Regulamentul-cadru pentru organizarea si functionarea consortiilor scolare

In M. Of. nr. 733 din 19 octombrie 2011 a fost publicat Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5488/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea si functionarea consortiilor scolare.

Din cuprins:

ART. 1

Se aproba Regulamentul-cadru pentru organizarea si functionarea consortiilor scolare, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 2

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ART. 3

Directia generala management, resurse umane si retea scolara, Directia generala invatamant in limbile minoritatilor, relatia cu Parlamentul si partenerii sociali, Directia generala economic, finante, resurse umane, Centrul National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic, inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti, precum si conducerile unitatilor de invatamant preuniversitar duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.

 

ANEXA 1

 

REGULAMENT-CADRU

pentru organizarea si functionarea consortiilor scolare

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

ART. 1

Regulamentul-cadru pentru organizarea si functionarea consortiilor scolare, denumit in continuare regulament, cuprinde norme referitoare la infiintarea, organizarea, functionarea si desfiintarea consortiilor scolare, constituite din unitati de invatamant preuniversitar de stat si/sau particulare autorizate sa functioneze provizoriu/acreditate.

ART. 2

Consortiile scolare, infiintate potrivit Legii educatiei nationale nr. 1/2011, au urmatoarele atributii:

a) facilitarea accesului la servicii educationale de calitate pentru toti elevii;

b) utilizarea optima a unor resurse materiale, umane si financiare proprii unitatilor de invatamant si/sau obtinute in comun;

c) largirea oportunitatilor de invatare oferite elevilor;

d) imbunatatirea calitatii serviciului de educatie prin adaptarea la nevoile si optiunile elevilor (curriculum la decizia scolii adoptat in functie de necesitatile unitatilor de invatamant care fac parte din consortiu);

e) dezvoltarea de programe curriculare si extracurriculare la nivelul unitatilor de invatamant, inclusiv pentru sectii si structuri in limbile minoritatilor nationale;

f) recunoasterea reciproca a rezultatelor invatarii si evaluarii acestora;

g) eficientizarea alocarii de resurse de la bugetele locale si utilizarea sustenabila a bugetelor proprii;

h) facilitarea accesului unitatilor de invatamant din cadrul acestora la proiecte in parteneriat cu alte institutii si organizatii publice ori private, din tara sau din strainatate;

i) efectuarea de stagii de pregatire practica atat pentru elevii din invatamantul liceal tehnologic si postliceal, cat si pentru cei inscrisi in alte programe curriculare sau extracurriculare;

j) investigarea nevoilor de educatie si formare profesionala dintr-un sector de activitate sau arie teritoriala de interes comun si planificarea coordonata a ofertei, pe termen mediu si lung, pentru acoperirea optima a nevoilor identificate;

k) realizarea de actiuni coordonate pentru acoperirea nevoilor de orientare si consiliere a elevilor;

l) colaborarea in teritoriu pentru asistenta specializata, consiliere si sprijin in favoarea familiilor elevilor cu risc de parasire timpurie a scolii;

m) colaborarea pentru specializarile/calificarile care presupun competente combinate;

n) promovarea colaborarii interdisciplinare in vederea stimularii inovarii si formarea competentelor pentru dezvoltare sustenabila in societatea cunoasterii;

o) colaborarea pentru asigurarea calitatii prin benchmarking, schimb de bune practici in cadrul retelei si cu scoli din Uniunea Europeana, in special privind implementarea asigurarii calitatii, invatarea centrata pe elev, elevii cu nevoi speciale, elaborarea de materiale de invatare etc.;

p) realizarea de actiuni comune de marketing pe piata serviciilor educationale;

q) diversificarea ofertei de servicii educationale, prin programe de stimulare a performantei, de educatie timpurie, de realizare a programului “Scoala dupa scoala”, de formare a adultilor, contractarea unor servicii pentru intreprinderi si comunitatile locale (de exemplu, studii, cercetari, consultanta etc.).

 

CAPITOLUL II

Infiintarea consortiilor scolare

 

ART. 3

Consortiile scolare sunt structuri asociative, fara personalitate juridica, constituite din doua sau mai multe unitati de invatamant preuniversitar.

ART. 4

Pentru a se putea asocia in consortii scolare, unitatile de invatamant preuniversitar trebuie sa fie autorizate/acreditate, parte a sistemului national de invatamant, cu personalitate juridica.

ART. 5

Consortiile scolare se infiinteaza intre doua sau mai multe unitati de invatamant preuniversitar, de stat ori particulare autorizate/acreditate, in baza unui contract de parteneriat, conform modelului prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul regulament-cadru.

ART. 6

Contractul de parteneriat stabileste modul de colaborare intre unitatile de invatamant preuniversitar semnatare ale contractului si principalele domenii de activitate.

