contract propus de partenerul public investitorului privat selectat, precum si pe baza acordului de proiect-cadru in cazul procedurii de dialog competitiv.”

ad) Articolul 103 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 103

Clauzele contractului de parteneriat public-privat se redacteaza pe baza conditiilor de realizare a proiectului deja negociate si acceptate.”

ae) Articolul 104 se abroga.

af) Articolul 105 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 105

Contractul de parteneriat public-privat in forma finala este supus spre aprobare partenerului public, potrivit competentelor si atributiilor legale ale acestuia.”

ag) La articolul 107 alineatul (1), formula introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 107

(1) Informatiile generale ale contractului de parteneriat public-privat cuprind cel putin urmatoarele elemente:”.

ah) La articolul 107 alineatul (2), formula introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(2) Conditiile generale ale contractului de parteneriat public-privat cuprind cel putin urmatorii termeni specifici:”.

ai) La articolul 107 alineatul (2), litera cc) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“cc) penalitati pentru situatia in care nu se indeplinesc/respecta obiectivele/termenele/clauzele stabilite prin contract.”

aj) Articolul 109 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 109

(1) Forma si continutul contractului de parteneriat public-privat vor fi negociate si finalizate tinandu-se cont de termenii de mai sus, care pot fi dezvoltati partial sau in totalitate in continutul contractului ori la care se pot adauga si alti termeni specifici proiectului de parteneriat public-privat.

(2) Pe toata durata evaluarii ofertelor/scrisorilor de intentie, respectiv in derularea negocierilor, partenerul public are obligatia de a se consulta cu UCCPPP, urmarind respectarea prevederilor privind parteneriatul public-privat din Manualul privind deficitul si datoria guvernamentala, elaborat de Comisia Europeana – EUROSTAT, astfel incat investitia in cauza sa nu influenteze deficitul bugetar.

(3) Inainte de semnarea contractului, partenerul public va transmite acordul de proiect Institutului National de Statistica, in vederea analizei si consultarii EUROSTAT asupra tratamentului bugetar al cheltuielilor implicate in proiectul de parteneriat public-privat.”

ak) Articolul 110 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 110

Potrivit art. 24 din Legea nr. 178/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, partenerul public este obligat sa publice anuntul de selectie si documentul atasat in SEAP si, dupa caz, in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, in toate situatiile in care valoarea estimata a contractului de parteneriat public-privat care urmeaza sa fie realizat este egala sau mai mare decat pragurile valorice stabilite la art. 5^1 alin. (1) din Legea nr. 178/2010, cu modificarile si completarile ulterioare; SEAP pune la dispozitia partenerului public, prin asigurarea unui nou flux de informatii specializat, suportul tehnic necesar asigurarii transparentei procedurii complete de stabilire a partenerului privat, incluzand anuntul de selectie, documentul atasat anuntului de selectie, clarificari solicitate de investitorii privati, termenul-limita pentru depunerea ofertelor/scrisorilor de intentie, etapa de selectie, etapa de negociere si atribuirea contractului de parteneriat public-privat.”

al) Articolul 113 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 113

Operatorul SEAP are obligatia de a publica anuntul de selectie si documentul atasat aferent asigurarii transparentei procedurii de realizare a proiectului de parteneriat public-privat in cel mult doua zile lucratoare de la primirea acceptului de publicare de la UCCPPP.”

am) Anexa nr. 2 se abroga.

an) Dupa anexa nr. 3 se introduce o noua anexa, anexa nr. 4, avand cuprinsul prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

ao) In tot cuprinsul normelor metodologice, sintagma “anunt de intentie” se inlocuieste cu sintagma “anunt de selectie”, iar termenul “investitor” si sintagmele “investitor strain”, “investitor autohton” si “investitor interesat” se inlocuiesc cu sintagma “investitor privat”.

ART. II

La articolul 3 alineatul (1) din Hotararea Guvernului nr. 405/2007 privind functionarea Secretariatului General al Guvernului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 302 din 7 mai 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, punctul 15 se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Literele a), b), j), o) si p) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“a) verifica fiecare anunt de selectie sau alta documentatie complementara transmis/transmisa de catre partenerul public pentru publicare in Sistemul electronic de achizitii publice (SEAP) si in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), dupa caz;

b) in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii anuntului de la SEAP, UCCPPP are obligatia fie sa emita catre operatorul SEAP acceptul de publicare pentru anuntul respectiv, in cazul in care in urma verificarii nu se constata erori/omisiuni de completare, fie sa respinga publicarea anuntului, in cazul in care se constata erori/omisiuni de completare, informand totodata partenerul public asupra acestei decizii, precum si asupra modului in care erorile/omisiunile pot fi remediate;

………………………………………………………………..

j) poate participa ca observator, prin reprezentanti/experti, in cadrul comisiilor de evaluare si negociere constituite in vederea selectarii investitorului privat, la semnarea contractului de parteneriat public-privat si in cadrul companiei de proiect;

………………………………………………………………..

o) emite recomandari privind structura parteneriatului public-privat urmarind asigurarea conditiilor ca valoarea investitiei sa nu influenteze deficitul bugetar conform prevederilor din Manualul EUROSTAT privind deficitul si datoria guvernamentala – Punerea in aplicare a ESA 95, editia 2010;

p) monitorizeaza impreuna cu partenerii publici evolutia procesului de implementare a proiectelor de parteneriat public-privat;”.

