Modificarea si completarea Regulamentului BNR si al CNVM nr. 18/16/2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate si pozitiilor din securitizare

In M. Of. nr. 797 din 10 noiembrie 2011 a fost publicat Ordinul comun al Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 19/84/2011 privind aprobarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 21/13/2011 pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/16/2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate si pozitiilor din securitizare.

Din cuprins :

ART. 1

Se aproba Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 21/13/2011 pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/16/2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate si pozitiilor din securitizare, aprobat prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 17/73/2010, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 726 din 1 noiembrie 2010, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 2

Prezentul ordin si regulamentul mentionat la art. 1 se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ART. 3

Banca Nationala a Romaniei si Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare vor urmari ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

ART. 4

Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/16/2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate si pozitiilor din securitizare, aprobat prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 17/73/2010, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 726 din 1 noiembrie 2010, cu modificarile si completarile aduse prin Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 21/13/2011, va fi republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

 

ANEXA 1

 

REGULAMENTUL Nr. 21/13/2011

pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/16/2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate si pozitiilor din securitizare

 

ART. I

Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/16/2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate si pozitiilor din securitizare, aprobat prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 17/73/2010, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 726 din 1 noiembrie 2010, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2 alineatul (7), dupa literele c) si e) se introduc doua noi litere, literele c^1) si e^1), cu urmatorul cuprins:

“c^1) resecuritizare – securitizarea in cadrul careia riscul asociat unui portofoliu de expuneri suport este segmentat pe transe si in care cel putin una dintre expunerile suport este o pozitie din securitizare;

………………………………………………………………..

e^1) pozitie din resecuritizare – o expunere fata de o resecuritizare;”.

2. La articolul 13, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 13

(1) O institutie de credit sponsor sau o institutie de credit initiatoare care in legatura cu o operatiune de securitizare a utilizat prevederile art. 4 la calculul valorilor ponderate la risc ale expunerilor sau a transferat instrumente din portofoliul sau de tranzactionare catre o entitate special constituita in scopul securitizarii, astfel incat nu mai este obligata sa detina fonduri proprii pentru riscurile aferente acestor instrumente, are interdictia, in vederea reducerii pierderilor potentiale sau reale ale investitorilor, de a sustine o operatiune de securitizare peste obligatiile sale contractuale.”

3. La articolul 28, dupa litera b) se introduce o noua litera, litera c), cu urmatorul cuprins:

“c) evaluarea creditului nu trebuie sa se bazeze partial sau integral pe protectia nefinantata furnizata de institutia de credit insasi. In cazul in care institutia de credit se afla intr-o astfel de situatie, aceasta trebuie sa considere pozitia relevanta ca si cum nu ar beneficia de rating si trebuie sa aplice, potrivit prevederilor cap. VI, tratamentul corespunzator pozitiilor care nu beneficiaza de rating.”

4. Articolul 41 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 41

(1) In cazul in care o institutie de credit detine doua sau mai multe pozitii din securitizare care se suprapun, aceasta trebuie ca, pentru partea care se suprapune, sa includa in calculul valorilor ponderate la risc ale expunerilor numai pozitia sau partea din pozitie care produce valoarea ponderata la risc a expunerii celei mai ridicate.

(2) Institutia de credit poate recunoaste, de asemenea, o astfel de suprapunere si intre cerintele de capital pentru riscul specific aferent pozitiilor din portofoliul de tranzactionare si cerintele de capital aferente pozitiilor din afara portofoliului de tranzactionare, cu conditia ca institutia de credit sa aiba capacitatea de a calcula si de a compara cerintele de capital aferente pozitiilor relevante.

(3) Pentru scopurile acestui articol, se considera ca suprapunerea se produce atunci cand pozitiile reprezinta, total sau partial, o expunere fata de acelasi risc, astfel incat partea care se suprapune este considerata o singura expunere.

(4) In cazul in care prevederile art. 28 lit. c) se aplica pozitiilor din cadrul programului ABCP, institutia de credit poate, cu aprobarea Bancii Nationale a Romaniei, in vederea determinarii valorii ponderate la risc a expunerii aferente respectivelor pozitii, sa utilizeze ponderea de risc atribuita unei facilitati de lichiditate, daca facilitatea de lichiditate este de rang egal cu cel al titlurilor din cadrul programului ABCP, astfel incat cele doua formeaza pozitii care se suprapun, si daca 100% din titlurile emise in cadrul programului ABCP sunt acoperite de facilitati de lichiditate.”

5. Articolul 42 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 42

Fara a aduce atingere prevederilor art. 44, valoarea ponderata la risc a expunerii aferente unei pozitii din securitizare sau din resecuritizare care beneficiaza de rating se calculeaza prin aplicarea la valoarea expunerii a ponderii de risc asociate nivelului scalei de evaluare a calitatii creditului cu care a fost pus in corespondenta ratingul de catre Banca Nationala a Romaniei, in conformitate cu prevederile art. 10, asa cum este prevazut in tabelul nr. 1.