ART. 7

Contractul de parteneriat se incheie pentru o perioada de 3 – 5 ani, cu posibilitatea de prelungire cu acordul partilor, prin act aditional.

ART. 8

Unitatile de invatamant preuniversitar care doresc sa constituie un consortiu scolar solicita avizul de oportunitate al inspectoratului scolar si acceptul de infiintare al autoritatilor administratiei locale din raza teritoriala unde functioneaza fiecare unitate de invatamant.

ART. 9

(1) O unitate de invatamant preuniversitar poate deveni parte intr-un consortiu scolar deja constituit, prin incheierea unui act aditional la contractul de parteneriat existent.

(2) Solicitarea unitatii de invatamant preuniversitar de a deveni parte a unui consortiu scolar deja constituit este adresata consiliilor de administratie ale unitatilor de invatamant care fac parte din consortiul scolar si va fi insotita de avizul de oportunitate al inspectoratului scolar judetean/Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti si de avizul autoritatilor administratiei locale.

ART. 10

Unitatile de invatamant preuniversitar care incheie un contract de parteneriat in vederea constituirii unui consortiu scolar trebuie sa functioneze pe teritoriul aceluiasi judet/municipiului Bucuresti sau in judete limitrofe. La constituirea consortiului scolar, unitatile de invatamant preuniversitar vor avea in vedere posibilitatea de a derula activitati comune ale elevilor si cadrelor didactice. In acest sens vor fi analizate conditiile de acces intre unitatile de invatamant preuniversitar, distanta dintre unitatile de invatamant, caile de acces, existenta mijloacelor de transport in comun si a transportului scolar etc.

ART. 11

Consortiile scolare se afla in urmatoarele tipuri de relatii cu alte structuri de interes public si privat:

a) de colaborare cu inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti;

b) de colaborare cu autoritatile locale;

c) de colaborare cu societatea civila, fundatii, organizatii neguvernamentale, companii private nationale si internationale etc.

 

CAPITOLUL III

Organizarea si functionarea consortiilor scolare

 

ART. 12

Consortiile scolare vor fi organizate conform prezentului regulament si vor functiona in baza contractului de parteneriat incheiat intre unitatile de invatamant.

ART. 13

In vederea optimizarii gestionarii resurselor umane, cu acordul partilor, se poate realiza mobilitatea personalului didactic intre unitatile de invatamant membre ale consortiului, cu acordul expres al angajatului implicat in mobilitate, cu respectarea metodologiei privind miscarea personalului didactic, aprobata anual prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.

ART. 14

Consortiile scolare, in aplicarea principiului colaborarii, pot organiza activitati educationale de tip ateliere de lucru, dezbateri, discutii tematice, seminare, vizite etc., de responsabilizare sociala si civica a elevilor, in colaborare cu institutii publice, companii private, organizatii neguvernamentale etc.

 

CAPITOLUL IV

Conducerea consortiilor scolare

 

ART. 15

Conducerea consortiului scolar este asigurata de consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant membre ale acestuia.

ART. 16

Conducerea consortiului scolar se intruneste trimestrial sau ori de cate ori este necesar, la solicitarea a doua treimi din membri. Cvorumul se considera intrunit daca sunt indeplinite cumulativ conditiile: este reprezentata fiecare unitate de invatamant preuniversitar membra si sunt prezenti cel putin doua treimi din membrii fiecarui consiliu de administratie al unitatilor scolare membre ale consortiului scolar.

ART. 17

Consortiul scolar are urmatoarele atributii:

a) elaboreaza si adopta regulamentul intern de organizare si functionare a consortiului scolar, cu respectarea prezentului regulament;

b) elaboreaza si adopta la inceputul fiecarui an scolar planul de actiune al consortiului scolar (P.A.C.). P.A.C. stabileste obiectivele strategice pe termen mediu (3 – 5 ani), precum si planurile anuale de masuri si actiuni necesare indeplinirii obiectivelor asumate. In elaborarea P.A.C. conducerea consortiului scolar se va informa din documentele strategice ale unitatilor de invatamant membre ale consortiului scolar (planul de dezvoltare institutionala, planul de actiune al scolii) si documentele strategice de la nivel judetean si regional specifice invatamantului (planul regional de actiune pentru invatamant, planul local de actiune pentru invatamant). P.A.C. va contine planuri de masuri pentru:

– utilizarea in comun a resurselor materiale si umane de care dispun unitatile de invatamant preuniversitar din cadrul consortiului scolar, inclusiv mobilitatea personalului intre unitatile membre ale consortiului scolar;

