Normele procedurale privind monitorizarea si controlul activitatii consultantilor fiscali

In M. Of. nr. 753 din 26 octombrie 2011 a fost publicata Hotararea Camerei Consultantilor Fiscali nr. 14/2011 pentru aprobarea Normelor procedurale privind monitorizarea si controlul activitatii consultantilor fiscali.

Din cuprins:

    ART. 1

    Se aproba Normele procedurale privind monitorizarea si controlul activitatii consultantilor fiscali, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

    ART. 2

    Directia de monitorizare, control si competenta profesionala si Directia de conduita si disciplina profesionala vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

    ART. 3

    Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

    ANEXA 1

 

                            NORME PROCEDURALE

privind monitorizarea si controlul activitatii consultantilor fiscali

 

    CAPITOLUL I

    Dispozitii generale

 

    ART. 1

    (1) Prezentele norme procedurale sunt utilizate in activitatea de monitorizare si control al activitatii consultantilor fiscali care au dobandit aceasta calitate in conditiile legii.

    (2) Camera Consultantilor Fiscali va fi denumita in continuare Camera.

    ART. 2

    Controlul activitatii consultantilor fiscali consta, in principal, in:

    a) controlul calitatii profesionale a consultantilor fiscali;

    b) controlul respectarii normelor financiar-contabile in vederea stabilirii realitatii veniturilor declarate Camerei;

    c) verificarea respectarii normelor de conduita etica si profesionala in domeniul consultantei fiscale;

    d) verificarea aplicarii normelor si procedurilor privind activitatea de consultanta fiscala;

    e) indeplinirea obligatiilor prevazute in Ordonanta Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea si exercitarea activitatii de consultanta fiscala, aprobata cu modificari prin Legea nr. 198/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si in Hotararea Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali nr. 5/2007 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Camerei Consultantilor Fiscali, privind folosirea termenului “fiscal”;

    f) identificarea persoanelor fizice autorizate sau a angajatilor persoanelor juridice care nu au obtinut calitatea de consultant fiscal si care exercita aceasta profesie;

    g) verificarea respectarii hotararilor si a altor reglementari emise de Camera, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

    CAPITOLUL II

    Obligatiile consultantilor fiscali in vederea asigurarii conditiilor de verificare si control

 

    ART. 3

    (1) Consultantii fiscali care, in baza declaratiei pe propria raspundere depuse la Camera in conditiile art. 21 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 71/2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 198/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, au fost inregistrati in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor comerciale de consultanta fiscala ca “inactivi” vor depune o declaratie care va reconfirma mentinerea situatiei de inactivitate si motivele acesteia, avand continutul prevazut in anexa nr. 1.

    (2) Declaratia prevazuta la alin. (1) se depune anual, pana la data de 31 ianuarie a anului urmator, putand fi transmisa si prin posta, telefax sau prin e-mail.

    ART. 4

    (1) Anual, pana la data de 31 ianuarie, consultantii fiscali activi – persoane fizice sau societati comerciale inscrise in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor de consultanta fiscala – vor transmite Camerei – Directia de monitorizare, control si competenta profesionala un raport de activitate pentru anul precedent, structurat conform modelului prevazut in anexa nr. 2.

    (2) Raportul de activitate mentionat la alin. (1) poate fi transmis prin posta, telefax sau prin e-mail.

    ART. 5

    (1) Consultantii fiscali activi au obligatia sa intocmeasca si sa tina la zi Registrul de evidenta a contractelor privind activitatea de consultanta fiscala.

    (2) Registrul de evidenta a contractelor privind activitatea de consultanta fiscala are continutul prevazut in anexa nr. 3.

    ART. 6

    (1) Consultantii fiscali activi trebuie sa intocmeasca dosare de lucru pentru fiecare client.