2. Dupa litera r) se introduce o noua litera, litera s), cu urmatorul cuprins:

“s) asigura verificarea etapelor procesului de selectie a investitorului privat, dupa publicarea anuntului de selectie pana la selectia investitorului privat si semnarea contractului.”

ART. III

Hotararea Guvernului nr. 1.239/2010 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010, precum si pentru aprobarea unor masuri privind reorganizarea Unitatii centrale pentru coordonarea parteneriatului public-privat din cadrul Ministerului Finantelor Publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 833 din 13 decembrie 2010, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, se va republica, dandu-se textelor o noua numerotare.

 

ANEXA 1

(Anexa nr. 4 la normele metodologice)

 

DEFINITII PRIVIND ANUMITE SPECIFICATII TEHNICE

 

In sensul prezentei anexe:

1. a) prin specificatii tehnice se intelege, in cazul in care este vorba de contracte de parteneriat public-privat de lucrari, ansamblul indicatiilor tehnice cuprinse in special in documentul atasat anuntului de selectie, care definesc caracteristicile solicitate pentru un material, pentru un produs sau pentru un bun si care permit caracterizarea acestora astfel incat sa corespunda utilizarii urmarite de partenerul public. Printre respectivele caracteristici se numara nivelurile de performanta ecologica, proiectarea pentru toate tipurile de utilizari (inclusiv accesul persoanelor cu handicap) si evaluarea conformitatii, performanta, siguranta sau dimensiunile, inclusiv procedurile referitoare la asigurarea calitatii, terminologia, simbolurile, testarile si metodele de testare, ambalarea, marcarea si etichetarea, precum si procesul si metodele de productie. Caracteristicile includ, de asemenea, normele de proiectare si calculare a lucrarilor, conditiile de testare, de control si de receptie a lucrarilor, precum si tehnicile sau metodele de constructie si toate celelalte conditii cu caracter tehnic pe care autoritatea contractanta este in masura sa le prevada, prin reglementari generale ori specifice, in ceea ce priveste lucrarile terminate si in ceea ce priveste materialele sau elementele acestora;

b) prin specificatie tehnica se intelege, in cazul in care este vorba de contracte de parteneriat public-privat de bunuri si contracte de parteneriat public-privat de servicii: o specificatie mentionata intr-un document ce defineste caracteristicile solicitate pentru un produs sau serviciu, precum nivelurile de calitate, nivelurile de performanta ecologica, proiectarea pentru toate tipurile de utilizari (inclusiv accesul pentru persoanele cu handicap) si evaluarea conformitatii, a performantei, a utilizarii produsului, siguranta ori dimensiunile acestuia, inclusiv indicatiile aplicabile produsului in ceea ce priveste denumirea sub care este comercializat, terminologia, simbolurile, testarile si metodele de testare, ambalarea, marcarea si etichetarea, instructiunile de utilizare, procesele si metodele de productie, precum si procedurile de evaluare a conformitatii;

2. prin standard se intelege o specificatie tehnica aprobata de catre un organism desemnat de standardizare in vederea utilizarii repetate sau permanente, care nu este obligatorie si care se incadreaza in una dintre categoriile urmatoare:

– standard international: un standard adoptat de un organism international de standardizare si pus la dispozitia publicului;

– standard european: un standard adoptat de un organism european de standardizare si pus la dispozitia publicului;

– standard national: un standard adoptat de un organism national de standardizare si pus la dispozitia publicului;

3. prin agrement tehnic european se intelege aprecierea tehnica favorabila a capacitatii de utilizare a unui produs pentru un scop determinat, fondata pe indeplinirea cerintelor de baza pentru constructie, in functie de caracteristicile intrinseci ale respectivului produs si de conditiile stabilite de aplicare si utilizare. Agrementul tehnic european este eliberat de un organism desemnat in acest scop de statul membru;

4. prin specificatie tehnica comuna se intelege orice specificatie tehnica elaborata in conformitate cu o procedura recunoscuta de statele membre si publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene;

5. prin referinta tehnica se intelege orice produs elaborat de organismele europene de standardizare, altul decat standardele oficiale, in conformitate cu o procedura adaptata in functie de evolutia cerintelor pe piata.

 

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close