– largirea oportunitatilor de invatare oferite elevilor si recunoasterea reciproca a rezultatelor invatarii si evaluarii acestora prin actiuni vizand: analiza nevoilor de educatie si formare profesionala din zona de actiune a unitatilor de invatamant, asigurarea accesului la educatie, coordonarea ofertei pentru acoperirea nevoilor de educatie si formare profesionala, elaborarea si aplicarea curriculumului la decizia scolii comun/convergent pentru unitatile de invatamant preuniversitar din cadrul consortiului scolar, alte actiuni specifice;

c) adopta hotarari pentru punerea in aplicare a P.A.C.;

d) intocmeste calendarul intrunirilor si tematica acestora;

e) stabileste, la sfarsitul fiecarui an calendaristic, proiectele comune de investitii si dezvoltare pentru anul scolar urmator;

f) stabileste bugetul proiectelor comune;

g) identifica si atrage surse de finantare pentru proiecte comune;

h) are si alte atributii stabilite prin contractul de parteneriat.

ART. 18

Hotararile consortiului scolar se iau in sedinta reunita a consiliilor de administratie ale tuturor unitatilor de invatamant partenere, cu votul a cel putin doua treimi din membrii fiecarui consiliu de administratie, fiind duse la indeplinire de unitatile partenere.

ART. 19

Reprezentantii legali ai unitatilor de invatamant preuniversitar asigura prin rotatie, anual, secretariatul consortiului scolar. In acest scop realizeaza:

– convocarea consiliilor de administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar la intalnirile consortiului scolar;

– completarea registrului de procese-verbale ale intalnirilor consortiului scolar;

– transmiterea la consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar a copiilor dupa procesele-verbale ale intalnirilor consortiului scolar;

– coordonarea activitatii de intocmire a P.A.C. P.A.C. este prezentat spre aprobare consortiului scolar si este adus la cunostinta unitatilor de invatamant preuniversitar componente si inspectoratului scolar;

– monitorizarea aplicarii P.A.C.;

– elaborarea anuala a unui raport privind indeplinirea obiectivelor, masurilor si actiunilor din P.A.C. Raportul este prezentat spre aprobare consortiului scolar si este adus la cunostinta unitatilor de invatamant preuniversitar componente si inspectoratului scolar;

– desfasurarea altor actiuni stabilite prin contractul de parteneriat si/sau in regulamentul intern de organizare si functionare al consortiului scolar.

 

CAPITOLUL V

Drepturile si obligatiile unitatilor de invatamant preuniversitar parte in consortiul scolar

 

ART. 20

Unitatile de invatamant preuniversitar partenere in consortiul scolar beneficiaza de urmatoarele drepturi:

a) sa ia parte, prin reprezentare, la toate intrunirile consortiului scolar, precum si la procesul de luare a hotararilor;

b) sa isi prezinte in mod liber problemele cu care se confrunta;

c) sa primeasca sprijin, atunci cand solicita, din partea celorlalti membri ai consortiului scolar;

 

d) sa fie implicate in proiectele desfasurate de catre consortiul scolar;

e) alte drepturi prevazute de parti in contractul de parteneriat.

ART. 21

Unitatile de invatamant preuniversitar parte in consortii scolare au urmatoarele obligatii:

a) sa desemneze membrii consiliului de administratie care le vor reprezenta in consortiul scolar;

b) sa participe, prin intermediul reprezentantilor, la toate intrunirile consortiului scolar si la adoptarea tuturor hotararilor;

c) sa contribuie la elaborarea P.A.C. si la indeplinirea acestor obiective;

d) sa informeze prompt conducerea consortiului scolar cu privire la orice modificari aparute in structura lor;

e) sa sprijine celelalte unitati de invatamant preuniversitar din cadrul consortiului scolar, atunci cand acestea le solicita aportul;

f) sa participe prin alocari financiare la proiectele comune;

g) alte obligatii prevazute de parti in contractul de parteneriat/acordul de asociere.

 

CAPITOLUL VI

Retragerea din consortiile scolare/Desfiintarea consortiilor scolare

 

ART. 22

Retragerea sau excluderea din consortiul scolar a unei unitati de invatamant preuniversitar va fi reglementata prin contractul de parteneriat.

ART. 23

O unitate de invatamant isi pierde dreptul de partener in cadrul consortiului scolar cand nu mai indeplineste conditiile prevazute la art. 4 sau alte conditii specifice, stipulate in contractul de parteneriat.

ART. 24

Consortiile scolare pot fi desfiintate prin acordul partilor.

ART. 25

Modificarea componentei consortiului scolar prin retragerea sau excluderea unor unitati de invatamant din consortiul scolar, precum si desfiintarea consortiului scolar vor fi aduse la cunostinta inspectoratului scolar si a autoritatilor publice locale care si-au dat acceptul de infiintare a consortiului scolar.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii tranzitorii si finale

 

ART. 26

Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului printr-un act aditional la contractul de parteneriat, prin consens, in cadrul consortiului scolar.

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close