    (2) Dosarul de lucru cuprinde, in copie sau in original, dupa caz:

    a) copia certificatului de inmatriculare emis de oficiul registrului comertului sau a actului de identitate al clientului, dupa caz;

    b) copia actului constitutiv al societatii, actualizat, daca este cazul;

    c) contractul, incheiat obligatoriu in forma scrisa, care va cuprinde:

    1. datele de identificare ale partilor contractante;

    2. obiectul contractului, in concordanta cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 71/2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 198/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;

    3. onorariul;

    4. drepturile si obligatiile partilor;

    5. durata contractului;

    6. alte clauze prevazute de lege sau convenite intre parti;

    7. data si locul incheierii contractului;

    8. semnatura autorizata si stampila partilor;

    d) corespondenta dintre parti si/sau cu terti cu privire la obiectul contractului; corespondenta electronica va fi arhivata separat pentru fiecare client;

    e) documentele intocmite cu ocazia efectuarii expertizelor fiscale, daca este cazul;

    f) alte documente considerate relevante, rezultate in urma derularii contractului.

    (3) Prevederile alin. (2) se completeaza, dupa caz, cu dispozitiile cuprinse la pct. 3 al cap. II – Efectuarea expertizei fiscale judiciare – din Normele privind realizarea de expertize fiscale la solicitarea instantelor judecatoresti, organelor de cercetare penala, organelor fiscale sau a altor parti interesate, aprobate prin Hotararea Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali nr. 13/2011, precum si cu cele din Normele de certificare a declaratiilor fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice, cu exceptia celor pentru care este obligatorie auditarea, aprobate prin Hotararea Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali nr. 8/2010.

    ART. 7

    Consultantii fiscali – persoane fizice si societati comerciale de consultanta fiscala – supusi controlului au urmatoarele obligatii:

    a) sa asigure accesul membrilor echipei care efectueaza controlul la dosarele de lucru, rapoartele de consultanta fiscala, actele si documentele de orice fel pe care le gestioneaza sau le au in pastrare, care intra sub incidenta controlului;

    b) sa puna la dispozitie toate documentele justificative si sa dea toate explicatiile necesare verificarii corectitudinii datelor din raportul de activitate anual al membrilor, din nota de informare, din dosarele de lucru si din cererile si declaratiile depuse la Camera.

 

    CAPITOLUL III

    Organizarea activitatii de exercitare a controlului

 

    ART. 8

    (1) Controlul consultantilor fiscali activi se efectueaza in conformitate cu programul de control anual, aprobat de Consiliul superior al Camerei.

    (2) Pot face obiectul controlului si consultantii fiscali inactivi, in cazul in care Camera a primit sesizari, petitii sau reclamatii cu privire la activitatea persoanelor in cauza, care justifica efectuarea controlului.

    (3) Programul de control anual se intocmeste de catre Directia de monitorizare, control si competenta profesionala, pana la data de 15 noiembrie a anului in curs, pentru anul urmator, si se supune aprobarii Consiliului superior al Camerei.

    (4) Programul anual de control este structurat conform modelului din anexa nr. 4.

    (5) Directia de monitorizare, control si competenta profesionala va intocmi programarea actiunilor de control, trimestrial, conform anexei nr. 5, si o va supune aprobarii Biroului permanent al Camerei, cu 30 de zile inainte de prima zi a trimestrului la care se refera programul de control.

    ART. 9

    Principalele obiective ale controlului activitatii de consultanta fiscala sunt:

    a) verificarea conformitatii activitatii desfasurate cu datele inscrise in cererea/declaratia pentru obtinerea autorizatiei de exercitare a profesiei;

    b) verificarea corectitudinii raportarii veniturilor din activitatea de consultanta fiscala, a achitarii integrale si la termen a cotizatiilor si a celorlalte obligatii catre Camera;

    c) verificarea modului in care sunt aplicate hotararile Camerei, examinandu-se prin sondaj dosarele de lucru corespunzatoare tipurilor specifice de activitati prevazute la art. 3 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 71/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 198/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;

    d) indeplinirea obligatiilor cu privire la pregatirea profesionala continua a consultantilor fiscali;

    e) verificarea datelor inscrise in Raportul de activitate al consultantului fiscal si al societatilor de consultanta fiscala, precum si a celor din declaratiile cu privire la statutul de consultant fiscal inactiv, precum si concordanta acestora cu cele existente;

    f) verificarea existentei si continutului dosarelor de lucru;

    g) verificarea Registrului de evidenta a contractelor privind activitatea de consultanta fiscala, completat la zi;

    h) respectarea hotararilor si reglementarilor adoptate de Camera.