 

6. Articolul 77 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 77

Potrivit metodei bazate pe ratinguri, valoarea ponderata la risc a expunerii aferente unei pozitii din securitizare sau din resecuritizare care beneficiaza de rating se calculeaza prin aplicarea la valoarea expunerii a ponderii de risc asociate cu nivelul scalei de evaluare a calitatii creditului cu care Banca Nationala a Romaniei a pus in corespondenta ratingul, in conformitate cu prevederile art. 10, asa cum este prevazut in tabelul nr. 4, multiplicata cu un coeficient de 1,06.

 

7. Articolul 78 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 78

(1) Ponderile de risc din coloana C a tabelului nr. 4 se aplica in cazul in care pozitia din securitizare nu este o pozitie din resecuritizare si in cazul in care numarul efectiv al expunerilor securitizate este mai mic de 6.

(2) Ponderile de risc din coloana B a tabelului nr. 4 se aplica celorlalte pozitii din securitizare care nu sunt pozitii din resecuritizare, altele decat cele mentionate la alin. (1), cu exceptia cazului in care pozitia este situata in transa cu cel mai inalt rang din securitizare, caz in care se aplica ponderile de risc din coloana A a tabelului nr. 4.

(3) Ponderile de risc din coloana E a tabelului nr. 4 se aplica pozitiilor din resecuritizare, cu exceptia cazului in care pozitia din resecuritizare se afla in transa cu cel mai inalt rang din resecuritizare si niciuna din expunerile suport nu reprezinta ea insasi o expunere din resecuritizare, situatie in care se aplica ponderile de risc din coloana D a tabelului nr. 4.

(4) Pentru a determina daca o transa are cel mai inalt rang nu trebuie luate in considerare sumele datorate in baza contractelor aferente instrumentelor financiare derivate pe rata dobanzii sau pe valute, comisioanele datorate sau alte plati similare.”

8. Articolul 79 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 79

(1) In vederea calculului numarului efectiv al expunerilor securitizate, expunerile multiple fata de acelasi debitor trebuie sa fie tratate ca o singura expunere.

(2) Numarul efectiv al expunerilor se calculeaza astfel:

 

 

unde EADi reprezinta suma valorilor tuturor expunerilor inregistrate fata de al i-lea debitor.

(3) In situatia in care se cunoaste partea din portofoliu corespunzatoare celei mai mari expuneri, C1, institutia de credit poate determina N ca fiind 1/C1.”

9. Articolul 80 se abroga.

10. Articolul 82 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 82

(1) Fara a aduce atingere prevederilor art. 87 si 88, cu respectarea prevederilor alin. (2), potrivit metodei formulei reglementate, ponderea de risc aplicabila unei pozitii din securitizare se determina conform prevederilor art. 83.

(2) Ponderea de risc nu trebuie sa fie inferioara valorii de 20% in cazul pozitiilor din resecuritizare si valorii de 7% in cazul tuturor celorlalte pozitii din securitizare.”

11. La articolul 83 alineatul (2), litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“e) N reprezinta numarul efectiv de expuneri, determinat in conformitate cu prevederile art. 79. In cazul operatiunilor de resecuritizare, institutia de credit trebuie sa ia in considerare numarul expunerilor din securitizare aferente portofoliului si nu numarul expunerilor suport aferente portofoliilor originale din care provin expunerile suport din securitizare.”

12. La ultimul enunt, dupa punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 4, cu urmatorul cuprins:

“4. dispozitiile art. 1 pct. 1 lit. a) si pct. 9, precum si ale pct. 4 lit. (a) si lit. (b) pct. (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (x), (xi), (xii), (xiii) ale anexei I la Directiva 2010/76/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010 de modificare a Directivei 2006/48/CE si a Directivei 2006/49/CE in ceea ce priveste cerintele de capital pentru portofoliul de tranzactionare si resecuritizare, precum si procesul de supraveghere a politicilor de remunerare, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 329 din 14 decembrie 2010.”

ART. II

Prevederile prezentului regulament intra in vigoare la data de 31 decembrie 2011.

 

*

 

Prezentul regulament transpune prevederile art. 1 pct. 1 lit. a) si pct. 9, precum si ale pct. 4 lit. (a) si lit. (b) pct. (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (x), (xi), (xii), (xiii) ale anexei I la Directiva 2010/76/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010 de modificare a Directivei 2006/48/CE si a Directivei 2006/49/CE in ceea ce priveste cerintele de capital pentru portofoliul de tranzactionare si resecuritizare, precum si procesul de supraveghere a politicilor de remunerare, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 329 din 14 decembrie 2010.

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close