    ART. 10

    (1) Durata controlului se stabileste in functie de natura actiunii, de volumul activitatii cabinetului/societatii de consultanta fiscala, precum si de frecventa abaterilor constatate anterior, dar nu va depasi, de regula, 30 de zile calendaristice intr-un an fiscal.

    (2) Persoanele fizice sau juridice care au calitatea de consultant fiscal, membre ale Camerei, nu pot fi supuse unui nou control decat dupa expirarea unei perioade de 3 ani de la finalizarea celui precedent, cu exceptia situatiei in care Camera a primit sesizari, petitii sau reclamatii cu privire la activitatea persoanelor in cauza, care justifica efectuarea unui nou control. Efectuarea unui nou control intr-un termen mai scurt de 3 ani se decide de catre Consiliul superior al Camerei.

 

    CAPITOLUL IV

    Desfasurarea activitatii de control al consultantilor fiscali

 

    ART. 11

    Toate persoanele fizice sau juridice care au calitatea de consultant fiscal, membre ale Camerei, sunt supuse controlului exercitat de catre Directia de monitorizare, control si competenta profesionala, in conformitate cu hotararile emise de Camera.

    ART. 12

    (1) In vederea desfasurarii actiunii de control, Directia de monitorizare, control si competenta profesionala are urmatoarele atributii:

    a) selecteaza persoanele fizice si juridice care vor fi supuse controlului;

    b) stabileste obiectivele controlului;

    c) stabileste componenta echipei de control;

    d) stabileste durata actiunii de control;

    e) stabileste locul de desfasurare a controlului; echipa desemnata poate derula actiunea de control la sediul Camerei sau la sediul consultantului fiscal, persoana fizica ori juridica.

    (2) Pregatirea actiunii de control presupune:

    a) emiterea ordinului de serviciu de catre directorul Directiei de monitorizare, control si competenta profesionala, in baza programului de control trimestrial; modelul ordinului de serviciu este prevazut in anexa nr. 6;

    b) transmiterea catre persoana supusa controlului a notificarii prevazute in anexa nr. 7, cu cel putin 15 zile calendaristice inainte de declansarea actiunii de control.

    (3) Cu ocazia primirii ordinului de serviciu, membrii echipei de control sunt obligati sa declare daca se afla sau nu in una dintre situatiile de conflict de interese prevazute de Codul privind conduita etica si profesionala in domeniul consultantei fiscale in raport cu persoanele la care urmeaza sa se efectueze controlul. Modelul declaratiei este prevazut in anexa nr. 8.

    (4) In cazul consultantilor fiscali activi, inainte de inceperea actiunii de control, echipa de control va semna un angajament de confidentialitate, intocmit conform modelului prevazut in anexa nr. 9. Un exemplar original al angajamentului de confidentialitate se comunica persoanei fizice/juridice supuse controlului, inainte de inceperea actiunii.

    ART. 13

    (1) Persoana supusa controlului are dreptul de a solicita amanarea datei de incepere a controlului o singura data, pentru motive justificate, dar nu mai mult de 45 de zile calendaristice.

    (2) Persoana supusa controlului poate solicita suspendarea controlului ori de cate ori sunt motive justificate pentru aceasta. Suspendarea se solicita in scris, pe o perioada de pana la 30 de zile calendaristice, si se aproba de catre directorul Directiei de monitorizare, control si competenta profesionala.

    (3) O actiune de control a Directiei de monitorizare, control si competenta profesionala poate fi suspendata de catre directorul directiei ori de cate ori sunt motive temeinice, dar nu mai mult de 60 de zile. Decizia de suspendare a controlului se comunica persoanei fizice sau juridice controlate.

    (4) Perioadele in care derularea controlului este suspendata nu sunt incluse in calculul duratei acestuia.

    ART. 14

    (1) La finalizarea actiunii de control, echipa de control va intocmi o nota de constatare, conform modelului prevazut in anexa nr. 10, care va cuprinde urmatoarele:

    a) datele de identificare ale consultantului fiscal/societatii comerciale de consultanta fiscala supus/supuse verificarii si ale echipei de control;

    b) obiectivele controlului;

    c) modul de desfasurare a controlului (total/sondaj, documente/materiale examinate, documente intocmite in timpul actiunii etc.);

    d) constatarile efectuate.

    (2) Nota de constatare, intocmita in doua exemplare, va fi prezentata persoanei controlate pentru luare la cunostinta si/sau formulare de obiectii.

    (3) Obiectiile pot fi formulate in termen de 3 zile lucratoare de la comunicarea notei de constatare.

    ART. 15

    (1) In baza notei de constatare se va intocmi, in maximum 7 zile lucratoare de la expirarea termenului pentru formularea obiectiilor, un raport de control.

    (2) Raportul de control va fi intocmit in doua exemplare si va cuprinde, pe langa constatari, mentionarea eventualelor obiectii ale persoanei controlate, punctul de vedere al echipei de control cu privire la acestea, precum si concluzii si recomandari.

    (3) Raportul de control, aprobat de catre conducerea Directiei de monitorizare, control si competenta profesionala, va fi comunicat persoanei controlate, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

 

    CAPITOLUL V

    Cai de atac impotriva raportului de control

 

    ART. 16

    (1) In situatia in care concluziile si recomandarile cuprinse in raportul de control ori constatarile care stau la baza acestora sunt considerate netemeinice sau nelegale, persoana fizica sau juridica la care se refera raportul poate formula plangere.

    (2) Plangerea se depune la Camera, in termen de 30 de zile calendaristice de la primirea raportului de control.

    (3) Plangerea va fi formulata in scris si va cuprinde:

    a) datele de identificare ale persoanei;

    b) obiectul plangerii;

    c) motivele de fapt si de drept;

    d) dovezile pe care se intemeiaza;

    e) semnatura persoanei sau a imputernicitului acesteia, precum si stampila, in cazul persoanelor juridice; dovada calitatii de imputernicit al acesteia, persoana fizica sau juridica, se face potrivit legii.

    (4) Plangerea se solutioneaza de catre Biroul permanent al Camerei, care se pronunta prin decizie, in termen de 30 de zile calendaristice.

    ART. 17

    Impotriva actelor administrative care dau nastere, modifica sau sting raporturi juridice persoanele care se considera vatamate se pot adresa instantei de contencios administrativ competente, in conditiile legii.

 

    CAPITOLUL VI

    Dispozitii finale

 

    ART. 18

    (1) In cazul in care documentele persoanei supuse controlului nu sunt puse la dispozitia echipei de control, acest fapt se considera o incalcare a hotararilor Camerei, urmand a fi sesizata, in scris, Directia de conduita si disciplina profesionala.

    (2) In situatia in care cu ocazia controlului echipa identifica abateri de natura celor prevazute in cap. VIII – Abateri si sanctiuni – din Regulamentul de organizare si functionare al Camerei Consultantilor Fiscali, aprobat prin Hotararea Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali nr. 5/2007, va fi sesizata, de indata, Directia de conduita si disciplina profesionala.

    ART. 19

    (1) In cazul unor sesizari, petitii sau reclamatii primite de Camera, Consiliul superior poate hotari declansarea actiunii de control, chiar daca membrul Camerei la care se refera sesizarea nu este programat pentru controlul activitatii in trimestrul in curs.

    (2) Notificarea consultantului fiscal in acest caz se face cu cel putin 7 zile lucratoare inainte de data actiunii.

    ART. 20

    In termen de 30 de zile de la incheierea fiecarui trimestru, Directia de monitorizare, control si competenta profesionala va prezenta Consiliului superior al Camerei o informare despre constatarile, concluziile si recomandarile efectuate cu prilejul controalelor.

    ART. 21

    Anexele nr. 1 – 10 fac parte integranta din prezentele norme procedurale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close